Saksframlegg. 4. Enhetenes rutiner for anskaffelse (kvalitets/hms/miljøstyringsystem) skal oppdateres i tråd med anbefalinger i denne saken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. 4. Enhetenes rutiner for anskaffelse (kvalitets/hms/miljøstyringsystem) skal oppdateres i tråd med anbefalinger i denne saken."

Transkript

1 Miljøtilpasset anskaffelse Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 05/31439 Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Prinsipper for miljøtilpasset anskaffelse i Trondheim kommune, slik det framgår av pkt. 2.5 i saken, tas inn i Veileder og kommunale retningslinjer for anskaffelse i Trondheim kommune. Alle enhetsledere skal være godt kjent med og gis mulighet for å kunne etterleve disse prinsippene. 2. Praksis med bruk av miljøkrav skal videreføres i alle nye rammeavtaler og anskaffelser. Kompetansekrav skal stilles i form av miljøerklæringer eller lignende, miljøkrav innarbeides i beskrivelser, spesifikasjonskrav og kontraktsbetingelser. Etablert praksis med bruk av miljø som tildelingskriterium skal videreføres til alle nye avtaler der dette er mulig og relevant for anskaffelsen. 3. Innen utløpet av 2007 skal det vurderes om minimum vekting for miljø skal økes fra 10% til 20% som minimumskriterium ved tildeling, 4. Enhetenes rutiner for anskaffelse (kvalitets/hms/miljøstyringsystem) skal oppdateres i tråd med anbefalinger i denne saken. 5. Det skal i hovedsak benyttes eksisterende, godkjente miljømerkeordninger på produkter der dette finnes. For tjenester skal i hovedsak kun miljøsertifiserte leverandører benyttes, der slik sertifisering finnes, og i et slik omfang at en oppnår reell konkurranse. 6. Det skal stilles krav til leverandørers miljøkvalifikasjoner. 7. For Trondheim byteknikk og Trondheim eiendom: Det skal utarbeides og implementeres rutiner for anskaffelse som også omfatter retningslinjer for å stille miljøkrav i tråd med gjeldende regelverk og enhetenes egne miljømålsetninger Det skal utarbeides sjekklister med viktige miljøaspekter/mulige miljøpåvirkninger for de ulike faggruppene. Disse brukes til å avdekke prosjektenes viktige miljøaspekter. Det skal lages miljøplaner som skal følges ved prosjektgjennomføring. Dette vil også sikre at alle miljøtiltak blir beskrevet slik at de kommer ut som prisbærende poster. Det skal stilles kompetansekrav i forhold til miljø til eksterne firma for prosjektledelse og rådgivning på linje med krav som stilles til håndverkere, slik beskrevet i saken. Eksisterende prosjekteringsanvisninger, normer, ytelsesbeskrivelser og lignende skal gjennomgås i forhold til enhetens miljømålsetninger og gjeldende myndighetskrav 8. Trondheim kommune skal aktivt orientere leverandører, samarbeidspartnere og næringsorganisasjoner om at kommunen tar miljømålsetningene i gjeldende kommuneplan på alvor, og at kommunen vil bruke rollen som stor lokal innkjøper/kunde for å oppnå disse målsetninger. Saksfremlegg - arkivsak 05/

