Årsplan Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring"

Transkript

1 Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring

2

3 Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen vår 6 Omsorg, lek, læring og danning 7 Sosial kompetanse 9 Språklig kompetanse 10 Fagområdene 11 Barnas medvirkning 19 Samarbeid med barnas hjem 20 Overgang barnehage skole 21 Våre samarbeidspartnere 22 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 24 Årshjul 26 Personale 27 Marked 28 Nyttige linker: 29 Nyttig informasjon: Lov om barnehager: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Kunnskapsdepartementets faktablad «Kvalitet i barnehagen»: Meld.St.24 ( ) Framtidens barnehage: - med livslang lyst til lek og læring 2

4 Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! Barnehagen drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Denne årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven, og våre tiltak for å nå disse. Vi utarbeider i tillegg periodeplaner som beskriver hvordan vi konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Jeg som daglig leder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplanen i samarbeid med personalet og foreldrene. Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. En årsplan har flere funksjoner: arbeidsredskap for barnehagens personale for å sikre kvaliteten på tilbudet og utvikle barnehagen som en lærende organisasjon utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, samarbeidspartnere og andre interesserte I Nordbyhagen barnehage startes arbeidet med ny årsplan i det vi vurderer inneværende årsplan. Konklusjonene fra vurderingen sier noe om hvor vi vil gripe fatt i ny plan. Lederteam arbeider fram mål og personalet kommer med innspill på dette og på tiltakssiden. I år er det ny årsplanmal som er felles for Norlandia Barnehagene. Vi har fått noen nye områder å diskutere, som for eksempel Marked. Dessuten har vi fått fokus på et område som vi jobber med hele tiden, nemlig Sosial kompetanse. Det er også en beskrivelse med til hvert område. Her har vi tidligere beskrevet hvordan barnehagen jobber med området. I ny årsplanmal er det beskrivelser av hvordan vi skal jobbe hentet fra loven og rammeplanen. I 2013 jobbet vi fram en progresjonsplan for fagområdene. Denne er tatt med i årsplanen Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet. Hilsen Hilde Halvorsen Daglig leder - med livslang lyst til lek og læring 3

5 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! Norlandias filosofi Vi vil inspirere til fremskritt gjennom å dyrke og støtte opp om hver og ens fulle potensiale gjennom hele livet. Vår pedagogiske visjon - med livslang lyst til lek og læring. En Norlandia Barnehage kjennetegnes ved at vi: anerkjenner barndommens egenverdi har spisskompetanse på barns behov for lek og omsorg fremmer læring og allsidig utvikling har fleksible løsninger tilpasset barnas og foreldrenes behov har lokalt forankrede barnehager driver godt lederskap med systematisk kvalitetsoppfølging har høy bruker- og medarbeidertilfredshet har felles merkevarekonsept Med vår faglige og pedagogiske kompetanse satt i system er vi et trygt valg for foreldre og barn. Vi har et kvalitativt godt pedagogisk tilbud, hvor omsorg og lek preger barnas læring og utvikling. Barna får medvirke i sin egen hverdag ut fra egne evner og forutsetninger, i et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Kvalitet Kvalitet kommer til uttrykk i møtet mellom dyktige medarbeidere og våre brukere, og er en kjernefunksjon med gjensidig avhengighet mellom tydelige og synlige verdier et kompetent lederskap som framkaller det beste i våre medarbeider effektive og gode systemer Norlandia Barnehagene har tydelige kvalitetsmål som kommuniseres, følges opp og revideres regelmessig av den enkelte barnehage. Les mer om oss på - med livslang lyst til lek og læring 4

6 Verdigrunnlag Kompetent Vi kan mye og vil enda mer. Vår tjeneste er kunnskapsbasert og vi er en lærende organisasjon som utvikler medarbeidernes kompetanse. For vår barnehage betyr dette at hver og en får utnytte sine ressurser og får støtte til å strekke seg videre, både gjennom kursing, erfaringsdeling, refleksjonsgrupper og veiledning samt å få rom til å utfolde seg i det pedagogiske arbeidet med barna. Ambisiøs Vi er innovative og søker de gode løsningene for våre medarbeidere og våre brukere. Vi er en positiv utfordrer i markedet og en viktig bidragsyter til videreutvikling av tjenestene. For vår barnehage betyr dette at vi planlegger, gjennomfører, evaluerer og utvikler for stadig å bli bedre i å imøtekomme forventninger fra barn, foresatte og de nasjonale føringer og bestemmelser. Vi er synlige i nærmiljøet og i samfunnet gjennom media og hjemmesider. Vi er resursbarnehage for rådet for psykisk helse sitt prosjekt om hverdagslykke. Respektfull Vi tar utgangspunkt i det enkelte menneskets behov og ressurser. Vi er åpne og lyttende i møte med alle relasjoner. For vår barnehage betyr dette at vi ser både barn, foresatte og medarbeidere, og anerkjenner den enkeltes perspektiv. Vi er opptatt av inkludering og likeverdighet. Vi respekterer forskjeller. Alle har lik mulighet til å få bruke sine resurser og å sette preg på sin hverdag i vårt fellesskap. Energisk Vi vet hva vi vil og hva som skal til. Vi arbeider målbevisst for å lykkes med våre oppgaver. Vi utstråler energi og arbeidsglede. For vår barnehage betyr dette at vi har utviklet 5 om dagen for et godt arbeidsmiljø, til gode for personal, barn og foresatte. Vi har gode metoder for å jobbe mot våre mål, og vi stiller positive krav til hverandre. Vi vet at vi kan være Den ene for det enkelte barn, og er vårt ansvar bevisst. - med livslang lyst til lek og læring 5

7 Barnehagen vår Nordbyhagen barnehage har for tiden 84 flotte barn i alderen 0 6 år, fordelt på fem avdelinger. Barnehagens faste personale består av 18,2 årsverk fordelt på hele/halve stillinger. Det er 4 ansatte i grunnbemanning på småbarnsavdelingene, og 3 ansatte på storebarnsavdelingene. Nordbyhagen barnehage åpnet Personalet har mye og variert kompetanse som beriker oss i hverdagen. Vi vektlegger nærværende voksne i lek, språk, aktivitet, vennskap og sosial kompetanse. Alt henger sammen med alt. Derfor er det viktig med tilrettelegging for lek, fysisk aktivitet og sunt kosthold, språk stimulering, arbeid med vennskap og trivsel gjennom fokus på sosial kompetanse. Se de 5 rådene for hverdagslykke nederst. Disse er en viktig innfallsvinkel for oss i Nordbyhagen. Den voksne som sugerørstativ En gang i året går turen i nabolaget for å legge hjertekort i postkassene. Vi har god tilgang til skogen hvor vi har vår egen bålplass som førskolegruppa bruker. Blå, Gul og Lilla har sine faste plasser som de går til på sine turdager. To dager i uka har vi kjøkkenassistent som lager sunn og god varmmat. Ellers serveres havregrøt med frukt og kanel, samt brødskiver med sunne påleggsalternativer. Ettermiddagsmaten består av frukt, grønt og knekkebrød. Alle har en psykisk helse. Det er lettere å forebygge i de små, enn å reparere i de store. Derfor er vi med i hverdagslykkeprosjektet til Rådet for psykisk helse. Vi jobber med de fem hverdagslykkerådene: Knytt bånd. Gi. Vær oppmerksom. Fortsett å lære. Vær aktiv. Sommerfuglen er symbolet for verdensdagen for psykisk helse som vi har markert to år på rad i barnehagen vår. Les mer om vårt arbeid med Hverdagslykke på hjemmesiden vår: - med livslang lyst til lek og læring 6

8 Omsorg, lek, læring og danning Utdrag fra Barnehageloven 1 og 2, og Rammeplanen. Barnehagen skal: i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter Omsorg ivaretas i relasjonen mellom barna og personalet, og barna imellom preger hverdagslivet i barnehagen Mål Vi er nærværende og engasjerte voksne som gir kvalifisert omsorg slik at hvert enkelt barn opplever å bli elsket, verdsatt og vist interesse for. God informasjon til foreldrene ved tilvenning. Oppstartssamtale med alle nye foreldre i barnehagen, og ved overgang til stor avdeling. Gode overgangsrutiner fra liten til stor avdeling. Smågrupper inne og ute, gjerne aldersinndelt. Bruke bilder som grunnlag for refleksjon over voksenrollen i personalgruppa på avdelingen. Lek grunnleggende livs- og læringsform som barna uttrykker seg gjennom vennskap er grunnlaget for barnas trivsel og utvikling viktig i et livslangt læringsperspektiv Lek er kilde til glede! (sagt under arbeid med ) Mål Barna får den støtten og de verktøy de trenger for å kunne starte, utvikle og opprettholde leken. Fellesopplevelser i form av turer, aktiviteter og tema og prosjektarbeid. Rollespill, eventyr, rim og regler i lekbetonte læringssituasjoner (eks samlingsstund). Språkstimulering (se under språklig kompetanse, s. 10 ) Være nærværende i leken gjennom å gi innspill, ideer og språklig støtte uten å overta regien. Tilgjengelig materiell og utstyr som dukker, utkledning, bøtter og spader, biler, dyr med mer. Lekestasjoner og lekegrupper. - med livslang lyst til lek og læring 7

9 Læring barnas opplevelser og erfaringer i samvær og lek, i spontane og planlagte læringssituasjoner å tro på seg selv, være nysgjerrig, fantasifull og kreativ uttrykke sine tanker og refleksjoner på varierte måter Mål Personalet inspirerer til læring gjennom lekinspirerte aktiviteter. Vi tar i bruk progresjonsplanen for fagområdene i formelle- og uformelle læringssituasjoner som for eksempel i samlingsstund, på tur, på lekeplassen eller i smågrupper. Vi finner fakta på internett og i bøker. Vi undrer oss sammen med barna. Planer legges og ansvar fordeles ut fra det barna er interessert i. Danning en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte Mål Man kan ikke ha danning uten å ha levd, uten å ha erfart. (sagt under refleksjon over formålsparagrafen, nov 2013) Vi hjelper barna til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Vi lar barna ytre sin versjon med støtte, og komme med løsninger de kan enes om, også i konfliktløsning. Hjelpe barna til å anerkjenne følelser hos seg selv og andre. Barna får ta ansvar gjennom å få være ordensbarn og faddere for nye barn. Medvirke i planlegging og evaluering ut fra eget ståsted, eksempelvis gjennom å snakke sammen i samlingsstund, eller la materiell, bilder, bøker og eventyr gjenspeile det de er opptatt av. Hos oss skal alle barna oppleve mestring og bli den beste utgaven av seg selv! - med livslang lyst til lek og læring 8

10 Sosial kompetanse Utdrag fra Barnehageloven 1 og 2 Barnehagen skal: møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for diskriminering formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barna får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap Mål Barna opplever hverdagslykke i trygge vennskapsrelasjoner. Bruk av samtalekortene for hverdagslykke. Bruk av Kanin og Pinnsvin i dramatisering. Bruk av vennebøkene og venneplakatene. Personalet viser glede og begeistring sammen med barna, over små gleder i hverdagen så vel som de store begivenhetene. - med livslang lyst til lek og læring 9

11 Språklig kompetanse Utdrag fra Barnehageloven 2 og Rammeplanen Barnehagen skal: sørge for at alle barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur Mål Implementering av den nye handlingsplanen for språkstimulering, lese og skriveopplæring i barnehager og skoler i Ullensaker kommune Opplæring på møter Veiledning og refleksjon Mål Barna får utvidet egne språkferdigheter i et variert språkmiljø, med rom for undring og fabulering, sammen med andre barn og voksne. Bruk av eventyr, rim og regler, konkreter og dramatisering. Lek med språket både muntlig og skriftlig (håndskrift og digitalt). Lek med Ipad (pedagogiske app er) Bilder og tekst i dokumentasjon. Legge til rette for- og delta i lek som inviterer til variert bruk av språket. - med livslang lyst til lek og læring 10

12 Fagområdene Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter I rammeplanen er det definert 7 fagområder som barna skal få opplevelser og erfaringer i forhold til. Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder vil være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Visste du at vårt tre strekker seg, vokser hele livet, beskytter og at det byr på oppdagelser? Treet skal inspirere oss til å gjøre vårt beste for at hver dag hos oss er en god dag, fylt med livsglede, lek og læring. I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: Januar og februar: Antall, rom og form Mars: Kunst, kultur og kreativitet April og mai: Natur, miljø og teknikk Juni og juli: Kropp, bevegelse og helse August og september: Kommunikasjon, språk og tekst Oktober og november: Nærmiljø og samfunn Desember: Etikk, religion og filosofi - med livslang lyst til lek og læring 11

13 Kommunikasjon, språk og tekst Mål 0-3 Mål 3-6 Barna opplever et rikt språkmiljø, der de lærer å utrykke følelser og gjenkjenne dem hos andre Vi jobber mot at barna skal Lære å bruke språket aktivt, verbalt og nonverbalt Ha enkel tilgang til pekebøker og bildebøker på avdelingen Lære enkle rim, regler og sanger Kunne gjenkjenne sanger vi synger utfra bilder på "sangkort" som henger på veggen eller når vi bruker konkreter i samlingsstunden Få tid og rom for "dialog" med voksne Oppleve voksne som bruker hverdagsaktiviteter til gode språksituasjoner og som setter ord på opplevelser, gjenstander, undring og følelser sammen med barna Oppleve gleden ved å se i bøker og bli lest for av en voksen Vi skal bidra til at barna leker med skriftspråk, samt videreutvikler sin begrepsforståelse og sitt ordforråd i samspill med andre. Vi jobber mot at barna skal Lytte til hverandre. Vente på tur. Lytte til og gjenkjenne lyder, rim og regler; lære sanger med flere vers Øve på å løse konflikter o.l ved bruk av ord og samtale Uttrykke egne behov på en ok måte Møte voksne som oppmuntrer til å fortelle om opplevelser og erfaringer Møte voksne som oppmuntrer til å sette ord på følelser og meninger. Øve på å uttrykke seg muntlig i en liten gruppe Leke med språket; rime, lage gåter Leke med bokstaver og lyder Få kjennskap til alfabetet Få kjennskap til skrevet tekst Lekeskrive Øve på å skrive navnet sitt Samarbeide med voksne om å skrive beskjeder, huskelapper etc. Bruke Ipad eller Pc til å finne informasjon Skrive navnet sitt med tastatur og se det på PC - med livslang lyst til lek og læring 12

14 Kropp, bevegelse og helse Mål 0-3 Mål 3-6 Vi gir barna motoriske utfordringer tilpasset eget mestringsnivå og bidrar til at de får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Vi gir barna erfaringer som bidrar til at de utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer. Vi bidrar til å skape forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Vi jobber mot at barna skal: Utvikle kroppsbevissthet; gjenkjenne nese, øye, munn, hode og ulike kroppsdeler Bevege seg til musikk Få gode opplevelser med hviling Lære god håndhygiene Oppleve glede utendørs Få erfaringer med å ferdes på ulike underlag Få erfaringer med å spise variert mat Utvikle ferdigheter som f.eks spise med skje eller holde koppen selv, pusle puslespill med store knotter, perle med store perler, bygge med duploklosser etc. Øve på å kle av og på seg selv Dotrening Vi jobber mot at barna skal: Gå på do alene og etterhvert tørke seg selv Kle av og på seg selv med litt hjelp Gå lengre turer i variert terreng Smøre maten sin selv, og sende mat til andre Videreutvikle ferdigheter som å hoppe, hinke, balansere, klatre, stupe kråke, pusle puslespill, perle med små perler, ha blyantgrep, kaste og ta imot ball Få rom til å hvile etter behov f.eks roligstund med musikk Lære ulike regelleker som f.eks "alle mine duer" Lære enkel førstehjelp Lære nødnummeret (T: 113) - med livslang lyst til lek og læring 13

15 Kunst, kultur og kreativitet Mål 0-3 Mål 3-6 Barna lærer og erfare gjennom alle sine sanser, og tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Vi jobber mot at barna skal: Ta i bruk maling og fingermaling Tegne med ulike tegnesaker (fargestifter, blyanter, kull, olje...) Benytte ulike former for materialer som modelleringsleire, trolldeig etc. Plukke materialer i naturen og benytte i forming, forme i sand og snø, vannlek, såpebobler Trene på å klippe og lime Prøve ut ulike rytmeinstrumenter Bli kjent med enkle barnesanger, rim og regler og eventyr i samlingsstunder, men også spontant i hverdagsaktiviteter Ha tilgang til bildebøker Lytte til musikk Barna skal utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. Vi jobber mot at barna skal: Ha ulike materialer tilgjengelig, som utkledningstøy, modelleringsleire, perlebrett og perler, fargeblyanter og ark til å fargelegge eller tegne på etc. Benytte ulike maleteknikker (akvarellmaling, oljemaling etc) Benytte naturmaterialer vi finner på tur til å utfolde seg kreativt Bruke saks på ulike materialer som stoff, kartong etc. Male på ulike materialer Prøve ut ulike instrumenter Oppleve voksne som legger til rette for felles opplevelser og inntrykk og som stimulerer til rollelek ved å dramatisere for og med barna Bruke sang og musikk i samling og spontant i hverdagsaktiviteter Besøke biblioteket eller f.eks kunstgalleriet på Jessheim Få kjennskap til norske og utenlandske kunstnere og deres verker. - med livslang lyst til lek og læring 14

16 Natur, miljø og teknikk Mål 0-3 Mål 3-6 Barna får gjøre erfaringer via alle sine sanser, og får oppleve glede ute i naturen. Vi jobber mot at barna skal: Bli kjent med og utforske barnehagens uteområde Gå tur i nærområdet, bevege seg i ulendt terreng, bruke naturen som lekeplass Se på bilder av dyr og bli kjent med hvilke lyder de lager Plukke blomster Undre seg over naturfenomener Oppleve glede ved å være ute i ulikt vær og ulike årstider Leke med vann, sand, is og snø, kongler og andre naturmaterialer Oppleve sansestimulerende aktiviteter som f.eks smake bringebær eller blåbær rett fra busken Barna skal utvikle en dypere forståelse for samspillet i naturen Vi jobber mot at barna skal: Gå på tur i skogen og spise ute Plukke blomster og bær Ha kjennskap til forskjellige årstider og kjenne til de endringer som årstidene bringer med seg Oppleve undring over naturens mangfoldighet. Gjøre eksperimenter i naturen og forske på sammenhenger Kjenne navn på de vanligste trær og planter i nærmiljøet. Lese faktabøker og lære om samspillet mellom dyr, insekter, blomster og planter Lære seg gode holdninger og respekt for naturen og vite hvordan vi ferdes i naturen. Kunne kle seg etter været. Sortere søppel og resirkulere plast og papir Bli kjent med spikkekniv og verktøy (førskolegruppa) - med livslang lyst til lek og læring 15

17 Etikk, religion og filosofi Mål 0-3 Mål 3-6 Vi skaper tid og rom for undring gjennom å synliggjøre holdninger og verdier som råder i samfunnet Vi jobber mot at barna skal: Lære å hilse, vinke, takke, vente på tur, spørre om hjelp,det å være god mot andre Bli kjent begrepene "lei seg", "glad" og "sint" Møtes av observante voksne som hjelper til med konstruktiv konfliktløsning Oppleve seg sett, hørt og forstått Møtes av voksne som har tid og rom for undring sammen med barna Delta på markeringer av høytider som jul og påske Vi utvikler toleranse, interesse og respekt for hverandres bakgrunn, uansett livssynsmessig eller kulturell tilknytning Vi jobber mot at barna skal: Vise omtanke for andre Utvikle evne til å stille spørsmål Utvikle evne til å løse egne konflikter Delta på markering av høytider som jul og påske og vite hvorfor vi feirer dem Ta tur Bli kjent med eventyr og musikk, mat og klær og høytider fra andre kulturer Tolerere ulikheter og ha omtanke for andre Vise respekt for voksne og andre barn Filosofere over og undre seg over eksistensielle spørsmål - med livslang lyst til lek og læring 16

18 Nærmiljø og samfunn Mål 0-3 Mål 3-6 Barna skal utvikle tillit til sin egen deltakelse i, og påvirkning av fellesskapet Vi jobber mot at barna skal: Bli kjent og trygge på voksne og barn, avdelingen, fellesområdene og uteområdet Lære navn på barn og voksne i barnehagen gjennom bruk av navnesanger, opprop etc. Gå på tur i nærområdet, bli kjent med området rundt barnehagen Utvikle samhold og føle tilhørighet til hverandre som gruppe Hjelpe til med enkle oppgaver som å rydde etter måltidene, legge ting på plassen sin etc. Få oppleve at gutter og jenter tilbys de samme lekene Få delta i grupper på tvers av avdelingen (torsdagsklubb) Gjenkjenne seg selv og sine interesser på avdelingen (hus eller bok med bilder av seg selv og familien) Vi vil at barna skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett Vi jobber mot at barna skal: Bli kjent med sin egen identitet og egen betydning Kunne navnet på barnehagen og byen vår Utvikle gruppefølelse og samhold gjennom samlingsstunder, turer og andre aktiviteter Bidra til fellesskapet ved å hjelpe til med enkle oppgaver som f.eks dekke på på tralla, hjelpe de yngre med påkledning etc. Bli kjent med gamle norske tradisjoner, inkludert samisk kultur Bli kjent med ulike kulturer og tradisjoner som er representert i gruppa Bli kjent med menneskerettigheter og FN Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser, og sørge for at barnehagen bidrar aktivt i nærmiljøet Gå på tur til barnas hjem, bruke biblioteket, synge på eldresenteret, tur i skogen Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter Møte voksne som gir barn rom til medvirkning i sin egen hverdag - med livslang lyst til lek og læring 17

19 Antall, rom og form Mål 0-3 Mål 3-6 Barna opplever glede over å utforske og leke med former, tall og farger. Vi jobber mot at barna skal: Møte telling i hverdagssituasjoner; hvor mange barn er vi, hvor mange fingre, tær, kopper etc. Lære å telle til 3, 5 eller 10 Lære begrepene stor og liten, hel og halv Høre sanger, regler og ellinger med tall og telling Sortere f.eks riktig leke på rett plass i lekekassene etter farge og form Lære å pusle enkle puslespill og putteboks Bygge med duplo og store klosser eller puter Gjenkjenne former: runding, trekant, firkant Lære om rekkefølge (hva man kler på, vente på tur, dagsrytme) Barna får erfare, utforske og leke med tall, former, mønstre og farger Vi jobber mot at barna skal: Bli kjent med tallene Kunne telle til 20 eller mer Øve på å telle i hverdagssituasjoner; antall barn, tallerkener, kopper, gafler etc. Bli kjent med matematiske begreper som kvadrat, rektangel, trekant og sirkel Utforske former og mønstre Lære begreper som over, under, oppå, ved siden av. Leke konstruksjonslek, bygge med klosser Spille spill Kjenne igjen de vanligste fargene og vite hva de heter Kjenne til ukedagene og månedene Erfare bruk av måleenheter i hverdagen, f.eks måle temperatur, måle og veie når vi baker etc Kjenne til motsatte begrep som størst minst, yngst eldst, først-sist etc Få erfaring med sammenlikninger, f.eks telle hva det er mest av eller minst av Kjenne til klokka og tid Øve på å kopiere og lage mønster Sortere ting i kategorier - med livslang lyst til lek og læring 18

20 Barnas medvirkning Barnehageloven 3 og FNs barnekonvensjon Barna har rett til medvirkning tilpasset alder og modenhet å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet jevnlig å få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet at deres synspunkter tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet Mål Vi fanger opp barnas kroppslige og verbale ytringer, og sørger for at disse gjenspeiles i videre planlegging og vurdering. Vi fanger opp interesser gjennom observasjon, undring og samtaler. Vi lager overordnede planer slik at det også er plass til barnas ønsker i detaljplanleggingen. Vi dokumenterer og henger opp i barnas høyde slik at vi kan fange opp innspill som ledd i vurderingsarbeidet. Vi markerer den nasjonale barnehagedagen med tema Jeg har noe å si, i anledning 200 års jubileet til Grunnloven. - med livslang lyst til lek og læring 19

21 Samarbeid med barnas hjem For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. I Norlandia Barnehagene har vi et tett samarbeid med foreldrene. Foreldre og personale har felles ansvar for barnas utvikling og trivsel. Vår kommunikasjon og vårt samarbeid bygger på åpenhet, ærlighet og kunnskap, på gjensidig tillit, og er verdibasert. Den daglige kontakten mellom personal og foresatte om morgenen og ettermiddagen, er helt nødvendig for et samarbeid til beste for barnet. Barnehagene våre har et system som gir gode rutiner for samarbeid, og foreldre god mulighet til å påvirke innhold og hverdag i barnehagen, i henhold til lov og forskrifter. Det drøftes med foreldrene hva de ønsker å medvirke i og på hvilke måter. Daglig leder har ansvar for at foreldrene inviteres til medvirkning i henhold til barnehagens styrende dokumenter, på lokalt og nasjonalt nivå. Daglig leder sørger for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Det gjennomføres to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna, skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet skaper et godt barnehagemiljø Det inviteres til ulike foreldremøter/-arrangementer hvert år. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, som består av foreldre og ansatte i barnehagen. Saker fra foreldrerådet behandles av samarbeidsutvalget. Det gjennomføres minst to møter i samarbeidsutvalget i løpet av barnehageåret. Mål Vi har et kvalitetssikret tilbud om minimum to samtaler i året. Vi bruker krysseliste som arkiveres; hvem har deltatt, hvem har takket nei. Som et ledd i tilvenning tilbyr vi samtale ved oppstart og ved overføring fra liten til stor avdeling. Vi tar i bruk bildehefte om tradisjoner og aktiviteter i barnehagen. Vi setter mål for arbeid med barnet og følger opp mål ved neste samtale. Foresatte signerer på referat fra samtalene. - med livslang lyst til lek og læring 20

22 Overgang barnehage skole Overgang fra barnehage til skole en nøkkel til livslang læring Rammeplanen: «Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barnas overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning i nært samarbeid med barnas hjem. Planer for barnas overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.» Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barna kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. De syv fagområdene som er beskrevet i Rammeplanen, er i stor grad de samme områdene som barna senere møter som fag i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagene gir kunnskap, et positivt forhold til fagene og motivasjon til å lære mer. Dette er viktig for å sikre kontinuitet og sammenheng i utdanningsløpet. Mål Mål for Ullensaker kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en likeverdig behandling gjennom gode samarbeidsrutiner mellom barnehage, skole og hjem. Skoleforberedende aktiviteter gjennom året. Informasjons- og forventningsmøte med foresatte i september. Avsluttende foreldresamtaler med eventuell innhenting av samtykke for overføring av informasjon på våren. Mål Mål for Nordbyhagen barnehage La barna være med i planlegging og evaluering av førskolegruppa Førsamtale med kommende førskolebarn om forventninger og ønsker. Ha en «åpen-førskoledag» der barna er med å forme innholdet og evaluere det som tidligere er gjort. - med livslang lyst til lek og læring 21

23 Våre samarbeidspartnere Nordbyhagen barnehage er en aktiv bidragsyter i tverrfaglig samarbeid, og bidrar til helhetstenkning i pedagogisk arbeid og utvikling. Kommunene har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamilier er godt koordinert. For at barna og foreldrene skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barnas oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner. Tverrfaglig og helhetlig tenkning står derfor sentralt. Både foreldrene og barnehagen kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet avtaleverk overholdes. Våre samarbeidspartnere: Barnevern, helsestasjon SLIK SAMARBEIDER VI: Både barnevern og helsestasjonen er aktuelle samarbeidspartnere og veiledere der foreldre og barnehage trenger råd. Vi har opplysningsplikt til barnevernet. Vi tar enten kontakt selv, eller anbefaler foresatte å gjøre det etter behov. Vi har alltid som mål at vi skal samarbeide til beste for barnet. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) SLIK SAMARBEIDER VI: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en viktig samarbeidspartner for å kunne gi enkelt barn som strever på ulike måter, et best mulig utbytte av tiden i barnehagen. Når vi henviser til PPT, skjer dette i samarbeid med foreldrene, og saken drøftes i ressursteamet i Ullensaker i forkant. Ressursteamet kan også brukes til veiledning ved behov. Grunnskolen SLIK SAMARBEIDER VI: Vi samarbeider med Gystadmarka og andre skoler barn sokner til, ved overgang fra barnehage til skole. Vi følger kommunens handlingsplan for overgang fra barnehage til skole. Vi tar gjerne i mot elever på utplassering fra ungdomsskolen og praksis for elever som vil bli fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeid. - med livslang lyst til lek og læring 22

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer