Regional strategi for miljø og klima

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional strategi for miljø og klima"

Transkript

1 SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komite for Samfunnsutvikling /18 Kommunestyret /18 Saksbeh.: Hege Nordby Arkiv: 17/1290 Arkivsaknr.: K1-144, K2-K00 Regional strategi for miljø og klima Vedlegg: Mal handlingsplan(503586) Regional strategi for miljø og klima til behandling i kommunene(503576) Rådmannens INNSTILLING 1. Kongsvinger kommune vedtar forslag til «Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen : a. Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa b. Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høyskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av lokale ressurser c. Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig d. Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer 2. Miljø- og klimastrategien skal forankres i kommuneplanen og legges til grunn for kommunens arbeid med handlingsplan for miljø og klima i Kongsvinger kommune Komite for Samfunnsutvikling Nytt forslag fra Helge Thomassen, PP: Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høgskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskapning basert på økt bruk av regionale ressurser. Forslaget fra Helge Thomassen (Pp) ble enstemmig. Votering: Innstillingen er enstemmig.

2 Komite for Samfunnsutvikling- 025/18 Vedtak: 1. Kongsvinger kommune vedtar forslag til «Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen : Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høgskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av regionale ressurser Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer 2. Miljø- og klimastrategien skal forankres i kommuneplanen og legges til grunn for kommunens arbeid med handlingsplan for miljø og klima i Kongsvinger kommune Kommunestyret Nytt forslag fra Eli Wathne, H: Punkt 4 strykes. Votering: Eli Wathne, H, sitt forslag fikk 10 (H 6, FRP 3, UAVH 1) stemmer og falt Komite for Samfunnsutviklings innstilling ble vedtatt med 23 (AP 14, SP 2, PP 2,SV 1, KRF 1, V 1, UAVH 2) stemmer Ny votering i kommunestyrets møte pga. uklarhet rundt opprinnelig votering i saken: Komité for samfunnsutviklings innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret- 089/18 Vedtak: 1. Kongsvinger kommune vedtar forslag til «Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen : Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høgskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av regionale ressurser Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer 2. Miljø- og klimastrategien skal forankres i kommuneplanen og legges til grunn for kommunens arbeid med handlingsplan for miljø og klima i Kongsvinger kommune. Saksopplysninger: Bakgrunn Klimagassutslippene begrenses ikke av land- eller kommunegrenser. Begrepet «tenke globalt og

3 handle lokalt» er derfor sentralt i arbeidet med miljø og klima. Dette er en viktig årsak til at klimaforhandlinger og inngåtte klimaavtaler forsøker å favne mest mulig globalt. FN har etablert et klimapanel som utarbeider faktagrunnlag som er et viktig underlag for de avtaler som er inngått. Dette startet med Kyoto-avtalen som ble inngått i 1997 og som ble erstattet av Paris-avtalen i november Norge er av de land som har sluttet seg til Paris-avtalen, og dette legger føringer for de nasjonale forpliktelser, som igjen legger føringer for lokale mål og strategier. Norges grønne hjerte Kongsvingerregionen er i ferd med å ta posisjonen som «Norges grønne hjerte». Det innebærer at regionen skal satse på grønn verdiskapning og bidra til en bærekraftig nasjonal vekst. Sentralt i en bærekraftig utvikling er bl.a. reduserte utslipp av klimagasser og riktig energi- og ressursbruk. En bærekraftig vekst omfatter ikke bare reduserte klimagassutslipp, men også bl.a. god helse, god utdanning og bruk av ren energi. For å lykkes med dette er vi avhengig av samhandling mellom mange aktører, der både statlige- og kommunale aktører og private virksomheter er viktige bidragsytere. Kunnskap og samhandling på tvers av sektorer er avgjørende for å lykkes. Beregninger for framtidens klima viser at en må påregne både varmere og våtere vær. I vår region vil vi få utfordringer med kraftigere regnskyll og hyppigere flommer. Det må planlegges for at regionen skal være et sted som er tilrettelagt for å tåle disse endringene. Saksopplysninger Kommunene i regionen har tidligere utarbeidet energi- og klimaplaner. I flere av kommunene er planene i liten grad fulgt opp med tiltak i økonomiplanene. Planarbeidet har midlertid gitt nyttige erfaringer, og grunnlaget er tatt med videre i arbeidet med strategiene. Forslag til strategi for miljø og klima har et overordet perspektiv hvor det er lagt vekt på å foreta strategiske grep for å nå ønsket utvikling i regionen. I tilknytning til strategiene er det utarbeidet tiltak som det skal jobbes med regionalt. Dersom regionen skal oppnå resultater, er det også nødvendig at det settes inn tiltak lokalt i kommunene. Det legges derfor opp til at hver kommune, etter vedtak av strategien, skal utarbeide og vedta en handlingsplan med tiltak. Det er viktig at det settes av midler til tiltakene i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanperioden. Samhandling med regionens næringsliv For å lykkes med arbeidet er regionen avhengig av å samarbeide med næringslivet om satsingen. Det er derfor opprettet et felles bærekraftnettverk/klimasamarbeid i regionen mellom kommunene og næringslivet. Hensikten med nettverket er å øke og å dele kompetanse, forsterke effekten av eksisterende miljøsatsinger, i samarbeid utvikle FoU-prosjekter som bygger opp under bærekraftsmålene, samt utvikle og fremme grønne forretningsideer. Hedmark kunnskapspark vil ha sekretærfunksjonen for dette nettverket. Organisering av prosjektet og mandat Organisering av arbeidet med strategien Det ble i januar 2017 nedsatt en prosjektgruppe med en delt prosjektlederfunksjon mellom kommunene Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal til å jobbe med den regionale strategien. Prosjektledergruppen har bestått av: Hege Nordby, Kongsvinger kommune (prosjektleder) Ingunn Brøndbo Moss, Sør-Odal kommune (prosjektleder) Rune Skolbekken, Nord-Odal kommune (prosjektleder) I tillegg har Eidskog, Grue og Åsnes bidratt med følgende ressurspersoner: Torfinn Smines, Eidskog kommune Anita Sæthre Goplen og Åse Bjerke Lilleåsen, Grue kommune

4 Anne Kristine Rossebø, Åsnes kommune Mandat Gruppens mandat har vært å: Utarbeide forslag til regional strategi for miljø og klima Utarbeide en felles mal for lokale handlingsplaner Utarbeide forslag til forpliktende samarbeidsavtaler Gruppen har benyttet konsulentselskapet COWI til å kvalitetssikre arbeidet. Fremtidig organisering av satsingen på miljø og klima Regionrådet og kommunene må sammen sikre en regional og kommunal satsing på miljø og klima i regionen fremover. Alle kommunene i regionen har begrenset administrativ kompetanse innenfor fagfeltet miljø og klima. Det vil derfor være behov for å opprette en felles koordinatorstilling som skal jobbe med miljø og klima i regionen. En ser for seg at denne stillingen vil finansieres av de kommunene som deltar i samarbeidet. Finansieringen av stillingen vil behandles som egen sak i de kommunene som vedtar strategien. Kommunene forplikter seg videre til å stille med en politisk representant i et felles bærekraftsnettverk mellom kommunene, næringslivet og forsknings- og utdanningsmiljøet. Nettverket vil utgjøre en regional bærekraftsledelse. Forankring av strategiarbeidet Studietur til Växjö Det ble i februar 2017 arrangert studie- og inspirasjonstur til «Europas grönaste stad» Växjö i Sverige. Alle kommunene var representert både politisk og administrativt på turen. Felles formannskapsmøte Regionrådet inviterte i samarbeid med Byregionprosjektet og prosjektledergruppa til felles formannskapsmøte 26. oktober Tema for møtet var «Globale utfordringer krever lokalt ansvar» med fokus på hvordan regionen kan gjøre miljø og bærekraft til et konkurransefortrinn. Felles kommunestyremøte Regionrådet inviterte i samarbeid med Byregionprosjektet og prosjektledergruppa til felles kommunestyremøte 19. april Tema for møtet var hvordan regionen kan oppnå strategiske fortrinn gjennom fokus på bærekraft og utvikling av strategier for miljø og klima. Grunnlagsdata Statlig planretningslinje For å sikre at kommuner og regioner jobber for at veksten skal skje på bærekraftige premisser og samtidig bidra til å redusere klimagassutslippene og gjennomføre en miljøvennlig energiomlegging, er det utarbeidet en statlig planretningslinje som skal gjelde for all regional- og kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer bl.a. at kommunene i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Klimaregnskap og planlegging for framtiden Det er behov for å identifisere hvilke indikatorer som skal måle effekten av arbeidet med strategier og handlingsplaner med tiltak. Et klimaregnskap vil gi kommunene en slik oversikt og vil identifisere områder hvor det lett kan tas ut en miljøgevinst. Det foreligger i dag ikke gode nok klimaregnskap verken for regionen eller den enkelte kommune. Fylkestinget i Hedmark har i økonomiplanen for perioden satt av midler til utarbeidelse av klimaregnskap for Hedmark. Arbeidet er nå

5 startet opp hos Hedmark fylkeskommune, men det er uvisst om dette grunnlaget vil gi tilstrekkelig oversikt på kommune- og regionnivå. Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider statistikker som sier noe om de direkte klimagassutslippene på fylkes- og kommunenivå fra ulike kilder som veitrafikk, landbruk, stasjonær energibruk, avløp og avfall. Dette er normalt de viktigste kildene til de direkte utslippene. Bidraget fra de ulike utslippskildene har vært et utgangspunkt for utforming av strategien og har vist hvilke sektorer det bør prioriteres å gjennomføre tiltak innenfor. Statistikken er imidlertid ikke på samme detaljnivå som et klimaregnskap, og dermed ikke godt nok til å måle effekten av tiltakene. Mål og strategier Strategiene tar utgangspunkt FNs bærekraftsmål. En bærekraftig utvikling er sammensatt av en rekke ulike faktorer og der enkelte land har større utfordringer enn andre for å nå de ulike målene. Det å stoppe klimaendringene er ett av de 17 bærekraftsmålene, men flere av de nevnte målene er sentrale for å utvikle en bærekraftig vekst også for Kongsvingerregionen. Mål Det er i strategien satt følgende mål for regionen: Kommuneorganisasjonene skal være klimanøytrale i Kongsvingerregionen (sivilsamfunn og næringsliv) skal være klimanøytral i Strategier For å nå de mål som er satt for henholdsvis kommuneorganisasjonene i regionen og for de totale direkte utslippene fra sivilsamfunn og næringsliv i hver kommune, er det satt opp overordnede strategier for regionen. Strategiene skal gi et grunnlag for hvordan regionen kan fokusere på omstillingen til en mer bærekraftig og grønn vekst. Et resultat av omstillingen vil være reduserte klimagassutslipp. Sektorene transport og jordbruk utgjør til sammen 88 % av de direkte utslippene i regionen. Disse to sektorene er derfor i strategien splittet opp i underkategorier hvor det framgår hva de største direkte utslippene består av. To av de overordnede strategiene er tilknyttet disse hovedsektorene, men går noe utover rammene for den enkelte sektor. De overordnede strategiene har underliggende tiltak med en angivelse av hvilke aktører som kan bidra. I tillegg til de to hovedsektorene transport og landbruk er det satt opp strategier knyttet til by- og tettstedsutvikling og klimatilpasning. De overordnede strategiene er: 1. Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa 2. Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høyskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av lokale ressurser 3. Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig 4. Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer Forpliktende samarbeidsavtaler For å sikre at alle kommuner som deltar i klimasamarbeidet bidrar inn i arbeidet, vil det utarbeides forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommunene. Samarbeidsavtalene skal tydeliggjøre at kommunene i regionen står sammen om å utvikle regionen med en grønn profil. Samarbeidsavtalene vil legges frem til behandling i de kommunene som vedtar strategien. Vurdering:

6 Klimagassutslippene begrenses ikke av land- eller kommunegrenser. Begrepet tenke globalt og handle lokalt er derfor sentralt i arbeidet med miljø og klima. Kongsvingerregionen har tatt posisjon som Norges grønne hjerte. Det innebærer at regionen skal satse på grønn verdiskapning og bidra til en bærekraftig nasjonal vekst. Sentralt i en bærekraftig utvikling er bl.a. reduserte utslipp av klimagasser og riktig energi- og ressursbruk. Regionens ambisjon bør være at vi slipper ut mindre karbonutslipp, samtidig som vi opparbeider oss et konkurransefortrinn som gir verdiskaping. Strategien bygger på områder hvor regionen i dag allerede har gode fortrinn: Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa Kongsvingerregionen er i ferd med å bli et regionalt og nasjonalt transportknutepunkt for bane. Skognæringen ønsker å etablere en ny terminal i regionen som kan utvikles til å bli et av flere nasjonale nav for transport på bane. Gjennom «Godspakke Innlandet» (NTP for ) vil Kongsvingerregionen kunne styrkes ytterligere som et logistikknutepunkt med nye dobbeltsporparseller, flytting av tømmerterminal og ved at banestrekningen Hamar-Kongsvinger knyttes bedre sammen og elektrifiseres. Totalt sett vil realisering av disse tiltakene kunne gi store klimagevinster både nasjonalt og internasjonalt. Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høyskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av lokale ressurser Kongsvingerregionen har gjennom vedtak av regional næringsstrategi lagt vekt på å satse på vekst i bransjer hvor regionen har naturlige fortrinn. Det satses spesielt på etablering av industrialisert bioøkonomi, ny industri, virksomheter innen bygg, anlegg og logistikkrelatert virksomhet. Utdanning står sentralt og med satsing ved høgskolestiftelsen ligger det til rette for økt kompetanse og utvikling i regionen. Kongsvingerregionen har allerede industri og et næringsliv som er opptatt av miljø og bærekraft. Dette er imidlertid et område som kan styrkes ytterligere. Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig Flere av kommunene jobber med planer for sentrum som ivaretar det grønne skiftet og bærekraftsperspektivet ved at det legges til rette for at flere kan gå og sykle til daglige gjøremål og ha mindre behov for bil. Dette vil igjen stille krav til lokalisering av boliger, handel og arbeidsplasser, utforming av møteplasser og tilrettelegging av gang- og sykkelveger lokalt. Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene. Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere vintersesong, endret flommønster og stigende havnivå. At samfunnet er klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av klimaet og å utnytte nye muligheter. Tilpasning handler blant annet om øke forståelsen av dagens og framtidens klima, og å gjøre tiltak eller endre praksis for å hindre ulemper av klimaendringer. Resultater vil kreve felles innsats En felles satsing og samarbeid må til dersom regionen skal lykkes i sitt arbeid med å fylle posisjonen som Norges grønne hjerte og å bygge et bærekraftig samfunn hvor å redusere klimagassutslippene er et mål. Tilrettelegging for å håndtere forventede endringer i klimaet vil også være et punkt hvor kommune må øke sitt fokus på fremover. Samlet og koordinert innsats vil sannsynligvis også bidra til økonomisk vekst i regionen i årene som kommer. Derfor må kommunene samle nødvendige krefter og jobbe i samme retning.

7

Regional Miljø - og klimastrategi

Regional Miljø - og klimastrategi 2018-2030 Regional Miljø - og klimastrategi 21.06.2018 Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen Innledning Kongsvingerregionen har et mål om å være Norges grønne hjerte. Grønn vekst skal gi økt

Detaljer

Kongsvingerregionen Norges grønne hjerte. Ingunn Brøndbo Moss planrådgiver Sør-Odal kommune

Kongsvingerregionen Norges grønne hjerte. Ingunn Brøndbo Moss planrådgiver Sør-Odal kommune Kongsvingerregionen Norges grønne hjerte Ingunn Brøndbo Moss planrådgiver Sør-Odal kommune Kongsvingerregionen Norges grønne hjerte Utfordringsbildet 2013 Kongsvingerregionen Norges grønne hjerte Pågående

Detaljer

Regionrådet for KONGSVINGER- REGIONEN. Protokoll. Vinger Hotell, Kongsvinger. Dato: Kl: :00

Regionrådet for KONGSVINGER- REGIONEN. Protokoll. Vinger Hotell, Kongsvinger. Dato: Kl: :00 Protokoll Sted: Vinger Hotell, Kongsvinger Dato: 30.03.2017 Kl: 11.30-16:00 Til stede: Kongsvinger kommune Nord-Odal kommune Ordfører: Sjur Strand, Ap Lise Selnes, Ap Varaordfører: Margrethe Haarr, Sp

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Innhold 1. Formål med planarbeidet Status og utfordringer Internasjonale klimautfordringer og føringer

Innhold 1. Formål med planarbeidet Status og utfordringer Internasjonale klimautfordringer og føringer Innhold 1. Formål med planarbeidet... 2 2. Status og utfordringer... 2 2.1 Internasjonale klimautfordringer og føringer... 2 2.2 Nasjonale mål og føringer... 3 2.3 Status og mål for klimaarbeidet i Halden

Detaljer

Innhold Forslag til planprogram Formål med planarbeidet Status og utfordringer Internasjonale klimautfordringer og

Innhold Forslag til planprogram Formål med planarbeidet Status og utfordringer Internasjonale klimautfordringer og Innhold Forslag til planprogram... 2 1. Formål med planarbeidet... 2 2. Status og utfordringer... 2 2.1 Internasjonale klimautfordringer og føringer... 2 2.2 Nasjonale mål og føringer... 3 2.3 Status og

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen

Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen Utkast mars 2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier... 3 3. Kunnskapsgrunnlag for regionale næringsområder i Kongsvingerregionen...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 06.09.2016 16/51 Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.09.2016 16/57 Hovedutvalg for helse og omsorg 06.09.2016

Detaljer

KOM M U N EPLA N EN S SA M FU N N SDEL

KOM M U N EPLA N EN S SA M FU N N SDEL KOM M U N EPLA N EN S SA M FU N N SDEL 2019-2031 Nord-Odal kommune UTKAST Forord Med denne planen setter vi kursen for det vi mener er en ønsket utvikling av Nord-Odal i et langt perspektiv. Samfunnet

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen

Anskaffelsesstrategi for Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 12.06.2019 074/19 Kommunestyret 20.06.2019 089/19 Saksbeh.: Trond Sommer Arkiv: 19/1567 Arkivsaknr.: K1-601 Anskaffelsesstrategi for Regionalt innkjøp

Detaljer

Kommunedelplan energi og klima Klimaarbeid i Trondheim kommune

Kommunedelplan energi og klima Klimaarbeid i Trondheim kommune Kommunedelplan energi og klima 2017-2030 - Klimaarbeid i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli Avdelingsleder - Klima og samfunn Miljøenheten, Trondheim kommune Varmere og våtere

Detaljer

Klima og energi i Trondheim kommune

Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 17. oktober 2017 Klima og energi i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, Klima og samfunn, Trondheim kommune Presentasjonsoversikt 1. Hvorfor har vi en

Detaljer

Planprogram for klimaplan for Fredrikstad

Planprogram for klimaplan for Fredrikstad Varsel om oppstart av planarbeid: Planprogram for klimaplan for Fredrikstad Høringsversjon Bakgrunn Fredrikstad kommune rullerer sin klimaplan for tredje gang. Gjeldende klimaplan fra 2012 hadde i hovedsak

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 30. oktober 2017 Kommunedelplan Klima og energi 2017-2030 i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, avdelingsleder Klima og samfunn. Hvorfor har vi en klimaplan

Detaljer

Oppstartsnotat med utkast til planprogram: Kommunedelplan klima og energi

Oppstartsnotat med utkast til planprogram: Kommunedelplan klima og energi Arkivsak-dok. 18/02906-3 Saksbehandler Kristine Molkersrød Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Formannskapet 2015-2019 06.06.2019 Oppstartsnotat med utkast

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling REFERATSAKER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling REFERATSAKER Lillehammer kommune Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Lillehammer rådhus, møterom Wiese Møtedato: 07.09.2018 Tid: 08:30-13:00 Eventuelt forfall meldes til: hanne.mari.nyhus@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Revisjon av regional klimaplan

Revisjon av regional klimaplan Revisjon av regional klimaplan Charlotte Lassen 30. April 2019 Foto: Susanne Forsland Revisjon av regional plan Fylkestinget har, som del av regional planstrategi, vedtatt at gjeldende plan Regional plan

Detaljer

Regionrådet for KONGSVINGER- REGIONEN. Protokoll. Kongsvinger Festning. Dato: Kl 12:00-16:00

Regionrådet for KONGSVINGER- REGIONEN. Protokoll. Kongsvinger Festning. Dato: Kl 12:00-16:00 Protokoll Sted: Kongsvinger Festning Dato: 22.06.2017 Kl 12:00-16:00 Til stede: Kongsvinger kommune Nord-Odal kommune Ordfører: Sjur Strand, Ap Lasse Juliussen, Ap - Forfall Varaordfører: Margrethe Haarr,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Regional klimaplan for Telemark Planprogram

Regional klimaplan for Telemark Planprogram Regional klimaplan for Telemark Planprogram Kick-off i Bø 18. januar 2017 Styringsgruppeleder Ådne Naper Foto: www.colourbox.com Oppsett Bakgrunn Virkemidler Regional klimaplan for Telemark Mål for klimaplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forslag til kommunedelplan for klima, energi og miljø, utleggelse til offentlig ettersyn

SAKSFRAMLEGG. Forslag til kommunedelplan for klima, energi og miljø, utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak: 2015/10-17 Arkiv: 143 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Nes eldreråd 05.06.2018 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.06.2018 Utvalg for teknikk,

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og KLIMA- OG ENERGIPLAN Høring 01.06.2017 Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og hva som skal utredes for å lage en klima- og energiplan for Tydal

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET. Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00-19:00. Rådhuset - Kommunestyresalen

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET. Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00-19:00. Rådhuset - Kommunestyresalen KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 06.09.2018 Møtetid: Kl. 17:00-19:00 Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen Medlemmer: Alf-Tore Pedersen Egil Andersen Einar Martin Eilertsen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1634 Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1634 Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19., 20. og 21.04.2016 Sak: 21/16 Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg Arkivsak: 16/1634 Tittel: Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid: Planprogram for kommunedelplan for Klima - og energi for Marker

Varsel om oppstart av planarbeid: Planprogram for kommunedelplan for Klima - og energi for Marker Varsel om oppstart av planarbeid: Planprogram for kommunedelplan for Klima - og energi for Marker 2019-2030 Forslag til planprogram I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.) 11-12 varsles oppstart av

Detaljer

Bakgrunn. Gjeldene plan. Planstrategi

Bakgrunn. Gjeldene plan. Planstrategi Innhold Bakgrunn... 3 Gjeldene plan... 3 Planstrategi... 3 Internasjonale klimautfordringer og føringer... 3 Nasjonale mål og føringer... 4 Lokal status og utfordringer for klimaplanarbeidet i Råde...

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE Utkast datert 21.12.2012 0 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet En energi- og klimaplan for kommunen skal beskrive forhold og

Detaljer

Fremtidig digital plattform for frivillighet i Kongsvinger kommune

Fremtidig digital plattform for frivillighet i Kongsvinger kommune SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komite for Samfunnsutvikling 11.06.2019 028/19 Formannskap 12.06.2019 077/19 Kommunestyret 20.06.2019 085/19 Saksbeh.: Stig Fonås Arkiv: 19/455 Arkivsaknr.: K2-F07

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Utfordringene i Bergen

Utfordringene i Bergen og fremtidsbyen Bergen... Utfordringene i Bergen Utslipp av klimagasser i Be rge n kommune Andre mobile kilder 11 % Stasjonær forbrenning 22 % Veitrafikk 55 % Prosessutslipp 12 % 1 Mål: Redusere klimagassutslipp

Detaljer

KS samling 1 «Kortreist kvalitet»

KS samling 1 «Kortreist kvalitet» KS samling 1 «Kortreist kvalitet» Effekten av Trøndelag i klimaarbeidet v/ Seksjonsleder Vigdis Espnes Landheim Oslo 23.01.2019 Hvor skal Trøndelag være i 2030? I 2030 skal god livskvalitet og mangfold

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 15:00 15:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 15:00 15:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 15:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017

HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017 HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017 HVA MÅ VI FORHOLDE OSS TIL? DET GRØNNE SKIFTET (ÅRETS ORD I 2015) «De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Velkommen til Bærum. Environmental advisor Anne Kristine Feltman 15 September 2016

Velkommen til Bærum. Environmental advisor Anne Kristine Feltman 15 September 2016 Velkommen til Bærum Environmental advisor Anne Kristine Feltman 15 September 2016 Nasjonale og internasjonale forpliktelser Internasjonale klimaavtaler Forpliktelser i forhold til EU Norske klimamål Globale

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til eller ringe

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til eller ringe Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Høringsinnspill til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 09/20401 Saksbehandler: Kjell Thu, telefon: Bydrift Klima- og energiplan 2010-2020 - 2. gangsbehandling. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Høringsuttalelser planprogram kommunedelplan klima og energi

Høringsuttalelser planprogram kommunedelplan klima og energi Høringsuttalelser planprogram kommunedelplan klima og energi 2021-2030. Nr. Høringsuttalelse Vurdering Bane NOR 1 Ingen merknad Tas til orientering. Statens Vegvesen 1 «Klima, klimaendringer og klimatilpasning

Detaljer

Oppsummering og vurdering av innspill - planprogram kommunedelplan klima og energi

Oppsummering og vurdering av innspill - planprogram kommunedelplan klima og energi Oppsummering og vurdering av innspill - planprogram kommunedelplan klima og energi 2021-2030. Nr. Innspill: Kommunedirektørens vurdering: Bane NOR 1 Ingen merknad Tas til orientering. Statens Vegvesen

Detaljer

S a k s p r o t o k o l l

S a k s p r o t o k o l l S a k s p r o t o k o l l F o r s l a g t i l n y s t u d i e s t e d s s t r u k t u r v e d N o r d u n i v e r s i t e t - h ø r i n g s u t t a l e l s e Arkivsak-dok. 201872330 Saksbehandler Roar

Detaljer

Morgendagens aktivitetssenter - utvikling og etablering

Morgendagens aktivitetssenter - utvikling og etablering SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komite for Samfunnsutvikling 11.06.2019 027/19 Kommunestyret 20.06.2019 084/19 Saksbeh.: Stig Fonås Arkiv: 17/2411 Arkivsaknr.: K2-D12 Morgendagens aktivitetssenter

Detaljer

Engerdal kommune helt naturlig

Engerdal kommune helt naturlig Engerdal kommune helt naturlig FORSLAG TIL PLANPROGRAM Klima- og energiplan 2019-2028 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Planprogram...3 2 FORMÅLET MED OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...4

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016 Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016 Kjære alle sammen! Presenter deg. Jeg er glad for å være her i dag, og

Detaljer

Etablering av Næring- og eiendomsutviklingsfond

Etablering av Næring- og eiendomsutviklingsfond SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komite for Samfunnsutvikling 11.06.2019 031/19 Formannskap 12.06.2019 078/19 Kommunestyret 20.06.2019 086/19 Saksbeh.: Lars Helge Aasvestad Arkiv: 19/1377 Arkivsaknr.:

Detaljer

Kvalitetsmelding for oppvekst 2011

Kvalitetsmelding for oppvekst 2011 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 14.06.2012 016/12 BTHE Kommunestyret 28.06.2012 047/12 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-031, K2-A00, K3-&34

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.08.2017 17/22030 17/173496 Saksansvarlig: Øyvind Brandt Saksbehandler: Anne Kristine Feltman Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem

Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem Leikanger 21. juni 2012 Astri Taklo, Utredningsseksjonen Samfunnet stiller krav til oss: arkitektur skal bidra til høy livskvalitet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Saknr. 14/11111-5 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Innstilling til vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel

Detaljer

Saksprotokoll. Kommuneplanens samfunnsdel førstegangsbehandling. Saksbehandler: Tanja Auren Saksnr.: 18/01101

Saksprotokoll. Kommuneplanens samfunnsdel førstegangsbehandling. Saksbehandler: Tanja Auren Saksnr.: 18/01101 Saksprotokoll Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 - førstegangsbehandling Saksbehandler: Tanja Auren Saksnr.: 18/01101 Behandlet av Møtedato 1 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 2017-9/18 29.05.2018

Detaljer

Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: NKF

Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: NKF Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tromsøkonferansen 2018 Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: NKF Fagdirektør Magnar Danielsen Tromsø, 5. februar 2018 Tema Bakgrunn Klimatilpasning Nye

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

KLIMABUDSJETT NOEN ERFARINGER TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

KLIMABUDSJETT NOEN ERFARINGER TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE KLIMABUDSJETT NOEN ERFARINGER TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE KLIMABUDSJETT - TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Allerede i Fellesnemda 2016 ble det vedtatt at vi skal ha klimabudsjett Virkning fom. 2018 (første år for Trøndelag

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 09/825 KOMMUNEDELPLAN KLIMA OG ENERGI - RENNESØY KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 09/825 KOMMUNEDELPLAN KLIMA OG ENERGI - RENNESØY KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Sak: 53/11 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Arkivsak: 09/825 Tittel: KOMMUNEDELPLAN KLIMA OG ENERGI - RENNESØY KOMMUNE Behandling: Endringsforslag

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD Fylkesadministrasjonen Avdeling for plan SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200702800 Arkivnr. Saksbehandler Rune Kippersund Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 18.10.07 63/07 Fylkestinget 24.10.07 78/07 STRATEGIER

Detaljer

Årsmelding. Glåmdal regionråd

Årsmelding. Glåmdal regionråd Årsmelding 2016-1 - Innhold VEDLEGG... 2 REGIONRÅDETS SAMMENSETNING... 3 ARBEIDSUTVALGET (AU) FOR GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS ADMINISTRASJON... 3 SAKER I GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS RESSURSER

Detaljer

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen KS høstkonferanse, Gjøvik, 19. Oktober 2016 Innlandet 10 X Akershus

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.08.2017 17/22030 17/173496 Saksansvarlig: Øyvind Brandt Saksbehandler: Anne Kristine Feltman Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune.

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Regionale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Hva har vi av planer? Hva

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer

Alice Gaustad, seksjonssjef. Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer

Alice Gaustad, seksjonssjef. Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer Alice Gaustad, seksjonssjef Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer FNs klimapanel: hovedkonklusjoner Klimaendringene er menneskeskapte. Klimaendringene har gitt og vil gi mer

Detaljer

Det forutsettes at budsjett- og økonomiplandokumentet gis en form som svarer opp disse, samt de særlig prioriterte målene for inneværende arbeidsår.

Det forutsettes at budsjett- og økonomiplandokumentet gis en form som svarer opp disse, samt de særlig prioriterte målene for inneværende arbeidsår. Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2019 1. Hovedmålene for kommunen, slik de fremgår av vedtak for inneværende økonomiplan stadfestes. Dette gjelder: a. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og

Detaljer

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling»

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunekonferansen politikk og plan, Oppdal 29.-30. Januar 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold «Effektivisering

Detaljer

Kommuneplan for Moss 2030

Kommuneplan for Moss 2030 Kommuneplan for Moss 2030 Samfunnsdelen Mangfoldige Moss skapende, varmere, grønnere Kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet plan som skal definere utfordringer, mål og strategier for Mossesamfunnet

Detaljer

Betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping

Betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping 1 Betydningen av forskning for bærekraftig Møteleder Avdelingsdirektør Christina Abildgaard, Dr. Scient 25.04.2018 3 25.04.2018 HAVBRUK2018 agenda siste plenumssesjon FNs bærekraftsmål det er ikke lenge

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Saknr. 16/1634-1 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Arbeidsområder. Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging. 4. Desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Arbeidsområder. Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging. 4. Desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Arbeidsområder Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 4. Desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Politisk organisering i Hedmark Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Detaljer

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging Siri Sorteberg og Henrik Gade Hovedfunn fra FNs klimapanels 5. hovedrapport Menneskers påvirkning er hovedårsaken

Detaljer

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.01.2013 004/13 HNY Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-026, K3- &00 : Arkivsaknr.: 11/2611 Behandling av strategisk plan

Detaljer

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold Utkast Nesodden kommune Planprogram for klima- og biomangfoldplan Klimagassutslipp Biologisk mangfold 16.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Bærekraft- og grønn omstilling. - behov for helhetlige løsninger. v/ Signe Nybø, Forskningssjef NINA

Bærekraft- og grønn omstilling. - behov for helhetlige løsninger. v/ Signe Nybø, Forskningssjef NINA Bærekraft- og grønn omstilling. - behov for helhetlige løsninger v/ Signe Nybø, Forskningssjef NINA Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Etablering av Næring- og eiendomsutviklingsfond

Etablering av Næring- og eiendomsutviklingsfond SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komite for Samfunnsutvikling 11.06.2019 031/19 Formannskap 12.06.2019 078/19 Kommunestyret 20.06.2019 086/19 Saksbeh.: Lars Helge Aasvestad Arkiv: 19/1377 Arkivsaknr.:

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommunedelplan for ny bydel og høring og offentlig ettersyn av planprogram

Vedtak om oppstart av kommunedelplan for ny bydel og høring og offentlig ettersyn av planprogram Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2018 76425/2018 2017/15119 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/49 Komite for plan, næring og miljø 10.10.2018 18/161 Bystyret 25.10.2018 Vedtak om oppstart

Detaljer

Fra «Strategisk notat klima» til «Veikart Agder» Faggruppe klima v/ Kim Øvland Rådmannsgruppen - 19.januar 2017

Fra «Strategisk notat klima» til «Veikart Agder» Faggruppe klima v/ Kim Øvland Rådmannsgruppen - 19.januar 2017 Fra «Strategisk notat klima» til «Veikart Agder» Faggruppe klima v/ Kim Øvland Rådmannsgruppen - 19.januar 2017 DISPOSISJON Kunnskapsgrunnlaget Innspillene Oppdateringene Prinsippene og veikartene Prosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 30.04.2013/MSL Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: 13.05.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen onsdag 8. mai kl. 1300

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer