Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2019/1 PS 2019/2 PS 2019/3 PS 2019/4 RS 2019/1 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport januar 2019, områdeløft nord PS 2019/5 Økonomirapport pr november /1191 PS 2019/6 Anmodning om bosetting av flyktninger /1914 PS 2019/7 Saken er trukket fra sakskartet av ordfører 2008/2861 PS 2019/8 Områdeløft Nord, Busterudparken 2018/1468 PS 2019/9 PS 2019/10 Prioritering av spillemiddelsøknader til kulturarenaer. Halden som filmlocation - økonomisk støtte til TV-serie 2018/5243 X 2018/5410 Side nr. Thor Edquist ordfører 2

3 PS 2019/1 Godkjenning av innkalling PS 2019/2 Godkjenning av saksliste PS 2019/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2019/4 Referatsaker 3

4 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Gun Kleve Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2019/ Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2019/ Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Kommunestyret Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Statusrapport januar 2019, områdeløft nord Sammendrag av saken: Delprosjekt skole og idrettshall på Os White arkitekter sitt forslag «favn» ble valgt ut i kommunestyret Det har vært avholdt møter med White arkitekter, Halden kommune og WSP løpende, med oppstart den for å innlede neste fase med oppfølging av vedtak i KS sak 136/2018 om å igangsette en kostnads- og verdioptimaliseringsprosess. Prosessen er en del av arbeidet som rådmannen gjør sammen med arkitekt og WSP frem til det legges frem en ny sak for formannskap og kommunestyret i mars. Det var i den forbindelse en samling den med brukermedvirkning. Både skolene og idretten er involvert. Parallelt med dette er det avholdt møter med statens vegvesen og Østfold fylkeskommune for å informere om prosjektet. Reguleringsarbeidet er godt i gang. Førstegangsbehandling er satt opp til 19.mars. Det er Dronninga arkitekter som gjennomfører arbeidet. Pkt. 10 i vedtak fra kommunestyret «Rådmannen bes gå i dialog med idretten om andre finansieringsbidrag rundt arenaalternativet.» Det skulle legges frem en sak om modell før årsskiftet, men på grunn av detaljer ved den juridiske gjennomgangen av forslaget fikk ikke rådmannen ferdigstilt saken. Rådmannen er nå i sluttprosess med å lage rammene for en driftsavtale som skal fremforhandles med Halden idrettsråd. Justert fremdrift er å fremlegge endelig forslag til driftsavtale i politisk sak i HSK 20. mars 2019 dersom partene kommer til enighet. 4

5 Delprosjekt ny svømmehall i sentrum Rådmannen arbeider med oppfølging av vedtak i KS sak 25/ Kommunestyret ber rådmannen om å planlegge for å bygge svømmehallen på St. Joseph kvartalet. 2. Rådmannen kommer tilbake med en økonomisk utredning av 50 meters basseng. SG arkitekter utarbeider en skisse på plassering av svømmehall. Målet i prosessen er å bevare St.Joseph til bruk for dagens tjeneste, rus og psykiatri. Det er utfordrende, og en avklaring på dette samt skisse til løsning vil foreligge i uke 5. Parallelt så jobbes det med en økonomisk vurdering for svømmehall. Forventet antall besøkende, hvor mye en inngangsbillett kan koste for at alle skal ha mulighet til å bruke bassenget etc. Det er øremerket en prosjektleder for svømmehallprosjektet. Det er også andre steder, både i Norge og Sverige i gang prosjekter med å bygge 50 meters svømmebasseng. Det er planlagt studiebesøk i nær framtid til noen steder som har kommet lengre enn Halden. Delprosjekt Os allè 3 Storsenteret Det foreligger et første grovutkast på skisser som må bearbeides videre. I dette utkastet er det tegnet inn 4 kinosaler, 2 små og to litt større. Det gjøres nå undersøkelser for å se om det er mulig å legge en kinosal i bakken for å frigjøre areal i etasjen over. Kinosalene krever en del høyde med tanke på at de går over to etasjer. Som tidligere nevnt forsøker rådmannen å finne løsninger som netto sett ikke skal belaste driftsøkonomien vesentlig. Raskt etter presentasjon av løsningsforslag og kostnader knyttet til kino, vil rådmannen konkludere og legge frem sak til politisk behandling. Rådmannen vil forsøke å fremlegge dette i marsmøtene. Arbeidet med prosess for virksomhetene som er foreslått flyttet inn går sin gang. Biblioteket har hatt tre halve dager med workshop i november og desember. Edderkoppen har hatt jevnlige prosjektmøter. Alle virksomhetene i familiens hus har hatt orienteringsmøter. Arbeidet med å se på mulighet for arealer til ungdomsklubben Domino innenfor områdeløft nord vil starte når arkitekt har konkludert med muligheter for kinoen. Os allé 3 vil ses på først i den sammenheng. Det vil legges frem en sak som beskriver kostnader til ombygging når grunnundersøkelsene er ferdige. For å få et lite innblikk av hva en ombygging kan koste, så var prisen på Furuset bibliotek på kr. 8000,- pr. m². Halden kommunale pensjonskasse som eier av bygget, vil stå for ombyggingen. Kommunen betaler leie inntil et evt. kjøp. Etablering av museum i Fayegården SG arkitekter har satt i gang byggeprosjektet. Første trinn er å forberede anbudsprosess for ombygging. Bygget er foreløpig planlagt ferdig til prøvedrift november Forprosjekt for utstilling og publikumsdel arbeides med parallelt med byggeprosessen. Trafikale forhold Temaet er satt på dagsorden da det er behov for å se på trafikkløsninger på nordsiden i forbindelse med områdeløftet. Arbeidet har ikke startet opp, men vil jobbes med utover våren. Delprosjekt utendørs møteplasser Svar på søknad om midler til å lage en skøytebane og bowlsbane m.m. i Busterudparken har kommet, og det er innvilget midler som gjør at prosjektet kan realiseres. Det er avholdt møte med fylkeskonservatoren for å få råd om hvordan arbeidet kan gjøres mest mulig skånsomt for parken. Fylkeskonservatoren deltar i arbeidet videre Det legges frem en egen sak for formannskapet for endelig vedtak. Svar på søknad om midler til å lage by-hage på området mellom kongegården og OK trykk A/S er også avklart. Kommunen fikk kr i folkehelsemidler fra fylkeskommunen i tillegg til at pengene fylket hadde tenkt å bruke til å sette parkeringsplassen tilbake med asfalt, ble omprioritert og bevilget til park. I forbindelse med den planlagte turstien langs Tista er det laget en mulighetsstudie med forslag til flere punkter langs ruta med opplevelser og mulighet for å sette seg ned. Det er sendt spillemiddelsøknad for å realisere aktivitetspunkt langs turstien. Søknaden følger vanlig søknadsprosedyrer, og svar forventes i juni

6 Det blir som nevnt i de to siste statusrapport laget en gangbane ut i elven. Arbeidet starter opp nå på nyåret. Dokumentet er elektronisk godkjent av: 6

7 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Siri Gundersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2019/ Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter pr november Fellesfunksjoner per november 4 NAV pr november Sentraladministrasjon pr november Undervisning og oppvekst pr november Kultur pr november Helse og omsorg pr november Teknisk pr november Eiendom pr november Oversikt per enhet pr november 2018 Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Økonomirapport pr november 2018 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: I økonomirapport pr. november prognostiseres det totalt sett et mindreforbruk 12,8 mkr. Det er en forbedring på 1,7 mkr siden forrige rapportering og skyldes forbedringer innen fellesinntektene, samt et lavere merforbruk innenfor fellesfunksjonene. Merforbruket på undervisning, teknisk og helse & omsorg dekkes i all hovedsak av mindreforbruket på øvrige kommunalområder, samt merinntekter på fellesinntektene Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapport pr. november tas til etterretning Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret vedtok i sak PS20167/136 for 2018: 1. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner. 7

8 Rådmannen fremlegger med dette økonomirapport pr. november 2018 Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: x Økonomiske forhold Juridiske forhold Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon Forhold som gjelder barn og unge Forhold som gjelder eldre Forhold som gjelder universell utforming Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: Generelt om de valgte kriteriene: Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik Tall i mkr opprinnelig inkl. endringer pr. November pr. November Fellesinntekter , , ,5 14,278 Fellesfunksjoner 0,2-6,6-6,6-0,007 Sentraladministrasjon 107,9 106,7 106,0 0,676 NAV 58,3 57,0 56,1 0,893 Undervisning og oppvekst 626,7 645,2 646,0-0,817 Helse og omsorg 621,1 620,1 620,8-0,697 Teknisk 76,6 81,5 83,0-1,492 Kultur og idrett 44,4 44,4 44,4-0,000 VAR og Havn Totalt 0,0 0,0-12,8 12,8 Fellesinntekter Skattetallene fra SSB for november 2018 viser at kommunene fikk inn 161,3 mrd. kroner og fylkeskommunene 33,2 mrd. kroner i skatteinntekter i løpet av de 11 første månedene i år. Dette er henholdsvis 3,9 prosent og 3,5 prosent mer enn i tilsvarende periode i fjor. Finansdepartementet kom i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019 med ny informasjon om skatteinngangen i 2018 som tydet på at primærkommunenes skatteinntekter i 2018 blir 2,1 mrd. (samlet 160,3 mrd) kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for Status når det er en måned igjen av året, er at kommunene allerede har fått inn 1 mrd. kroner mer enn anslaget i statsbudsjettet i oktober (160,3 mrd. kroner). Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere for inntektsåret 2017, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. For Halden kommune kan dette gi en merinntekt opp mot 20 mkr målt mot vedtatt budsjett. Rådmannen vil likevel være litt forsiktig i sin prognose i det skatteinngangen pr. desember 2018 ikke er kjent når denne rapporten skrives. Nye skatteobjekter og retakseringer har bidratt til en økning av inntektene fra den ordinære eiendomsskatten. Dette er innarbeidet i prognosen og gir en merinntekt utover budsjett på 2,3 mkr. På grunn av kommunens bedrede likviditet gjennom driftsåret 2018 har vi så langt i år brukt trekkrettigheten vesentlig færre dager enn tidligere år, og det har gitt et positivt utslag i 8

9 trekkrettighetsrenter målt mot budsjett. Denne reduksjonen er innarbeidet i prognosen pr. oktober mnd. Renteutgifter og tilhørende renteinntekter knyttet til startlån er redusert på bakgrunn av et lavere rentenivå enn lagt til grunn i budsjettet, samt et senere låneopptak enn lagt til grunn i budsjettet. Disse to må sees i sammenheng og gir ikke vesentlige endringer i totalbildet. Rentekostnadene knyttet til ordinære investeringer er redusert med 2 mkr i prognosen. Bakgrunnen for det er en forskyvning av tidspunkt for låneopptak høsten Inndekning av underskudd, samt bruk av disposisjonsfond er budsjettjustert i hht. Vedtak i kommunestyresak 2018/107 økonomirapport pr. september Postene prognostiseres som budsjettert. Fellesfunksjoner Fellesfunksjoner prognostiseres med et merforbruk på 0,07 mill.kr. Hovedsakelig som følge av økte utgifter knyttet til AFP kostnader og erstatningsutbetalinger som ikke var budsjettert, samt merinntekter i form av internoverføringer fra VAR. Utover dette inneholder området budsjettmidler til fellesanliggender som årsavgifter, forsikringer, kontingenter og avskrivinger. Sentraladministrasjon Per november prognostiseres det et mindreforbruk på sentraladministrasjon på 0,67 mill.kr. Det prognostiseres et mindreforbruk på lønn, samt høyere refusjoner, inntekter og utgifter. Merinntekten på andre inntekter og merutgiften på andre utgifter skyldes stort sett inntekter som har motpost under utgifter, som mva.komp. I tillegg er det prognostisert høyere overføringer fra VAR. NAV Resultat for november viser et mindreforbruk på nærmere 0,89 mkr. Det refererer seg fremdeles i hovedsak til lønn for introdeltagere hvor de har avsluttet programmet for å studere, fått jobb eller er på sosialhjelp. Det er også en lavere utbetaling på bidrag økonomisk sosialhjelp sammenlignet med oktober. Undervisning og oppvekst Pr. november 2018 rapporterer kommunalavdelingen med et merforbruk på 0,81 mkr. Merforbruket er fordelt på ulike enheter. Grunnskole har fortsatt et merforbruk, men med en forbedring på 0,25 mkr fra oktober. Den største utfordringen er på tilrettelagt tilbud førskolebarn. Dette skyldes en økning i antall barn med særskilte behov i barnehagene. Kultur og idrett Per november prognostiserer kultur 2018 med balanse. Brygga kultursal prognostiserer et merforbruk på om lag 0,2 mill.kr. Det har vært et lavere inntektsnivå på Brygga kultursal i 2018, men dette er tilpasset ved å holde utgiftsnivået nede. I styringsindikatoren for 2018 er antall elever ved kulturskolen økt til 250 elever for 2018 og enheten har per september nådd målet på 250 elever. Dette medfører økte utgifter ved kulturskolen på omlag 0,2 mill.kr. Siste bind i Historiebok prosjektet er lansert i november. Dette har ført til økte salgsinntekter pr desember på 0.1 mill.kr. Helse og omsorg Kommunalavdelingen rapporterer om en prognose i merforbruk for Den økonomiske situasjonen er imidlertid svært krevende. Stadig flere og mer omfattende avlastningsvedtak utfordrer de økonomiske rammene. Dette er kostnadskrevende vedtak uavhengig av om de er i egen regi eller i privat regi. I tillegg er antall pasienter fra sykehuset som trenger bistand fra kommunen økende og i et slikt omfang at tjenestene ikke er dimensjonert for å håndtere økningen. 9

10 Teknisk Pr. november 2018 rapporterer kommunalavdelingen om en årsprognose tilsvarende et merforbruk på kr 1,49 mill. kr. Dette er tilsvarende avvik som ved forrige rapportering. Endringer siden sist ligger i et avvik i eiendomsavdelingen som en følge av ikke planlagte utgifter til bytte av ventilasjonsanlegg og vedlikehold som ikke var prognostisert. Dette avviket er på ca 0,5 mill.kr. Brann oppveier mesteparten av dette avviket med en forbedret prognose på 0,44 mill.kr. Eiendom Eiendomsavdelingen har ansvar for FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) av kommunens egen bygningsmasse, samt bygninger som leies av HKP totalt ca m2. Dette vil i løpet av 2018/19 øke med ca m 2 da Kongeveien skole, Bergheim og Risum blir ferdigstilt. VAR For VAR er utvikling og prognoser for november fortsatt i tråd med budsjett og planlegging ellers. Områdene vann og renovasjon har fondsmidler som etter retningslinjene for beregning av selvkost er foreldet. Dette er innarbeidet i årets budsjett. Brutto lønnsuvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Artsgruppe 75 Lønn Renhold 10

11 Avvik Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose årsprognose 10 Fastlønn NAV Variabel lønn Sentraladm. SUM NAV Fastlønn Variabel lønn SUM Sentraladm Undervisning og oppvekst 10 Fastlønn Variabel lønn SUM Undervisning og oppvekst Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Renhold SUM Helse og omsorg Kultur & Idrett 10 Fastlønn Variabel lønn SUM Kultur & Idrett Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold SUM Teknisk Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Renhold Sum Fast og variabel lønn Undervisning og oppvekst Merforbruk på fastlønn er relatert til elever med behov for særskilt tilpasning. Merforbruk variabel lønn er relatert til et høyere sykefravær og dertil hørende vikarutgifter. Helse og omsorg Kommunalavdelingen har utarbeidet og iverksatt tiltaksplaner i alle enheter som gir mindreforbruk på fastlønn. Ikke besatte sykepleierstillinger utløser merforbruk på variabellønn, bruk av vikarer for å dekke opp sykefravær, oppbemanning av bruker i Halden fengsel og oppbemanning i hjemmesykepleien pga. økt behov på kveld Kultur og idrett Fastlønn viser et mindre forbruk på 1,2 mkr. Dette skyldes i hovedsak vakanser på Brygga kultursal og i kulturadministrasjonen. Vakante stillinger ved Brygga kultursal ventes besatt fra januar Idrettskonsulent i kulturadministrasjonen er ansatt per Variabel lønn viser et mer forbruk på 1 mkr. Dette skyldes i hovedsak ekstrahjelp ved kultursalen og hovedbibliotek. Teknisk Fastlønn viser et mindreforbruk, i hovedsak relatert til en vakanse deler av året innenfor kommunalsjefens område. En person overført fra 1. september. 11

12 Variabel lønn viser et merforbruk på ca. 1,65 mill. kr. Dette er i hovedsak grunnet sommerens mange skogbranner og lønn til ansatte og skogbrannreserver. Merforbruk under fastlønn vedlikehold er relatert til overtid for fagarbeidere, for områder innenfor park og vei. I tabellene over og under viser brutto lønn regnskap mot budsjett. I desember er budsjettet lavt. Dette skyldes budsjettering av premieavvik som føres mot slutten av året. Det samme gjelder avregning av løpende premie. Disse er ikke ført enda når denne økonomirapporten ble produsert, og reduserer regnskapskolonnene med om lag 55 mkr sammenlignet med det som nå ligger i tabellene. 12

13 Periode 11/18 Regnskap Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter , , , ,5 14,3 Brutto lønn 1 320, , , ,9-4,5 Refusjoner -55,1-46,8-58,7-62,3 3,6 Netto lønn 1 265, , , ,6-0,8 Andre utgifter 789,5 776,1 832,6 848,2-15,6 Andre inntekter -473,5-544,4-621,1-636,1 14,9 Totalt 41,9-0,0-12,8 12,8 13

14 Samlede ubrukte lånemidler utgjør nær 141 mkr. ved utgangen av november nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 Ubrukte lånemidler andre* -174,2 65,0 39,1 30,7-22,2-57,4-127,1-151,54 7,6-1,3-45,8-102,8 112,8 Ubrukte lånemidler startlån 11,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 24,2 27,8 16,9 16,7 14,7 26,7 26,7 Ubrukte lånemidler havn 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Sum -161,2 69,9 43,9 35,5-17,3-52,6-101,6-122,5 25,7 16,6-29,8-74,8 140,8 Grafen nedenfor viser likviditetstrekk korrigert for ubrukte lånemidler i Det faktiske forbruket i investeringsregnskapet er 140,8 mkr lavere enn de ubrukte lånemidlene på grunn av låneopptaket. Gjennomsnittlig likviditetstrekk for juli 2018 korrigeres da fra 140,8 mill.kr til 60,2 mill. kr dersom man hensyntar forbruk i investeringsregnskapet. På bakgrunn av at løpende utgifter i investeringsregnskapet oversteg ubrukte lånemidler pr. utgangen av oktober tok rådmannen tatt opp et lån på 250 mill.kr i november, og ytterligere ett lån på 150 mkr i desember for å finansiere påløpte investeringsutgifter i I juni mnd ble det tatt opp et sertifikatlån på 195 mkr slik at samlet låneopptak hittil i år er 595 mkr. knyttet til investeringsprosjektene. Rådmannen har fullmakt til å ta opp inntil 673 mkr til disse formålene i Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ephorte eller slett denne linja> 14

15 15

16 Periode 11/18 Økonomirapport Fellesinntekter Regnskap hittil Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Avvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter Underskuddsinndekning Avsetning til/bruk av bundne fond Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter

17 Fellesfunksjoner 11/18 Regnskap Diverse fellesfunksjoner Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Fellesfunksjoner prognostiseres med et merforbruk på 0,07 mill.kr. Hovedsakelig som følge av økte utgifter knyttet til AFP kostnader og erstatningsutbetalinger som ikke var budsjettert, samt merinntekter i form av internoverføringer fra VAR. Utover dette inneholder området budsjettmidler til fellesanliggender som årsavgifter, forsikringer, kontingenter og avskrivinger. Brutto lønn: Brutto lønn prognostiseres met et merforbruk på 1,46 mill.kr. Dette som følge av kostander til AFP er høyere i HKP og SPK enn det som ble lagt til grunn på budsjetteringstidspunktet. Refusjoner: Ikke aktuelt for dette området. Andre utgifter: Prognostiseres til et mindreforbruk på 0,47 mill.kr. Dette skyldes bla. En lavere belastning på forsirkingsområdet enn budsjettert. Andre inntekter: Årsak til merinntekt på andre inntekter på 0,98 mill. kr. er hovedsakelig som følge av endring i avskrivinger for VAR-området, og dertil hørende internoverføringer 17

18 NAV Regnskap NAV Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett Årsprognose Prognose avvik 11/18 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalregnskap Resultat for november viser et mindreforbruk på 0,89 mkr. Det refererer seg fremdeles i hovedsak på lønn til introdeltagere hvor de har avsluttet programmet for å studere, fått jobb eller er på sosialhjelp. Det er også en lavere utbetaling på bidrag økonomisk sosialhjelp sammenlignet med oktober. KVP, kvalifiseringsprogram har for denne perioden 31 personer i programmet. Antall mottagere av økonomisk sosialhjelp. Antall mottagere av økonomisk sosialhjelp viser en reduksjon på 31 fra forrige måned. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen har økt med 3 personer siden forrige rapportering. Ellers er det størst nedgang i gruppen under 30 år. Her er det en reduksjon på 26 personer. Dette har sammenheng med at vi har tilgang på tiltaksplasser, jobber og andre arbeidsoppdrag. Arbeidsledigheten i november var også stabil med 2,7%. Vår erfaring er at antall sosialhjelpsmottagere er svært varierende. Noen trenger sosialhjelp i en overgangsperiode, men for november var det 193 personer som hadde sosialhjelp som hovedinntekt. 18

19 Vi ser også at det gir oss en utfordring at regelverket for arbeidsavklaringspenger er endret og det kan på sikt gi oss økt antall brukere på økonomisk sosialhjelp-. Derfor er det svært viktig at vi har fokus på tiltak som forhindrer økt langvarig sosialhjelp. Kommunale indikatorer i målekortet: KVP Mottakere u 30 år Mottakere m forsørgelse u 18 år langtidsmottakere Antall totalt jan feb marsapril mai juni juli aug sept okt nov For november måned hadde vi 479 søknader om ulike former for økonomisk sosialhjelp. Målet er å få redusert antallet slik at hver veileder kan bruke mer tid til avklaring og oppfølging mot arbeid. Fra intro til arbeid 25 deltagere har siden oppstart I august deltatt i dette kommunale tiltaket i samarbeid mellom HAV og NAV. 15 av deltagerne har/er I praksisplass enten I kommunen eller I det private næringsliv. Så langt har 3 avsluttet til arbeid og 1 til utdanning. 19

20 Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon 11/18 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Per november prognostiseres det et mindreforbruk på sentraladministrasjon på 0,67 mill.kr. Det prognostiseres et mindreforbruk på lønn, samt høyere refusjoner, inntekter og utgifter. Merinntekten på andre inntekter og merutgiften på andre utgifter skyldes stort sett inntekter som har motpost under utgifter, som mva.komp. I tillegg er det prognostisert høyere overføringer fra VAR. Brutto lønn: Det prognostiseres et mindreforbruk på 0,53 mkr. Dette skyldes blant annet at årets lønnsoppgjør ble noe lavere enn budsjettert. Refusjoner: Det prognostiseres merinntekter på 0,98 mkr med bakgrunn i blant annet ikke-budsjettert fødselspermisjon samt noe høyere sykefravær enn budsjettert. Andre utgifter: Det prognostiseres et merforbruk på 4,1 mkr. Årsaken til dette er blant annet EdB IT utstyr, kursutgifter, annonser, utgifter til prosjekter, velferdstiltak (bla. «aktiv på dagtid») og mva.komp. Store deler av merforbruket på utgifter dekkes inn under tilhørende inntekter. Blant annet refusjoner som dekker noe av velferdstiltak og kurs, samt prosjektmidler og mva.komp som har motpost under andre inntekter. I tillegg har Halden kommune inngått en avtale med Asplan Viak om fortettingsstrategi, der Halden kommune vil få en utgift på 0,8 mkr og Fylkeskommunen vil bidra med 0,4 mkr. Bidraget fra fylkeskommunen er prognostisert under andre inntekter. Andre inntekter: Det prognostiseres merinntekter på 3,2 mkr. Dette skyldes blant annet prosjektmidler som har tilhørende utgifter gjennom året. Høyrere refusjon fra staten og mva.komp som har motpost under andre utgifter, samt høyere overføringer fra VAR. Refusjonene dekker blant annet frikjøp av tillitsvalgte og tilskudd til BHT (bedriftshelsetjeneste), «Aktiv på dagtid» og OU-midler som brukes til kurs. I tillegg er det nå prognostisert 0,4 mkr fra Fylkeskommunen som bidrag til fortettingsstrategi. 20

21 UNDERVISNING OG OPPVEKST TOTAL 11/18 Regnskap Opprinnelig budsjett Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Prognosen viser et merforbruk totalt sett på 0,81 mkr. Dette er en forverring siden forrige rapport med 0,77 mkr, og skyldes i hovedsak en økning i antall vedtak knyttet til tilrettelagt tilbud førskolebarn. U&O stab har et mindreforbruk på 2,55 mkr. Dette skyldes hovedsakelig ubenyttede midler avsatt til lønnsoppgjøret i Grunnskole/Felles har fortsatt et merforbruk. Merforbruket er redusert med 0,25 mkr siden forrige rapportering. Det viser at den restriksjonen som er lagt på inntak av vikarer, har begynt å virke. Ingen tas inn på variabel lønn uten at det godkjennes av kommunalsjefen først. Barnehagene samlet rapporterer en forverring i prognosene på 0,3 mkr, der Brekkerød barnehage har et merforbruk på 0.21 mkr. Den største utfordringen ligger på tilrettelagt tilbud førskolebarn, der merforbruket nå er på 1,85 mkr. På Familiens hus er det fortsatt et mindreforbruk på 0,7 mkr. Brutto lønn: Merforbruket på brutto lønn i skolen skyldes i stor grad at lærertettheten er økt iht. den vedtatte lærernormen. Skolene har innskrenket vikarbruken en del, men nye elever med særskilte behov gjør det vanskelig å redusere variabel lønn i vesentlig grad før vi kan begynne å ta ned på bemanningen ut over våren etter hvert som vikarer og engasjementer opphører/ikke fornyes. Antall barn med særskilte behov i barnehagene har økt kraftig denne høsten, og flere av de private barnehagene har fått ta inn ekstra bemanning for å oppfylle vedtak. Disse sender refusjonskrav til kommunen. Det har vært gjort forsøk på å holde vedtakene nede, men etter klager til Fylkesmannen har de fleste fått medhold der. Dette er en stor utfordring som deles av kommunene generelt. Refusjoner: Prognostiseres til en merinntekt på 1,0 mkr. Netto lønn: Det jobbes intenst med å redusere forbruket på lønn. Andre utgifter: Merforbruket på andre driftsutgifter skyldes i hovedsak utgifter knyttet til vedtak til tilrettelagt tilbud førskolebarn. Det ble innført tilnærmet innkjøpsstopp i kommunalavdelingen fra november, og dette har dempet merforbruket noe. 21

22 Andre inntekter: Merinntekten relateres til integreringstilskudd og til økt refusjon fra andre kommuner som har gjesteelever i Halden. Sum område: Prognosen viser et merforbruk på 0,81 mkr. 22

23 Kommunalavdeling kultur og idrett KULTUR 11/18 Opprinnelig Regnskap budsjett Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Enheten prognostiserer i 2018 med balanse. Brygga kultursal prognostiserer et merforbruk på om lag 0,2 mill.kr. inludert overtidsbetaling på 0,5 mill.kr. Antall arrangementer er tilpasset driftsrammen og samarbeidsavtalen med DNBE er hensyntatt i Driften ved Brygga kultursal er i samsvar med de økonomiske driftrammer som er vedtatt. Billettsalget er gjennomsnittlig bra pr forestilling.i styringsindikatoren for 2018 er antall elever ved kulturskolen økt til 250 elever for 2018 og enheten har per septptember nådd målet på 250 elever. Dette medfører økte utgifter ved kulturskolen på omlag 0,2 mill.kr. Remmen svømmehall har et merforbruk på omlag 0,2 mill.kr. Høyere lønnsutgifter enn budsjettert samt sviktende billettinntekter på omlag 0,1 mill.kr. Videre er det usikkerhet knyttet til inntekter av salg av Historiebok prosjektet. Siste bind i serien er lansert i november. Dette har ført til økte salgsinntekter pr desember på 0.1 mill.kr. Tilpassingene som gjøres i enheten medfører ikke endringer i tilbudene. Brutto lønn: Brutto lønn per november viser et mindreforbruk på kr. Dette er knyttet opp til kulturadministrasjonen, kultursalen, idrett og og Aktivitestilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er et samlet mindreforbruk på kr. Hovedsakelig er mindreforbruket knyttet til vakanser og mindre lønnsutgifter ved andre enheter. Enheten har totalt et merforbruk på lønn på mill.kr fordelt på Remmen svømmehall, hovedbiblioteket, fengselsbiblioteket og kulturskolen. Refusjoner: Enheten har et lavere langtidsfravær enn budsjettert, som gir utslag i lavere sykerefusjoner. Netto lønn: Enheten har en merforbruk på kroner. Dette med bakgrunn i lavere sykerefusjon en budsjettert. Andre utgifter Enheten prognostiserer et mindreforbruk på om lag 1,2 mill. kr. Enheten jobber kontinuerlig med tanke på å holde utgiftssiden på et minimum uten at det rammer tjenesteproduksjonen i særlig grad. Enheten har et merforbruk totalt på 1,5 mill.kr knyttet til fengselsbibliotek, kulturskolen og leieutgifter idrettshaller. Samtidig har enheten et mindreforbruk på 2,7 mill.kr knyttet hovedsakelig til brygga kultursal, kulturadm, hovedbiblioteket Andre inntekter: 23

24 Enheten prognostiserer lavere inntekt på omlag 1 mkr totalt for enheten. Det er hovedsakelig knyttet til Brygga kultursal der inntektene er prognostisert med omlag 1,9mill. kr. mindre enn budsjett og sviktende billettinntekter på omlag 0,1 mill.kr ved remmen svømmehall samt færre inntekter på salg av Historiebok prosjektet. Kulturskolen, og fengselsbiblioteket prognostiserer hver med omlag 0,3 mill. kr mer enn budsjett. Sum område: Enheten har god kontroll på utgiftsiden. Inntektsiden er noe usikker knyttet til bokprosjektet. 24

25 Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 11/18 Regnskap Oppr.BUD Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Kommunalavdelingen rapporterer om en prognose i merforbruk for Den økonomiske situasjonen er imidlertid svært krevende, noe som vil bli nærmere beskrevet nedenfor. Brutto lønn: Mindreforbruk på 0,29 mill. kr. refererer seg til at det er iverksatt en rekke tiltak for at kommunalavdelingen skal klare å levere i balanse. Vakante stillinger holdes ubesatt ut året der det er mulig, og det holdes en nøye kontroll på behovet for vikar ved fravær. Refusjoner: Sykefraværet har vært høyere enn anslått i årets første måneder, noe som medfører høyere refusjon på sykepenger. Det foretas løpende vurderinger i forhold til utviklingen av sykefraværet i kommunen og økning på 1,4 mill. kr er tatt inn. Netto lønn: Netto lønn prognoseres på bakgrunn av ovennevnte med et avvik på totalt kr 1,69 mill. kr. Andre utgifter: Merforbruk på 3,26 mill. kr. skyldes i det vesentligste følgende forhold: Overliggerdøgn: Det har gjennom året vært utfordrende å prognosere da kommunen tidlig på året ikke klarte å ta imot alle pasienter som var besluttet utskrivningsklare fra sykehuset. Under sommeren bedret imidlertid situasjonen seg og kommunen klarte i større grad å plassere i takt med utskrivningene. Under høsten har utskrivningene økt kraftig, og sykehuset har varslet om at de er i en svært krevende situasjon i forhold til kapasitet, allerede før influensasesongen har startet. Det er sendt ut informasjon til kommunene om dette nylig og sykehuset har bedt om å få oversendt kommunens beredskapsplaner for å håndtere økt utskrivning fra sykehuset. Pasientflyten i kommunen er svært god takket være dyktige ansatte som håndtere pasientlogistikken, behandling og pleie på avdelingene. Kommunen klarer også å ta imot flere utskrivningsklare pasienter enn tidlig i året, sett opp mot antall som meldes utskrivningsklare. I tillegg er det utarbeidet en beredskapsplan for å kunne håndtere vinterens om kommer. Når kapasiteten på sykehuset er så krevende tidlig på sesongen, holder ikke igangsatte tiltak og vi ser dessverre igjen en økning av overliggende pasienter på sykehuset som kommunen må betale døgnpris for. Dette medfører en ekstrautgift for kommunen. Pr. november 2018 har kommunen betalt kr i overliggerdøgn. Presset på kommunens institusjonsplasser er svært høy. Det er stort belegg av pasienter med langtidsvedtak på korttidsplassene, noe som gir et ytterligere press på korttidsplassene. 25

26 Helsehuset har hatt høyere innleie av personell fra bemanningsbyrå enn budsjettert grunnet økt antall pasienter fra sykehuset Østfold med påfølgende overbelegg. I tillegg har det vært behov for å ivareta en pasient med særskilte medisinske behov som trenger tilgjengelig helsepersonell 1-1 bemanning 24/7 fra byrå. Pasienten er over 67 år, noe som medfører at vi ikke mottar refusjon. En pasient med et slikt behov medfører en ekstra kostand på ca. 4 millioner kroner. Vedtak om avlastning i institusjon og BPA- vedtak endrer seg gjennom året og endringer tas inn fortløpende. Det er i budsjett tatt høyde for en viss økning innenfor avlastning for nye brukere, men økningen på avlastning er vesentlig høyere enn det som er tatt høyde for. Det er suksessivt jobbet for at personer med store avlastningsvedtak har fått bolig med bistand tilknyttet boligen, men likevel øker kostnadene til privat avlastning. Dette skyldes flere forhold. Det er kommet vedtak fra fylkesmann som medfører utøkt avlastning for eksisterende brukere, samt tildeling av store BPA vedtak. Vi har også noen personer som har flyttet til kommunen med store vedtak om avlastning og store BPA vedtak, som er kostnadskrevende vedtak å oppfylle. For å illustrere kostnadsbilde innebærer èn bruker med 1-1 vedtak en kostnad på mellom 3 og 4 millioner pr. år. Deler av kostnadene gir grunnlag for refusjon året etter. Andre inntekter: Merinntekt på 0,87 mill. kr. skyldes i det vesentligste følgende forhold: Kommunalavdelingen har fokus på å søke tilskudd for å kunne ivareta et godt tilbud til brukerne, og er en del av inntektsoptimaliseringsarbeidet. Innvilgede søknader vil fortløpende tas inn i prognosen for året. Tilskuddene er vi forpliktet til å benytte til de omsøkte formål, og medfører også en utgiftsside. Avregning av ressurskrevende brukere er mottatt fra Helsedirektoratet i tråd med innsendt krav. Det er estimert inntekt for 2018 etter forsiktighetsprinsippet. Inntekten må sees opp mot utgiftssiden til den samme brukergruppen, da noen få brukere med store vedtak gjør store utslag på utgiftssiden. Utfordringsbilde: Stadig flere og mer omfattende avlastningsvedtak utfordrer de økonomiske rammene. Dette er kostnadskrevende vedtak uavhengig av om de er i egen regi eller i privat regi. I tillegg er antall pasienter fra sykehuset som trenger bistand fra kommunen økende og i et slikt omfang at tjenestene ikke er dimensjonert for å håndtere økningen. Det totale trykket på kommunalavdelingen er stort, og vi har utfordringer med å klare alle oppdrag innenfor budsjetterte rammer. Tiltak for å dekke avvik: Kommunalavdelingen har iverksatt tiltak pga. budsjettoverskridelser. Tiltaksplaner er utarbeidet i alle enheter og iverksatt. Nye tiltak så sent i året forventes ikke å ha effekt før i Det jobbes kontinuerlig med å ha så effektiv drift som mulig innenfor alle tjenesteområder. 26

27 Kommunalavdeling Teknisk 11/18 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Pr. november 2018 rapporterer kommunalavdelingen om en årsprognose tilsvarende et merforbruk på kr 1,49 mill. kr. Dette er tilsvarende avvik som ved forrige rapportering. Endringer siden sist ligger i et avvik i eiendomsavdelingen som en følge av ikke planlagte utgifter til bytte av ventilasjonsanlegg og vedlikehold som ikke var prognostisert. Dette avviket er på ca 0,5 mill.kr. Brann oppveier mesteparten av dette avviket med en forbedret prognose på 0,44 mill.kr. I løpet av sommerferien var, som kjent, Halden og omegn svært hardt rammet av skogbranner, noe som resulterte i store utgifter, ca. to millioner kroner, til lønn og til materiell. Det ble søkt Fylkesmannen om 1,9 mill. kr i skjønnsmidler etter skogbrannene, kommunen fikk ,-. Eiendom prognostiserer med et merforbruk, i hovedsak knyttet til utfordringer med vedlikehold; reparasjoner av ventilasjonsanlegg, elektriske anlegg, reparasjoner av heisanlegg m.m. Kommunalteknikk har, som tidligere rapportert, et prognostisert merforbruk på 0,7 mill.kr på vintervedlikehold vei etter en utfordrende vinter. En snøfattig høst/vinter frem til årsskiftet vil bedre prognosen tilsvarende. Som rapportert tidligere, vil det ut året i stor grad ligge usikkerhetsmomenter knyttet til vedlikehold av eiendom. Brutto lønn: Avvik tilsvarende 2,1 mill.kr som i hovedsak skyldes lønnsutgifter i forbindelse med skogbranner i juli, Refusjoner: Avvik som medfører merinntekt tilsvarende 0,4 mill. kr. Refusjoner føres som inntekt. Sektoren har kontinuerlig mål om å redusere sykefravær. Totalt sykefravær i teknisk pr siste målbare mnd ( okt) 2018 er 4,6 %, noe som er positivt lavt. Netto lønn: Avvik som i hovedsak skyldes lønnsutgifter knyttet til skogbrann, både ansatte og frivillige. Andre utgifter: Merforbruk tilsvarende ca. 2,1 mill. kr. Må sees i sammenheng med positivt avvik i andre inntekter. I hovedsak knyttet til avvik innenfor eiendom, forvaltning veier og gater og park, og som nevnt en utfordring knyttet til ressurser til vintervedlikehold. Andre inntekter: Merinntekt tilsvarende 2,3 mill. kr. Mindre positive avvik jevnt over. Foreløpig positiv prognose på næringsavfall på Rokke tilsvarende 0,8 mill. kr. kommunalteknikk, 0,4 mill.kr. og eiendom på 0,4 mill.kr. 27

28 Sum område: Merforbruk pr november 2018 på 1,49 mill. kr. VAR 11/18 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: For VAR er utvikling og prognoser for november fortsatt i tråd med budsjett og planlegging ellers. Områdene vann og renovasjon har fondsmidler som etter retningslinjene for beregning av selvkost er foreldet. Dette er innarbeidet i årets budsjett. Fondsutvikling Vann Avløp Renovasjon Saldo IB Prognose Prognose UB

29 Avdeling drift og vedlikehold Eiendom 11/18 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Eiendomsavdelingen har ansvar for FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) av kommunens egen bygningsmasse, samt bygninger som leies av HKP totalt ca m2. Dette vil i løpet av 2018/19 øke med ca m 2 da Kongeveien skole, Bergheim og Risum blir ferdigstilt. Total: Enheten rapporterer pr. oktober om et merforbruk på 0,9 mill. kr. Brutto lønn: Merforbruk 0,02 mill. kr. Refusjoner: Mindreinntekt 0,01 mill. kr. Netto lønn: Merforbruk 0,02 mill. kr. Andre utgifter: Merforbruk på ca. 1,2 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til utfordringer med vedlikehold; reparasjoner av ventilasjonsanlegg, elektriske anlegg, reparasjoner av heisanlegg m.m. I tillegg har avdelingen hatt større utgifter enn tidligere med vintervedlikehold (strøing og brøyting) av blant annet området rundt kirkene og skole/barnehager. Budsjett til eiendomsavdelingen er i stor grad preget av faste avtaler på husleie. I tillegg er det her hovedsakelig budsjettert med midler til strøm, kommunale avgifter, renhold samt serviceavtaler, heisanlegg/ ventilasjonsanlegg/brannvarslingsanlegg/el-anlegg. For 2018 er det budsjett på 2,5 mill. kr. til rent bygningsvedlikehold, dette utgjør nå kr. 17 pr. m 2. I 2017 var dette tallet kr. 27 pr. m 2. Halden kommune har i 2018 anskaffet Risum vgs. Dette er gjort etter at budsjettet for 2018 ble vedtatt og er således ikke hensyntatt i driftsbudsjettet for året. Driftskostnadene for bygget vil i 2018 slå til med 1/2 års virkning. Det er i den forbindelse knyttet stor usikkerhet til kostnadene her fremover. Beregninger og erfaring fra Fylkeskommunen viser at årlige driftskostnader til Risum videregående skole vil komme på nærmere 4 mill. kr. Disse midlene er ikke tilført avdelingen og kostnadene vil kunne gå på bekostning av annet vedlikehold og dermed utgjøre en usikkerhet med tanke på prognosene fremover. Andre inntekter: Merinntekt pr. oktober på ca. 0,4 mill. kr. Her er det hovedsakelig budsjettert med festeavgifter, leieinntekter (hovedsakelig for Ishallen) samt at investeringsprosjekt blir belastet med de timer 29

30 prosjektleder bruker på større investeringsprosjekt (disse vises som inntekt i regnskapet). Det er også forventet noe leieinntekter fra Østfold fylkeskommune knyttet til leie av Risum som ikke er budsjettert. Sum område: Tiltak for å dekke avvik: Avvik forsøkes dekkes i teknisk som helhet. 30

31 Opprinnelig Med endr. Avvik Regnskap pr. Budsjett Budsjett Prognose pr. November Enhet November Fellesinntekter Fellesfunksjoner NAV Rådmannen IT Avdeling for Samfunnsutvikling Avdeling Økonomi Personal & Organisasjon Sum sentraladministrasjon Kulturadministrasjon Ungdomstilbud Remmen/Kultursal Tilskudd Bibliotek/Kulturskole/Frivilligsentral Sum Kultur & idrett Kommunalteknikk Plan og Miljø Brann Rokke avfallsanlegg Kommunale bryggeplasser Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Kongeveien skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus administrasjon Barneverntjenesten Helsesøstertjenesten Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Omsorgsboliger Samlokaliserte boliger Hjemmesykepleien Koordinerende fellestjenester Rus og psykiatri Halden helsehus Sum Helse og omsorg T O T A L T Vann Avløp Renovasjon Feiervesen Havn VAR og Havn

32 Ved inngang Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: F / Journal dato: Saksbehandler: Astrid Nordstrand Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2019/ Kommunestyret Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere Karin Oraug Espen Lund NAV NAV Prosjektleder «Raskere Bosetting» Flyktningkonsulent Anmodning om bosetting av flyktninger 2019 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Saksfremlegget skal belyse følgende, som grunnlag for vurdering knyttet til nye bosettinger i 2019: 1. Fylkesmannens / IMDi s anmodning om bosetting i Kommunens erfaringer med bosetting av flyktninger i perioden Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoder Halden kommune om å bosette 12 flyktninger i De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 5350 flykninger i Norge i 2019, inkludert 150 enslige mindreårige, hvorav 40 er under 15 år. Det estimerte bosettingsbehovet har bakgrunn i følgende: prognoser over antall asylsøkere til Norge prognoser over antall innvilgede asylsøknader Stortingets vedtak om antall overføringsflyktninger andre internasjonale forpliktelser Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om bosetting for IMDi har, i samarbeid med KS, vurdert anmodningstallet til kommunene i lys av disse kriteriene. Bosetting er første steg i integreringsprosessen i kommunen. Norske kommuner, deriblant Halden kommune, har de siste årene gjort en god innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger. 32

33 Det er på denne bakgrunn at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber om at Halden bosetter 12 flyktninger i Rådmannens innstilling: 1. Halden kommune vedtar å bosette 12 personer i Halden kommune anmoder IMDi om å få bosette familier. Saksutredning: Bakgrunn Status i arbeidet med bosetting og integrering per desember Bosetting: Kommunestyrets vedtak for 2015, 2016, 2017 og 2018 om å bosette hhv. 48, 55, 15 og 15 flyktninger er gjennomført. Familiegjenforening: Antall personer som kommer til Halden som følge av familiegjenforening har det ikke vært mulig å planlegge for. Det er UDI som godkjenner søknader om familiegjenforening, og kommunen får kunnskap om dette når den herboende informerer om det. Pr. desember 2018 har 51 personer blitt bosatt som følge av gjenforening siden Det omfatter 18 ektefeller/voksne og 33barn i alderen I den grad det har vært kapasitet, har NAV Halden bistått den herboende med å finne mer egnet bolig enn hva vedkommende ble bosatt i som enslige. Den familiegjenforente voksne har i de fleste tilfeller også rett og plikt til introduksjonsordning, og barna skal i skole/barnehage. Det samarbeides om barnehageplass / SFO i kommunens avdelinger. 33

34 Tall for 2018 er foreløpig ikke tilgjengelige, derfor benyttes 2017 tall. NAV HAV: Samarbeid mellom NAV og Halden Arbeid og Vekst om tiltaket «Nye veier fra intro til arbeid» er iverksatt fra Målgruppen er deltakere i introduksjonsprogrammet og personer som har avsluttet programmet og som utfra bakgrunn, tidligere erfaring og svake norskkunnskaper, står langt fra arbeidslivet. Bakgrunnen for dette tiltaket er at introduksjonsprogrammets innretning ikke i tilstrekkelig grad har mestret å kombinere norskopplæring med praksis som målrettet har gitt de aktuelle deltakerne arbeidskompetanse. Tiltaket prøves ut for å finne nye og hensiktsmessige tilnærmingsmåter til flyktninger og innvandrere med behov for særlig tilrettelagte tiltak. Erfaringene har gjort det nødvendig å spisse arbeidet med at flere i målgruppene skal ut i lønnet arbeid og/eller utdanning med sikte på å fullføre den. Norskopplæringen skal være mer yrkesrettet, slik at deltakerne blir bedre kvalifisert og kommer i arbeid. Fortløpende skal deltakerne knyttes til praksisplasser hvor målet er kvalifisering og lønnet arbeid. Samarbeidet mellom NAV og HAV prøver med dette ut en ny struktur og et system for samarbeid med mål om å få innvandrere i arbeidsrettet aktivitet, utdanning og arbeid. Fra juni desember 2018 har 21 fått tilbud i Nye veier fra intro til arbeid. Så langt er status følgende: 3 har avsluttet til jobb/skole 9 er i yrkespraksis 4 er på vei til praksis 2 er på vei ut i jobb 2 har avsluttet praksis, men får fortsatt norskopplæring 1 har avsluttet av andre årsaker Introduksjonsprogrammet: Personer med rett og plikt til introduksjonsprogrammet, skal kartlegges og starte i programmet innen 3 måneder etter ankomst kommunen. I all hovedsak har dette vært praksis. For familiegjenforente har det tatt noe lengre tid med kartlegging og oppstart i programmet. Etter tilsyn fra Fylkesmannen høsten 2015, hvor kommunen fikk avvik på innhold og gjennomføring av introduksjonsprogrammet, har det gjennom hele prosjektperioden pågått utviklingsarbeid for å få på plass et tilstrekkelig helårlig- og fulltids program. I henhold til introduksjonslovens bestemmelser, skal et introduksjonsprogram gjennomføres innen 2 år. I særlige tilfelle, kan tilbudet utvides med inntil ett år. Den enkelte deltakers individuelle plan og fremdrift er avgjørende for en utvidelse. Dette kan for eksempel være påbegynt videregående skolegang eller opptak ved høgskole. For de fleste som ikke skal videre i et skoleløp, legges det et kvalifiseringsløp mot arbeid gjennom mulighetsrommet i NAVs tiltak. På det meste i var ca. 130 personer deltakere i introduksjonsprogrammet. Ved inngang til 2019 er det 56 deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette på bakgrunn av at de øvrige har avsluttet programmet, og ved færre ankomster av nye flyktninger, blir pågangen mindre. Av de som har avsluttet programmet i perioden er følgende resultatet, målt den dagen de slutter i programmet: 39 personer gikk over i arbeid/utdanning. Ordinært opptak av lån og stipend, i kombinasjon med deltidsjobb, er gjeldende for studentene. 33 personer har fått midlertidig sosialhjelp, i påvente av andre yrkesrettede tiltak. Som et eksempel fikk deltakere sosialhjelp i påvente av lån og stipend. 21 personer fikk tilbud i tiltaket Nye veier fra Intro til arbeid. Her er sosialhjelp benyttet som lønn med aktivitetsplikt. NAV arbeider kontinuerlig med å få deltakere over på statlige tiltak. 34

35 Andre nøkkeltall Sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere i alderen år Sosialhjelpsmottakere i alderen år Sosialhjelpsmottakere i alderen år Sosialhjelpsmottakere i alderen år Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt Nøkkeltall fra KOSTRA viser at antall sosialhjelpsmottagere har vært stabile i perioden Foreløpige tall fra 2018 viser en oppgang med 30 personer. Av disse er det i hovedsak personer som har fått stans i AAP og som ikke har rett på statlige ytelser. Erfaringer / måloppnåelse Organisering: Å organisere arbeidet med nye flyktninger i kommunen i denne perioden som et prosjekt med kapasitet til å håndtere alle oppgavene som bosetting av flyktninger har medført, har vært sentralt for fremdriften i arbeidet med introduksjonsprogrammet. At de ansatte i prosjektet har hatt fullt fokus på arbeidet, har gitt verdifull erfaring og løpende evaluering og korrigering. Praksisplasser: Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Formålet med avtalen er å styrke arbeidsrettingen av introduksjonsprogrammet. Med denne avtalen vil man sikre ansvarsdeling, informasjonsflyt, samarbeidsrutiner og et felles tankesett i arbeidet med den enkelte introduksjonsdeltaker. Rådmannen har bedt samtlige ledere i kommunen om å ta imot minst en person til arbeidstrening eller språkpraksis, for på denne måten å bidra til å få flere haldensere i arbeid. Arbeidsmarkedet: Med krav om gode norskkunnskaper, er det en stadig utfordring for denne målgruppen å nå opp i kampen om ordinære arbeidsplasser. Mangel på dokumentert kompetanse vanskeliggjør ytterligere. Ufaglærte har særlige utfordringer. Halden piloten: I regi av Østfold fylkeskommune og i et samarbeid med Halden kommune, gjennomførte Halden videregående skole skoleåret 2017/2018 prosjekt Piloten med 15 deltakere. De som får plass i Piloten, er alle minoritetsspråklige, og må dokumentere at de har gjennomført utdanning på videregående nivå i hjemlandet sitt. Et skoleår på Piloten fører til at de får dokumentasjon på generell studiekompetanse, og kan søke utdanning på høgskole/universitet. Av de 15 som deltok skoleåret 2017/2018 fikk 14 bestått, til dels med gode karakterer i samtlige fag. Av disse var 9 fra Halden og i introduksjonsprogrammet. Alle 9 bestod. Erfaringene med Piloten er så vellykket, at ØFK startet en ny klasse høsten 2018 i Halden og utvider med en klasse i Indre Østfold. Dette skoleåret er 6 introdeltakere i Piloten fra Halden. Det har vært tett samarbeid med Raskere bosetting. Det er besluttet at Piloten skal videreføres også skoleåret 2019/2020. Videregående skole: Økt innsats for å søke flest mulig av deltakerne med godkjent grunnskole, enten ervervet i Norge eller fra annet hjemland til videregående skoler har minsket presset på HKK. Fra høsten 2017 begynte 24 av introduksjonsdeltakerne på videregående skole. Høsten 2018 startet 7 deltakere på videregående skole. Foruten Piloten, er det introduksjonsdeltakere på ulike linjer ved Halden videregående skole. Programrådgiverne og rådgiver ved HKK bistår den enkelte med å søke opptak. 35

36 Erfaringer tilsier at selv om norsk- og engelsknivået er svakt, er det totalt sett bedre for mange å begynne i videregående skole så snart som mulig. Synergieffekten av å være i et skolemiljø med jevnaldrende bidrar til økt motivasjon. Halden videregående skole/østfold fylkeskommune har tatt utfordringene med denne nye elevgruppen. Skolen har økt sin innsats for å møte det økende antall med flyktninger som vil følge et utdanningsløp. Ved Halden videregående skole har de ansatt miljøarbeidere med innvandrerbakgrunn, som skal bidra i arbeidet med å minske kultur - og språkutfordringer. Oppsummering av bosettingsarbeidet gjennom Raskere bosettig Prosjekt Raskere bosetting har vært i drift i perioden november desember Organiseringen av flyktningarbeidet i kommunen i denne perioden har vært sentralt for fremdriften i arbeidet med introduksjonsprogrammet. At de ansatte i prosjektet har hatt fullt fokus på arbeidet, har gitt verdifull erfaring og løpende evaluering og korrigering. For å sikre - og overføre kunnskap om bosetting og integrering av flyktninger i Haldensamfunnet, videreføres arbeidet til 2019 som en del av NAV og Halden kommunes ordinære oppgaver. Som en del av dette arbeidet, har en av programrådgiverne gått inn i avdeling for marked og ungdom. Kompetansen skal bidra til å styrke arbeidet med den økende målgruppa under 30 år, hvor målet er utdanning og arbeid. NAV har et økt krav om å bidra til at flere grupper i samfunnet blir inkludert i arbeidslivet. Programrådgiverne vil fremover bruke sin kompetanse i NAVs arbeid overfor flyktningene. Fylkesmannen har signalisert at kommunen vil få midler til en stilling også i Midlene skal benyttes til å implementere erfaringene fra prosjektet. Med tanke på at en uforutsett situasjon igjen kan oppstå i Norge og Europa, er det viktig med en fleksibilitet i forhold til opparbeidet kompetanse i NAV. Dersom kommunen skal fortsette å bosette flyktninger, vil noen av ressursene igjen samles for å utføre arbeidet. Driftsøkonomi. Oversikt over personer bosatt år 2-5 Tilskudd for år 2-5 blir utbetalt til Halden kommune 4 ganger pr.år. Første terminutbetaling er i mars. De andre er medio juni, medio september og ultimo november. Antall personer x tilskudd Totalt tilskudd År 1 i 2015 (år 5 i 2019) 59 personer x kr ,- Kr ,- År 1 i 2016 (år 4 i 2019) 106 personer x kr ,- Kr ,- År 1 i 2017 (år 3 i 2019) 25 personer x kr ,- Kr ,- År 1 i 2018 (år 2 i 2019) 17 personer x kr ,- Kr ,- Forventet tilskudd på bosatte personer i år 2-5 Kr ,- Forventet tilskudd bosetting år-1 i Antall personer x tilskudd Totalt tilskudd 12 personer x ,- Forventet tilskudd år-1 og år 2-5 i

37 År 1 og År 2-5 i 2019 Kr ,- Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: X Økonomiske forhold X Personalspørsmål X Betydning for næringsutvikling X Betydning for eiendomsforhold X Forhold som gjelder barn og unge Forhold som gjelder universell utforming Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Juridiske forhold Organisasjonsspørsmål Betydning for miljøet IKT og innovasjon Forhold som gjelder eldre X Forhold som gjelder folkehelsen Annet: Løsningsalternativer: 1. Halden kommune følger IMDI sin anmodning om å bosette 12 nye flyktninger i Dersom Halden kommune vedtar anmodningen om bosetting av 12 flyktninger i 2019, må kapasiteten i bosettingsarbeidet / introduksjonsordningen opprettholdes på 2018 nivå. Programrådgiverne følger for øvrig opp deltakere som er ferdig med introduksjonsprogrammet eller har fått utvidelse av programtiden fordi de er i et utdannings/arbeidsløp. I og med at et stort antall deltakere er ferdige med sitt introduksjonsprogram, vurderes Halden kommunale kompetansesenter å være dimensjonert til et økt antall deltakere med rett og plikt til et introduksjonsprogram. Innenfor rammen av sitt budsjett, skal de også tilrettelegge for undervisning i norsk og samfunnsfag for alle innvandrere, samt voksne personer med vedtak om spesialpedagogisk bistand. Det må være en løpende tilgang på barnehageplasser. Foreldrene er avhengig av det for å kunne starte i introduksjonsprogrammet. Barna har en selvstendig rett til språkopplæring og sosial inkludering. Minoritetsspråklige barn begynner i mottaksklasse, hhv. på Os og Rødsberg skoler. Antall nye elever avgjør merutfordringene for kommunalavdelingen. Det er av stor betydning å se det enkelte barn og tilrettelegge for individuell integrering tidligst mulig ut fra den enkeltes bakgrunn og erfaringer fra hjemlandet. Flyktningehelseteamet er godt etablert. De utgjør en viktig ressurs i arbeidet med integreringen. Helsemessige utfordringer hos flyktningene kanaliseres via programrådgiverne til teamet, som innehar helsefaglig kompetanse. Helseteamet er for øvrig tilgjengelig for personer som har vært lengre tid i Norge, men som fortsatt sliter med psykiske problemer. Det forutsettes at flyktningeteamet videreføres i Det er en løpende dialog med det private leiemarkedet ved etablering av flyktninger. Så langt har det vært tilstrekkelig dekning. Når det gjelder kommunens boligpolitikk, vises det til boligsosial handlingsplan. 37

38 Progresjon i å gi flyktningene arbeidsmuligheter må prioriteres. Det krever innsats fra alle kommunale instanser, og et økt ansvar også fra næringslivets side. Norskkunnskap er en avgjørende faktor for integrering, og den erverves best i et samspill mellom teori og praksis. 2. Halden kommune mottar ikke flykninger i Dette er en mulighet. Rådmannen mener imidlertid at det er viktig å møte anmodningen. Vi har en forpliktelse på dette området, som andre land. Videre er det viktig å gjøre bruk av de erfaringer kommunen har fått gjennom Raskere bosetting, for stadig å bli bedre i arbeidet med å integrere en sammensatt befolkningsgruppe. På lengre sikt viser prognoser at Norge, og dermed også Halden, vil ha behov for arbeidskraft, til tross for digitaliseringsprosesser og prosjekter som pågår. Det er derfor viktig å ha kontinuitet i arbeidet. Dersom kommunen ikke bosetter nye flykninger, antas at det må gjennomføres nedbygging av opparbeidet kompetanse gjennom det fokus arbeidet har hatt siden 2015 og elementer i det tidlig i Da vil det være vanskelig å raskt løfte dette opp igjen ved senere anmodninger og/eller om flyktningsituasjonen i verden fører til en mer ukontrollert situasjon for land i Europa. Konklusjon Med bakgrunn i erfaringer gjort i kommunens bosettings -og integreringsarbeid i perioden , konklusjonen fra fylkesmannens tilsyn med introduksjonsordningen og forvaltningsrevisjonens prosjekt, samt den forpliktelse vi som samfunn har, foreslår rådmannen å bosette 12 personer i Så langt tilsier erfaringene at det er et tidkrevende arbeid, både når det gjelder å skaffe boliger, og igangsetting- og oppfølging av introduksjonsprogrammet. I vil et vesentlig antall av nåværende deltakere i introduksjonsprogrammet være ferdige med et 2 - årig program. Det fordrer innsats fra alle enheter i kommunen og i næringslivet for å bidra til at disse blir inkludert i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. For å få til en vellykket inkludering både i Halden samfunnet og i arbeidslivet, er det viktig at vi har god kvalitet å tilby de som allerede er bosatt. Erfaringer tas med videre og gir oss en robusthet til videre bosetting i senere år. Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ephorte eller slett denne linja> 38

39 PS 2019/7 Saken er trukket fra sakskartet av ordfører 39

40 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Gun Kleve Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2019/ Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Områdeløft Nord, Busterudparken Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Det ble lagt fram i PS 81/2018 for formannskapet forslag om å lage en møteplass med skøytebane og sommeraktiviteter i Busterudparken. Vedtak fattet i Formannskapet «formannskapet er positiv til forslaget. Saken sendes til politisk behandling med oversikt over endelig finansiering før godkjenning» Svar på søknadene om finansiering er nå mottatt. Prosjektet har et budsjett på kr ,- Det ble søkt kulturdepartementet om kr , tilsvarende 50% av prosjektsummen via ordningen «Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer 2018» Dette ble innvilget i sin helhet. Det ble også søkt sparebankstiftelsen i Halden om kr , og søknaden ble innvilget med kr Rådmannen har sett på muligheter for å finansiere resten av prosjektkostnadene som beløper seg til kr Rådmannens innstilling: Rådmannen igangsetter arbeidet med å lage en møteplass med skøytebane vinterstid og for nyskapende aktiviteter på sommertid i Busterudparken. Det settes av kr per sesong til teknisk drift for å drifte skøytebanen. Dette innarbeides i budsjett fra Saksutredning: Bakgrunn Kulturdepartementet har i sin utlysning laget kriterier for å få tildelt prosjektmidler til nyskapende aktivitetsarenaer. Anlegget skal være allment tilgjengelig og tilfredsstille krav til universell utforming 40

41 Anlegget skal vedlikeholdes og drives for aktivitet i minst 20 år fra ferdigstillelse og ha en utforming som har tilsvarende bestandighet. Egenandel minimum 50% Det ble søkt om midler til følgende: Arkitekt Arbeidsledelse Grunnarbeider- graving, pukk og sand og støp Kjøleanlegg med montering Tilførsel av strøm/ elektrikerarbeid Ledlys under benker inkl. montering System for bruk av overskuddsvarme fra kjøleanlegget «Solbenk» - med solcellepanel til lading av mobiltelefoner etc. Vanndyseanlegg for vannspill Lysstolper/ lysanlegg Utendørs miksebord Lydanlegg Benker Interaktiv danse og musikkmaskin med montering og strøm Grunnarbeid for bowlsbane- graving/pukk, sand og støp Kunstgress til bowlsbane med tillhørende utstyr, kuler etc. Opprusting av grøntanlegg planter og blomster, gartnertjenester Kostnadsberegnet til Kulturdepartementet innvilget 50% av prosjektsummen, kr , mens sparebankstiftelsen Halden innvilget finansiering av enkeltelementer markert i kursiv i oversikten tilsvarende kr Det er avklart med leder i stiftelsen at elementene skal være gjenstand for medvirkning, og at noen av elementene som er tatt med i oppsettet sannsynligvis blir endret. Formålet blir imidlertid det samme. Egenandel Gjennomføring av prosjektet er avhengig av at kommunen selv stiller med en egenandel tilsvarende kr enten i form av egen arbeidsinnsats eller penger. Rådmannen foreslår at grunnarbeid utføres av egne ansatte. Materialer må fortsatt kjøpes inn, men deler av arbeidskraft kan gå inn som egeninnsats. Arbeidsledelse og deler av gartnertjenester kan også utføres i egen regi. I tillegg har spillemiddelordningen lagt opp til at m.v.a kompensasjon på kjøp av varer og tjenester kan gå inn som kommunens egenandel. (Dette gjelder bare for kommuner, og det er avklart med departementet at ordningen også gjelder for denne tildelingen) På denne måten er prosjektets finansiering på plass, bortsett fra fremtidige årlige utgifter til drift og vedlikehold. Vedlikehold Bowlsbanen må vedlikeholdes på sommerstid, og det er gjort avtale om at frivilligsentralen bidrar med løpende vedlikehold. Det dreier seg om å fjerne løv og annet på banen. Merarbeid og kostnader med vedlikehold er i all hovedsak knyttet til skøytebanen. Denne summen er beregnet til kr pr. sesong, basert på erfaringstall fra Moss kommune som også har etablert skøytebane. Banen i Moss er ca. dobbelt så stor som den planlagte i Halden, og koster ca. kr pr. sesong å drifte. Moss har i tillegg kjøpt en minitraktor til kr for å skrape isen ved behov. Eiendomsavdelingen har ansatte med god kompetanse på islegging fra ishallen. Disse personene skal bistå i sesongoppstart med islegging om høsten og med å fjerne isen om våren. Vedlikeholdet vil bestå i å fjerne snø for å unngå at isen blir ujevn, og hvis det regner og er kaldt om hverandre må banen passes på med skraping slik at ikke isen blir for tykk. Det er teknisk drift som har oppgaven i Moss, og de har tilbud seg å bistå Halden med opplæring. Teknisk drift i Halden skal forestå vedlikeholdet. Ved mange besøkende og stor belastning er det behov for preparering av isen daglig. Da 41

42 legges et tynt lag vann som fryser svært hurtig, og som høvles jevn umiddelbart. Dette gjøres i med en prepareringsmaskin. Når det gjelder utstyr her i Halden så vil det være behov for en prepareringsmaskin. Kommunen har allerede maskiner/traktor denne kan monteres på, så behovet er innkjøp av selve prepareringsmaskinen. Innkjøp av denne er medregnet i prosjektet. Halden kommune har vært på besøk i Moss for å høre hvordan de har organisert vedlikeholdet, og på spørsmål om de har vurdert å involvere frivillige f. eks til å fjerne snø av banen, så svarer de nei. De anbefaler at personer med kunnskap og som bruker riktig redskap gjør dette for å holde isen jevn. Samarbeid med fylkeskonservatoren i Østfold. Det er viktig at parkens historiske verdi ikke forringes ved det foreslåtte tiltaket. På den bakgrunn er det innledet et samarbeid med fylkeskonservatoren. Det har vært avholdt ett møte for å innhente råd om hvordan arbeidet kan gjøres så skånsomt som mulig, og det ble der også avtalt at fylkeskonservatoren skal delta i arbeidet videre. Konklusjon Som et ledd i å etablere utendørs møteplasser for uorganisert aktivitet i «områdeløft nord», er en oppgradering av parken et tiltak rådmannen ønsker å satse på med bakgrunn i erfaringer fra andre kommuner som har laget tilsvarende tiltak. Det vil bidra til mer liv og røre på nordsiden, og mennesker vil bevege seg i områder hvor også næringsdrivende sannsynligvis også kan hente effekter. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad 42

43 Kostnadsoverslag Busterudparken. Utgifter Skøytebane med kjøleanlegg Opprusting, møblering, div utstyr og grøntområde Bowlsbane i kunstgress Sum Inntekter Kulturdepartementet, «Tilskudd til nyskapende aktivitetsarena» Sparebankstiftelsen i Halden, gave M.v.a komp (kan føres som «annet statstilskudd») Overføring fra drift Sum Kulturdepartementet har opplyst at det i denne type tilskuddsordning er åpnet for at momskompensasjon kan gå inn som egenandel. Alle summer som utgjør utgiftssiden er anslag, men budsjettet på vil ligge fast. 43

44 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2019/ Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur 2019/ Formannskapet 2019/ Kommunestyret Utsendte vedlegg Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer. Medsaksbehandlere Prioritering av spillemiddelsøknader til kulturarenaer. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Østfold fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer, fra «Desentralisert ordning for tilskudd til lokale kulturbygg.» Målet med denne tilskuddsordningen er å skape gode kulturelle møteplasser. Det søkes gjennom Kulturdepartementets elektroniske søknadssystem, og kommunen behandler innkomne søknader før de videresendes Østfold Fylkeskommunen. Kommunens frist til fylkeskommunen er 15.mars. Denne saken omhandler prioritering av de anleggene det søkes spillemidler til. Saksprotokoll i Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Behandling: Søknadskvitteringer for de to søknadene fra Vannvogna var sendt ut til utvalgets medlemmer pr e-post i forkant av møtet (Arkivref 2015/ ). Kultursjef Stein Wilhelmsen orienterte til saken. Jens Bakke (SP) fremmet rådmannens innstilling. Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 44

45 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur (HSK) vedtar Rådmannens forslag til prioritering av spillemiddelsøknader til kulturarenaer: 1. Arenautvikling Fredriksten festning 2. Rehabilitering av Sparebanksalen BlackBox 3. Halden Kulturhus Vannvogna bygging / rehabilitering av lokalet til kulturarena 4. Halden Kulturhus Vannvogna øvingsanlegg Rådmannen får fullmakt til å søke spillemidler for prosjektene. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur (HSK) vedtar Rådmannens forslag til prioritering av spillemiddelsøknader til kulturarenaer: 5. Arenautvikling Fredriksten festning 6. Rehabilitering av Sparebanksalen BlackBox 7. Halden Kulturhus Vannvogna bygging / rehabilitering av lokalet til kulturarena 8. Halden Kulturhus Vannvogna øvingsanlegg Rådmannen får fullmakt til å søke spillemidler for prosjektene. Saksutredning: Bakgrunn Formålet med «Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg» er å bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturelle virksomhet. Tilskuddet kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan benyttes til nybygg og rehabilitering, men ikke til vedlikehold og drift. Det kan søkes om 1/3 av prosjektets godkjente kostnad, og maksimal tildeling av spillemidler for hver søknad er kr ,-. Halden kommune vil søke om spillemidler til fire anlegg: Arenautvikling ved Fredriksten festning, rehabilitering av Sparebanksalen BlackBox og to søknader fra Halden Kulturhus Vannvogna Fredriksten kulturarena Fredriksten Festning ble valgt av fylkestinget som Østfolds fylkestusenårssted i Målet var at satsingen skulle markere, på ulik vis, en viktig kulturhistorisk arena med stort utviklingspotensial. Forsvaret la ned sin virksomhet på Fredriksten festning i 2005 og i 2014 ble festningen med alt forsvarsverk, bygninger og omliggende terreng fredet iht Kulturminneloven. I 2018 ble det vedtatt en reguleringsplan for hele området som baserer seg på fredningsbestemmelsene. Regional kulturplan sier at Videreutvikling av Fredriksten festning bør være å få staten med på å gjøre den til en nasjonal kulturarena og bidra mer til utvikling av infrastruktur til kultursatsingene. Viktige regionale medaktører i en videre satsing vil være Opera Østfold, Det Norske Blåseensemble, Østfold kulturutvikling, Halden kommune og Forsvarsbygg. Halden kommune inngår avtale med Forsvarsbygg om bruk av grunnen og er søker av spillemidler til utvikling av festningen som kulturarena. Søknadssum: kr ,-. Sparebanksalen BlackBox. Denne salen eies av Halden kommune. Den leies ut til faste brukere og til arrangementer. BlackBox har stort behov for rehabilitering, og det er avsatt 2 millioner kroner i investeringsbudsjett 2019 til dette formålet. Søknadssum: kr ,-. 45

46 Halden Kulturhus Vannvogna. Kulturhuset Vannvogna ligger i Storgata 16. De søker om tilskudd til tilrettelegging og bygging / rehabilitering av selve hovedhuset til en kulturarena, og i tillegg søker de tilskudd til bygging av øvingsromsanlegg. Søknadssum: kr ,-. Rådmannen forslag til prioritering av søknader: 1. Arenautvikling Fredriksten festning. Begrunnelse: Fredriksten festning er etablert som den arenaen i Østfold som er synlig i nasjonale sammenhenger. Festningen ivaretas og driftes i dag som kulturminne med 100% støtte fra staten. En videreutvikling av den kulturpolitiske profilen og infrastruktur vil kunne øke mulighetene for ytterligere å styrke posisjonen som nasjonal kulturformidler. Festningen er omtalt i Regionalplan for kultur med et ønske om å videreutvikle festningen til en nasjonal kulturarena. 2. Rehabilitering av Sparebanksalen BlackBox. Begrunnelse: Sparebanksalen BlackBox ble gitt i gave til Halden kommune av Halden Sparebank i forbindelse med verdensfestivalen for amatørteater i Siden den gang har salen vært i aktiv bruk, både av teatermiljøet og andre lag og foreninger. Sparebanksalen BlackBox har et stort rehabiliteringsbehov; både når det gjelder nytt gulv i salen, toaletter, inngangsparti, garderober og ventilasjon. 3. Halden Kulturhus Vannvogna, rehabilitering / bygging av hovedbygning til kulturarena. Begrunnelse: Halden kommune trenger flere scener og produksjonslokaler. I den forbindelse er Kulturhuset Vannvogna er fint tilskudd. Det har allerede vært utført et stort arbeid og vært avholdt flere arrangementer der. Søknaden inneholder gode planer for videre utvikling. 4. Halden Kulturhus Vannvogna øvingsanlegg med fem rom. Begrunnelse: Musikklivet i Halden trenger sentrumsnære øvingslokaler, både for amatører, semiprofesjonelle og profesjonelle. Rockehuset er primært for aldersgruppen år, og når man «vokser ut av Rockehuset» blir band henvist til det private leiemarkedet. Etableringen av tilrettelagte øvingslokaler hever kvaliteten på øvingene og vil skape et miljø for kunnskapsutveksling Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ephorte eller slett denne linja> 46

47 Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Foto: istock.com 47

48 48 Alle foto: istock

49 Østfold fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer, fra «Desentralisert ordning for tilskudd til lokale kulturbygg». Målet med tilskuddsordningen for kulturarenaer er å skape gode kulturelle møteplasser. Dette gjøres gjennom bidrag til utvikling av ulike kulturarenaer som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen. Hva regnes som kulturarena? Med kulturarena menes i denne sammenhengen: Arena for kulturaktiviteter: o kulturhus o flerbrukssaler o samfunnshus/grendehus/forsamlingshus o utearenaer for kulturaktivitet Spesiallokaler for kunst og kultur: o teater/scenekunstlokaler o konsertsaler o gallerier/formidlingslokaler for billedkunst o bygg for museum eller kulturverntiltak o bibliotek o kino Lokaler og verksteder for øving/produksjon av kultur Ordningen gir ikke tilskudd til: Kirkebygg og andre religiøse lokaler Lokaler til kommersielle kulturformål: o faste gallerier o selskapslokaler o verksteder og utstillingslokaler for salg o kino drevet av kommersielle aktører Hvilke krav stilles det til prosjektet du søker om? Planlegging og gjennomføring av prosjektet Prosjektet må være planlagt ut i fra definerte behov. Disse må beskrives i et eget vedlegg. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven. Kulturarenaen skal oppfylle kravene til universell utforming, inkludert akustikk. (Kravene gjelder både ved nybygging og ombygging/ rehabilitering.) Kulturarenaen bør få en estetisk arkitektonisk utforming. Kulturarenaen må gis en funksjonell teknisk utforming. Relevant teknisk ekspertise (f.eks. sceneteknisk og/eller akustisk kompetanse) bør derfor involveres allerede tidlig i planleggingsfasen. Krav til lokalene/arenaen etter ferdigstilling av prosjektet Kulturarenaen skal benyttes til kulturformål i minst 20 år. Arenaen skal være åpen for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn. Hvis disse kravene ikke etterkommes kan fylkeskommunen kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet. 49 Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer 3

50 Hva kan du søke om tilskudd til? For å få til en kulturarena der det ikke finnes slikt fra før kan du få tilskudd til: Kjøp av lokaler til kulturformål Nybygging av kulturarena Ombygging av eksisterende lokaler til kulturformål I et eksisterende lokale kan du få tilskudd til: Ombygging / tilbygg, f.eks. o Lagerrom Modernisering / rehabilitering, f.eks. o Vindusblending o Tilrettelegging av romakustikk/lydisolasjon o Tilrettelegging for universell utforming o ENØK tiltak / varmepumpe Fastmontert inventar, f.eks.: o Amfiløsning o Scenerigg o Teleslynge o Kjøkkeninnredning o Teknikk (f.eks. lyd-, lys- og sceneteknikk) Du kan ikke få tilskudd til: Vedlikehold og drift Utbedring av skader som skyldes feil ved plan legging, utførelse eller manglende vedlikehold. Rehabilitering av en kulturarena som er yngre enn 10 år. Dekning av gjeld Erverv av grunn Utomhusarbeider, f.eks.: o Tilførsel av vann/kloakk/strøm o Inngjerding o Veier o Parkeringsplasser Løst utstyr, f.eks.: o Stoler o Bord o Sceneutstyr o Hvitevarer Ferdigstilte byggeprosjekter som ikke tidligere har søkt om støtte (FOM 2019). Hvor mye tilskudd kan du søke om? Du kan søke om 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad. Ved samlokalisering med andre formål foretas det en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer. Lokalt kulturbygg/-arena: Inntil kr , nedre grense for godkjent prosjektkostnad er kr Regionalt kulturbygg/-arena: Inntil kr Funksjonene og kvaliteten på tilbudet skal ha høy kvalitet og ha regional interesse. Har bygget en scene skal den tilfredsstille Riksteateret sine krav for å benytte scenen. I de tilfeller et lokalt kulturbygg delvis har regionale funksjoner kan fylkeskommunen gjøre en skjønnsmessig vurdering av tilskuddet. Tiltak i kulturbygg/-arena, med særskilt regional betydning: Fordeling av Nærings- og Kulturkomiteen etter særskilt vurdering. For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnaden fratrukket merverdiavgift. For kulturarenaer der flere separate kulturfunksjoner inngår, er det anledning til å sende inntil tre ulike søknader om tilskudd. Hvem kan være søker? Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon* kan søke om tilskudd: Offentlige instanser: o Fylkeskommuner o Kommuner o Kommunale foretak Frivillige organisasjoner * o Lag o Foreninger o Stiftelser o Samvirkeforetak og andre sammenslutninger Institusjoner * Aksjeselskap/allmennaksjeselskaper * 4 Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer 50

51 * Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Av den grunn skal det ikke foretas økonomiske utdelinger (Utbytte) til eierne, et eventuelt overskudd skal tilfalle kulturelle formål og formuen skal tilfalle kulturelle formål ved oppløsning/avvikling. Vedtektene må godkjennes av kommunen med bakgrunn i disse kravene. Det gjøres oppmerksom på at søkere må ha organisasjonsnummer for å søke om tilskudd. Hvordan skal du søke? Før du starter søkeprosessen skal du ta kontakt med kommunen. Der kan de kontrollere om du faktisk har anledning til å søke tilskudd til din kulturarena via denne ordningen. Du vil kunne bli invitert til et oppstartsmøte der kommunen vil informere nærmere om muligheter for, og krav til ditt prosjekt. God rådgivning allerede i planleggingsfasen kan spare deg for kostbare korrigeringer i etterkant. Kommunen kan også formidle kontakt med relevant fagekspertise. Søknadsfristen for søkere til vertskommunen er 1. oktober 2017 og deretter 15. desember hvert år, fra og med Beregn god tid til å utforme søknaden og hente inn de nødvendige vedleggene/dokumentasjon. Selve søknaden fylles ut digitalt. Kontakt kommunen eller fylkeskommunen for mer informasjon om elektronisk søknadsskjema og saksgang. Kulturdepartementet vil i løpet av 2017 utarbeidet et helt nytt fagsystem for søknader og behandling av søknader om spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg. (NB: Ikke la deg forvirre: søknadsprosedyren for idrettsanlegg gjelder også for kulturarena). På idrettsanlegg.no vil du etterhvert finne en brukerveiledning og diverse skjemaer/maler som du vil trenge som vedlegg. 51 Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer 5

52 6 Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer 52

53 Hvilke krav stilles til søknadens vedlegg? Du må legge ved følgende dokumenter og skjemaer i digitalt format. Bruk gjerne lista til å krysse av. 1. Opplysninger om søker Vedtekter for søkerorganisasjonen. 2. Opplysninger om prosjektet og behovsgrunnlaget Hva er formålet med prosjektet? Hva skal konkret gjøres/bygges i dette prosjektet? Hvilke behov ligger til grunn for prosjektet? Hvilke andre kulturarenaer finnes på stedet eller i rimelig nærhet? 3. Dokumentasjon av bygget/prosjektet Fullstendig tegningsmateriale for bygget skal følge søknaden. ENØK rapport skal vedlegges dersom du søker om tilskudd til ENØK-tiltak i eksisterende bygg. Akustikk-rapport skal vedlegges søknader om akustisk forbedring eller tilpasning. 4. Kulturfunksjonell forhåndsgodkjennelse Før byggestart, se ovenfor «Hvilke krav stilles det til prosjektet du søker om» 5. Detaljert kostnadsoverslag Bruk skjema for kostnadsoverslag som du finner på idrettsanlegg.no. Prosjektets budsjett skal inneholde: Kostnadsoverslag fordelt på materiell- og arbeidskostnader. Dugnadsinnsats Eventuelle rabatter Kostnader til administrasjon (kan maksimalt utgjøre 5% av totalkostnaden). Avsetninger til uforutsett og reserve. Ved samlokalisering (med f.eks. skole) beregnes både totalkostnaden og delkostnaden for lokalene til kulturarenaformål. Kostnadene for prosjektet skal dokumenteres, bl.a. gjennom å innhente tilbud fra firma. Legg ved kopi av tilbudene. Forklar hvilke beløp fra disse tilbudene det er som inngår i totalbeløpene du har oppgitt i kostnadsoverslaget. 6. Finansieringsplan og dokumentasjon på de ulike postene Finansieringsplanen skal ha dekning for byggets samlede kostnader. Alle postene i finansieringsplanen skal dokumenteres. Egenkapital bekreftes med: Kontoutskrift fra banken. Oppført lån bekreftes med: Kopi av lånetilsagn fra bank. På tilsagnet skal også lånets vilkår framgå. Kommunalt og/eller fylkeskommunalt tilskudd bekreftes med: Kopi av vedtaket om innvilget tilskudd. Gaver bekreftes med: Undertegnet gavebrev. Det er ikke anledning til å beregne MVA på rabatter eller gaver. Mal for gavebrev finner du på idrettsanlegg.no. Verdien på dugnadsinnsatsen skal dokumenteres: Det er ikke anledning til å beregne MVA for dugnad. 7. Plan for drift av kulturarenaen Bruk eget skjema for plan for drift, se idrettsanlegg.no Planen skal inneholde: Plan for bruk, brukstid og brukergrupper. Plan for drift og vedlikehold. Driftsbudsjett inkl. opplysninger om kapitalkostnader. 8. Grunnbokutskrift feste/leieavtale Kopi av bekreftet grunnbokutskrift for grunnen der huset skal bygges. Ved avtale om feste/leie kreves kopi av tinglyst feste/leieavtale på minimum 20 år. Eventuelle utleieregler for organisasjoner må også vedlegges. 53 Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer 7

54 Hvordan blir din søknad behandlet? Kommunen som har mottatt din søknad kontrollerer om: a. Søker har rett til å motta tilskudd b. Prosjektet er innenfor formålet med ordningen c. Kulturarenaen har fått tilskudd fra denne ordningen tidligere d. Det er opprettet anleggsnummer i det nasjonale saksbehandlingssystemet for ordningen e. Fremdriftsplan og budsjett er realistisk f. Søknadssum utgjør 1/3 av totalkostnad for prosjektet. (Totalkostnad for de elementene som er tilskuddsberettiget) g. Prosjektet er gitt rammetillatelse i kommunen, der det er aktuelt. h. Prosjektet er gitt en «kulturfunksjonell forhåndsgodkjennelse» (Se krav til prosjekt over) i. Søker har lagt ved de nødvendige vedlegg. Videre skal kommunen: j. Vurdere søknaden og sette status til i orden eller ikke i orden i kulturdepartementets saksbehandlingssystem k. Skrive en uttalelse til behovsvurderingen som er gjort i søknaden l. Sette opp en prioritert liste over søknadene, dersom det er flere enn en søknad fra kommunen. Kommunen avgjør selv om det skal 8 Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer 54

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger>

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-8 15.08.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2019/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2019/ Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 209/223-3 0.04.209 Siri Gundersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 209/33 02.05.209 Kommunestyret 23.05.209 Utsendte

Detaljer

Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing. Halden kommune. Utvalgssak

Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing. Halden kommune. Utvalgssak Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2018/1191-1 14.02.2018 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-9 07.09.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner

Detaljer

Vedtatte budsjettendringene fra 1. tertialrapport er nå innarbeidet og rapporten tar utgangspunkt i forhold til justert budsjett.

Vedtatte budsjettendringene fra 1. tertialrapport er nå innarbeidet og rapporten tar utgangspunkt i forhold til justert budsjett. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 208/9-9 0.08.208 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Sammendrag av saken: Økonomirapport pr februar viser en prognose i balanse ved utgangen av 2018.

Sammendrag av saken: Økonomirapport pr februar viser en prognose i balanse ved utgangen av 2018. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 208/9-3 2.03.208 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.04.208 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Detaljer

<Tekst og tall fra respektive områder> kommunalavdelinger> <Økonomirådgivere> <Avdeling Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

<Tekst og tall fra respektive områder> kommunalavdelinger> <Økonomirådgivere> <Avdeling Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-16 08.12.2017 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. mars 2018

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. mars 2018 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2018/1191-5 13.04.2018 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for undervisning

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger>

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-1 26.1.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Møterom 2, Storgt 7 - Wielgården Dato: 08.05.2018 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/3394-10 06.12.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS 2017-94 Saksprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: 28.03.2019 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 14.11.2017 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken>

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2018/1191-11 11.10.2018 Siri Gundersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.10.2018 Kommunestyret 01.11.2018 Utsendte

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Gamle rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Gamle rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Gamle rådhus Dato: 15.11.2018 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken>

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2019/2959-1 03.06.2019 Kent-Arne Andreassen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.06.2019 Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, gamle rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, gamle rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, gamle rådhus Dato: 04.05.2017 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.09.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 SAKEN AVGJØRES AV: hovedutvalg for undervisning ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur. Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <Beskrivelse av bidrag til saken>

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur. Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <Beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 610 2016/4527-13 23.05.2017 Maria Hanto Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Utsendte vedlegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet

Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet 08.05. Bakgrunn og forutsetninger I påvente av at nytt rapporteringsverktøy er på plass vil det lages en forenklet utgave av økonomisk kvartalsrapport. Rapporten

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer