Biskop Ole Chr. Kvarme VISITASFOREDRAG LØRENSKOG MENIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biskop Ole Chr. Kvarme 25.04.04 VISITASFOREDRAG LØRENSKOG MENIGHET"

Transkript

1 Biskop Ole Chr. Kvarme VISITASFOREDRAG LØRENSKOG MENIGHET Visitasen i Lørenskog har vært en fruktbar arbeidsøkt i samtale med stab og menighetsråd, med frivillige medarbeidere og det økumeniske lederforum, med fellesråd og kommunens ledelse. Men visitasen har også vært en feistreise med mange høydepunkt - i møte med barn og ungdom, med besøk på Dovre eldresenter og Losby gods, med speidergudstjeneste og kirkekorets konsert med "Visst skal våren komme." Under skolegudstjeneste med 5-klassene i menigheten kom en gruppe elever til slutt med hver sin hvite rose til meg. Denne vakre buketten har gledet meg under hele visitasen og vært et synlig vårtegn - ikke bare på at det nå spirer og gror i naturen, men at det også spirer og gror for Guds rike i Lørenskog. En visitas skal stille to grunnleggende spørsmål når det gjelder menighetens liv og virke: Hvor står vi? Og: Hvor går vi? I dette visitasforedraget vil jeg også følge disse to spørsmål når jeg berører de forskjellige sider ved menighetslivet. Men med fornemmelsen av vår både i naturen og i menighetens liv vil jeg også hilse dere med noen ord fra et av de fremste håps-kapitler i Det gamle testamente, fra Jesaja 35. De skriftlærde på Jesu tid sa at dette kapitlet handler om Messias-tiden, og vi leser dette kapitel om det som skjer der Jesus kommer inn i menneskers liv og der hans menighet vandrer - også på gater og veier i Lørenskog: "Ørken og villmark skal glede seg, ødemarken skal blomstre og juble. Den skal blomstre rikt som liljen Og juble, ja rope av fryd... Folket skal få se Herrens herlighet, Stråleglansen fra vår Gud." 1. Kirkehus, gudstjenesteliv og kirkemusikk Lørenskog menighet har to vakre kirker: den gamle og ærverdige Lørenskog kirke som skal feire 825-års-jubileum neste år, og den varme og fellesskaps-orienterte kirken her på Fjellhamar. Med disse to kirkehusene kombineres historiens arv og tradisjoner med det moderne og vakre, og de gir rom for både lokalsamfunnets røtter og for fellesskap midt i et pulserende samfunn. Jeg vil igjen gi honnør til ordfører og kommuneledelse som sørget for byggingen av Fjellhamar kirke i en periode da kommune-økonomien var vanskelig. Det er neppe tvil om at denne investering har gitt god avkastning for lokalsamfunnet. For dette kirkesenter er blitt et betydelig samlingssted i lokalmiljøet, og både ansatte og frivillige medarbeidere er opptatt av å gjøre kirken til et godt sted å være. Her yrer det av liv, her spirer det og gror - her blomstrer det rikt som liljen. Menigheten og kirkene preges likeså av et frodig og rikt gudstjenesteliv. Gudstjenestene søndag formiddag er menighetens storsamlinger. Her inkluderes mennesker i fellesskapet, evangeliet om Jesus Kristus forkynnes tydelig, og kvaliteten på det kirkemusikalske bidrag gjør gudstjenesten til en glad feiring. Det utvises også stor kreativitet og fleksibilitet når det gjelder å tilpasse gudstjenester for særskilte målgrupper, og de faste gudstjenester for personer med utviklingshemming er et viktig innslag i det kirkelige liv på Nedre Romerike. Dette samsvarer godt med visjonen for Lørenskog menighet om "levende tro - varme fellesskap".

2 Når det gjelder det videre arbeid med gudstjenestelivet, vil jeg sammenfatte mine kommentarer i fire punkter: * For det første vil jeg gi min støtte til tanken om særskilte gudstjenester enkelte søndags ettermiddager, beregnet på unge familier og unge voksne (såkalte G2-samlinger). * Samtidig vil jeg utfordre dere til å tenke kreativt rundt muligheten til å holde "Unge messer" slik dette også utprøves i enkelte menigheter rundt om i landet. * Dernest tenker jeg at 825-års-jubileet for Lørenskog kirke neste år kan være en anledning til å utnytte den ressurs som Olavskilden ved kirken er, og til å fornye gamle pilegrimstradisjoner i distriktet. * Endelig, og for det fjerde, vil jeg gjerne oppmuntre den gode utvikling av kor- og kirkemusikalsk virksomhet under kantorens ledelse, også i samarbeid med Skårer menighet, og til å følge opp de konstruktive punkter for gudstjenesteutvikling i menighetens strategiplan. 2. Barn og unge, kirke og skole: Trosopplæring i en ny tid Lørenskog menighet har et omfattende og allsidig barne- og ungdomsarbeid. Under visitasen har vi fått møte skolelever og speidere, vi har fått være med i "Kjellern" og har møtt mange ungdomsledere, også for Musculus. Det fremgår av planer og oversikter at dere tenker helhetlig og ønsker å ivareta mennesker i alle aldre. Det er mange tilbud til barn og unge, dere har konfirmantopplegg med flere valgmuligheter, dere er velsignet med flotte ungdomsledere og satser bevisst på lederutvikling. Dette mangfolige virke er godt organisert gjennom rådet som benevnes med forkortelsen BULM. Møtet med lærerne sist tirsdag og samtalen om KRL-faget bekreftet også at det er et godt samarbeid med skolene som ivaretas av både sokneprest, kapellan og menighetspedagog. Rapporten til visitasen viser også at dere i barne- og ungdomsarbeidet bevisst tenker på en gjennomført trosopplæring i tråd med den reform som nå skal gjennomføres i hele vår kirke: med et totalprogram for trosformidling på til sammen 315 timer for barn og unge fra 0 til 18 år. I søknaden om å bli prosjektmenighet i Trosopplæringsreformen dette år la dere vekt på to nye stillinger, en stilling som trosopplærer/musikalsk leder og en stilling som barne- og ungdomsdiakon. Jeg tenker at dette er en riktig satsing. Musikk hører med til barn og unges livsuttrykk, men de trenger også trygghet og rom - voksenpersoner med tid til samtale, med raushet og livserfaring. Nettopp dette arbeid blant barn og unge og denne omsorgstjeneste når det spirer av nytt liv, får også ord i håpskapitlet hos Jesaja: "Styrk de slappe hender, gi kraft til de vaklende knær! Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, vær ikke redde! Se, der er deres Gud!" (Jes 35,3-4) Når menighetens søknad i denne omgang ikke gikk gjennom, skjønner jeg skuffelsen. Men dette gir dere tid til å forberede den videre satsing. For trosopplæringsreformen representerer en enorm utfordring til oss som menighet og som kirke. Målet er å nå 70% av alle barn og unge. Lykkes vi med denne reformen, vil det bety ikke mindre enn et kulturskifte i vårt land. Det vil innebære at det blir normalt for barn og unge - i vår kirke så vel som i andre kirkesamfunn og trossamfunn - at de regelmessig deltar i en prosess med

3 trosformidling hvert år opp til 18-års-alderen. Det utfordrer oss til en ny måte å være kirke på, i kontakt både med foreldrene og med de unge fra fødsel og opp til voksen alder. Med tanke på veien videre for Lørenskog menighet, vil jeg derfor peke på følgende: * For det første tror jeg det er rett å arbeide videre for å få på plass to stillinger som trosopplærer/musikalsk leder og som barne- og ungdomsdiakon. * For det andre tror jeg det er viktig å gjennomdrøfte og legge konkrete planer for hvordan en skal nå bredere ut, til 70% av alle barn og unge: Hvordan kan vi engasjere flere personer i denne prosess, også utenfor menighetens kjerne? Hvordan skal vi etablere nødvendig kontakt og samarbeid med foreldre og hjem? Hva er nødvendig for å favne videre i forhold til barn og unge i dagens samfunn? * For det tredje tenker jeg at de mange unge i Lørenskog er en enorm ressurs for menigheten i sin helhet. Jeg tenker at tiden er kommet til å snu noen av våre spørsmål på hodet. I stedet for at voksne spør hva de kan gjøre for de unge, bør de unge få anledning til å spørre: Hva kan vi gjøre for menigheten? Jeg tenker at de unge selv og de flotte ungdomslederne er en ressurs så vel for trosopplæringsreformen, så vel som for diakoni og gudstjenesteliv i menigheten. 3. Diakoni og frivillighet, levende tro - varme fellesskap Lørenskog menighet er i høy grad en diakonal menighet, et tjenende fellesskap. Den har ikke bare en diakoniplan, men dere tenker og arbeider bevisst diakonalt i alle sammenhenger: med en oppsøkende virksomhet rettet mot ensomhet, sorg og nød, og med et kristent vitnesbyrd i konkret handling og et inkluderende fellesskap. I så måte er menighetens visjon også uttrykk for levd liv: "Levende tro - varme fellesskap." Den diakonale visjon av menigheten som et tjenende og helbredende fellesskap har også rom i det store håpskapittel hos Jesaja: "Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge. For i ørkenen bryter kilder fram... Det tørstende land blir til vannrike kilder." (Jes 35,5-7) Menigheten har egen diakon, et aktivt diakoni-utvalg og mange frivillige medarbeidere. Dere holder lunsjtreff for foreldre med små barn og har samtalegrupper på Dovre bo- og service-senter, dere driver en utstrakt besøkstjeneste og holder lørdagskafe og gudstjenester for personer med utviklingshemming, dere samarbeider med A-hus om sorggrupper og har et aktivt opplegg for Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon. Det diakonale engasjement har også gitt seg uttrykk i prosjektet: "Frivillighet varer lengst." Men diakoniens oppgaver er mange og behovene store. Slik vil det alltid være der mennesker kjemper med sine daglige liv, med ensomhet, sykdom og lidelser av forskjellige slag. Slik er det også i Lørenskog, og i samtalen med diakonen satte hun ord både på behovet og på det sterke presset på de som konkret er engasjert i kirkens diakoni. I denne situasjon er det viktig at diakoni ikke blir et spesialfelt for noen få, men at en tjenende livsstil får prege menigheten som sådan og alle dens lemmer. Jeg opplever da også at dette er tilfelle i Lørenskog, men tenker samtidig at det er viktig for oss hele tiden å holde frem diakonien og et tjenende liv som den kristne menighets naturlige kroppsspråk. I vår kirke er ungdomsdiakoni blitt en ny tjeneste, og vi ser at denne nye form for omsorgsarbeid er et positivt bidrag inn i mange lokalmiljø og bringer kirke og kristen tro inn i unge menneskers hverdag.

4 I møtet med fellesrådet og i samtalen med ordføreren og kommunens ledelse ble også behovet for en ungdomsdiakon for Lørenskog og Skårer menigheter drøftet, og søkelyset ble rettet mot hva dette kan bety i møte med ungdomsmiljøer i kommunen og særlig som et positivt virkemiddel i kampen mot rusmisbruk. I forlengelsen av det diakonale engasjement og visjonen av varme fellesskap vil jeg berøre ett punkt som ikke er direkte med i menighetsrådets strategiplan. I samarbeid med Skårer menighet har dere gjort erfaring med Alfa-kurs, og det er regelmessig og felles bønnesamlinger for menighetene. Jeg vet også at det finnes mindre fellesskapsgrupper i menighetene. All erfaring fra kristent menighetsliv forteller at der det regelmessige bønneliv pleies, og der troen får næring i mindre fellesskap, der vokser også menigheten. Det er positivt at dere ønsker styrke bibelformidling og kristen tro og kjennskapen til Jesus Kristus i gudstjenesten, og jeg tenker at disse anliggender er sentrle for en menighet som har en visjon om "levende tro - varme fellesskap." Når det gjelder veien videre for dere som en diakonal og tjenende menighet, har jeg derfor tre korte utfordringer: * Fortsett samtalen med kommunens ledelse om behovet for en felles ungdomsdiakon for begge menigheter. * La visjonen av varme fellesskap leve sammen med bevisstheten om at diakoni er menighetens konkrete kroppsspråk. * La visjonen om levende tro og varme fellesskap bli til virkelighet gjennom mindre grupper som gir næring til troen og rom for bønnens liv. 4. Misjon og økumenisk samarbeid I Lørenskog menighets mangfoldige virke har også den ytre misjon sin naturlige plass, i samarbeid med norske misjonsorganisasjoner og med prosjekter i Bangla-Desh og Tibet, i Mali og Romania, og med flere misjonsforeninger, blant annet for Misjonsselskapet og Israelsmisjonen. I år er samarbeidet med Det Norske Misjonsselskap om Mali blitt et solidaritetsprosjekt for ungdommene i menigheten, med støtte av midler fra Opplysningsvesenets Fond (OVF). Jeg vil også løfte frem vennskapsarbeidet i forhold til Cluj i Romania. Den ungarsk-lutherske kirke i Romania er Borg Bispedømmes vennskapskirke, og menigheten i Cluj har vært Lørenskogs vennskapsmenighet siden Denne menigheten har mottatt støtte til barne- og ungdomsarbeidet, og teologiske studenter fra Cluj har besøkt Lørenskog. Men den nye kultursituasjon i vårt land innebærer også at folkeslag som vi tidligere sendte misjonærer til, nå er representert i våre egne lokalmiljø. Under visitasen fikk vi også anledning til å besøke Buddhist-templet på Kurland og samtale med dets overhode, Tikh Tri Minh fra Vietnam. Vi ble tatt imot med stor vennlighet og fikk blant annet en orientering om deres arbeid blant barn og unge av vietnamesisk herkomst, og to av munkene i templet deltok dagen etter på kirkekorets konsert i Fjellhamar kirke. Når nye landsmenn lever i våre lokalmiljø, utfordrer det oss til å møte dem med den samme vennlighet, med kristen nestekjærlighet og et naturlig vitnesbyrd om den Herre som vi tror på. Onsdag morgen fikk jeg møte det økumeniske lederforum i Lørenskog med representanter fra de forskjellige menighetene i kommunen. Her ble det orientert om menighetslivet i den evangelisk-lutherske frikirke på Kurland, pinsemenigheten Salem, den frittstående pinsemenigheten Regnbuen og Frelsesarmeen i tillegg til Lørenskog og Skårer

5 menigheter. Det er et sterkt engasjement for kristen enhet i menighetene i Lørenskog kommune. Dette kommer ikke bare til uttrykk gjennom det økumeniske lederforum, men gjennom felles markering av Barnas dag og bibeldagen, Kvinnenes internasjonale bønnedag og St.Georg-dagen for speiderne, samt en felles nyttårsgudstjeneste i Triaden. Samarbeid koster tid og krefter, og det er derfor viktig å ha realistiske forventninger også til det økumeniske samarbeid. Men med den store grad av gjensidig tillit mellom menighetene, ligger forholdene vel til rette for at en både kan drøfte en naturlig arbeidsfordeling, ikke minst i vårt forhold til frikirken på Kurland, men også konkret samarbeid om utadrettet virke. Derfor var det også positivt at pinselederne fra Salem informerte om sine folkemøter med fokus på rusmisbruk og ungdom og inviterte til samarbeid i møte med denne utfordring på ungdomsfronten. Når det gjelder veien videre vårt misjonsengasjement og i forholdet til de andre menighetene i Lørenskog, har jeg derfor to enkle poeng på hjertet: * For det første: I en situasjon med en voksende gjensidig tillit, er det vesentlig at det økumeniske fellesskap ikke blir innadvendt, men utadvendt, og at vi fokuserer på felles utfordringer i tjenesten med evangeliet og finner veier i samarbeid slik at nye mennesker og miljø kan nås med evangeliet og Jesu Kristi kjærlighet. * Og for det andre: med det nye kulturelle og religiøse mangfold i våre nærmiljø, vil jeg gjerne løfte frem fra menighetsrådets strategiplan tanken om å arrangere flerkulturelle tilbud i samarbeid med Skårer menighet. Kanskje slike initiativ også kan skje sammen med de andre menighetene i Lørenskog - med et felles, evangelisk vitnesbyrd overfor våre nye landsmenn? Dette engasjement for misjon og for felleskristent samarbeid gjenspeiler Jesu bønn da han bad om at hans etterfølgere må være ett for at verden skal komme til tro. Slik bærer den kristne enhet også håpet i seg, det håp som Jesaja uttrykker med disse ord om den veien som også går gjennom Lørenskog: "Der skal det være en kongsvei, Den hellige vei skal den kalles... Den skal være en pilegrimsvei for Guds folk... De som er utfridd skal vandre der, De som Herren har løst ut, vender tilbake. De kommer til Sion med jubel, Med evig glede om sin panne." (Jes 35,8-10) 5. Kommune og kirke Etter besøk på det praktfulle Losby Gods torsdag formiddag, møtte vi ordføreren og kommunens ledelse til et drøftingsmøte sammen med representanter for Lørenskog menighet og fellesråd. I dette møtet ble det orientert om utviklingen i kommunen og dens langtidsplaner, om økonomi og særlig satsingen innenfor kultursektoren. Det lå en åpenbar stolthet så vel som glede og kjærlighet til lokalsamfunnet i den brede presentasjonen av Lørenskog kommune, og jeg forstår denne stolthet og kjærlighet. Med stor befolkningsvekst og en rivende utvikling i løpet av de senere tiår, opplever jeg i dag Lørenskog som en kommune der folk trives, der den lokale tilhørighet og identitet finner sin form, og der det spirer og gror både i næringsliv og folkeliv. Det våres også i Lørenskog kommune. Samarbeidet mellom kommune og kirke oppleves også konstruktivt og fremadrettet, både fra kommunens og kirkens side. Dette kommer ikke bare til uttrykk gjennom en forutsigbar økonomi for det kirkelige fellesråds virksomhet, men også gjennom konkret samarbeid mellom kultursektoren i kommunen og menighetene i Lørenskog om en rekke begivenheter og særskilte prosjekter.

6 Når det gjelder den kirkelige utvikling i kommunen, ble søkelyset rettet på følgende punkter som jeg regner også følges opp av fellesråd og menighetsråd: * Behovet for en ungdomsdiakon og ytterligere en organiststilling i 50%. * Langsiktig utvidelse og sikring av tomteareal for kirkegården ved Lørenskog kirke. * Erverv av tomt og bygging av ny kirke på Rasta. 6. Menighetsråd, fellesråd og stab Om det er noe som utpreger Lørenskog menighet, så er det at den blomstrer med frivillige og tjenestevillige medarbeidere, og at menighetslivet bæres av et dyktig, valgt lederskap i menighetsrådet. De frivillige og valgte ledere er seg sitt ansvar bevisst, og jeg merker at både ansatte og frivillige medarbeidere gir hverandre rom. Det er godt lederskap, og det gir håp for menighetens liv og virke. Men et slikt lederskap og den store gruppen av frivillige medarbeidere gjør seg ikke av seg selv. Derfor vil jeg også oppmuntre dere til å pleie det gode fellesskap og den åpne dialogen, og til hele tiden å gi mennesker og nådegaver rom. Tirsdag kveld møtte jeg menighetsrådet til drøfting av menighetens liv og av aktuelle saker. I tråd med det som allerede er nevnt, drøftet vi planene om G-2-gudstjenester søndag ettermiddag annenhver uke og det videre arbeid med Trosopplæring i en ny tid. Vi brukte også god tid til å følge opp uttalelsen fra Lørenskog menighet vedrørende forholdet Stat/kirke i tilknytning til utredningen: "Samme kirke - ny ordning." Særlig drøftet vi utviklingen av det kirkelige demokrati, og derunder forholdet mellom bispedømmeråd og menighetsråd så vel som gjennomføringen av bispedømmerådsvalgene, en sak som biskopen vil fremme for bispedømmerådet. Når det gjelder menighetsrådets virksomhet for øvrig, vil jeg gjerne gi min støtte til de veivalg som det legges opp til i strategiplanen som ble vedtatt våren 2003, og særlig gi min honnør til etableringen av en hjemmeside for menigheten på internett. Slik arbeider en fremtidsrettet menighet med engasjement for barn og unge. I 1996/97 fikk vi en ny kirkelov som særlig innebærer at det kirkelige fellesråd i kommunen og kirkevergen har et overordnet forvaltningsansvar for kirkelig eiendom, ressurser og personell og skal legge forholdene til rette for den kirkelige drift i menighetene. Kirkevergen i Lørenskog har en god oppfølging av de kirkelige eiendommer og de kirkelige ansatte, og blant dem er også de som arbeider med kirkegården. Men med sitt forvaltningsansvar har både fellesråd og kirkeverge også et betydelig strategisk ansvar for den kirkelige utvikling i kommunen, og det innebærer et behov for en åpen dialog og felles rådslaging mellom menighetsråd og fellesråd. Som biskop er det min oppgave å stimulere til dette og til å trekke sammen. Med den gode vilje fra begge parter og med den levende kontakten mellom de to menighetene i kommunen, skulle også forholdene ligge vel til rette for det. I kirkevergens rapport til visitasen opplyses det at planene om nye, tidsmessige kontorer for den kirkelige stab sentralt i Lørenskog er utsatt på ubestemt tid. I og med at de nåværende kontorlokaler i Løkenåsveien 45 på ingen måte er tilfredsstillende, må dette

7 sies å være beklagelig. Samtidig regner jeg med at fellesrådet er godt kjent med situasjonen og følger dette opp i kontakt og samarbeid med kommunen. Når det gjelder de presserende personalbehov i staben, er disse allerede berørt. Her vil jeg gjerne uttrykke at Lørenskog menighet har en dyktig og motivert stab. Dette gjelder ikke bare de enkelt hver for seg, men det gjelder staben som stab. Fotballfilosofen Nils Arne Eggen snakker om "å spille hverandre gode". Men det er ikke bare god fotballfilosofi, det er et evangelisk ideal for en kristen menighet. Slik opplever jeg også staben i Lørenskog - deres dyktighet ligger blant annet i dette at dere spiller hverandre gode. I dag gleder jeg meg sammen med menigheten over at soknepresten er tilbake i tjeneste - med arbeidslyst og arbeidsglede, og likeså kapellanen. I en periode med permisjoner og vakanser viste dere også hvor viktig det er at vi er med og bærer hverandre. Da kan også situasjoner der vi føler oss fattige og tappet, vendes om og bli til velsignelse. Til slutt vil jeg takke for flott fellesskap og godt samarbeid denne uken, og jeg vil ønske dere lykke til og Guds velsignelse og kraft i menighetens liv og i tjenesten med evangeliet om Jesus Kristus. Visitasen i Lørenskog har vært en vårlig vandring i liv og fellesskap som spirer og gror. Og når det spirer og gror i Guds rike, da vet vi at noen sår og andre vanner, men Gud er den som gir vekst. Derfor går takken til alle dere som er med og sår og vanner, men først og sist går takken til Ham som gir vekst. Derfor vil vi også fortsette å så og å vanne, i tillit til Ham som lar det skje - slik Jesaja setter ord på vår glede og vårt håp: "Ørken og villmark skal glede seg, ødemarken skal blomstre og juble. Den skal blomstre rikt som liljen Og juble, ja rope av fryd... Folket skal få se Herrens herlighet, Stråleglansen fra vår Gud." Slik hilser jeg dere og ber om Guds velsignelse og utrustning for dere i arbeidet med å bygge Lørenskog menighet! Lørenskog/Fredrikstad 25 april 2004 Ole Chr M Kvarme Biskop i Borg

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 27. mai 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 27. mai 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 27. mai 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Visitasforedrag Skårer og Lørenskog menigheter, 2. desember Kjære alle sammen,

Visitasforedrag Skårer og Lørenskog menigheter, 2. desember Kjære alle sammen, Visitasforedrag Skårer og Lørenskog menigheter, 2. desember 2007. Kjære alle sammen, Først vil jeg få takke for en fin gudstjeneste som vi har hatt sammen, og for spennende dager her i Skårer og Lørenskog

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

HVA EN GUDSRIKEBORGER VET III. VestKirken, Ole Henry Halleraker

HVA EN GUDSRIKEBORGER VET III. VestKirken, Ole Henry Halleraker HVA EN GUDSRIKEBORGER VET III VestKirken, 16.06.2013 Ole Henry Halleraker BORGERE AV GUDS RIKE Dette er de som har en dyp bevissthet om at de tilhører et annet fedreland, og de lengter dit Dette er de

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017 Visitasforedrag Båtsfjord 26. mars 2017. BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 22.-26. MARS 2017 Kjære Båtsfjord sokn! Visitasen i Båtsfjord har

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus Det er 12 år siden forrige visitas. Den gang var det tre sokn:

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

HVORFOR KRISTEN SKOLE?

HVORFOR KRISTEN SKOLE? HVORFOR KRISTEN SKOLE? Begrunnelser og hjelp til å nå nye foreldre og elever Jon-Are Åmland, Lyngdal Kristne Grunnskole LKG Belland 2 En uavhengig stiftelse Kjøpte tidligere Lyngdal Planteskole i 2005

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Strategi for Oslo bispedømme 2015 2018 Mer himmel på jord Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Oslo bispedømme Strategi for Oslo bispedømme 2015-2018 I PERIODEN

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Diakoniplan Vedtatt i sak 13/17 Dolstad Menighetsråd, møte 23/ Vedtatt i sak 01/17 Drevja Menighetsråd, møte 21/2-2017

Diakoniplan Vedtatt i sak 13/17 Dolstad Menighetsråd, møte 23/ Vedtatt i sak 01/17 Drevja Menighetsråd, møte 21/2-2017 Oversikt over det diakonale arbeidet i Dolstad, Drevja og Elsfjord menigheter Samt tiltak ivaretatt av andre ansvarlige instanser der kirken bidrar økonomisk eller har en støttende funksjon Diakoniplan

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE

Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE 1 Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE 22.11.07 SENDELSE I. STRUKTUREN I SENDELSESDELEN II. VELSIGNELSER III. UTSENDELSER

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Den norske kirke Tunsberg biskop

Den norske kirke Tunsberg biskop Den norske kirke Tunsberg biskop Visitasforedrag i Fon, Vivestad, Våle, Ramnes og Undrumsdal sokn i Nord- Jarlsberg prosti i Tunsberg bispedømme. Våle kirke, Maria budskapsdag, 17. mars 2013. Innledning

Detaljer

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet OLAV ØYGARD Født: 29.07.1956 Gift Ordinert til prestetjeneste 2. august 1981 i Karasjok kirke Nåværende stilling: Prost i Alta prosti Utdanning: Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn 1. 6. september 2015 INNLEDNING Kjære menigheter i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn!

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen SMÅGRUPPER I MENIGHETENE I vår norske tradisjon har vi ofte ikke stilt oss spørsmål om hvordan smågruppearbeidet skal

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 28.01. 01.02 2014 Kjære Karasjok menighet! Visitasen her i Karasjok har vært en flott opplevelse for

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer