OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO"

Transkript

1 OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO KONGSVINGER KOMMUNE

2 Innhold Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter - involvering og dialog... 4 Oppsummering anbefalinger... 4 Dagens situasjon... 4 Anbefalinger... 5 Bidrag til måloppnåelse... 8 Konsekvenser av anbefalingene... 9 Kvalitet i tjenestene?... 9 Konsekvenser for brukerne?... 9 Konsekvenser for prosjektområdet?... 9 Konsekvenser for medarbeiderne?... 9 Konsekvenser for andre prosjektområder / enheter / tjenester?... 9 Effekt av anbefalingene i Effekt av anbefalingene i Konkretisering av tiltak med økonomisk effekt... 9 Risiko

3 Hvorfor Omstilling 2012? Vi skal utvikle en fremtidsrettet og effektiv organisasjon med tydelig avklart kvalitetsnivå på tjenestene Vi skal ha innbyggervekst for å bedre kommunens alderssammensetning, skaffe nødvendig kompetanse og arbeidskraft og øke kommunens inntekter Vi skal sørge for optimalt læringsutbytte hver dag. Vi skal sørge for å gi våre barn og unge nødvendig kompetanse og motivasjon til å gjennomføre hele opplæringsløpet (fra 0 år) Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser, ved å etablere helse- og omsorgstjenester som hindrer og utsetter hjelpebehov Vi skal utvikle Kongsvinger kommune til en helsefremmende organisasjon som utvikler potensialet hos alle medarbeidere Vi skal redusere kommunens driftsutgifter med ca 35 millioner, slik at vi får en sunn økonomi med nødvendig handlingsrom Mål for prosjektområdet Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser. Vi skal fange opp behov og avklare brukerens ressurser på et tidligst mulig tidspunkt. Vi skal tildele og utføre samordnede tjenester som kan hindre, utsette og forkorte hjelpebehov. Mandat for delprosjektet Beskriv hvordan organisering og ledelse påvirker praksis hvor HO-tjeneste på et tidlig tidspunkt kartlegger, tildeler og utføre tverrfaglige og samordnede tjenester Utarbeid et forslag til organisering av enhetsstrukturen i helse og omsorg slik at den er hensiktsmessig i forhold til effektmålet Beskriv roller / ansvar i forhold til ledere og ansatte knyttet til ny organisering / strukturer / rutiner og koordinering mellom kommunens helse og omsorgstjenester internt og eksternt Etabler en plan for å implementere / innføre ny praksis / organisasjonsstruktur Hvordan kan delprosjektet bidra til å redusere driftsnivået innen helse/omsorg med 10 millioner? Prosjektgruppe Anne Christine Ringstad-Nerli, delprosjektleder May H. Wolden Linda Aarskog Hanne N. Nygaard Bente Tangen Anne Marie Moshølen 3

4 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk Delprosjektgruppa har hatt faste ukentlige møter under ledelse av delprosjektleder, ad hoc møter ved behov. Det har vært grundige og gode diskusjoner med fokus på dagens praksis, historikk og framtid. Organisasjonsteori og lederteori er dratt fram i ulike faser av prosessen.. Møtereferat er skrevet i begrenset grad, arbeidsoppgaver er fordelt underveis. Delprosjektleder har deltatt i to andre delprosjekt samhandling og konsernledelse. For øvrig har flere av gruppas medlemmer, inkl delprosjektleder, hatt utstrakt deltakelse i flere møter og workshops arrangert av prosjektleder Lars. Interessenter - involvering og dialog Involvering av og med interessenter har skjedd på fellesmøter, ved deltakelse i flere delprosjekter, workshops, i dialog med enkeltpersoner, via mail og i møter med prosjektleder. Dette har fungert greit og har vært en del av hele prosessen. Oppsummering anbefalinger Delprosjekt 1 organisering og ledelse i HO anbefaler følgende: Rådmannsnivået justeres man går bort fra den praksis som i dag oppleves som etatssjefmodell og med færre kommunalsjefer Enhetsledernivået utgjør kjernen i organisasjonen KK med delegert ansvar for fag, personal, økonomi, utvikling og samhandling innefor sitt område Operativt teamledernivå i alle enheter som sammen med enhetsleder utgjør enhetens ledergruppe Avklare roller og myndighet på alle ledernivå, jmfr delprosjekt konsernledelse v/tove Det kan opprettes koordinerende roller med eller uten lederansvar der dette er hensiktsmessig. Samordne tjenester etter områdemodell maks 6 enheter i HO Samle barn og ungeenheten, psykiatri rus enheten, barneavlastningen og krisesenteret i et Familiesenter organisert som egen enhet i oppvekst. Sentralisere saksbehandling i oppvekst med tydelige samhandlingslinjer mot tildelingsteam i HO, jmfr delprosjekt samhandling. Dagens situasjon Dagens situasjon preges av uklar rollefordeling mellom rådmannsnivå og enhetsledernivå, etatsledermodellen medfører, i for stor grad, tette skott mellom virksomhetsområdene. Ledelse på ulike nivåer påvirker hverandre og det synes å være et stort behov for å avklare roller, ansvar og myndighet. Likeså vil dette ha stor betydning for den organisasjonskulturen vi ønsker skal råde og vi 4

5 vet at utfordringene kommunen står overfor vil kreve godt lederskap og myndige medarbeidere som evner å delegere, samhandle og utvikle praksis til beste for brukere i Kongsvinger. Det er i dag mange ulike modeller og betegnelser for ledernivå 3, delprosjektet ser det som nødvendig at dette etableres så likt som mulig. Helse og omsorg har vært igjennom mange endringer de senere årene, men har likevel store utfordringer med å klare å drifte på en helhetlig måte der LEON prinsippene ivaretas. Presset på de ulike tjenestene er fortsatt større enn det vi har mulighet til å etterkomme ut fra dagens praksis, og helsefremmende og forebyggende tankegang er fortsatt vakre ord på papiret. HO har sentralisert og profesjonalisert all saksbehandling i et eget vedtaksteam med bred kompetanse, noe som oppleves som svært positivt. Samhandlingen med de enkelte enheter er også satt i system og er en forutsetning for å lykkes. Samhandlingsreformen trådte i kraft og preger pasienttilstrømningen fra spesialisthelsetjenesten, vi har god oversikt over utskrivningsklare pasienter, men sliter med presset på institusjonsplasser. I dag er tjenestene organisert i 7 ulike enheter med hver sin enhetsleder, enhetene har alle 24 timers drift. De fleste har utviklet og etterlever et 3 ledernivå. Her råder mange ulike modeller i praksis, der det er uklart hvem som har ansvar for hva. Delegasjon praktiseres ulikt. Anbefalinger Som bakgrunn for våre anbefalinger har vi også sett inn i teoriens verden som bygger opp under de endringer vi ønsker å foreslå. Den organisasjonskulturen som etableres må være limet i organisasjonen, dette skaper samhold, styrke og fellesskapsfølelse. Det er frivillig å være med på en omorganisering, og det må tydeliggjøres for de som velger å være med, at det kreves lojalitet til de veivalg som gjøres. Det er ikke gitt at de valg man tar i starten er de som fører fram til den perfekte organisasjonsmodell, her må det være rom for evalueringer og korrigeringer underveis. Det må gis tid og rom for å prøve ut den nye modellen, man vil helt sikkert møte på ulike vanskeligheter underveis. Medvirkning og ansvarliggjøring av medarbeidere er en styrke, men den strukturelle rammen i organisasjonen og avklaring rundt de ulike lederroller må være så tydelig at hver enkelt er klar over sine egne arbeidsoppgaver og sin plass i organisasjonen. Den enkeltes kompetanse og selvtillit er ikke nok til å garantere et vellykket endringstiltak med mindre strukturen i organisasjonen også tilpasses det nye (Bolman og Deal 1991) Ved å ta utgangspunkt i fire perspektiver på organisasjon og ledelse (Bolman og Deal 1991), forstår vi at organisasjoner er komplekse, det foregår mye på flere arenaer samtidig, og skal man lykkes med en organisasjonsgjennomgang er det viktig å kjenne til følgende perspektiver: Strukturelt (ST) perspektiv Human Resource (HR) perspektiv Politisk (PO) perspektiv Symbolsk (SY) perspektiv 5

6 Strukturelt perspektiv Dette perspektivet beskriver hvordan organisasjons - og ledelsesstrukturen er bygd opp, arbeidsoppgavene fordelt og samordnet, samt hvordan dette styres og koordineres. En teoretiker som beskriver ulike ledelsesmodeller er Mintzberg. I The Effective Organization: Forces and Forms (1991) beskriver han ledelsesmodeller utifra en teori om at organisasjonsstruktur er bygget opp av ulike elementer hvis struktur avhenger av ulike drivkrefter (pulls) som påvirker organisasjonen, bl.a. ledelse/strategi, ideologi, profesjonalisering, innovasjon, effektivisering og politikk. Disse ulike drivkrefter trekker organisasjonsstrukturen i ulike retninger. Mintzbergs beskrivelse av organisasjoner inneholder følgende elementer: operativ kjerne, mellomledelse, strategisk toppledelse, teknostruktur og støttestab. Human resource perspektiv Her betraktes menneskene i organisasjonen. Menneskene ses på som en ressurs det er nødvendig å investere i (Bolman og Deal 1991). Organisasjoner trenger mennesker, og ved å skape muligheter for og investere i den menneskelige ressurs, utvikles også organisasjonen. Mennesker har behov for å bli sett, gitt muligheter for selvrealisering, sosialiseres og føle trygghet (Maslow 1954). HR filosofi er å investere i mennesket, bemyndige, utvikle og endre, skape mellommenneskelig dynamikk. Dårlig tilpasning mellom individ og organisasjon vil mest sannsynlig gå ut over begge parter (Bolman og Deal 1991). Politisk perspektiv Her betraktes organisasjonen som politisk arena, der individer og ulike interessegrupper skal tilpasse seg hverandre for å forsøke å komme til enighet om hvordan man bl.a. skal fordele ressurser. Organisasjoner består av koalisjoner og interessegrupper, der konflikthåndtering, posisjonering, maktfordeling og allianser er sentrale dimensjoner (Bolman og Deal 1991). Symbolsk perspektiv Her beskrives hvilke verdier og normer som finnes i organisasjonen. Hvilke symboler, historier, myter, ritualer og seremonier, språk/sjargong, metaforer og tabuer som finnes er viktig å kartlegge for å forstå hvordan organisasjonen fungerer og hvorfor det er blitt slik. Dette perspektivet er nært knyttet til organisasjonskultur. Organisasjonskultur er det system av felles delte måter å fortolke verden på som utvikler seg i en organisasjon når organisasjonsmedlemmene samhandler med hverandre (Bang 1997) Rådmannsnivået: Når vi har valgt å komme med anbefalinger til dette ledernivået er det med bakgrunn i toppledernivåets påvirkning på den totale ledelse i organisasjonen. Vi mener alle ledernivåer har en gjensidig påvirkning på hverandre, som vil danne grunnlag for den lederkulturen som råder. Delprosjektet anbefaler : Alternativ 1: Rådmann og 1 assisterende rådmann. Dette vil styrke samhandling på tvers og en gjennomgående helhetlig tankegang, noe vi ikke lykkes med etter dagens modell. Det er 6

7 foreslått en organisering med langt færre enhetsledere enn det vi har i dag, det vil kunne håndteres av en person. Enhetsledernivået vil møtes regelmessig, og helheten og tverrfaglig tankegang vil være i fokus til enhver tid. Alternativ 2: At nåværende ordning med kommunalsjefer videreføres, jmfr delprosjekt ledelse konsernnivå. Enhetsledernivået: Enhetsledernivået utgjør kjernen i organisasjonen og må styrkes og utvikles til et robust og handlekraftig ledernivå. Det er enhetene som står nærmest bruker og utfører oppgavene i den daglige drift, og det er her man kjenner trykket og de krav og forventninger som stilles fra befolkningen. Det er her møtet mellom innbygger og kommunen skjer direkte og omdømmet bygges. Coaching, kompetanseutvikling og lederstøtte er viktige elementer for å gjøre enhetslederne i stand til å håndtere det ansvaret de er gitt i form av tydelige lederavtaler. Tydelig rolleavklaring mellom rådmann/kommunalsjefnivå og enhetsledernivå er en forutsetning. Det må legges til rette for god utøvelse av lederskap og delprosjektet henviser til delprosjekt konsernledelse s 10. Vi anbefaler sterkt at det vurderes individuelt hvilket behov enheten har for støttetjenester, herunder sekretærfunksjon og personal/økonomi. Lederstøtte er avgjørende for tid og mulighet til utøvelse av godt lederskap og enhetene må selv få vurdere hvor de kritiske punkter er. Det skal stilles krav til lederutdanning på dette ledernivået, jmfr HO sin kompetanseplan Teamledernivå: Et reelt ledernivå med delegert ansvar. Organisasjonen har i dag ulike modeller og betegnelser for rollen, dette må utvikles og rendyrkes. Slik det fungerer i dag er det mye uklarheter og ulikheter rundt rollen, noe som skaper rot og ullenhet ifht hvem som har ansvar for hva. Lederavtaler må utformes for dette ledernivået. Teamledere og enhetsleder utgjør enhetens ledergruppe. Teamledere skal være dyktige fagpersoner med gode lederegenskaper. Det må legges til rette for utvikling og styrking av kompetanse for dette ledernivået. Det kan i tillegg vurderes å opprette en koordinerende rolle hvis enhetens kompleksitet krever det. Organisering av enheter i HO: Delprosjektet anbefaler en modell med 6 enheter i HO. Modellen har til hensikt å samle fagområder og kompetanse i helse og omsorgsentre for fremme samhandling og bedre ressursutnyttelsen. Alle enhetene er komplekse og har 24 timers drift. Det anbefales å opprette et familiesenter i området oppvekst som tar opp i seg Barn og unge enheten, Psykiatri og rus enheten, Barneavlastningen og Krisesenteret. Dette er en utvikling av dagens Barn og ungeenhet og vi mener at dette vil være et kraftsenter i kommunen for målgruppene der man har ansvar for og samhandler tett om de samme brukerne. Samtidig vil Psykiatri rusenheten kommer mye tidligere inn i saker og dreie tjenesten mer mot yngre brukere. 7

8 Når det gjelder skjematisk framstilling av organiseringen i HO, vises til side 12 i delprosjekt konsernledelse. Begrunnelsen for anbefalingen har vært å se på hva som naturlig hører sammen, hva fremmer samhandling og hva gir god helhetstenking og ressursutnyttelse. Delprosjektet anbefaler å videreføre dagens forebyggende team med bl.a ergoterapi/fysioterapi og hjelpemiddellager. Dette teamet må ses i sammenheng med fysioterapitjenesten ellers i kommunen som driftes med driftstilskudd. Det er kommunen som administrerer dette, og har ansvaret for utbetaling av tilskuddene, refusjoner, oversikt over kompetansen, organisering av instituttene, ansettelser, permisjoner, ferieavvikling med mer, jmfr ASA 4303/4313. Delprosjektet mener helheten må ivaretas og at tjenesten fortsatt er organisert i Helseenheten. For å styrke fagområdenes deltakelse i bl.a tverrfaglige team må det etableres et godt system som ivaretar dette. Hvis det likevel vurderes som smart å organisere tjenesten i annen enhet må helheten ivaretas og alt flyttes med. Samhandling: Samhandlingskulturen generelt i Kongsvinger kommune må styrkes, og det må etableres både arenaer og systemer for dette. Mange saker er komplekse og krever deltakelse med stor tverrfaglig bredde. Slik vi går inn i sakene i dag viser det seg at mange innbyggere faller i mellom flere stoler fordi ledere, saksbehandlere og tjenesteutøvere sitter på hver sine tuer med hver sin oppfatning av hvor ansvaret skal plasseres og hvem som skal gjøre hva. Her er det viktig at ledere går foran som gode relasjonsbyggere og er samhandling/løsningsorienterte. Vi må også bygge opp systemer og organisere oss på smartest mulig måte for å få dette til. Sentralisering av forvaltningen i HO har vist seg å være smart, det er etablert faste samarbeidsmøter med alle driftsenheter x1 pr mnd, og sakene løses raskere og bedre. Vi anbefaler at oppvekstområdet gjør det samme og at det etter hvert blir en egen forvaltningsenhet. Det bør være en prosess som ivaretar oppbyggingen av dette, da vi vet det er krevende å sentralisere saksbehandlingen for et område. Viser forøvrig til delprosjekt samhandling som tar for seg dette mer detaljert. Bidrag til måloppnåelse Tydeliggjør lederrollen og avklarer ansvar og myndighet. Styrket lederrolle fremmer medarbeiderskap, og myndige medarbeidere samhandler og løser oppgavene på en smart og effektfull måte. Organiseringen bidrar til å fremme dette ytterligere. Avklaringer At anbefalingen ses i sammenheng med andre delprosjekter og følges opp med klare føringer for å etterleve de valg som besluttes.. Ulike oppfatninger av organisering må diskuteres og drøftes slik at den smarteste løsningen velges. 8

9 Konsekvenser av anbefalingene Kvalitet i tjenestene? Mer effektivt og løsningsorientert, der ressurser nyttes ut fra prinsippet om beste praksis. Konsekvenser for brukerne? Mer oversiktlig og brukervennlig tjeneste som ivaretar likebehandling og gir større forutsigbarhet. Konsekvenser for prosjektområdet? Noe omorganisering nødvendig. Kulturendring må til. Konsekvenser for medarbeiderne? Krever stor endringsvilje og fleksibilitet. Kompetanseøkning i flere ledd. Konsekvenser for andre prosjektområder / enheter / tjenester? Overtakelse av tjenesteområder, samt krevende arbeide med sentralisering av saksbehandling. Krever stor endringsvilje og fleksibilitet. Effekt av anbefalingene i 2013 Hvilken økonomisk effekt vil delprosjektets anbefaling kunne få i 2013? Dvs at delprosjektet vurderer hvor lang tid implenentering / realisering anbefalingene vil ta? Effekt av anbefalingene i 2014 Hvilken økonomisk effekt vil delprosjektets anbefaling kunne få i 2013? Konkretisering av tiltak med økonomisk effekt Beskrivelse tiltak Hvis 1 assisterende rådmann Hvis 2 kommunalsjefer Vurdering av effekt 2 mill 1 mill Fjerne 1 enhetsleder (psykiatri/rus) Hvis delprosjektets anbefalinger følges med tanke på rolleavklaringer, samhandling og sentralisering av forvaltningen i oppvekst vil dette demme opp for det vi i dag bruker altfor mye tid på. At saker ikke løses på tidligst mulig tidspunkt fører ofte til tjenestebehov på et høyere nivå og er mer kostnadskrevende. 9

10 Risiko Hvilke risikoer kan oppstå ved gjennomføring av tiltakene og hvordan anbefaler delprosjektet minimere risikoene? Risikoområder Sannsynlighet (høy/middel/lav) Konsekvens (stor/middels/liten) Hvordan minimere risikoen? Uenighet mellom fagområdene Dårlig forankring hos ansatte som ikke har deltatt i prosjekter Sen implementering, ansatte mister tro på gjennomføring Middel Middel God dialog og god prosess for gjennomføring Høy Høy Informasjon og involvering!!!! Middels Høy Rask iverksettelse Implementering Suksesskriterier for vellykket implementering Hva mener delprosjeket er suksesskriterier / forutsetninger for en vellykket implementering? Rask iverksetting. Informasjon og plan for gjennomføring må plass så snart som overhode mulig. Ta hensyn til de ulike kulturer som råder og være i tett dialog med enheter som opplever store endringer Involvere ansatte og deres representanter umiddelbart Implementeringsplan - MÅ SAMORDNES MED DELPROSJEKT KONSERLEDELSE Implementeringsplanen kan samordnes med andre delprosjekter hvis dette er relevant. Målet for planen er å vise hvordan en gjennom ulike tiltak bidrar til at anbefalingene når ut til alle de i organisasjonen (Kongsvinger kommune) som er berørt og at anbefalingene implementeres som en del av organisasjonens praksis. Relevante tiltak kan være opplæring, informasjon, veiledning m.v Tiltak Målgruppe Ønsket effekt Gjennomføres når? Ansvarlig 10

11 Informasjons- og involveringsplan (eksterne aktører) Må samordnes med øvrige delprosjekt! Informasjons- og involveringsplanen kan samordnes med andre delprosjekter hvis dette er relevant. Målet for planen er å synliggjøre hvordan eksterne aktører kan informeres og involvers i implementeringen av anbefalte tiltak. Hensikten er å skape forsåelse og aksept for anbefalte tiltak. Delprosjektets interessenter Behov for dialog / involvering? Hvordan gjennomføre? Behov for informasjonstiltak? Hvordan gjennomføre? 11

12 «INGEN KOMMER TIL FJELLS PÅ FLAT VEG» 12

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005 Notat Til : Styringsgruppa for Ou-skole Fra : Tine Langballe, prosjektleder Kopi : Prosjektgruppa for Ou-skole Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005 PROSJEKTRAPPORT OU-SKOLE,

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler www.pwc.no Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler Byrådsavdeling for finans. Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet,

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer