Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø"

Transkript

1 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 206/0001/ / Charlotte Scott Hult Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utsendte vedlegg 1 Oversendelsesbrev 2 Vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak 3 Søknad om tillatelse til tiltak, skjema 4 Opplysninger om tiltakets ytre rammer 5 Dispensasjon, revidert Fritidsbolig Iddefjordsveien 623_100m 7 Bilder, E-1, , A3 8 Fasade Sør og Vest, E-3, , 1_100 A3 9 Fasade Nord og Øst, E-2, , 1_100 A3 10 Plan, E-4, , 1_100 A3 11 Snitt, E-5, , 1_50 A3 12 Opplysninger gitt i nabovarsel, kvittering for nabovarsel 13 Merknad til nabovarsel 14 Ad. nabovarsel på Iddefjordsveien - kommentar til nabomerknad 15 Gjennomføringsplan 16 Fylkeskonservatorens uttalelse - gbfnr. 206/1/48 - Halden kommune - riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig 17 Halden kommune - Gbnr 206/1 fnr Søknad om dispensasjon for rivning av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny - Uttalelse Gnr. 206 bnr. 1 fnr Iddefjordsveien søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig i 100-metersbeltet Sammendrag av saken: Saken gjelder søknad om riving av eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr. 206 bnr. 1 fnr. 48, Iddefjordsveien 623, og oppføring av ny fritidsbolig med en noe annen plassering. Eiendommen er i dag bebygd med en fritidsbolig og et uthus/anneks. Den eksisterende fritidsboligen har et bebygd areal (BYA) på 31 m 2 og et bruksareal (BRA) på 29 m 2. Annekset har et BYA på 16 m 2 og et BRA på 15 m 2. Samlet BRA på eiendommen i dag er 44 m 2. Eksisterende bebyggelse er i sin helhet plassert utenfor 100- metersbeltet og innenfor området for rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet (RPR-O). Ny fritidsbolig får etter det opplyste et BYA på 82 m 2 og BRA på 75 m 2. Den nye fritidsboligen er planlagt plassert på eksisterende fjell i dagen og er trukket noe lenger mot sør enn eksisterende bebyggelse. Begrunnelsen for dette blir nærmere redegjort for under «Søknad om dispensasjon». Ettersom ny fritidsbolig legges lenger sør vil denne ligge delvis innenfor byggeforbudet i 100-metersbeltet og delvis utenfor. Tiltaket forutsetter derfor at det gis dispensasjon fra byggeforbudet og plankravet i 100- metersbeltet mot sjøen, jf. 17 a) i kommuneplanens arealdel. Bygningsmyndigheten var på befaring på eiendommen sammen med tiltakshaver den

2 Spørsmålet utvalget skal ta stilling til er om vilkårene for å innvilge dispensasjon i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt for de to forholdene det søkes om dispensasjon fra. Dersom utvalget gir dispensasjon, blir spørsmålet videre om det skal gis tillatelse til det omsøkte tiltaket. Rådmannens innstilling: 1. Dispensasjon Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø finner etter en samlet vurdering at vilkårene i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt og innvilger dispensasjon fra: - byggeforbudet i 100-metersbeltet fra sjøen, jf. kommuneplanens arealdel 17 bokstav a) og - kravet om reguleringsplan, jf. kommuneplanens arealdel 17 bokstav a) andre avsnitt. Utvalget kan ikke se at hensynene bak nevnte bestemmelser eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Det er videre utvalgets syn at fordelene ved en dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dispensasjon gis på følgende vilkår: - Taket må tekkes med ikke-reflekterende materialer - Det må benyttes anti-reflekterende vindusglass - Fritidsboligen må oppføres i naturtilpassede materialer og farger slik at bygningen ikke blir unødig eksponert mot vannet 2. Tillatelse til tiltak Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø gir tillatelse til riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig i medhold av plan- og bygningsloven 20-3, jf Med unntak av de dispensasjonene som er gitt over, er det omsøkte tiltaket i samsvar med gjeldende plan samt øvrig gjeldende regelverk gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Begrunnelsen for vedtaket fremgår av saksutredningen. Saksutredning: Bakgrunn Bakgrunnen for at søknaden blir tatt opp til behandling i Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø er at omsøkte tiltak ligger delvis innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Saksopplysninger Plangrunnlag Eiendommen er omfattet av arealdel av kommuneplan for Halden og er avsatt til fritidsbebyggelse nåværende. Eiendommen ligger delvis innenfor byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjøen og delvis utenfor. Den delen som er utenfor ligger innenfor virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet (RPR-O). I 100-metersbeltet er det et generelt byggeforbud samt krav om reguleringsplan, jf. kommuneplanen 17 bokstav a). Det er søkt om dispensasjon både fra byggeforbudet og plankravet i medhold av plan- og bygningsloven I virkeområdet for RPR-O er det tillatt å oppføre fritidsbolig med et samlet bruksareal på inntil 90 m 2. I RPR-O kan det oppføres en hytte per eiendom og i tillegg kan det oppføres ett uthus, bod eller anneks på inntil 15 m 2. Fra kommuneplanen 17 bokstav a) siteres: «a) Byggegrenser langs sjø Med mindre annet er bestemt i reguleringsplan kan tiltak i strandsonen ikke igangsettes nærmere sjøen enn 100 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann, jf. PBL 1-8 og 11-9 nr. 5». Ved behandling av byggesaker innenfor 100-metersbeltet må kvalitetskravene i kommuneplanen 17 bokstav d) følges:

3 - Vesentlig fasadeendring eller utvidelse kan ikke gjennomføres mot sjøfront, og skal skje på baksiden av bebyggelsen. - All bebyggelse skal plasseres naturlig i terrenget og så lavt som mulig. - Det skal benyttes ikke-reflekterende materialer og naturtilpassede farger. - Bebyggelsen på eiendom kan ikke fungere som flere selvstendige bruksenheter. - Opparbeidet frittliggende uteplass eller platting tillates ikke. - Det skal ikke gjennomføres tiltak som er i konflikt med hensynet til friluftsliv, jordbruk, naturmangfold eller kulturminner. Omsøkte eiendom (markøren peker på eksisterende fritidsbolig) Omsøkte tiltak Saken gjelder som nevnt over søknad om riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig med en noe endret plassering. Situasjonsplan som viser eksisterende fritidsbolig og plassering av ny fritidsbolig. 100-metersbeltet er vist som stiplet linje på kartet: Bebyggelsen som skal rives har et BYA og BRA på henholdsvis 31 m 2 og 29 m 2. Ny bebyggelse har etter det opplyste et BYA og BRA på henholdsvis 82 m 2 og 75 m 2. Innsendte tegninger viser en gesimshøyde på 2,862 meter og en mønehøyde på 4,971 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Ny fritidsbolig er vist med saltak med takvinkel på 27 o. Høydeplasseringen defineres som moh og fastsettes til +29,5 OK Gulv. Store deler av bygningen skal plasseres på et flatt parti i fjellet. Det vil kun være behov for mindre oppfylling mot vest der terrenget faller noe, ca. 1 meter. Dette må gjennomføres på en skånsom måte som ikke fremstår dominerende fra sjøen. Eksisterende fritidsbolig er plassert noe lenger nord på tomten og gulvet på denne ligger høyere enn på den nye fritidsboligen. Etter det opplyste favoriserer tomtens topografi en plassering av ny fritidsbolig noe lenger sør, på den flatere delen av fjellet. Dette vil gi minimal grunnmurshøyde på alle sider av

4 bygget, og det vil dermed visuelt gli bedre inn i terrenget. Fjellet stiger oppover mot øst, og gir en naturlig avgrensning for plasseringen av et nytt bygg. Den omsøkte plasseringen vil medføre så små terrenginngrep som mulig. Det ligger et eksisterende anneks på eiendommen. Avstanden fra annekset og til fjellet stiger øst for annekset er for liten til å plassere bygget lenger mot nord. En slik plassering vil medføre sprengningsarbeider og varige inngrep i terrenget. Se dokumentet merket «Vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak» for bilder og mer utdypende informasjon om valg av plassering. Nærmere begrunnelse for plasseringen vil også komme frem nedenfor under «Søknad om dispensasjon». Fritidsboligen skal inneholde stue, kjøkken, to soverom, gang og wc. I tillegg er det vist en hems. Her er høyden 1,899 meter på det meste. Arealet på hemsen er ikke målbart og regnes ikke med i bruksarealet for fritidsboligen. I tillegg er det søkt om en platting som skal oppføres mot sør i forbindelse med fritidsboligen. Plattingen har et areal på 39 m 2 og skal plasseres lavere enn 0,5 meter over terrenget. På plattingen skal det føres opp et overbygg på 10,5 m 2. Bilder av fritidsboligen: Søknad om dispensasjon Fra søknaden om dispensasjon siteres: «Eksisterende bygg ligger i utkanten av tomten mot nord. Ny fritidsbolig planlegges plassert på eksisterende fjell i dagen. Plasseringen er derfor trukket noe inn på tomten, mot sør, i forhold til eksisterende bygg. Dette for å kunne gi mulighet til et større bygg som står i forhold til dagens og fremtidens behov og standard. Fritidseiendommen er brukt i generasjoner, og ønskes oppgradert og ivaretatt for kommende generasjoner uten å gjøre inngrep i eksisterende natur og miljø. Det er ikke tilrådelig å utbedre eksisterende fritidsbolig, da fundamenteringen er mangelfull og det er råte- og setningsskader på bygget.

5 Det ses ikke på som mulig å trekke ny fritidsbolig lenger mot nord, da den vil bli liggende for tett til eksisterende anneks. Topografien på tomten tegner en klar begrensning på plassering mot øst, da det er en markert stigning på fjell-formasjonen. Dette betyr et større inngrep i naturen med sprenging og masseforflytning. Dette er ikke i tråd med intensjonen for vern av 100-meters beltet, som spesielt fokuserer på natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Ved å plassere ny fritidsbolig slik situasjonskartet viser, unngår man sprengningsarbeider på eiendommen, og beholder tomtens egenart uten irreversible terreng-inngrep. Øst for tomten er det en allmen ferdselsvei for fastboende og hyttenaboer i nærområdet til badeplassen på Rødhella og flere båtplasser. Et inngrep i terrenget vil derfor påvirke denne ferdselsveien. En plassering nærmere sjøen, mot vest på tomten, vil medføre betydelige natur-inngrep for fundamentering av bygget og for vann- og avløpsgrøft. Fra planlagt ny posisjon av fritidsbolig faller terrenget med 30 høydemeter på de ca. 100m til sjøen. Denne plasseringen er derfor ikke vurdert som aktuell. (Ref. 1-8)» Det er søkers konklusjon at den omsøkte plasseringen av fritidsboligen vil være den beste løsningen for landskap, natur- og kulturmiljø. Videre anser søker at tiltaket er i tråd med lovens formål og praksis i området. Det er vist til at det for noen år siden ble oppført en ny fritidsbolig sør for omsøkte fritidsbolig og at denne i sin helhet ligger innenfor 100-metersbeltet. Videre siteres fra søknaden: «Når det gjelder samfunnsøkonomi, vil en ny fritidsbolig bli mer isolert og energieffektiv. Eksisterende fritidsbolig er meget nedslitt, og bærer preg av å være bygget i en tid med andre krav til isolering. En fritidsbolig med mer arealer under tak, gjør at man også kan samle mer utstyr innvendig på fritidsboligen, som igjen medfører en ryddig og mer estetisk tiltalende eiendom for allmennheten. Fritidsboligen har per i dag en rød farge, som skaper en ugunstig kontrast mot eksisterende terreng og vegetasjon. Ny omsøkt fritidsbolig vil få en mer landskaps tilpasset nyanse. Det planlegges en grå/natur/mørk farge på fasaden, tak og vinduer. Dette vil bedre estetikken på bygningen, samt virke volum dempende, og gå mer i ett med omgivelsene. Vi ønsker også å unngå unødig eksponering ved at takflaten blir vendt mot sjøen, istedenfor gavelveggen.» Når det gjelder ferdselsinteresser i området, er det pekt på at tiltaket ikke vil ha noen innvirkning på ferdselsveier. Det fremgår av saksdokumentene og kartet at det er 30 høydemeter fra Iddefjorden og opp til hytta. Høydeforskjellen innebærer en betydelig hindring for naturlig ferdsel til/fra fjorden mot området der fritidsboligen ligger. Allmenn ferdselsvei ned mot sjøen går enten via veien som går i dalen vest for Iddefjordsveien 623, eller over fjellet mellom Iddefjordsveien 623 (omsøkte eiendom) og Iddefjordsveien 637 og derfra sørover mot Rødhella. Stien følger et naturlig leie over fjellet mellom de to nevnte eiendommene. Terrenget i området er så bratt at andre veier er vanskelig å finne. For bilder av hvor stien går, se bildene nedenfor under «Søkers kommentar til nabomerknaden». De ovennevnte ferdselsveiene vil ikke bli berørt av tiltaket. Angående landskapshensyn er det vist til at tiltaket vil bedre bygningens fjernvirkning. I dag er fritidsboligen rød, mens den nye fritidsboligen vil bli mer tilpasset det eksisterende miljøet og vegetasjonen rundt fritidsboligen. Bygget vil ifølge søker ikke komme i konflikt med vernede eller båndlagte områder, eller i konflikt med miljøhensyn. Nabovarsel Samtlige naboer og gjenboere er varslet om tiltaket. Det foreligger merknader fra eier av gnr. 206 bnr. 1 fnr. 59, Iddefjordsveien 637.

6 Nabomerknad Av merknaden fremgår at eiendomsgrensene ikke vises på mottatt situasjonskart. Det er nevnt at «Disse bør inntegnes for å sikre at allmenn tursti mellom våre eiendommer ikke blir flyttet ytterligere inn på vår tomt. Videre er det ønskelig at ny hytte flyttes mot nord, nærmere nåværende anneks, da ny hytte ellers vil bli liggende rett foran vår hytte. En slik flytting vil ikke medføre ytterligere inngrep i naturen.» Søkers kommentar til nabomerknaden Når det gjelder merknaden som knytter seg til eiendomsgrensene, er det vist til at disse ikke vises på kartgrunnlaget. Videre fremgår: «Den nevnte allmenne tursti går på fjell mellom våre eiendommer. Grunneier har gjennomgående lagt et friareal mellom alle tomter i området, slik at våre eiendommer ikke grenser direkte til hverandre. Turstien vil ikke bli berørt av det omsøkte tiltak. Bilder fra aktuell strekning vist nedenfor». «Stien følger et naturlig leie over fjellet. En liten skrent hindrer gående i å bevege seg nærmere klagers eiendom (øvre bilde) og fjellet skrår bratt ned mot vår posisjon».

7 Når det gjelder ønsket om å endre plasseringen lenger mot nord på tomta, er det nevnt at plasseringen som er valgt er den mest gunstige for å unngå store inngrep i naturen. Terrenget er sterkt skrånende mot vest, og omsøkte tiltak ligger lavere i terrenget enn klagers fritidsbolig. Gulvnivået på den nye fritidsboligen er lagt på kote + 29,5, mens naboens hytte ligger på ca Søker har lagt ved bilder som viser illustrasjon av bygningen sett opp mot naboeiendommen, samt høydeforskjellen. I tillegg ligger det ved et bilde som illustrerer mønehøyden på ny fritidsbolig sett fra naboens eiendom. Vi viser til vedlegget «Ad. Nabovarsel på 206/1/48, Halden kommune» hvor de nevnte bildene og illustrasjonene er lagt inn. Rådmannens kommentar til nabomerknaden Rådmannen anser at det foreligger gode argumenter for valg av plassering, og det er også redegjort for alternative plasseringer. Videre er nabomerknaden grundig kommentert av søker, og det er også vist hvordan naboeiendommen vil bli påvirket av fritidsboligens høyde og plassering. Illustrasjonen viser at naboeiendommen i det vesentlige beholder sin utsikt mot Iddefjorden. Rådmannen kan ikke se at bygningens plassering foran naboeiendommen medfører at nabo eller omkringliggende miljø blir påført større ulempe enn det som anses normalt i et område med fritidseiendommer. Uttalelse fra andre myndigheter Ettersom saken gjelder tiltak i 100-metersbeltet har saken vært oversendt til Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkeskonservator i Østfold hadde ingen merknader i saken. Med bakgrunn i prioritering av saker hos planseksjonen, uttalte ikke de seg i saken. I brev av uttalte Fylkesmannen i Oslo og Viken at de ikke vil ha noen innvendinger til en eventuell dispensasjon forutsatt at det settes vilkår vedrørende elementene nevnt i deres vurdering. Fra brevet siteres: «I 100m-beltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. plan- og bygningsloven 1-8. Det er gitt statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Kystkommunene i Østfold tilhører Oslofjordregionen hvor byggeforbudet skal praktiseres strengt. Det er gitt klare føringer i punkt 5.2 for hva som skal vektlegges i 100m-beltet. Det fremgår blant annet at: - Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som blant annet friluftsliv, naturvern, naturmangfold og landskap. - Nye bygninger skal trekkes så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av eksisterende bygning skal skje i retning bort fra sjøen. Utbygging av veier, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulemper blir minst mulig. - Det skal legges vekt på løsninger som kan bedre situasjonen for landskap og allmenn tilgang til sjøen. - Alternative plasseringsmuligheter skal alltid vurderes før bygging tillates. Dette gjelder også for mindre tiltak. - Ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås. - Det skal være en restriktiv holdning til vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger.» Fylkesmannen har pekt på at hytta ligger i et område som er forholdsvis bratt og kupert. Det er også vist til at hytta ligger i et område hvor det finnes flere hytter med omtrent samme størrelse. Etter Fylkesmannens vurdering er begrunnelsen som er fremlagt i saken av en generell karakter som kan fremlegges av flere hytteeiere i området. Det er påpekt at en eventuell dispensasjon dermed kan føre til en vanskelig håndterbar presedens. Videre fremgår av uttalelsen at: «I ovennevnte planretningslinjer står det blant annet at det skal være en restriktiv holdning til vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger. Omsøkte tiltak innebærer riving av en hytte med et bruksareal på 29 m 2 og oppføring av en ny med et bruksareal på 74,5 m 2. Dette innebærer en økning av bruksarealet på mer enn 250 %. Vi mener at en vesentlig økning innebærer en økning på mer enn 50 %.

8 På kart og flyfoto fra stedet ser vi at det ligger et anneks/uthus rett nordvest for eksisterende hytte. I søknaden er ikke denne omtalt. Vi antar imidlertid at dette tilhører hytta. Dersom det skal tillates riving og oppføring av ny vesentlig større hytte på stedet, mener vi at både hytte og anneks bør rives, slik at ny bebyggelse samles i en enhet. Dersom ny bebyggelse samles til en enhet, mener vi at det kan aksepteres at det oppføres en hytte med et bruksareal på 74,5 m 2. Om bebyggelsen ikke samles mener vi at størrelsen på en eventuell hytte ikke må være vesentlig større enn eksisterende, dvs. at bruksarealet ikke må overskride 45 m 2. Vi er av den oppfatning at dersom det skal gis dispensasjon for byggetiltak i strandsonen må det føre til en forbedring av allmennhetens interesser som skal prioriteres her. Slik saken foreligger kan vi ikke se at tiltaket vil medføre fordeler for andre enn hytteeier. Dersom bebyggelsen på stedet rives og samles i en enhet, mener vi at tiltaket vil medføre en forbedring med hensyn til allmennhetens interesser i strandsonen på stedet. Ved en eventuell dispensasjon vil vi uansett anbefale at det settes vilkår vedrørende materialbruk, bygningsmessige arbeider og fargevalg slik at hytte ikke blir liggende unødig i eksponert i landskapsbildet». 1. Rådmannens vurdering av dispensasjonen Plan- og bygningsloven kapittel 19 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer. Vilkårene for å gi dispensasjon følger av plan- og bygningsloven Bestemmelsen oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det første er det et vilkår at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det følger av plan- og bygningsloven 19-2 fjerde ledd at kommunen plikter å legge vekt for følgende forhold: Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal det legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål. Kommunen bør ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Statlige og regionale mål er blant annet gitt gjennom statlige og regionale retningslinjer, som for eksempel Regional kystsoneplan for Østfold og Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR). Rådmannen vil nedenfor først gjøre rede for hvilke hensyn som ligger bak bestemmelsen om byggeforbud i 100-metersbeltet. Deretter vil rådmannen foreta en vurdering av om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Videre vil rådmannen gjøre rede for hensynene bak kravet om reguleringsplan og deretter foreta en vurdering av om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt for dette forholdet. Til slutt vil rådmannen vurdere byggesøknaden og om det kan gis tillatelse til tiltaket slik det er omsøkt. Hensynene bak byggeforbudet Formålet med byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen er å sikre allmennhetens rett til fri ferdsel og friluftsliv ved kysten. Bestemmelsen i plan- og bygningsloven 1-8 første ledd inneholder en presisering av at det innenfor 100-metersbeltet langs sjøen skal tas hensyn til alle de verdier som strandsonen representerer. Her følger det at det skal tas «særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser». Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde. For å oppnå dette, må forbudet mot nedbygging i 100-metersbeltet håndheves strengt. Vurdering av dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet Såfremt det settes vilkår til fargevalg og materialbruk, kan ikke rådmannen se at hensynene bak det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjøen blir vesentlig tilsidesatt gjennom en dispensasjon.

9 Tiltaket berører ingen registrerte naturverdier av lokal, regional eller nasjonal verdi. Ifølge kilden er det registrert gammel fattig edelluvskog i området nord for omsøkte eiendom, men tiltaket vil ikke berøre dette området. Ifølge tiltakshaver er det planlagt at materialer skal fraktes til og fra eiendommen med helikopter, og det vil derfor ikke bli noen varige spor i terrenget ved frakt av materialer og utstyr. Når det gjelder friluftsliv og allmennhetens rett til fri ferdsel og friluftsliv ved kysten, viser rådmannen til begrunnelsen fra søker i saken. Det fremgår av innsendt informasjon at turstier og veier i området ikke vil bli berørt av tiltaket. Det går ingen opparbeidede ferdselsveier over eiendommen der bygningen er planlagt plassert. Det er heller ikke et naturlig terreng å ferdes i. Som høydekotene på kartet viser, er det svært bratt foran fritidsboligen og ned mot sjøen, slik at normal allmenn ferdsel ikke er naturlig. Bygningsmyndigheten var på befaring på eiendommen den Under befaringen viste tiltakshaver tenkt plassering av fritidsboligen og hvor de opparbeidede turveiene går. Slik det fremsto for bygningsmyndigheten på befaringen vil ikke plasseringen av fritidsboligen være til hinder for fri ferdsel og friluftsliv i området. Det vil fremdeles være mulig å benytte seg av den opparbeidede ferdselsveien øst for fritidsboligen. Videre er fritidsboligen plassert slik på eiendommen at det vil være mulig å gå over eiendommen på et lite område på fjellet sørvest for hytta som i dag. Rådmannen kan heller ikke se at plasseringen vil medføre ytterligere privatisering og gjentetting av strandsonen. Dette er en eiendom som i kommuneplanens arealdel er avsatt til fritidsbebyggelse og som allerede er bebygd med en fritidsbolig. Området benyttes i dag av hytteeier, og saken gjelder ikke et helt nytt tiltak på en ubebygd tomt. Videre er det kun en liten del av hytta som faktisk blir plassert i 100- metersbeltet. I regionale og statlige retningslinjer er det nevnt at fritidsboligens beliggenhet må være en del av den konkrete vurderingen. Hytter som ligger nært vannet og/eller eksponert i landskapet bør på et generelt grunnlag vurderes strengere enn hytter som ligger lenger fra vannet og er mindre eksponert. Tilsvarende gjelder hytter som ligger nær badeområder, stier eller andre områder med allmenne interesser. Omsøkte fritidsbolig ligger helt på grensen til 100-metersbeltet og er plassert delvis innenfor og delvis utenfor. En plassering som omsøkt er valgt for å tilpasse bebyggelsen bedre i terrenget. Eksisterende fundament er høyt i retning mot vannet og går ikke i ett med terrenget og naturen. Fundamentet på den nye fritidsboligen blir lavere enn eksisterende fritidsbebyggelse og tilpasses bedre til terrenget. Rådmannen legger vekt på at omsøkte tiltak bidrar til å forskjønne eiendommen. Den eksisterende fritidsboligen er i dårlig stand og hviler på et fundament som er sviktende. Det vil være mulig å restaurere eksisterende fritidsbolig og eventuelt utvide denne med et tilbygg. Det må imidlertid gjøres omfattende endringer i dagens konstruksjon dersom eksisterende fritidsbolig skal restaureres og oppgraderes til dagens standard. Etter rådmannens vurdering vil en nyoppføring som beskrevet passe bedre inn i landskapet enn en restaurering og tilbygg til eksisterende fritidsbolig. Med tanke på landskapet er rådmannen av den oppfatning at det er en fordel å velge en plassering hvor tiltaket kan gjennomføres uten store og varige terrenginngrep. Bygningen skal tilpasses det naturlige eksisterende terrenget og legges så lavt som mulig. Ved omsøkte løsning vil man forhåpentligvis kunne legge vann- og avløpsledninger i en naturlig fordypning i fjellet under eksisterende hytte. Et flatt parti der hytta er omsøkt gjør at man slipper sprenging av fjell. Det vil kun være behov for noe oppfylling mot vest. Det følger av plan- og bygningsloven 19-2 fjerde ledd at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer. Fylkesmannen har i brev nevnt Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Det er særlig trukket frem at det skal tas hensyn til om tiltaket vil medføre en forbedring med hensyn til allmennhetens interesser i strandsonen på stedet og at det skal være en restriktiv holdning til vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger. Når det gjelder punktet om at det skal legges vekt på løsninger som kan bedre situasjonen for landskapet og allmenn tilgang til sjøen, anser rådmannen det som en fordel at det ikke skal gjøres varige terrenginngrep. Videre skal fritidsboligen oppføres i naturtilpassede farger og materialer slik at denne blir bedre tilpasset landskapet enn eksisterende fritidsbolig. Det er Fylkesmannens vurdering at tiltaket vil

10 medføre en forbedring med hensyn til allmennhetens interesser i strandsonen på stedet dersom bebyggelsen på stedet rives og samles i en enhet. Etter befaring på eiendommen, anses det ikke som hensiktsmessig å kreve eksisterende anneks revet. Annekset ligger som allerede nevnt utenfor 100- metersbeltet. I tillegg er terrenget såpass bratt ned til Iddefjorden (30 høydemeter på 100 meter), og det er ikke et terreng det er naturlig eller vanlig å ferdes i. Det finnes allerede godt opparbeidede ferdselsveier i området. Etter rådmannens vurdering er ikke annekset til hinder for allmenn ferdsel i området. Tiltaket vil ikke forbedre allmennhetens tilgang til sjøen, men allmennhetens tilgang vil heller ikke bli svekket, da tiltaket ikke vil få innvirkning på ferdselsveiene som benyttes i dag. Ifølge kystsoneplanen er det ikke tilstrekkelig at allmennhetens tilgang ikke blir forverret. Dette er imidlertid et moment i vurderingen. Det fremgår videre av statlige planretningslinjer at det skal være en restriktiv holdning til vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger. Etter Fylkesmannens vurdering bør både eksisterende anneks og fritidsbolig rives, slik at ny bebyggelse kan samles i en enhet. Dersom all eksisterende bebyggelse på eiendommen rives, kan et bruksareal på 74,5 m 2 aksepteres. Dersom annekset ikke rives, mener Fylkesmannen at bruksarealet på ny fritidsbolig ikke må overstige 45 m 2. Ettersom det i utgangspunktet er et byggeforbud i 100-metersbeltet, inneholder ikke kommuneplanens arealdel bestemmelser om bebyggelses størrelse og lignende for nybygg i 100-metersgrensen. For eksisterende fritidsbebyggelse innenfor 100-metersbeltet inneholder 17 bokstav b) en arealbegrensning på 70 m 2 for eksisterende fritidsbebyggelse. Videre er det utenfor 100-metersbeltet og innenfor RPR-O tillatt å oppføre fritidsbolig og uthus/anneks med et bruksareal på totalt 90 m 2. Ettersom bygningen som skal oppføres ligger delvis i byggeforbudet i 100-metersbeltet og delvis utenfor i RPR-O, mener rådmannen at det må foretas en konkret vurdering av hvor stort areal det kan gis tillatelse til å bygge dersom det innvilges dispensasjon fra de to nevnte forholdene. I dette tilfellet er det søkt om en fritidsbolig med et bruksareal på 75 m 2. Mindre enn halvparten av dette bruksarealet ligger i 100- metersbeltet. Situasjonsplanen viser at det er en noe større del av fritidsboligen som ligger utenfor 100- metersbeltet enn innenfor. Vi legger til grunn at den delen av fritidsboligen som ligger innenfor 100- metersbeltet er maksimalt 37 m 2. Resterende del ligger som nevnt over i et område hvor det er tillatt å oppføre totalt 90 m 2 BRA, hvorav anneks kan utgjøre inntil 15 m 2 BRA. Ettersom eksisterende anneks ligger utenfor 100-metersbeltet, og kun deler av hytta blir plassert her, finner vi ikke grunn til å kreve at fritidsboligens størrelse reduseres eller at annekset rives. Når det gjelder fare for presedens, viser rådmannen til at dette er et noe spesielt tilfelle i og med at 100-metersbeltet går tvers igjennom omsøkt fritidsbolig. Fritidsboligen er plassert slik at deler av den blir omfattet av byggeforbudet i 100-metersbeltet, og deler blir omfattet av de mer lempeligere kravene til fritidsbolig i RPR-O. Videre vil en annen plassering være vanskelig uten å foreta større og varige terrenginngrep. Rådmannen vil ikke gå nærmere inn på de øvrige føringene i ovennevnte retningslinje punkt. 5.2, da det anses at tiltaket er i tråd med føringene. Videre anses tiltaket i tråd med kvalitetskravene som gjelder ved behandling av byggesaker i 100-metersbeltet, jf. kommuneplanens arealdel 17 bokstav d). Etter en konkret vurdering anser rådmannen at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt i dette tilfellet. Spørsmålet videre er om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Ulempen er at det bygges i et område som i utgangspunktet bør holdes fri for bebyggelse med tanke på hensynene som nevnt over. Søker har vist til at en ny fritidsbolig vil bli mer isolert og energieffektiv. Videre vil den være bedre tilpasset dagens og fremtidens standard og behov. En fritidsbolig med mer areal under tak, gjør at man kan samle mer utstyr innvendig i fritidsboligen, som gir en mer ryddig og estetisk tiltalende eiendom for allmennheten. Dette er fordeler av generell karakter som kan påberopes av mange eiere av fritidseiendommer.

11 Det er imidlertid i vurderingen lagt vekt på at omsøkte plassering kan gjennomføres uten omfattende og varige terrenginngrep. En plassering lenger mot nord vil kreve et større inngrep i fjellet mot øst. Ca. 2 meter av fjellet vil måtte sprenges for at det skal bli plass til fritidsboligen lenger nord. Dette anses ikke heldig med tanke på at alternativ plassering ikke krever varige terrenginngrep. Sprenging er mer inngripende i landskapet, og i et langsiktig perspektiv anses det som en fordel å unngå varige, irreversible terrenginngrep i naturen. Dette er også i tråd med statlige planretningslinjer hvor det fremgår at terrengarbeid, som sprenging og skjæringer bør unngås. Som nevnt over skal bygningen tilpasses det naturlige eksisterende terrenget og legges så lavt som mulig. Den støpte plata og overkant gulv på den nye fritidsboligen vil ligge lavere enn eksisterende fritidsbolig. Rådmannen anser det videre som en fordel at fritidsboligen oppføres i en mer naturtilpasset og dempet farge. På denne måten vil fritidsboligen gli bedre inn i naturmiljøet og fjernvirkningen av tiltaket dempes selv om ny fritidsbolig er større enn den eksisterende. Rådmannen har etter en samlet vurdering kommet frem til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Som utgangspunkt er det en restriktiv holdning mot bebyggelse i 100-metersbeltet, på bakgrunn av forholdene på stedet anser rådmannen at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Hensynene bak kravet om reguleringsplan Hensynet bak kravet om reguleringsplan er blant annet å sikre at det foretas en helhetlig vurdering av området, hvor alle offentlige (og eventuelt private) instanser og parter tar del i prosessen, samt å få vedtatt en juridisk bindende plan for utbygging av området. Vurdering av dispensasjon fra kravet om reguleringsplan Rådmannen anser det som lite hensiktsmessig å gjennomføre en full planprosess for et såpass lite tiltak. Saken gjelder oppføring av en fritidsbolig på en eiendom som i kommuneplanen er avsatt til fritidsbebyggelse og hvor det allerede er oppført en fritidsbolig i dag. I tillegg er eiendommen allerede knyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet, og infrastrukturen i området er opparbeidet. Videre består området rundt av flere fritidsboliger. Størrelsen på bebyggelsen i området varierer, og rådmannen har etter en konkret vurdering kommet frem til at det omsøkte tiltaket med de beskrevne material- og fargevalg ikke i det vesentlige bryter med bebyggelsen i området og omgivelsene. Tiltaket er for øvrig i tråd med de krav som stilles i til tiltak i områder avsatt til fritidsbebyggelse. Saken har videre blitt oversendt til berørte myndigheter. Etter en konkret vurdering har rådmannen kommet frem til at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen anser videre at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ulempen ved å gi dispensasjon er at tiltaket ikke avklares gjennom plan. Som nevnt over anses det lite hensiktsmessig å iverksette en tid- og kostnadskrevende planprosess for dette tiltaket. Tiltaket er relativt lite, bebyggelsen plasseres naturlig i terrenget og er i tråd med kommuneplanens krav til tiltak i områder avsatt til fritidsbebyggelse. På grunn av topografien i området, kan ikke rådmannen se at tiltaket medfører noen vesentlige ulemper for naboer eller omgivelsene for øvrig. En nyoppføring vil medføre en mer funksjonell og anvendelig fritidsbolig tilpasset dagens standard. Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet frem til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene i dette tilfellet. Konklusjon Vilkårene for å gi dispensasjon i plan- og bygningsloven 19-2 er etter dette oppfylt. Etter en samlet vurdering finner rådmannen derfor å kunne gi dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersgrensen mot sjø og kravet om reguleringsplan.

12 2. Rådmannens vurdering av byggesøknaden Dersom hovedutvalget gir dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjøen, vil tiltakene for øvrig være i samsvar med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Rådmannen anbefaler derfor at byggesøknaden godkjennes. I medhold av plan- og bygningsloven 20-3 og 21-4 godkjennes søknaden. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: 1. Det vil bli beregnet og tilsendt et eget behandlingsgebyr for tiltaket. Tillatelsen er betinget av at behandlingsgebyret innbetales. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen. Tiltaket tillates igangsatt etter denne tillatelsen. Følgende dokumenter er lagt til grunn for tillatelsen Søknad om tillatelse datert Gjenpart av nabovarsel datert Tegninger av fasader, snitt og plan datert Situasjonsplan datert og situasjonsplan med inntegnet 100-metersbelte mottatt Gjennomføringsplan datert Erklæringer om ansvarsrett VA-kart Bortfall av tillatelse En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort, jf. pbl Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn to år. Estetiske krav Etter rådmannens vurdering får det omsøkte tiltaket gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til tiltakets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. plan- og bygningsloven Kulturminneloven I naturbasen er det ikke oppgitt noen kjente kulturminner i det området som det omsøkte tiltaket berører. Dersom det under anleggsarbeidene treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservator varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr Naturmangfoldloven I naturbasen er det ikke registrert utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i tiltaksområdet. Det omsøkte tiltaket er etter en konkret vurdering ikke i konflikt med biologisk mangfold eller utvalgte naturtyper, jf. naturmangfoldloven. Forurensningsforskriften I henhold til kommunens forurensningskart er det ikke registrert grunnforurensning på eiendommen. Dersom det under graving/grunnarbeider oppdages olje, kjemikalier, unormal lukt, forskjellige rivningsmasser, søppel eller at utførende kjenner kvalme, hodepine eller annet ubehag skal arbeidene stanses og forurensningsmyndighetene varsles omgående. Konklusjon Det omsøkte tiltaket er, men unntak av dispensasjonsforholdet over, i samsvar med gjeldende plan samt øvrig regelverk gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. På bakgrunn av dette finner bygningsmyndigheten å kunne godkjenne omsøkte tiltak.

13 Kontroll Det vises til plan- og bygningsloven kapittel 23 og byggesaksforskriften kapittel 12 for redegjørelse av det ansvar som påligger tiltakshaver, ansvarlig søker, prosjekterende og ansvarlig utførende. Ferdigattest Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse. Gebyr Byggesøknader gebyrlegges i henhold til kommunens betalingsregulativ datert Brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. For denne sak beregnes gebyret slik Fritidsbolig: kr , Dispensasjon fra byggeforbud i plan: kr , Dispensasjon fra plankrav i arealplan, jf Ved behandling av flere dispensasjonssøknader i forbindelse med samme tiltak for hvert forhold utover 1: 50% av satsen: kr ,- Sum: kr ,- Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ephorte eller slett denne linja>

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Saksutskrift. Dispensasjon - Gnr 64 Bnr Hulvikveien 91 - Tilbygg fritidsbolig. Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget

Saksutskrift. Dispensasjon - Gnr 64 Bnr Hulvikveien 91 - Tilbygg fritidsbolig. Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget Saksutskrift Dispensasjon - Gnr 64 Bnr 164 - Hulvikveien 91 - Tilbygg fritidsbolig Arkivsak-dok. 16/02212-7 Saksbehandler Silvia Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget 14.11.2016 54/16

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266 Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266 Vedlegg: Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 Fasadetegninger

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 082/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 082/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 08.07.2016 Vår ref: 16/74-6 - 16/26057 Arkivkode: GBNR - 31/0011 Saksbeh.: Astrup Rønning, Mille Saksnummer Utvalg Møtedato 082/16 Plan- og teknikkutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 192/14 Plan- og miljøutvalget

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 192/14 Plan- og miljøutvalget Søgne kommune Arkiv: 31/87 Saksmappe: 2014/1775-30626/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet samt formålet i kommunedelplan, og fra byggeforbudet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133

Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133 Arkivsaknr: 2017/1215 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.02.2018 Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190 Arkivsaksnr.: 17/2088 DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190 Arkivsaksnr.: 17/2088 DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190 Arkivsaksnr.: 17/2088 DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A Vedlegg: Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 Fasadetegninger

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 Søgne kommune Arkiv: 26/66 Saksmappe: 2017/3616-7244/2018 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 09.02.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen 10

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen 10 Søgne kommune Arkiv: 37/97 Saksmappe: 2017/1776-34362/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 14.08.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 132 BNR 53, 535 OG 153 - BREVIKVEIEN 155 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra ANS SØK Batchelor Arkitekter

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø. 175/ Hovsveien 109 B - Hytte ved Iddefjorden - rammetillatelse og dispensasjon

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø. 175/ Hovsveien 109 B - Hytte ved Iddefjorden - rammetillatelse og dispensasjon Halden kommune Arkivkode: 175/0081 Arkivsaksnr: 2017/2668-11 Journal dato: 13.03.2018 Saksbehandler: Espen Waleur Utvalgssak Utvalg Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av levegg ved brygge, samt oppføring av levegg - GB 47/101 - Frøyslandsveien 54

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av levegg ved brygge, samt oppføring av levegg - GB 47/101 - Frøyslandsveien 54 Søgne kommune Arkiv: 47/101 Saksmappe: 2017/3237-8126/2018 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 14.02.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av levegg ved brygge, samt oppføring av

Detaljer

Øyvin Kristiansen søker om dispensasjon fra kommuneplan for å oppføre naust i sin eiendom, Gnr. 84 Bnr. 23, Sørvær

Øyvin Kristiansen søker om dispensasjon fra kommuneplan for å oppføre naust i sin eiendom, Gnr. 84 Bnr. 23, Sørvær Arkivsaknr: 2017/978 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.02.2018 Øyvin Kristiansen søker om dispensasjon fra kommuneplan for å oppføre naust i sin eiendom,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for brygge - GB 42/34 - Kilstangen 79

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for brygge - GB 42/34 - Kilstangen 79 Søgne kommune Arkiv: 42/34 Saksmappe: 2016/894-12473/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 17.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for brygge - GB 42/34 - Kilstangen 79 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING.

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Eirik Skogstad Nilsen SAKSMAPPE: 2016/1160 ARKIV: 075/0211/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 107/16 31.08.2016 DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 21.11.18 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEHØYDE Rådmannens forslag til

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213265/11 Saksbeh.: MFSA Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 26/36 Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 26/36 Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 26/36 Arkivsaksnr.: 04/03337-003 ERSTATNINGSHYTTE LILLE SKOGHOLMEN G/BNR, 26/36 OLE TORGERSEN Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

ARKIV: 009/0014/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 97/

ARKIV: 009/0014/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 97/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Flutra Demaj SAKSMAPPE: 2015/2533 ARKIV: 009/0014/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 97/16 31.08.2016 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF OG PLANKRAVET

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Nils Rune Vikhals Nils Rune Vikhals NRV Prosjektering Mob:

Nils Rune Vikhals Nils Rune Vikhals NRV Prosjektering Mob: From: Sent: mandag 21. august 2017 01.18 To: Lillian Synnøve Olsson Subject: SV: svar på epost vedr hytta størrelse og plassering- riving av fritidsbolig og oppføring av ny - gnr 1137 bnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen Søgne kommune Arkiv: 37/38 Saksmappe: 2016/2850-51070/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 15.12.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen

Detaljer

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Terje Ragnar Hansen Frøyslandsmoen 16 4517 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1392-6 Flutra Demaj, 080/0033 02.11.2016 Dispensasjon og rammetillatelse

Detaljer

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST Sakstittel: Gbnr 35/43 - Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig Tiltakshaver: Jostein Jakobsen Frist for behandling: 07.05.16 Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr.

Saksgang Møtedato Sak nr. Arkivsak-dok. 17/04208-33 Saksbehandler Lilian Synnøve Olsson Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 26.09.2018 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan 2015-2026 2 - riving

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven GBnr 20/20

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven GBnr 20/20 Arkiv: 20/20 Arkivsaksnr: 2019/811-13 Saksbehandler: Kjell Magne Rasmussen Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Dispensasjon etter plan- og bygningsloven GBnr 20/20 Vedlegg til saken: 1

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 16509/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/1693 Dato: 21.12.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131 Søgne kommune Arkiv: 33/15 Saksmappe: 2016/2259-47796/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Detaljer

DISPENSASJONSSØKNAD: OPPFØRING AV LEVEGG PÅ GNR. 9, BNR. 2 - LAUNES. TILTAKSHAVER: GRETHE LAUNES. BEFARING

DISPENSASJONSSØKNAD: OPPFØRING AV LEVEGG PÅ GNR. 9, BNR. 2 - LAUNES. TILTAKSHAVER: GRETHE LAUNES. BEFARING Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Eirik Skogstad Nilsen SAKSMAPPE: 2016/472 ARKIV: 009/0002 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 105/16 31.08.2016 DISPENSASJONSSØKNAD: OPPFØRING AV

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Charlotte Scott Hagen Arkiv GBR 19/8 Arkivsaksnr. 16/1473. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Charlotte Scott Hagen Arkiv GBR 19/8 Arkivsaksnr. 16/1473. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Charlotte Scott Hagen Arkiv GBR 19/8 Arkivsaksnr. 16/1473 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling: Tilbygg til garasje - GB 24/95 - Amfenesveien 150

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling: Tilbygg til garasje - GB 24/95 - Amfenesveien 150 Søgne kommune Arkiv: 24/95 Saksmappe: 2016/2637-45717/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling: Tilbygg til garasje - GB 24/95 - Amfenesveien 150 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24 Søgne kommune Arkiv: 47/42 Saksmappe: 2016/3330-2956/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.02.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel -

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Fritidsbolig - gnr 1129 bnr 1 fnr 77 - Ingerøy hyttegrend - Takstfag AS - Hanne Merete Feddersen

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Fritidsbolig - gnr 1129 bnr 1 fnr 77 - Ingerøy hyttegrend - Takstfag AS - Hanne Merete Feddersen Arkivsak-dok. 17/05535-25 Saksbehandler Lilian Synnøve Olsson Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 14.02.2018 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Fritidsbolig - gnr

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE

DISPENSASJON OG TILLATELSE MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning WILHELMSEN ARKITEKTUR Kvitsøygata 15 4014 STAVANGER DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/1141-8 Flutra Demaj, 009/0021/L42 20.07.2016 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

AVSLAG. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

AVSLAG. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Kjell Ivar Kjelsnes Frøyslandsmoen 9 4517 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1875-8 Flutra Demaj, 38273073 081/0052/L42 08.12.2016 AVSLAG

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja Gbnr 053/013 - Naust Administrasjonssjefens innstilling: 1. Med henvisning

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 103/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 103/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 05.09.2016 Vår ref: 15/2931-13 - 16/29008 Arkivkode: GBNR - 12/0015 Saksbeh.: Maritvold, Annette Ericson Saksnummer Utvalg Møtedato 103/16 Plan- og teknikkutvalget

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2016/1412-10 Arkiv: 6/76 Saksbeh: Anders Auten Pedersen Dato: 02.01.2017 Klage på avslag om utvidelse av verandasted: Nordveien 52 gnr. 6 bnr. 76Tiltakshaver:

Detaljer

GBNR 24/111 - STIEN - ENEBOLIG OG GARASJE - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT SJØ

GBNR 24/111 - STIEN - ENEBOLIG OG GARASJE - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT SJØ GBNR 24/111 - STIEN - ENEBOLIG OG GARASJE - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT SJØ Sakstittel: Gbnr 24/111 - Enebolig med garasjedel Tiltakshaver: Bård Gaustad Klar for behandling:

Detaljer

GBNR 87/32 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT DISPENSASJON - RIVE EKS GARASJE OG OPPFØRING AV NY - GAMLE SØRLANDSKE 93

GBNR 87/32 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT DISPENSASJON - RIVE EKS GARASJE OG OPPFØRING AV NY - GAMLE SØRLANDSKE 93 Sande kommune Anstein Schwencke Gamle Sørlandske 93 3074 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 23.05.2017 17/827-3 GBNR-87/32 Ingrid Ertresvåg GBNR 87/32 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Dispensasjon. Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling. seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland seniorrådgiver Anne Strømsæther

Dispensasjon. Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling. seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland seniorrådgiver Anne Strømsæther Dispensasjon Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland seniorrådgiver Anne Strømsæther Hva er en dispensasjon og hva kan det dispenseres fra? Det klare utg.pkt: Alle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arkivsak. Nr.: 2016/229-5 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Kolberg Terje - 187/4 - Ny fritidsbolig - Vikan 85 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - utvidelse av hytte - GB 12/70 - Vragevigheia 65

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - utvidelse av hytte - GB 12/70 - Vragevigheia 65 Søgne kommune Arkiv: 12/70 Saksmappe: 2016/1284-24094/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 09.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - utvidelse av hytte - GB 12/70 - Vragevigheia 65 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Hans Andreas Holsen Kristiansund 13. mars 2019

Hans Andreas Holsen Kristiansund 13. mars 2019 Hans Andreas Holsen Kristiansund 13. mars 2019 Kristiansund kommune v/byggesak SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE PBL 1-8 OG FRA FORMÅLET MED LNF Eiendom 113/133 Kvitnesveien 26, 6524 Frei i Kristiansund

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - tilbygg til to anneks - GB 20/143 - Prestebukta 27

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - tilbygg til to anneks - GB 20/143 - Prestebukta 27 Søgne kommune Arkiv: 20/143 Saksmappe: 2017/2310-3506/2018 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 23.01.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - tilbygg til to anneks - GB 20/143 - Prestebukta 27 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Søgne kommune Arkiv: 37/58 Saksmappe: 2016/1093-23518/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Utv.saksnr

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2017/4046-2 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - tomt nr 14 - Storvikav 12, 7502 Stjørdal - Søknad

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 37/74 - Basstuvåga 30

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 37/74 - Basstuvåga 30 Søgne kommune Arkiv: 37/74 Saksmappe: 2018/1049-14441/2018 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 20.03.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 37/74 - Basstuvåga 30 Utv.saksnr

Detaljer

ARKIV: 027/0036/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 22/

ARKIV: 027/0036/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 22/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Flutra Demaj SAKSMAPPE: 2015/2401 ARKIV: 027/0036/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 22/16 10.02.2016 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FRILUFTSFORMÅL

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Ingrid Salthaug Kleveåsen 13 4515 Mandal Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/3014-20387/2017 Jan Inghard Thorsen 42/39 02.05.2017 Melding om sak som har

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/928-7 Arkiv: 12/44 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 29.09.2014 Klagebehandling:Avslag på søknad om ettergodkjenning av ulovlig oppført annekssted:

Detaljer

GBNR 12/1318, SØRE MARIKOVEN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON

GBNR 12/1318, SØRE MARIKOVEN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON GBNR 12/1318, 307 - SØRE MARIKOVEN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 12/1318, 307 - Kai og sti Tiltakshaver: Jan Helge Mikkelsen Klar for behandling: 01.07.19 Frist for behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven - bod og gapahuk GBFnr 6/1/24. Tiltakshaver Morten Rakfjord

Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven - bod og gapahuk GBFnr 6/1/24. Tiltakshaver Morten Rakfjord Arkiv: 6/1/24 Arkivsaksnr: 2018/2068-4 Saksbehandler: Ida Kristina Østerbøl Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven - bod og gapahuk GBFnr

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 13/13 SAK NR 13/163 SAK NR. 13/260 REFERATER

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen ny fritidsbolig- gnr 1137 bnr 3 fnr 3 Skarlunden 27 - Magnar Vestby og Ingrid Lorås Vestby

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen ny fritidsbolig- gnr 1137 bnr 3 fnr 3 Skarlunden 27 - Magnar Vestby og Ingrid Lorås Vestby Arkivsak-dok. 19/01378-12 Saksbehandler Lilian Synnøve Olsson Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen 2015-2026 2 - ny

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Søknad om dispensasjons fra arealplan til deling av grunneiendom gnr 34 bnr 68. Søker: Finn og Charles Pettersen

Søknad om dispensasjons fra arealplan til deling av grunneiendom gnr 34 bnr 68. Søker: Finn og Charles Pettersen Arkiv: 34/68 Arkivsaksnr: 2018/71-25 Saksbehandler: Camilla Vonheim Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Søknad om dispensasjons fra arealplan til deling av grunneiendom gnr 34 bnr 68.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10 Søgne kommune Arkiv: 37/97 Saksmappe: 2017/161-9600/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 05.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge

Detaljer

Gbnr 15/179 - HILLEREN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV NAUTTOMT. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Gbnr 15/179 - HILLEREN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV NAUTTOMT. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Gbnr 15/179 - HILLEREN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV NAUTTOMT Klar for behandling: 13.03.19 Frist for behandling: 16 uker Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer