ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDFØREREN I ØVRE EIKER,"

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:30 Program: Kl. 15:00 Kl. 15:30 Kl. 16:00 Kl. 16:30 Kl. 17:00 Kl. 17:30 Dialogmøte med Øvre Eiker musikkråd Presentasjon av aktivitetsanlegg Myrespiten Dialogmøte med Øvre Eiker idrettsråd Bespisning og åpning av Bibliotekscenen Dialogmøte med Øvre Eiker teaterråd Ordinært møte settes Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Ordføreren oversender sakene f.o.m. nr. 14/19 t.o.m. nr. 16/19 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 5. mars 2019 Ann Sire Fjerdingstad. Majken Røsnes Skjelbred 1

2 Saksnr Innhold Lukket PS 14/19 Referatsak RS 4/19 Evaluering og videre planer - kommunens nyttårskonsert RS 5/19 Årsrapport 2018 for Etablererveiledningen i Drammensregionen PS 15/19 PS 16/19 Veteranplan Øvre Eiker. Saksordfører: Jan Åge Størseth/ Svein Ludvig Larsen Tiltak for mer pollinatorvennlig vegetasjon - Handlingsprogram. Saksordfører: Knut Kvale

3 PS 14/19 Referatsak RS 4/19 Evaluering og videre planer - kommunens nyttårskonsert RS 5/19 Årsrapport 2018 for Etablererveiledningen i Drammensregionen

4 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Christer Best Gulbrandsen Saksmappe: 2018/ /2019 Arkiv: C00 Veteranplan Øvre Eiker. Saksordfører: Jan Åge Størseth/ Svein Ludvig Larsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser 15/19 Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur /19 Fagkomite 4: Omsorg Kommunestyret Saken gjelder Øvre Eiker kommune bør ha en plan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra krig og internasjonale operasjoner. Rådmannen legger fram forslag til en plan med denne saken. Saksopplysninger/vurderinger Målet med å legge fram en plan Veteranplanen viser hvordan vi anerkjenner våre veteraners innsats og betydning for lokalsamfunnet, hvordan vi ivaretar veteranene og deres familier og hvordan vi følger opp de med behov for det. Planen skal blant annet styrke kommunens samhandling for veteranene og deres familier. Hva blir nytt med planen? Kommunens nettsider skal omtale lokale monumenter og ha en egen veteranside. Vi skal få på plass samarbeidsavtaler med lokale veteranorganisasjoner. Vi skal kartlegge om vi har veteraner som kan og vil bidra i beredskapsarbeid eller opplæringsaktiviteter, særlig i forbindelse med FN-dagen. Vi skal ha en kommunal veterankontakt. Vi skal ha kompetansesamling annethvert år, inkludert en nettverkskveld for frivillige, veteraner, familier og kommunale tjenester. Skoler og barnehager skal tilby mulighet for utreisesamtale til foresatte som skal i tjeneste. Vi skal vurdere om vi skal ha kurs for leger og annet helsepersonell om traumer. Tjenestetildeling og samordning skal vurdere om vi kan kartlegge veteranstatus ved søknad om tjenester. Vi skal ha tilgjengelig rask informasjon til fastleger, servicesenter, frivilligsentral, veteranorganisasjoner og NAV-kontoret ved behov. Kommuneorganisasjonen skal ta godt vare på partnere til personell i internasjonale operasjoner. Bakgrunn for planen Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste fra 2014, delmål 3.3.1, tiltak 14, oppfordret kommunene til å etablere kommunale veteranplaner: ( ) Kommuner med et antall innbyggere som har vært i internasjonal tjeneste for Norge, oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale handlingsplaner. Handlingsplanene bør ivareta definerte samhandlingsutfordringer og behov som berører personellet og deres 1

5 familier. Sentrale elementer i planene bør være kompetanseheving, beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom relevante aktører, og ivaretakelse av målgrupper som har behov for ulike tilbud. Forsvaret har på sine nettsider 36 kommunale veteranplaner. I vårt nærområde er det kun Asker og Hurum kommuner som har utarbeidet veteranplaner som Forsvaret har lenket til. Øvre Eiker kommune hadde Forsvaret registrert 109 innbyggere som deltakere i internasjonale operasjoner fra (per april 2018). I tillegg kommer veteraner fra 2. verdenskrig, Tysklandsbrigaden og Koreakrigen, som vi ikke har samlet oversikt over. Utarbeidelse av planen Seksjon Kultur og livskraft har i 2018 arbeidet med å få utarbeidet en kommunal veteranplan. Planen er laget sammen med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra mange kommunale tjenester og representant for Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) Eiker. Forsvarets veterantjeneste bidro med innlegg på åpningsmøte for arbeidet i april Nasjonale veteranorganisasjoner og ulike statlige instanser, blant annet regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) var invitert til å delta i arbeidsgruppen. De hadde ikke kapasitet til å delta. Arbeidsgruppen møttes i april, juni og oktober. Høringsuttalelser Forslag til plan ble sendt til 28 ulike høringsinstanser 15. januar Dette var: Allmennlegerådet Øvre Eiker og Buskerud legeforening, Fagforbundet Øvre Eiker, Norsk sykepleierforbund Øvre Eiker, Forsvaret, 6 nabokommuner, 12 veteranorganisasjoner, Mental Helse, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Øvre Eiker kulturminneråd. Innen høringsfristen 19. februar 2019 kom det høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Forsvarets veterantjeneste og Fagforbundet Øvre Eiker. Høringsuttalelsene er vedlagt. Fylkesmannen og Fagforbundet hadde ingen merknader til planen. Forsvarets veterantjeneste mener planen er konkret og oversiktlig, og er glad for at kommunen vil opprette en veterankontakt. De savner likevel at planen er konkret på hvem som skal følge opp. Rådmannen har valgt å legge fram planen uendret. Rådmannen er enig i at det er viktig med konkret ansvar for tiltakene i planen. Rådmannen ser at kommuneorganisasjonen ofte er i endring, og at en plan med oppgavefordeling raskt blir utdatert. Rådmannen vil i stedet at oversikt over ansvar for oppgaver i planen står på kommunens nettside for veteraner. Vedlegg 1 Veteranplan - for politisk behandling 2 Høringsuttalelse - Veteranplan 3 Høringsuttalelse kommunal veteranplan 4 Høringsuttalelse - Veteranplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Kommunestyret vedtar Sammen om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging veteranplan for Øvre Eiker. Begrunnelse Våre veteraner fortjener vår anerkjennelse for den jobben de har gjort. De har også verdifull erfaring å dele og kompetanse som er nyttig for samfunnet rundt dem. Noen ganger trenger 2

6 veteranene og deres familier også hjelp og støtte fra kommunen. Denne planen sikrer en helhetlig innsats fra kommunen. 3

7 Sammen om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging Veteranplan

8 VETERANPLAN 2 Bakgrunn og formål med planen Øvre Eiker kommune har laget denne planen som viser hvordan vi anerkjenner våre veteraners innsats og fortsatte betydning for lokalsamfunnet. Planen viser også hvordan vi ivaretar veteranene og deres familier og hvordan vi følger opp de som har behov for det. Våre veteraner fortjener vår anerkjennelse for den jobben de har gjort. De har også verdifull erfaring å dele og kompetanse som er nyttig for samfunnet rundt dem. Noen ganger trenger veteranene og deres familier også hjelp og støtte fra kommunen. Siden 1947 har over nordmenn tjenestegjort i Forsvarets internasjonale operasjoner. Noen av disse bor i Øvre Eiker. Derfor har vi laget en egen veteranplan. Målgruppe for planen er de som er eller har vært i internasjonale operasjoner og bor i Øvre Eiker, samt deres familier. Planen er basert på Forsvarets veileder for kommunale veteranplaner. Planen er laget i samspill med en arbeidsgruppe av ulike kommunale tjenester og Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner Eiker (NVIO Eiker). Planen er en temaplan til helse- og omsorgsplanen, som igjen er en temaplan under kommuneplanen. Kontaktinformasjon og ansvar Øvre Eiker kommunes telefonnummer: Øvre Eiker kommunes e-post: Øvre Eiker kommunes hjemmeside: Vi er opptatt av at du hele tiden skal finne oppdatert kontaktinformasjon til relevante tjenester. Det kan være tjenester som er relevante for deg som er veteran, deg som er i familie til en veteran eller noen som er i internasjonale operasjoner eller deg som av andre grunner bryr deg om en veteran. Søk på veteran på vår hjemmeside, så finner du oppdatert kontaktinformasjon. Rådmannen er ansvarlig for å iverksette tiltakene i planen. Organisering av kommunen kan endre seg. Da denne planen ble vedtatt var det seksjon Kultur og livskraft som hadde oppgaven å koordinere kommunens veteranarbeid. Planen gjelder fram til kommunestyret endrer den. Kommunen og veteranorganisasjonene skal gå gjennom planen sammen én gang i året for å evaluere den og se om det er behov for endringer.

9 VETERANPLAN 3 Dette ønsker vi å oppnå mål for planen Øvre Eiker kommune skal: anerkjenne, ivareta, og følge opp veteranene våre. Både før, under, og etter internasjonal tjeneste for Norge levere gode kommunale tjenester til veteraner samhandle godt, slik at veteraner og deres familier blir møtt med anerkjennelse, empati, kompetanse og forståelse.

10 VETERANPLAN 4 Anerkjennelse Øvre Eiker kommune skal anerkjenne veteranenes innsats i internasjonale operasjoner. Den enkelte veteran fortjener anerkjennelse og respekt for viljen til å risikere liv og helse på vegne av landet. Seremonier og offentlige markeringer uttrykker samfunnets anerkjennelse av den enkelte veteran. Slik ivaretar vi historien og knytter bånd mellom Forsvaret og samfunnet. Lokale markeringer viser at veteraner også er en del av lokalsamfunnet. 8. mai er Norges frigjørings- og veterandag. Dette er den viktigste dagen for å markere anerkjennelse for veteraner fra andre verdenskrig og samtidig trekke linjene fram til dagens veteraner. I tillegg er FN-dagen 24. oktober og Forsvarets minnedag (første søndag i november) viktig for veteranene. Øvre Eiker kommune har et etablert og godt samarbeid med NVIO Eiker, som gjør en stor og viktig innsats for å bidra til at Eikersamfunnet anerkjenner veteranene. Tiltak Seremonier og markeringer Øvre Eiker kommune skal videreføre den gode tradisjonen med et verdig arrangement på frigjørings- og veterandagen 8. mai. Arrangementet skal gi våre veteraner, deres familie og andre pårørende den anerkjennelsen de fortjener. Kommunens nettsider skal omtale lokale monumenter og minnesmerker over de som har tjenestegjort eller falt i tjeneste for Norge. Kartfesting, beskrivelse av atkomst og historien bak skal være en del av omtalen. Kommunen skal bruke sine kommunikasjonskanaler til å spre kunnskap om kommunens tjenester og tiltak overfor veteraner og deres familier, herunder også markeringer. Støtte til aktiviteter for veteraner Kommunen skal ha samarbeidsavtale med alle lokale veteranorganisasjoner som sikrer: o et godt samarbeid mellom kommunen og veteranorganisasjonene o lokaler som legger til rette for møter, sosiale arrangement og likemannsarbeid. o faste dialogmøter mellom kommunen og veteranorganisasjonene o forventningsavklaringer og forutsigbarhet om oppdrag veteranorganisasjonene påtar seg for kommunen o samarbeid om bruk av veteraners kompetanse i beredskap, historieformidling, markering av FN-dagen og markering av andre viktige merkedager Kommunen skal veilede veteranorganisasjonene i å søke ulike tilskuddsordninger. Veteranenes kompetanse Kommunen og veteranorganisasjonene skal samarbeide om å kartlegge om det er ansatte eller frivillige i kommunen med veteranbakgrunn som kan og vil bidra i beredskapsarbeid eller opplæringsaktiviteter. Grunnskolene i kommunen skal få tilbud om å benytte lokale veteraner i undervisningen, særlig i forbindelse med FN-dagen.

11 VETERANPLAN 5 Ivaretakelse Øvre Eiker kommune er ansvarlig for at alle som er i kommunen skal få nødvendige helse- og omsorgstjenester. For fastleger og ansatte i kommunens tjenester vil det være viktig å vite at årsaken til fysiske og psykiske helseplager kan være belastninger i tilknytning til internasjonale operasjoner, også når dette ligger langt tilbake i tid. I ulike livsfaser kan behovene også være ulike. Tiltak Forebygging og kompetanseheving Kommunens nettside skal samle all relevant informasjon på ett lett tilgjengelig sted. Kommunen skal utpeke en kommunalt ansatt veterankontakt. Veterankontakten skal være kontaktpunkt for veteraner, andre kommuner, aktører innenfor feltet og Forsvaret. Veterankontakten skal sikre at kommunens nettsider er oppdatert. Kommunen skal annethvert år gjennomføre en kompetansesamling for ansatte i kommunen som kan ha befatning med veteraner og deres familier, med fokus på kunnskapsoppdatering og erfaringsutveksling. Kommunen skal samarbeide med relevante statlige og frivillige kompetansemiljøer om et høyt faglig nivå på samlingen. Eksempler på slike miljøer er Forsvarets veterantjeneste og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). I forbindelse med kompetansesamlingen skal det også være en nettverkskveld hvor frivillige, veteraner, familier og kommunale tjenester møter hverandre. Skole, barnehage og aktivitetstilbud til barn og unge Kommunen skal sikre at de som jobber med barn og unge i kommune og frivillighet har tilgang til nødvendig kompetanse om barns mulige reaksjoner på foreldres tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Når foresatte eller andre viktige personer for barnet skal reise ut for å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner bør de foresatte i så god tid som mulig gi informasjon til skole og barnehage om at dette vil skje. Skolen/barnehagen skal tilby en egen samtale med foresatte før utreise for å sikre god ivaretakelse av barnet.

12 VETERANPLAN 6 Oppfølging Oppfølging av veteraner vil alltid skje med bakgrunn i et definert behov. I denne sammenheng vil det kunne gjelde både veteranen som har deltatt i internasjonale operasjoner og dennes familie og pårørende. I de tilfeller der veteraner har fått utfordringer som følge av sin tjeneste i internasjonale operasjoner kan problematikken være kompleks og involvere flere kommunale instanser. Samhandling er viktig for en helhetlig oppfølging. Forsvaret har tilrettelagt for at den enkelte veteran kan få overført sin helsejournal fra sin tjeneste i Forsvaret til fastlege eller andre helseinstitusjoner hvis vedkommende ønsker dette. Forsvaret har dessuten et begrenset helsetilbud til veteraner i Forsvarets sanitet ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) og ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP). Dette er i tillegg til sivilt helsevesen og et lett tilgjengelig tilbud for veteraner fra internasjonale operasjoner. Tiltak Kommunehelsetjenesten Vurdere å tilby kurs for leger og annet helsepersonell om traumer, med særlig fokus på krigsopplevelser. Familiesenteret skal være oppmerksom på eventuelle behov for ekstra støtte og veiledning til familier der viktige personer for barnet er eller har vært i internasjonale operasjoner. Familiesenteret skal sikre oppfølging av familien, og gi nødvendig helsehjelp. Familiesenteret er et lavterskeltilbud til familier med barn mellom 0 og 16 år. Familiesenteret skal også gi informasjon om andre tilbud som kan hjelpe familien og hjelpe til med å henvise videre ved behov. Tjenestetildeling og samordning skal ha en koordinerende rolle for veteraner ved rehabilitering og skal vurdere om det lar seg gjøre å kartlegge veteranstatus i forbindelse med søknad om tjenester. Øvre Eiker-hjelpa og Familiesenteret skal sammen sikre at også veteraner og deres familier har tilgang til et lavterskel samtaletilbud ved behov. Øvre Eiker-hjelpa er et tilbud til ungdom og voksne fra 16 år. Fastlegene er den viktigste inngangen til hjelpeapparatet for de fleste veteraner. Kommunen skal sørge for at fastlegene er kjent med hvor de raskt kan finne nødvendig informasjon for å gi god veiledning og oppfølging. I andre tilfeller kan kommunens servicesenter, frivilligsentral, veteranenes likemannsarbeid eller NAV-kontoret være viktige innganger, og disse skal ha samme tilgang på rask informasjon. Ansatte i kommunen Kommunen som arbeidsgiver skal være oppmerksom på at partnere til personell i internasjonale operasjoner i perioder kan ha et behov for tilrettelegging eller oppfølging.

13 Vår dato: Vår ref: /7343 Deres dato: Deres ref: /13502 Øvre Eiker kommune Postboks HOKKSUND Saksbehandler, innvalgstelefon Andreas Kvisle, Veteranplan - Høringssvar fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Oslo og Viken ser positivt på at kommunen har laget en god, konkret plan for anerkjennelse og oppfølging av veteraner som har tjenestegjort i vårt lands styrker. Vi har ellers ingen kommentarer eller merknader til planen. Med hilsen Geir Henning Hollup fagleder Andreas Kvisle rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent E-postadresse: Sikker melding: Postadresse: Pb Moss Besøksadresse: Moss: Vogts gate 17 Drammen: Grønland 32 Oslo: Tordenskiolds gate 12 Telefon: Org.nr

14 Fra: Ramsrud, Monica Sendt: :17:59 Til: post Tittel: Høringsuttalelse kommunal veteranplan God dag Forsvarets veterantjeneste vil takke for muligheten til å lese utkast til kommunal veteranplan, samt muligheten til å komme med våre innspill. Veteranplanen til Øvre Eiker er en konkret og oversiktlig plan som tydelig viser hva kommunen vil og hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette er positivt for både veteraner og deres familier, samt for det personellet i kommunen som kan komme i kontakt med disse på ulike arenaer. Vi savner derimot en tydeliggjøring av hvem i kommunen som skal ha ansvaret for de ulike tiltakene. Dette kan være hensiktsmessig å være tydelig på allerede i en plan, for å sikre at de planlagte tiltakene gjennomføres. Det er gledelig å se at kommunen vil opprette funksjonen veterankontakt. Denne kan for eksempel ha ansvaret for å gjennomføre kompetansehevende tiltak som planen skisserer. Vi ønsker kommunen lykke til med ferdigstilling av planen. Dersom det er noe dere tenker at Forsvarets veterantjeneste kan bidra med, er dere hjertelig velkommen til å ta direkte kontakt med meg. Ha en fortsatt fin dag! Mvh Monica Merethe Ramsrud Regional rådgiver øst Forsvarets veterantjeneste (FVT) Epost: Tlf: / Mobil: Besøksadresse: Akershus festning, bygn 48

15 Fra: Sjulsen, Knut Sendt: :34:40 Til: post Tittel: Høringsuttalelse - Veteranplan for Øvre Eiker kommune Fagforbundet Øvre Eiker synes «Veteranplan for Øvre Eiker kommune» virker godt gjennomarbeidet og har derfor ingen ytterligere kommentarer til den slik den foreligger For Fagforbundet Øvre Eiker Knut Sjulsen HTV / leder

16 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2019/ /2019 Arkiv: Tiltak for mer pollinatorvennlig vegetasjon - Handlingsprogram. Saksordfører: Knut Kvale Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Eldreråd Ungdomsråd 16/19 Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Rådmannen foreslår tiltak som kan bidra til bedre levekår for innsekter, som på den måten skal bidra til økt pollinering og biologisk mangfold. Kommunestyret gjorde i møtet følgende enstemmige vedtak i PS 33/19 ved behandlingen av interpellasjon fra representanten Kim Mogen Myhre: Administrasjonen bes fremme en sak om å utsette kantslått langs kommunale veier og egnede rundkjøringer og grøntområder til etter avblomstring i slutten av juli måned. Samtidig som man satser på mer pollinatorvennlig vegetasjon på egnede områder. Begrunnelse Våre pollinatorer som bier og humler går drastisk ned globalt og nasjonalt. Med stadig færre egnede områder mister våre pollinatorer sitt livsgrunnlag og vårt biologiske mangfold står i fare. Nasjonale myndigheter har tatt til orde for at alle må bidra, både private og offentlige. Rådmannen mener at representanten Myhre tar opp et svært viktig spørsmål. Ny kunnskap om innsektene og innsektenes betydning for biologisk mangfold og for produksjon av viktige matvarer får nå oppmerksomhet verden over. Samtidig synes det klart at det fortsatt er mye kunnskap som mangler. Regjeringen tar nå flere initiativ for å få bedre oversikt over situasjonen, også for å kunne gi anbefalinger om hvilke tiltak som skal prioriteres. Innsektenes levevilkår kan vanskelig ses isolert fra mer generelle negative endringer i miljø og klima. Øvre Eiker kommune bør tilstrebe en forvaltning som best mulig ivaretar biologisk mangfold generelt. Tiltak for økt pollinering bør også bygge på god kunnskap, og det kan være nødvendig å legge en plan som sikrer en gradvis omlegging i riktig retning. Rådmannen foreslår at følgende tiltak prioriteres i 2019, som grunnlag for en mer gjennomarbeidet plan for 2020 og årene framover: 1. Deltakelse i pilotprosjektet - Kantsoneprosjektet gir et verdifullt nettverk for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med landbruket. Jordbrukssjefen ivaretar prosjektledelsen og det administrative arbeidet. 1

17 2. Slått i veikanter og veiskråninger gjøres for å hindre gjengroing, spredning av ugras og uønskede arter og for å holde grøfter og sluk åpne. Langs jorder er det i bondens interesse at veikantene klippes for å hindre ugras inn i åkeren. Kantslåtten har også stor betydning for trafikksikkerheten, spesielt for de som går og sykler. I kurver og kryss er det siktlinjer. Normalt er første slått på sommeren i en bredde på 1 meter fra veikant, resterende bredde tas først ut på høsten. På den måten vil det stå igjen kantvegetasjon i sidearealet. Av økonomiske grunner slås hele strekninger. Vei og park vil vurdere fortløpende hvilke strekninger som skal slås, og vil på den måten kunne utvide arealet som slås etter blomstring. Kommunen vil ha kontakt med Statens vegvesen som har gjennomført kartlegginger langs riks- og fylkesveier i kommunen, og som dermed har stor kunnskap tilstanden. 3. Kommunale friarealer skal vurderes tilsådd med pollinatorvennlig vegetasjon, og bli stelt slikt at områdene fungerer på innsektenes premisser. Et område ved Duvelgården i Skotselv vil bli tilsådd i vår med spesielt frø som er skaffet gjennom Kantsoneprosjektet. Flere friområder vil bli vurdert utover våren, og områder på Sundhaugen synes spesielt aktuelle i denne første runden. 4. Innsektshoteller i parker vurderes. Her er det flere mulige løsninger som kan etableres. 5. Inspirert av Kantsoneprosjektet er det tatt initiativ til et prosjekt med barnehagene i kommunen. Dette skal drøftes med styrerne seinere i vår, og tanken er barnehagene kan velge temaer som omhandler innsekter og pollinering i barnehagenes nærmiljø. Dersom det er oppslutning om et slikt initiativ, vil det bli tatt initiativ overfor det kommunale foretaket for å vurdere om også uteareal ved andre kommunale bygg kan ha områder som egner seg for slik tilrettelegging. 6. Som forarbeid til rulleringen av kommuneplanen vil det bli gjort en analyse av grønne korridorer som synes å ha en stor betydning for innsektene både som leveområde for innsekter og som forbindelseslinjer mellom områder med vegetasjon som er gunstig for pollinering. 7. Kantsoner langs vassdrag er sikret gjennom nasjonale bestemmelser og bransjekrav. Betydningen av å ivareta disse kantsonene skal være et viktig tema i samarbeidet mellom landbrukets organisasjoner og kommunen. 8. I forberedelsen til rulleringen av kommuneplanen vil rådmannen vurdere om det er flere områder der innsektenes levevilkår kan styrkes gjennom bestemmelser og retningslinjer. 9. Det legges opp et informasjonsopplegg rettet mot innbyggere, organisasjoner og næringsliv for å informere om og motivere for de tiltakene som gjennomføres, og samtidig legge til rette for at flere kan ta initiativ for å stelle friområder og annet areal slik at det tjener innsektenes levevilkår. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Øvre Eiker kommune gjennomfører et begrenset handlingsprogram som foreslått i 2019 for å bidra til økt pollinering. Kommunestyret får sak med rapport for arbeidet med handlingsprogrammet til behandling høsten 2019 Begrunnelse Oppmerksomhet om innsektenes levevilkår har stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Kommunen kan gjøre en innsats. Det er viktig å vinne erfaring med omlegging av drift og andre tiltak, slik at vi er trygge på at innsatsen virker og får oppslutning fra innbyggerne. 2

18 3

VETERANPLAN Gausdal, Øyer og Lillehammers

VETERANPLAN Gausdal, Øyer og Lillehammers VETERANPLAN Gausdal, Øyer og Lillehammers 2019-2023 Grunnlaget bak en veteranplan Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer, men kanskje spesielt

Detaljer

Veteranplan. for Tønsberg kommune

Veteranplan. for Tønsberg kommune Veteranplan for Tønsberg kommune Innholdsfortegnelse: Innledning... 2 Planens innhold... 3 Anerkjennelse... 3 Ivaretakelse... 3 Oppfølging... 4 Nyttige linker... 5 Innledning Veteranplanen er utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 12:00 Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Veteranplan for Meløy kommune

Veteranplan for Meløy kommune Veteranplan for Meløy kommune 2019-2023 Høringsforslag Innhold 1.0 Grunnlaget for veteranplan... 3 2.0 Tiltaksplan... 3 2.1 Målene for kommunen sin veteranplan og dens tiltak:... 3 3.0 Anerkjennelse...

Detaljer

Bodø kommunes VETERANPLAN

Bodø kommunes VETERANPLAN Bodø kommunes VETERANPLAN 2018-2022 Grunnlaget bak en veteranplan Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer, men kanskje spesielt for den tilhørende

Detaljer

Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer, men kanskje spesielt for den tilhørende kommune.

Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer, men kanskje spesielt for den tilhørende kommune. Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer, men kanskje spesielt for den tilhørende kommune. Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 13:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli gitt en orientering fra Aktiv Eiker v/ Anne Merete S. Bjørnerud ved møtets begynnelse.

Møteinnkalling. Det vil bli gitt en orientering fra Aktiv Eiker v/ Anne Merete S. Bjørnerud ved møtets begynnelse. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Det vil bli gitt en orientering fra Aktiv Eiker v/ Anne Merete

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Veteranplan for Oppegård kommune

Veteranplan for Oppegård kommune Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret 2018 Veteranplan for Oppegård kommune Forord Kampen for fred, stabilitet og menneskerettigheter føres med ulike virkemidler over hele verden. Denne krevende innsatsen

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

ANERKJENNELSE OG IVARETAKELSE AV VETERANER. Forsvarets veterantjeneste

ANERKJENNELSE OG IVARETAKELSE AV VETERANER. Forsvarets veterantjeneste ANERKJENNELSE OG IVARETAKELSE AV VETERANER Forsvarets veterantjeneste Å være soldat er forbundet med helt spesielle utfordringer. Deltakelse i stridshandlinger, innebærer økt risiko for både død og fysisk

Detaljer

VETERANPLAN LARVIK KOMMUNE

VETERANPLAN LARVIK KOMMUNE Larvik kommune Journalnr. 18/43845 VETERANPLAN LARVIK KOMMUNE PLAN FOR PERSONELL SOM HAR DELTATT I INTERNASJONALE TJENESTER. Veteranplan Larvik kommune Side 1 Innledning Siden 1947 har 100 000 nordmenn

Detaljer

Møteinnkalling. Medlemmene innkalles til kl 17:00 for orientering og omvisning i Smellhaugen barnehage, Vestfossen.

Møteinnkalling. Medlemmene innkalles til kl 17:00 for orientering og omvisning i Smellhaugen barnehage, Vestfossen. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2018 Tidspunkt: 18:00 Fagkomite 2: Oppvekst Smellhaugen barnehage, Smellhauggt. 36, Vestfossen Medlemmene innkalles til kl 17:00 for orientering

Detaljer

Veteranplan for Ski kommune

Veteranplan for Ski kommune 2018 Veteranplan for Ski kommune Oppstilling på Akershus festning, frigjørings- og veterandag 8. mai 2018 Fotograf: Torgeir Haugaard, Forsvaret Forord Norge har over flere tiår deltatt i kampen for fred,

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN

GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN INNLEDNING Våre veteraner et felles ansvar, et felles løft. FORSVARET 2 3 KOMMUNALE VETERANPLANER INNLEDNING Med tanke på veteranenes erfaringer og kunnskap

Detaljer

[Skriv her] [Skriv her] [Skriv her]

[Skriv her] [Skriv her] [Skriv her] [Skriv her] [Skriv her] [Skriv her] INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Anerkjennelse... 4 Ivaretakelse og oppfølging... 5 Fastlegene og Psykisk helsetjeneste... 5 NAV... 7 Veteranenes familier... 7 Helsestasjon...

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: Tidspunkt: 15:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Adrian W. K. Tollefsen Anne Kristin

Detaljer

Regional Veteranplan for Hedmarken

Regional Veteranplan for Hedmarken Regional Veteranplan for Hedmarken Våre veteraner et felles ansvar, et felles løft Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på vegne av Norge. Dette omfatter 100 operasjoner

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Ann Sire Fjerdingstad Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K.

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Ann Sire Fjerdingstad Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Partsammensatt-utvalg Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Knut Sjulsen

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

REGIONAL VETERANPLAN FOR KONGSVINGERREGIONEN

REGIONAL VETERANPLAN FOR KONGSVINGERREGIONEN REGIONAL VETERANPLAN FOR KONGSVINGERREGIONEN Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på vegne av Norge. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten

Detaljer

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca.

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen 14.11.2016 kl. 09:00 ca.12:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester. Ivaretakelse + Oppfølging = Anerkjennelse. Moss kommune

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester. Ivaretakelse + Oppfølging = Anerkjennelse. Moss kommune Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester Ivaretakelse + Oppfølging = Anerkjennelse Moss kommune Innhold Forord takk for innsatsen!... 2 Innledning... 3 Grunnlaget for en kommunal

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

Veteranplan. for Bærum kommune

Veteranplan. for Bærum kommune Veteranplan for Bærum kommune Vedtatt i Kommunestyret 28. november 2018 Innhold Innledning:... 3 Hensikt med planen:... 3 Målgruppe:... 4 Definisjoner:... 4 Bakgrunn/statlige føringer:... 4 Kunnskap om

Detaljer

Møteprotokoll. Jan Åge Størseth Rolf Henry Andersen Knut Kvale

Møteprotokoll. Jan Åge Størseth Rolf Henry Andersen Knut Kvale ØVRE EIKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Møtested: Ulricehamn, Rådhuset, Hokksund Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende medlemmer møtte: Helge Christoffer Aaby

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Partsammensatt-utvalg. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Partsammensatt-utvalg. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 09:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 09:30 Partsammensatt-utvalg Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Ann Sire Fjerdingstad Adrian W.

Detaljer

Veteranplan Røyken kommune

Veteranplan Røyken kommune Veteranplan Røyken kommune Vedtatt av kommunestyret 28. mai 2019 1 Innhold 2 Bakgrunn... 2 3 Mål... 2 4 Bakgrunnskunnskap... 2 5 Levekårsundersøkelse... 2 2 Bakgrunn Regjeringens handlingsplan "I tjeneste

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Næringslivsrommet, Hokksund ungdomsskole, Hokksund

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Næringslivsrommet, Hokksund ungdomsskole, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 17:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Næringslivsrommet, Hokksund ungdomsskole, Hokksund Per

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Voksenopplæringen, Stasjonsgata 72-74, Hokksund Dato: 26.04.2017 Tidspunkt: 18:00 Program: Kl 17:00 Kl 18:00 Orientering og omvisning

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 05.03.204 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Voksenopplæringen, Stasjonsgata , Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Voksenopplæringen, Stasjonsgata , Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 18:00 Fagkomite 2: Oppvekst Voksenopplæringen, Stasjonsgata 172-174, Hokksund Fagkomiteens medlemmer innkalles til kl 17:00

Detaljer

VETERANPLAN FOR KRISTIANSUND. Foto: Lars Røraas/Forsvaret. Side 1

VETERANPLAN FOR KRISTIANSUND. Foto: Lars Røraas/Forsvaret. Side 1 2019-2023 Foto: Lars Røraas/Forsvaret VETERANPLAN FOR KRISTIANSUND Side 1 Innledning Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer, men kanskje spesielt

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun Helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun Helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 16:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun Helsehus, Hokksund Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:30 Program: Kl 08:30 13:30 Kl 13:30 - Kl 15:00 - Kl 16:00 - Kl 16:30 -

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eierutvalg Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 08:30 Kultursalen, Dalerveien, Skotselv Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eikertun, 3300 Hokksund Eventuelle forfall meldes til sekretær i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Veteranplan

Veteranplan Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i 100 internasjonale operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 norske menn og kvinner bidratt

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Omvisning og orientering om barnehagen v/ styrer Terese N. Mathiesen Ordinært møte settes

Møteinnkalling. Program: Omvisning og orientering om barnehagen v/ styrer Terese N. Mathiesen Ordinært møte settes ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Smellhaugen barnehage, Smellhauggt 36, Vestfossen Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Program: Kl 17:00 Kl 18:00 Omvisning og orientering

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 12:30 Kultursalen, Dalerveien, Skotselv Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 17:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Per Anton Rakkestad

Detaljer

V eteranplan for Asker kommune

V eteranplan for Asker kommune V eteranplan for Asker kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning......... 2 2. Statlige og kommunale føringer...... 3 3. Status......... 4 4. Aktuelle tjenester og tilbud i kommunen...... 7 5. Utfordringer.........

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Rådhuset, 3300 Hokksund Møteprotokoll Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne

Detaljer

Veteranplan. For kommunane Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes og Time

Veteranplan. For kommunane Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes og Time Veteranplan For kommunane Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes og Time Innholdsfortegnelse Forord... 2 Grunnlaget for veteranplanen... 3 Mål... 3 Verdsetjing... 4 Ivaretaking... 5 Oppfølging... 6 Forsvaret sitt

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 12:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Kim Mogen Myhre Birgitte Nyblin-

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Røren skole, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Røren skole, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Røren skole, Hokksund Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Medlemmene innkalles til kl 16:00 for befaring i Harakollen. Oppmøte på parkeringsplassen bak rådhuset.

Møteinnkalling. Medlemmene innkalles til kl 16:00 for befaring i Harakollen. Oppmøte på parkeringsplassen bak rådhuset. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Fagkomite 2: Oppvekst Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Medlemmene innkalles til kl 16:00 for befaring i Harakollen. Oppmøte

Detaljer

Veteranplan for Malvik kommune

Veteranplan for Malvik kommune åpen - nyskapende - samhandlende Veteranplan for Malvik kommune vår 2018 høst 2019 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Føringer... 3 3 Bakgrunn... 3 3.1 Målgruppe... 3 3.2 Status Malvik kommune... 3 3.3 Forskning...

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2018/519-2 Jens Christian Berg

Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2018/519-2 Jens Christian Berg BINDAL KOMMUNE Jens Christian Berg 7980 TERRÅK Melding om vedtak Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2018/519-2 Jens Christian Berg 04.10.2018 Varsel om oppstart av planarbeid - Kommunedelplan for idrett, fysisk

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 15:00 Ulricehamn, Rådhuset, Hokksund Program: Kl 08:30 12:00 Fellessamling i kommunestyresalen med følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 10:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Livet leves lokalt. Program Øvre Eiker

Livet leves lokalt. Program Øvre Eiker Livet leves lokalt Senterpartiet ønsker mangfold i et levende lokalmiljø med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for fellesskapet og for naturen og miljøet Program 2019 2023 Øvre Eiker Miljø/klima

Detaljer

FOTO: Margrethe Haarr REGIONAL VETERANPLAN FOR KONGSVINGERREGIONEN

FOTO: Margrethe Haarr REGIONAL VETERANPLAN FOR KONGSVINGERREGIONEN FOTO: Margrethe Haarr REGIONAL VETERANPLAN FOR KONGSVINGERREGIONEN REGIONAL VETERANPLAN FOR KONGSVINGERREGIONEN Kongsvingerregionen består av kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Orientering om tilgjengelighet/universell utforming ved Knut Andress og Laag og Anders Stenshorne.

Møteinnkalling. Program: Orientering om tilgjengelighet/universell utforming ved Knut Andress og Laag og Anders Stenshorne. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: Rådhuset, 3300 Hokksund Dato: 09.03.2017 Tidspunkt: 13:00 Program: Kl.13.00 Kl. 13.30 Orientering om tilgjengelighet/universell utforming ved

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Kerteminde, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Kerteminde, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 16:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 16:00 Følgende medlemmer møtte: Fagkomite 2: Oppvekst Møteprotokoll Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Hilde Merethe Rita Katrine Endsjø Hans

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Liv Nedberg Fredriksen Jenny Eileen Gundersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post Innholdsfortegnelse Sakspapirer Møte i Ungdomsrådet den 30.10.2018 PS 7/18 Oppfølging av arbeidsoppgaver i ungdomsrådet 2018 Oppfølging av arbeidsoppgaver i ungdomsrådet 2018 PS 8/18 Ungdommens fylkesting

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2..204 Tidspunkt: 2:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Partsammensatt-utvalg. Formannksapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Partsammensatt-utvalg. Formannksapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 12:30 Partsammensatt-utvalg Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannksapssalen, Rådhuset, Hokksund Ann Sire Fjerdingstad Adrian W.

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 05.03.2018 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall bes meldes i god tid slik at vararepresentant kan innkalles.

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun helsehus, Hokksund Dato: 26.04.2017 Tidspunkt: 17:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Adrian W. K. Tollefsen Anne Kristin Hov Hilleren

Detaljer

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 25.05.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 08.05.2017 Kl 13:00 på Fosshagen Bespisning kl 12:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteprotokoll. Gard Firing Kjell E. Grønbeck Jan Åge Størseth Knut Kvale Adrian W. K. Tollefsen

Møteprotokoll. Gard Firing Kjell E. Grønbeck Jan Åge Størseth Knut Kvale Adrian W. K. Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Motorhistorisk senter, Burud Gard Firing Kjell E. Grønbeck

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 09.10.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Rådhuset, 3300 Hokksund Møteprotokoll Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Arne Eide

Detaljer

Møteprotokoll. Hans Kristian Sveaas Marianne Werp Aasmund Grasbekk Arne Øen Kaja Elena Klunderud Anne Kristin Hov Hilleren

Møteprotokoll. Hans Kristian Sveaas Marianne Werp Aasmund Grasbekk Arne Øen Kaja Elena Klunderud Anne Kristin Hov Hilleren ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2019 Tidspunkt: 17:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/31087 18/266290 Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 13:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eierutvalg Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Ann Sire Fjerdingstad Adrian W. K. Tollefsen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140/&76 Saksmappe: 2014/3658-29 Saksbehandler: Tone H. Silseth Dato: 07.11.2016 Saksframlegg Kommuneplan - Barne- og ungdomsplan 2016-2026 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/16

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Lars Kristian Groven Bijan Gharakhani Borghild Lobben Inger Solberg Trond Bermingrud Marit Wergeland Birgitte Nyblin- Niclas K.

Møteprotokoll. Lars Kristian Groven Bijan Gharakhani Borghild Lobben Inger Solberg Trond Bermingrud Marit Wergeland Birgitte Nyblin- Niclas K. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fagkomite 2: Oppvekst Møteprotokoll Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Lars Kristian Groven Bijan Gharakhani

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Næringslivsrommet, Hokksund ungdomsskole, Hokksund

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Næringslivsrommet, Hokksund ungdomsskole, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Næringslivsrommet, Hokksund ungdomsskole, Hokksund Per

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

VETERANARBEID I SOGN OG FJORDANE. Kristin Rundsveen, nestleiar, Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) avdeling Sogn og Fjordane

VETERANARBEID I SOGN OG FJORDANE. Kristin Rundsveen, nestleiar, Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) avdeling Sogn og Fjordane VETERANARBEID I SOGN OG FJORDANE Kristin Rundsveen, nestleiar, Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) avdeling Sogn og Fjordane KVA ER EIN VETERAN? Ein forsvarsveteran er en person

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Eva Bueie Nygård tlf eller epost

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Eva Bueie Nygård tlf eller epost Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.04.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer