Estimerte kostnader av korona-pandemien for Møre og Romsdal fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Estimerte kostnader av korona-pandemien for Møre og Romsdal fylkeskommune"

Transkript

1 notat Frå: Til: Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik Fylkesordføraren Dato: /2020, Ref: Estimerte kostnader av korona-pandemien for Møre og Romsdal fylkeskommune Dette notatet gir ein oversikt over dei største negative økonomiske konsekvensane for Møre og Romsdal fylkeskommune si drift for 2020 som følje av korona-pandemien. Dei største negative økonomiske konsekvensane er knytt til nedgang i inntektene i kollektivtrafikken; buss, ferje og båt. I tillegg medfører stopp i behandlinga av betalande pasientar i tannhelsetenesta ein større svikt i inntektene. Det vert gitt ein nærare omtale av desse to områda nedanfor. Fylkeskommunen vil truleg også ha noko innsparingar i drifta som følgje av m.a. stopp i arbeidsreiser og deltaking på kurs dette året. Desse effektane vil vi komme tilbake til i samband med økonomirapporteringane per 1. og 2. tertial 2020 til fylkestinget i høvesvis juni og oktober. 1. Samferdsel kollektivtrafikken (FRAM) Møre og Romsdal fylkeskommune ser at korona-pandemien har store konsekvensar for: Tal passasjerar på våre transportmiddel har hatt en dramatisk nedgang Inntektsbortfallet føljer same utvikling som passasjerutviklinga Nye billetteringsløysingar har vore naudsynt å innføre for å sikre inntekter. Fylkeskommunen hadde desse fokusområda i prioritert rekkjefølge når pandemien braut ut: 1. Liv og helse 2. Oppretthalde og sikre transportberedskapen 3. Rapportere til sentrale myndigheiter, som situasjonsrapportering, statusrapportering og kontinuitetsrapportering ved stort personellfråvær 4. Delta i Samferdselssektoren si kriseleiing 5. Skadeavgrensing a. Sikre inntekter b. Produksjonstilpassingar Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundvegen 9 Telefon: e-post:

2 I arbeidet med produksjonstilpassingar har FRAM følgt føljande prioritering: 1. Ta ut skoleskyss på buss og kjøpe seg ned til vinterferieproduksjon 2. Redusere tal ferjer på samband med fleire fartøy 3. Redusere produksjon på buss til tilpassa sommarferieproduksjon (ikkje fellesferieproduksjon). 4. Nedkjøp av ruteproduksjon eventuelt åpningstid på hurtigbåtsamband 5. Eventuelt vidare reduksjon på ferjedrift på fylkesvegferjene. Slike tiltak må koordinerast med Statens vegvesen før gjennomføring. Økonomisk konsekvens Ettersom trafikkgrunnlaget, som følgje av smitteverntiltaka i samfunnet, i praksis er borte er også inntektene frå kollektivtrafikken i stor grad borte. Dette vert omtala nedanfor. Fylkeskommunen v/fram har som ein konsekvens av bortfall av trafikkgrunnlag- og inntekter gjort midlertidige nedtrekk av produksjon. Store midlertidige nedtrekk av produksjon som følgje av koronpandemien er naturleg nok ikkje regulert i kontraktane som Møre og Romsdal fylkeskommune v/fram har med sine operatørar. Alle midlertidige nedtrekk av produksjon som følgje av tilpassing til koronapandemien, både landverts og sjøverts, blir difor gjort gjennom prinsippet om open bok. Med dette meinast at dei faktiske økonomiske innsparingane som blir gjort som følgje av midlertidig nedtrekk skal komme fylkeskommunen til gode i form av reduksjon av kontraktsvederlaget. Innsparingane vil difor vere avgrensa til variable kostnadar med fråtrekk for eventuelle ekstraordinære kostnader. Det vil difor naturleg nok ta noko tid før ein kan sei kor store innsparingane som følgje av produksjonstilpassingane har vore. Ein stor variabel kostnad er knytt til mannskap/sjåførar. Innsparingane vil difor vere større der nedtrekka også gir innsparinga på mannskapskostnader. 1.1 Utvikling i tal passasjerar på buss: Pr veke

3 Per måned Noko av nedgangen i januar og februar skuldast at flybussen til Vigra vart kommersiell frå 1. januar Produksjonstilpassing buss Som ein konsekvens av at nasjonale myndigheiter stengte alle skulane i Norge frå og med fredag 13. mars gjorde fylkeskommunen v/fram tilpassing av produksjon. Det vil sei at vi stansa all skoleskyss, og gikk over til vinterferieproduksjon. Dette vil si at produksjonen på buss vart redusert med om lag 25 % frå normal produksjon. Frå og med 14. april vart produksjonen redusert til sommarferieproduksjon, det vil sei om lag 30 % reduksjon frå normal produksjon. Frå og med 27. april skal skulane delvis opne. Det er då naudsynt å ta produksjonen opp igjen på buss. I skrivande stund er det usikkert korleis vi kan gjere det. Smitteverntiltaka tilsei ein avstand på 2 meter mellom dei reisande. Dette er ikkje mogleg å gjennomføre - til dømes vil ein buss med ein kapasitet på 45 passasjerar berre ha 10 passasjerar om bord. Dette medfører at fylkeskommunen ikkje klarer å ha eit skysstilbod fullt i samsvar med opplæringslova. Det er no ein dialog mellom departementet og Kollektivtrafikkforeninga/KS om korleis fylkeskommunane skal handtere denne problemstillinga. 1.2 Utvikling reisande hurtigbåt Med bakgrunn i koronasituasjonen har samferdselsavdelinga sett ein sterk nedgang i talet på reisande med kollektivtrafikken. Når det gjelder hurtigbåt, har trafikken (tal passasjerar) falt med ca. 85 % i perioden frå 16. mars til 5. april i år, samanlikna med same periode i fjor. Tabellen viser endring i reiser pr. uke: Ein kan anta at reduksjonen i reisande på Kystekspressen vil vere omtrent på nivå som resten av Møre og Romsdal.

4 I eit forsøk på å kutte kostnader samt unngå å køyre tilnærma tomme båtar (miljøperspektivet) har vi frå 14. april 2020 gjort midlertidige kutt i hurtigbåtproduksjonen. Det ble er gjort kutt i to hurtigbåtruter; Langevågen Ålesund (rute 23) Molde Sekken Vestnes (rute 39) For å ramme dei reisande i minst mogleg grad, blei det bestemt å kutte i ruter der det eksisterer gode reisealternativ. Når det gjeld Langevågsruta er det i dag eit godt busstilbod på strekninga Langevågen Moa Ålesund, bussavgangane følger i stor grad avgangstidene til hurtigbåten. For hurtigbåtruta over Romsdalsfjorden eksisterer det eit godt ferjetilbod mellom Molde og Furneset, frå Furneset kan reisande nytte Fram Ekspress (rute 100) vidare til Vestnes Nærmare om kutta Truleg vil kutta medføre innsparing på diesel, dette sidan det foreløpig er usikkerheit knytt til om det er mogleg å gjere innsparingar på mannskap. Boreal Sjø arbeidar nå saman med dei tilsette sine organisasjonar for å sjå på kva som er mogleg og hensiktsmessig. Langevågsruta På kvardagar skal det køyrast vanleg rute fram til og med 08:00-avgangen frå Langevågen. Deretter køyrast timesavgangar (hel time frå Langevågen) fram til og med kl. 15:00. Frå og med kl. 15:30 skal det køyrast vanlig rute resten av dagen. Romsdalsruta Laurdagar kuttast all ruteproduksjon. Avgangane frå Molde kl. 08:00, 09:00, 13:30 og 14:30 går midlertidig ut. Dvs. at fartøyet leggast stille i perioden mellom kl. 07:50 kl. 15:30. Utvikling i inntekter på buss og hurtigbåt eks Kystekspressen: Pr veke:

5 Pr månad: Alle tal er inkl. meirverdiavgift. Ca 1 mill. kroner av reduksjonen kvar månad skuldast at flybussen til Vigra vart kommersiell frå 1. januar Tala for april er oppdatert fram til 13 april.

6 1.3 Prognose Møre og Romsdal fylkeskommune har ikkje vidarefakturert kommunal del av skuleskyss enno, og fylkeskommunen venter på ei endeleg avklaring på kven som får kompensert for dette. I snitt har Møre og Romsdal fylkeskommune ei inntekt på kroner eks. mva. per skoledag. I ein normal månad med 21 skoledagar vil det utgjere nær 8,3 mill. kroner. Vårt BI system (IBEN) viser at fylkeskommunen har ein reduksjon i inntekter 1. kvartal 2020 på 12,8 mill. kroner (ekskl. mva. og ekskl. skoleskyss), samanlikna med 1. kvartal Eit bortfall av inntekter på 90% av inntekter ekskl. skoleskyss og ekskl. mva. utgjer i snitt ca. 17 mill. kroner kvar månad. Totalt blir inntektssvikten på ein månad ca. 25,3 mill. kroner på buss og hurtigbåt. Ut frå signal frå regjeringa kan ein vente at fylkeskommunane vert kompensert for inntektssvikten. Fylkeskommunedirektøren meiner det er stor risiko knytt til inntektsutviklinga på buss/hurtigbåt framover sidan folk er anbefalt å nytte andre transportmidlar enn kollektivtrafikk og det kan gå lang tid før trafikken er tilbake på normalt nivå. 1.4 Utvikling i reisande på fylkesvegferjer Samferdselsdepartementet har midlertidig stengt ferjedatabanken. Stenginga gjeld både for fylkeskommunane og Statens vegvesen. Bakgrunnen er at departementet no er usikker på om det har vore heimel til å samle og publisere statistikk for alle trafikantar. Dette medfører at vi ikkje kan legge fram oppdatert statistikk på tal køyretøy. Reiarlaga har likevel ei plikt til å registrere tal passasjerar om bord på ferjene. Desse tala har vi innhenta, og dei syner ein sterk nedgang av tal reisande etter at tiltak knytt til koronapandemien vart sett i verk.

7 Alle vurderingar omkring nedtrekk av produksjon vert gjort på bakgrunn av tilgjengelig statistikk om tal reisande Økonomisk konsekvens Innsparinga på ferjene vil, som nemnt over, vere dei variable kostnadene som bunkers/straum, eventuelle reduserte service/vedlikehald og løn. Ekstraordinære kostnader knytt til midlertidig nedtrekk kjem til frådrag frå dei innsparingane som ein oppnår. Tiltaket med B og C ferjene gjer at vi sparer dei variable kostnadene, samt lønn. Ferjene er ein vesentleg del av beredskapen, og det er viktig å ha mannskap tilgjengeleg. Reiarlaget gjer vurderingar opp mot beredskap før permitteringar vert gjennomført. De tiltaka vi gjorde frå den 14. april gir venteleg reduksjon i bunkers Prognose for vidare utvikling Det er høgst uvisst korleis den vidare utviklinga vil finne sted. Dette då eventuell vidareføring av koronatiltak ligg i nasjonale mynde sine hender. Det er gitt få tydelege signal på om koronatiltaka vil bli vidareført eller ikkje, anna enn at det vil skje ei gradvis opning av samfunnet. Som kjent har likevel nasjonale mynde bestemt seg for å delvis lempe på tiltaka, dette ved at mellom anna barnehagar og småskule 1-4 trinn skal starte opp igjen den 27 april. Dette inneber venteleg at noko av ferjeproduksjonen må startast opp igjen frå denne datoen da skuleskyss blir satt inn igjen.

8 Dersom nasjonale mynde finn å lempe ytterlegare på tiltaka, mellom anna ved å avslutte den tilrådde heimekontorløysinga, vil tal på reisande venteleg auke. Det må påreknast at tiltaka rundt koronapandemien kan gi varige endringar i reisemønster og behov. Dette vil ha betyding for tilbodet. Det er vanskeleg på det noverande tidspunkt å gjere gode prognosar rundt dette. Dersom tiltaka blir vidareført vil dette bety at Møre og Romsdal fylkeskommune sine inntektstap knytt til ferjedrift i stor grad vil bli oppretthalden. For å minimere fylkeskommunen si netto kostnadsauke knytt til kollektivtransporten må ytterlegare produksjonstiltak vurderast. Dersom reduksjonane blir av lengre varigheit vil fylkeskommunedirektøren ha dialog med kommunane om behova for transport. Nasjonale mynde har gitt signal om at befolkninga må førebu seg på å feriere i Norge sommaren Dette kan medføre at det vil bli auka press på einskilde ferjesamband i fylket. Det vil då kunne bli naudsynt å tilbakeføre produksjonen til ordinært nivå. Fylkeskommunedirektøren arbeider fortsatt med dei planlagte varige reduksjonane av ferjedrifta, jf. fylkestinget sitt vedtak om reduksjon av ferjedrifta i desember 2019.!.4.3 Utvikling i inntekter på fylkesvegferjer Møre og Romsdal fylkeskommune stansa manuell billettering på fylkesvegferjene frå og med 15. mars. Slik stans av manuell billettering vart gjort samtidig med stans av manuell billettering på riksvegferjene. Frå og med 6. april har fylkeskommunen starta med billettering ved skiltgjenkjenning. Dette gjeld på alle fylkesvegferjesamband inntil vidare. Det vil sei at reisande som ikkje har AutoPass for ferje knytt til sitt bilnummer blir fakturert i etterkant. Dei som har AutoPass for ferje vert billetten belasta automatisk til denne avtalen/kontoen. Samtidig har fylkeskommunen, i likskap med staten, innført eit justert AutoPass-regulativ. Kombinert med redusert mva.-sats inneber det at pris for ein privatbil blir om lag som i dag. For større køyretøy vert prisen lågare. Forskottsbeløp er redusert slik at terskelen for å oppnå rabatt er lågare. Alle passasjerar utan køyretøy reiser gratis. Møre og Romsdal fylkeskommune følgjer staten i høve reisande som ikkje har betalt for ferjereiser i perioden frå manuell billettering blei stoppa og til den nye ordninga vart sett i kraft frå og med 6. april. I ein normal månad har fylkeskommunen om lag 39 millionar kroner i inntekter frå ferjedrifta. Frå og med 15. mars til 6. april er alle inntekter frå ferjedrifta tapt. Frå 6. april ser vi at trafikken på store samband er ned med om lag 50 %. I tillegg til dette medfører tilpassinga av regulativet, slik som staten, ein reduksjon av billettinntekter på 20 %. Slik at fylkeskommunen frå 6. april har inntekter frå fylkesvegferjedrifta som ikkje overstig 40 % av budsjetterte inntekter. Dette er kritisk for den fylkeskommunale økonomien. Ein reduksjon på to takstsoner vil medføre ei ytterlegare forverring av inntektene. FRAM har i dag ikkje tilstrekkeleg finansiering for å finansiere dei to endringane som er/vil bli gjort på takst på ferje. Sjølve inntektstapet som skuldast nedgang i trafikk, har regjeringa signalisert at Staten vil kompensere.!.4.4 Oversikt over gjennomførte produksjonstilpassingar Møre og Romsdal fylkeskommune har tilpassa produksjonen på ferjene, da trafikken har falt etter «tiltak om nedstenging av samfunnet grunnet Koronapandemien». Barnehager og skoler er nedstengt frå den 13. mars, og de som har moglegheit til heimekontor har det, slik at trafikken har falt på dei «tunge» avgangane. Det er mindre reisande generelt.

9 Det er til saman 5 fartøy som er tatt ut av produksjon i perioden 30. mars til og med 26. april på ruter med 2 eller fleire fartøy: Rute nr Strekning Type ferje Innsparte rundturer kvardager 06 Hareid- C ferje 13 Sulesund 13 Magerholm- B ferje 24 Sykkylven 36 Sølsnes- B ferje 18 Åfarnes 50 Seivika- B - ferje 13 Tømmervåg 54 Edøya Sandvika B ferje 12 Vidare er det gjort ytterlegare tilpassingar i produksjonen på følgjande strekningar frå den 14. april til og med 26. april. Dette går på kutt av avgangar frå formiddagen og utover kvelden. Rute 02 Årvik Koparneset Rute 16 Standal Trandal - Sæbø - Skår, turar på signal Rute 30 Solholmen Mordalsvågen Rute 31 Aukra Hollingsholmen Rute 46 Kvanne Rykkjem 1.5 Nærare om økonomisk effekt av produksjonstilpassingar Prinsipp Ved midlertidig produksjonstilpassingar i kontraktane har FRAM brukt same modell som fleire andre oppdragsgivarar i «kollektivnorge». FRAM har kjøpt seg ned i produksjon men effektar av dei midlertidige produksjonstilpassingane vert godtgjort etter opa bok. Her vil operatør få dekka sine dokumenterte kostnader og oppdragsgivar får dei kostnadene operatør sparar. Operatør vil dermed få dekka sine faste kostnader, mens variable kostnader kan gi sparte tilskot for fylkeskommunen. Om operatør får økte kostnader på enkelte kostnadskomponentar vil dette gå i frådrag for innsparinga. Oppdragsgivar har full innsyn i berekninga. Prinsippet vil bli lagt til grunn både på buss, båt og ferje, og prinsippet er avklart juridisk.

10 Status Per i dag har FRAM har ikkje oversikt over kva økonomiske effektar denne metoden gir, og følgjande kan virke inn på beløpets størrelse: Kva reglar for permittering kan operatør nytte? 15 dagar vs 2 dagar? Kor mange tilsette kan operatør permittere og likevel levere god nok beredskap med tilgjengelege tilsette? På ferjene blir om lag 50% av fartøyets tilsette permittert, resterande går inn for å sikre drifta og beredskapen. Operatør må sikre robustheit på personell, slik at operatør kan levere med stort sjukefråvær. Sparte kostnader er avhengig av lengda på gjennomført produksjonstilpassingar. Endeleg avrekning rundt dette vil først bli endeleg avklart når produksjonen er tilbake i en normalsituasjon. FRAM har i noverande periode hatt fokus på levere nødvendig transportberedskap samt å drive skadeavgrensing på inntekts- og kostnadssida. Oppsummering Inntektstap i mill kroner: 1 kvartal 2020 Vidare utvikling Skoleskyss 5,1 0,395 pr skoledag Buss/hurtigbåt FARA 12,8 17 pr mnd Fylkesvegferje* pr mnd Total 37,9 42,9 Talla er estimat. Dette vil endre seg om regjeringa vel å opne samfunnet meir opp. *På fylkesvegferjene har vi mangelfull informasjon sidan Staten vegvesen har tatt ned ferjedatabanken igjen. Ved berekninga av ferje er det lagt til grunn ein trafikkreduksjon på 50%. Det er berekna at av dei 26 mill.kroner pr månad utgjer 18,5 ein reduksjon i trafikk. Resterande er effektar av endringar i takstar, både bortfall av persontakstar og 2 soner reduksjon (forutset at Fylkestinget vedtek tilrådinga frå Fylkesutvalet). Kostnadsreduksjonar: Alle midlertidige produksjonsendringar som følgje av Korona-pandemien, blir godtgjort etter ope bok prinsippet. Det vil gå ei tid før Møre og Romsdal fylkeskommune veit effektane av reduksjonane. Dette er omtalt tidlegare i notatet.

11 2. Tannhelsetenesta Frå 13. mars 2020 er det tilbod om akutt tannbehandling ved fire beredskapsklinikkar fordelt på kompetanseregionane. Dei andre offentlege tannklinkkane er stengde for pasientbehandling. Det akutte behandlingstilbodet til smitta pasientar gjeld for heile befolkninga i tråd med helsedirektoratet si tilråding og inntil noko anna er bestemt. Behandlingstilbodet er ikkje meint å erstatte privat tannhelseteneste. Helsedirektoratets faglege tilrådingar for tannhelsetenesta under koronapandemien gjeld til og med Helsedirektoratet arbeider nå med å få på plass reviderte tilrådingar, som blir tilgjengelig i veke 17. Intensjonen er å igjen opne distriktstannklinikkane for behandling av eigne akutte, friske pasientar i løpet av veke 17, med ei gradvis opptrapping av ulike prosedyrar. Beredskapsklinikkane skal framleis vere rigga for behandling av mistenkte og kjente smitteberarar av koronaviruset. Tannhelse tapar i snitt 1,8 mill. kroner i honorarinntekter pr. månad. Ein vil ikkje kunne starte opp med betalande pasientar umiddelbart etter at koronatiltaka vert avslutta. Vi har eit etterslep i behandlinga på ca pasientar pr. månad. Mange av pasientane som høyrer til det frie klientellet, som vi ikkje har tatt inn til behandling, vil måtte gjennom meir tidkrevjande prosedyrar enn normalt pga. utsatt behandling. I tillegg vil vi i utvida grad måtte nytte smitteverns tiltak og større avstand i timebøkene. Vi ser for oss at 1 månads etterslep vil i praksis ta 1,5 månad å ta igjen. Konsekvensen av dette kan verte eit inntektstap på 22 mill. kroner for Vi har videre måtte oppgradere beredskapsklinikkene for å kunne ta imot smittepasienter. Innkjøp i samband med det har så langt vært på ca kroner. I tillegg kan det komme fleire krav frå Helsedirektoratet i løpet av uke 16/17. Estimert negativ effekt av pandemien for 2020 vil oppsummert være på omlag 23 mill. kroner. 3. Kultur Kulturavdelinga har i perioden 12. mars til dags dato hatt ein meirkostnad grunna koronasituasjonen på kroner. Dette er meirkostnader knytt til avlyste fylkeskommunale arrangement og tapte inntekter knytt til sal av musikartenester. Vi har også meirkostnader knytt til arkeologi. For å gjennomføre feltsesongen så effektivt som mogleg innanfor restriksjonane frå helsemyndigheitene, er det kjøpt inn meir utstyr slik at kvar arkeolog har sitt eige utstyr i felt. Dette er utgifter vi ikkje kan legge på tiltakshavarane. Vi har vidare lagt opp til mindre bruk av overnatting, men lengre reisetid. I tillegg har kvar feltarkeolog sin eigen bil. For dei første 14 dagane av feltsesongen har ikkje dette ført til meirutgifter. Kva som vil vere nettoresultatet, er det for tidleg å seie noko om.

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy.

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy. notat Frå: Samferdselssjefen Dato: Mars 2014 Til: Samferdselsutvalet Ref: Bestilling: Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

Mogleg kapasitetsauke på sambanda Hareid - Sulesund, Sølsnes - Åfarnes og Eidsdal - Linge

Mogleg kapasitetsauke på sambanda Hareid - Sulesund, Sølsnes - Åfarnes og Eidsdal - Linge saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.02.2015 9062/2015 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Fylkestinget 13.04.2015 Mogleg kapasitetsauke på sambanda Hareid - Sulesund, Sølsnes - Åfarnes

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Lørdagsrute fram til kl.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avganger fra Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avganger fra Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745, 1945.

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Søndagsrute fram til kl. 1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0740, 1145, 1335, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 0830, 1245, 1425, 1800, 1945.

Detaljer

Endra konkurransesituasjon, løns- og drivstoffkostnader og at reiarlaga prisar risiko høgare, er dei viktigaste årsakene til at prisane går opp.

Endra konkurransesituasjon, løns- og drivstoffkostnader og at reiarlaga prisar risiko høgare, er dei viktigaste årsakene til at prisane går opp. Behandling i Fylkestinget - 15.10.2013 Fylkesrådmannen fremma følgjande forslag til uttale: Møre og Romsdal fylkeskommune har ved fleire høve peika på at manglande rammeoverføringar til drift av fylkesvegferjer

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020

Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.01. 9536/ Stig Helle-Tautra Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 05.06. Fylkestinget 18.06. Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020 Bakgrunn

Detaljer

Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen

Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.08.2019 82947/2019 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato KO 46/19 Kontrollutvalet 28.08.2019 Fylkestinget 14.10.2019 Kontrollrapport - Overføring av

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato SA 61/14 Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato SA 61/14 Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 28.10.2014 67074/2014 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato SA 61/14 Samferdselsutvalet 10.11.2014 Tiltak i sambandet Hareid-Sulesund Bakgrunn Møre

Detaljer

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget SKYSS Arkivnr: 2015/4465-1 Saksbehandlar: Åshild Fossgard Sandøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Trafikktilbod - Skyss Arkivnr: 2014/278-42 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Fylkestinget

Detaljer

Høyring - ny ferjestandard og utrekning av ferjekriteriet i inntektssystemet

Høyring - ny ferjestandard og utrekning av ferjekriteriet i inntektssystemet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.04.2018 47808/2018 Olav Arne Vatne Saksnr Utval Møtedato SA 28/18 Samferdselsutvalet 15.05.2018 Fylkesrådmannens tilråding 24.05.2018 Fylkesutvalet 04.06.2018

Detaljer

Endring i sonestruktur

Endring i sonestruktur SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15892-2 Saksbehandlar: Tom Arne Steinstad Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014 Endring

Detaljer

Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17

Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17 Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17 Sør-Trøndelag: Flakk-Rørvik Julaftan/Nyttårsaftan: Rutestart kl. 06:00 frå Flakk og kl. 06:30 frå Rørvik. Deretter avgangar kvar heile og halve time fram til kl. 17:30.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

Sterk trafikkvekst og mye dårlig fergemateriell hva skjer? mars Arild Fuglseth, samferdselssjef

Sterk trafikkvekst og mye dårlig fergemateriell hva skjer? mars Arild Fuglseth, samferdselssjef Sterk trafikkvekst og mye dårlig fergemateriell hva skjer? 0-1 mars 01 Arild Fuglseth, samferdselssjef Ferjeruter Rød SVV (4) Blå MRFK (1) Største ferjesamband i M&R målt i pbe 1 600 000 1 400 000 1 411

Detaljer

Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan

Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan 2019 2022 Forslag frå Høgre og Arbeidarpartiet Formannskapet 114/18, 27. november 2018 Side 1 av 5 Budsjett 2019 med økonomiplan 2019-2022 1. Austevoll kommunestyre

Detaljer

Økonomiske konsekvensar av ferjeanbod Hareid - Sulesund og Sykkylven - Magerholm

Økonomiske konsekvensar av ferjeanbod Hareid - Sulesund og Sykkylven - Magerholm saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.05.2016 34192/2016 Dag Hole Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2016 Fylkestinget 13.06.2016 Økonomiske konsekvensar av ferjeanbod Hareid - Sulesund

Detaljer

Høring - Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal

Høring - Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2019 6169/2019 Øyvind Herigstad Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2019 Høring - Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal Bakgrunn

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Ferjerevolusjon i Møre og Romsdal -

Ferjerevolusjon i Møre og Romsdal - Samferdselskonferansen 14.06.18 Iver Nordseth -Ein tydeleg medspelar Ferjerevolusjon i Møre og Romsdal - konkretisert gjennom Ferjepakke Nordmøre! Ferje- og ferjekaiutviklinga i perspektiv. Aldrande ferjeflåte

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 26.02.2017 19013/2017 Jesper Wiig Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 03.04.2017 Anbodsutlysing av "Nordmørspakken" Bakgrunn Fylkesrådmannen har i sak SA-14/17

Detaljer

AUD-rapport Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde. Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde.

AUD-rapport Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde. Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde. AUD-rapport 08-18 Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde. OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Torbjørn Eidsheim Bøe, Gis-koordinator/seniorrådgjevar.

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Vår ref.: Dykkar ref.: Saksbehandlar: Dato:

Vår ref.: Dykkar ref.: Saksbehandlar: Dato: Aukra kommune Notat Vår ref.: Dykkar ref.: Saksbehandlar: Dato: 2018/33-36/Q80 13.11.2018 71171558 Til: Rapport frå trafikkregistreringar ved Hollingbygg uke 42 2018. Orientering: I uke 42 2018 vart det

Detaljer

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Side 1 av 5 Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding til vedtak: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding til vedtak: Fylkesutvalet

Detaljer

Konsekvensar av Autopass-regulativ på ferjesamband

Konsekvensar av Autopass-regulativ på ferjesamband saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 26.11.2018 127170/2018 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.12.2018 Konsekvensar av Autopass-regulativ på ferjesamband Bakgrunn

Detaljer

1.juledag Søndagsrute frå ki.1045, som blir første tur frå Ãrvika. Første tur frå Koparneset blir kl.1100.

1.juledag Søndagsrute frå ki.1045, som blir første tur frå Ãrvika. Første tur frå Koparneset blir kl.1100. P9. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsø Laurdagsrute frå til ki.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745,

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.11.2016 116244/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.12.2016 Opsjon 2 ferjeløysning Åfarnes-Sølsnes Bakgrunn Det vart

Detaljer

Jondalstunnelen AS- Takstreduksjon

Jondalstunnelen AS- Takstreduksjon SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34254-25 Saksbehandlar: Matti Torgersen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 05.09.2018 Fylkesutvalet 19.09.2018 Jondalstunnelen

Detaljer

Oppsummering fylkesrådmann

Oppsummering fylkesrådmann Oppsummering fylkesrådmann Bakgrunn Sambandet hadde i 2011 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 756 pbe. (se punkt 1) Det ble i 2011 registrert 3512 gjenstående kjøretøy, en økning på ca 500 fra 2010. /Se punkt

Detaljer

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi Klimarådet Hordaland 7. november Miljøstrategi for Skyss Februar 2014 Skyss sitt viktigaste miljøbidrag er å få fleire til å setje frå seg bilen og reise kollektivt!

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 2009/369 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 07.04.2009 Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå

Detaljer

Forskrift om mellombelse bompengetakstar i Bergen - høyring

Forskrift om mellombelse bompengetakstar i Bergen - høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/4913-4 Saksbehandlar: Thorbjørn Aarethun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 16.11.2016 Forskrift om mellombelse bompengetakstar i Bergen - høyring

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013.

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen MELDING Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Dato: 17. oktober 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201307938-1/BJORMI Arkivnr.: 815 Trafikkstatistikk for bomringen

Detaljer

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader Regionale møte samferdsel 2013 Arild Fuglseth Samferdselsjef Krevjande oppgåver og prosjekt Regionale møte 2013 04.11.2013 2 Prognose

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten

Prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten Sal og Marknad - Skyss Arkivnr: 2016/4901-3 Saksbehandlar: Hanne Alver Krum Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 10.05.2017 Fylkesutvalet 23.05.2017 Fylkestinget 13.06.2017

Detaljer

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200306601-10 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.05.2008 22.05.2008 FRAMTIDIG FERJELEIE

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering.

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 04.06.2018 SAKSHANDSAMAR: Carina Mæland, Hans K. Stenby og Torleiv Bergland SAKA GJELD: Tilgjenge til avtalespesialistar innan psykisk helsevern

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Orientering i Sogn regionråd 6. november 2015 Nytt inntektssystem Nytt inntektssystem frå 2015 Redusert rammetilskot på 278,5 mill. kr fram mot 2019. Tapskompensasjon

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2019 16159/2019 May Britt Roald Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2019 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Bakgrunn

Detaljer

Planar for bybåtsambanda og turistrute Hardanger

Planar for bybåtsambanda og turistrute Hardanger Skyss Arkivnr: 2014/278-39 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.10.2016 Fylkesutvalet 20.10.2016 Planar for bybåtsambanda og

Detaljer

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/1212-172 Dato 2. juli 2018 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal Eg viser til brev av 23. mars frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

Ferjesambandet Hareid-Sulesund, avvik 2015 og kapasitet 2016

Ferjesambandet Hareid-Sulesund, avvik 2015 og kapasitet 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 17.02.2016 10186/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 02.03.2016 Ferjesambandet Hareid-Sulesund, avvik 2015 og kapasitet 2016

Detaljer

SUtDAI K O M M O N E STABEN. Levekårsutvalet i Suldal handsama dette i møtet og gjorde slikt vedtak:

SUtDAI K O M M O N E STABEN. Levekårsutvalet i Suldal handsama dette i møtet og gjorde slikt vedtak: v SUtDAI K O M M O N E STABEN K O Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dykkar ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 2008000332-9 2008003334 A20 05.03.2008 UTVIDA TIMETALI SMÅSKULEN 2008

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 041/2019 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 041/2019 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rita Ludvigsen FA-N02 19/233 Saknr Utval Type Dato 041/2019 Formannskapet PS 17.06.2019 Kommunestyret PS Skuleskyss Masfjordskulane kommunalt vedtak Vedlegg: Journalposttittel

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune - og hurtigbåtruter Møre og Romsdal Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april 2018 Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir

Detaljer

Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/ Dato:

Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/ Dato: Side 1 Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/2563-2 Dato: 08.09.2015 Til: Frå: høyringsinstansar Astri Måkestad Høyring - Vedtekter kommunale barnehagar. Vedtekter for kommunale barnehagar skal reviderast.

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato U 17/18 Fylkesutvalet

Saksnr Utval Møtedato U 17/18 Fylkesutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.02.2018 17620/2018 Ole Helge Haugen Saksnr Utval Møtedato U 17/18 Fylkesutvalet 26.02.2018 Høyring - grensejusteringar i Møre og Romsdal Bakgrunn Fylkesmannen

Detaljer

Omklassifisering av vegnettet som følgje av Bremangersambandet II

Omklassifisering av vegnettet som følgje av Bremangersambandet II Side 1av 5 Saksbehandlar: Statens vegvesen Region vest Avdeling: Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/3539-1 Omklassifisering av vegnettet som følgje av Bremangersambandet II Fylkesrådmannen rår hovudutval

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2017 60806/2017 Jesper Wiig Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 30.05.2017 Fylkestinget 12.06.2017 Anbodsutlysing Nordmørspakken Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

KOSTNADSUTVIKLINGA I FERJEDRIFTA I MØRE OG ROMSDAL. HILDE JOHANNE SVENDSEN Gardermoen 18.12.2015

KOSTNADSUTVIKLINGA I FERJEDRIFTA I MØRE OG ROMSDAL. HILDE JOHANNE SVENDSEN Gardermoen 18.12.2015 KOSTNADSUTVIKLINGA I FERJEDRIFTA I MØRE OG ROMSDAL HILDE JOHANNE SVENDSEN Gardermoen 18.12.2015 AGENDA Bakgrunn Kostnadsutvikling i ferjedrifta Finansiering Innsatsfaktorar Trafikkutvikling og tilbodsauke

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10440/2012 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2012 Ruteendringsprosessen 2012 ruteendringar. Bakgrunn Vi viser til

Detaljer

Redusert eigendel elev-pc

Redusert eigendel elev-pc OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3598-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Redusert eigendel elev-pc Samandrag Under

Detaljer

Søknad om støtte til Hordaland fylkeskommune v/skyss for utgreiing og innføring av null- og lågutsleppsløysingar på ferje og båt

Søknad om støtte til Hordaland fylkeskommune v/skyss for utgreiing og innføring av null- og lågutsleppsløysingar på ferje og båt postmottak@kld.dep.no «Søknad om støtteordning fergesektoren» Vår ref.: 2016/9248-3 Dykkar ref.: 16/1945- Bergen, 30.10.2016 Søknad om støtte til Hordaland fylkeskommune v/skyss for utgreiing og innføring

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske Vedlegg til pressemelding 03.10.2017 Endringar Ålesund sentrum - Hessa (linje 618 og 624) Kvartersavgangar Hessaskaret Ålesund sentrum Avgangane frå

Detaljer

1 Fylkestinget går inn for å styrke kapitalbasen i Fjord Invest A/S med 15 mill kr.

1 Fylkestinget går inn for å styrke kapitalbasen i Fjord Invest A/S med 15 mill kr. FJORD INVEST A/S - EVT. KJØP AV AKSJAR Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gjere slikt vedtak: Fylkesutvalet rår fylkestinget

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2016 9256/2016 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre

Detaljer

Takstsak 2017 og takstretningslinjer for bil-, hurtigbåt- og fylkesvegferjeruter 2017

Takstsak 2017 og takstretningslinjer for bil-, hurtigbåt- og fylkesvegferjeruter 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.09.2016 94442/2016 Øyvind Herigstad Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.12.2016 Takstsak 2017 og takstretningslinjer for bil-, hurtigbåt- og

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

Kartlegging av rammevilkår

Kartlegging av rammevilkår Kommunale råd for funksjonshemma i Møre og Romsdal Kartlegging av rammevilkår 2017 Kartlegging av rammevilkår for kommunale råd for funksjonshemma Forord Rådet for likestilling av funksjonshemma vedtok

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Utfordringar på fylkesvegnettet

Utfordringar på fylkesvegnettet -Ein tydeleg medspelar Utfordringar på fylkesvegnettet ass. fylkesrådmann Willy J. Loftheim Plassering i Norge Norge Møre og Romsdal Plassering Km veg 46 727 km 3 240 km 3 Tunnelar 500 km 83 3 Kaier o.l.

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tabell B-k. Inntektsgarantiordninga for kommunane 2020

Tabell B-k. Inntektsgarantiordninga for kommunane 2020 Tabell B-k Inntektsgarantiordninga for kommunane 2020 Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er meir enn 400 kroner

Detaljer

Høyring Ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høyring Ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 15.03.2017 03.02.2017 17/00388-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142220 forskning

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201003266-29 Arkivnr. 714 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.02.2013 20.02.2013 SAK OM FASTLANDSSAMBAND

Detaljer

Høyring - Rapport om overføring av ansvar for kjøp av innanlandske flyruter til nye folkevalde regionar

Høyring - Rapport om overføring av ansvar for kjøp av innanlandske flyruter til nye folkevalde regionar saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.10.2016 105126/2016 Olav Arne Vatne Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 26.10.2016 Fylkesutvalet 31.10.2016 Høyring - Rapport om overføring av ansvar

Detaljer

NTP - hovudutfordringar

NTP - hovudutfordringar NTP - hovudutfordringar 21.05.19 Samferdsel i Møre og Romsdal 1,5 mrd. kr til drift 3100 km fylkesveg 61 tunneler og om lag 1100 bruer 54 ferjekaier 21 ferjesamband 21,6 mill. kollektivreiser 5 hurtigbåtsamband

Detaljer