Møteinnkalling. Saksliste. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Melhus rådhus - Møterom Einar Tambarskjelve, 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Saksliste. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Melhus rådhus - Møterom Einar Tambarskjelve, 2."

Transkript

1 Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Melhus rådhus - Møterom Einar Tambarskjelve, 2.etg 13:30-15:00 Forfall meldes til telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste PS 26/18 18/979 Åpent Ny organisering av helse- og velferdstjenestene Melhus kommune, Anna Lina Mørreaunet Holm møteleder Mari Grongstad møtesekretær

2

3 Sak 26/18 Ny organisering av helse- og velferdstjenestene Arkivsaksnummer 18/979 Saksansvarlig: Trude Wikdahl Melhus eldreråd PS 9/18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS 8/18 Komite for helse og omsorg PS 9/18 Organisasjonsutvalget PS 1/18 Kommunestyret PS 17/18 Komite for helse og omsorg PS 21/18 Organisasjonsutvalget PS 5/18 Komite for helse og omsorg PS 29/18 Melhus eldreråd PS 24/18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS 26/18 Komite for helse og omsorg PS 37/18 Organisasjonsutvalget PS 6/18 Kommunestyret PS / Rådmannens forslag til vedtak: Ny organisering innen helse og velferd tas til orientering. Ny organisering gjøres gjeldende fra og skal sikre helhetlige, koordinerte og ressurseffektive tjenester. Figur 1: Ny organisering fra Bakgrunn for saken: Det vises til vedtak i kommunestyret av , hvor rådmannen ble bedt om å videreføre arbeidet med ny organisering av helse- og omsorgstjenestene fra Forslag til endret organisering kommer som følge av

4 organisasjonsgjennomganger som Agenda Kaupang utførte på oppdrag fra Melhus kommune i 2015 og 2017, samt endret organisering på overordnet nivå. Den siste rapporten fra Agenda Kaupang 1 ble presentert til ledere og medarbeidere i tjenesten den og var på høring i berørte enheter i perioden Funn fra rapporten ble presentert for kommunestyret i Melhus den På bakgrunn av konklusjonene i rapporten vedtok kommunestyret nedsettelse av arbeidsgrupper med mål om å: a) avklare organisasjonsmessig plassering av felles enhet for tjenester til mennesker med utviklingshemning b) avklare organisasjonsmessig plassering av felles enhet for psykisk helse og rus c) avklare organisasjonsmessig plassering av ergo- og fysioterapitjenesten d) videreutvikle enhet for samordning og tildeling (forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester) herunder utrede/endre enhetens navn slik at det blir mer publikumsvennlig. Den ble det lagt frem sak med statusrapportering fra arbeidsgruppene til komite for helse og omsorg, etterfulgt av sak til administrasjonsutvalget og til komite for helse og omsorg , hvor det ble anbefalt utsettelse av beslutning i saken fra september til november Dette med bakgrunn i at arbeidsgruppene ønsket mer tid før de leverte sin anbefaling, for å sikre tilstrekkelig forankring i organisasjonen. Arbeidsgruppene fikk frist til til å levere sin anbefaling og anbefalingene er vedlagt saken. Følgende prinsipper skal legges til grunn for valg av ny organisasjonsmodell: 1. Tjenestene organiseres ut fra et brukerperspektiv og organisasjonen skal oppleves som oversiktlig og tilgjengelig for brukere og pårørende 2. Tjenestene skal være helhetlige, koordinerte og ressurseffektive 3. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kapasitet og kvalitet 4. Det skal være god intern samordning av tjenestene 5. Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i samtlige enheter i organisasjonen 6. Familiesenteret skal bestå som samhandlingsmodell uavhengig av organisering 7. Dag- og aktivitetstilbud, tilbud om avlastning og behovet for ambulante tjenester i helse- og omsorgstjenesten som helhet må styrkes Saksutredning: Fremtidige behov for tjenester Folketallet i Melhus vil øke de neste årene og samtidig vil alderssammensetningen endre seg mye. Kommunen vil få en betydelig vekst i de eldste aldersgruppene og behovet for tjenester til denne gruppen vil øke med oppunder 30 % fra dagens nivå. Frem mot 2040 vil behovet for pleie og omsorgstjenester fordoble seg, dersom vi legger dagens dekning til grunn. I dag mottar om lag halvparten av innbyggerne over 80 år helse- og omsorgstjenester fra kommunen, og en fordobling i denne aldersgruppen krever en omfattende utbygging av hjemmebaserte tjenester og støttetjenester som dag- og aktivitetstilbud. Gjennom 100 år i eget hjem, har kommunen valgt en strategi for å møte veksten med å vri tjenestetilbudet til mer helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Dette krever innføring av velferdsteknologiske løsninger, slik at innbyggere opplever mestring og trygghet i eget hjem. I tillegg må kommunen utvikle forebyggende og rehabiliterende tjenester til målgruppen. 1 Agenda Kaupang 2017: «Organisasjonsgjennomgang i Melhus kommune»

5 +16 % +74 % +86 % Figur 2: Befolkningsutvikling i Melhus Figur 3: Utgiftsbehov i Melhus Samhandlingsreformen har medført at flere av innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester skal ivaretas i kommunene. Melhus har de siste årene fått ansvaret for nye pasientgrupper og brukere med mer komplekse behov for behandling, rehabilitering og tjenester innen psykisk helse og rus. Fra innføres også betaling for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling. Denne utviklingen, sammen med

6 kommunens økonomiske situasjon, stiller større krav til organisering, samhandling og prioritering av ressurser i årene fremover. For å møte de utfordringene som vi som samfunn står overfor, må vi sikre at tjenestene i Melhus drives ressurseffektivt, samtidig som de har tilstrekkelig kapasitet for målgruppene. I dag bruker Melhus forholdsmessig mer enn sammenlignbare kommuner på tjenester til psykisk utviklingshemmede og til tjenester innen psykisk helse og rus, mens vi bruker tilsvarende mindre til hjemmetjenester og forebyggende og rehabiliterende arbeid. Dette krever at vi må vri ressursene i større grad fremover, og endret organisering er et av virkemidlene for å bygge opp under en slik ressursvridning. Dagens organisering Kommunestyret vedtok ny overordnet organisasjonsmodell i Melhus fra Denne endringen innebærer at kommunalsjef for helse og velferd har ansvar for overordnet og samordnende arbeid i rådmannens strategiske ledergruppe, samt overordnet ansvar for fag, personal og økonomi innen helse- og velferdsområdet. Nåværende organisering av enhetene innen helse og velferd har vært uendret siden 2003, med unntak av overgangen fra distriktsmodell til tjenestemodell innen pleie og omsorg fra Som følge av denne endringen ble de tre enhetene Nedre Melhus helse og omsorg, Horg/Flå helse og omsorg og Hølonda helse og omsorg erstattet av de to enhetene Hjemmebaserte og Institusjonsbaserte tjenester. I tillegg ble forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester opprettet, for å sikre lik behandling og enhetlig praksis ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. Figur 4: Administrativ organisering i Melhus kommune fra

7 Figur 5: Dagens organisering av helse og velferdstjenestene i Melhus Utfordringer med dagens organisering 1. Tjenester til personer med utviklingshemming: Tjenestene til personer med utviklingshemming er fordelt på to enheter, ved at bofellesskapene med miljøarbeidertjenester er organisert i enheten Bo og avlastning, mens dag- og aktivitetstilbudet ved Melhus arbeidssenter er organisert i enheten Læring og tilrettelagt arbeid. Agenda Kaupang oppsummerte følgende utfordringer med dagens organisering til personer med utviklingshemming: Manglende kapasitet ved Melhus arbeidssenter gjør at brukere ikke får det tilbudet de er i behov av/ønsker. Utgiftene til personalressurser i boligene øker som følge av manglende kapasitet ved dag og aktivitetstilbudet. Et mer enhetlig ansvar for helse- og omsorgstjenester for målgruppen vil være en viktig forutsetning for å sikre nødvendig prioritering, dimensjonering og styring av tjenestene. Skal kommunen klare å redusere utgiftene eller utnytte ressursene bedre vil det være behov for å se tjenestene mer i sammenheng. Det vil være nødvendig å gjøre noe med boligstrukturen hvor målet må være å redusere antall driftsenheter, da særlig enheter som innebærer stor grad av smådriftsulemper. Det fattes i dag ikke vedtak på tjenester ved Melhus arbeidssenter. Det er et behov for flere ambulerende tjenester for å møte målgruppens behov. 2. Tjenester innen psykisk helse og rus: Tjenestene til personer med behov for psykisk helse og rustjenester er i dag fordelt på tre avdelinger og to enheter. Psykisk helsetjeneste og Rus og tiltakstjenesten er organisert i enheten Familie og forebygging, mens

8 Idrettsveien bofellesskap for psykisk helse og rus er organisert i enheten Hjemmebaserte tjenester. Agenda Kaupangs rapport påpekte følgende utfordringer med dagens organisering: Melhus kommune bruker betydelig mer ressurser innen psykisk helse og rus enn sammenligningskommunene. Kommunen har også flere brukere enn sammenligningskommunene, både over og under 18 år. Den største andelen brukere får tilbud om forebyggende/psykososialt tilbud. Psykisk helsetjeneste fatter ikke vedtak på sine tjenester. Rus- og tiltakstjenesten fatter vedtak for personer som mottar rusoppfølging. Bofellesskapet i Idrettsveien fatter vedtak på tjenestene. Utfordringen innen psykisk helse er at kommunen i langt større grad har fått og vil få ansvar for å ivareta behov for forebygging, bistand, behandling og oppfølging. Melhus må vri innsatsen, fra heldøgns omsorg til mer forebygging, og en videre satsing av arbeidet knyttet til ambulante tjenester. Kommunen mangler ambulante tjenester i hele kommunen. Dagens organisering hvor tjenestene og brukerne er delt mellom psykisk helsetjeneste, rus- og tiltakstjenesten og ambulant hjemmetjeneste og Idrettsveien bofellesskap er lite hensiktsmessig. Denne organiseringen medfører ikke kostnadseffektive tjenester. En mer integrert organisering av tjenestene til psykisk syke og til mennesker med rusproblematikk vil trolig forenkle internt samarbeid. 3. Ergo- og fysioterapitjenesten: Ergo- og fysioterapitjenestene i Melhus er i dag organisert som en egen enhet, sammen med Melhus sansesenter. Enheten har navnet Aktivitet og bevegelse. Oppsummeringene fra Agenda Kaupang påpekte følgende utfordringer med dagens organisering: Melhus har en lavere dekning av fysioterapeuter og muligens også av ergoterapeuter enn sammenlignbare kommuner. Den største utfordringen i Melhus er liten kraft i rehabiliteringstilbudet, med lite intensitet i opptreningen både når det gjelder barn og voksne. Det tverrfaglige samarbeidet, særlig rundt eldre brukere er mangelfullt. Ressursbruken på sansesenteret bør vurderes med tanke på om hovedvekten av tiltakene legges der gevinsten er størst for kommunens innbyggere. Tjenestetilbudet i kommunen fremstår fragmentert og den reelle tverrfaglige innsatsen særlig til hjemmeboende voksne/eldre må bli bedre. Det er manglende samordning av frisklivstilbud i kommunen. 4. Saksbehandling og tildeling av tjenester: Forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester ble opprettet i mai 2017, for å sikre en dør inn for alle helse og omsorgstjenester. Tjenestene til personer med utviklingshemming og innen psykisk helse og rus er så langt ikke overført og heller ikke avlastning til barn. Agenda Kaupangs rapport påpekte følgende utfordringer knyttet til saksbehandling og tildeling av tjenester: Det er fortsatt er mange dører inn, særlig overfor brukere innen psykisk helse, rus og overfor mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelse da saksbehandling og tildeling for disse brukergruppene ikke er overført til forvaltningskontoret. Kommunen må i større grad sikre de ulike brukergruppene «en dør inn» og profesjonell saksbehandling. Dette innebærer at oppgaver som pr. i dag ligger spredd på flere virksomheter og roller overføres til Forvaltningskontoret. Ved å samle saksbehandling og tildeling innen helse og omsorg vil kvaliteten på saksbehandlingen kunne økes, samtidig som man vil få en praksis som er med på å sikre lik behandling, enhetlig praksis og god styring og prioritering innen helse og omsorg.

9 Flere kommuner har valgt å legge forvaltningsoppgaver knyttet til kommunale boliger inkludert omsorgsboliger og husbankens virkemidler inn under samme funksjon som håndterer saksbehandling og tildeling av helse og omsorg. Arbeidsgruppenes anbefaling 1. Felles enhet for tjenester til mennesker med utviklingshemning Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: Avklare organisasjonsmessig plassering av felles enhet for tjenester til mennesker med utviklingshemming. Drøft fordeler og ulemper ved den anbefalte organisasjonsmodellen (jf organisasjonsgjennomgangen til Agenda Kaupang) og ut i fra prinsippene for ny organisering. Organisering av avlastningsboligen for barn ble ikke behandlet i organisasjonsgjennomgangen. Det er i ettertid reist spørsmål om dennes plassering i lys av de øvrige barn- og familietjenestene, og det bes derfor om at arbeidsgruppen drøfter hvorvidt nåværende organisering er hensiktsmessig. Arbeidsgruppen bes komme med en samlet vurdering til ny organisering som skal gjelde fra Arbeidsgruppen har konkludert med at det er positivt med en samordning av Melhus arbeidssenter og Bo og avlastning, ved at avdelingene vil arbeide tettere i fht felles brukere, og at også dag- og aktivitetstilbud blir en del av brukernes totale helse og omsorgstilbud. Samtidig sies det at de synergieffekter arbeidssenteret i dag har i fht voksenopplæring og flyktningetjeneste vil bli redusert av ny organisering. Arbeidsgruppa vurderer at Melhus avlastningsbolig fortsatt skal være organisert under Bo og avlastning. 2. Felles enhet for psykisk helse og rus Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: Avklare organisasjonsmessig plassering av felles enhet for tjenester innen psykisk helse og rus. Drøft fordeler og ulemper ved den anbefalte organisasjonsmodellen (jf organisasjonsgjennomgangen til Agenda Kaupang) og ut i fra prinsippene for ny organisering. Følgende områder ble ikke avklart i organisasjonsgjennomgangen fra Agenda Kaupang: NAV, ergo- og fysioterapitjenestene og avlastningsboligen for barn. Arbeidsgruppen bes drøfte hvorvidt nåværende og forslag til organisering av disse områdene er hensiktsmessig sett i lys av de øvrige anbefalingene. Arbeidsgruppen bes komme med en samlet vurdering til ny organisering som skal gjelde fra Arbeidsgruppen har ikke svart på mandatet om å avklare organisasjonsmessig plassering av felles enhet for tjenester innen psykisk helse og rus. Arbeidsgruppen ønsker å videreføre dagens organisering, med bakgrunn i at organisasjonsendringer er ressurskrevende og vil utfordre prinsippet om nærledelse i forhold til fag, samt gi administrasjons- og lokasjonsutfordringer. På grunn av parallelle prosesser i flere arbeidsgrupper har arbeidsgruppen ikke funnet grunnlag for å komme med forslag til organisatorisk plassering av de andre nevnte tjenestene.

10 3. Ergo- og fysioterapitjenesten Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: Avklare organisasjonsmessig plassering av ergo- og fysioterapitjenestene (Aktivitet og bevegelse). Agenda Kaupang anbefalte i sin gjennomgang at ergo- og fysioterapitjenestene legges som en avdeling i Hjemmebaserte tjenester. Med bakgrunn i at både Hjemmebaserte og Institusjonsbaserte tjenester fortsatt er i en omstillingsprosess etter organisasjonsendringen fra , anses dette ikke som hensiktsmessig på nåværende tidspunkt. Arbeidsgruppen bes derfor om å drøfte fordeler og ulemper ved de to modellene under i lys av organisasjonsgjennomgangen og ut i fra prinsippene for ny organisering. Arbeidsgruppen bes komme med en samlet vurdering til ny organisering som skal gjelde fra Arbeidsgruppen anbefaler at ergo- og fysioterapitjenestene (inkludert Melhus sansesenter) legges som en avdeling inn under Familie og forebygging, fremfor å samorganisere avdelingen med tjenestene innen psykisk helse og rus. For fremtiden ønsker arbeidsgruppa å etablere en ny enhet hvor ergo- og fysioterapitjenestene er sentrale aktører med økt målsetting om fokus på forebygging, helsefremming og hverdagsmestring. 4. Enhet for samordning og tildeling Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: Videreutvikle enhet for samordning og tildeling (forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester) herunder utrede/endre enhetens navn slik at det blir mer publikumsvennlig. Gi anbefalinger knyttet til fremtidig boligtildeling og boligrådgivning, og gi en beregning over hvor mye lønnsmidler (årsverk) som skal overføres til forvaltningskontoret knyttet til saksbehandling og tildeling av tjenester innen psykisk helse og rus, tjenester til utviklingshemmede og avlastning til barn. Gi en anbefaling knyttet til hjelpemiddelforvaltning i Melhus kommune. Arbeidsgruppen foreslår at Forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester endrer navn til Helse og velferdskontor. Det anbefales at boligtildeling og boligrådgivning legges inn i avdelingen i løpet av Arbeidsgruppen har beregnet at det vil være behov for å overføre årsverk fra tjenestene knyttet til overtakelse av saksbehandling og tildeling av tjenester til personer med utviklingshemming og innen psykisk helse og rus. Sammenlignbare kommuner benytter ca 1 årsverk til hver av disse tjenestene og midler til saksbehandling må overføres fra de respektive enhetene. Rådmannens vurdering og konklusjon: En organisering av helse og velferdstjenestene kan gjøres utifra en brukerorientering eller rundt hensynet til faglighet. Prinsippene for ny organisering vektlegger at tjenestene skal organiseres ut fra et brukerperspektiv og organisasjonen skal oppleves som oversiktlig og tilgjengelig for brukere og pårørende. I tillegg skal tjenestene være helhetlige, koordinerte og ressurseffektive, med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet og det skal være god intern samordning av tjenestene. Prinsippene sier videre at det skal være fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i samtlige enheter i organisasjonen, og at familiesenteret skal bestå som samhandlingsmodell uavhengig av organisering. Det er også presisert at dag- og aktivitetstilbud, tilbud om avlastning og behovet for ambulante tjenester i helse- og omsorgstjenesten som helhet må styrkes. Med bakgrunn i disse prinsippene og konklusjonene til Agenda Kaupang og arbeidsgruppene, vurderes det at det er behov for å justere organiseringen av helse og velferdstjenestene utifra et brukerperspektiv. Et samlet tjenesteforløp til samme målgruppe vil være en viktig forutsetning for å sikre nødvendig prioritering, dimensjonering og styring av tjenestene i tiden fremover. For å møte utfordringene gjennomføres følgende organisasjonsendringer:

11 1. Melhus arbeidssenter og miljøarbeidertjenestene i Bo og avlastning samorganiseres i en ny enhet: Tjenesten for funksjonshemmede. Enhetsleder for Bo og avlastning blir leder for enheten. Mål for tjenesten er helhetlige, koordinerte og ressurseffektive tjenester til personer med funksjonshemming, med fokus på hverdagsmestring og å utvikle ambulerende tjenester. 2. NAV, Psykisk helsetjeneste, Rus og tiltakstjenesten og bofellesskap for rus og psykisk helse (Idrettsveien) samorganiseres i en ny enhet: Mestringstjenesten. Leder for enheten lyses ut internt blant avdelingslederne og innebærer sammenslåing av to avdelinger og omgjøring av en stilling som avdelingsleder til enhetsleder. Mål for tjenesten er helhetlige, koordinerte og ressurseffektive tjenester til personer med psykisk helse, rus og arbeidsutfordringer, med fokus på mestring og å utvikle ambulerende tjenester. 3. De resterende tjenestene i dagens Familie og forebygging (Barnevern, PPT og helsestasjon- og skolehelsetjeneste) fortsetter under nytt navn: Barn og familietjenesten. Avlastningsbolig for barn og unge organiseres i denne enheten. Mål for tjenesten er helhetlige, koordinerte og ressurseffektive tjenester til barn og unge. 4. Ergo- og fysioterapitjenestene (Aktivitet og bevegelse) organiseres under Barn og familietjenesten og endrer avdelingsnavn til Ergo- og fysioterapitjenesten.. Det må i løpet av 2020 vurderes hvorvidt tjenester til voksne/eldre skal flyttes over i enhetene hvor de naturlig vil tilhøre, slik at rehabiliteringsfokuset til voksne/eldre ikke forsvinner. 5. Forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester endrer navn: Helse og velferdskontor. Boligrådgivning- og tildeling overføres, sammen med saksbehandling og tildeling av tjenester innen psykisk helse og rus, tjenester til personer med utviklingshemming og avlastning til barn, unge og voksne. Overføring av årsverk fra aktuelle enheter iverksettes i løpet av 1. kvartal Betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og rus iverksettes fra og overføring av ansvar for saksbehandling og tildeling av tjenester innen psykisk helse og rus iverksettes fra samme dato. De andre tjenestene overføres gradvis i løpet av Mål for avdelingen er å sikre likeverdig behandling, enhetlig praksis og god styring og prioritering av tjenestene innen helse og omsorg. 6. Hjemmebaserte og Institusjonsbaserte tjenester justerer navn til: Hjemmetjenesten og Institusjonstjenesten. 7. Ny organisering skal gjøres gjeldende fra

12 Figur 6: Ny organisering av helse og velferdstjenestene fra Vedlegg: 1. Agenda Kaupang: Organisasjonsgjennomgang Samlet saksfremstilling Arbeidsgruppenes mandat 4. Samlet saksfremstilling Samlet saksfremstilling Arbeidsgruppenes anbefalinger med vedlegg Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: Agenda Kaupang: Gjennomgang av tjenesteorganisering 2015

13

Møtet starter med konstitusjon av rådet. Ass rådmann Trude S Wikdahl informerer om omstilling i helse- og omsorgssektoren jfr sak 4/16.

Møtet starter med konstitusjon av rådet. Ass rådmann Trude S Wikdahl informerer om omstilling i helse- og omsorgssektoren jfr sak 4/16. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.05.2016 Melhus rådhus - Formannskapssalen, 2.etg 13:30-15:00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no

Detaljer

Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020

Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020 Hvaler Kommune Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020 plan Vedtatt plan, administrativt Innhold Del I Grunnlaget for planen... 3 1. Innledning... 3 1.1 befolkningsutvikling

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

«Organisasjonsgjennomgang» RAPPORT 24. NOVEMBER 2017

«Organisasjonsgjennomgang» RAPPORT 24. NOVEMBER 2017 «Organisasjonsgjennomgang» RAPPORT 24. NOVEMBER 2017 HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I MELHUS KOMMUNE OPPDRAGSGIVER: Melhus kommune RAPPORT NR: 1020067 RAPPORTENS TITTEL: «Organisasjonsgjennomgang» ANSVARLIG

Detaljer

Høringsutkast til planprogram

Høringsutkast til planprogram Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020 2032 Høringsutkast til planprogram 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål med planarbeidet... 4 Avgrensning... 4 Behov for utredning...

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Saksbehandler: Mike Görtz Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2117 HELSE OG OMSORG - TJENESTEBESKRIVELSER OG TILDELINGSKRITERIER

Saksbehandler: Mike Görtz Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2117 HELSE OG OMSORG - TJENESTEBESKRIVELSER OG TILDELINGSKRITERIER Saksbehandler: Mike Görtz Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2117 HELSE OG OMSORG - TJENESTEBESKRIVELSER OG TILDELINGSKRITERIER... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Dokument «Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for helse og omsorg. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 12:00 15:00

Møteprotokoll. Utvalg for helse og omsorg. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 12:00 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 12.09.2018 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Ut fra våre erfaringer som enhetsledere i Helse og Omsorg ser vi kommunen med fordel kunne organisert seg ut fra en strategisk ledelsesmodell.

Ut fra våre erfaringer som enhetsledere i Helse og Omsorg ser vi kommunen med fordel kunne organisert seg ut fra en strategisk ledelsesmodell. Forslag til prosjekt Fremtidens organisering av helse og omsorgstjenester fra Anita akkestad (enhetsleder nhet for hjemmetjeneste og rehabilitering) og Ann Cathrin uenes (enhetsleder nhet Venneslaheimen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 031 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen HABILITERINGSTJENESTEN ORGANISASJONSENDRING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 031 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen HABILITERINGSTJENESTEN ORGANISASJONSENDRING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4676-1 Arkiv: 031 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: HABILITERINGSTJENESTEN ORGANISASJONSENDRING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Rådet for likestilling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Opptrappingsplanen. rehabilitering. for habilitering og. Rehabiliteringskonferansen, Ålesund, okt Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver

Opptrappingsplanen. rehabilitering. for habilitering og. Rehabiliteringskonferansen, Ålesund, okt Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering Rehabiliteringskonferansen, Ålesund, okt 2018 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr. Saksframlegg PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN 2006-2009 Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 06/14822 Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner Plan for fysioterapitjenesten

Detaljer

Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING

Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING Rådmannens forslag En befolkning i endring trygge velferdstjenester for framtiden 5. Oktober 2019 Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse Oppdraget Innbyggere som

Detaljer

Handlingsplan. Oppfølging av kommunedelplan for helse- og omsorgsetaten 2018/2019

Handlingsplan. Oppfølging av kommunedelplan for helse- og omsorgsetaten 2018/2019 Handlingsplan Oppfølging av kommunedelplan for helse- og omsorgsetaten 2018/ Innledning Kommunedelplanen 2018 2028 for helse- og omsorgsetaten er det overordnede strategiske styringsdokumentet. Denne handlingsplanen

Detaljer

5.Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden. På et generelt plan:

5.Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden. På et generelt plan: Rapport til kommunedelplan Omsorg 2020-2040 Gruppe 7: Forebyggende, folkehelse, legekontor og dagtilbud 1.Kort sammendrag med hovedfunn og anbefalinger. Se tabell. «Befolkningssammensetning og generell

Detaljer

ORIENTERING. HOKU 26.februar 2019

ORIENTERING. HOKU 26.februar 2019 ORIENTERING HOKU 26.februar 2019 SAMFUNNSUTVIKLINGEN OG ELDREOMSORG 2 ELDREOMSORG I ET HISTORISK PERSPEKTIV Familien og lokalmiljøet måtte sørge for eldre som ikke klarte seg selv (kår og legd). På 1800-tallet

Detaljer

HELSE OG MESTRING. Endring av NAVN, ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR i omsorgssektoren

HELSE OG MESTRING. Endring av NAVN, ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR i omsorgssektoren HELSE OG MESTRING Endring av NAVN, ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR i omsorgssektoren Vedtak gjort av rådmannen 3. mai 2017 Innhold BAKGRUNN... 3 RÅDMANNENS BESLUTNING... 3 Navn på tjenesten... 3 Navn på

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Høringsuttalelse til regional utviklingsplan 2035 Helse Nord

Høringsuttalelse til regional utviklingsplan 2035 Helse Nord Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.07.2018 61072/2018 2018/7500 G20 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø eldreråd 08.10.2018 Råd for funksjonshemmede 04.10.2018 Råd for

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håkon Kolden Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Håkon Kolden Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håkon Kolden Arkiv: 144 19/4990-5 Dato: 19.09.2019 Saken behandles slik: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR Kommunestyret 26.09.2019 KS-/ Formannskapet 24.09.2019 FS-/

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging Dato: 16. september 2009 Byrådssak 371/09 Byrådet Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging NSNY SARK-454-200815632-47 Hva saken gjelder:

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Plan for tjenester til personer med utviklingshemming KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Plan for tjenester til personer med utviklingshemming KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for tjenester til personer med utviklingshemming 10.01.19 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Et helt liv med mening, vekst og utvikling -Hvordan skal byrådet sikre at boligprogrammet blir

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 05.03.2018 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall bes meldes i god tid slik at vararepresentant kan innkalles.

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( )

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( ) Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet Meld. St 26 (2014-2015) St.m. Kommunereformen Meld.St.14 (2014-2015) «Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner» er det tre temaer som vi finner som

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.04.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Tverrfaglig plattform i Sarpsborg kommune for ansatte som arbeider med barn og unge det er knyttet bekymring til

Tverrfaglig plattform i Sarpsborg kommune for ansatte som arbeider med barn og unge det er knyttet bekymring til Tverrfaglig plattform i Sarpsborg kommune for ansatte som arbeider med barn og unge det er knyttet bekymring til Tverrfaglig plattform er et fundament for alle ansatte i Sarpsborg kommune som arbeider

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

HELSE-, OMSORG- OG SOSIALPLAN

HELSE-, OMSORG- OG SOSIALPLAN HELSE-, OMSORG- OG SOSIALPLAN 2017-2025 1 Aktivitet/milepæl Tid/dato Planprogram behandles i helse- og omsorgsutvalg 20.01.17 Planprogram er på høring og offentlig ettersyn 6 uker Planprogram etter høring

Detaljer

OPPTRAPPINGSPLAN- STYRKING AV HABILITERING OG REHABILITERING I KOMMUNENE ERFARINGER FRA BERGEN KOMMUNE

OPPTRAPPINGSPLAN- STYRKING AV HABILITERING OG REHABILITERING I KOMMUNENE ERFARINGER FRA BERGEN KOMMUNE OPPTRAPPINGSPLAN- STYRKING AV HABILITERING OG REHABILITERING I KOMMUNENE ERFARINGER FRA BERGEN KOMMUNE Rehabiliteringskonferansen 05.06.18 Eileen Langedal Byrådsavdeling for helse og omsorg Seksjon for

Detaljer

Årsplan Habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2019 Habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i kommende år. Årsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Mandag 8. juni 2015, kl. 08.00 10:10. Sted Møterom Bjønnåsen, Rælingen rådhus Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Mariann Sortland Arkiv: 16/128-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Mariann Sortland Arkiv: 16/128-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Mariann Sortland Arkiv: 16/128-2 Dato: 06.01.2016 HELHETLIG GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET TIL UTVIKLINGSHEMMEDE Vedlegg: Rapport «Helhetlig gjennomgang av tjenestetilbud

Detaljer

Stillingsbeskrivelser - funksjonsbeskrivelser for enhetsledere i Helse og mestring i nye Moss kommune

Stillingsbeskrivelser - funksjonsbeskrivelser for enhetsledere i Helse og mestring i nye Moss kommune 1 Stillingsbeskrivelser - funksjonsbeskrivelser for enhetsledere i Helse og mestring i nye Moss kommune Stilling: Enhetsleder hjemme Stilling: Enhetsleder - institusjon Stillingen rapporterer til kommunalsjef

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten. Fysioterapeuter fikk sin naturlige plass i helsetjenesten i kommunen med kommunehelsereformen

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune

Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune Huy Tien Dang Avd.leder fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler RE Kommunalmedisinsk senter Ringsaker kommune Innlandskommune med 34.000 innbyggere To byer: Brumunddal

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.06.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune REORGANISERING Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune Rådmannens ledergruppe har sett på en mulig reorganisering innenfor deler av tjenestene i Nannestad kommune. I tillegg til dette notatet

Detaljer

2014/

2014/ Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 2014/555-15 30.10.2014 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. Dato: 24.10.14 Tidspunkt: 0900 Møterom Malm Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter

Detaljer

Organisering av kommunalog stabsområder

Organisering av kommunalog stabsområder Organisering av kommunalog stabsområder Kommunalsjef utdanning og oppvekst barn, unge og familie barnevern barnehage skole Helsetjenester til gravide, barn og unge Koordinerende tjenester og lavterskeltilbud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Helen Bøe, ADMIN Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/326-1 ENDRET ORGANISERING - KALSTAD VOKSENOPPLÆRING OG AKTIVITETSSENTER(KVOA)

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Helen Bøe, ADMIN Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/326-1 ENDRET ORGANISERING - KALSTAD VOKSENOPPLÆRING OG AKTIVITETSSENTER(KVOA) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helen Bøe, ADMIN Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/326-1 ENDRET ORGANISERING - KALSTAD VOKSENOPPLÆRING OG AKTIVITETSSENTER(KVOA) Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Teknologi eller mennesker? Tjenesteutvikling i Lørenskog kommune

Teknologi eller mennesker? Tjenesteutvikling i Lørenskog kommune Teknologi eller mennesker? Tjenesteutvikling i Lørenskog kommune DETTE ER LØRENSKOG Ca. 39 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: 49 km² skog 7 km²

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Helsehus mulighetsstudie. Orientering i Kommunestyret

Helsehus mulighetsstudie. Orientering i Kommunestyret Helsehus mulighetsstudie Orientering i Kommunestyret 22.09.16 Mulighetene- rammene Kommunedelplan for helse, omsorg og folkehelse. (2015) Helsehus skal utredes: frisklivssentral, legesenter, helsestasjon,

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.10.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Skjenkekontoret. Org kart

Skjenkekontoret. Org kart «Huset BHO» o 5 010 årsverk (01.01.15) o Ca. 8 000 medarbeidere o 6,3 mrd. brutto budsjett o 5,2 mrd. netto budsjett o 6 etater o 75 resultatenheter o 276 tjenestesteder o Ca. 30 avtaler om tjenestekjøp,

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune.

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er i dag organisert i enhet Barn og familie og er en del av delprosjekt 3. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Husbankens boligsosiale virkemidler

Husbankens boligsosiale virkemidler SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komité for helse- og omsorg 04.06.2019 021/19 Formannskap 12.06.2019 068/19 Kommunestyret 20.06.2019 083/19 Eldres råd 03.06.2019 034/19 Funksjonshemmedes råd 03.06.2019

Detaljer

Husbankens boligsosiale virkemidler

Husbankens boligsosiale virkemidler SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komité for helse- og omsorg 04.06.2019 021/19 Formannskap 12.06.2019 068/19 Kommunestyret 20.06.2019 083/19 Eldres råd 03.06.2019 034/19 Funksjonshemmedes råd 03.06.2019

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 4, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 09:00 13.00 Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Tjenesteområde Helse og omsorg. Aud Hansen

Tjenesteområde Helse og omsorg. Aud Hansen Tjenesteområde Helse og omsorg Aud Hansen Agenda 1. Nasjonale føringer Samhandlingsreform - faseinndeling virkemidler 2. Utfordringsbilde Utgangspunkt 2010 Strategisk, retningsgivende føringer Faglige

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: MERK TIDEN: 14:00

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: MERK TIDEN: 14:00 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 14:00 Møtet begynner med befaring ved Coop/Nedre

Detaljer