Curriculum Vitae Åsbjørn Vetti Født U t d a n n i n g. P r a k s i s. U t v a l g t e r e f e r a n s e o p p d r a g

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae Åsbjørn Vetti Født 1965. U t d a n n i n g. P r a k s i s. U t v a l g t e r e f e r a n s e o p p d r a g"

Transkript

1 Curriculum Vitae Åsbjørn Vetti Født 1965 U t d a n n i n g 2006 Master of Public Administration, Copenhagen Business School 1993 Organisasjons- og arbeidslivspsykologi, UiB, delfag 1993 Praktisk pedagogikk, UiB, delfag 1992 Norsk i økonomisk administrativ utdanning, UiB, delfag 1991 Arbeidsrett, NHH Kursvirksomhet 1991 EDB for humanister, UiB, delfag 1990 Personaladministrasjon og kompetanseutvikling, NHH Kursvirksomhet 1990 Filosofi, storfag, UiB 1989 Sammenlignende politikk, grunnfag, UiB 1987 Sosialantropologi, grunnfag, UiB 1986 Filosofi, grunnfag, UiB 1986 Elementær samfunnsvitenskapelig metodelære, UiB 1985 Examen philosophicum, UiT 1984 Allmennfaglig studieretning, Fana Gymnas, samfunnsfaglinjen P r a k s i s 2011 Daglig leder og Seniorrådgiver, KS-Konsulent as 2005 Rådgiver, KS-Konsulent as 1998 Rådgiver, KS Hordaland/KS Arbeidsgiverutvikling 1994 Personalrådgiver, Øygarden kommune 1991 Ledende portør, Haukeland sykehus, Hordaland fylkeskommune 1991 Adjunkt ved Hop ungdomsskole, Bergen kommune 1990 Adjunkt ved Ytrebygda ungdomsskole, Bergen kommune U t v a l g t e r e f e r a n s e o p p d r a g L E D E R U T V I K L I N G 2012 Nesodden kommune. Lederutvikling for rådmannens toppledergruppe. Ledersamlinger over to år. Tema: Implementering av ny organisasjonsmodell. Utvikling av samspill og arbeidsformer i lederteamet. Utvikling av strategisk lederskap. Utvikling av service og kvalitet i hele organisasjonen. Kontaktperson: Rådmann Geir Grimstad. Tlf Odda kommune. Felles lederutvikling for virksomhetsledere og toppledelse. 4 ledersamlinger over 1 år. Tema: Helhetlig og strategisk lederskap; Organisasjonskultur, etikk og god relasjonsledelse; Tydelig lederskap, gode omstillingsprosesser og et godt samspill mellom politikk og administrasjon; Omstillingsprosesser med gjennomføringskraft. Kontaktperson: Rådmann Ingrid Guddal. Tlf Nordhordlands kommunene. Ledersamlinger for toppledergruppene i 7 kommuner. 4 ledersamlinger over 1 2 dager (til sammen 6 dager). Tema: Delegering frå 1

2 kommunestyret til rådmannen; God folkevald styring; Strategisk styring av kommunen; Utvikling av kommunale planstrategiar; Strategisk toppleiarskap, Interkommunalt samarbeid korleis styre ulike samarbeidsmodellar? Toppleiarane si rolle ved krevjande personalsaker. Kontaktperson: Ass. rådmann Olav Mongstad, Austrheim kommune. Tlf Tromsø kommune. Mellomledersamlinger. Godt lederskap og godt medarbeiderskap. Årlig modul for mellomledersamlinger. Kontaktperson: Personalrådgiver Rita Sætre. Tlf Gran kommune. Utdanning av nettverksledere ifbm internt lederprogram. Kontaktperson: Rådmann Arne Skogsbakken. Tlf Vaksdal kommune. Lederprogram for virksomhetsledere og toppledere. 4 samlinger a 2 dager. Kontaktperson: Trine P. Grønbech. Tlf Ullensvang herad. Lederprogram for virksomhetsledere og toppledere. 4 samlinger a 2 dager. Kontaktperson: Personalsjef Kjartan Hernes. Tlf Strand kommune. Innovasjonsledelse. Ledersamling. Kontaktperson: Rådmann Jon Ola Syrstad. Tlf Marker kommune. 10 ledersamlinger i perioden med ulike tema. Virksomhetsledere og toppledere. Kontaktperson: Rådmann Eva Enkerud. Tlf Hitra kommune. Lederprogram for virksomhetsledere og toppledere. 4 samlinger a 2 dager. Kontaktperson: Rådmann Roger Antonsen. Tlf Lindås kommune. Lederprogram for mellomledere. 5 samlinger a 1 2 dager. Kontaktperson: Personal- og organisasjonssjef Ole Georg Hoaas Hemne kommune. Lederprogram for virksomhetsledere og toppledere. 3 samlinger a 1 2 dager. Rådmann Torger Aarvaag. Tlf O R G A N I S A S J O N S U T V I K L I N G O G O M S T I L L I N G 2012 Nesodden kommune. Evaluering av administrativ organisering og bistand til utvikling av ny organisasjon - fra etatsmodell til flatere struktur og kommunalsjefsmodell. Kontaktperson: Rådmann Geir Grimstad. Tlf Eidsberg kommune. Evaluering av administrativ organisering og bistand til utvikling av ny organisasjon. Kontaktperson: Rådmann Tom Arne Tørfoss. Tlf Sarpsborg kommune. Prosjektsamling omstillingsprosjektet «Nytt handlingsrom». Innlegg og prosessledelse. Kontaktperson: Kommunalsjef Sigmund Vister. Tlf Narvik kommune. Omstillingsprosjekt stab og støtte i Narvik kommune med reduksjon av 10 årsverk. Sluttrapport med Ny struktur, bemanningsplaner, stillingsbeskrivelser, kompetanseplaner og serviceerklæringer. Kontaktperson: Kommunalsjef Lars Norman Andersen. Tlf L E D E R U T V I K L I N G O G O R G A N I S A S J O N S U T V I K L I N G - S K O L E O G B A R N E H A G E 2012 Askim kommune. Lederutviklingsprogram for styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager i Askim. Tema: Lederrollen i barnehagen, myndiggjøring, prestasjonsledelse, teamutvikling. 6 samlinger a 6 dager. Kontaktperson: Virksomhetsleder Trond Kalhagen. Tlf

3 2012 KS Sogn og Fjordane. Utdanningsprogram for Den Gode Skoleeigar. Innlegg, prosessleiing og fagleg koordinering av 4 nettverkssamlingar. Målgruppe: Folkevalde og administrative skoleeigarar. I samarbeid med KS Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Sogn og Fjordane. Kontaktperson: Rådgjevar Astrid Paulsen, KS Sogn og Fjordane. Tlf Oslo kommune, Ullern bydel. Lederutviklingsprogram for styrere, ass. styrere og pedagogiske ledere. 6 samlinger a 1 dag. Tema: Tydelig ledelse gjennom dialog og gode relasjoner, Leder som pådriver, Ledelse for kvalitet, Ledelse som fremmer læring. Kontaktperson: Leder HR og administrasjon Birgit Aakre. Tlf KS Utdanning. Sekretær for arbeidsgruppe som utvikler forslag til nasjonalt konsept for utdanningsprogram for skoleeiere. Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jan Sivert Jøsendal, KS Utdanning. Tlf Interkommunalt samarbeid Kultur og Oppvekst. Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Utvikling av en ny modell for interkommunalt samarbeid i Numedal innen Kultur og Oppvekst. Utredning og prosessledelse / prosjektledelse. Kontaktperson: Kultur- og oppvekstsjef Flesberg kommune Ragnhild Vihovde Kaldestad. Tlf Høyskolen i Sogn og Fjordane. Årlig undervisning ved mastermodul, Styrerskolen. Kontaktperson: Studieleiar / høgskolelektor Aud Marie Stundal. Tlf Høyskolen i Sogn og Fjordane. Årlig undervisning ved Mastermodul, Rektorskolen. Kontaktperson: Dosent Knut Roald. Tlf A R B E I D S G I V E R P O L I T I K K 2012 KS Arbeidsgiverpolitikk. Planlegging og gjennomføring av utviklingsverkstedet «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» for fylkeskommunene. Tema: Omdømmebygging, medarbeiderskap og strategisk kompetanseutvikling. Kontaktperson: Rådgiver Hanne Børrestuen, KS. Tlf Østfold fylkeskommune. Utviklingsprosess. Fase I: Forankring av visjon og verdier. Ledersamling med toppledergruppen og ledersamling med alle ledere. Fase II: Utvikling av medarbeiderskap i Østfold fylkeskommune. Kontaktperson: Personaldirektør Birgit Hansen. Tlf KS Flink med Folk i Første Rekke. Nettverk for Strategisk kompetanseutvikling i helse og omsorg. Innlegg og prosessledelse på tredje samling i alle 4 nettverk i 2012 og ansvar for 2 nettverk i Kontaktperson: Prosjektleder Marit Lang-Ree Finstad. Tlf Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Framtidas helse- og omsorgstjeneste strategisk kompetanseplanlegging i praksis. Innlegg på Omsorgskonferansen Kontaktperson: 2012 KS Hordaland. HR-konferanse Strategisk lønnspolitikk og lokale forhandlinger. Kontaktperson: Rådgiver Vidar Kjøraas. Tlf RKK Vesterålen. Strategisk kompetanseutviklingsseminar. Innlegg og prosessledelse. Kontaktperson: Fagkonsulent Karianne B. Bråthen. Tlf Gran kommune. Utvikling av verdidokumentet «Vi i Gran» med blant annet krav til Godt Lederskap og Godt Medarbeiderskap. Innlegg og prosessledelse på ledersamlinger. Utdanning av 13 internkonsulenter som gjennomførte prosesser på alle arbeidsplasser (55 stk). Kontaktperson: Rådmann Arne Skogsbakken. Tlf

4 2011 Oppland fylkeskommune. Utvikling av ny organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune. Bistand ved flere ledersamlinger og arbeidsseminar for hovedtillitsvalgte. Kontaktperson: HR-rådgiver Gunn Bente Bjærum. Tlf KS Hedmark. Strategisk kompetanseutvikling kompetanse og samhandling. Innlegg på Samhandlingskonferanse i Hedmark i samarbeid med Fylkesmannen. Kontaktperson: KS Rådgiver Inger Oddrun Sverkmo. Tlf O M D Ø M M E B Y G G I N G 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune. Utvikling av omdømme gjennom utvikling av intern organisasjonskultur. Fokus på visjon, verdier og godt medarbeiderskap - implementering av «Arbeidsgvierpolitikk for framtida». Bistand til prosjektgruppen, opplæring av internkonsulenter, bistand på regionale arbeidsgiververksteder, bistand Ålesund vid skole. Kontaktperson: Personalsjef Dag Lervik. Tlf Inderøy kommune. Ledersamling Omdømmebygging i praksis. Kontaktperson: Personal- og organisasjonsrådgiver Jon Olav Heggli. Tlf KS Nordland. HR-konferanse for alle kommuner og fylkeskommuner i Nord. Innlegg og prosessledelse. Kontaktperson: Rådgiver Mona Halsbakk. Tlf Sogn Regionråd. Omdømmeseminar for alle kommunene i Sogn og Fjordane. Kontaktperson: Prosjektleder Claus Røynesdal. Tlf KS Arbeidsgiverpolitikk. Prosjektleder for KS Omdømmeprosjekt. 7 kommuner og 1 fylkeskommune. Utvikle kunnskap og arbeidsmetoder for omdømmebygging for arbeidsgivere i kommunal sektor. Prosjektledelse, faglige innlegg og prosessledelse. Utvikling av omdømmeportal. Kontaktperson: Avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas. Tlf e-post: S A M S P I L L P O L I T I K K - A D M I N I S T R A S J O N 2012 Hamar kommune. Skreddersydd folkevalgtprogram for Hamar kommune. Samling med kommunestyret med vara, og alle kommunalsjefer og enhetsledere. Deretter strategisamling med formannskapet, kommunalsjefer og enhetsledere. Kontaktperson: Ordfører Morten Aspeli. Tlf Odda kommune. Skreddersydd folkevalgtprogram for Odda kommune. Samling med kommunestyret med vara, og alle toppledere og virksomhetsledere. Kontaktperson: Ordfører John Oppdal. Tlf Hamar kommune. Planmøte og gjennomføring av verksted for utvikling av ny kommunedelplan for helse og omsorg i Hamar kommune, Komité for helse og velferd. Kontaktperson: Prosjektleder for kommundelplan Åshild Skard. Tlf Vefsn kommune. Skreddersydd folkevalgtprogram for Vefsn kommune. Samling med kommunestyret med vara, og alle toppledere og virksomhetsledere. Kontaktperson: Rådmann Magne Pettersen. Tlf Halsa kommune. Kombinert folkevalgt- og ledersamling. Erfaringer med samarbeid mellom politikk og administrasjon. Utvikling av prinsipper for godt samspill. Kontaktperson: Rådmann: Peter Ardon. Tlf

5 A N D R E U T V A L G T E O P P D R A G 2012 Haugesund kommune. Brukeren som driver for utvikling av tjenestene i helse og omsorg «driver-prosjektet». I samarbeid med BI og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. Prosjektutvikling, utdanning av veiledere i K-LEAN med vekt på brukermedvirkning; lederutvikling som skal gi lederne kompetanse i brukermedvirkning og kontinuerlig forbedring gjennom K-LEAN, og kompetansemobilisering. Kontaktperson: HR-rådgiver Solveig Schiz. Tlf Oppland fylkeskommune. Fagsamling Medarbeiderskap. Oppfølgingsseminar for veiledere. Oppfølging av veilederutdanning i Medarbeiderskap. Kontaktperson: HRrådgiver Gunn Bente Bjærum. Tlf

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer Statusrapporter fra prosjekter som KLP har støttet i 2013 gled deg til dagene som kommer I 2013 støtter KLP 39 prosjekter. Vi har samlet 29 av prosjektene i dette heftet. Innhold For KLP er målrettet HMS-arbeid

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Saksframlegg. Orientering til administrasjonsutvalget om programmet "Sammen om en bedre kommune"

Saksframlegg. Orientering til administrasjonsutvalget om programmet Sammen om en bedre kommune Søgne kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/3469-37006/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.11.2014 Saksframlegg Orientering til administrasjonsutvalget om programmet "Sammen om en bedre kommune"

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

INFORMASJON TIL DELTAGENDE KOMMUNER I LÆRINGSNETTVERKET

INFORMASJON TIL DELTAGENDE KOMMUNER I LÆRINGSNETTVERKET Til kontaktperson i påmeldte kommuner Kopi til rådmann/kommunalsjef/personal i kommunene 15. juni 2015 INFORMASJON TIL DELTAGENDE KOMMUNER I LÆRINGSNETTVERKET Informasjonsbrev til deltagende kommuner i

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013

Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013 Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente medarbeidere og regional kompetanseutvikling

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Årsmelding 2012 Follorådet Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Innhold Forord... 3 Mål og strategier... 4 Organisasjon... 4 Politiske organer... 4 Administrative organer... 5 Innsatsområder og aktiviteter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008 2008 Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008 Målfrid Bleka Katrine Giæver Marit Gjervan Innhold Innledning s. 3 Mål og målgruppe for kompetanseutviklingen s. 3 Styring og organisering

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Skoleledelse for fremtiden i Bergen. et treårig kompetansehevingsprosjekt for skoleledere i Bergen kommune

Skoleledelse for fremtiden i Bergen. et treårig kompetansehevingsprosjekt for skoleledere i Bergen kommune Skoleledelse for fremtiden i Bergen et treårig kompetansehevingsprosjekt for skoleledere i Bergen kommune Styringsgruppe: Anne Marit Presterud Odd Harald Hundvin Torstein Johannessen Prosjektgruppe: Merete

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005 Notat Til : Styringsgruppa for Ou-skole Fra : Tine Langballe, prosjektleder Kopi : Prosjektgruppa for Ou-skole Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005 PROSJEKTRAPPORT OU-SKOLE,

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Årsmelding Løten kommune 2009

Årsmelding Løten kommune 2009 Årsmelding Løten kommune 2009 Redaksjon Årsmelding 2009: Rådmann Gaute Arneson, Stabssjef Frank Hauge og infomasjonsrådgiver Sigrid Friis Ruud. Trykk: Kopi og Grafisk, MjøsAnker AS. 2 Årsmelding 2009 Løten

Detaljer