2 Saksfremlegg - arkivsak 05/

3 1. Bakgrunn De fleste større bedrifter og organisasjoner i Norge er i dag opptatt av sitt samfunnsansvar i tillegg til sin tradisjonelle kjernevirksomhet. De bedrifter som lykkes best i en situasjon med konkurranse om arbeidskraft og kompetanse, er ofte de som har et sterkt fokus på miljø, etiske normer og arbeidsmiljø. Et sviktende omdømme på disse områdene kan være svært uheldig og på sikt ødeleggende for kjernevirksomheten. Ulike former for sertifisering og bevissthet i forhold til samfunnet utenfor preger i dag de bedrifter, organisasjoner og offentlige enheter som lykkes. Innkjøpsvirksomhet er en viktig del av et samfunnsansvar. Innkjøp gir beslutningstaker en unik mulighet til å velge mellom ulike egenskaper som pris, kvalitet, bruksverdi osv. Trondheim kommune er en av landsdelens største innkjøpere og kjøper årlig varer og tjenester for langt over 1 mrd. kr. Dette gir kommunen en stor mulighet til å velge miljøriktige løsninger, og samtidig påvirke leverandører og samarbeidspartnere i samme retning. Gjeldende kommuneplan har en rekke ambisiøse miljømålsetninger som stiller krav til kommunen som sentral aktør i bysamfunnet. Blant annet sier mål nr. 8 at Trondheim skal være miljøbyen med ren luft, ren jord og rent vann. Dette er en strategisk beslutning som krever at kommunen skal ha et miljøfokus i all virksomhet, herunder også sine anskaffelser. Trondheim kommune ble i februar 2006, som den første større kommune i Norden miljøsertifisert etter ISO standarden. Dette utfordrer kommunens styringssystem til å fokusere ytterligere og gjennomføre flere miljøtiltak. I tråd med standarden skal Trondheim kommune blant annet ha styring med sine viktige miljøpåvirkninger. Kommunen har en vesentlig rolle som bestiller, og i tråd med dette må kommunen vurdere hvordan kontraktspartnere og leverandører påvirker kommunens egen mulighet til å styre miljøaspektene, oppnå mål og overholde krav. Premissene legges blant annet ved å stille krav ved innkjøp og inngåelse av kontrakter, samt at oppfyllelse av kontraktskrav følges opp. Bystyret har ved flere anledninger uttalt seg om sammenhengen mellom innkjøp og miljø. Rådmannen har fulgt opp dette slik at innkjøpsenheten i dag har et tydelig miljøfokus, og miljøkriterier er godt forankret i rutiner og veiledere. De to enhetene Trondheim eiendom og Trondheim byteknikk er også store innkjøpere av varer og tjenester. Begge er kommet langt i forhold til miljøstyring, men det er behov for bedre rutinebeskrivelser og ytterligere gjennomføringskraft på området. Næringslivet selv er opptatt av at offentlige innkjøp bidrar til en bærekraftig utvikling i samfunnet generelt. Både organisjoner og enkeltbedrifter venter på at Trondheim kommune skal stille miljøkrav i sine innkjøp for dermed å gi konkurransefortrinn til de som tar sitt miljø- og samfunnsansvar på alvor. På denne bakgrunn besluttet rådmannen å gjennomføre et prosjekt for å se mer helhetlig på kommunens innkjøpsvirksomhet i forhold til miljø. Miljøenheten, innkjøpskontoret, Trondheim byteknikk og Trondheim eiendom har deltatt i prosjektet. Konsulentrapporten Miljøtilpasset anskaffelse i Trondheim kommune følger denne saken som utrykt vedlegg. Se også www. Trondheim.kommune.no/miljø og innkjøp. 2. Saksutredning 2.1.Gjeldende regelverk Saksfremlegg - arkivsak 05/

4 Gjennom Lov om offentlige anskaffelser er innkjøpere forpliktet til å ta miljøhensyn ved tildeling av kontrakter. Lovens 6 slår fast at det under planlegging av den enkelte anskaffelse skal tas hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Departementet har gitt ut en veileder som tolker dette kravet ( Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser ). I tillegg blir det fra 1. januar 07 gjort gjeldende en ny forskrift om offentlige anskaffelser som er mer konkret om miljøkrav. Rådmannens anbefalinger i denne saken er i tråd med gjeldende regelverk. De grunnleggende krav i regelverket er åpen konkurranse og likebehandling av leverandører, det vil si objektive og ikke-diskriminerende krav og kriterier, likebehandling, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, samt at krav og kriterier må stå i forhold til det som skal anskaffes. Krav som skal oppfylles: Oppdragsgiver står fritt i å stille minimumskrav til produktet eller løsningen. Krav til leverandørens faglige og tekniske kompetanse kan stilles, og det kan stilles kontraktskrav (gjennomføringskrav) og dokumentasjonskrav. Dette er kvalifikasjonskrav, som dersom de ikke oppfylles gir grunnlag for å avvise en leverandør. Dette kan eksempelvis være krav om miljøstyringssystem og oppfyllelse av tekniske spesifikasjoner som omfatter miljø. Tildelingskriterier: Oppdragsgiver kan tildele kontrakten til den leverandøren som har det mest fordelaktige tilbudet, og miljørelaterte egenskaper bør være med som tildelingskriterie, tilsvarende som eksempelvis pris og kvalitet Andre kommuner Det arbeides på bred front i norske kommuner og fylkeskommuner med grønne innkjøp. Oslo kommune har gjennom byøkologisk program besluttet at det skal stilles miljøkrav ved alle anskaffelser. Bærum kommune arbeider aktivt for å redusere forurensning fra egen bygge- og anleggsvirksomhet, og utarbeider miljøplaner for alle nye byggeprosjekter. Larvik kommune har vært miljøsertifisert siden 2001, og kommunen bruker miljøfaktorer aktivt både som kvalifikasjonskrav og som tildelingskriterium. Kommunalt/fylkeskommunalt innkjøpssamarbeid (FKI) i Vestfold er kommet langt med å ta etiske, sosiale og miljømessige hensyn i sine innkjøp. Innkjøpsavdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune er ISO sertifisert og stiller miljøkrav ved kvalifisering for kontrakter med fylkeskommunen. Med den helhetlige tilnærming rådmannen legger opp til i denne saken stiller Trondheim seg i front av norske kommuner når det gjelder miljøtilpassete anskaffelser Status Trondheim eiendom, Trondheim byteknikk og Innkjøpskontoret I enheten Trondheim eiendom (TE) er det laget målformuleringer rundt viktige miljøaspekt som energibruk, driftsstyring, avfallsplaner og innemiljø. Miljøkravene er imidlertid ikke godt nok implementert i organisasjonen eller systermatisk videreført til miljøkrav i anskaffelsen. Når det gjelder miljøkrav til entreprenører, er miljøkrav med referanse til viktige miljøaspekter og mål kun delvis innarbeidet. Miljøkrav til entreprenører er prøvd ut ved å stille miljøkompetansekrav som dokumenteres med et miljøstyringssystem eller en miljøerklæring. For leverandører av forvaltnings- og driftstjenester stilles det miljøkrav i beskrivelser og spesifikasjoner, men det stilles ikke miljøkompetansekrav. Det stilles ikke miljøkrav knyttet til eiendomsutvikling (kjøp, innleie, salg). Trondheim eiendom har ansvar for investeringsprosjekter i størrelsesorden 1,4 milliarder og vedlikeholdsplaner med budsjett på over 90 millioner kroner, store verdier med mange miljøutfordringer og derfor stor påvirkningsmulighet ved Saksfremlegg - arkivsak 05/

5 anskaffelse. I enheten Trondheim byteknikk (TB) er overordnede miljømål godt formulert, og målene er brutt ned i tiltak. Ved innkjøp og gjennom bruk av eksisterende styringssystem (kvalitet og HMS) stiller TB ikke direkte krav til at det tas hensyn til miljø i anskaffelsen. Det stilles heller ikke miljøkompetansekrav til prosjektledelse, rådgivning eller utførerdelen. Dagens situasjoner er at tekniske beskrivelser/normer inneholder flere miljøkrav, og at miljøkompetanse i enkelte tilfeller anvendes som et tildelingskriterium. Enheten kan vise til gjennomførte enkelte eksempler på miljøtilpassede anskaffelser. Trondheim byteknikk er en meget stor offentlig bestiller med 5 større leverandører og derav stor påvirkningsmulighet (Trondheim bydrift (0.5 mrd), Team Trafikk (ca. 40 mill), Trondheim parkering og Retura TRV (ca. 30 mill)). Innkjøpsenheten i Trondheim kommune forvalter over 70 byovergripende rammeavtaler. Et stort antall av disse har miljø som ett av flere tildelingskriterier og miljøkvalifikasjonskrav (vedlegg 3). Enheten er i ferd med å implementere et kvalitetssystem som omhandler miljø i anskaffelsesprosessen, og miljøkrav blir stilt både som kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium. Innkjøpsenheten skiller seg ut ved alltid å stille systematiske miljøkrav. Allikevel er det varierende kvalitet på de kriterier som stilles. Dette kommer av at enheten ikke har egen miljøfaglig kompetanse, og ikke har formulert overordnet miljømålsetning eller felles miljøprinsipper for innkjøp. 2.4.Hvilke miljøkrav kan stilles? Det er viktig at de miljøkrav Trondheim kommune velger å stille er innenfor rammene av lov og forskrift, og at kravene forankres godt i hele organisasjonen. Dagens situasjon viser at det ikke er nytt for kommunens innkjøpere å ta miljøhensyn, men det er ikke gjort systematisk og med forankring i enhetenes mål og prioriteringer. For å komme videre foreslår rådmannen at det skal innføres felles prinsipper for miljøtilpasset anskaffelse (se pkt. 2.5). I hverdagen kan miljø implementeres på to måter: Miljø som kvalifikasjonskrav krav som skal oppfylles Selv om regelverket kan synes uklart, er det ingen tvil om at en kommune kan og bør stille krav til tilbyderens miljøkvalifikasjoner. Det må imidlertid være slik at kravene skal stå i forhold til ytelsen som skal leveres. Miljøstyring skal omfatte leverandørens kjernevirksomhet, og derfor kan miljøstyring dokumentere tilbyders miljøkvalifikasjoner. Det kan ikke stilles krav til en bestemt type miljøsertifikat, men et miljøsertifikat kan benyttes som dokumentasjon. De som ikke har et anerkjent miljøsertifikat, gis anledning til å vise at de oppfyller tilsvarene krav ved å fylle ut en miljøerklæring. Innkjøpstjenesten har allerede tatt i bruk miljø som kvalifikasjonskrav. Det viser seg at leverandørene stort sett oppfyller kravene. Rådmannen foreslår at samme metode legges til grunn i andre enheter med betydelige innkjøp. Et utkast til miljøerklæring for leverandører til Trondheim eiendom vedlegges til orientering (vedlegg 1). Det anbefales også at det også stilles kvalifikasjonskrav for leverandører innen prosjektledelse, rådgivning og entreprenørvirksomhet (vedlegg 2). Praksis med å stilles miljøkrav i beskrivelser må videreføres og forsterkes. Enhetenes miljømål må være førende for kravene som formuleres. Det skal benyttes eksisterende miljømerkeordninger på produkter og tjenester der det finnes, men tilbyder gis anledning til å dokumentere tilsvarende. Det vil i praksis eksempelvis innebære oppfyllelse av kriteriene for å få anerkjente miljømerker som eksempelvis svanemerket eller den europeiske blomsten. Saksfremlegg - arkivsak 05/

6 Miljø som kvalifikasjonskrav har etter hva rådmannen kjenner til ikke vært anvendt på anskaffelser av bygge- og anleggstjenester/-produkter. For Trondheim kommune dreier det seg nå om å våge litt mer. Når vi stiller krav til leverandørenes kompetanse og utførelse blir Trondheim en foregangskommune innen miljøtilpasset anskaffelse. Kommunen vil opptre som en kompetent og bevisst bestiller, i tråd med prinsippene i rådmannens miljøledelse av kommunen som igjen baserer seg oppfyllelse av kravene i standarden ISO Miljø som tildelingskriterium Bruk av miljøfaktorer som kriterium for tildeling har vært benyttet av innkjøpstjenesten ved en del kontrakter, men vi har for øvrig liten tradisjon for å benytte slike virkemidler i Trondheim kommune. Det er viktig at de miljøfaktorer som velges må være relevante for anskaffelsen. Kriteriene må formuleres slik at de skiller leverandørene, og oppfyllelse av konkrete krav bør kunne graderes og ikke bare besvares med ja/nei. Eksempler på slike kriterier kan være miljøegenskaper som levetid, arealeffektivitet, energibruk, gjenvinningsprosent, støynivå, utslipp, drivstofforbruk, andel miljømerkede produkter i sortimentet etc. For tjenester kan miljøtildelingskriteriene gå på personers kvalifikasjoner, referanser og oppgaveforståelse. Dette er kriterier som vektes og som i praksis er egnet til å rangere. For at miljøfaktorer skal få en reell betydning som kriterium for tildeling i forhold til kvalitet og pris, må faktorene vektes. Erfaring fra andre og kunnskap fra Miljøstiftelsen GRIP tilsier at miljø bør vektes med minimum 20%, helst opp mot 50%. Blir vektingen for lav får miljøkriteriene ingen effekt, og systemet blir lett et skuebrød Prinsipper for miljøtilpasset anskaffelse i Trondheim kommune Trondheim kommune er organisert i to nivå der vesentlig beslutningsmyndighet og mulighet til påvirkning er flyttet ut til enheter og enhetsledere. Dette gjenspeiles også i kommunens system for miljøledelse. I tillegg er enhetene svært forskjellige i størrelse og virksomhet. Dette gjør det vanskelig å etablere felles innkjøpsmål for kommunen. Rådmannen ønsker derfor å foreslå felles prinsipper for miljøtilpasset anskaffelse: Trondheim kommunes innkjøp skal være i tråd med rådmannens miljøledelse av kommunen, og baseres på krav i ISO Innkjøpsvirksomheten skal være miljøeffektiv og bidra til omdømmebygging for Trondheim kommune som en organisasjon som tar ansvar for miljø og bærekraft, ref. mål 8 i kommuneplanen. Trondheim kommune skal bidra til å påvirke leverandør- og produktutvikling i en miljøriktig retning. Kontraktspartnere og leverandører påvirker i vesentlig grad Trondheim kommunens mulighet til å oppnå sine miljømål og styre sine viktige miljøpåvirkninger. Derfor skal kommunen i tillegg til å styre sine egne aktiviteter ved innkjøp stille krav til og bidra til å utvikle våre kontraktspartnere og leverandørers miljøprestasjoner. Anskaffelsens art og innkjøpende enhets miljømål er førende for hvilke miljøkrav som stilles. 1. Ved planlegging av den enkelte anskaffelse skal det tas hensyn til anskaffelsens livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser. a) i alle anskaffelser der det er relevant for ytelsen, der det er praktisk mulig og ikke medfører åpenbare ulemper, skal det stilles miljøbaserte kvalifikasjonskrav (leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner). Dette kan dokumenteres i form av et 3.partsgodkjent miljøstyringssystem eller at tilbyder besvarer en miljøerklæring Saksfremlegg - arkivsak 05/

7 b) miljøhensyn skal, der det er mulig og relevant for anskaffelsen, der det er praktisk mulig og ikke medfører åpenbare ulemper, inngå som et tildelingskriterium. Miljøkrieriet bør vektes med minimum 10% av total vekting. c) Miljøkrav skal, der det er relevant for anskaffelsen, innarbeides i kravspesifikasjoner, normer og beskrivelser. Produkter med positiv miljømerking, miljøvaredeklarasjoner eller lignende skal beskrives der det er relevant 2. Miljøkrav skal være leverandørutviklende og gi tydelige signaler til markedet om at miljøtilpassing er et kundekrav a) Trondheim kommune skal stille krav til leverandørenes miljøkvalifikasjoner og -prestasjoner. En tilbyder som ikke oppfyller miljøkrav ved kontraktsinngåelse, gis anledning til å oppfylle krav i løpet av en fastsatt tidsperiode b) miljøkrav skal tilpasses den aktuelle bransje, og bransjen gis anledning til å uttale seg c) Trondheim kommune skal tilby Miljøfyrtårn-sertifisering for de leverandører som ønsker det. 3. Trondheim kommune skal tilstrebe kostnads- og miljøeffektive anskaffelser, det vil si anskaffelser som gir høy grad av behovstilfredsstillelelse og samtidig lav miljøbelastning gjennom hele livsløpet. I tilfeller hvor miljøhensyn ikke innarbeides på grunn av budsjettmessige forhold, skal dette begrunnes og konsekvenser for enhetens oppfyllelse av egne miljømål skal beskrives. 4. Effekten av miljøtilpasset innkjøp skal kunne følges opp og måles. Dette skal skje ved periodevis rapportering av nøkkeltall for miljøtilpasset innkjøp og ved evaluering av utvalgte anskaffelser Økonomiske konsekvenser Miljøriktige produkter trenger ikke nødvendigvis være dyrere ved anskaffelse. Stadig flere produsenter fokuserer på miljø i sin produktutvikling, slik at det finnes reelle valgmuligheter og konkurranse. Å anvende levetidsbetraktninger ved valg av produkter og løsninger kan innebære høyere investeringer, men lønner seg ofte over tid. Standardiserte metoder for årskostnader finnes og brukes i stor utstrekning i dag. Når det gjelder anskaffelse av tjenester til Trondheim eiendom og Trondheim byteknikk som i hovedsak dreier seg om teknisk infrastruktur og bygg, kan foreslåtte opplegg med miljøplaner gjøre planleggingen noe mer omfattende. Dette arbeidet kan inngå i enhetenes allerede planlagte arbeid med miljøstyring etter ISO God miljøplanlegging tilrettelegger for valg av gode løsninger og forhindrer at uønskede hendelser med miljøkonsekvenser oppstår. Rådmannen viser som eksempel til de store kostnader kommunen har hatt ved ombygging/tilrettelegging av skolebygg for å tilfredsstille krav om akseptabelt innemiljø. Saksfremlegg - arkivsak 05/

8 Det er på generell basis umulig å konsekvensberegne hva miljøtilpassede anskaffelser i sin helhet eventuelt vil medføre av ekstra investeringer og kostnader. Rådmannen anbefaler at gode pilotprosjekter velges ut og at forventede effekter av miljøtilpasningene beskrives på forhånd og evalueres i etterkant. 3.Konklusjon Denne saken er et resultat av at Trondheim kommune er miljøsertifisert etter ISO standarden, og er en praktisk oppfølging av kommunens ambisjoner på miljøområdet. De prinsippene som foreslås vil ikke alene endre praksis i kommunen. Først når de ulike enhetene omsetter prinsippene til egne fremgangsmåter, rutiner og praksis, vil endringer i og effekter av miljøtilpasset innkjøp kunne registreres. Sammen med kommuneplanens miljømål og ISO-sertifiseringen av Trondheim kommune mener rådmannen at denne saken viser at Trondheim kommune tar miljøutfordringene på alvor. Som en av de aller største innkjøpere i regionen besitter vi betydelige virkemidler for å påvirke miljøsituasjonen lokalt og nasjonalt. I tillegg blir Trondheim kommune i ytterligere grad en profesjonell partner i forhold til et næringsliv som etterspør systemer for samhandling med aktører som selv tar miljøutfordringer og forutsigbarhet på alvor. Rådmannen i Trondheim, 19. oktober 2006 Snorre Glørstad Kommunaldirektør Thorbjørn Bratt saksbehandler Vedlegg: 1. Utkast til miljøerklæring entreprenører og håndverkere 2. Utkast til miljøerklæring rådgivere og prosjektledere 3. Miljøerklæring innkjøpsenheten Saksfremlegg - arkivsak 05/

FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER

FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER Sandnes, 01.10.2015 Regiondirektør Jill Akselsen, jill.akselsen@faveoprosjektledelse.no, 93477934 Faveo - et av Nordens ledende

Detaljer

www.anskaffelser.no Overordentlighet i offentlige innkjøp Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik

www.anskaffelser.no Overordentlighet i offentlige innkjøp Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik www.anskaffelser.no Overordentlighet i offentlige innkjøp Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik Behovsdekning og verdiskaping En innkjøper er en verdiskaper. Anskaffelsesfaget skal bl. a. bidra til å utvikle

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/556-4 Arkiv: 570 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 27.05.2013 Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon for Risør kommune Utv.saksnr

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Trondheim Private Omsorgstjeneste AS Hornebergveien 7A 7038 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/119 12.04.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ASP-driftstjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-16 (1) ved ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

En ulykke for miljøet?

En ulykke for miljøet? En ulykke for miljøet? Problemstilling: er anbudsregelverket til hinder for å ta miljøhensyn? Loven 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter

Detaljer

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Anders W. Skumsnes Harald R. Sundlo 13.11.2014 Utgangspunkt Mange ulike evalueringsmodeller i bruk, og at flere av disse modellene

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Tilbyderkonferanse

Tilbyderkonferanse Tilbyderkonferanse 03.04.2014 Anskaffelsesprosess Hurtiguniformering DL nr: 201400051 Formålet med tilbyderkonferansen Gi bedre forståelse for anskaffelsen gjennom: å presentere / gå gjennom konkurransegrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med bygging av ny sentralarrest i Oslo. Klagenemnda fant

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 14 helseforetak 70.000 medarbeidere Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr.

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. Dato: 4. mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. 500 000 BIGU SARK-1700-201100073-3

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Orange Helse AS Fabrikkgaten 5 5059 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0316-8 04.07.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Ruters kontrakter og anskaffelsesprosesser: Hva bør gjøres annerledes for å oppnå drift av båter med fornybar energi?

Ruters kontrakter og anskaffelsesprosesser: Hva bør gjøres annerledes for å oppnå drift av båter med fornybar energi? Ruters kontrakter og anskaffelsesprosesser: Hva bør gjøres annerledes for å oppnå drift av båter med fornybar energi? Hellik Hoff, kontraktssjef Dialogkonferanse om båtsamband på fornybar energi, 12.11.2015

Detaljer

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse»

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» IINR presenterer En veileder i anskaffelsesprosessen «Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» BEHOVSDEFINERING MARKEDSUNDERSØKELSE ANBUDSFASE IMPLEMENTERINGSFASE OPPFØLGING BEHOVSDEFINERING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for konsulentbistand/tjenester i forbindelse med rekruttering, søk og utvelgelse

Detaljer

Din erfaring gir riktig plaster på såret!

Din erfaring gir riktig plaster på såret! Wittusen & Jensen Foto: Shutterstock og Istockphoto Informasjonsbrosjyre til deg som prosjektdeltager Din erfaring gir riktig plaster på såret! Takk for at du tok deg tid til å være prosjektdeltager! Ditt

Detaljer

(2) Kontraktsbetingelsene fremgikk av vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget:

(2) Kontraktsbetingelsene fremgikk av vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for produksjon og distribusjon av sendinger via innklagedes nettsider. Klagenemnda aksepterte bruken av tildelingskriteriet

Detaljer

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter Byrådssak 1425 /14 Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter INKV ESARK-1700-201430665-1 Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å bidra til opprettelse av læreplasser

Detaljer

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere Kurs i anskaffelser for tilbydere 1 Agenda for gjennomgangen Hva er offentlige anskaffelser? Grunnleggende krav til oppdragsgivere Grunnlaget for konkurransen Asker kommunes anskaffelsesportal Hvordan

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Maskegruppen AS Att: Jan Kronberg Postboks 44 1407 Vinterbro Deres referanse Vår referanse Dato 2010/184 20.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse vedrorende anskaffelse av en toårig rammeavtale for kjøp av gravemaskiner. Klagenemnda fant at det ikke var i strid

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for salg av proviant til Havforskningsinstituttets fartøy.

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt åpen anbudskonkurranse for prosjektering av et sykehjem. Sakens dokumenter ga ikke et entydig svar på om tilbudt kompetanse var vurdert på grunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i to trinn for anskaffelse av rammeavtale for rehabilitering av betongdekker på Bergen lufthavn Flesland. Klagers

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Osbuss AS Postboks 19 5206 OS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/31 26.08.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium. Beatrice Dankertsen Hennyng, fagleder anskaffelser

Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium. Beatrice Dankertsen Hennyng, fagleder anskaffelser Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium Beatrice Dankertsen Hennyng, fagleder anskaffelser Omsorgsbygg Oslo KF Agenda Kompetanse og erfaring som tildelingskriterium Kan vi

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Energieffektive bygg og anskaffelser

Energieffektive bygg og anskaffelser Energieffektive bygg og anskaffelser Fagdag for Framtidens byer Viel Sørensen Seniorrådgiver Energisparing Arealeffektivitet God bygningskropp..men ingen vet hvor brukeren hopper God teknologi Byggeprosjekter

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om prosjektering, levering og montering av to heiser. Klagenemnda fant at tildelingskriteriene "oppdragsorganisasjon"

Detaljer

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR.

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39704128.aspx Ekstern anbuds ID 2013-298822/JUN200329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004.

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004. Klagenemnda kom til at en frist på én dag til å fremsette nye opplysninger under forhandlingene var for kort, og dermed i strid med kravet til god forretningsskikk. Klagenemndas avgjørelse 23. mai 2005

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser KS anskaffelsesseminar 6. september 2017 Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Agenda: Regelverk Ny LOA 5 Veiledning, maler og verktøy Oppgave

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

To nye sykehjem i Porsgrunn

To nye sykehjem i Porsgrunn Eiendomsforvaltningen To nye sykehjem i Porsgrunn Åpen anbudskonkurranse Gjennomgående samspill med insitament Informasjonsmøte - 28. juni 2013 Program: 1. Orientere om prosjektet, bakgrunn, mål og innhold

Detaljer

arbeidsmiljø (SHA) Eiendomsgigant Eiendomsgigant Nasjonsbygger Nasjonsbygger 190 år i statens tjeneste 190 år i statens tjeneste

arbeidsmiljø (SHA) Eiendomsgigant Eiendomsgigant Nasjonsbygger Nasjonsbygger 190 år i statens tjeneste 190 år i statens tjeneste Styring og oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Tanja H. Dugstad, Statsbygg 19. oktober 2009 Statsbygg i samfunnet Eiendomsgigant Nasjonsbygger Eiendomsgigant Nasjonsbygger 190 år i statens

Detaljer

Utbyggingsenheten. Rammeavtaler uavhengig kontroll. U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A

Utbyggingsenheten. Rammeavtaler uavhengig kontroll. U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A Utbyggingsenheten BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A 220514.docx Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELLE FORUTSETNINGER...

Detaljer

Bærekraftige anskaffelser

Bærekraftige anskaffelser Bærekraftige anskaffelser Hva og hvordan? v/ Diana Snibsøer prosjektleder E-post: diana.snibsoer@bergen.kommune.no Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forbrukerinspektørene NRK, 3.feb.2010 www1.nrk.no/nett-tv/indeks/200128

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Oddahagen 13 9 utleieboliger Prosjektnr: 391214400001 Jan 2016 Godkjent dato: 18.6.2012 2 oddahagen 13 - oppdragsbeskrivelse Stavanger

Detaljer

Policynotat. Krav og ønsker til en god innkjøpsprosess. Innledning

Policynotat. Krav og ønsker til en god innkjøpsprosess. Innledning Policynotat Krav og ønsker til en god innkjøpsprosess Innledning Gode innkjøp fordrer at det er en del av institusjonens strategiske ledelse. For sykehus og forskning er det viktig at man ser at teknisk

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Asplan Viak AS Att: Jostein Rinbø Postboks 6723 7490 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato 2010/25 18.11.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Plan for de neste kursdagene

Plan for de neste kursdagene 24.09.2015 Bilde fra byggejuss.no OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav

Detaljer

27.04.2016. Minimumskriterier vs Tildelingskriterier. Oppdragsforståelse. Eksempel 1. Del 2 Tilbudet til tjenestemottakeren

27.04.2016. Minimumskriterier vs Tildelingskriterier. Oppdragsforståelse. Eksempel 1. Del 2 Tilbudet til tjenestemottakeren Anskaffelse av helse- og omsorgstjenester til enkeltindivider Hvorfor denne presentasjonen? Karl Anders Øvrelid 07.04.2016 Dagens ordning Alle innkjøp over 500.000,- SKAL gjøres gjennom LOA og forskrift

Detaljer