Årsplan Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring"

Transkript

1 Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring

2

3 Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen vår 6 Omsorg, lek, læring og danning 7 Sosial kompetanse 9 Språklig kompetanse 10 Fagområdene 11 Barnas medvirkning 19 Samarbeid med barnas hjem 20 Overgang barnehage skole 21 Våre samarbeidspartnere 22 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 24 Årshjul 26 Personale 27 Marked 28 Nyttige linker: 29 Nyttig informasjon: Lov om barnehager: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Kunnskapsdepartementets faktablad «Kvalitet i barnehagen»: Meld.St.24 ( ) Framtidens barnehage: - med livslang lyst til lek og læring 2

4 Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! Barnehagen drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Denne årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven, og våre tiltak for å nå disse. Vi utarbeider i tillegg periodeplaner som beskriver hvordan vi konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Jeg som daglig leder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplanen i samarbeid med personalet og foreldrene. Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. En årsplan har flere funksjoner: arbeidsredskap for barnehagens personale for å sikre kvaliteten på tilbudet og utvikle barnehagen som en lærende organisasjon utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, samarbeidspartnere og andre interesserte I Nordbyhagen barnehage startes arbeidet med ny årsplan i det vi vurderer inneværende årsplan. Konklusjonene fra vurderingen sier noe om hvor vi vil gripe fatt i ny plan. Lederteam arbeider fram mål og personalet kommer med innspill på dette og på tiltakssiden. I år er det ny årsplanmal som er felles for Norlandia Barnehagene. Vi har fått noen nye områder å diskutere, som for eksempel Marked. Dessuten har vi fått fokus på et område som vi jobber med hele tiden, nemlig Sosial kompetanse. Det er også en beskrivelse med til hvert område. Her har vi tidligere beskrevet hvordan barnehagen jobber med området. I ny årsplanmal er det beskrivelser av hvordan vi skal jobbe hentet fra loven og rammeplanen. I 2013 jobbet vi fram en progresjonsplan for fagområdene. Denne er tatt med i årsplanen Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet. Hilsen Hilde Halvorsen Daglig leder - med livslang lyst til lek og læring 3

5 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! Norlandias filosofi Vi vil inspirere til fremskritt gjennom å dyrke og støtte opp om hver og ens fulle potensiale gjennom hele livet. Vår pedagogiske visjon - med livslang lyst til lek og læring. En Norlandia Barnehage kjennetegnes ved at vi: anerkjenner barndommens egenverdi har spisskompetanse på barns behov for lek og omsorg fremmer læring og allsidig utvikling har fleksible løsninger tilpasset barnas og foreldrenes behov har lokalt forankrede barnehager driver godt lederskap med systematisk kvalitetsoppfølging har høy bruker- og medarbeidertilfredshet har felles merkevarekonsept Med vår faglige og pedagogiske kompetanse satt i system er vi et trygt valg for foreldre og barn. Vi har et kvalitativt godt pedagogisk tilbud, hvor omsorg og lek preger barnas læring og utvikling. Barna får medvirke i sin egen hverdag ut fra egne evner og forutsetninger, i et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Kvalitet Kvalitet kommer til uttrykk i møtet mellom dyktige medarbeidere og våre brukere, og er en kjernefunksjon med gjensidig avhengighet mellom tydelige og synlige verdier et kompetent lederskap som framkaller det beste i våre medarbeider effektive og gode systemer Norlandia Barnehagene har tydelige kvalitetsmål som kommuniseres, følges opp og revideres regelmessig av den enkelte barnehage. Les mer om oss på - med livslang lyst til lek og læring 4

6 Verdigrunnlag Kompetent Vi kan mye og vil enda mer. Vår tjeneste er kunnskapsbasert og vi er en lærende organisasjon som utvikler medarbeidernes kompetanse. For vår barnehage betyr dette at hver og en får utnytte sine ressurser og får støtte til å strekke seg videre, både gjennom kursing, erfaringsdeling, refleksjonsgrupper og veiledning samt å få rom til å utfolde seg i det pedagogiske arbeidet med barna. Ambisiøs Vi er innovative og søker de gode løsningene for våre medarbeidere og våre brukere. Vi er en positiv utfordrer i markedet og en viktig bidragsyter til videreutvikling av tjenestene. For vår barnehage betyr dette at vi planlegger, gjennomfører, evaluerer og utvikler for stadig å bli bedre i å imøtekomme forventninger fra barn, foresatte og de nasjonale føringer og bestemmelser. Vi er synlige i nærmiljøet og i samfunnet gjennom media og hjemmesider. Vi er resursbarnehage for rådet for psykisk helse sitt prosjekt om hverdagslykke. Respektfull Vi tar utgangspunkt i det enkelte menneskets behov og ressurser. Vi er åpne og lyttende i møte med alle relasjoner. For vår barnehage betyr dette at vi ser både barn, foresatte og medarbeidere, og anerkjenner den enkeltes perspektiv. Vi er opptatt av inkludering og likeverdighet. Vi respekterer forskjeller. Alle har lik mulighet til å få bruke sine resurser og å sette preg på sin hverdag i vårt fellesskap. Energisk Vi vet hva vi vil og hva som skal til. Vi arbeider målbevisst for å lykkes med våre oppgaver. Vi utstråler energi og arbeidsglede. For vår barnehage betyr dette at vi har utviklet 5 om dagen for et godt arbeidsmiljø, til gode for personal, barn og foresatte. Vi har gode metoder for å jobbe mot våre mål, og vi stiller positive krav til hverandre. Vi vet at vi kan være Den ene for det enkelte barn, og er vårt ansvar bevisst. - med livslang lyst til lek og læring 5

7 Barnehagen vår Nordbyhagen barnehage har for tiden 84 flotte barn i alderen 0 6 år, fordelt på fem avdelinger. Barnehagens faste personale består av 18,2 årsverk fordelt på hele/halve stillinger. Det er 4 ansatte i grunnbemanning på småbarnsavdelingene, og 3 ansatte på storebarnsavdelingene. Nordbyhagen barnehage åpnet Personalet har mye og variert kompetanse som beriker oss i hverdagen. Vi vektlegger nærværende voksne i lek, språk, aktivitet, vennskap og sosial kompetanse. Alt henger sammen med alt. Derfor er det viktig med tilrettelegging for lek, fysisk aktivitet og sunt kosthold, språk stimulering, arbeid med vennskap og trivsel gjennom fokus på sosial kompetanse. Se de 5 rådene for hverdagslykke nederst. Disse er en viktig innfallsvinkel for oss i Nordbyhagen. Den voksne som sugerørstativ En gang i året går turen i nabolaget for å legge hjertekort i postkassene. Vi har god tilgang til skogen hvor vi har vår egen bålplass som førskolegruppa bruker. Blå, Gul og Lilla har sine faste plasser som de går til på sine turdager. To dager i uka har vi kjøkkenassistent som lager sunn og god varmmat. Ellers serveres havregrøt med frukt og kanel, samt brødskiver med sunne påleggsalternativer. Ettermiddagsmaten består av frukt, grønt og knekkebrød. Alle har en psykisk helse. Det er lettere å forebygge i de små, enn å reparere i de store. Derfor er vi med i hverdagslykkeprosjektet til Rådet for psykisk helse. Vi jobber med de fem hverdagslykkerådene: Knytt bånd. Gi. Vær oppmerksom. Fortsett å lære. Vær aktiv. Sommerfuglen er symbolet for verdensdagen for psykisk helse som vi har markert to år på rad i barnehagen vår. Les mer om vårt arbeid med Hverdagslykke på hjemmesiden vår: - med livslang lyst til lek og læring 6

8 Omsorg, lek, læring og danning Utdrag fra Barnehageloven 1 og 2, og Rammeplanen. Barnehagen skal: i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter Omsorg ivaretas i relasjonen mellom barna og personalet, og barna imellom preger hverdagslivet i barnehagen Mål Vi er nærværende og engasjerte voksne som gir kvalifisert omsorg slik at hvert enkelt barn opplever å bli elsket, verdsatt og vist interesse for. God informasjon til foreldrene ved tilvenning. Oppstartssamtale med alle nye foreldre i barnehagen, og ved overgang til stor avdeling. Gode overgangsrutiner fra liten til stor avdeling. Smågrupper inne og ute, gjerne aldersinndelt. Bruke bilder som grunnlag for refleksjon over voksenrollen i personalgruppa på avdelingen. Lek grunnleggende livs- og læringsform som barna uttrykker seg gjennom vennskap er grunnlaget for barnas trivsel og utvikling viktig i et livslangt læringsperspektiv Lek er kilde til glede! (sagt under arbeid med ) Mål Barna får den støtten og de verktøy de trenger for å kunne starte, utvikle og opprettholde leken. Fellesopplevelser i form av turer, aktiviteter og tema og prosjektarbeid. Rollespill, eventyr, rim og regler i lekbetonte læringssituasjoner (eks samlingsstund). Språkstimulering (se under språklig kompetanse, s. 10 ) Være nærværende i leken gjennom å gi innspill, ideer og språklig støtte uten å overta regien. Tilgjengelig materiell og utstyr som dukker, utkledning, bøtter og spader, biler, dyr med mer. Lekestasjoner og lekegrupper. - med livslang lyst til lek og læring 7

9 Læring barnas opplevelser og erfaringer i samvær og lek, i spontane og planlagte læringssituasjoner å tro på seg selv, være nysgjerrig, fantasifull og kreativ uttrykke sine tanker og refleksjoner på varierte måter Mål Personalet inspirerer til læring gjennom lekinspirerte aktiviteter. Vi tar i bruk progresjonsplanen for fagområdene i formelle- og uformelle læringssituasjoner som for eksempel i samlingsstund, på tur, på lekeplassen eller i smågrupper. Vi finner fakta på internett og i bøker. Vi undrer oss sammen med barna. Planer legges og ansvar fordeles ut fra det barna er interessert i. Danning en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte Mål Man kan ikke ha danning uten å ha levd, uten å ha erfart. (sagt under refleksjon over formålsparagrafen, nov 2013) Vi hjelper barna til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Vi lar barna ytre sin versjon med støtte, og komme med løsninger de kan enes om, også i konfliktløsning. Hjelpe barna til å anerkjenne følelser hos seg selv og andre. Barna får ta ansvar gjennom å få være ordensbarn og faddere for nye barn. Medvirke i planlegging og evaluering ut fra eget ståsted, eksempelvis gjennom å snakke sammen i samlingsstund, eller la materiell, bilder, bøker og eventyr gjenspeile det de er opptatt av. Hos oss skal alle barna oppleve mestring og bli den beste utgaven av seg selv! - med livslang lyst til lek og læring 8

10 Sosial kompetanse Utdrag fra Barnehageloven 1 og 2 Barnehagen skal: møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for diskriminering formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barna får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap Mål Barna opplever hverdagslykke i trygge vennskapsrelasjoner. Bruk av samtalekortene for hverdagslykke. Bruk av Kanin og Pinnsvin i dramatisering. Bruk av vennebøkene og venneplakatene. Personalet viser glede og begeistring sammen med barna, over små gleder i hverdagen så vel som de store begivenhetene. - med livslang lyst til lek og læring 9

11 Språklig kompetanse Utdrag fra Barnehageloven 2 og Rammeplanen Barnehagen skal: sørge for at alle barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur Mål Implementering av den nye handlingsplanen for språkstimulering, lese og skriveopplæring i barnehager og skoler i Ullensaker kommune Opplæring på møter Veiledning og refleksjon Mål Barna får utvidet egne språkferdigheter i et variert språkmiljø, med rom for undring og fabulering, sammen med andre barn og voksne. Bruk av eventyr, rim og regler, konkreter og dramatisering. Lek med språket både muntlig og skriftlig (håndskrift og digitalt). Lek med Ipad (pedagogiske app er) Bilder og tekst i dokumentasjon. Legge til rette for- og delta i lek som inviterer til variert bruk av språket. - med livslang lyst til lek og læring 10

12 Fagområdene Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter I rammeplanen er det definert 7 fagområder som barna skal få opplevelser og erfaringer i forhold til. Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder vil være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Visste du at vårt tre strekker seg, vokser hele livet, beskytter og at det byr på oppdagelser? Treet skal inspirere oss til å gjøre vårt beste for at hver dag hos oss er en god dag, fylt med livsglede, lek og læring. I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: Januar og februar: Antall, rom og form Mars: Kunst, kultur og kreativitet April og mai: Natur, miljø og teknikk Juni og juli: Kropp, bevegelse og helse August og september: Kommunikasjon, språk og tekst Oktober og november: Nærmiljø og samfunn Desember: Etikk, religion og filosofi - med livslang lyst til lek og læring 11

13 Kommunikasjon, språk og tekst Mål 0-3 Mål 3-6 Barna opplever et rikt språkmiljø, der de lærer å utrykke følelser og gjenkjenne dem hos andre Vi jobber mot at barna skal Lære å bruke språket aktivt, verbalt og nonverbalt Ha enkel tilgang til pekebøker og bildebøker på avdelingen Lære enkle rim, regler og sanger Kunne gjenkjenne sanger vi synger utfra bilder på "sangkort" som henger på veggen eller når vi bruker konkreter i samlingsstunden Få tid og rom for "dialog" med voksne Oppleve voksne som bruker hverdagsaktiviteter til gode språksituasjoner og som setter ord på opplevelser, gjenstander, undring og følelser sammen med barna Oppleve gleden ved å se i bøker og bli lest for av en voksen Vi skal bidra til at barna leker med skriftspråk, samt videreutvikler sin begrepsforståelse og sitt ordforråd i samspill med andre. Vi jobber mot at barna skal Lytte til hverandre. Vente på tur. Lytte til og gjenkjenne lyder, rim og regler; lære sanger med flere vers Øve på å løse konflikter o.l ved bruk av ord og samtale Uttrykke egne behov på en ok måte Møte voksne som oppmuntrer til å fortelle om opplevelser og erfaringer Møte voksne som oppmuntrer til å sette ord på følelser og meninger. Øve på å uttrykke seg muntlig i en liten gruppe Leke med språket; rime, lage gåter Leke med bokstaver og lyder Få kjennskap til alfabetet Få kjennskap til skrevet tekst Lekeskrive Øve på å skrive navnet sitt Samarbeide med voksne om å skrive beskjeder, huskelapper etc. Bruke Ipad eller Pc til å finne informasjon Skrive navnet sitt med tastatur og se det på PC - med livslang lyst til lek og læring 12

14 Kropp, bevegelse og helse Mål 0-3 Mål 3-6 Vi gir barna motoriske utfordringer tilpasset eget mestringsnivå og bidrar til at de får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Vi gir barna erfaringer som bidrar til at de utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer. Vi bidrar til å skape forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Vi jobber mot at barna skal: Utvikle kroppsbevissthet; gjenkjenne nese, øye, munn, hode og ulike kroppsdeler Bevege seg til musikk Få gode opplevelser med hviling Lære god håndhygiene Oppleve glede utendørs Få erfaringer med å ferdes på ulike underlag Få erfaringer med å spise variert mat Utvikle ferdigheter som f.eks spise med skje eller holde koppen selv, pusle puslespill med store knotter, perle med store perler, bygge med duploklosser etc. Øve på å kle av og på seg selv Dotrening Vi jobber mot at barna skal: Gå på do alene og etterhvert tørke seg selv Kle av og på seg selv med litt hjelp Gå lengre turer i variert terreng Smøre maten sin selv, og sende mat til andre Videreutvikle ferdigheter som å hoppe, hinke, balansere, klatre, stupe kråke, pusle puslespill, perle med små perler, ha blyantgrep, kaste og ta imot ball Få rom til å hvile etter behov f.eks roligstund med musikk Lære ulike regelleker som f.eks "alle mine duer" Lære enkel førstehjelp Lære nødnummeret (T: 113) - med livslang lyst til lek og læring 13

15 Kunst, kultur og kreativitet Mål 0-3 Mål 3-6 Barna lærer og erfare gjennom alle sine sanser, og tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Vi jobber mot at barna skal: Ta i bruk maling og fingermaling Tegne med ulike tegnesaker (fargestifter, blyanter, kull, olje...) Benytte ulike former for materialer som modelleringsleire, trolldeig etc. Plukke materialer i naturen og benytte i forming, forme i sand og snø, vannlek, såpebobler Trene på å klippe og lime Prøve ut ulike rytmeinstrumenter Bli kjent med enkle barnesanger, rim og regler og eventyr i samlingsstunder, men også spontant i hverdagsaktiviteter Ha tilgang til bildebøker Lytte til musikk Barna skal utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. Vi jobber mot at barna skal: Ha ulike materialer tilgjengelig, som utkledningstøy, modelleringsleire, perlebrett og perler, fargeblyanter og ark til å fargelegge eller tegne på etc. Benytte ulike maleteknikker (akvarellmaling, oljemaling etc) Benytte naturmaterialer vi finner på tur til å utfolde seg kreativt Bruke saks på ulike materialer som stoff, kartong etc. Male på ulike materialer Prøve ut ulike instrumenter Oppleve voksne som legger til rette for felles opplevelser og inntrykk og som stimulerer til rollelek ved å dramatisere for og med barna Bruke sang og musikk i samling og spontant i hverdagsaktiviteter Besøke biblioteket eller f.eks kunstgalleriet på Jessheim Få kjennskap til norske og utenlandske kunstnere og deres verker. - med livslang lyst til lek og læring 14

16 Natur, miljø og teknikk Mål 0-3 Mål 3-6 Barna får gjøre erfaringer via alle sine sanser, og får oppleve glede ute i naturen. Vi jobber mot at barna skal: Bli kjent med og utforske barnehagens uteområde Gå tur i nærområdet, bevege seg i ulendt terreng, bruke naturen som lekeplass Se på bilder av dyr og bli kjent med hvilke lyder de lager Plukke blomster Undre seg over naturfenomener Oppleve glede ved å være ute i ulikt vær og ulike årstider Leke med vann, sand, is og snø, kongler og andre naturmaterialer Oppleve sansestimulerende aktiviteter som f.eks smake bringebær eller blåbær rett fra busken Barna skal utvikle en dypere forståelse for samspillet i naturen Vi jobber mot at barna skal: Gå på tur i skogen og spise ute Plukke blomster og bær Ha kjennskap til forskjellige årstider og kjenne til de endringer som årstidene bringer med seg Oppleve undring over naturens mangfoldighet. Gjøre eksperimenter i naturen og forske på sammenhenger Kjenne navn på de vanligste trær og planter i nærmiljøet. Lese faktabøker og lære om samspillet mellom dyr, insekter, blomster og planter Lære seg gode holdninger og respekt for naturen og vite hvordan vi ferdes i naturen. Kunne kle seg etter været. Sortere søppel og resirkulere plast og papir Bli kjent med spikkekniv og verktøy (førskolegruppa) - med livslang lyst til lek og læring 15

17 Etikk, religion og filosofi Mål 0-3 Mål 3-6 Vi skaper tid og rom for undring gjennom å synliggjøre holdninger og verdier som råder i samfunnet Vi jobber mot at barna skal: Lære å hilse, vinke, takke, vente på tur, spørre om hjelp,det å være god mot andre Bli kjent begrepene "lei seg", "glad" og "sint" Møtes av observante voksne som hjelper til med konstruktiv konfliktløsning Oppleve seg sett, hørt og forstått Møtes av voksne som har tid og rom for undring sammen med barna Delta på markeringer av høytider som jul og påske Vi utvikler toleranse, interesse og respekt for hverandres bakgrunn, uansett livssynsmessig eller kulturell tilknytning Vi jobber mot at barna skal: Vise omtanke for andre Utvikle evne til å stille spørsmål Utvikle evne til å løse egne konflikter Delta på markering av høytider som jul og påske og vite hvorfor vi feirer dem Ta tur Bli kjent med eventyr og musikk, mat og klær og høytider fra andre kulturer Tolerere ulikheter og ha omtanke for andre Vise respekt for voksne og andre barn Filosofere over og undre seg over eksistensielle spørsmål - med livslang lyst til lek og læring 16

18 Nærmiljø og samfunn Mål 0-3 Mål 3-6 Barna skal utvikle tillit til sin egen deltakelse i, og påvirkning av fellesskapet Vi jobber mot at barna skal: Bli kjent og trygge på voksne og barn, avdelingen, fellesområdene og uteområdet Lære navn på barn og voksne i barnehagen gjennom bruk av navnesanger, opprop etc. Gå på tur i nærområdet, bli kjent med området rundt barnehagen Utvikle samhold og føle tilhørighet til hverandre som gruppe Hjelpe til med enkle oppgaver som å rydde etter måltidene, legge ting på plassen sin etc. Få oppleve at gutter og jenter tilbys de samme lekene Få delta i grupper på tvers av avdelingen (torsdagsklubb) Gjenkjenne seg selv og sine interesser på avdelingen (hus eller bok med bilder av seg selv og familien) Vi vil at barna skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett Vi jobber mot at barna skal: Bli kjent med sin egen identitet og egen betydning Kunne navnet på barnehagen og byen vår Utvikle gruppefølelse og samhold gjennom samlingsstunder, turer og andre aktiviteter Bidra til fellesskapet ved å hjelpe til med enkle oppgaver som f.eks dekke på på tralla, hjelpe de yngre med påkledning etc. Bli kjent med gamle norske tradisjoner, inkludert samisk kultur Bli kjent med ulike kulturer og tradisjoner som er representert i gruppa Bli kjent med menneskerettigheter og FN Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser, og sørge for at barnehagen bidrar aktivt i nærmiljøet Gå på tur til barnas hjem, bruke biblioteket, synge på eldresenteret, tur i skogen Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter Møte voksne som gir barn rom til medvirkning i sin egen hverdag - med livslang lyst til lek og læring 17

19 Antall, rom og form Mål 0-3 Mål 3-6 Barna opplever glede over å utforske og leke med former, tall og farger. Vi jobber mot at barna skal: Møte telling i hverdagssituasjoner; hvor mange barn er vi, hvor mange fingre, tær, kopper etc. Lære å telle til 3, 5 eller 10 Lære begrepene stor og liten, hel og halv Høre sanger, regler og ellinger med tall og telling Sortere f.eks riktig leke på rett plass i lekekassene etter farge og form Lære å pusle enkle puslespill og putteboks Bygge med duplo og store klosser eller puter Gjenkjenne former: runding, trekant, firkant Lære om rekkefølge (hva man kler på, vente på tur, dagsrytme) Barna får erfare, utforske og leke med tall, former, mønstre og farger Vi jobber mot at barna skal: Bli kjent med tallene Kunne telle til 20 eller mer Øve på å telle i hverdagssituasjoner; antall barn, tallerkener, kopper, gafler etc. Bli kjent med matematiske begreper som kvadrat, rektangel, trekant og sirkel Utforske former og mønstre Lære begreper som over, under, oppå, ved siden av. Leke konstruksjonslek, bygge med klosser Spille spill Kjenne igjen de vanligste fargene og vite hva de heter Kjenne til ukedagene og månedene Erfare bruk av måleenheter i hverdagen, f.eks måle temperatur, måle og veie når vi baker etc Kjenne til motsatte begrep som størst minst, yngst eldst, først-sist etc Få erfaring med sammenlikninger, f.eks telle hva det er mest av eller minst av Kjenne til klokka og tid Øve på å kopiere og lage mønster Sortere ting i kategorier - med livslang lyst til lek og læring 18

20 Barnas medvirkning Barnehageloven 3 og FNs barnekonvensjon Barna har rett til medvirkning tilpasset alder og modenhet å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet jevnlig å få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet at deres synspunkter tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet Mål Vi fanger opp barnas kroppslige og verbale ytringer, og sørger for at disse gjenspeiles i videre planlegging og vurdering. Vi fanger opp interesser gjennom observasjon, undring og samtaler. Vi lager overordnede planer slik at det også er plass til barnas ønsker i detaljplanleggingen. Vi dokumenterer og henger opp i barnas høyde slik at vi kan fange opp innspill som ledd i vurderingsarbeidet. Vi markerer den nasjonale barnehagedagen med tema Jeg har noe å si, i anledning 200 års jubileet til Grunnloven. - med livslang lyst til lek og læring 19

21 Samarbeid med barnas hjem For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. I Norlandia Barnehagene har vi et tett samarbeid med foreldrene. Foreldre og personale har felles ansvar for barnas utvikling og trivsel. Vår kommunikasjon og vårt samarbeid bygger på åpenhet, ærlighet og kunnskap, på gjensidig tillit, og er verdibasert. Den daglige kontakten mellom personal og foresatte om morgenen og ettermiddagen, er helt nødvendig for et samarbeid til beste for barnet. Barnehagene våre har et system som gir gode rutiner for samarbeid, og foreldre god mulighet til å påvirke innhold og hverdag i barnehagen, i henhold til lov og forskrifter. Det drøftes med foreldrene hva de ønsker å medvirke i og på hvilke måter. Daglig leder har ansvar for at foreldrene inviteres til medvirkning i henhold til barnehagens styrende dokumenter, på lokalt og nasjonalt nivå. Daglig leder sørger for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Det gjennomføres to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna, skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet skaper et godt barnehagemiljø Det inviteres til ulike foreldremøter/-arrangementer hvert år. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, som består av foreldre og ansatte i barnehagen. Saker fra foreldrerådet behandles av samarbeidsutvalget. Det gjennomføres minst to møter i samarbeidsutvalget i løpet av barnehageåret. Mål Vi har et kvalitetssikret tilbud om minimum to samtaler i året. Vi bruker krysseliste som arkiveres; hvem har deltatt, hvem har takket nei. Som et ledd i tilvenning tilbyr vi samtale ved oppstart og ved overføring fra liten til stor avdeling. Vi tar i bruk bildehefte om tradisjoner og aktiviteter i barnehagen. Vi setter mål for arbeid med barnet og følger opp mål ved neste samtale. Foresatte signerer på referat fra samtalene. - med livslang lyst til lek og læring 20

22 Overgang barnehage skole Overgang fra barnehage til skole en nøkkel til livslang læring Rammeplanen: «Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barnas overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning i nært samarbeid med barnas hjem. Planer for barnas overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.» Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barna kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. De syv fagområdene som er beskrevet i Rammeplanen, er i stor grad de samme områdene som barna senere møter som fag i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagene gir kunnskap, et positivt forhold til fagene og motivasjon til å lære mer. Dette er viktig for å sikre kontinuitet og sammenheng i utdanningsløpet. Mål Mål for Ullensaker kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en likeverdig behandling gjennom gode samarbeidsrutiner mellom barnehage, skole og hjem. Skoleforberedende aktiviteter gjennom året. Informasjons- og forventningsmøte med foresatte i september. Avsluttende foreldresamtaler med eventuell innhenting av samtykke for overføring av informasjon på våren. Mål Mål for Nordbyhagen barnehage La barna være med i planlegging og evaluering av førskolegruppa Førsamtale med kommende førskolebarn om forventninger og ønsker. Ha en «åpen-førskoledag» der barna er med å forme innholdet og evaluere det som tidligere er gjort. - med livslang lyst til lek og læring 21

23 Våre samarbeidspartnere Nordbyhagen barnehage er en aktiv bidragsyter i tverrfaglig samarbeid, og bidrar til helhetstenkning i pedagogisk arbeid og utvikling. Kommunene har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamilier er godt koordinert. For at barna og foreldrene skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barnas oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner. Tverrfaglig og helhetlig tenkning står derfor sentralt. Både foreldrene og barnehagen kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet avtaleverk overholdes. Våre samarbeidspartnere: Barnevern, helsestasjon SLIK SAMARBEIDER VI: Både barnevern og helsestasjonen er aktuelle samarbeidspartnere og veiledere der foreldre og barnehage trenger råd. Vi har opplysningsplikt til barnevernet. Vi tar enten kontakt selv, eller anbefaler foresatte å gjøre det etter behov. Vi har alltid som mål at vi skal samarbeide til beste for barnet. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) SLIK SAMARBEIDER VI: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en viktig samarbeidspartner for å kunne gi enkelt barn som strever på ulike måter, et best mulig utbytte av tiden i barnehagen. Når vi henviser til PPT, skjer dette i samarbeid med foreldrene, og saken drøftes i ressursteamet i Ullensaker i forkant. Ressursteamet kan også brukes til veiledning ved behov. Grunnskolen SLIK SAMARBEIDER VI: Vi samarbeider med Gystadmarka og andre skoler barn sokner til, ved overgang fra barnehage til skole. Vi følger kommunens handlingsplan for overgang fra barnehage til skole. Vi tar gjerne i mot elever på utplassering fra ungdomsskolen og praksis for elever som vil bli fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeid. - med livslang lyst til lek og læring 22

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan 2014. Gardermoen Park Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Gardermoen Park Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Gardermoen Park Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Gardermoen Park barnehage! 3 Gardermoen Park barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan 2014 Capella barnehage

Årsplan 2014 Capella barnehage Capella barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Capella barnehage! 3 Capella barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen vår

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene i arbeidet vårt. Det gjør vi mest og best mulig gjennom leken, ved gjøremål,

Detaljer

Årsplan 2014 Stordalen friluftsbarnehage

Årsplan 2014 Stordalen friluftsbarnehage Stordalen friluftsbarnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Stordalen friluftsbarnehage! 2 Stordalen friluftsbarnehage er en Norlandia Barnehage! 3

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no BarnehagenVår Sofus ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016 Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015 Lek og minne, ute - inne Innholdsfortegnelse Lovgrunnlag...3 Barnehagen vår...4 Visjon og mål...5 Omsorg, lek, læring og danning...6 Sosial kompetanse...8 Språklig kompetanse...9 Fagområdene...10 Barns

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Vestskrenten Idrettsbarnehage

Vestskrenten Idrettsbarnehage Vestskrenten Idrettsbarnehage vestskrenten@bsn.oslo.kommune.no Telefon: Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vestskrenten-barnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer