Møteinnkalling Fylkesutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Fylkesutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: kl. 12:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Inger-Christin Torp Medlem Arbeiderpartiet Håvard Wennevold Osflaten Medlem Arbeiderpartiet Siv Henriette Jacobsen Medlem Arbeiderpartiet Britt Egeland Gulbrandsen Medlem Kristelig Folkeparti Per Inge Bjerknes Nestleder Senterpartiet Gretha Kant Medlem Høyre Erik Mogens Unaas Medlem Høyre Ingjerd Schou Medlem Høyre Leif Willy Eriksen Medlem Fremskrittspartiet Bente Frederikke Stensrød Medlem Fremskrittspartiet Sarpsborg, 16. juni 2014 Ole Haabeth leder Side1

2 Side2

3 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side Saker til behandling PS 95/2014 Planlegging av fylkesvei 109 Torsbekkdalen-Råbekken - finansiering PS 96/2014 Endringer i takst- og rabattsystem for E6 og E18 gjennom Østfold PS 97/2014 Tariffrevisjonen pr Riksmeklerens løsningsforslag - til uravstemning PS 98/2014 Orientering. Nytt inntektssystem for fylkeskommunene Side3

4 Sakertilbehandling Side4

5 Sakertilbehandling Side5

6 Saksnr.: 2010/12044 Løpenr.: 40220/2014 Klassering: 144 Saksbehandler: Jostein Haug Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2014 Fylkestinget /2014 Planlegging av fylkesvei 109 Torsbekkdalen-Råbekken - finansiering Vedlegg Ingen. Bakgrunn for saken Bypakke Nedre Glomma inngår i samarbeidsavtalen mellom Østfold fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Statens vegvesen region Øst. Avtalen ble inngått i Avtalen bygger bla. på føringer i Nasjonal Transportplan (NTP) og Regional Transportplan (RTP). I fremdriftsplanen for Bypakke NG var det antatt en behandling av bompengeproposisjonen i Stortinget før sommeren Samferdselsdepartementets arbeid med KS2 (kvalitetssikring) av bypakken NG er ennå ikke avsluttet. Bypakken NG blir derfor ikke behandlet i Stortinget i vårsesjonen Det er imidlertid gitt politiske løfter fra regjeringen om behandling i Stortinget høsten Når bompengeproposisjonen er vedtatt i Stortinget og bompengeselskapet er opprettet, er det mulig for selskapet å foreta låneopptak for bl.a å finansiere aktiviteter knyttet til planlegging. Formålet med saken er å sikre en finansiering som kan føre til at bypakke NG ikke blir forsinket i forhold til den planlagte fremdriften med oppstart av bompengeinnkreving i Fredrikstad i 2017 og i Sarpsborg i 2019 til tross for utsatt behandling i Stortinget. Fakta I forbindelse med behandlingen av Regional Transportplan for Østfold mot 2050 (RTP)vedtok Fylkestinget bla. følgende prioriteringer: Nasjonale tiltak (kort sikt 2017): Vedta, igangsette planlegging og gjennomføre tiltak i transportpakkene Nedre Glomma- og Mosseregionen, inkludert Havneforbindelsene Rv 19 E6 med ferjeleiet Moss- Horten, herunder sikre finansiering. Side6

7 For å holde den planlagte fremdriften i bypakke NG, og oppnå mest mulige effektiv planlegging både i forhold til økonomi og fremdrift, har SVV gjennomført anbudsprosesser for reguleringsplaner og byggeplaner for FV 109 på strekningen Råbekken (Fredrikstad kommune) Torsbekkdalen (Sarpsborg kommune). Statens vegvesen skal nå inngå anbudsavtaler i forbindelse med planleggingen av prosjekter langs Fv 109 på strekningen Råbekken Torsbekkdalen. Med bakgrunn i at bypakke NG formelt ikke er godkjent i Stortinget, kan ikke bompengeselskapet ta opp lån til å finansiere planleggingen av prosjektene på Fv 109. Inntil bypakke NG er godkjent i Stortinget og bompengeselskapet kan ta opp lån må finansieringen av planleggingsaktivitetene sikres. Anbudsprosessen er i avslutningsfasen og SVV har vurdert anskaffelsens omfang for å være ca. kr. 150 mill. I tillegg kommer øvrige kostander anslått til kr mill. (lønn, grunnerverv mm). Samlet kostnad ca. kr. 172 mill. Tallene er imidlertid beheftet med relativt stor usikkerhet da anbudene er knyttet til timepriser. Det er derfor vanskelig å beregne de eksakte kostnadene nå. Planarbeidene skal foregå i perioden fra 2014 til I vedtatt budsjett for 2014 og handlingsprogram er det avsatt totalt kr. 56 mill. Den resterende delen av de anslåtte planleggingskostnadene (ca kr. 116 mill.) er forutsatt finansiert gjennom bompenger. Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen synes det er svært beklagelig at det er usikkerhet knyttet til fremdriften av bypakken for Nedre Glomma. En usikkerhet i forhold til fremdrift medfører utfordringer både i forhold til effektivitet i arbeidet og ikke minst i forhold til økonomiske prioriteringer og forutsigbarhet. Østfold fylkeskommune ved fylkesordfører har i møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet fått positive signaler på at bypakke NG vil komme til behandling og bli godkjent i Stortinget høsten Det er også sendt brev (mai 2014) til Samferdselsdepartementet for å få en skriftlig redegjørelse for videre fremdrift av bypakke NG. Samferdselsdepartementet har ennå ikke besvart denne henvendelsen. Fylkesrådmannen forutsetter at det ikke blir ytterligere forsinkelser i forhold til Statens videre fremdrift med behandling av bypakke NG. For å holde den planlagte fremdriften i bypakke NG har det vært nødvendig å iverksette flere planleggingsprosesser både i forhold til reguleringsplaner og byggeplaner. Det er Statens vegvesen som på vegne av Østfold fylkeskommune gjennomfører disse planleggingsprosessene og en betydelig andel av disse tjenestene kjøpes gjennom anbud i konsulentmarkedet. SVV er nå inne i sluttbehandlingen av en slik anskaffelsesprosess. Utfordringen er imidlertid at finansieringen av en anbudsavtale for planleggingsaktiviteter ikke er på plass. Dette skyldes at forutsetningene om å dekke dette med låneopptak/bompengemidler gjennom bompengeselskapet ikke er mulig å gjennomføre før bypakke NG er godkjent i Stortinget. 2 Side7

8 Fylkesrådmannen ser det som svært lite sannsynlig at det ikke blir en godkjenning av bypakke NG, og vil derfor kun belyse hvilke finansieringsløsninger som kan være aktuelle frem til planleggingsoppgavene kan lånefinansieres gjennom bompengeselskapet. Avlyse anbudsprosessen: Fylkesrådmannen vil ikke anbefale å gå til det skritt å avlyse anbudskonkurransen. Dette vil både utløse krav om erstatning fra tilbyderne i anbudsprosessen, og føre til at den planlagte fremdriften i bypakke NG ikke kan følges. Deler av anbudet avlyses (utsettes): Med bakgrunn i anbudsbeskrivelsen vil det være mulig å utsette deler av byggeplanene uten at dette utløser like store krav om erstatning som i alternativet å avlyse hele konkurransen. En slik løsning vil imidlertid ha konsekvenser for fremdriften i forhold til byggestart og derigjennom for tidspunktet for å starte bompengeinnkreving i Sarpsborg kommune (2019). Østfold fylkeskommune overtar kostnadene til byggeplanlegging: En slik løsning vil innebære at fremdriften i bypakka opprettholdes. Det er knyttet usikkerhet til hvor store kostnadene ved en slik løsning vil bli. Dette skyldes at man ikke med sikkerhet vet når bypakke NG blir endelig godkjent og det kan tas opp lån gjennom bompengeselskapet. Østfold fylkeskommune forskutterer kostnadene: En forskuttering innebærer at Østfold fylkeskommune tar kostandene ved planleggingen. Midlene tilbakebetales gjennom bompenger. Fylkeskommunen får ikke dekket rentene ved en slik forskuttering, og søknad om en slik ordning behandles av Vegdirektoratet. I forhold til de beregnede kostnadene til reguleringsplanlegging og byggeplanlegging, og de midlene som ligger inne i budsjett 2014 og økonomiplan , totalt kr. 56 mill., fremkommer det en udekket differanse på ca. kr. 116 mill. som det er forutsatt skal dekkes med bompengemidler. Dette er imidlertid det totale udekkede behovet som fordeler seg/kommer til utbetaling i hele perioden fra 2014 til For 2014 er det forutsatt benyttet et beløp til reguleringsplanlegging på Fv 109 tilnærmet de midler som er avsatt i budsjettet for Det er imidlertid ikke avsatt midler i budsjett 2014 til byggeplanlegging eventuelt grunnerverv. Byggeplanleggingen vil beløpe seg til ca. kr. 3.0 mill. samt eventuelt noe midler til grunnerverv. Fylkesrådmannen vil anbefale at dette beløpet dekkes gjennom omprioriteringer innenfor investeringsbudsjettet for For å holde fremdriften i bypakke NG er det for perioden behov for midler til reguleringsplanlegging og byggeplanlegging i størrelse kr mill. utover det som ligger inne i gjeldene økonomiplan. Dette beløpet er ikke finansiert så lenge bompengeproposisjonen ikke er vedtatt. Fylkesrådmannen ser det som svært lite sannsynlig at bypakke NG ikke skal bli vedtatt i Stortinget. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til når bypakke NG blir godkjent, men fylkesrådmannen vil, med bakgrunn i de politiske tilbakemeldinger som er gitt av Samferdselsdepartementet, legge til grunn at det blir en Stortingsbehandling og godkjenning høsten Side8

9 Bompengeselskapet for bypakke NG er allerede etablert, og et mulig låneopptak i bompengeselskapet vil derfor kunne gjennomføres relativt raskt etter en godkjenning av bypakken NG i Stortinget. Fylkesrådmannen vil imidlertid med bakgrunn i at det fortsatt er noe usikkerhet i tilknytning til godkjenning i Stortinget, og at det er et behov for å jobbe videre med reguleringsplaner og byggeplaner, anbefale at det sendes en søknad til Vegdirektoratet om en avtale om forskuttering. Innenfor et slikt opplegg for økonomisk inndekning anbefaler fylkesrådmannen at det inngås avtaler om utarbeidelse av reguleringsplaner og byggeplaner slik at fremdriften i bypakke NG ikke forsinkes ytterligere. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. For å opprettholde den planlagte fremdriften i bypakke NG inngås det kontrakter for reguleringsplanlegging og byggeplanlegging i tråd med anbudsprosess for FV 109 Råbekken Torsbekkdalen. 2. Østfold fylkeskommune påtar seg nødvendig forskuttering begrenset til kr. 116 mill. inntil bypakke NG er godkjent i Stortinget. Eventuelt bevilgning belastes midler avsatt til balansering av økonomiplanen (disposisjonsfond). 3. Det søkes Vegdirektoratet om en avtale om at en eventuell forskuttering tilbakebetales gjennom bompenger. Det leggers til grunn at en eventuell forskuttering betales tilbake så raskt som det er praktisk mulig etter godkjenning av bypakke NG. Sarpsborg, 11. juni 2014 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør 4 Side9

10 Saksnr.: 2013/3708 Løpenr.: 39352/2014 Klassering: Q10 Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2014 Fylkestinget /2014 Endringer i takst- og rabattsystem for E6 og E18 gjennom Østfold Vedlegg 1 Brev fra Statens vegvesen Region øst om endringer i takst- og rabattsystem for E6 og E18 gjennom Østfold. Brev av Notat fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Takstvedtak for Østfoldpakka. Notat av Pressemelding nr 82/14 fra Samferdselsdepartementet 4 Oppslag på VG-nett om bompengerabatt Bakgrunn for saken Statens vegvesen sendte en informasjon om endring i takst- og rabattsystemene på E6 og E18 i henhold til forutsetningene i Stortingsproposisjon 176 S om revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Fakta De foreslåtte endringene i takst- og rabatt systemene følger av krav stilt i EUs Eurovignettdirektiv (2006/38/EF) om rabattordning. Direktivet gjelder i utgangspunktet kun tungtransport og stiller krav til rabattstruktur på hovedveinettet på maksimalt 13 %. Stortinget har tidligere vedtatt at denne rabattstrukturen også skal gjøres gjeldende for lette kjøretøy og ligger til grunn for innføring i hele Østfold pakka. Rabattordningene ved bruk av bombrikke i Østfold endres dermed fra hhv. 50 og 30% til kun 10%. Samferdselsministeren har imidlertid signalisert at regjeringen vil ta en ny vurdering av takstog rabattsystemet for lette kjøretøy. SMK-komiteen behandlet saken i PS 47/2014 med vedtak: Østfold fylkeskommune vi imidlertid beklage at endringene planlegges innført, og ber om at Samferdselsdepartementet vurderer takstendringene på nytt. Statens vegvesen, Vegdirektoratet, fattet vedtak om takstendringene Dette var ikke kjent for komiteen ved behandling av saken. Side10

11 Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen ser at det fremlagte takst- og rabattvedtaket fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet, er i tråd med forutsetningene av Stortingsprop 176 S. Fylkesrådmannen mener likevel at det med bakgrunn i den varslede gjennomgangen og signalene fra Samferdselsministeren, må kunne antas at det senere blir justeringer i forhold til innføringen av vedtaket om endring i rabattsystemene i Østfoldpakka. En gjennomføring av vedtaket på det nåværende tidspunkt innebærer også en usikkerhet på konsekvensene for bruk av bombrikke blant bilistene, med endrede rabatt takster, og dermed økte kostnader knyttet til investering. Østfold bompengeselskap har også behandlet spørsmålet om nye takster i styremøte Fylkesrådmannen mener at selskapets vedtak om å be om en utsettelse på gjennomføring av takstendringen inntil avklaring fra Stortinget foreligger, er en fornuftig tilnærming og deler denne vurderingen. Fylkesrådmannens forslag til innstilling Østfold fylkeskommune ber Statens vegvesen, Vegdirektoratet, om å utsette gjennomføringen av takstvedtaket for Østfoldpakka inntil ny gjennomgang av takst- og rabattsystemer for lette kjøretøyer foreligger. Sarpsborg, 12. juni 2014 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør 2 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Saksnr.: 2014/5230 Løpenr.: 39399/2014 Klassering: Saksbehandler: Ann Cathrin Guldberg Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2014 Tariffrevisjonen pr Riksmeklerens løsningsforslag - til uravstemning Vedlegg KS A-rundskriv nr ; Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning Bakgrunn for saken Etter brudd i med alle forhandlingssammenslutningene i hovedtarifforhandlingene gikk årets hovedtariffoppgjør til mekling hos riksmekleren. Meklingsfrist var satt til 25. mai kl Mekleren kunne den 26. mai legge frem et forslag til løsning for tariffrevisjonen Inkludert i løsningsforslaget er også ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet (SFS 2213). Alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune, har anbefalt det fremlagte forslaget, og resultatet er dermed sendt til uravstemning. Dog har Musikernes fellesorganisasjon, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag som enkeltorganisasjoner ikke anbefalt meklerens forslag. KS hovedstyre anbefaler medlemmene i uravstemning å stemme ja til meklingsforslaget. Den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet skal stemme JA eller NEI til det fremlagte forslaget, og resultatet av avstemningen skal være KS i hende senest 23. juni kl Hovedtrekk i forslaget Lønnsendringene i meklingsløsningen består av flere elementer: Generelt tillegg i prosent, generelt tillegg i kroner for enkelte stillingsgrupper/ansiennitetstrinn, økte minstelønnssatser og avsetning til lokale forhandlinger. Økonomisk ramme for tariffoppgjøret fremstilles slik: Lokale forhandlinger 1 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger for ansatte i kap. 4, med virkningsdato Side21

22 Det er lagt føringer på den lokale potten; ledere i HTA kap. 4B og 4C bør prioriteres. Generelt tillegg Til ansatte med stilling i HTA kap. 4 gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr , minimum kr 8 500,-. Det gis dessuten egne sentrale tillegg til enkelte stillinger, varierende fra kr 2 000,- til kr ,-. Virkningsdato for de sentrale tilleggene er 1. mai Økte minstelønnssatser Alle minstelønnssatsene er regulert tilsvarende de generelle tilleggene. Avhengig av nåværende årslønn kan de sentrale tilleggene variere fra 2,15 % til over 4,5 % i sum. Beregnet årslønnsvekstramme er på 3,34 % for 2014 (inklusive overheng og lønnsglidning) tilsvarende ramme som er blitt framforhandlet i Staten og i Oslo kommune. Øvrige endringer i Hovedtariffavtalen Det er få endringer både i fellesbestemmelsene og i lønnskapitlene (kap. 3, kap. 4 og kap. 5). Meklingsforslaget inneholder informasjon om innføring av nytt lønnssystem pr Det er for øvrig foretatt små redaksjonelle endringer. SFS 2213 Undervisningspersonalet for kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Særavtalen er endret på flere punkter, spesielt gjelder dette arbeidstid, arbeidsåret og livsfasetiltak. Bl.a. skal arbeidsårets lengde forhandles lokalt. Lærerne får i utgangspunktet en arbeidstid på skolen med 7,5 timer pr. dag, såfremt de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende. Årsrammene for undervisning i de enkelte fag er uendret. Årsverket på 1687,5 timer er uendret. Med 7,5 time tilstedeværelse i 196 dager vil lærerne være på skolen i 1470 timer. Av disse settes 1200 timer til undervisning, for-/etterarbeid og faglig ajourføring. Øvrig tid på skolen skal benyttes til faglig arbeid knyttet til undervisning og utvikling og samarbeid. Resterende 217,5 timer av årsverket som ikke forutsettes utført på skolen, disponeres av den enkelte lærer til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. De sentrale parter har utarbeidet en veileder til avtalen, til bruk lokalt. Fylkesrådmannens vurdering Økonomien i oppgjøret er etter fylkesrådmannens vurdering i tråd med forventningene, og rammen på oppgjøret ligger innenfor budsjett i Østfold fylkeskommune. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til den faktiske kostnaden for fylkeskommunen, idet vi har mange ansatte i de stillingsgrupper som har fått de største sentrale tilleggene. Virkningen av dette er ikke mulig å beregne før etter at et evt. resultat er iverksatt. Balansen mellom sentralt og lokalt tillegg kunne vært bedre, slik fylkeskommunen også har gitt innspill om. Det hadde vært ønskelig med en større lokal pott for å gi et reelt lokalt handlingsrom. Den sentrale føringen om at ledere i kap. 4 må prioriteres er etter fylkesrådmannens vurdering helt nødvendig. Når det gjelder forslag til ny arbeidstidsavtale gjennom SFS 2213 er fylkesrådmannens vurdering at handlingsrommet for arbeid med en bedre skole er økt. Bruker man noe mer tid 2 Side22

23 før og/eller etter skoleåret til individuell og felles kompetansebygging, planlegging, evaluering og pedagogisk refleksjon, vil lærerne være mer tilgjengelig for både elever, kolleger, ledelse og foreldre i skoleåret. For å få til en endring lokalt avhenger dette av god ledelse og godt samarbeid mellom ledelse og lærere. Gode skoler kjennetegnes blant annet av at lærere og ledere har felles verdier og holdninger til pedagogisk arbeid. Og god skoleledelse kjennetegnes blant annet av evne og vilje til å samarbeide og å få kollegiet til å trekke i samme retning. Avtalen forutsetter lokal enighet på mange punkter. Fylkesrådmannen vil avvente resultatet av uravstemningen før det tas initiativ til lokale drøftinger på fylkesnivå. Med bakgrunn i resultatet fra disse drøftingene kan den enkelte skole finne sin praktisering av avtalen. Fylkesrådmannens forslag til vedtak Østfold fylkeskommune følger KS anbefaling og stemmer JA til Riksmeklerens forslag til tariffrevisjon pr Fylkesutvalgets vedtak vedlagt fylkesrådmannens saksforelegg oversendes KS som Østfold fylkeskommunes tilbakemelding på løsningsforslaget/resultatet Sarpsborg, 10. juni 2014 Atle Haga fylkesrådmann Birgit Hansen personaldirektør 3 Side23

24 Saksnr.: 2011/7561 Løpenr.: 40581/2014 Klassering: 233 Saksbehandler: Hans Jørgen Gade Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2014 Orientering. Nytt inntektssystem for fylkeskommunene Vedlegg Ingen. Bakgrunn for saken I forbindelse med Kommuneproposisjonen for 2015 presenterte Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Det nye inntektssystemet bygger på både Borge-utvalgets NOU fra 2005, forskningsrapporter fra flere forskningsmiljøer og KMDs egne analyser i samarbeid de andre fagdepartementene. Kommunesektoren finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter, dvs. rammetilskudd og skatt. De frie inntektene fordeles mellom fylkeskommunene gjennom inntektssystemet. Det er disse inntektene fylkeskommunene har til disposisjon for å drive basisfunksjonene i fylkeskommunene; videregående opplæring, fylkesveier, kollektivtransport og tannhelsetjenester. En av de overordnede målsetningene med inntektssystemet er å utjevne fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger for å kunne tilby innbyggerne likeverdige og gode tjenester over hele landet. Dette betyr ikke at fylkeskommunene skal ha like inntekter, men at fylkeskommunene skal kompenseres for demografiske forskjeller, ulik geografi og andre mer eller mindre upåvirkbare forhold som gjør at kostnadene ved å tilby tjenester til innbyggerne varierer mellom fylkeskommunene. Inntektssystemet er derfor utformet med sikte på å kompensere fullt ut for variasjoner i utgiftsbehov, og delvis å utjevne variasjoner i skatteinntekter mellom fylkeskommuner. I tillegg gis det et eget tilskudd til de tre nordligste fylkeskommunene (Nord-Norge-tilskuddet), og deler av rammetilskuddet gis som skjønnstilskudd fordelt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Inntektssystemet for fylkeskommunene ble innført i 1986, og den siste store omleggingen skjedde i forbindelse med Rattsøutvalgets gjennomgang i 1996/1997 (NOU 1996: 1 og NOU 1997: 8). Det har vært mindre endringer i kostnadsnøklene etter Rattsøutvalgets gjennomgang, men store deler av dagens inntektssystem baserer seg på analyser og tallmateriale som er minst 20 år gamle. Når det går så lang tid mellom hver gang kostnadsnøklene oppdateres, kan det oppstå skjevheter og urettferdigheter Side24

25 fylkeskommuner i mellom. Både av hensynet til tjenestetilbudet i fylkeskommunene, og for legitimiteten til systemet, er det viktig at kostnadsnøklene nå oppdateres. Helt siden innføringen av inntektssystemet i 1986 har det vært et grunnleggende prinsipp at kommunesektoren kun skal kompenseres for ufrivillige etterspørsels- og kostnadsforhold i tilknytning til de fylkeskommunale tjenestene. Ufrivillige kostnadsforskjeller er objektive forhold utenfor den enkelte fylkeskommunes kontroll, som fylkeskommunen i prinsippet ikke skal kunne påvirke. I det påfølgende gis det en nærmere omtale av de enkelte kostnadsnøklene og utslagene for Østfold fylkeskommune, samt bakgrunn for noen av utslagene. Om de ulike nøklene i inntektssystemet Videregående opplæring Dagens delkostnadsnøkkel for videregående opplæring består av to kriterier: innbyggere år (77,5 pst. av delkostnadsnøkkelen) og søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer (22,5 pst. av delkostnadsnøkkelen). Førstnevnte kriterium gir et uttrykk for etterspørsel etter videregående opplæring. Sistnevnte kriterium ivaretar kostnadsforskjeller mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer, siden det har vært gjennomgående dyrere å gi videregående opplæring til elever ved yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til elever ved allmennfaglige utdanningsprogrammer. Den nye delkostnadsnøkkelen består av tre kriterier: innbygger år (79,6 pst av delkostnadsnøkkelen, søkere til høykostnads utdanningsprogrammer inkludert søkere til musikk, dans og drama (18,2 pst av delkostnadsnøkkelen) og reiseavstand (2,2 pst av delkostnadsnøkkelen. Utslaget for Østfold fylkeskommune knyttet til den nye delkostandsnøkkelen for videregående resulterer isolert et trekk på kr 39,3 mill. Trekket relaterer seg til at Østfold fylkeskommune ligger under gjennomsnittet både hva gjelder åringer, andel søkere til høykostnads utdanningsprogrammer og reiseavstand. Departementet har også analysert om ulike sosiale kriterier kan ha effekt på utgifter til videregående opplæring. Analysene viser ingen utslag av ulike sosiale kriterier som arbeidsledige, skilte/separerte, dødelighet, lav inntekt, utdanningsnivå, innvandrere etc. på utgifter til videregående opplæring, heller ikke på utgifter til spesialundervisning isolert. Fylkesveier Dagens sektornøkkel for fylkesveier ble sist revidert i Nøkkelen består av to kriterier, der vedlikeholdskostnader vei utgjør 67 pst. av nøkkelen og reinvesteringskostnader til vei utgjør 33 pst. Den innbyrdes vektingen ble bestemt av hvor stor andel de i gjennomsnitt utgjorde av fylkeskommunenes utgifter til veiformål. Den nye veinøkkelen består fylkesfaktor for drift og vedlikehold (MOTIV) (76,6 pst), innbyggertall (11,7 pst) og veilengde (11,7 pst). Isolert vinner Østfold fylkeskommune kr 1,2 mill på endringen. Kollektivtransport 2 Side25

26 Den første kostnadsnøkkelen for kollektivtransport basert på objektive kriterier ble innført i Før 1987 var det statens fordeling av tilskudd til lokale ruter som lå til grunn for kostnadsnøkkelen. Formålet med kostnadsnøkkelen som ble innført i 1987 var å finne objektive kriterier som forklarte den historiske fordelingen av statstilskudd. Kostnadsnøkkelen for lokale ruter var den eneste nøkkelen der Rattsø-utvalgets anbefalinger ikke ble fulgt opp av daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet. Dagens kostnadsnøkkel for lokale ruter bygger på analyser gjort av Kommunal- og arbeidsdepartementet i forbindelse med oppfølgingen av Rattsø-utvalgets innstilling. Kostnadsnøkkelen har ligget fast siden I nøkkelen for kollektivtransport er et skille mellom utgifter til buss/bane og båt/ferge, siden det er store forskjeller i den fylkesvise fordelingen når det gjelder utgifter til buss/bane og utgifter til båt/ferge. Utgifter til transport av funksjonshemmede er behandlet som en del av utgiftene til buss/bane. Buss og bane Den nye kostnadsnøkkelen for buss og bane består hhv av kriterier for: innbygger pr km offentlig vei (39,8 pst), innbyggere bosatt spredt (44,2 pst) og innbyggere 6-34 år (15,9 pst). Båt og ferge Denne nøkkelen bygger på fylkeskommunenes samlede utgifter til båt og ferge. Isolert vinner Østfold fylkeskommune kr 7,7 mill på den den nye samferdselsnøkkelen. Denne gevinsten kan forklares med at flere ordninger som tidligere ble fordelt særskilt nå er innlemmet i systemet. Tannhelse Dagens kostnadsnøkkel for tannhelse består utelukkende av alderskriterier, og ble sist revidert av Rattsø-utvalget i Alderskriteriene ble valgt for å fange opp aldersfordelingen til brukerne av den offentlige tannhelsetjenesten. Av alderskriteriene er det innbyggere i aldersgruppen år som har den høyeste kostnadsvekten (44,7 pst). Den nye delkostnadsnøkkelen for tannhelse består av 4 kriterier: innbygger 1 18 år (78,1 pst.), innbyggere år (7,4 pst), psykisk utviklingshemmede over 18 år (2,8 pst) og eldre, langtidssyke, uføre i institusjon og hjemmesykepleie (11,8 pst). Isolert vinner Østfold fylkeskommune 3,5 mill på endringene i denne nøkkelen. Sammenvekting Felles for alle sektornøklene er at de vektes sammen på bakgrunn av den enkelte sektors andel av fylkeskommunenes samlede netto driftsutgifter, gjennomsnitt for perioden Sammenvektingen i dagens kostnadsnøkkel baserer seg på tall fra 1994, og gjenspeiler daværende ressursbruk på de ulike sektorene. Her har bildet endret seg en del fram til i dag. Dette gir omfordelingseffekt utover selve endringen av kriterier og vekter. Dermed kan ikke tallene presentert knyttet til endringene presentert foran utenvidere summeres for å få det som er lagt til grunn for fylkeskommunens trekk, slik det fremkommer i Kommuneproposisjonen. Både nye vekter og nye kriteriedata må hensyntas. Skatteutjevning 3 Side26

27 Dagens modell for skatteutjevning mellom fylkeskommunene, der fylkeskommuner med skatteinntekter under 120 pst. av landsgjennomsnittet for skatt per innbygger får kompensert 90 pst. av differansen mellom eget skattenivå og 120 pst. av landsgjennomsnittet, er i all hovedsak god til å løfte skattesvake opp i inntektsnivå. Modellen har imidlertid noen uheldige effekter knyttet til at hele utjevningen finansieres ved at det trekkes et likt beløp per innbygger for alle fylkeskommunene, uavhengig av fylkeskommunens skattenivå. Fylkeskommuner med skatteinntekter mellom 100 og 120 pst. av landsgjennomsnittet får beholde lite av sin merskatt over landsgjennomsnittet, noe som skyldes at trekket for finansieringen nesten vil tilsvare tillegget de får i utjevningen. Fylkeskommuner med skatteinntekter over 120 pst. av landsgjennomsnittet, dvs. Oslo, vil beholde en større prosentvis del av egen skatteinngang i og med at de kun trekkes for finansieringen. Dermed er insentivene for å øke egne skatteinntekter svake for fylkeskommuner med skatteinntekter mellom 100 og 120 pst. av landsgjennomsnittet, mens insentivene er sterke for fylkeskommuner med høye skatteinntekter. Departementet foreslår en overgang til symmetrisk skatteutjevning for fylkeskommunene. Dette vil innebære at fylkeskommuner med skatteinntekter per innbygger under landsgjennomsnittet kompenseres med en gitt prosentvis sats i forhold til landsgjennomsnittet, mens fylkeskommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes med samme prosentvise sats i forhold til landsgjennomsnittet. Sammenlignet med dagens modell vil fylkeskommuner med høye skatteinntekter bidra mer i skatteutjevningen, samtidig som fylkeskommuner med skatteinntekter mellom 100 og 120 pst. av landsgjennomsnittet vil få beholde mer av egen skatteinngang. Fylkeskommunene får dermed mer like insentiver. Flertallet av fylkeskommunene har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. For at skattesvake fylkeskommuner ikke skal tape på omlegging til symmetrisk modell, må graden av utjevning fremdeles være høy. Departementet foreslår at utjevningsgraden i den symmetriske modellen settes til 87,5 pst. Østfold fylkeskommune kommer omtrent ut med samme inntektsutjevning som med dagens system. Dette skyldes at Østfold, som de fleste andre ligger under landsgjennomsnittet for skatt pr innbygger, ligger svært nær den foreslåtte utjevningsgraden i den nye modellen. Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen mener at en gjennomgang av inntektssystemet var på høy tid, da mye av det tallmaterialet som dagens system bygger på er svært gammelt (fra 1991). Noe som betyr at inntektssystemet ikke gjenspeiler den tjenesteproduksjonen som fylkeskommunene har ansvar for i dag. Inntektssystemet fokuserer på inntektene fylkeskommunene har til disposisjon for å drive basisfunksjonene i fylkeskommunene; videregående opplæring, fylkesveier, kollektivtransport og tannhelsetjenester. Fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger utjevnes ved å kompensere for demografiske forskjeller, ulik geografi og andre mer eller mindre upåvirkbare forhold. Fylkesrådmannen vil peke på to forhold spesielt som er viktige for Østfold: Det første er at fordelingen er relatert til det tjenestetilbudet som fylkeskommunen har ansvar for, og dermed ikke fanger opp rollen som regional utviklingsaktør. Østfold fylkeskommune har vært blant de fylkeskommunene som har fått minst midler til dette, og 4 Side27

28 reduksjonen i statsbudsjettet for 2014, samt redusert utbytte fra Østfold Energi, legger økt press på dette området. I tillegg er Østfold fylkeskommunen den av fylkeskommunene som mottar minst i skjønnstilskudd pr innbygger (kun Akershus som ikke mottar skjønnsmidler får mindre): I følge KMS skal skjønnstilskuddet: «Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke blir fanget opp av de øvrige elementene i inntektssystemet.» I 2010, etter at størstedelen av skjønnsmidlene ble innlemmet i det ordinære rammetilskuddet, har Østfold fylkeskommune mottatt kr 8 mill. Oppsummert mener fylkesrådmannen at den beste muligheten til å øke de frie inntektene er å fokusere særlig på behovet for midler til regional utvikling, som ikke omfattes av inntektssystemet og mer skjønnsmidler. En slik fokusering begrunnes med at så lenge befolkningsdata, reiseavstander, veilengder teller tungt i inntektssystemet vil Østfold komme ut med lave inntekter knyttet til lave andeler i disse kriteriene. Sarpsborg, 16. juni 2014 Atle Haga fylkesrådmann Hans Jørgen Gade økonomidirektør 5 Side28

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020 Grete Lilleschulstad, Karen Nystad Byrhagen og Lars Tore Rydland Fagdag KS, 9. januar 2018 Tema Tidsplan og prosess

Detaljer

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020 Fagdag KS, 10. januar 2019 Tema for presentasjonen 1. Generelt om inntektssystemet 2. Forslag til ny kostnadsnøkkel

Detaljer

Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke Nedre Glomma

Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke Nedre Glomma Arkivsak-dok. 16/07975-13 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 15.02.2018 Bystyret 2015-2019 01.03.2018 Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke

Detaljer

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Arkivsak: 2015/4044-2 Arkiv: 230 Saksbehandler: David Eriksen Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 01.03.2016 Høring - Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,

Detaljer

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/14 Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler:

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vår dato: 29.02.2016 Vår referanse: 2015/8258 Arkivnr.: 330 Deres referanse: 17.12.2015 Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Innvalgstelefon:

Detaljer

Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje

Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje Lars Tore Rydland Sandnessjøen, 12. juni 2017 1 Inntektssystemet: Fordeling av frie inntekter Midler fylkeskommunene disponerer fritt Rammetilskudd (51 %) og skatt (49

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid:

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid: Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid: 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Skaun kommune Arkivkode: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3281 Saksbehandler: Frode Haugskott Saksnummer Utvalg Møtedato 5/16 Kommunestyret 28.01.2016 SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet. ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2007/986 Arkivkode: 024 Saksbehandler: Anne Helene Duvier Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Tidspunkt: 21.04.2016 kl. 12:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om Arbeidet med endringer i kostnadsnøklene for hurtigbåt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om Arbeidet med endringer i kostnadsnøklene for hurtigbåt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Arbeidet med endringer i kostnadsnøklene for hurtigbåt og ferje Mo i Rana, 03.oktober 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

Finansieringens vei. Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark

Finansieringens vei. Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Finansieringens vei Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hovedbudskap Forventinger fra samferdselsdepartementet/samferdselskomitéen Penger fra kommunaldepartementet Endringer i inntektssystemet

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget Saksnr.: 2019/3863 Løpenr.: 73101/2019 Klassering: 033 Saksbehandler: Hans Jørgen Gade Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 25.04.2019 Østfold fylkeskommunes eierskap

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vedlegg: Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ringerike kommune Rådmannen

Ringerike kommune Rådmannen Ringerike kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 15/10228-5 8070/16 103 &13 02.03.2016 Svar - Høring - Forslag

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres referanse 15/4746 Dato 29.02.2016 Vår referanse 2015/8200-3 330 AGN Saksbehandler Anne-Gunn Sletten, tlf. 61 26 60 38 Høringsuttalelse

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA Forslag

Detaljer

Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober "Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen"

Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober 2014 "Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen" Lysark 2 Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen I kommuneproposisjonen og

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen N Byrhagen Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår dato.: 24.02.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/11098- Toril V Sakshaug 6266/2016

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Vangen Medlem Senterpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Vangen Medlem Senterpartiet Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. september 2015 Tid: Kl. 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Møtested: Fylkeshuset, Kongsten Tidspunkt: 11.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061 NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Høringsuttalelse fra Herøy kommune. 1. Herøy

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2016 2304/2016 2016/263 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Bystyret 11.02.2016 Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal-

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Inntektssystemet. Nasjonale mål. Høyt nivå på velferdstjenestene. Likeverdige tjenestetilbud. Nasjonaløkonomisk kontroll.

Inntektssystemet. Nasjonale mål. Høyt nivå på velferdstjenestene. Likeverdige tjenestetilbud. Nasjonaløkonomisk kontroll. Inntektssystemet Seniorrådgiver Hege Rønning, KRD 1 Nasjonale mål Høyt nivå på velferdstjenestene Likeverdige tjenestetilbud Nasjonaløkonomisk kontroll Lokalt selvstyre 2 Finansiering av kommunesektoren

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/4548-5 Arknr.: 233 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 23/16 02.03.2016 Kommunestyret 31/16 09.03.2016 HØRING - FORSLAG TIIL NYTT

Detaljer

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FE - 103 Saksmappe: 16/500 -

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene: Fylkesstyresak 16/3 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Uttalelse fra KS Nord-Trøndelag Vedtak Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing 1) Bardu + Målselv 2) Bardu + Målselv + Sørreisa + Dyrøy 3) Målselv + Sørreisa + Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik 4) Bardu + Salangen

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: 15.03.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Siv Henriette Jacobsen Nestleder

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: -2016/147

Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Dato: 28.01.2016 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Forslag til nytt inntektssystem fra 2017 - høring

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Prøitz Medlem Fellesliste H og V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Prøitz Medlem Fellesliste H og V Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 12.09.2017 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 5 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT SAKSGANG: R.f. Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Formannskap 08.03.2016 9/16 Kommunestyret 17.03.2016 13/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene Sammendrag

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene Sammendrag Arkivsak: 201802144-18 Arkivkode:200 Fylkesrådmannens stab Saksbehandler: Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 2015-2019 12.02.2019 7/19 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 7. mars 2019 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte 12. mars 2019 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2020 1 Sammendrag I forbindelse

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Utval Møtedato Saksnummer Formannska t /08 Kommunes ret

Utval Møtedato Saksnummer Formannska t /08 Kommunes ret Page 1 of 5 Fra: Ivar lostedt [mailto:ivar.lostedt@re.kommune.no] Sendt: 30. januar 2008 09:44 ril: Edvardsen Melissa Emne: Høringssvar Sørheimsutvalget Saken sendes kun på epost etter avtale. Re kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset, Sarpsborg Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset, Sarpsborg Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset, Sarpsborg Dato: 18.12.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune

Sauherad kommune Arkiv: FE Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FE - 103 Saksmappe: 16/500-2 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: 19.02.2016 Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 103 Saksmappe: 2015/598-2 Saksbehandler: ASH Dato: 17.02.2016 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Formannskapet 22.02.2016 Høring vedr. forslag

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/866 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunestyret 18.02.2016 002/16 OVERJO Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse Andre

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak.

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. 1. Løpende inntektsutjevning Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter og 54 prosent av sektorens frie inntekter. Skatteinntektene har derfor stor betydning for inntektsnivået

Detaljer

Melding om vedtak: Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Melding om vedtak: Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Trysil kommune Økonomiavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2015/4791-4250/2016 Att. Karen Nystad Deres ref. 15/4746-1 Postboks 8112 Dep Arkiv 103 0032 OSLO Saksbehandler David Sande

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Gjerstad kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.02.2016 2016/221-2 / 103 Torill Neset 37119731 torill.neset@gjerstad.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret - 2015-2019 18.02.2016

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Henriette Jacobsen Nestleder Arbeiderpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Henriette Jacobsen Nestleder Arbeiderpartiet Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 06.06.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Simen

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Elektronisk høringsportal Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Erik Orskaug 23.02.2016 DOK/2016/00119 økonomisk politikk, kommuneøkonomi

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/5048-2 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.02.2016 Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Detaljer

Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma

Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02558-12 Saksbehandler Laila Vestby Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma Saksgang Møtedato

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

INNLEDNING. 1. Leseveiledning. 2. Det samlede rammetilskudd. 3. Inntektssystemet

INNLEDNING. 1. Leseveiledning. 2. Det samlede rammetilskudd. 3. Inntektssystemet INNLEDNING 1. Leseveiledning Vi vil her presentere gangen i inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Målsettingen med innledningen er å gi leseren et innblikk i hovedtrekkene i inntektssystemet.

Detaljer