Begrepet kulturpolitikk- hva er det? Dagens regjering og kulturpolitikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrepet kulturpolitikk- hva er det? Dagens regjering og kulturpolitikken"

Transkript

1

2 Begrepet kulturpolitikk- hva er det? Kulturutredningen Dagens regjering og kulturpolitikken Spesielle kulturpolitiske utfordringer- Digitalisering, ytringskultur, mangfold, samspill kultur og næring, håndtering av pensjonsutgifter

3 Dreier seg om å fastsette rammebetingelser og spilleregler slik at de verdier kunst-og kultur representerer blir håndtert på en god måte Omfatter lovarbeid, utforming av finansieringsordninger, budsjettildelinger og verdiorientert påvirkning Er et konsensusorientert politikkområde

4 Norsk kulturpolitikk startet som et nasjonsbyggingsprosjekt, deretter en pynt på kaken politikk men er nå en integrert av den norske velferdspolitikken Politikerne har stor tro på at kunst og kultur kan bidra til å løse en rekke samfunnsutfordringer, som å hindre fraflytting, bedre folkehelsen, skape gode lokale møtesteder og samhandlingsarenaer integrere flerkulturelle og til å fremme økonomisk verdiskapning Kultur og kunst vil være viktige virkemidler for at vi som samfunn og enkeltmennesker skal håndtere en fremtid preget av internasjonalisering, globalisering og en dynamisk teknologisk utvikling. Uten en bevistkulturpolitikk blir det vanskelig å bygge ut et samfunn preget av solidaritet, åpenhet mot verden, identitet, livskraft og energi.

5 Min rolle er ikke kunstnerens. Min rolle er heller ikke å være intellektuell ledestjerne som skal føre landet inn i et kulturparadis. Min rolle som kulturpolitiker er å tilrettelegge for at kulturarbeidere, kunstnere og intellektuelle skal kunne skape kunsten og føre debatten for at kulturen skal drives videre Trond Giske

6 «Er et vanskelig og sammensatt begrep. Kunsten skal være et frirom som får oss til å sanse og tenke på nye måter omkring det som ikke kan formidles med enkle ord «Olav Njølstad 18/

7 Kvalitet i kunsten oppstår som resultat av et samspill mellom kunstnernes ideer, de kunstneriske utøvernes mestring av de virkemidler de har valgt for å utrykke sin ide og av de reaksjoner som oppstår hos dem kunstverket retter seg mot Noen kunstarter stiller større krav til investeringer og infrastruktur enn andre og er derfor mer kostnadskrevende å utføre Statlige myndigheter må være svært bevisst på hvordan de skal inngå i tre part samspillet Kilde Fred Olav Sørensen-vinner av Morgenbladets essaykonkurranse 2014 H

8 Trender i samfunnsutviklingen (teknologiutvikling digitalisering, internasjonalisering, globalisering, innvandring, det flerkulturelle samfunn). Vi kan ikke velge vekk globaliseringen, det mangfoldige Norge og digitaliseringen, men vi kan velge hva slags flerkulturelt og digitalt samfunn som skal utvikles. Kunsten kan ikke vakle inn i den digitale verden og vi må lære oss å håndtere det mangfoldige Norge. Endinger i styrings-og ledelsesmodeller (større vekt på resultatstyring, sammenslåing av institusjoner, liberalisering av reguleringsregimer, klarere styre-og lederansvar). Det skjer en løpende prosess med å sikre en mest mulig målrettet bruk av penger og personell Endringer i publikums etterspørsel og bruk av kulturtilbud (mer beviste brukere, digitaliseringen, flere flerkulturelle brukere ). Publikums etterspørsel avhenger både av trender, verdier og teknologiske muligheter.

9 Nedsatt for å få et helhetlig kulturpolitisk perspektiv Hovedkonklusjon-de fleste kulturpolitiske aktører har fått mer penger Dårlig samspill mellom statlig og regionalt nivå-behov for en mer helhetlig statlig kulturpolitikk Lokalt kulturløft- og mer formidling Sats mer på FoU Omlegging av styringssystemer fra måling til vurdering

10 Kulturutredningen framhevet begrepet «ytringskultur» og nedtonet det utvidede kulturbegrep Kulturutredningen ønsket at begrepet ytringskultur skal være retningsgivende for kulturpolitikken Kulturutredningen trakk frem at mye av veksten i bevilgningene til det lokale og regionale kulturliv har gått til virksomheter som ikke fremmer ytringskultur

11 Et levende demokrati forutsetter arenaer for kommunikasjon, dialoger og ytringer Det er ikke ytringsfriheten som skaper toleranse, det er toleranse som skaper ytringsfrihet

12 er et viktig kulturpolitisk virkemiddel. De kan være offentlige og private, og organiseres som stiftelser, aksjeselskaper eller forvaltningsorganer. jobber innenfor kompliserte eksterne og interne rammebetingelser. krever gode strategiprosesser og godt lederskap for at de skal ivareta samfunnsoppdrag på en god måte

13 dreier seg om å være bevisst valgmuligheter og å være aktive på hvordan virksomheter skal håndtere forholdet til omgivelser og interne og eksterne utfordringer bygger på mange disipliner og fag og god prosess forståelse. Når mål og planer( for fremtiden) møter daglig drift og mennesker, går det ikke alltid som man har tenkt.

14 De fleste tenker først og fremst på hvordan en håndterer flere nasjonaliteter-men begrepet er videre. Kulturelt mangfold handler om å fremme mangfold i ideer, tanker og holdninger og om å fremme et estetisk mangfold og om fremme deltakelse på tvers av sosiale og kulturelle skiller.

15 Med ytringskultur menes o kunstnerisk virksomhet o kulturarvvirksomhet o den kommunikasjon og sosiale samhandling som knytter seg til denne virksomheten Den kulturpolitiske utfordring er å utforme hensiktsmessige spilleregler som klarer å utvikle hele praksisfeltet rundt de forskjellige virksomhetene og samhandlingen mellom dem

16 Stor tro på markeder, private løsninger og på å bruke økonomiske virkemidler. Det vil få konsekvenser for de fleste politikkområder Regjeringen vil gjennomføre en kommunereformfylkeskommunenes fremtid er usikker og de må derfor posisjonere seg Mer «høyresideorientert» styring dvs. styring basert på resultater og virkninger til fordel for «venstreorientert» styring der det er budsjetter og bevilgninger som står i fokus.

17 «Gullalderen» for store offentlige bevilgninger med utgangspunkt i et tallfestet kulturløft er over. Frihetsreform som bl.a. betyr at det skal satses mer på regionale kraftsentra og på spredning av makt på flere personer og miljøer. Den private finansieringen skal styrkes gjennom gaveforsterkningsordninger og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser.

18 «Jeg ønsker en kulturpolitisk debatt om kvalitet og innhold og profil fremfor en ensidig opptatthet av infrastruktur og budsjettstørrelse.vi ønsker å sette kulturlivet fri fra konkrete føringer og innholdsmessige ønsker fra rikspolitikernes side. Jo mindre konkret makt vi selv får desto bedre har vi faktisk lykkes. Thorild Widwey

19 handler om klarhet i roller, ansvar og delegering og om hvilke mekanismer de styrende bruker for å påvirke atferden til de som skal styres. krever presisjonsnivå i definering av roller og ansvar og at styringsmekanismene virker slik at aktørene treffer «kloke» beslutninger. som fag har i utgangspunktet ingen kobling til kunst og kultur, men bygger på selvstendige disipliner og fag.

20 Institusjonelle og hierarkiske virkemidler hvor adferd styres gjennom formell autoritet og kontroll av ressurser og regler. Økonomiske virkemidler hvor adferd styres gjennom priser og budsjetter. Verdiorienterte og faglige virkemidler hvor adferd styres gjennom påvirkning av normer og verdier

21 I all form for styring kan en falle i to grøfter: styringen blir for «tøff» og stiller så tydelig krav og belønner så «effektivt» at tilpasningsdyktig ledelse forvitrer styringen blir for «myk» uten konsekvenser, slik at de styrte ser at de kan gjøre hva de vil.

22 Regjeringen har vedtatt å etablere et forskningsprogram for kultur-og mediesektoren under Norges forskningsråd. Programmet skal gå over 5 år med en årlig bevilgning på 15 millioner kr. Programmet starter i 2014 For å skape god politikk trenger vi mer forskning om kultur og mediefeltet. Forskning kan aldri erstatte politisk skjønn, men forskningsbasert kunnskap kan legge grunnlag for gode kulturpolitiske avgjørelser. Forskning kan dessuten utfordre og nyansere etablerte kulturpolitiske sannheter og tydeliggjøre alternative kulturpolitiske veivalg, sier kulturminister Thorild Widwey Pressemelding Kulturdepartementet

23 Frihetsreformen skal bety at det legges færre føringer på kulturvirksomheter Siden vi tiltrådte har vi gått gjennom alle tilskudds-og tildelingsbrev. Vi stryker alle formuleringer som ikke er forenlig med kulturens frihet og den store kompetanse som finnes ute i miljøene(widvey 10 april 2014) Kulturlivet skal selv ha et hovedansvar for å skape gode resultater Utfordringen er å få til gode dialog-og læringsprosesser mellom eiere, styrer og ledere

24 Mediepolitiske spilleregler stortingsmelding om NRK som må stå imot konkurransen fra globale aktører som Netflix, Google og HBO Utforming av bibliotekstrategi som bl.a. må håndtere økt bruk av e-bøker og gjøre bibliotekene synlige i forhold til kommunereformen Håndtering av økte pensjonsutgifter spesielt i Den Norske opera & ballett og i symfoniorkestrene Kulturrådets rolle maktforhold mellom politikere og rådet Talent Norge-talentprogram innen musikk, scenekunst og visuell kunst

25 Kulturnæringer vil få økt betydning, spesielt knyttet til turisme og digitalisering I en globalisert opplevelsesøkonomi vil innovasjon og konkurranseevne i økende grad være knyttet til immaterielle produkter/ aspekter- den politiske utfordring er å utforme spilleregler som gjør kulturnæringer mer lønnsomme og som bidrar til at flere kunstnere kan leve av eget arbeid. Det nasjonale kunnskapssenteret vil jobbe med å fremskaffe opplysninger om hvordan en får verdiskapning i kulturnæringer Fylkeskommunene må utvikle regionale prosjekter-få med seg regionale og lokale næringslivsaktører. Buskerud fylkeskommune må velge ut noen prosjekter i grensefeltet kultur-næring som er viktige for regionen

26 Opplæring i kulturbevissthet bevisstgjøre om rasisme og opplæring i antirasisme og mangfoldsarbeid. Krav til praksisfeltets ulike aktører og institusjoner. Stimulere til langsiktig og forpliktende samarbeid mellom kunst-og kulturinstitusjoner, kunstneriske virksomheter og mangfoldsaktørerom konkrete prosjekter og formidlingstiltak Stimulere til kultur og kunstopplevelser for personer med nedsatt funksjonsevne

27 Kultur, kunst og kulturpolitikk blir et stadig viktigere felt med mange utfordringer(digitalisering, mangfold og i skape kommunikasjon og sosial samhandling) Kulturpolitiske aktører må legge større vekt på å dokumentere resultater og på å skape gode dialog-og læringsarenaer Det må jobbes systematisk på mange nivåer for å innfri de krevende målene vi har om et mer mangfoldig og ytringsorientert kultur og kunstliv.

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om Mer makt En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet til mang foldet Innhold Forord 3 Intervju med Hannah Wozene Kvam om prosjektet Styrende Mangfold 4 Fem kursdeltagere

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2013: 4. Kulturutredningen 2014

NOU. Norges offentlige utredninger 2013: 4. Kulturutredningen 2014 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Norges

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning-

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- Av Sigrun Aasland Vi vil ha den beste utdanningen. Til det beste for alle studentene og det samfunnet vi skal bevege oss ut i. Det kan da ikke være

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Dato: 13.03. 2014 Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Forord Arbeidet med å lage dette forslaget til strategisk næringsplan for Østre Agder er forankret i de syv kommunestyrene

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer