Notat om generasjonene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om generasjonene"

Transkript

1 Notat om generasjonene Av Martin Gjelsvik, mars 2008 Innledning Notatet bygger på at arbeidsmarkedet er sammensatt av ulike generasjoner som har til dels svært ulike holdninger til arbeid og fritid. Forskning viser at holdninger i stor grad formes i tenårene og at de er forbausende stabile over tid. Dette sjekkes av Atle vha Monitors data. Evnen til å delta i den verden de ser, er avhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Denne måten å tenke på åpner for å tenke i mer radikale termer om arbeidsmarkedet framover basert på en forutsetning om at mange vil ønske å jobbe langt ut over pensjonsalderen både fordi de og deres kompetanse blir etterspurt (de blir en generell mangel på arbeidskraft) og fordi dagens voksne både intellektuelt og fysisk er mer oppegående over lengre tid enn tidligere generasjoner. Stikkord er matching/mismatch mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes forventninger, jfr. de fire scenariene. Atles tall viser eksempelvis at yrkesdeltakelsen blant åringene er på vei opp, fra 13,5% i 2002 til 17,5% i For menn har yrkesdeltakelsen i denne aldersgruppen økt fra 17,7% til 23,2%. I tiåret har deltidsarbeidende i samme yrkesgruppe doblet seg fra 3,5% til 7,2%. Framover mot 2020 vil aldersgruppen vokse med 4% årlig, mens befolkningen i gjennomsnitt vil øke med 1%. Årlig vekst i gruppen år beregnes også til 1%. Gitt fortsatt høy etterspørsel er regionen avhengig av at flere i kategorien år (og enda lengre) blir stående i arbeid. Generasjonene Følgende inndeling er vanlig (Erickson 2008) 1. Tradisjonsbærerne født tenår: alder 63+ Tenår preget av etterkrigstida og optimismen: Vi bygger landet, økonomisk framgang ble tilgjengelig for de aller fleste med en god faglig utdanning og hardt arbeid. Erobringen av verdensrommet og løsningen av Cuba krisen gir tiltro til store organisasjoner og godt lederskap. Nøkkelen var å høre til det gode fellesskap, med sterk tro på en fornuftig og kompetent ledelse som fører landet og bedriften i riktig retning. Respekt for autoritetene og hierarkiske organisasjoner, strukturer og regler sørger for rettferdighet. Legger stor vekt på økonomiske belønninger som gir sikkerhet for framtida. Penger blir symbolet på at du er innenfor og at du nyter en respektabel status. Det er bildet av denne 1

2 generasjonen som preger debatten om pensjonsrettigheter. Det er sliterne som bygde landet, rettferdigheten tilsier at de nå skal takkes av med en god pensjon som sikkerhet for framtida. Men vi ser fra tallene i innledningen at hver fjerde mann i alderen år (født ) er yrkesaktiv erne (baby boomers, etterkrigsgenerasjonen?) født tenår: alder: og 70 årene var preget av opprør og utålmodighet. Verden gikk ikke i riktig retning, den kalde krigen syntes å vare uendelig lenge. Idealistiske ledere ble drept (John og Robert Kennedy, Martin Luther King). Vietnamkrigen, skyting mot studenter for borgerrettigheter og Nixons Watergate gjorde det umulig å tro på ledere. Parisopprøret og russernes framferd i Øst-Europa (med Tsjekkoslovakia i 1968 som lavpunkt) var klare bevis på at verden gikk i feil retning. Kort sagt: verden trengte en forandring, ledere og beslutningstakere var inkompetente eller løgnaktige. 68 ere utviklet en mistro eller kynisme til autoriteter. Autoritet følger ikke av posisjon. Eget engasjement var nødvendig for å få verden på skinner. Mange 68 ere var på leting etter det ideelle og meningsfulle, for å realisere mål ut over seg selv og egen familie. Likevel er 68 erne preget av konkurransementalitet i arbeidslivet, det er mange av dem, og oppsiden stor. Anerkjennelse og egen måloppnåelse derfor viktig. Generasjonen er derfor hardt arbeidende og svært produktiv og jobber flere timer enn andre generasjoner. Her ligger et paradoks (?): hard jobbing for å realisere egne mål samtidig med et mer ideelt engasjement. For mange er lengselen etter mening ikke tilfredsstilt, og mistroen til hierarkiske organisasjoner varer ved. Kan dette få utløp i en forlenget og fornyet karriere? 3. Generasjon X født tenår alder Denne generasjonen er færre i antall enn 68 er generasjonen. Den kalde krigen slutter, mindre redsel for store konflikter. Yrkesdeltakelsen blant kvinner øker og tas etter hvert som en selvfølge. Økonomien i ulage i store perioder, også i Norge mot slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet. Betydelig arbeidsledighet ved inngangen til og utgangen av 90-åra. Større fokus på hjemlige enn globale forhold. Begrep som restrukturering, outsourcing, fusjoner og oppkjøp blir dagligdags. Gullklokkekarrierer framstår som gammeldags, karrieren er mer avhengig av egen innsats. Selvtillit og evnen til å ta vare på seg selv og egen karriere. Å legge skjebnen i andres hender framstår som risikabelt, lønnsomhetskravene kan bety utflagging og outsourcing rundet neste kvartalsbøye. Generasjon X stoler mer på venner og egne nettverk enn foretaket og arbeidsgiveren. Den tidligere psykologiske kontrakten mellom arbeidsgiver og taker er gjensidig opphevet. For en 68-er kan generasjon X framstå som illojal, mindre hardtarbeidende og mindre engasjert i arbeidet. Verken konkurranse (for å komme seg fram) eller forpliktelse, 68 erens hoveddyder, 2

3 synes å virke. Men generasjon X s omdømme er muligens ufortjent, de har lært seg å holde åpne mange opsjoner. Gjennom internet og annen teknologi har de full tilgang til informasjon, de styrer selv sin egen informasjon og kommunikasjonsmønstre. Regler kan være interessante, men hvis de ikke virker i en gitt situasjon, vil X en forandre dem. At det kan skape presedens er et uforståelig argument. Denne generasjonen krever å bli behandlet som et individ, en arbeidsplass som krever en tradisjonell dresskode vil være avskrekkende. Den har mange trekk som innovative organisasjoner ønsker seg: uavhengighet og utenfor boksen tenkning samtidig som de ønsker stammetilhørighet og teamarbeid. De ønsker åpne dører og valgmuligheter heller enn spesialisering. 4. Generasjon Y født tenår alder 8-28 Generasjon Y er i ferd med å entre arbeidsmarkedet. De er født med mobilen i lommen og PC en i fingertuppene. De ble tilknyttet internett før de kunne sykle. IK teknologien er rett og slett en integrert del av denne generasjonen, de er en del av verdenssamfunnet. Denne generasjonen lar seg ikke stresse av ny teknologi, slik som foreldrene gjorde. Informasjon kan nås når som helst, generasjon Y har vokst opp som ikke-lineære tenkere som kan starte en oppgave fra ethvert punkt. Men den globale landsby har mange skjevheter: den er voldelig (11/9, Madrid, London-undergrunnen, talløse og meningsløse skyteepisoder på skoler etc.) Volden er vilkårlig, enten det er skyting eller tsunami, den treffer blindt. Derfor må livet leves nå. Og verden er igjen i ulage: global oppvarming og naturkatastrofer roper på engasjement. Her finner de felles interesser med 68 erne. Kvinnene i denne generasjonen føler ikke behov for å framstå på vegne av sitt kjønn, de har ikke en stor sak å slåss for, de føler frihet til selv å bestemme egen karriere og avveie hensynet til familien. Kvinnene føler de har reelle valg, og vil bruke valgfriheten. Dette kan skape en trussel for arbeidsmarkedet, et potensielt tap av energi og talent, desto mer som kvinner i denne generasjonen har høyere utdanning enn menn. Denne generasjonen har vokst opp i et samfunn hvor forholdene er blitt lagt til rette for barn, de føler tilknytning til familien. Utålmodighet, umiddelbarhet (leve nå), sosial samvittighet og sterk selvtillit og nære bånd til familien. I en arbeidssituasjon er de lite villige til å vente før de er klar til å påta seg ansvar, foreldregenerasjonen mener Y ene har latterlige forventninger til hva de kan og hva de evner å påta seg. De gir gjerne beskjed om hva de mener, uten hensyn til hierarki eller protokoll, og de forventer at andre er interessert i å lytte. Rekrutteringsfirma forteller om Y er som søker jobber de overholdet ikke er kvalifisert til. Utålmodighet er det dominerende kjennetegnet. Y ene er genuint opptatt av familien, noe som ikke må forveksles med at de ikke kan stå på egne bein. Penger spiller en rolle, men tid til familien, nære relasjoner, fritid og sosialt engasjement teller vel så mye. De velger gjerne jobber som er mindre betalt, som tilbyr fleksibilitet og tid for familien. De ønsker nok penger, og vil antakelig oppleve en stadig etterspørsel etter deres kompetanse og ferdigheter. Med et stort tilbud av arbeid og oppvekst i en 3

4 oppgangsperiode, kan de velge sin arbeidsplass ut fra egne interesser og prioriteringer. Denne tryggheten på seg selv, viljen til å leve i nuet, og det positive bildet av arbeidsmarkedet, fjør at forestillingen om et livslangt arbeidsforhold ikke er aktuelt. På ethvert tidspunkt er hver tredje Y er på leting etter en annen jobb. Deres sosiale samvittighet stiller krav til tilsvarende hos arbeidsgiveren. De er antakelig mindre konkurranseorienterte enn foreldregenerasjonen, mer teamorientert og tolerante i forhold til rase, kjønn og seksuell legning. Oppsummert 1. Tradisjonsbærerne: Jeg vil være med å bygge og forventer en rettferdig belønning erne: jeg vil bidra til å forandre verden, og må konkurrere for å vinne 3. Generasjon X: Jeg stoler ikke på institusjonene, jeg må klare meg selv og ha åpne valgmuligheter 4. Jeg vil leve livet nå, og jobbe mot felles og langsiktige mål Den generasjon som nå nærmer seg pensjonsalderen (68 erne) vil antakelig ønske å bli værende i arbeidsmarkedet. Valgmulighetene har endret seg: 1. Større og forlenget økonomisk mulighet: generasjonens ferdigheter og kunnskaper vil bli etterspurt og verdsatt. Avtakende fødselsrater over flere tiår kan føre til at det ikke blir nok hender og hoder til å fylle de jobbene som skapes. Mange vil dessuten skape sine egne jobber. (sjekk tallene for Norge vs f eks OECD, Stavangerregionen klarer seg vel bra pga ung befolkning, men har det skjedd endringer over generasjoner?). Gapet mellom etterspørsel etter dyktige fagfolk og tilbud antas å vokse, Europas innbyggertall antas å avta med en reduksjon i sysselsatte etter dette tiåret. Spekulasjoner om dette gaper hviler imidlertid på flere forutsetninger. Den første er sikker: veksten i antall arbeidsføre (16-64) vil avta pga flere desenniers lavere fødselstall. Den andre forutsetningen er vanskeligere å fastlå med sikkerhet: veksten i verdensøkonomien og jobbskaping. I den såkalt industrielle verden vil antakelig etterspørselen etter arbeidskraft overgå tilbudet, men flyttemønstre er en usikkerhetsfaktor. Vi kan imidlertid tenke oss at skillet mellom dagens vekstøkonomier og vår industrialiserte verden ikke er et meningsfullt skille i Den tredje usikkerhetsfaktoren er nettopp definisjonen av arbeidsdyktig alder. Kan vi tenke oss at den forlenges til år? 2. Mer fleksibel og tilpasset måte å jobbe på: teknologien føret til endrede forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Fleksibilitet kan kobles til alltid å være skrudd på. Arbeidet kan utføres når som helst, og ikke nødvendigvis synkront med medarbeiderne. Parallellen er den teknologien som gjør det mulig å se fjernsynsfavorittene og høre radiofavorittene når du selv vil. Generasjon Y planlegger langt mindre enn tidligere generasjoner, det skjer en løpende koordinering etter hvert som informasjon innhentes. Reduserte transaksjonskostnader minsker de tradisjonelle stordriftsfordelene, selv om makt 4

5 og konsolidering fortsatt vil favorisere de store aktørene. Men det kan tenkes at flere oppstartsbedrifter lykkes, og at det vil stimulere flere til å starte i egen regi. Gleder dette også 65+ ere? 3. Bedre helse og forlenget forventet levetid uten forpliktelser i forhold til barn gjør det mulig å slå inn på nye eller forlengede karrierer. Ingen tidligere generasjon har hatt slike muligheter, det finnes ingen presedens, derfor vil generasjonen selv definere det nye mønsteret (sjekk hvordan forventet levetid har utviklet seg de siste 50 åra). I bondesamfunnet jobbet alle så lenge de kunne, arbeidet var en del av livet selv. Det var industrisamfunnet som marginaliserte de eldre. Fart, utholdenhet og styrke ble fortrinn, alder en ulempe. Informasjonssamfunnet og kunnskapsøkonomien gjør det i dag mulig å være tilkoblet, tilstede, deltakende, vital og produktiv, atskillig lengre. Forbindelsen mellom verdier og de faktiske prioriteringer og valg av jobb og arbeidssted kan beskrives i modellen nedenfor (Ibarra 2003). Det jobbene vi påtar oss og de organisasjoner vi inngår i, er de synlige resultatene av våre beslutninger. Disse prioriteringene tar i sin tur utgangspunkt i våre personlige verdier og motivasjoner, faktorer som har en tendens til å følge oss hele livet, dvs. de er konstant fra jobb til jobb og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Disse består av vår grunnleggende kompetanse og arbeidsrelaterte preferanser. Dette mulighetsområdet defineres av våre antakelser om verden og de muligheter den tilbyr. Denne modellen er nært beslektet med Edgar Scheins begrep karriereanker (Schein 1990). Nivå 1: Jobb, bransje, sektor Nivå 2: Kompetanse, verdier og motiver Nivå 3: Grunnleggende, implisitte forestillinger om hva som er ønskelig og mulig i ens liv og i samfunnet 5

6 Referanser Erickson, T. (2008). Retire retirement. Boston, MA, Harvard Business Press. Ibarra, H. (2003). Working Identity: Unconventional Strategies for Reinventing Your Career. Boston, MA, Harvard Business School Press. Schein, E. H. (1990). Career Anchors: Discovering Your real values. San Diego, CA, University Associates. 6

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO-rapport nr. 116 @ Fagbevegelsens senter for forskning, utredning

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Fra gotikken til nåtiden

Fra gotikken til nåtiden Fra gotikken til nåtiden Av Wenche Frogn Sellæg Innledning Kjære alle sammen Det er en glede for meg å kunne åpne denne konferansen med det nye seniorrådet som tema skjønt helst skulle jeg sett at vi fortsatt

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Nathalie Foti Bachke Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Masteroppgave i sosiologi Trondheim

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Fremtidens arbeidsliv

Fremtidens arbeidsliv infuture Gjennom trendanalyse kan vi se konturene av et fremtidens arbeidsliv med andre egenskaper enn dagens. Arbeidsgivernes evne til å motivere sine medarbeidere vil handle om mer enn monetær avlønning.

Detaljer

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Tidspress i arbeidslivet

Tidspress i arbeidslivet Tidspress i arbeidslivet - en kvantitativ studie av forklaringer på opplevd tidspress i arbeidslivet Øystein Haugen Veileder Helge Hernes Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer Arbeidslivsforskning Forskningsprogrammer 3 22 Om arbeidslivsforskning Kontakt, programstyre Artikler 4 9 12 16 Et arbeidsliv for alle? Hva er nytt med «det nye arbeidslivet»? Finnes det en vei ut av tidsklemma?

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Foreldredeltagelse i Groruddalen

Foreldredeltagelse i Groruddalen FO FR T B IV A IL L LI L G O H G E T Foreldredeltagelse i Groruddalen 1 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål 04 2. Dagens situasjon i Groruddalen 10 3. Utfordringer for klubbene 20 4. Hva kan endres? 36 3 1

Detaljer