Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FOR

2 Innhold Historikk... Idrettslagets formål... Visjon... Verdigrunnlaget... Mål... Idrettslagets Organisasjon... Medlemmer... Aktivitet... Anlegg... Arrangement... HVORDAN PLANLEGGES OG GJENNOMFØRES EN KONKURRANSE?... Informasjon... Økonomi... Økonomisk utroskap/varslingsplikt... Regler for Kristiansand Danseklubb... Utmerkelser og æresbevisninger...

3 Historikk Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb (KDK) ble stiftet i Klubben er tilsluttet Norges Danseforbund, som igjen er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Klubben er også en del av Vest-Norsk Dansekrets. Klubben har i 30 år drevet med SPORTSDANS og høsten 2015 startet vi opp med FREESTYLE. Kristiansand Danseklubb tilbyr også kurs i HIP HOP og Rullestoldans. Sportsdans Danseformen er bygget rundt bestemte dansetrinn som følger takten i musikken. Det danses sammen i par to og to. Sportsdans er konkurransedans i grenene standard (vals, tango, wienervals, slowfox og quickstep) og latinamerikanske danser (rumba, samba, cha-cha-cha, paso doble og jive). Standard: er den klassiske formen der danserne danser tett inntil hverandre i fast holdning Den inneholder både rolige danser som vals og opp til raske danser som Quickstep. Latinamerikanske danser er danser med der parene ikke har fast holdning, men danser mer med hold i hendene eller ved siden av hverandre. Musikken består av både heftige rytmer i Samba, men også rolig og følsom rytme i Rumba Freestyle Danseformen er bygget på energi, spenst og bevegelighet. Man lærer dansebevegelser i en form som passer for de aller fleste som er glad i å bevege seg til musikk. Det er to danseformer i denne stilen, singel og slow. Singel: Er den raske, energiske formen som danses til raske, rytmiske poplåter. Slow: Er sakte, mer lyrisk form som danses til roligere musikk. Danserne er spredt utover et stort ferdighetsnivå fra de som trener 1 gang pr uke til 5 ganger pr uke. I tillegg har danserne muligheten til å trene uten trener til stede, såkalt egentrening flere dager i uken. Utenom dette treningsopplegget henter klubben andre anerkjente trenere til Kristiansand og arrangerer trenings-helger, slik at våre medlemmer kan få et allsidig treningstilbud. I dag har klubben ca 225 medlemmer med stort og smått. Kristiansand Danseklubb står også som arrangør av større nasjonale dansekonkurranser og klubbens dansere deltar gjerne med oppvisninger i forskjellige sammenhenger.

4 Våre dansere har mulighet til å delta i flere konkurranser. Blant annet i Vestlandsserien og i nasjonale og internasjonale konkurranser. Dette fører til at våre dansere ofte er på reisefot og derfor også synlig innen dansesporten og blant publikum, men det er ingen plikt til å delta på konkurranser. Vi ønsker å følge opp våre medlemmer på alle nivåer. Bredde er viktig og det samme er toppen. Vi trenger toppen for profilering av idretten vår og bredden for å skape miljøet og trivselen med det vi gjør. Kristiansand Danseklubb er stolt over å være en klubb hvor rekruttering stadig finner sted og vi ønsker nye medlemmer velkommen.

5 Idrettslagets formål Kristiansand Danseklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett tilsluttet Norges Danseforbund, som er en del av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben er også en del av Danseregion vest. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Visjon Vi skal skape enorm danseglede, med et entusiastisk fellesskap - som har den beste kompetansen! Verdigrunnlaget Danseglede Engasjement Respekt Ærlighet Virksomhetsideen Kristiansand Danseklubb skal ha et variert dansetilbud til alle aldersgrupper. Vi skal være en klubb som ivaretar både på topp- og breddeidrett. Vi skal ha godt kvalifiserte trenere og være gode på å gi informasjon til våre medlemmene. Klubben skal gi mulighet for dem som ønsker å satse på konkurransedans, og skal ta vare på medlemmer som ønsker å danse for treningens eller miljøets skyld. Kristiansand Danseklubb skal jobbe for et godt klubbmiljø med et stort engasjement og glede. Mål Kristiansand Danseklubb ønsker et eget «dansens hus» som har plass til alt av KDK`s aktiviteter. Daglig leder. Delmål Anlegg/lokaler arbeide for å få tilstrekkelig treningstider i godt egnede lokaler. På sikt å ha eget lokale.

6 Aktivitet Arrangement Trenere Økonomi Holde nybegynner kurs. Tilby videregående kurs. Tilby konkurranse satsning. Starte nybegynner kurs i en annen bydel i 2016 Kursavslutning med oppvisning hvert halvår Juleshow for hele klubben i november/desember. Arrangere konkurranser vår og høst. ( Sportsdans og Freestyle) Ha sosiale samlinger for danserne i forbindelse med trenings-helger, ved mulighet. Opplæring av hår/sminke/el. i forbindelse med trenings-helger. Ha kvalifiserte trenere. Oppfordre trenere til videreutdannelse. Utdanne/innhente nye trenere til trenerteamet etter behov. Tilknytte oss eksterne trenere for elite/champ dansere på treningshelger. Opprettholde en forsvarlig økonomi. Øke omsetningen for å kunne realisere hoved-/delmål i fremtiden. Avsette minimum 10% av overskudd på sparekonto til eget lokale i framtiden. Ha en god fordelingsnøkkel.

7 Idrettslagets Organisasjon Styret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer er beskrevet i klubbens vedtekter og godkjent av årsmøtet. Årsmøtet - er klubbens høyeste myndighet. - blir avholdt en gang i året i måneden som er fastsatt i loven (innen 31.mars). - Protokollen skal legges ut på klubbens internettsider. - innkalling til årsmøtet skal skje 1 måned før årsmøtet avholdes. - innkalling annonseres på nettet og sendes ut til medlemmene pr mail (min idrett). - innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1 uke før. - er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten og er over 15 år. (Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år). - legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. - skal gjennomføres slik det er fastsatt i NIf`s lovnorm for idrettslag - Styrets ansvar - planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben. - iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter - stå for klubbens daglige ledelse, og representere klubben utad. - disponere klubbens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett - oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Styrets faste oppgaver - Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen i januar/februar - Gjennomføre årsmøtet i henhold til klubbens vedtekter. - Rapportere endringer av post og e- postadresser internt og eksternt. - Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen (etter avholdt generalforsamling) - Søke kommunale midler. Sjekk med kommune for søknadsfrist (pdd. 15. mars) - Søke kommunen om treningstider, sjekke kommunen om søknadsfrist (pdd. 01. mai) - Søke om tildeling av konkurranser - Sette opp sesongenes treningstider.

8 Leder: Har det overordnede ansvaret for at Kristiansand Danseklubb fungerer og driftes etter de fastsatte vedtekter og basisloven. Organisere arbeidet i styret, innkaller og leder styremøtene. Representerer KDK utad. Signerer, etter fullmakt, på vegne av KDK. Har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Nestleder: Er stedfortreder for lederen og assisterer lederen i dennes arbeid og deltar i større prosjekter. Styremedlemmer: Skal sørge for at gruppa blir styrt etter de vedtatte budsjetter og planer. I tillegg skal styret konstituere seg med de ansvarsområdene som står under Anbefaling organisering av styret. Ungdomsrepresentant: Anbefalte oppgaver: Markedsansvarlig Arrangementsansvarlig Sportslig ansvarlig Utviklingsansvarlig Informasjonsansvarlig Trener/utøver kontakt Ungdomsrepresentant Samme plikter og rettigheter som styremedlem. Unge danseres representant i styret. Skal ivareta ungdommenes ve og vel og være deres talerør i styret. Varamedlem: Varamedlem oppfordres til å møte på styremøtene. Har stemmerett dersom styret ikke er fulltallig. Trer inn i styret dersom en av styrets medlemmer blir fritatt for sitt verv for en lengre periode.

9 Oppgaver i styret: Økonomiansvarlig: Står for utbetalinger hos styret og har ansvar for klubbens regnskap. Skal sørge for at vedtatt budsjett blir fulgt og informere styret hvis det er avvik. Skal til enhver tid være à jour med klubbens økonomiske stilling. Skal legge fram oppdatert økonomioversikt på hvert styremøte og regnskap hvert kvartal. Forberede års regnskap/budsjett forslag som bearbeides i styret. Sekretær: Skal føre referat fra alle styremøter/og andre møter der den er representert, og følge opp status for åpne saker til neste styremøte. Arrangementsansvarlig: Skal ha oversikt over alle ulike arrangementer som blir gjennomført i regi av KDK (utenom konkurranser som har egen komite). Skal sørge for at informasjonen når ut til relevante deltakere. Skal gjennomføre arrangementer i regi av klubben og sørge for at det blir gjennomført etter handlingsplan. Skal lage evaluering av arrangementer som har vært. Kursavslutning, Juleshow, foreldremøter, interne foredrag mm. Konkurranse ansvarlig: Er styrets representant i konkurransekomiteene. Konkurranseleder velger medlemmene i konkurransekomiteen. Konkurranseansvarlig skal informere styret om komiteens sammensetning, arbeid,framdrift, gjennomføring og evaluering. Sportslig utvalg: Sportslig utvalg har ansvar for å lage planer for treninger og treningshelger (i samsvar med danseforbundets øvrige terminlister), anbefaling av eksterne trenere og videreutvikling av egne trenere. Skal aktivt jobbe for å nå klubbens sportslige ambisjoner.

10 Være et kontaktpunkt mellom danserne og treneren der hvor dette er formålstjenlig. Sportslig utvalg utpekes og evalueres av styret etter årsmøtet. Utvalgets leder er trenerkontakten i styret. I tillegg består utvalget av hovedtrenerne og en utpekt foreldrerepresentant fra de respektive grener. Utvalget utpeker dansekontakter for de respektive grener. Ungdomsrepresentanten og styrets leder har møterett. Styret kan gjøre endringer i utvalget ved behov i perioden. Sportslig leder/trenerkontakten: Skal være leder for sportslig utvalg. Sportslig leder er ansvarlig for utvikling ledelse og koordinering av den sportslige virksomheten i klubben. Ha jevnlig kontakt med klubbens egne trenere, og gjennomføre trenermøte/samlinger. Se hvilke behov den enkelte trener har for kompetanseheving etc. Andre ti llitsvalgte Revisor Revisjonen skal utføres av to revisorer valgt av årsmøtet. Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. - skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. - hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på

11 Revisjonsuttalelse Revisor skal hvert år uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avgitt av organisasjonsleddets styre, dog senest syv måneder etter regnskapsårets slutt, legge frem sin revisjonsuttalelse. Revisjonsuttalelse skal avgis også der årsregnskapet er ufullstendig. Revisjonsuttalelsen skal dateres og underskrives av revisor. Valgkomité Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte og rapporterer til og legger frem sitt forslag for årsmøtet. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Valgkomiteens oppgaver: Valgkomiteen skal ha gjort en jobb på forhånd på vegne av årsmøtet for å plukke ut og sette sammen det beste mannskapet på «skuta» for de neste årene! Valgkomiteen plikter: - å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode - å vurdere styrets og komiteenes virksomhet - se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling - å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning - å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og der igjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget - å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli foreslått - ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag - før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet - under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeid Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer etter nøye vurderinger. Anbefalte hjelpemidler Organisasjonsleddets lov (basert på NIFs lovnorm for det aktuelle organisasjonsleddet) NIFs lov Kjønnsfordelingsbestemmelsen følger av NIFs lov 2-4 Valgbarhetsbestemmelsene følger av NIFs lov 2-5, 2-6 og 2-7

12 Gren utvalg Sportsdans og Freestyle vil kunne ha egne grenutvalg som jobber med grenes aktiviteter. Representant fra styret som tilhører den enkelte gren er leder for gruppen. Forslag til saker grenutvalget kan jobbe med Praktisk organisering av treningshelger/konkurranse/reiser/sosiale aktiviteter Champ Egne konkurranser Marketsføring

13 Medlemmer Ved innmelding skal medlemmene søke medlemskap gjennom «min idrett» eller fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, e-post, mobilnr., navn på foresatte. Medlemskap i Kristiansand Danseklubb (KDK) er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt Medlemskap i KDK kan opphøre ihht. En ansatt kan være medlem i klubben og har da stemmerett på årsmøtet men den ansatte kan ikke velges til verv i klubben. Medlemskontingenten fastsettes på årsmøte og koster pdd kr. 300,- pr. år. som innbefatter Familiemedlemskap. For å oppnå familiemedlemskap må medlemmene registreres som familie i «min idrett» Aktivitet Klubben har tilbud om forskjellige dansetilbud for sine medlemmer i alle aldersgrupper. Våre kurs: Kursene som klubben til en hver tid tilbyr finnes på hjemmesiden. Klubben gir også mulighet for medlemmer som ønsker å konkurrere innen grenene Sportsdans (standard og latin) og Freestyle/discojazz. Sportsdans: Som medlem i KDK kan sportsdansere trene seg opp til å bli konkurransedansere. Parene trener fast etter ukeplan med klubbens trener(e), og velger selv om de vil benytte seg av tilbud om å trene med eksterne trenere. Freestyle: Her starter man som nybegynner, og etter intern vurdering kan man komme med i videregående gruppe. Etter videre trening her kan man bli med på konkurransepartiet. Anlegg Kristiansand Danseklubb får tildelt treningslokaler/tider gjennom kommunen, og de fleste treningene gjennomføres på Vågsbygd Kultursenter og Vågsbygdhallen.. KDK har fast lager på Vågsbygd Kultursenter

14 Alle styremedlemmer har nøkler til anlegget, og hovedtrenerne har også nøkkel. Det føres egen logg for nøklene på driftskontoret - Vågsbygd Kultursenter. Dansere som har privattimer, må betale gulvleie direkte til utleier (utenom egen treningstider). Oversikt over kapasiteten på dansesalene oppdateres på klubbens hjemmeside ( Arrangement Klubben arrangerer følgende tilstelninger: For konkurransedansere i sportsdans/freestyle Konkurranser i Sportsdans/ Freestyle Deltakelse i 17. mai-toget Oppvisninger på kjøpesenter osv. Sponsoroppdrag. Sommer/juleavslutning Diverse sosialt ved trenings helger For kurs deltakere: Avslutning for kurs vår/sommer og juleball (danseshow) Klubben kan ikke opprettholde disse aktivitetene uten frivillig innsats fra klubbens medlemmer. Får klubben anledning til å markedsføre seg ved å ha danseoppvisning på f.eks. kjøpesenter er det vanlig at konkurransedanserne stiller på dette. De er klubbens flaggskip, og er den beste reklamen klubben kan få. I forbindelse med vår- og juleball (danseshow) er det også en del forarbeid og dugnadsarbeid på selve dagen. Foreldrene til konkurransedanserne vil også her måtte være med å ta i et tak for at arrangementet skal kunne gjennomføres. HVORDAN PLANLEGGES OG GJENNOMFØRES EN KONKURRANSE? Alt må gjøres på dugnad.. Før konkurransen:

15 - Forbundet eller kretsen kommer med forespørsel om arrangører til konkurranser (NorgesSerie, NM og Vestlandsserier) - Styret velger Konkurranseleder som setter sammen konkurransekomite - Klubben må søke kommunen om tilgang på hall - Selve forarbeidet til konkurransen starter ca. 3 mnd. før konkurransedato: - Komiteens arbeidsoppgaver: o Lage invitasjon som er i.h.t. krav og standard, og som sendes ut til forbund, krets og klubber o Purre opp forbund/krets i forhold til informasjon om dommere til konkurransen bestille flybilletter/hotell osv. o Ta i mot påmeldinger fra klubbene registrere disse inn i programmet, sjekke at alle opplysningene stemmer i forhold til riktige klasser osv. o Sjekke at innbetalingene fra klubbene stemmer med antall påmeldte o Bestille premier til danserne o o o o o o Setter opp timing i.h.t. konkurransereglementet Musikk må sorteres på deltakende klasser/nivåer etter oppsatt timing Skaffe sponsorer til programblad (alle i klubben må hjelpe til!) Skaffe premier til lotteri (alle i klubben må hjelpe til!) Innkjøp til kafé Planlegge dugnaden for konkurransegjennomføringen Selve konkurransen: - Rigge opp hallen (bord, stoler osv). - Pynte bord - Sette opp premiebord - Klargjøre kafé - Hente/bringe dommere - Sørge for mat til sekretariatet og dommere - Rydding underveis (bord, toaletter osv.) - Kafédrift - Loddsalg - Inngangsbilletter - Rydding/nedrigging etter konkurransen (her må alle bidra!!) Informasjon Kristiansand Danseklubbs hoved informasjonskanal til medlemmene er via nettsiden Det brukers i tillegg til dette mail, facebook gruppe/side eller utdeling av lapper når dette er mest hensiktsmessig.

16 Økonomi - Styret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi - Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. - Alle innkjøp skal godkjennes av styret. - Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer. - Det skal tegnes underslagsforsikring for de som disponerer kontoene. Fordelingsnøkkel pr Klubbens økonomi og resurser deles opp etter gjeldene fordelingsnøkkel pr Allerede opparbeidede resurser fordeles på de enkelte grener. Klubben - 20% av resurser på konto pr Sportsdans ca 80% av resurser på konto pr Freestyle kr Videre fordelingsnøkkel Klubben/Hoved styret Medlemskontingenter Kurs inntekter Inntekter fra alle nybegynnere Felles dugnad Felles sponsor Faste trenerutgifter Sportsdans/Freestyle Inntekter videregående/konkurranse/elite grupper Trenings-helger Dugnad Konkurranser/arrangementer Sponsor Påmeldings avgifter til konkurranse

17 Klubben/hovedstyret har råderett og ansvar over all økonomi og kan dersom det for videre drift er avhenig av det hente opp resurser fra grenene. Det vil da fordeles etter medlemstall. Gren utvalg/styrer kommer med ønsker som godkjennes av hovedstyret. Dersom en gren blir så stor at det er behov for eget grenstyre vil eget regnskap og budsjett bli satt opp. Regel for Regnskap Klubben benytter intern regnskapsansvarlig for å sikre at regnskapet blir gjort i henhold til gjeldende lover og regler. Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer. Det skal i størst mulig grad unngås transaksjoner med kontanter. Det skal skrives bilag på alle utgifter og inntekter. Medlemskontingent Medlemskontingenten for neste år fastsettes på årsmøtet som en egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov. 4 Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem eller som del av familie medlemskap. Den til en hver tid gjeldende medlemskontingent er opplyst på klubbens nettside: Innkrevingsrutiner Betales gjennom «min idrett». Dugnad KDK er avhengig av at medlemmene stiller opp på dugnad. Det skal jobbes aktivt i klubben for å kommunisere gode holdninger til dugnadsarbeid. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene. For enkelte dugnads/sponsorabeid vil andel av inntjente penger bli overført utøverkonto. Det vil bli gitt informasjon om dette før hver enkelte dugnad. Utøverkonto Det vli bli opprettet utøverkontoer og andel av dugnad/sponsor penger vil bli tilgodesett den enkelte utøver. Størrelsen på andelen vil variere og fastsettes for hver dugnad/sponsor.

18 Opparbeidet penger kan brukes til betaling av treningshelger, privattimer, startkontingent konkurranser, og andre utgifter vedrørende dansen. Pengene kan ikke fås ut i kontanter. Startkontingent konkurranser: Arrangerer KDK konkurranse, slipper klubbens medlemmer å betale egen startkontingent. Sportsdans: Klubben dekker deltakelse på NS, NM og VS i tillegg til 2 valgfrie internasjonale konkurranser for sportsdans i løpet av et år. Hvis et par trekker seg fra en konkurranse, vil kostnader knyttet til dette bli belastet paret, med unntak av gyldig sykemelding. Styret kan gi dispensasjon etter søknad for andre tilfeller. Betingelser: For å få dekket konkurranseavgiften så må man være medlem: ha betalt medlemsavgift og treningsavgift. Paret må representere KDK i nasjonale konkurranser og NM. Danseparet må stille på alle lokale arrangementer som klubben gjennomfører. Gyldig fravær: Sykdom med sykemelding eller representasjon i regi av ND. Søknad om dispensasjon må sendes inn til styret i forkant av en konkurranse eller arrangement. Bakgrunn: Sportsdans har en grunnleggende god økonomi pga god dugnadsinnsats og arrangering av konkurranser opp gjennom årene med positivt resultat. Freestyle: Medlemmer som skal delta i konkurranser betaler inn egen startkontingent direkte til arrangør eller til KDKs konto innen opplyst innbetalingsfrist dersom felles betaling kreves. Klubben betaler da samlet startkontingent for klubbens dansere til arrangørklubb. Når økonomien i Freestyle tillater dette, vil styret se inn på evt. lignende modeller som sportsdans. Egenandeler ekstratrening/treningshelger: Det påløper normalt sett egenandel for trening med eksterne trenere. Økonomien til klubben vil til enhver tid bestemme hvor mye egenandel som må betales.

19 Betaling av bestilte felles- og privattimer dersom frafall For ikke møtt uten gyldig fravær betales full pris. Timer kan selges videre. Dersom alvorlig sykdom/skade (legeattest skal kunne framvises) skal følgende retningslinjer følges for å unngå fullt krav for timene: Det gis beskjed umiddelbart til treningsoppsettansvarlig om inntruffet uhell/sykdom. Timene skal forsøkes i størst mulig grad å selges til andre par. De timene som ikke er mulig å få solgt, tildeles den av partene som kan delta i paret, som videre betaler sin andel av timekosten. Den skadede betaler 50% av sin andel, og klubben betaler 50% av andelen. Reklame/sponsoravtaler Alle sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret. En danser/par/gruppe kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra hovedstyret. Danser/par/gruppe har mulighet til å ha egne sposorer men må følge gitte regler Ved personlige sponsorer må det søkes styret om godkjenning for hver avtale. Det kan ikke avtales med bedrifter som konkurrerer med klubbens sponsorer. Ingen avtaler kan vare lengre enn 1 år. Det kan ikke profileres for private sponsorer der utøverne representerer KDK i konkurranser eller på andre arenaer. Eller dersom KDK gir støtte for deltagelse til paret/danseren/gruppe uten styrets godkjenning. Egne sponsormerker er ikke tillatt på klær som er levert av KDK Klubben oppfordrer danser/par/gruppe til å anbefale aktuelle sponsorer til å støtte klubben generelt. Det vises for øvrig til «Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov», 13 og 14. Lønn og honorar Klubben ansetter trenere etter gjennomgang av formell/uformell kompetanse. Lønnssystemet tar hensyn til alder, ansvar og kompetanse. Styret mottar ingen honorar for arbeid utført for klubben. Styrets arbeid skal være preget av frivillighet.

20 Lønn til utenlandske trenere Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Utenlandske trenere omfattes ikke av artistskatteloven. I slike tilfeller blir det spørsmål om oppdraget til en utenlandsk trener skal rapporteres til skattemyndighetene. Dersom oppdraget har en total pris på over NOK ,- skal det rapporteres på et skjema som heter RF-1199, se ligningsloven 5-6 og I forhold til plikten til å betale skatt følger den av skatteloven 2-3, men treneren kan være unntatt fra å betale skatt dersom han/hun er unntatt etter en skatteavtale mellom hjemlandet og Norge. Dersom oppdraget skal rapporteres på RF-1199 må dette sendes inn senest 14 dager etter at oppdraget ble påbegynt. Skjemaet vil så bli behandlet hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker og vi vil gi tilbakemelding dersom dere trenger å gjøre noe ytterligere. Reiseregning Krav til reiseregning: - Alt fylles ut på reiseregningen: o navn, adresse, personnr, bankkto. o til og fra og dato for hver enkelt reise o formål med hver enkelt reise o ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis - Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): o Originalkvitteringer/kopier/skanning av kvitteringer godkjennes ved god kvalitet. Merverdiavgift Klubben er ikke MVA-pliktig Økonomisk utroskap/varslingsplikt Medlemmer som får mistanke om økonomisk utroskap har varslingsplikt til styret. Styret vil behandle/granske og eventuelt anmelde forholdet hvis dette er nødvendig.

21 Regler for Kristiansand Danseklubb Generelle regler for utøvere/medlemmer: Alle medlemmer skal vise gode holdninger Utøverne og foreldre skal respektere hverandre Alle skal vise lojalitet mot klubb og trenere Alle skal hjelpe hverandre og stille opp for hverandre Alle skal følge klubbens regler Utøverne skal være ærlig overfor trener og andre utøvere Alle medlemmer skal ta ansvar for godt samhold Utøverne skal stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til Alle skal vise engasjement Alle skal være stolt av sin egen innsats Det påhviler alle medlemmer å anerkjenne andre sin innsats Alle har ansvar for miljø og trivsel Alle plikter å reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier. Regler for utøvere Utøverne skal være lojale mot opplegget og fellesskapet. Man skal overholde tidspunkter og delta aktivt innenfor fellesoppleggets aktiviteter. Utøveren skal gi beskjed i god tid til trener dersom en ikke kan møte til avtalt trening. Utøveren skal representere KDK på en positiv måte gjennom sin adferd, holdning og interesse for emnene som behandles. Utøveren skal opptre lojalt mot andre og bidra til spredning av informasjon og erfaringer. Utøveren må delta på KDKs egne arrangementer som konkurranser, ball, 17. mai osv. (permisjon kan gis på grunnlag av uttak fra ND til mesterskap / konkurranser, sykdom ol.) Utøveren må bruke KDKs treningsdress på fellesopplegg dersom ikke annet er avtalt. Utøveren skal profilere KDKs sponsorer på en positiv måte. Ansvar for å synliggjøre sponsors merker på best mulig måte ved avfotografering. Klubbens oppgaver Klubben plikter å stille med kvalifiserte trenere. Klubbens sportslige opplegg skal kvalitetsikres av Sportslig Utvalg. Klubben skal tilrettelegge for hensiktsmessig trening. Klubben skal i størst mulig grad tilrettelegge for den enkelte utøvers sportslige utvikling.

22 Retningslinjer for trenere SOM TRENER SKAL DU BIDRA TIL: - Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren - Positive erfaringer med trening og konkurranse - Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap - Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre - Vær et godt forbilde - Møt presis og godt forberedt til hver trening - Som trener er du veileder, inspirator og motivator - Bry deg litt ekstra og involver deg i danserne dine - Bli kjent med dansernes individuelle mål og opplevelser av treningen - Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos danseren - Vis god sportsånd og respekt for andre - Vær bevisst på at du gir alle danserne oppmerksomhet - Enhver danser eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter Som hovedtrener skal man i tillegg ha ansvar for Jevnlige trenermøter Kommunikasjon mellom trenere/sportslig utvalg/styret. Faglig oppfølging/utvikling av den enkelte trener. Være coach for den enkelte trener Informere den enkelte trener om retningslinjer i klubben. INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: - En målrettet plan - Progresjon i opplevelser og ferdigheter - Stadig nye utfordringer slik at danseren flytter grenser - Effektiv organisering - Saklig og presis informasjon - Kreative løsninger - Fleksibilitet ved problemløsning Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

23 Mobbing Dette er noe idretten ikke aksepterer. Medlemmer må varsle trenere/styret ved mistanke om mobbing. Foreldre vil bli informert. Seksuell trakassering Politiattest KDK avkrever sine trenere/styret/andre tillitspersoner politiattest en gang i året/styreperiode. Alkohol IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL: Skikk og bruk for e-post Under er forslag til regler ved utsending av e- post til medlemmer og andre. - Informasjon til klubbens medlemmer blir sendt ut på e-post via «min idrett»,(alle medlemmer må påse at riktig e-postadresse er registrert) - Svar snarest mulig på e-postens innhold. Dersom det ikke mulig med avgjørende svar, bekreft at e-post er mottatt og at du vil komme tilbake på et senere tidspunkt.

24 Utmerkelser og æresbevisninger Klubben kan dele ut utmerkelser og æresbevisninger etter forslag fra styret eller medlemmer. Slike utmerkelser gis personer som gjennom sitt engasjement og virke har påvirket klubben positivt over flere år. Et æresmedlem får livslangt medlemskap i klubben. Slike medlemskap skal gjenspeiles i klubbens regnskap. Æresmedlemmer: - Lill Cathrine Aabel Snaprud (Nutti) 29 mai Styret vil til en hver tid være lydhør for forslag til nye statutter for utmerkelser eller æresbevisninger. Årsmøtet skal godkjenne slike statutter og foreslåtte mottakere av utmerkelser eller æresbevisninger. Forslag må være styret i hende SENEST 14 dager før årsmøtet.

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Generalsponsor 2011-2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Verdigrunnlaget... 4 Organisasjonsplan... 5 Årsmøtet...

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 4 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite Org.nr xxx xxx xxx Vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm. 2010 Organisasjonsplan for Lørenskog Ishockeyklubb Elite vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm.2010.. 1

Detaljer

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedtatt på årsmøtet i 2012, med endringer i 2013 og 2014 INNLEDNING... 2 ENDRINGER 2016... 2 GRUNNOPPLYSNINGER I.F. URÆDD ALLIANSEIDRETTSLAG... 2 ORGANISASJONENS OPPBYGGING...

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Organisasjons og handlingsplan 2014

Organisasjons og handlingsplan 2014 Organisasjons og handlingsplan 2014 Re Motorsport er en av de største motorsportklubbene i regionen. Klubben har NM bane, 85 bane og barnebane med tilhørende nytt klubbhus. Klubben har utøvere i mange

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Innledning Følgende plan danner grunnlaget for driften av Gjesdal Dykkeklubb. Planen skal sikre at driften av klubben standardiseres og holdes på et enklest mulig

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Organisasjonsplan HSSK Vedtatt på Kretstinget 20.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlagsopplysninger... 2 2 ORGANISASJON OG LEDELSE AV HEDMARK SKISKYTTERKRETS... 3 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOVER FOR IDRETTSLAGET HEMING STIFTET 25. JANUAR 1916 Vedtatt på generalforsamling 27. november 1922 Siste endring vedtatt 12.april 2005 april/mai 2009 Godkjent av Idrettsstyret 2005 2009 1 Navn og farger

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR SOLA BMX

ORGANISASJONSPLAN FOR SOLA BMX ORGANISASJONSPLAN FOR SOLA BMX vedtatt på årsmøtet 5. februar 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2-3 Historikk 4 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdisett 5 Overordnet målsetting 6 Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Vedtatt den 29.4.2009 Godkjent av Idrettsstyret 1 den xx / xx - xxxx Innhold INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISASJON... 3 3 MEDLEMMER... 4 4 MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

Brodd Badmintonklubb

Brodd Badmintonklubb Lov for Brodd Badmintonklubb, stiftet 15.juni 2010 2 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 5.8.2010 Vedtatt med senere endringer, på årsmøte av 07.03.2012. Vedtatt med

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Lov for Namsos turnforening, stiftet 31. mai i 1901. Vedtatt i årsmøte den 7. april 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den 3. mai 2011 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet 17.03.2016 Organisasjonsplan for Steinkjer Håndballklubb. Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Visjon...

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer