LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE"

Transkript

1 LOK - PROSJEKTET LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE Delrapporter Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: Faks:

2 Innholdsfortegnelse Delrapport nr. 1: Lederkriterier i norske domstoler 1 Delrapport nr. 2: Nye lederutviklingstiltak 8 Delrapport nr. 3: Elektronisk lederveileder 21 Delrapport nr. 4: Grensen for domstolleders myndighet overfor den enkelte dommer 28 Delrapport nr. 5: Prosedyreregler ved tilsetting og avgang i lederfunksjonen 41 Delrapport nr. 6: Aktiv saksstyring og saksavvikling i straffesaker 55 Delrapport nr. 7: Aktiv saksstyring i sivile saker 62 Delrapport nr. 8: Presentasjon av resultatene fra spørreundersøkelse gjennomført høsten Delrapport nr. 9: Hvorfor er noen domstoler mer effektive enn andre? 94 Delrapport nr. 10: Tilfeldighetsprinsippet 108 Delrapport nr. 11: Spesialisering 120 Delrapport nr. 12: Delegasjon 134 Delrapport nr. 13: Oppfølging og videreutvikling av Lovisa. Etablering av brukerutvalg m.v. 148 Delrapport nr. 14: Erfaringsutveksling 154 Delrapport nr. 15: Revidert grunnopplæring for dommere 165 Delrapport nr. 16: Obligatorisk etterutdanning for dommere 186

3 Delrapport nr. 17: Dommerfullmektigene som domstolsressurs ny kompetanseutviklingsplan 194 Delrapport nr. 18: Kompetansetiltak for administrative ledere i domstolene 205 Delrapport nr. 19: Kompetanseutvikling for saksbehandlere i domstolene 221 Delrapport nr. 20: Lokalt og regionalt kompetansearbeid 231 Delrapport nr. 21: Læring gjennom arbeid i domstolene 239 Delrapport nr. 22: Studiepermisjonsordningen 247 Delrapport nr. 23: IKT-støttet læring i domstolene 260 Delrapport nr. 24: Fremtidig organisering av kompetansearbeidet i domstolene 271 Delrapport nr. 25 Kompetanseplan for domstolene 283

4 LOK - PROSJEKTET LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE Delrapport nr. 1: Lederkriterier i norske domstoler Delprosjekt Ledelse 1

5 1 1. Innledning I domstolene har ledelse tradisjonelt vært orientert mot dommerrollen. Betydningen av aktivt lederskap og ledelse har vært verdsatt i langt mindre grad. For at domstolene skal kunne utvikles som rasjonelle og effektive virksomheter, må det fokuseres på betydningen av god og riktig ledelse på alle nivå. Hensikten med lederkriteriene er å tydeliggjøre hvilke krav som må stilles til domstolledere. LOK-prosjektet, delprosjekt Ledelse, har bl.a. fått følgende mandat: L1: Lederkrav og lederprinsipper. Det skal utformes lederkrav som tillegges vekt ved rekruttering av domstolledere og som hjelpemiddel for DA ved individuell oppfølgning av de enkelte domstollederne, blant annet i faste ledersamtaler. Ved utformingen av lederkrav må prosjektet ha en dialog og samarbeid med Innstillingsrådet for dommere. Det skal videre utformes lederskapsprinsipper, som grunnlag for en felles lederskapspolicy i domstolene. Arbeidet må ha fokus på betydningen av god ledelse for å oppnå god ressursutnyttelse og effektiv domstolsdrift, og det er avgjørende at forslagene er konkrete og forpliktende. Ref. pkt. 27, God ressursutnytting i domstolene. Under arbeidet med lederkriteriene, har LOK-prosjektet innhentet synspunkter fra tillitsvalgte dommere og saksbehandlere. Foreløpige utkast har også vært lagt frem for deltakerne i det pågående lederutviklingsprogrammet (KUL). Videre har prosjektgruppen hatt møte med representanter for Innstillingsrådet for dommere. Prosjektgruppen har også besøkt Domstolstyrelsen i Danmark, og innhentet synspunkter derfra. Lederkriteriene gir uttrykk for kjerneverdier som skal kjennetegne all ledelse i norske domstoler. Så langt de passer gjelder de derfor for alle ledere i domstolene. 2. Lederkriteriene Lederkriteriene i domstolene innebærer at lederen skal være: Uavhengig Faglig kompetent Resultatorientert Medarbeiderfokusert 2.1 Uavhengig For domstolenes virksomhet er uavhengighetsprinsippet grunnleggende. Domstolens leder skal være den fremste garantisten for domstolenes uavhengighet. Domstolens leder må ha høy personlig integritet og høy etisk standard. Domstolleder har rett og plikt til å gripe inn overfor forhold som truer domstolens uavhengighet eller integritet. Slike forhold kan for eksempel være der ulike pressgrupper forsøker å påvirke domstolens avgjørelser, parter utsetter dommerne for utilbørlig påvirkning eller andre myndigheter forsøker å instruere domstolens dømmende virksomhet. Domstollederen har ansvar for likebehandling av domstolens brukere. Det innebærer blant annet at domstolleder skal være spesielt oppmerksom på flerkulturelle problemstillinger. 2

6 2 For domstollederen innebærer det krav om: vern om uavhengigheten høy personlig integritet likebehandling 2.2 Faglig kompetent Høy faglig kompetanse gir domstolene tillit og legitimitet. Domstolleder er ansvarlig for at domstolen har et høyt faglig nivå. Domstolleder skal være en faglig inspirator for alle ansatte. Domstolleder skal stimulere til, og sikre, en kontinuerlig faglig utvikling hos alle som arbeider i domstolen. Domstolleder må derfor ha høy faglig kompetanse og analytiske evner. Domstolleder skal sørge for utarbeidelse av kompetanseplaner, og legge til rette for at dommere og saksbehandlere får delta på kompetansehevende tiltak. Samtidig har domstolleder ansvar for egen faglig utvikling, og må delta på de lederutviklingstiltak som iverksettes av Domstoladministrasjonen. Domstolleder må ha grunnleggende IKT-kunnskaper. Domstolleder skal være en pådriver for effektiv utnyttelse av domstolens datasystemer. Domstolleder skal dessuten benytte dataverktøy i sin styring og planlegging av domstolens aktiviteter. For domstolleder innebærer det krav om: høy faglig kompetanse utvikle faglig sterkt og stimulerende miljø grunnleggende IKT-kunnskaper 2.3 Resultatorientert Det stilles krav til mål og strategisk planlegging for å sikre rask saksavvikling. Domstolleder har ansvaret for at domstolen når fastsatte mål, og arbeider etter de prinsipper som er lagt for måloppnåelsen. Domstolleder skal årlig utarbeide virksomhetsplan og jevnlig evaluere denne. Planarbeidet må skje i samarbeid med de ansatte. Domstolleder skal sørge for at alle i fellesskap arbeider for å sikre de mål som er satt. For å sikre rask saksavvikling, må domstolleder kontinuerlig utvikle domstolens rutiner. Domstolleder har ansvaret for å styre saksavviklingen. Domstolleder skal om nødvendig treffe tiltak som tettere beramming eller omfordeling av saker. For å styrke domstolenes stilling i samfunnet, er brukerorientering viktig og at domstolene utvikles som serviceorgan. Domstolleder skal så langt mulig legge til rette for den enkelte 3

7 3 brukers særlige behov. Det innebærer blant annet at de fysiske lokalene er tilpasset funksjonshemmede. Domstolleder må også skape tilgjengelighet gjennom åpningstider, nettbasert hjemmeside, sentralbordtjeneste, distribusjon av avgjørelser og informasjon til rettens aktører. Tilliten og troverdigheten til domstolene krever åpenhet og innsynsrett for allmennheten. Allmennhetens innsyn blir i første rekke utøvet gjennom media. Domstolleder har ansvaret for å legge forholdene til rette for et konstruktivt samarbeid med media. Dette innebærer at domstolen må ha pressemappe eller lignende. Domstolen bør også være imøtekommende for radio- og fjernsynsoverføringer fra retten. Domstolleder må være forberedt på at domstolene vil være i stadig endring. Det stiller krav til nytenkning og vilje til omstilling. For domstolleder innebærer det krav om: sikre rask saksavvikling kontinuerlig utvikling av rutiner brukerorientering sikre offentligheten innsyn ha evne og vilje til omstilling 2.4 Medarbeiderfokusert Domstolleder har ansvaret for å skape et godt arbeidsmiljø. Å lede andre, krever innlevelse og empati. Domstolleder skal være tilgjengelig og inkluderende, og må arbeide for styrking av lagånden. Domstolleders evne til kommunikasjon er avgjørende for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Gjennom samtaler med den enkelte medarbeider, skal domstollederen aktivt holde seg orientert om den enkeltes situasjon, og tilrettelegge for ulike behov. Domstolleder skal årlig sørge for at det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte. Domstolleder må stille tydelige krav til medarbeiderne, og flest mulig oppgaver bør delegeres slik at alle føler felles ansvar for domstolen. Alle medarbeidere skal få brukt det beste i seg selv til glede for den enkelte og domstolen. Domstolleder må legge til rette for at domstolen blir en god arbeidsplass preget av mangfold med hensyn til kompetanse, kjønn, alderssammensetning og personlige egenskaper. Domstolleder skal sørge for et løpende, godt og formalisert samarbeid med tillitsvalgte og vernombud. Domstolleder må ta avgjørelser i forhold til sine medarbeidere og håndtere konflikter som oppstår. Domstolleder har ansvaret for å søke profesjonell bistand fra Domstoladministrasjonen, eller andre med spesiell kompetanse, til å håndtere personalkonflikter der det er nødvendig. 4

8 4 For domstolleder innebærer det krav om: være åpen, ærlig, entusiastisk, motiverende og raus styrke lagånd og samarbeid stille krav og delegere myndighet håndtere konflikter 3. Hvordan lederkriteriene skal brukes 3.1 Stillingsannonser Lederkriteriene skal komme til uttrykk gjennom utforming av stillingsannonser for nye domstolledere. 3.2 Lederkrav ved utnevnelser Det forutsettes at Innstillingsrådet for dommere ser hen til lederkriteriene ved vurdering av søkere til lederstilinger i domstolene. 3.3 Lederavtaler I de individuelle avtalene som inngås med ledere i domstolene, skal det inntas krav om oppfyllelse av lederkriteriene. 3.4 Ledersamtaler mellom DA og domstolens leder LOK-prosjektet anbefaler at DA etablerer en ordning med faste ledersamtaler med de enkelte embetslederne. Ved disse samtalene skal lederkriteriene brukes som grunnlag for hva leder har oppnådd og hva det er behov for å utvikle videre. 3.5 Disponeringsskriv DA kan gjennom disponeringsskrivet til domstolene stille krav til den enkelte domstolleder. Kravene kan blant annet baseres på lederkriteriene i domstolene. 3.6 Evaluering av personalledelsen Lederkriteriene bør brukes i medarbeidernes vurdering av lederen gjennom medarbeidersamtalene ved domstolen og undersøkelser om godt lederskap. 3.7 Felles lederskapspolicy i domstolene Lederkriteriene skal danne grunnlag for utvikling av en felles lederskapspolicy i domstolene. 5

9 5 4. Presentasjon av lederkriteriene LOK-prosjektet overlater til Domstoladministrasjonen å velge hvordan lederkriteriene skal presenteres. Det foreslås at det utarbeides en brosjyre der kriteriene presenteres i kortform. Det vises ellers til vedlegg 1 der lederkriteriene er gjengitt. Videre vises til PowerPointpresentasjon som kan benyttes ved gjennomgang av kriteriene. 6

10 6 Vedlegg 1 Lederkriterier i norske domstoler Uavhengig vern om uavhengigheten høy personlig integritet likebehandling Faglig kompetanse høy faglig kompetanse utvikle faglig sterkt og stimulerende miljø grunnleggende IKT-kunnskaper Resultatorientert sikre rask saksavvikling kontinuerlig utvikling av rutiner brukerorientering sikre offentligheten innsyn ha evne og vilje til omstilling Medarbeiderfokusert være åpen, ærlig, entusiastisk, motiverende og raus styrke lagånd og samarbeid stille krav og delegere myndighet håndtere konflikter 7

11 LOK - PROSJEKTET LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE Delrapport nr. 2: Nye lederutviklingstiltak Delprosjekt Ledelse 8

12 1 1. Innledende bemerkninger L2 i mandatet til LOK-prosjektet lyder slik: Nye lederutviklingstiltak. Eksisterende lederutviklingsprogram skal evalueres og behovet for videreutvikling og nye tiltak må vurderes. Arbeidet skal fokusere på behovsvurderinger og utarbeidelse av kravspesifikasjoner. Allerede utsendt konkurransegrunnlag for en rammeavtale på kompetanseutvikling for ledere i domstolene vil være et viktig innspill til prosjektgruppens arbeide, samtidig som konsulenten som engasjeres vil kunne bistå prosjektgruppen i dens arbeid. Ref. pkt. 31, 32 og 33, God ressursutnyttelse i domstolene. De punktene i rapporten God ressursutnyttelse i domstolene som det henvises til, lyder slik: Tiltak 31: Innføringskurs for nye domstolledere gjenopptas og arrangeres med tilstrekkelig hyppighet. I tilknytning til disse kursene etableres det en prøveordning med mentor for nye lederne. Tiltak 32: Fosheimgruppens øvrige forslag til lederutviklingstiltak gjennomgås med sikte på implementering. Tiltak 33: Det etableres lederutviklingstiltak for lagmannsrettene. LOK-prosjektet bygger på at det må stilles større krav til ledelse i domstolene. Skal domstolene kunne utvikles som rasjonelle og effektive organisasjoner, må det fokuseres på betydningen av god og riktig ledelse på alle nivåer i domstolene. Men skal kravene til ledelse kunne imøtekommes, må de som har lederollene få mulighet til å utvikle seg som ledere, både som personligheter, i samspillet mellom lederne og i de mer praktiske sider av lederoppgavene. Det må derfor etableres gode og kontinuerlige kompetansetiltak for alle ledergruppene i domstolene. Målet med dette dokument er å angi hvilke lederutviklingstiltak LOK-prosjektet anser som nødvendige og hvordan de bør prioriteres innbyrdes. Hvordan de tiltakene som anbefales skal gjennomføres og hvilket nærmere innhold de skal ha, må bestemmes når utviklingstiltakene planlegges. LOK-prosjektet har ikke tilstrekkelig kompetanse til detaljplanlegging og utarbeidelse av kravspesifikasjoner, jf. mandatet. Den evalueringen som gjennomføres ved avslutningen av KUL-programmet, vil også være bestemmende for planlegging og gjennomføring av senere lederutviklingstiltak. 2. Evaluering av eksisterende lederutviklingstiltak KUL Siden starten våren 2004 har to kull fullført KUL-programmet ( KompetanseUtvikling for Ledere i domstolene ). Det tredje kullet begynte høsten 2005, og i sin nåværende form vil KUL-programmet bli avsluttet i Mandatet for LOK-prosjektet ber om en evaluering av KUL, men LOK-prosjektet ser det som lite hensiktsmessig at det skal skje som en del av dette prosjektet. KUL-programmet avsluttes i 2006, mens LOK-prosjektet avsluttes ved utgangen av KUL-programmet er bygget på et konkurransegrunnlag utarbeidet av Domstoladministrasjonen, og det ble påbegynt da LOK-prosjektet var i startfasen. I forståelse med Domstoladministrasjonen ser LOK-prosjektet derfor bort fra dette krav i sitt mandat. 9

13 2 3. Tidligere utredninger om lederutvikling I tiltak 32 er det vist til Fosheimgruppens forslag til lederutviklingstiltak. Det siktes her til rapporten som en arbeidsgruppe ledet av lagmann Berit Fosheim avga i mai Arbeidsgruppen ble nedsatt av Justisdepartementet 25. september 1998 og hadde som mandat å utrede behovet for lederopplæring og ledelsesutvikling i domstolene. Arbeidsgruppen skulle utrede hva som er ønskelig innhold i og omfang av lederopplæring og ledelsesutvikling, samt gi anbefalinger om organisering. Rapporten ble sendt Samarbeidsrådet for domstolene 19. mai 1999, og rådet sluttet seg til forslagene. Justisdepartementet rakk imidlertid ikke å gjennomføre noen av arbeidsgruppens forslag før administrasjonen av domstolene ble overtatt av Domstoladministrasjonen i Fosheimgruppens rapport er god og grundig og har vært et nyttig grunnlag for LOKprosjektets arbeid med de samme problemstillingene. Forslagene derfra er fortsatt gyldige, og de forslagene som nå fremmes i LOK-prosjektet, er for en stor del sammenfallende med forslagene fra Fosheimgruppen. Om tidligere tiltak for lederopplæring og ledelsesutvikling i domstolene vises det til Fosheimgruppens rapport s og side LOK-prosjektets delrapport nr. 15, Revidert grunnopplæring for dommere, må sees i sammenheng med forslagene til lederutviklingstiltak i nærværende rapport. På samme måte må delrapport nr. 18, Kompetansetiltak for administrative ledere i domstolene, sees i sammenheng med nærværende rapport. I rapport nr. 18 er bl.a. Lederutvikling kommentert på side Lederkriterier Det vises til LOK-prosjektets delrapport nr. 1, Lederkriterier. Kriteriene gjelder for alle ledere i domstolene så langt de passer for de enkelte lederrollene. De gir uttrykk for kjerneverdier som gjelder all ledelse i domstolene. 5. Domstolenes lederroller I domstolene er det forskjellige lederroller og nye lederutviklingstiltak må tilpasses de ulike rollene. Nedenfor vil det derfor bli gitt en kort beskrivelse av de ulike lederrollene og forholdet mellom dem. Det understrekes at forholdene kan variere fra domstol til domstol. Det vil alltid være opp til ledelsen i den enkelte domstol å fastlegge i detalj organisering og samarbeidsforhold slik den finner det ønskelig og hensiktsmessig. Domstolleder Nestleder Avdelingsleder Direktør eller administrasjonssjef Seksjonssjef Avdelingskonsulent Kontorleder, personalleder, regnskapsleder eller andre ledere for saksbehandlergrupper 10

14 3 Domstolleder er domstolens øverste leder både i tingrett og lagmannsrett. Lederansvaret vil variere med domstolens størrelse, men dagens krav til domstolene nødvendiggjør større fokus på lederrollen. For å tydeliggjøre dette har LOK-prosjektet i delrapport nr. 5, Prosedyreregler ved tilsetting og avgang i lederfunksjonen, foreslått at domstollederrollen deles i en lederdel og en dommerdel. Det vises for så vidt til rapporten. Som domstolens øverste leder, er domstolleder i linje overordnet alle ansatte i domstolen, men med begrensninger i forhold til dommernes uavhengighet i deres dømmende virksomhet. Om dette vises det til LOK-prosjektets delrapport nr. 4, Grensen for domstolleders myndighet overfor den enkelte dommer. Nestlederstillinger er hjemlet i dl. 19 første ledd. Hjemmelen gjelder bare tingrettene, og i dag er det bare tingrettene i Oslo, Trondheim, Nord-Troms og Follo som har nestlederstillinger. I Oslo tingrett er stillingen for tiden ikke aktiv. I LOK-rapport nr. 5 er det foreslått at også nestlederstillingen deles i en lederdel og en dommerdel på samme måte som for domstolleder. I domstoler som har nestleder, må domstolleder og nestleder utvikle samarbeidet og fordele arbeidsoppgavene mellom seg slik de finner det naturlig og ønskelig. Der nestlederstillingen er etablert som et alternativ til en administrativ lederstilling, kan det være naturlig at nestleder får delegert ansvaret for administrative spørsmål som budsjett, økonomistyring mv. Avdelingsleder er dommerstillinger der dommeren også er leder av en avdeling i domstolen, jf. dl. 19 fjerde ledd. Avdelingene består av dommere og saksbehandlere. Avdelingsinndelte domstoler er i dag tingrettene i Oslo, Asker og Bærum, Kristiansand og Bergen, samt Borgarting og Gulating lagmannsretter. Også avdelingslederstillingene er foreslått delt i en lederdel og en dommerdel, jf. LOK-rapport nr. 5. Det som er typisk for en avdelingsleder/dommer, er at hun eller han ved utnevnelsen har flere års dommererfaring, men i noen tilfelle mer begrenset ledererfaring. I domstolen deltar de i en ledergruppe, men som leder har de begrensete fullmakter og virkemidler. De føler seg ofte i en mellom barken og veden -situasjon. Den daglige ledelsen av avdelingen er avdelingsleders ansvar i samarbeid med avdelingskonsulenten. Det har ikke vært tradisjon for at rettsavdelingene har fått delegert budsjettansvar, derfor ligger budsjett- og økonomistyring fortsatt hos domstolleder. Avdelingslederne har et særlig ansvar for saksavviklingen og utnyttelsen av ressursene i avdelingen, men skal også ivareta arbeidsmiljøet og personalansvaret i avdelingen. Administrasjonssjefer finnes i dag i de største tingrettene og i alle lagmannsrettene. I Borgarting lagmannsrett og i tingrettene i Oslo og Bergen har den administrative leder tittelen direktør. Administrasjonssjefsstillingene er viktige og reelle lederstillinger og er en viktig forsterking av domstolens ledelse. Domstolleder og administrasjonssjef kan i fellesskap dele ledelsesoppgavene og de administrative oppgavene etter evne, faglig kompetanse og interesser og være hverandres samtalepartner og gjensidige støtte. For å lede og utvikle en domstol av en viss størrelse, er domstolleder avhengig av den støtten som ligger i å ha en kvalifisert administrativ leder ved sin side. 11

15 4 Administrasjonssjefens oppgaver vil bl.a. være budsjett og økonomistyring, utarbeidelse av forslag til virksomhetsplan, statistikk og samarbeid med domstolleder i organisasjonsutvikling og organisering av arbeidet i domstolen. I avdelingsinndelte domstoler vil administrasjonssjefen inneha en stabsfunksjon, men ikke et linjeansvar overfor avdelingenes tilsatte. Linjeansvaret ligger hos avdelingsleder og avdelingskonsulent. I forhold til disse vil administrasjonssjefen være rådgiver og faglig veileder, men ha et overordnet ansvar for personalspørsmål. I en eventuell felles administrasjonsenhet, vil administrasjonssjefen være leder. I en domstol som ikke er avdelingsinndelt, har administrasjonssjefen et linjelederansvar overfor alt administrativt personale, men har tradisjonelt ikke hatt et slikt lederansvar i forhold til dommerne. Administrasjonssjefen inngår i domstolens ledergruppe. Seksjonssjefstillinger er lederstillinger opprettet i noen spesialdomstoler, men de faller formodentlig bort når strukturendringene er gjennomført og namsmannsavdelingene er tatt ut av domstolene. De kommenteres derfor ikke nærmere. Avdelingskonsulent er betegnelsen på leder for en saksbehandlergruppe i de avdelingsinndelte domstolene. De er underordnet avdelingsleder, men har i tillegg et selvstendig lederansvar for saksbehandlerne i avdelingen. Det innebærer bl.a. fordeling av arbeidet mellom avdelingens saksbehandlere, effektiv utnyttelse av ressursene i avdelingen, berammelser, opplæring av nyansatte og utføring av saksbehandleroppgaver. Om avdelingskonsulentene skal inngå i domstolens ledergruppe, vil bl.a. avhenge av domstolens størrelse. Andre lederstillinger i domstolene kan være kontorleder, personalleder, regnskapsleder eller andre lederstillinger for saksbehandlergrupper i en stor domstol. I mindre domstoler som ikke har administrasjonssjef, vil det ofte være en saksbehandler som fungerer som kontorleder uten at det er etablert som en formell stilling. 6. Utviklingstiltak som retter seg mot den enkelte leder 6.1 Domstolledere Startkurs En nyutnevnt domstolleder vil møte en rekke praktiske problemstillinger når han eller hun tiltrer. Som dommer vil hun/han få en organisert begynneropplæring gjennom de obligatoriske startkursene, jf. LOK-rapport nr. 15, Revidert grunnopplæring for dommere. Men det mangler en begynneropplæring i administrative spørsmål. Det foreslås derfor at det innføres et startkurs for nyutnevnte domstolledere hvor innholdet bl.a. vil være: Planlegging Budsjett og økonomistyring Personalpolitikk og personalbehandling 12

16 5 Domstolleders myndighet i forhold til den enkelte dommer Lederkriteriene for domstolene Styringsdialog Medarbeidersamtaler Brukerorientering Åpenhet i domstolene Kursene kan avvikles over fire fem dager og må rullere slik at de når nyutnevnte domstolledere senest et halvt år etter tiltredelse. Med den nåværende organisering av kompetansearbeidet i domstolene, vil lederopplæringen være et ansvar for Domstoladministrasjonen. Nyutnevnte administrasjonssjefer kan følge de samme kursene. Det samme gjelder nyutnevnte nestledere og avdelingsledere. Når det deltar personer med ulike lederroller, kan det være hensiktsmessig å benytte dels fellesundervisning og dels gruppesamlinger. I gruppene kan det fokuseres på det som har særlig interesse for de enkelte lederrollene, eventuelt kombinert med plenumsdiskusjoner Lederutvikling Etter at KUL-programmet er gjennomført for de som allerede er domstolledere, vil det komme nye ledere inn i domstolene, og disse må også gis et tilbud om lederutvikling. Hensikten med kurset må være å gi nye domstolledere en anledning til å utvikle seg til å bli en god leder. Kurset må være obligatorisk for alle nye domstolledere og påbegynnes så snart det passer for en ny gruppe. Kurset bør ikke komme før de har gjennomført startkurset, jf foran. Innholdet i et slikt lederutviklingskurs må fastlegges bl.a. etter at KUL-programmet er evaluert. Om kurset også skal omfatte administrasjonssjefer, må vurderes under evalueringen av KUL. Det vil her være et spørsmål om hvilket siktemål kurset skal ha. Ved etableringen av KUL-programmet var dette et tema som ble diskutert og hvor det fra administrasjonssjefs hold ble argumentert for at KUL-programmet også burde omfattet deres gruppe. LOKprosjektet kommenterer ikke dette nærmere. 6.2 Avdelingsledere og nestledere Startkurs Startkurset som er beskrevet under pkt foran, må tilbys nyutnevnte avdelingsledere og nestledere. Avdelingsledere har ikke budsjettansvar, men vil som ledere og medlemmer av ledergruppen i domstolen, utvilsomt ha nytte av en slik praktisk rettet opplæring Lederutvikling Som anført foran, er dette dommere med betydelig erfaring som dommere, men i noen tilfelle med mer beskjeden erfaring som leder. Behovet for lederutvikling for denne gruppen er derfor stort. Det har ikke vært etablert noe tilbud til denne gruppen tidligere, og derfor må de i første omgang tilbys et lederprogram av typen KUL tilpasset deres stilling i domstolene. Innholdet må fastlegges etter at evalueringen av KUL er gjennomført. 13

17 6 Avdelingsledere og nestledere som utnevnes i fremtiden, må få et kurs på linje med domstolledere, jf. pkt Det kan vurderes om kurset kan etableres sammen med lederutviklingskursene for domstolledere, men det vil avhenge av kursenes innhold. Et alternativ kan være å etablere et samarbeid med andre statsetater, særlig innenfor universitets- og høgskolesektoren. Også der er det tale om ledelse i kunnskapsbedrifter, og den faglige selvstendigheten til professorer er mye lik dommeres selvstendighet. 6.3 Administrasjonssjefer Innledende bemerkninger I regi av LOK-prosjektet ble det ved årsskiftet 2004/2005 gjennomført en spørreundersøkelse blant administrasjonssjefene for å få en oversikt over deres kompetansebehov og hva de selv ønsket av kompetansetiltak. 22 av 23 besvarte undersøkelsen og resultatet er omtalt i delrapport nr. 18, Kompetansetiltak for administrative ledere i domstolene. Generelt kan administrasjonssjefenes behov oppsummeres i to punkter: 1. De må bli oppfattet som ledere i sine domstoler ved at domstolleder gir dem myndighet, ansvar og oppgaver som synliggjør at de har lederfunksjoner også i praksis og ikke bare i en eventuell instruks. 2. Administrasjonssjefen må tas inn i ledelsen/ledergruppen i domstolen også når det gjelder teambuilding, organisasjonsutvikling og påvirkning på interne prosesser som i stor grad har vært dommerinitiert og dommerstyrt. Dette vil bli lettere å gjennomføre etter hvert som rekrutteringen til stillingene sannsynligvis vil bli basert på tilsetting av personer med tidligere ledererfaring fra ulike typer virksomheter Startkurs Denne gruppen ledere må tilbys det samme startkurset som domstolledere, jf. pkt foran. Tilbudet må komme så snart det er praktisk mulig etter tiltredelse Lederutvikling Det må etableres et lederutviklingsprogram som tilbud til alle administrasjonssjefer i domstolene i dag. Det må være obligatorisk og tilpasses deres stillinger. I dag er det 23 administrasjonssjefsstillinger i domstolene, og antallet vil øke noe i forbindelse med strukturendringene. Gruppen har svært ulik utdannelses- og erfaringsbakgrunn og et lederutviklingskurs for administrasjonssjefsgruppen må til en viss grad tilpasses det. For nyutnevnte administrasjonssjefer må det etableres et lederutviklingstilbud som kan påbegynnes når de har vært i stillingen en tid. Siden dette vil være et begrenset antall personer, må det kunne vurderes å etablere et kurstilbud i samarbeid med andre statsetater. 6.4 Avdelingskonsulenter og eventuelle andre lederstillinger for saksbehandlere Også for denne gruppen er det behov for en grunnutdannelse i form av et lederutviklingskurs. Dette er vanligvis saksbehandlere som har erfaring fra arbeidet i en domstol, men ingen eller liten ledererfaring. De har også en stilling som oppleves som 14

18 7 mellom barken og veden, og det krever trygghet i lederoppgavene. Det er ikke behov for et bredt opplagt lederutviklingsprogram på linje med KUL, men det kan være kurs eller seminarer hvor fokus rettes mot personlig utvikling og personlig lederrolle. Temaer kan være: egne sterke og svake sider, selvinnsikt og utviklingsområder ledelse og lederrollen, bl.a. innholdet i egen lederstilling lederkriteriene i domstolene fokus på mellomleders situasjon mellom barken og veden konflikthåndtering kommunikasjon, hvordan egen adferd påvirker andre medarbeidersamtaler og andre lederverktøy Både lederutviklingskurset for de som allerede er i stillingene og tilbud til nyansatte avdelingskonsulenter, må kunne etableres i samarbeid med andre statsetater. Det bør etableres lederutviklingstiltak for mellomledere fra flere domstoler slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringsgrunnlag. Denne gruppen ledere bør ikke kurses sammen med dommere fordi de da lett kan føle seg overkjørt. De vil også ha et annet fokus på egen lederrolle. 6.5 Oppfølgningskurs For alle ledergruppene bør det i fremtiden etableres obligatoriske oppfølgningskurs hvert tredje år. Kursene kan ha en varighet på tre fem dager og omfatte ulike emner som Kommunikasjon Coaching Organisasjonskultur Konflikthåndtering Nye utviklingstrekk innenfor ledelse Erfaringsutveksling Ved sammensetningen av kursene vil det være naturlig å legge vekt på domstolenes størrelse, hvilke ledere de enkelte domstolene har og hvordan innholdet i kurset passer til de enkelte lederrollene. Det kan være naturlig at domstollederne er på kurs sammen med sine administrasjonssjefer, og at avdelingsledere og avdelingskonsulenter kurses sammen. Det kan vurderes om det vil hensiktsmessig å organisere oppfølgningskursene som regionale samlinger. 7. Utviklingstiltak som retter seg mot ledergruppen I større domstoler vil det være etablert en ledergruppe. For domstolleder er det viktig at denne gruppen fungerer godt, at det er god kommunikasjon, reell meningsbrytning, og hvor alle søker å arbeide mot det samme mål. Uten et godt samspill kan ledergruppene lett bli et forum der man diskuterer ressursfordeling mellom avdelingene og hvor de enkelte lederne tenker mer på sin avdelings situasjon enn på det som er nødvendig for domstolen 15

19 8 som sådan. Å få til en godt fungerende ledergruppe er en utfordring. Det må derfor etableres et tilbud om ledelsesutvikling for ledergrupper. Et slikt tilbud ble i 1989/1990 etablert gjennom det såkalte LUP-programmet se Fosheimrapporten side Med vekt på teamarbeid og arbeid i ledergrupper bør et slikt tilbud etableres på nytt. Det kan også kombineres med ledelsesutviklingstiltak for sammenslåtte domstoler. Kurset må omfatte alle medlemmene av ledergruppene i de domstolene som har slike grupper. En aktuell modell kan være LØFT-modellen som har vist seg å gi gode resultater. For de største domstolene vil det være riktigst å la utviklingstiltaket bare omfatte den aktuelle domstolen. Det kan da gjøres ved at domstolen får stilt til disposisjon tilstrekkelige midler til selv å kunne gjennomføre tiltaket, men innholdet må planlegges i samarbeid med Domstoladministrasjonen. 8. Andre lederutviklingstiltak 8.1 Hospitering ved annen domstol og/eller i Domstoladministrasjonen For alle grupper ledere i domstolene vil hospitering i annen domstol være nyttig, stimulerende og lærerikt. De får anledning til å lære hvordan andre gjør ting, hvilke rutiner og samarbeidsformer domstolen har valgt på forskjellige arbeidsoppgaver, få tips om best practice og knytte personlige kontakter som kan komme til nytte senere. Det vises ellers til LOK-rapport nr. 15, Revidert grunnopplæring for dommere, side For sine ledere kan de fleste domstolene klare dette innenfor eget budsjett, men DA må oppfordre og inspirere til slike tiltak. For hospitering i DA er det allerede etablert en ordning som kan benyttes. Den tar ikke spesielt sikte på domstolledere eller andre dommere med lederansvar, men vil også ha interesse for dem. 8.2 Domstolledermøtet Hvert år arrangeres domstolledermøtet med deltakelse av domstolledere, nestledere, avdelingsledere og administrasjonssjefer. Møtet er et viktig forum for DA til informasjon og drøftelse av spørsmål som gjelder virksomheten i domstolene. Møtet har de siste årene tradisjonelt vart én dag, men bør utvides til to dager. Dag to kan gjøres til temadag der det settes fokus på ett tema innenfor ledelse, f.eks. kommunikasjon, synlig ledelse, coaching, konflikthåndtering, brukerorientering, domstolleders myndighet, delegasjon mv. Diskusjoner etter foredrag/innledninger kan skje i grupper og i plenum. Gruppene kan inndeles etter domstolenes størrelse eller etter lederroller. Målet må være å finne interessante temaer, gode innledere/forelesere og gi noe nyttig tilbake til deltakerne. Når så mange ledere i domstolene er samlet, må dette forum utnyttes. Innholdet i møtet vil være et ansvar for Domstoladministrasjonen, men planleggingen kan skje i samarbeid med en rådgivende gruppe oppnevnt blant domstolledere. 16

20 9 8.3 Møter for ledere i domstolene Det eksisterer allerede flere slike møter. For lagmannsrettene holdes det regelmessige møter der førstelagmennene og lagmenn møter. På samme måte møtes lederne i de ti største tingrettene årlig. Også administrasjonssjefene i lagmannsrettene har hatt jevnlige møter de siste årene. Administrasjonssjefene i tingrettene har hatt noen felles møter, i tillegg til utstrakt kontakt på annen måte. Slike fora åpner for bredere drøftelser av spørsmål og problemstillinger som de store domstolene er opptatt av i sin virksomhet. Det omfatter også problemstillinger innen lederutvikling. For Domstoladministrasjonen er slike ledermøter viktige for informasjon begge veier. Spesialdomstolene, byfogdembetene og Oslo skifterett og byskriverembete, har tidligere hatt et slikt forum, men det går ut i forbindelse med strukturendringene. For de mindre domstoler i første instans har man tidligere hatt de såkalte Røros-møtene der bl.a. problemstillinger knyttet til domstolsdrift har vært tatt opp. Møtene betegnes nå Sorenskrivermøtene og er åpne for alle domstolledere i første instans. Møtene har bl.a. vært benyttet til informasjonsutveksling og nettverksbygging. Regionale møter avholdes i noen regioner, men ikke i andre. Dette er omtalt i Fosheimrapporten på side og i LOK-prosjektets delrapport nr. 20, Lokalt og regionalt kompetansearbeid. Regionale møter kan virke inspirerende på ledelsen av domstolene selv om møtene ikke begrenses til bare å omfatte lederne. Det kan knyttes kontakter, gi inspirasjon til eget arbeid og gi anledning til å presentere utviklingstiltak som én eller noen av domstolene har hatt godt utbytte av. Regionale samlinger bør også kunne omfatte lagmannsrettene om det passer inn i emnevalgene for møtene. En struktur med organiserte regionale samlinger bør utredes nærmere av Domstoladministrasjonen. 8.4 Egenlæring Det finnes mange eksterne tilbud om lederutvikling som kan være aktuelle for ledere i domstolene. I staten er det tilbud om lederutviklingstiltak for mellomledere, og universiteter og høyskoler har en rekke tilbud om lederopplæring/lederutvikling som deltidsstudier. Det er også kursvirksomhet knyttet til Friundervisningen, AOF og andre organisasjoner. LOK-prosjektet har ikke søkt å fremskaffe en oversikt over slike tilbud, men ser det som viktig er at det for ledere som ønsker å benytte seg av relevante tilbud, må være en mulighet for å søke om stipend og nødvendig permisjon. Egenlæring vil innebære en særlig motivasjon som må understøttes. Egenlæring kan også skje gjennom den elektroniske lederveilederen som LOK-prosjektet anbefaler etablert se delrapport nr. 3. For ledere som ønsker å gå videre, kan det kjøpes abonnement på elektroniske lederveiledere som større konsulentfirmaer har etablert. 17

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT 2 0. INNLEDNING... 3 1. OM INNSTILLINGSRÅDET OG DOMMERUTNEVNINGER... 4 2. DOMSTOLENES IDE- OG VERDIGRUNNLAG... 7 3. OM ANTALL DOMSTOLER, DOMMERSTILLINGER OG UTNEVNINGER...

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

rhknoff Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo

rhknoff Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo rhknoff Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo Rapport til Justisdepartementet Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo Rapport til Justisdepartementet Strategi Systemer Struktur Samarbeid rhknoff

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2006 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer