Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015"

Transkript

1 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune

2 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra Handlingsprogrammet Arbeidsmarkedet framover 3. Statistikk - Gjennomsnittsalder, andel ufaglærte og andel kvinner (pairegistret) 4. Eksempler fra forsking og studier om nærvær 5. Referanser 2 1. Sammendrag bakgrunn mandat Sammendrag: Arbeidsgiverstrategiens kjerne kan defineres som de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag. Denne kjernen kan også beskrives ved arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige energien i organisasjon. (6) Frogn kommunes arbeidsgiverstrategi handler om hvilken retning Frogn kommune velger for til enhver tid å sikre at: vi rekrutterer og beholder de medarbeiderne det er behov for vi er en nyutviklende og lærende organisasjon vi har ledere som har en felles lederplattform basert på våre verdier og lederprinsipper vi har et nærvær på 94,4 % Bakgrunn: Det stilles store krav til kommunen som arbeidsgiver, krav til endringer etter samfunnets behov, nytenking for å møte nye utfordringer og oppgaver, og endringer i egen organisasjon. I 2011 startet arbeidet med å utvikle en helhetlig arbeidsgiverstrategi i Frogn kommune for å imøtekomme utfordringene på best mulig måte. Strategien ferdigstilles i 2012 og skal deretter revideres hvert 4. år. Kommunestyret er kommunens øverste myndighet som arbeidsgiver og som vedtar strategien etter innspill først og fremst fra administrasjonsutvalget. Det administrative ansvaret er tillagt rådmannen. I praksis er alle ledere på alle nivåer tillagt ansvar for å utøve kommunens arbeidsgiverstrategi. Arbeidsgiverstrategien henger sammen med Kommuneplanen og Handlingsprogrammet. Arbeidet med å utvikle strategien startet med samle det som allerede fantes av relevante strategier, rutiner, prosedyrer, planer og tiltak (1). Sluttproduktet er Frogn kommunes nye arbeidsgiverstrategi.

3 2. Strategier: 1. Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver tid er behov for. Frogn kommune har fokus på å være enn attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder arbeidstakere. Frogn kommune har høy etisk standard og en organisasjonskultur basert på felles utviklede holdninger og verdier Frogn kommune rekrutterer og beholder kvalifisert personell i alle stillinger i overensstemmelse med behov og de krav som stilles til tjenesteytingen. Frogn kommune skal gjenspeile det mangfoldet som til enhver tid finnes i samfunnet 2. Frogn kommune er en nyutviklende og lærende organisasjon Frogn kommune har en strategisk kompetanseplan hvor kompetansebehovet er kartlagt og synliggjort. Frogn kommune har en kultur for læring og utvikling som er kunnskapsbasert gjennom systematisk bearbeiding og refleksjon over egne og andres erfaringer, både i og utenfor organisasjonen. Frogn kommune har et kvalitetssystem som sikrer at tjenesteyting skjer innenfor gjeldende lovverk og kvalitetskrav. 3. Ledere i Frogn har en felles lederplattform basert på kommunens verdier og lederprinsipper Frogn kommune har et felles verdigrunnlag for å skape en felles identitet og kulturforståelse og bidrar til å utvikle organisasjonskulturen i ønsket retning. Frogn kommune har ledere som utfordrer, stiller krav og støtter sine medarbeidere for å nå kommunens mål og resultatkrav. Ledere i Frogn kommune har kompetanse til å møte endringer og omstillingsbehov med nyutvikling og videreutvikling av tjenester og arbeidsprosesser. Ledere i Frogn kommune er tydelige, gir tillit og delegerer for å utvikle og beholde selvstendige og kompetente medarbeidere. 3

4 4. Frogn kommune har et nærvær på 94,4 % Frogn kommune har fokus på helsefremmende faktorer for å bidra til en god utvikling både for den ansatte og arbeidsplassen Frogn kommune har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som skaper grunnlag for god tjenesteyting og samhandling. Ledere på alle nivåer har fokus på nærvær gjennom systematisk HMS arbeid 5. Frogn kommune tilrettelegger for arbeidstakere med nedsatt funksjon Arbeidsgiver tilrettelegger for egne arbeidstakere med redusert funksjonsevne/ behov for tilrettelegging for å forebygge overgang fra arbeid til passive ytelser Frogn kommune tilstreber å tilrettelegge for minimum 3 personer som NAV har avklart for arbeidsutprøving 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien Rekruttere og beholde: Det må jobbes aktivt for å oppnå og beholde et godt faglig omdømme, slik at kommunen fremstår som, og er attraktiv i et strammere arbeidsmarked og en kompetent leverandør av tjenester. Formidle og synliggjøre kommunens gode resultater, gode eksempler, unike og meningsfulle arbeidsoppgaver og faglig og utfordrende jobbinnhold gjennom bl.a lokale aviser, internett, sosiale medier og fagtidsskrifter. Det må jobbes aktivt for at de ansatte skal kunne være stolte over sin arbeidsplass og den jobben de utfører, de er de viktigste ambassadørene i kommunen. Det må utvikles en attraktiv livsfaseprofil for å beholde og tiltrekke kompetente medarbeidere. I et arbeidsmarked med en stadig eldre befolkning i arbeidsfør alder vil det være stor konkurranse om de unge og nyutdannede samt konkurranseutsatte faggrupper. Dette vil kreve at Frogn kommune skaffer seg kompetanse som kan møte ulike behov og forventninger til en arbeidsplass. For å unngå uønsket deltidsarbeid og for best mulig ressursutnyttelse må urealisert kompetanse og ressurser i kommunen tas i bruk. Lønnspolitiske strategier og lokale lønnstillegg oppdateres og drøftes med ansattrepresentanter for å sikre at det er en sammenheng med kommunens mål og utfordringene. Lønnspolitikken gjøres kjent for de ansatte slik at det skapes en forutsigbarhet og en mulighet for alle ansatte å innrette seg etter denne. 4

5 Ved rekruttering av nye ansatte skal evt. nye kompetansebehov for stillingen klargjøres. Nyutviklende og lærende organisasjon: Det må utvikles en strategisk kompetanseplan for å sikre nødvendige kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger for å mestre oppgaver og nå definerte mål. Det må gjennomføre systematisk opplæring på strategiske områder for effektiv samhandling og oppgave løsning i henhold til kommunens mål. Alle ansatte skal ha en individuell kompetanseplan for å sikre at deres behov for kompetanse blir ivaretatt. Frogn kommune må videreutvikle sitt kvalitetssystem for å sikre at all tjenesteyting skjer innenfor gjeldende lovverk og kvalitetskrav. Det kreves en systematisk oppfølging av avvik for å sikre læring og dermed høyere kvalitet. Det utvikles og tas i bruk nye metoder gjennom å stimulere til nytenking i tverrfaglige miljøer som kan utfordre hverandre. Lederplattform: Det jobbes aktivt for en felles forståelse i organisasjonen i forhold til prioriterte mål og oppgaver. Det videreutvikles målbare og hensiktsmessige styringsindikatorer på kvalitet, produktivitet og effektivitet og bruker- og ansatt tilfredshet. Det gjennomføres systematisk samhandling, kommunikasjon og dialog for å sikre medbestemmelse, medvirkning, gode prosesser og utvikling av tjenester. Det gjennomføres lederutviklingsprogram for alle mellom- og enhetsledere. Nærvær: Det jobbes aktivt for å identifisere helsefremmende faktorer på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelsen må gi synlige resultater basert på medarbeidernes tilbakemeldinger. Det må være fokus på ansattes trivsel, opplevelse av mestring og læringsmuligheter. Det må sikres at ansattes behov for kompetanse blir ivaretatt Det må legges til rette for tillit og åpenhet i organisasjonen og at varslingsrutiner er kjent. Det etableres gode systemer for nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging. Rutiner i sykefraværsarbeidet gjøres godt kjent for de ansatte 5

6 Det er ingen snarveier til godt sykefraværsarbeid, virkeligheten er sammensatt og krever at man jobber med sykefraværstall på flere nivå og vinklinger samtidig. Arbeidstakere med nedsatt funksjon: Det jobbes aktivt for å tilrettelegge slik at arbeidstakere som erverver eller har nedsatt funksjon tilbys passende arbeid for å sikre deres plass i arbeidslivet På arbeidsplasser der arbeidsgiver tilrettelegger for flere arbeidstakere med nedsatt funksjon må det sikres fokus på det inkluderende og gode arbeidsmiljøet for å forhindre at det blir større utfordringer på øvrig personell Vedlegg 1: De utfordringene og strategiene som er formulert i Arbeidsgiverstrategien følges opp i handlingsprogrammet med tiltak, gjennom prosedyrer og rutiner i kvalitetslosen og andre planer. Delmål, strategier og tiltak fra Handlingsprogrammet Delmål 1 Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver tid er behov for. Strategi 1 - Frogn kommune har fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder arbeidstakere 1 Det identifiseres og iverksettes tiltak i enhetene som er fremmende for å rekruttere og beholde medarbeidere 2 Det utvikles en attraktiv livsfaseprofil for å beholde og tiltrekke kompetente medarbeidere 3 Det iverksettes tiltak for at ansatte skal kunne være stolte over sin arbeidsplass og egen jobbutførelse gjennom bruk av medarbeiderundersøkelse, medarbeidersamtalen mm. 4 Frogn kommunes lønns politiske strategier videreutvikles slik at det er en sammenheng med kommunens mål og utfordringer. Strategien gjøres kjent for de ansatte. 5 Gode resultater, eksempler, unike og meningsfulle arbeidsoppgaver og faglig og utfordrende jobbinnhold formidles og synliggjøres i media 6 Det jobbes aktivt for et godt faglig omdømme og at alle er bevisst sin ambassadørrolle Strategi 2 Frogn kommune har høy etisk standard og en organisasjonskultur basert på felles utviklede holdninger og verdier 1 Det jobbes systematisk for å sikre åpenhet og høy etisk standard Strategi 3 - Frogn kommune rekrutterer og beholder kvalifisert personell i alle stillinger 1 Det utvikles strategier og konkrete tiltak for å rekruttere unge og nyutdannede 6

7 2 Det benyttes urealisert kompetanse og ressurser som identifiseres i medarbeidersamtalen. 3 Tett samarbeid med utdanningssystemer for økt rekruttering innen kritiske rekrutteringsområder 4 Det utvikles og benyttes alternative karriere veier 5 Det rekrutteres til 13 lærlingeplasser Strategi 4 - Frogn kommune har en seniorpolitikk som bidrar til individuelt tilpasset arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver 1 Alle virksomheter må innenfor gjeldende avtaleverk etablere tiltak for seniormedarbeidere som inneholder forslag til fleksible arbeidsvilkår 2 Ta i bruk motiveringstiltak i henhold til seniorpolitiske retningslinjer rettet mot eldre arbeidstakere slik at de lettere kan se sine muligheter i arbeidssituasjonen og ønske å stå lenger i arbeid Strategi 5 - Frogn kommune skal gjenspeile det mangfoldet som til enhver tid finnes i samfunnet 1 Utarbeide en strategi i forhold til ansettelse av personer med minoritetsbakgrunn i kommunens arbeidsgiverstrategi 2 Stimulere til utdanning og videreutdanning, fag og språkopplæring for ansatte med minoritets bakgrunn Delmål 2 Frogn kommune er en nyutviklende og lærende organisasjon Strategi 1 Frogn kommune har en strategisk kompetanseplan hvor kompetansebehov er kartlagt og synliggjort 1 Det utvikles en kompetanseplan gjennom å definere kompetansekrav, analysere kompetansekapital og identifisere kompetansebehovet 2 Systematisk opplæring på strategiske områder for effektiv samhandling og oppgaveløsning i henhold til kommunens mål Systematisk lederutvikling på alle nivåer Frogn kommune tilrettelegger for videre og etterutdanning gjennom samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner Strategi 2 Frogn kommune har en kultur for læring og utvikling som er kunnskapsbasert gjennom systematisk bearbeiding og refleksjon over egne og andres erfaringer, både i og utenfor organisasjon. 1 Deltar i lærende nettverk både i og utenfor organisasjon Tilrettelegger for god læring og kompetansedeling i det daglige arbeidet Samarbeider med høgskoler, universiteter og næringsliv Utvikler og tar i bruk nye metoder Benytter fadder og mentordninger

8 6 Alle ansatte har en individuell kompetanseplan som utvikles i medarbeidersamtalen Strategi 3 Frogn kommune har et kvalitetssystem som sikrer at tjenesteyting skjer innenfor gjeldende lovverk og kvalitetskrav 1 Kvalitetssystemet i Frogn kommune videreutvikles for å sikre at all tjenesteyting skjer innenfor gjeldene lovverk og kvalitetskrav Avvik registreres og det settes tiltak som resulterer i høyere kvalitet og læring Delmål 3 Ledere i Frogn har en felles lederplattform basert på kommunens verdier og lederprinsipper Strategi 1 - Frogn Kommune har et felles verdigrunnlag for å skape en felles identitet og kulturforståelse og bidrar til å utvikle organisasjonskulturen i ønsket retning. 1 Det arbeides for å etterleve Frogn kommunes felles verdier; Respekt, engasjement, raushet og profesjonell. Strategi 2 Frogn kommune har ledere som utfordrer, stiller krav og støtter sine medarbeidere for å nå Frogn kommunes mål 1 Utfordrer gjennom å delegere oppgaver og myndiggjøre medarbeidere Ledere og tillitsvalgte samhandler for å sikre i medvirkning, innflytelse og medbestemmelse i hht rutinen «samhandling mellom ledere og tillitsvalgte» 3 Det legges til rette for aktiv deltakelse i utarbeidelse av mål og felles forståelse for prioriterte oppgaver Strategi 3 - Ledere i Frogn har kompetanse til å møte endringer og omstillingsbehov med nyutvikling og videreutvikling av tjenester og arbeidsprosesser. 1 Det gjennomføres lederutviklingsprogram årlig, hvert annet år for enhetsleder og hvert annet år for mellomledere Det bestående utfordres og nyutvikling og videreutvikling av tjenester og arbeidsprosesser settes på agendaen 3 Det videreutvikles målbare og hensiktsmessige styringsindikatorer på kvalitet, produktivitet og effektivitet Strategi 4 Ledere i Frogn kommune er tydelige, gir tillit og delegerer for å utvikle og beholde selvstendige og kompetente medarbeidere. 1 Utfordrer gjennom å delegere oppgaver og myndiggjøre medarbeidere Ledere og tillitsvalgte samhandler for å sikre i medvirkning, innflytelse og medbestemmelse i hht rutinen «samhandling mellom ledere og tillitsvalgte»

9 Delmål 4 Frogn kommune har et nærvær på 94 % Strategi 1 Frogn kommune har fokus på helsefremmende faktorer som bidrar til en god utvikling både for den ansatte og arbeidsplassen 1 Det identifiseres helsefremmende faktorer i enhetene for eksempel gjennom kartlegging av arbeidsmiljø og erfaring fra andre 2 Det settes helsefremmende tiltak som evalueres i forhold til mål oppnåelse på nærværstall og trivselsmålinger. Årlig Strategi 2 Frogn kommune har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som skaper grunnlag for god tjenesteyting og samhandling. 1 Det legges til rette for en kultur hvor tillit og åpenhet preger arbeidsmiljø og at varslingsrutiner er kjent 2 Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser som følges opp med konkrete tiltak Årlig Kontinuerlig 3 Det gjennomføres medarbeidersamtale med fokus på trivsel, opplevelse av mestring og læringsmuligheter. Årlig 4 Det gjennomføres systematiske arbeidsmiljøtiltak ved behov. Ved behov 5 Vernerunder følges opp med konkrete tiltak Årlig Strategi 3 Ledere på alle nivåer har fokus på høyt nærvær gjennom systematisk HMS arbeid. 1 Frogn kommune tilrettelegger og gir muligheter for fysisk aktivitet og sunn livsstil IA-avtalen følges opp med bla individuelle oppfølgingsplaner ved sykefravær og dialogmøter Ved fravær over 6 prosent (fra IA avtalen) settes nærværstiltak som evalueres og endres eller videreføres, avhengig av resultat

10 Vedlegg 2 Arbeidsmarkedet framover Kommunen vil få større utfordringer med å tiltrekke seg og beholde kompetente medarbeidere. De demografiske endringene hvor det vil bli færre yngre i befolkningen samtidig som andelen eldre øker, vil gi økt behov for tjenester i samme tid med mangel på mennesker i arbeidsfør alder. (PAI registret) Konkurransen om arbeidskraften er krevende for kommunen, og de fortrinn som finnes må synliggjøres og markedsføres på flere arenaer. Tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft vil være avgjørende for den videre utviklingen av kommunen. Gapet mellom ressurser og forventninger, og behov og tilgang på kvalifisert arbeidskraft, utfordrer kommunene til utvikling og nyskapning. Evnen til å beholde og utvikle et godt lederskap vil være avgjørende for å lykkes. Forhold som påvirker Det er mange forhold som påvirker rekrutteringssituasjonen og mulighetene for å beholde allerede ansatte personer. Kommunens omdømme har innvirkning på og er avgjørende for evnen til å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere. Det krever at vi leverer gode tjenester og at de gode resultatene blir formidlet. Det må jobbes systematisk for å bedre kommunens omdømme og for at alle i organisasjonen er bevisst sin ambassadørrolle. For å kunne være gode ambassadører må medarbeiderne kunne værer stolte over egen arbeidsplass og egen jobbutførelse. Dette underbygges av noen utvalgte undersøkelsesresultater som viser at: Ansatte i offentlig sektor trives bedre enn ansatte i privat sektor. Ingen er mer stolt over det arbeidet de utfører enn medarbeidere i kommunen.(1) Utfordrende arbeidsoppgaver er den faktoren som betyr mest for å rekruttere og beholde medarbeidere, både i privat og offentlig sektor.(2) Ansatte i offentlig sektor er like motivert, engasjert, og lojale som ansatte i det private, men det er en forskjell på hva som motiverer. De daglige arbeidsoppgavene er viktigst for ansatte i offentlig virksomhet for at de skal føle seg tilfreds. Ansatte i det private vurderer lønn og andre goder noe høyere enn de daglige arbeidsoppgavene.(3) Meningsfullt arbeid er den aller viktigste fordelen med å jobbe i en kommune eller fylkeskommune. (4) På den andre siden; I samarbeid med Evidente har StudentTorget utført en undersøkelse som viser en oversikt over de mest attraktive arbeidsgiverne for ingeniørstudenter. Der er det Statoil og Aker Solutions som topper som attraktive arbeidsgivere for ingeniørene. Av i alt 100 arbeidsgiver kommer Oslo kommune på nest siste plass. 10

11 Det er et paradoks at kommunen har noen av de mest høykompetente fagmiljøer, oppgaver som oppfattes som meningsfulle og utfordrende og allikevel ikke klarer å fremstå som attraktive arbeidsgivere. Det stilles krav til at kommunen skal ha høy faglig kompetanse og fokus på fornying. Det forventes mer effektiv oppgaveløsing samtidig som reformer og forventninger og behov medfører endrede og nye oppgaver. Det må sørges for behovs- og fremtidsrettet kompetanse, som kan bidra til å realisere kommunes mål og strategier. Kommunen må være villig til å forske i egen praksis og samtidig søke, og innhente kunnskap på andre arenaer. Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel både for å rekruttere og beholde medarbeidere. I tillegg sikres høy faglig kvalitet i alle ledd i tjenestekjeden. Frogn kommune skal være en lærende organisasjon som stimulerer til organisatorisk, faglig og personlig utvikling. Ansatte lærer best i egen arbeidssituasjon. Det er derfor en utfordring for kommunens virksomheter å utvikle en kultur som gir rom for god læring hos alle ansatte. Godt lederskap er avgjørende for å skape og utvikle attraktive arbeidsplasser der de som allerede er ansatt, har lyst til å bli, og der andre ønsker å begynne. Det kreves klar og tydelig ledelse, hvor mål og strategier synliggjøres og ord blir til handling. Medarbeidernes behov for å bli sett og få tilbakemeldinger er en kritisk faktor for å oppnå gode resultater og god kvalitet på tjenestene. Vektlegging av reell medbestemmelse og medinnflytelse fra både ansatte og deres representanter er av stor betydning for å sikre et godt bedriftsdemokrati. I Frogn kommune er et høyt nærvær et av fire satsingsområder i arbeidsgiverpolitikken. Målet er å skape en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass og samtidig heve kvaliteten på tjenestene. Helsefremmende arbeidsplasser er en tilnærming som sammen med det tradisjonelle forebyggende HMS arbeidet kan utgjøre en helhet i nærværs- og arbeidsmiljøarbeidet. Arbeidsplasser som er helsefremmende har lettere for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Å satse på en helsefremmende arbeidsplass bidrar til en god utvikling både for den ansatte og bedriften. Mange faktorer, både på og utenfor arbeidsplassen, påvirker de ansattes helse gjennom et samspill mellom personlige faktorer, forhold i privatlivet og forhold på arbeidsplassen. Som arbeidsgiver konsentrerer Frogn kommune seg først og fremst om det ansatte og ledere kan påvirke på egen arbeidsplass. Den sosiale forståelsen av helse er viktig i helsefremmende arbeid da mye dreier seg om å skape gode mellommenneskelige relasjoner og legge til rette for at ansatte skal kunne balansere arbeid og privatliv slik de ønsker En rekke studier og forskingsrapporter har vist hva som kjennetegner en helsefremmende arbeidsplass med høyt nærvær: 11

12 Forankring ledelsen viser tydelig at arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass prioriteres høyt. Medvirkning virksomheten tar medvirkning på alvor og gir de ansatte en reell anledning til å påvirke i saker som de opplever som viktige. Helhetlig perspektiv virksomheten legger vekt på prosesser som utvikler grupper, avdelinger og organisasjonen som helhet. Det er ikke nok med individrettede livsstilstiltak som f.eks. fysisk aktivitet og bedre kosthold. Integrert prosess Det helsefremmende arbeidet er integrert i virksomhetens daglige arbeid, det er ikke et separat prosjekt eller tiltak med begrenset varighet. Fokus på ressurser - ledelsen og de ansatte utforsker sammen hvilke ressurser som bidrar til å fremme god helse lokalt på den enkelte arbeidsplass. Mestring oppgaver og utfordringer tilpasses hver enkelt slik at alle får realistiske muligheter til å oppleve mestring. Det styrker selvfølelsen og gir energi og arbeidsglede. Likeverdighet og anerkjennelse virksomheten legger vekt på å synliggjøre og anerkjenne at alle, uansett stilling, gjør en viktig jobb og bidrar med noe verdifullt. Støtte og tilbakemeldinger både ansatte og ledere er gode til å gi hverandre støtte, ros og konstruktive tilbakemeldinger. Det bygger stolthet og selvtillit. Utvikler kompetanse og ferdigheter De ansatte har mulighet til å bruke sine sterke sider og utvikle seg faglig og personlig og gjennom jobben. Balanse mellom arbeid og privatliv virksomheten anerkjenner de ansattes behov for å ha en god balanse mellom arbeid og privatliv. Det legges til rette for at ansatte i alle livsfaser skal kunne kombinere arbeid med livets andre forpliktelser og interesser. Rom for å være seg selv de ansatte kan opptre ærlig og naturlig med sine sterke og mindre sterke sider. Å vite at de ikke hele tiden må jakte på noe mer eller større, er viktig for at de skal utvikle god helse. God sosialt fellesskap Arbeidsmiljøet er preget av gjensidig respekt, trygghet og samhold, og av at alle vil hverandre vel. En god arbeidsgiverpolitikk fremmer utvikling og måloppnåelse, godt arbeidsmiljø og trivsel. Basert på denne bakgrunn er Frogn kommunes arbeidsgiverstrategi bygget. I denne er mål, delmål, strategier og utfordringer nedfelt. Hva har vi av strategier, prosedyrer, rutiner og arenaer fra før i Frogn kommune? Overgripende Felles verdiplattform og lederprinsipper Avtale om inkluderende arbeidsliv Utarbeidede strategier i Frogn kommune 12

13 Kommunikasjonsstrategi Lønnspolitisk strategi og retningslinjer (under revurdering) Seniorpolitisk strategi og tiltak Delstrategier i HP (Blanding av strategier/tiltak/ rutiner/ prosedyrer, plan) Rekruttering kvalifisert personell Lærlingeplasser Mangfold Frogn kommune er en IA bedrift IKT ferdigheter Læringsarenaer Arenaer for samhandling administrasjon ansattes, organisasjoner og folkevalgte Administrasjonsutvalget Arenaer for samhandling administrasjon og ansattes representanter Amu Møteplassen Lokalt samarbeidsfora Medbestemmelse etter Hovedavtalen Reglementer, retningslinjer, rutiner og prosedyrer i personalhåndbok Prosedyre for medvirkning og medbestemmelse, samhandling mellom ledere og tillitsvalgte, (Ferdigstilt februar 2012) Arbeidsreglement Permisjonsreglement Reglement for fleksibel arbeidstid Reglement for folkevalgte organer Delegeringsreglement Reglement skjermbriller Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte Organisering av varsling av kritikkverdige forhold i Frogn kommune Varslingsrutiner og organisering av varsling kritikkverdige forhold Bruk av prøvetid Introduksjon av nye arbeidstakere (under revurdering) Rutine for fleksibel arbeidsplass Rutiner for PC og telefoni Rutiner ved dødsfall Rutiner for kartlegging og vurdering av risiko knyttet til HMS Beskrivelse av plan/års hjul- Plansystemet i Frogn kommune 13

14 IA-avtale (Inkluderende arbeidsliv) Systematisk sykefraværsoppfølging ihht IA, Kommunens IA kontaktperson samarbeider med arbeidslivssenteret, som arbeider for økt nærvær på systemnivå. Muligheter for sunne valg: o Bedriftsidrettslag o Nedsatt pris på treningsstudio o Trening i arbeidstiden Arbeidsmiljøtiltak o Alle ledere får tilbud om «Arbeidsmiljødugnader» (metode for å jobbe med arbeidsmiljøet (utarbeidet av DNBLiv) o Opplegg for forebyggende styrketrening i arbeidstiden (DNBLiv) o Bedriftshelsetjeneste og lovpålagte dialogmøter som et ledd i individuell sykefraværsoppfølging o Vernerunder med krav om oppfølging Årshjul for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) System for avviksmelding, Kvalitetslosen Sosiale tiltaksplaner i alle enheter 10 % jordmor til veiledning av gravide så de kan stå lenger i arbeid Annet Lederutviklingsprogram Timesorientering Medarbeiderundersøkelse Opplæringsplan Styringsverktøy Kommuneplan Handlingsprogram Virksomhetsplan Årsmelding Tertialmelding Månedsrapportering Medarbeiderundersøkelse Medarbeidersamtale Styringsindikatorer 14

15 Vedlegg 3 Statistikk - Gjennomsnittsalder, andel ufaglærte og andel kvinner (pai- registret) I Frogn kommune Gjennomsnittsalder i Frogn kommune pr : 45,2 % (stabilt siden 2005) Andel ansatte eldre enn 49 år: 38,9 % Andel deltidsansatte: 54,7 Andel ufaglærte pleie og omsorg: 25 % Andel ufaglærte oppvekst: 37,3 % Fylkeskommuner og kommuner i Norge Andel kvinner Kvinneandelen har steget fra 76,1 prosent i 2005 til 76,8 prosent i Tendensen er den samme både i kommuner og fylkeskommuner. Fylkeskommunene har lavest andel kvinner. Der er kvinneandelen på 57,8 prosent pr , mens den i kommunene var på 78,9 prosent. Blant kommunene har Berg den laveste kvinneandelen (65,1 prosent) og Rømskog den høyeste (90,1 prosent). Andel ansatte som er eldre enn 49 år og gjennomsnittsalder I fylkeskommunene har andelen av ansatte som er eldre enn 49 år gått fra 53,5 prosent i 2005 til 51,3 prosent i I kommunene har andelen gått fra 38,9 til 40,3. Gjennomsnittsalder pr er 48,7 år i fylkeskommunene og 45,3 i kommunene. I Hemsedal var bare 31,7 prosent av de ansatte over 49 år i 2011 mens det i Ibestad var 58,1 prosent. Stavanger har de yngste arbeidstakerne med en gjennomsnittsalder på 42,1 år og Leka de eldste med en gjennomsnittsalder på 50,2 år. Deltidsansatte Litt mer enn halvparten av de ansatte i kommuner og fylkeskommuner er deltidsansatte, dvs. har en stillingsprosent på mindre enn 100 prosent. I fylkeskommunene arbeidet 33,4 prosent av de ansatte deltid i 2011, i kommunene 53,2 prosent. Kautokeino hadde færrest deltidsansatte, Rømskog hadde flest. Hjelpepleiere og pleie- og omsorgsarbeidere Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for gruppen var 68,9 prosent i ,0 prosent av dem arbeidet mindre enn 20 prosent. I fylkeskommunene var gjennomsnittlig stillingsstørrelse 79,6 prosent, mens 1,5 prosent hadde en stillingsstørrelse på mindre enn 20 prosent. I kommunene er tilsvarende tall 68,9 og 5,0 prosent. Hjelpepleiere er definert som ansatte med stillingskode 7076 og Omsorgsarbeidere er definert som fagarbeider med utdanning som omsorgsarbeider. I fylkeskommunene arbeider denne gruppen stort sett som miljøterapeuter og elevassistenter ved videregående skoler. Dette fremgår ikke av tabellen men av andre opplysninger i PAI-registeret. Andel ufaglærte Omfanget av ufaglærte arbeidstakere i pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. 15

16 Andelen ufaglærte arbeidstakere var 26,2 prosent i pleie- og omsorg og 22,3 prosent i oppvekstsektoren. Vedlegg 4 Eksempler fra forsking og studier om nærvær: Kontroll over eget arbeid Statens Arbeidsmiljøinstitutt, avdeling Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse(noa): Ca. halvparten av alle yrkesaktive oppgir at de i liten eller noen grad kan påvirke eget arbeidstempo (Levekårsundersøkelsen til SSB 2009). Andre studier har vist at liten kontroll over egen arbeidssituasjon, er en dokumentert risikofaktor for økt sykefravær. Det er dokumentert at dersom man opplever høye arbeidskrav i kombinasjon med manglende eller lav kontroll, som begrensende muligheter til å påvirke arbeidsmengde og arbeidstempo og muligheten til å ta pauser, kan det gi økt risiko for muskel-/skjelettlidelser og hjerte-/karsykdommer (STAMI-rapport nr eller 2009) Høye krav og lav sosial støtte i arbeidet er en risikofaktor for over tid å utvikle helseplager. Men hvis man samtidig opplever gode sosiale relasjoner i form av sosial støtte, tilbakemelding og rettferdig behandling på jobb, vil det kunne bidra til å redusere effekten av manglende kontroll i arbeidet. Høyt sykefravær høy trivsel paradoks? En casestudie i 4 barnehager (AFI-notat ) forsøker å forklare hvorfor de barnehageansatte på den ene siden opplever å ha høy trivsel i jobben og samtidig har et gjennomsnittlig høyt sykefravær. Hva er svaret på dette tilsynelatende paradokset? Det forklares med to relativt uavhengige «helseløyper». Den negative helseløypa har sitt utgangspunkt i det fysiske og ergonomiske arbeidsmiljøet og et arbeidsmiljø som er knyttet til status, lønn, faglig oppfølging og utvikling som kan kan skape uhelse og sykdom over tid. Den helsefremmende løypa har sitt utgangspunkt i selve arbeidet med barn og med gode kollegiale relasjoner som ramme, skaper dette trivsel og velvære. Siden de to helsløypene er relativt uavhengige, blir det ikke et paradoks at de barnehageansatte opplever å ha høy trivsel i jobben og samtidig har et høyt sykefravær. Inkluderende arbeidsliv (IA) IA har som delmål 2 å inkludere ansatte med redusert arbeidsevne. Barnehagebransjen har i større grad enn andre bransjer, hvor inngangskravene er høyere, klart å legge til rette for ansatte med redusert arbeidsevne. Barnehager påtar seg med dette et samfunnsansvar som kan føre til et høyere sykefravær og dårligere omdømme for bransjen som helhet. «Hvis bedrifter har en inkluderende personalpolitikk, kan dette slå ut i høyere sykefravær når man sammenligner bedrifter som kvitter seg med ansatte som sliter med helsen. Derfor er det å måle resultater av sykefraværsarbeid en kompleks affære som ikke kan gjøres uten å dele målingen inn i ulike komponenter. Flere av lederne oppga at de etter å ha jobbet med sykefraværsproblematikk over lengre tid, var blitt mindre opptatt av sykefraværstallene, men desto mer opptatt av de substansielle gevinstene de hadde oppnådd» (AFI-notat2009:3) Sykefraværstall i Frogn viser ingen klar nedgang eller oppgang i sykefraværsprosenten totalt de siste 3 årene. Sykefraværsprosenten varierer bl.a. med årstidene. Virksomheter innen pleie- og omsorg, - barnehager, - SFO og renhold har gjennomgående høye tall. Sykefraværstallene viser synkende tendens når den enkelte virksomhet iverksetter tiltak for å øke nærværet. 16

17 Referanser Beholde og rekruttere en KS strategi for arbeidskraft og rekruttering 1. MMI»offentlig ansattes oppfatning av egen jobb» Dansk undersøkelse, ASE Analyse nr Sentio. Referert i «Orientering», NAVO. Oktober Dansk undersøkelse. Det personalpolitiske Forum. Personalpolitisk undersøkelse, Medarbeiderundersøkelsen i Frogn kommune, Bedre kommune.no 2012 KS arbeidsgiverstrategi mot 2020 stolt og unik Beholde og rekruttere en KS strategi for arbeidskraft og rekruttering Långtidsfrisk så skapas hælsa, effektivitet og lønsamhet, Johnny Johnsson, Anders Lugn, Birger Rexed, Ekerlids førlag 2003 Kjennetegn på helsefremmende arbeidsplasser, Berit Bakken, Idèbanken.org, for et arbeidsliv som inkluderer. Medarbeiderundersøkelser - Må gi synlige resultater, Ole Alvik, Personal og ledelse nr Studenttorget.no, Her er de mest attraktive arbeidsgiverne for ingeniørstudenter Levekårsundersøkelsen til SSB 2009 En casestudie i 4 barnehager (AFI-notat ) KS FoU Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 2010; Asplan viak og Fafo 17

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer