ORGANISASJONSKULTUR begrensning og mulighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSKULTUR begrensning og mulighet"

Transkript

1 ORGANISASJONSKULTUR begrensning og mulighet Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag for Bergen kommune 28. september 2011

2 Dagens temaer Hva menes med organisasjonskultur? Hvordan påvirker kulturen organisasjonen og medarbeiderne? Hvordan kommer organisasjonskulturen til uttrykk? Hva, om noe, kan ledere gjøre med organisasjonskulturen? Organisasjonskultur som suksessfaktor

3 Faglige referanser Henning Bang (1999) Organisasjonskultur. 3.utgave. Universitetsforlaget. (Ny revidert utgave kommer i november 2011) H. M Trice & J. M. Beyer (1993) The Culture of Work Organizations. Prentice Hall. (2004) Ledere og lederskap. AFFs Lederundersøkelse. Fagbokforlaget

4 Hva menes med organisasjonskultur? Slik vi gjør tingene her hos oss En uskreven programmering av tanker og handlinger i en gruppe Rettesnor for hva som er verdifullt å drive med Setter grenser for hva som passer seg ågjøre Preger felles oppfatninger og tolkninger av begivenheter Kulturen varierer ofte mellom grupper innen organisasjonen

5 Kastet ut Margots (89) kiste fra kjølelageret

6 Sto ute i timesvis I timesvis ble kisten stående blant paller, kasser og varer på kaia. På en gul post-it lapp i fotenden har noen skrevet "Margot Hilstad" med penn. Pårørende sjokkert - opplever det som respektløst og sårende at mormor og vi som pårørende får denne behandlingen Normalt i Nord-Norge Bransjedirektør Sverre Bjønnes synes ikke behandlingen av avdøde er noe å skrike opp for. - I Nord-Norge har det tradisjonelt vært vanlig at kister har stått på kaia på pall. Dette er et normalt avvik (Aftenposten, 30. juli 2008)

7 Definisjon Organisasjonskultur er delte verdier normer virkelighetsoppfatninger blant de som arbeider i en virksomhet

8 Verdier Hva virksomheten står for og etterstreber Uttrykker virksomhetens mission Setter standarder for hva som skal oppnås Påvirker medarbeidernes selvaktelse, identitet og motivasjon De færreste virksomheter lever opp til alt det de sier de står for Normalt med et skille mellom uttalte og levde verdier

9 Telenor Våre verdier Våre verdier minner oss stadig på hvordan vi skal gjøre det enkelt å benytte tjenestene våre. De inspirerer oss til å være en foregangsbedrift innen moderne kommunikasjon og kundebehandling. Gjør det enkelt. Hold det du lover. Vær inspirerende. Vis respekt. Våre verdier satt ut i livet Vi ønsker å gjøre det lett for kundene å få det de vil ha når de vil ha det. Vi skal holde det vi lover og levere det vi sier vi skal. Vi skal være nyskapende for å levere friske ideer. Og som et internasjonalt selskap vil vi vise respekt for våre kunder og deres kultur

10 Normer Forventninger om å opptre på bestemte måter Setter grenser for hva som er passende og upassende å foreta seg Ofte uskrevne regler Oppebæres av sanksjoner Faller ikke nødvendigvis sammen med hva som er lovlig og ulovlig

11 Da Norge klikket Han har prøvehoppet!.. Romøren testet ut bakken og sikkerheten, uten åsi det til noen eller invitere pressen til åbivåne. (Ingebrigt Steen Jensen, kronikk i Aftenposten)

12 Romøren: Skjønner hvis jeg ikke er så populær Jeg rotet nede i hjerterota av den norske folkesporten, og jeg burde skjønt at jeg gjorde det. Jeg beklager at jeg handlet med så dårlig dømmekraft, og jeg er virkelig lei meg, fortsatte Romøren.

13 Virkelighetsoppfatninger Felles og udiskutable fortolkninger av og forklaringer på hendelser Skaper mening og forståelse Virkelighetsoppfatningene kan være både sanne og usanne

14 Organisasjonskulturens innhold Kulturens innhold varierer med bedriftens formål, og medarbeidernes oppgaver og kompetanse Eksempel: Grad av regelorientering varierer blant annet med om konsekvensene av feil er alvorlige om oppgavene må tilpasses ulike brukere Det finnes ikke én type kulturelt innhold som gir det beste resultatet i alle virksomheter Eksempel: Rom for prøving og feiling i arbeidet

15 Organisasjonskulturens styrke Organisasjonskulturens grep på medarbeiderne varierer mellom å kjenne til Svak føye seg etter identifisere seg med fullt ut internalisere Sterk

16 Hva skaper en sterk kultur? Kulturen deles av mange over lang tid Tydelige verdier og normer som fortolkes på samme måte Selektiv rekruttering Lav turnover Innbinding av medarbeidere gjennom særlige fordeler (karrierer, status, m.m.) Ritualer, seremonier og feiringer Tydelige helter

17 Bør kulturen være sterkest mulig? Noen mulige fordeler med én sterk kultur Felles mål og tilhørighetsfølelse gjør tett kontroll og styring av medarbeiderne mindre påtrengende Åpner for større faglig frihet i kunnskapsorganisasjoner Enklere beslutninger Mindre behov for møter og diskusjoner gir større muligheter til å konsentrere seg om det faglige arbeidet Medarbeiderne motiveres og identifiserer seg sterkere med virksomhetens formål Færre konflikter

18 Når kulturen blir for sterk Gruppetenkning Illusjon om usårbarhet Bortforklaringer av faresignaler og dårlige resultater Sterk tro på egen moral Stereotypt syn på utenforstående Konformitetspress Selvsensur blant medarbeiderne

19 Subkulturer Det finnes som oftest flere kulturer i en og samme organisasjon Kilder til subkulturer Utdanning og yrke Funksjon i organisasjonen Posisjon i hierarkiet Alder Kjønn Etnisk bakgrunn

20 Subkulturer Subkulturer kan både støtte, motarbeide og være nøytral i forhold til den overordnete kulturen Støtte Eksempel: Frivillig mobilisering av helsepersonell på ferie i forbindelse med 22. juli Motarbeide Eksempel: Fagprofesjonene i helsevesenets motstand mot å innordne seg pålagte budsjettkrav Nøytral Eksempel: Fora opprettet av spesielle yrkesgrupper med sikte på faglig oppdatering og nettverksbygging

21 Et dilemma Subkulturer kan være både.. en positiv kilde til mangfold som motvirker gruppetenkning. en base for motstand og motkrefter som splitter virksomheten Handlekraft krever kulturell enhet, mens kreativitet og tilgang på informasjon krever kulturelt mangfold Augustins regel Fasthet i det sentrale Frihet i det perifere Kjærlighet i alt

22 Håndtering av dilemmaet Ønskelig å bevare ulike kulturer Nødvendig samarbeid på tvers av kulturer Mye Lite Ja Nei Integrasjon Innordning Separasjon Distanse

23 NAV NAV Fellestjenester NAV Regnskap og utbetaling Arbeids- og velferdsdirektoratet Fylkeslinjen NAV IKT Spesialenhetslinjen Sentral ytelsesforvaltningsenhet NAV Fylke NAV Internasjonalt NAV Kontaktsenter og servicetjenester I partnerskap med kommunene NAV-kontor NAV Forvaltning og andre spesialiserte fylkesenheter NAV Klageinstans NAV Arbeidslivssenter NAV Arbeidsrådgivning NAV Spesialforvaltning NAV Kontroll og innkreving NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Sentrale enheter NAV Pensjon

24 Subkulturer på tvers av land Nasjonale kulturforskjeller er viktig kilde til ulike identiteter Betydningen av nasjonale identiteter blir ikke borte med tiltakende globalisering Kan være vanskelig å skille mellom hva som er nasjonale forskjeller, og hva som er forskjeller mellom ulike bedrifter i forskjellige land Eksempel: Fusjonsforsøket Telenor og Telia

25 En klassisk analyse Hofstedes analyse av IBM Fire kulturdimensjoner særlig viktig for nasjonale forskjeller Maktdistanse ( Power distance ) I hvilken grad innbyggerne aksepterer ulikhet i makt og status. Skadinaviske land skårer lavt Individualisme ( Individualism ) I hvilken grad individers behov og autonomi settes foran felles interesser i bedrift og samfunnet for øvrig Skandinaviske land midt på treet

26 En klassisk analyse (forts) Unngåelse av usikkerhet ( Uncertainty Avoidance ) I hvilken grad folk er komfortable med usikkerhet Skandinaviske land skårer lavt Likestilling mellom kjønn ( Gender Egalitarianism ) I hvilken grad menn og kvinner behandles likt, og feminine og maskuline verdier ses på som like viktige Skandinaviske land skårer høyt

27 En advarsel Det er lett å overdrive små kulturforskjeller mellom grupper Fare for etablering av stereotypier og fordommer Det er en avsporing å bringe kjønn inn i spørsmålet om hvem som bør være ledere (AFFs lederundersøkelse) Andel enige Menn Kvinner Total Forskjellen er statistisk signifikant Allikevel: Hovedinntrykket er sammenfallet i menns og kvinners svar.

28 Hvordan merkes organisasjonskulturen? Organisasjonskulturen kan bare i begrenset grad observeres direkte Offisielle dokumenter som beskriver verdier og normer forteller ofte ikke hele sannheten Uttalte verdier samsvarer ikke alltid med levde verdier Kulturen observeres i stedet gjennom ulike måter den kommer til uttrykk på

29 Kulturuttrykk Atferdsuttrykk Handlinger og atferd Eksempel: Utstrakt velvilje til å ta i et tak på andre ansvarsområder enn sitt eget Uttrykte følelser Eksempel: På hvilken måte feires gode resultater? Verbale uttrykk Historier, myter og legender Eksempel: Beretninger om heltedåder som illustrerer kulturen Språk, sjargong og humor Eksempel: Vitser med hets av konkurrenter

30 Kulturuttrykk Materielle forhold Arkitektur og fysisk struktur Eksempel: Utforming av arbeidsplasser for studenter Objekter og ting Eksempel: Kunst på veggene Organisatoriske forhold Ritualer, seremonier og prosedyrer Eksempel: Statsrådskifter Rekrutterings-, belønnings og karrieresystemer Eksempel: Kriterier for ansettelse av ledere

31 Medarbeidernes fortolkninger av kulturuttrykkene KULTURENS INNHOLD MEDARBEIDERES FORTOLKNINGER KULTURENS UTTRYKK Medarbeidernes fortolkning av kulturuttrykkene må tas i betraktning for å avgjøre hva uttrykkene sier om kulturens egentlige innhold Eksempel: En leder som roser medarbeiderne kan tolkes både som uttrykk for manipulerende og rause lederverdier

32 Hvordan identifisere organisasjonskulturen? Ta utgangspunkt i et kulturelt tema En arbeidsmåte eller en arbeidsform som er hyppig i bruk Eksempel: Feiring av gode resultater, møtestruktur og møteform Analyser hva slags kulturelle uttrykk som preger dette temaet Eksempel: Hva og hvordan feires det? Undersøk hva de kulturelle uttrykk, gjennom medarbeidernes fortolkninger, sier om organisasjonens verdier, normer og virkelighetsoppfatninger

33 Hvordan identifisere organisasjonskulturen? Se Henning Bang, s MEDARBEIDERES FORTOLKNINGER KULTURENS INNHOLD Verdier, normer og virkelighetsoppfatninger KULTURENS UTTRYKK Atferd, verbale uttrykk, materielle og organisatoriske forhold KULTURELLE TEMA Eksempel: Feiringer -Hva feires? -Hvordan skjer feiringen? -Deltar alle grupper i samme feiringer?

34 Hvordan identifisere organisasjonskulturen? Vurder om kulturen som kommer til uttrykk er i henhold til det virksomheten ønsker skal være tilfellet Dersom det er forskjell på levd og ønsket kultur, bør ledelsen iverksette tiltak for å endre kulturen

35 Ledelse og organisasjonskultur Ledere vil i kraft av sin tilstedeværelse og atferd alltid påvirke kulturen Kan de skape og styre kulturen etter eget ønske? Både ja og nei! Ledere er både kulturelle arkitekter og kulturelle objekter

36 Ledelse og organisasjonskultur Lederes mulighet til å påvirke kulturen avhenger blant annet av Lederes tillit Graden av krise- og endringsforståelse Hvor sterkt eksisterende kultur er forankret

37 Lederskapets kulturelle komponent LEDER- SKAP Manager : Administrasjon Samhandling Relasjoner Visjonær : Kultur BIDRAG TIL VIRKSOMHETENS MÅL GJENNOM MEDARBEIDERE

38 Lederes kulturelle komponent Manager Avklare forventninger i henhold til overordnete mål og strategier Resultatkrav, oppfølging, utvikling og kontroll Lederskapets rasjonelle og analytiske komponent Medmenneske Imøtekomme medarbeideres personlige og sosiale behov Følelser, trivsel, verdighet og velvære i daglig samhandling Lederskapets emosjonelle komponent Visjonær Gjøre arbeidet barrierebrytende, meningsfylt og aktverdig Verdier, normer, fortellinger, symbolikk og inspirasjon Lederskapets kulturelle komponent

39 Kulturelle arkitekter Ledere kan ikke styre kulturen etter eget forgodtbefinnende Betydningen av medarbeidernes fortolkninger Ledere som kulturelle arkitekter Visjoner ( drømmer ), verdier ( aktverdighet ) og mission (overordnet formål) fortellinger Seremonier, ritualer og feiring av helter arkitektur egen atferd (rollemodell)

40 Visjon, verdi og misjon Visjoner er framtidsdrømmer, og kan bidra til å gi tro på fremtiden, og skape begeistring, entusiasme og kick. Man on the moon - prosjekter! Verdier uttrykker hva som er etterstrebelsesverdig, og kan skape stolthet over å tilhøre virksomheten Misjon er virksomhetens formål og eksistensberettigelse, og kan gjøre det meningsfullt å tilhøre organisasjonen Visjoner, verdier og misjon skal inn i kulturen; strategier og mål skal inn i administrativ ledelse I have a dream! vs. Jeg har en plan!

41 (Skrekk)eksempel på visjon... skal være en profesjonshøgskole som er faglig og miljømessig attraktiv for studenter og ansatte. Høgskolen skal være et ressurssenter i utvikling i forhold til regionale behov, nasjonale oppgaver og internasjonal deltakelse og skal være anerkjent for kvalitet i undervisningen, forskning og formidling. Høgskolen skal ha et mangfoldig tilbud til studenter også innenfor rammen av livslang læring.

42 Lojalitet Ledelsens påvirkningskraft er avhengig av en viss ensretting rundt virksomhetens kjerneverdier og overordnede mål Samtidig kreves et visst mangfold Håndtering av dilemmaet Hvilke verdier er ufravikelige? Hva slags normer for lojalitet skal gjelde? Før/etter beslutninger tas Kritikk direkte eller bak ryggen Interne/eksterne fora

43 Kulturelle objekter Bedriftskulturen trenger gallionsfigurer og syndebukker Nødvendig for å gjenskape balanse ved spektakulære suksesser og fiaskoer Ledere er naturlige objekter for medarbeideres følelser, fantasier og meninger Symbolrollen i det offentlige rom blir viktigere del av lederrollen

44 Telenor-topp får det glatte lag Selv etter at mobiltrøbbelet fikk kolossale konsekvenser for norske abonnenter, var konsernsjef Jon Fredrik Baksaas stum som en østers. - Vi har en operasjonell enhet i Norge, som Ragnar Kårhus er ansvarlig for, og det er naturlig at det er hans operasjon som tar ansvaret når dette skjer, forteller Baksaas. VG har resultatløst forsøkt å få konserndirektøren i tale fra tiden i fredag kveld, frem til Baksaas ringte tilbake ved tiden lørdag. Han sier at han hele tiden har vært trygg på at operasjonskjeden som skal løse slike problemer har gjort det de skal. VG nett, 11, juni 2011

45 Sigrid Borthen Toven fant oljen Funnet på Avaldsnes/Aldous er det 7. største i Norges vel 40 år lange oljehistorie og det største i verden i år. - Det er helt utrolig tilfredsstillende! Det er veldig sjelden man får være med på noe som dette, sier letesjefen til avisen. Hegnar Online 17. august 2011

46 Kulturelle objekter Hva skjer når lederen blir syndebukk? Vanskelig å ha tilstrekkelig autoritet til å prege organisasjonskulturen Medarbeiderne tar for lett på sin lojalitetsplikt og sitt medvirkningsansvar Et god bedriftskultur krever både godt lederskap og godt medarbeiderskap

47 Kulturelle objekter Når kulturen tar styringen.. Ledere må akseptere og tåle flere svakt funderte og usanne ytringer om lederstil og egen atferd Styrket grunnlovsvern av ytringsfriheten Faglig og personlig selvbilde kan bli sterkt provosert av aggressive og nedsettende karakteristikker Det går en grense for hva man skal finne seg i Jfr. rettssak ved Universitetet i Oslo Nødvendig med klare grenser mellom selvbilde og jobb

48 Kulturelle objekter Økende forventninger til at ledere skal skape gode (perfekte?) følelser og opplevelser på arbeidsplassen Vise respekt, høflighet, oppmerksomhet, se folk som enkeltpersoner, bry seg, huske personlige detaljer, tålmodighet, hjelpsomhet, støtte, tillit Lederes ansvar (tilfeldig utvalg fra pressen) dårlig ekteskap, alkoholisme, følelse av å være sliten etter ferien, at man ikke orker å trene,..

49 Kulturelle objekter Krenkelsestyranniet en realitet? Strengere krav til ledere oppfører seg som folk Beskyldninger om krenkelse brukes i egne agendaer og maktkamper Ledere bør måles på handlinger og resultater, ikke på medarbeidernes følelser Mobbing er gjentatt trakassering fra lederens side, ikke at medarbeideren føler seg mobbet (Arbeidstilsynet)

50 Kulturelle objekter For lett for aktører med egne agendaer å manøvrere ut ledere? Personlige lederevalueringer i anonyme arbeidsmiljøundersøkelser Utydelige sperrer i lovverket mot uforsvarlig varsling Eier/Styret abdiserer og iverksetter privat granskning

51 LEDERSKAPETS SUKSESSFORMEL: Resultater x legitimitet

52 Resultater og legitimitet To krav til ledere Legitimitet Ledere må opptre på måter som passer seg i forhold til kulturens verdier, normer og virkelighetsoppfatninger Lederskapets sivilisasjonsgrunnlag Resultater Ledere må levere i henhold til mål og eierkrav Lederskapets effektivitet og rasjonalitet

53 Resultater og legitimitet Legitimitet Legitimitet nødvendig for overlevelse Respekt, renommé og autoritet Legitimitet er knyttet til om lederes handlinger samsvarer med kulturens innhold Avvik og kriser håndteres med anger og offerhandlinger (for eksempel lederskifter Ledere som kulturelle objekter

54 Resultater og legitimitet Resultater Ledere måles på deres bidrag til virksomhetens mål og strategier Handlinger og beslutninger må være rasjonelle og resultatorienterte Avvik og kriser håndteres med læring og forbedring

55 Resultater og legitimitet Kulturen blir viktigere Økte krav til at ledere lever opp til både samfunnets og bedriftenes kultur Mediesamfunnet og internett Transparens Sosiale medier Hurtig og ukontrollerbar spredning Sviktende legitimitet kan skape uventet sterke reaksjoner

56 Et vanskelig dilemma Ledere må vise musikalitet og opptre sivilisert i henhold til kulturen Gode resultater krever mot til å utfordre kulturens verdier og holdninger

57 Takk for oppmerksomheten

Lederskap eller tjenerskap?

Lederskap eller tjenerskap? Lederskap eller tjenerskap? Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag på SMB dagen 29. september 2011 Lederrollen Ledelse er å bidra til virksomhetens mål gjennom medarbeidere Tilrettelegge: Motivere,

Detaljer

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE Omstilling endringsledelse nye bedrifter som fusjonerer er overskrifter som vi ser i aviser og andre medier hver eneste dag. Noen lykkes andre ikke. En av forutsetningene

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Organisasjonskultur og psykososialt arbeidsmiljø Reidun Midtun 2015

Organisasjonskultur og psykososialt arbeidsmiljø Reidun Midtun 2015 Agder Arbeidsmiljø IKS Organisasjonskultur og psykososialt arbeidsmiljø Reidun Midtun 2015 Organisasjonskultur Definisjon Hva består organisasjonskulturen av? innhold uttrykk Subkulturer Kulturkonflikter

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon?

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? kunnskap gir vekst Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? Monica Martinussen Leder FF ved UiT Oversikt

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

26. februar 2013 Litteraturhuset Oslo

26. februar 2013 Litteraturhuset Oslo 26. februar 2013 Litteraturhuset Oslo LIVET SOM LEDER Lederundersøkelsen 3.0 TEMA 1. Kort om boken 2. 3 myter og et par sannheter om norske ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet i 2011 var

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Hva styrer oss kulturelt? - samarbeid og kommunikasjon på tvers av kulturer

Hva styrer oss kulturelt? - samarbeid og kommunikasjon på tvers av kulturer Hva styrer oss kulturelt? - samarbeid og kommunikasjon på tvers av kulturer Utdanningskonferanse Helse SørØst 4 november 2013 Anne Rød Vi skal snakke om.. Hva er kulturell programmering? Hva kan gjøres?

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Ekspertgruppens medlemmer

Ekspertgruppens medlemmer ET MED MULIGHETER Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet. Leder for NAV-ekspertgruppen Sigrun Vågeng torsdag 9. april 2015 Ekspertgruppens medlemmer Sigrun Vågeng (leder),

Detaljer

Medarbeiderskap. Kunnskap som kapitalform 05.09.2014. Hvorfor trenger vi Medarbeiderskap? Velkommen

Medarbeiderskap. Kunnskap som kapitalform 05.09.2014. Hvorfor trenger vi Medarbeiderskap? Velkommen Medarbeiderskap Velkommen Medarbeiderskap eies av KS og leveres av KS-Konsulent as Hvorfor trenger vi Medarbeiderskap? 1. Kommunen er en kompleks kunnskapsorganisasjon som ikke kan ledes i detalj ovenfra

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

Personalpolitikk 2016-19

Personalpolitikk 2016-19 Personalpolitikk 2016-19 Kommunestyrets vedtak 10. juni 2016 Innledning... 2 Formål... 2 Ledelse... 2 Kompetanse... 3 Organisasjonskultur... 3 Livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk... 4 Avtaler for personalet...

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Organisasjonskultur Reidun Midtun 2014

Organisasjonskultur Reidun Midtun 2014 Agder Arbeidsmiljø IKS Organisasjonskultur Reidun Midtun 2014 Sånn har mi det hos oss organisasjonskultur Definisjon Hva består organisasjonskulturen av? innhold uttrykk Subkulturer Kulturkonflikter Overføring

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Øvre Eiker, 07. april 2011

Øvre Eiker, 07. april 2011 Øvre Eiker, 07. april 2011 1 Ledelsesutfordringer, ledelse og ledererfaringer - noen ord om egen erfaringsbase Ledelsesprinsipper Hvordan mener jeg man lykkes som leder Er helse og omsorg spesielt eller?

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI DAGENS TEMA Le.del.se Ledelse med med fokus fokus på på helhet og og blikk blikk for for den den enkelte enkelte medarbeider. Forskning

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Kompetansestyring i NAV Tone Mørk

Kompetansestyring i NAV Tone Mørk Kompetansestyring i NAV Tone Mørk Kompetanse = kunnskap, holdninger, ferdigheter Verdier Holdninger Vurderinger Ferdigheter i handling Holdning Handlinger Kunnskap 2 NAV, 14.05.2009 Side Kompetansestyring

Detaljer

Ledelse og lederskap hva er det? Ledelse og kunst hva er særpreget? Ledelsesutøvelse og endringsledelse

Ledelse og lederskap hva er det? Ledelse og kunst hva er særpreget? Ledelsesutøvelse og endringsledelse Ledelse av kunst Ledelse og lederskap hva er det? Ledelse og kunst hva er særpreget? Ledelsesutøvelse og endringsledelse 28.4 2011- Kulturskolen - professor Jan Grund HiAK Hovedtrekk ved ledelse Ledelse

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Om kulturforskjeller i veiledning av ph.d.-kandidater Hvordan kjenner man igjen en kultur? Isfjellet man ser bare 10 % av isfjellet over havoverflaten. Det er tilsvarende kun en liten del av kulturen som

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

VERDIER SOM LEDERVERKTØY I SKOLEN

VERDIER SOM LEDERVERKTØY I SKOLEN VERDIER SOM LEDERVERKTØY I SKOLEN Professor, dr. philos Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet TRE FORHOLD MÅ AVKLARES FØR VI REDEGJØR FOR VERDIER SOM LEDERVERKTØY: 1. Hva er lederskap? 2.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

KONFLIKTER OG KONFLIKTLØSING

KONFLIKTER OG KONFLIKTLØSING KONFLIKTER OG KONFLIKTLØSING Konflikt er en forutsetning for forandring Et foredrag basert på boken av Bo Ahrenfelt og Roland Berner LØS KONFLIKTENE DEFINISJONER Konflikt En situasjon der en eller flere

Detaljer

Hvordan få til samspill i og mellom kulturorganisasjoner?

Hvordan få til samspill i og mellom kulturorganisasjoner? Hvordan få til samspill i og mellom kulturorganisasjoner? fra et ledelses- og organiseringsperspektiv AV DR. OECON DONATELLA DE PAOLI HANDELSHØYSKOLEN BI NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING 28 OKT 2011 Innhold Kulturens

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved lærende skoler :

Detaljer

KUNNSKAPSLEDELSE. Strategiske perspektiver. Forelesning. HIVE, mars 2009 Lars Ueland Kobro LARS UELAND KOBRO. telemarksforsking.no Telemarksforsking

KUNNSKAPSLEDELSE. Strategiske perspektiver. Forelesning. HIVE, mars 2009 Lars Ueland Kobro LARS UELAND KOBRO. telemarksforsking.no Telemarksforsking KUNNSKAPSLEDELSE Strategiske perspektiver Forelesning HIVE, mars 2009 Lars Ueland Kobro LARS UELAND KOBRO Kunnskap i bruk Kunnskap er en blanding av erfaring, verdier, kontekstuell forståelse, ekspertinnsikt,

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse.

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse. Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter Mennesker i samspill er gull, glede og gruff Hvordan verdsette sine medmennesker og hvordan

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Måling av HMS-kultur og kommunikasjon mellom ulike roller i en organisasjon. Yngve Lindvig Læringslaben & Universitetet i Oslo

Måling av HMS-kultur og kommunikasjon mellom ulike roller i en organisasjon. Yngve Lindvig Læringslaben & Universitetet i Oslo Måling av HMS-kultur og kommunikasjon mellom ulike roller i en organisasjon Yngve Lindvig Læringslaben & Universitetet i Oslo 1 Innledning Bygger på data fra flere selskaper Bygger på et samarbeid mellom:

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet: Myter og fakta. Professor Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi

Mobbing i arbeidslivet: Myter og fakta. Professor Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi Mobbing i arbeidslivet: Myter og fakta Professor Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi Mobbing: en definisjon Mobbing (f.eks. trakassering, plaging, utfrysing eller sårende erting og fleiping)

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund Ivaretagelse og motivasjon av ansatte Norges Svømmeforbund Agenda 1. Hvem er jeg? 2. Ideal lederen hvordan ser han/hun ut? 3. Ideallederen i forskning hva sier den? 4. Hva motiverer? 5. Hvordan ivareta?

Detaljer

Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV

Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV KJENNETEGN PROSJEKTER RELATIVT KLARE OPPGAVER STERKT RESULTATFOKUS TIDSAVGRENSING ENGANGS-ORGANISASJONER SATT SAMMEN PÅ TVERS FAGDISPLINER MODERORGANISASJONER PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

Medarbeiderskap, innhold og føringer.

Medarbeiderskap, innhold og føringer. Medarbeiderskap, innhold og føringer. Regional Ledersamling, Tromsø, 25.26.02.10 Åshild J. Nordnes HN RHF Hva er medarbeiderskap? Hva har medarbeiderskap med verdibasert hverdag å gjøre? Verdibasert ledelse

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

Kommunikasjon og mediehåndtering

Kommunikasjon og mediehåndtering Kommunikasjon og mediehåndtering 26. jan 2011 Magne Lerø Ukeavisen Ledelse Disposisjon 1. Kommunikasjon og lederskap 2. Lojalitet og åpenhet 3. Taushetsplikt og varsling 4. Utviklingstrekk i mediene 5.

Detaljer

Hjalli-metoden: Kjønnsdeling for å oppnå likestilling. Lisbeth Kristiansen Bakken barnehage, Skien 7.11.14

Hjalli-metoden: Kjønnsdeling for å oppnå likestilling. Lisbeth Kristiansen Bakken barnehage, Skien 7.11.14 Hjalli-metoden: Kjønnsdeling for å oppnå likestilling Lisbeth Kristiansen Bakken barnehage, Skien 7.11.14 Hovedregler for Hjallimetoden: Den voksne skal møte barnet som det er; tilpasset barnets alder,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007

Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Fordypningsoppgave Motstand Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Irene Skiri, Helse Nord RHF Kari Gjelstad, Sykehuset Østfold HF Gina Johansen, UNN HF Problemstilling Vår

Detaljer

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse Page 1 of 5 Det Nye Ledelse Paradigmet Lederferdigheter - De viktigste ferdigheter du kan tilegne deg. Forfatter Robert B. Dilts Originaltittel: The New Leadership Paradigm Oversatt til Norsk av Torill

Detaljer

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere Etiske Retningslinjer For Ledere Side 1 av 7 Oppgave 1....3 Etiskedilemma...3 Eksempler....3 Forholdmellomvirksomhetogsamfunn:...3 Andredilemmakanknyttestilfølgendemomentliste:...3 Oppgave 2....3 Oppgave

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå

Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå Aina Hauge Avdelingssjef Operasjonsavdelingen Kirurgisk Klinikk Stavanger Universitetssjukehus Lederutfordringer på overordnet nivå Felles mål

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Mobbing gjør du noe med det!

Mobbing gjør du noe med det! Elev i 8. klasse Lærer om minoritetetsspråklig

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Den enkelte må få ta ut det beste i seg

Den enkelte må få ta ut det beste i seg av John-Erik Stenberg, Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin 1. Det som særpreger

Detaljer

TILTAKSDEL: Barnehagens rom MÅL 1. Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barn trivsel

TILTAKSDEL: Barnehagens rom MÅL 1. Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barn trivsel TILTAKSDEL: Barnehagens rom MÅL 1. Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barn trivsel Læringsmiljøet skal inspirere til forskning, leik, kreativitet og selvstendighet Barna skal delta

Detaljer

Oppgave 1. 1. b. 2. c. 3. c. 4. a. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b. 9. c. 10. c. 11. a. 12. c. 13. b. 14. c. 15. c. 16. c. 17. a. 18. a. 19. b. 20. a. 21.

Oppgave 1. 1. b. 2. c. 3. c. 4. a. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b. 9. c. 10. c. 11. a. 12. c. 13. b. 14. c. 15. c. 16. c. 17. a. 18. a. 19. b. 20. a. 21. Oppgave 1 1. b 2. c 3. c 4. a 5. b 6. b 7. b 8. b 9. c 10. c 11. a 12. c 13. b 14. c 15. c 16. c 17. a 18. a 19. b 20. a 21. a 22. a 23. c 24. b 25. b 26. a 27. a 28. b 29. b 30. a Oppgave 2b Jeg skal

Detaljer

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie DFØ Lansering av veileder i internkontroll - 23. mai 2013 Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie Organisasjonskart for NAV fra 1.1.2013 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Med liv og lyst. Norsk Forening for Cystisk Fibrose. / Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsdag. Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.

Med liv og lyst. Norsk Forening for Cystisk Fibrose. / Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsdag. Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal. Med liv og lyst - se mulighetene i hverdagen - en motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond Edvard Haukedal Norsk Forening for Cystisk Fibrose / Haukeland Universitetssykehus Opplæringsdag Bergen

Detaljer

Praktiske perspektiver på ledergrupper

Praktiske perspektiver på ledergrupper Praktiske perspektiver på ledergrupper Bergen Næringsråd 27.mai 2015 Anders J. Dahl Nils-Helge Fjeld Hva er en ledergruppe? Eksempel på grupper Høy Team Avhengighet Ledergruppe Lav Sosial gruppe Lav Felles

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer