Våre etiske prinsipper. Vedtatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre etiske prinsipper. Vedtatt"

Transkript

1 Våre etiske prinsipper Vedtatt

2 INNHOLD Innhold... 2 Innledning ved administrerende direktør Innledning Omfang og ansvar Vårt formål, mål og verdier Etiske prinsipper i vår virksomhet GENERELT Interessekonflikter Habilitet Eksterne engasjementer Gaver og andre fordeler Gaver Representasjonsoppdrag Taushetsplikt og håndtering av informasjon Taushetsplikt Personopplysninger Oppbevaring/beskyttelse av informasjon Informasjon, kommunikasjon og massemedia håndtering av innsideinformasjon og egenhandel Rettferdig konkurranse internt samspill og opptreden GENERELT LIKESTILLING OG MANGFOLD Bruk av Eksportkreditt Norges eiendeler Våre etiske prinsipper i transaksjonene vi finansierer Anti-korrupsjon miljø og sosiale forhold Skattetransparens forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering Sanksjoner og andre internasjonale restriksjoner varsling Brudd på etiske prinsipper og sanksjoner

3 INNLEDNING VED ADMINISTRERENDE DIREKTØR De verdiene, prinsippene og virkelighetsoppfatningene som vi i Eksportkreditt Norge deler, danner den kulturen vi er en del av. Våre etiske prinsipper er en viktig del av vår virksomhet og definerer etiske standarder for hvordan vi alle arbeider og handler som ansvarlige og gode representanter for Eksportkreditt Norge. De etiske prinsippene skal være en veiledning i våre daglige dilemmaer og er grunnlaget for hvordan vi oppfører oss som beskyttere av Eksportkreditt Norges integritet. Det er viktig at du leser Etiske prinsipper nøye og forstår innholdet som beskriver hva vi som ansatte i Eksportkreditt Norge kan og ikke kan gjøre. Dette dokumentet er godkjent av styret i Eksportkreditt Norge den

4 1 INNLEDNING Eksportkreditt Norge forvalter store verdier på vegne av den norske stat, og selskapet er dermed gitt både myndighet og tillit. Selskapet er ansvarlig overfor den norske stat som eier og oppdragsgiver, og sine interessenter. De viktigste interessentene, i tillegg til eier, er de norske eksportørene, låntakere, garantister, virkemiddelapparatet, internasjonale standardsettere som OECD og interesseorganisasjoner samt Eksportkreditt Norges ansatte. Det er viktig å verne om Eksportkreditt Norges omdømme og bidra til at selskapet har høy etisk bevissthet og integritet. Eksportkreditt Norges leveregler (heretter etiske prinsipper) skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger. Som medarbeider i Eksportkreditt Norge skal man handle innenfor de rammer våre etiske prinsipper setter. Eksportkreditt Norges etiske prinsipper skal videre danne grunnlag og ramme for mer detaljerte regler og rutiner, som fastsettes av Eksportkreditt Norges ledelse. Etikk er mer enn påbud og forbud nedfelt i lov, forskrift, regler og prinsipper. Etikk handler også om holdninger og de valg vi tar. Det er verken mulig eller ønskelig å regulere alle tenkelige problemstillinger som oppstår. Målet er at disse etiske prinsipper skal ligge til grunn for håndtering av ulike spørsmål som oppstår i tilknytning til arbeidet for Eksportkreditt Norge. 1.1 OMFANG OG ANSVAR Eksportkreditt Norges etiske prinsipper gjelder for alle medarbeidere i selskapet, også midlertidig ansatte og styremedlemmer. Ledere på alle nivåer er ansvarlige for å gjøre sine medarbeidere kjent med de etiske retningslinjene, implementere retningslinjene og sørge for at de overholdes. Medarbeidere i Eksportkreditt Norge skal overholde alle gjeldende lover og regler. Ved tvil, eller der de etiske prinsippene ikke gir tilstrekkelig veiledning, skal man spørre om råd fra sin personalansvarlige leder. 2 VÅRT FORMÅL, MÅL OG VERDIER Eksportkreditt Norges formål er å forvalte statens eksportkredittordning. Eksportkredittordningen er en låneordning for finansiering av kapitalvareeksport, der hensikten er å tilby norske eksportører av kapitalvarer og tjenester konkurransedyktige eksportkreditter. Målet til Eksportkreditt Norge er å «fremme norsk eksport gjennom konkurransedyktig, tilgjengelig og effektiv eksportfinansiering» Eksportkreditt Norges verdier er ansvarlig, dynamisk og entusiastisk. Disse verdiene skal være veiledende i etiske problemstillinger vi står overfor både internt og eksternt, samt motivere oss til innsats og gode prestasjoner. Ansvarlig Vi skal opptre ansvarlige overfor kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Vi skal besitte god kompetanse og kunne vårt fag. Vi skal fylle vår rolle uten å miste helheten av syne og ikke være redde for å ta beslutninger. Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte, og gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Dette innebærer at vi skal opptre profesjonelt, pålitelig, og behandle alle våre kollegaer med respekt, rettferdighet og omtanke. Dynamisk - Vi skal utvikle oss i tråd med markedsendringer. Vi skal arbeide for å utvikle systemer, rutiner og kompetanse som bidrar til å utvikle Eksportkreditt Norge. Dynamisk som verdi skal hjelpe oss til å ha en årvåkenhet overfor utvikling og endring i økonomiske, finansielle, teknologiske og regulatoriske rammevilkår, og skal medvirke til at vi er løsningsorienterte i vår arbeidshverdag. 4

5 Entusiastisk - Det skal være meningsfylt og gøy å arbeide i Eksportkreditt Norge. Vi skal støtte hverandre og vi skal lære å utvikle oss som mennesker. Vi skal ha et engasjement for kjernevirksomheten, våre kunder og eksportører, som bidrar til en positiv arbeidsutførelse og involverende arbeidsmiljø. 3. ETISKE PRINSIPPER I VÅR VIRKSOMHET 3.1 GENERELT Medarbeidere i Eksportkreditt Norge skal utøve sine arbeidsoppgaver etter beste evne, i tråd med instruksjoner og retningslinjer gitt av Eksportkreditt Norge og i overenstemmelse med selskapets mål og interesser. Alle medarbeidere har et eget ansvar for å sette seg inn i og etterleve relevant lovgivning, og annen intern og ekstern regulering. Alle medarbeidere skal i sin arbeidsutførelse, etterstrebe den høyeste form for etisk standard. Medarbeidere skal kontinuerlig tilstrebe at arbeidsoppgaver blir utført i tråd med sentrale prinsipper som integritet, upartiskhet, diskresjon og ansvarlighet. Medarbeidere er forventet å opptre lojalt mot Eksportkreditt Norge, og dets verdier og mål. Alle former for bevisste og illojale handlinger, i den hensikt i å berike seg selv eller andre, er å anse som misligheter, og vil bli møtt med sanksjoner. 3.2 INTERESSEKONFLIKTER Interessekonflikter oppstår når en part har yrkesmessige forpliktelser eller personlige eller økonomiske interesser som kan påvirke vedkommendes objektivitet. Medarbeidere i Eksportkreditt Norge skal opptre upartisk i all forretningsvirksomhet, og ikke gi andre selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner urettmessige fordeler eller ulemper. Medarbeidere skal ikke bli involvert i relasjoner som kan føre til en faktisk eller oppfattet konflikt med Eksportkreditt Norges interesser, eller som på noen måte kan ha en negativ effekt på vedkommendes handlingsfrihet eller dømmekraft HABILITET Eksportkreditt Norge er imot alle former for favorisering av familie og venner i arbeid som utføres for selskapet, og medarbeidere skal ikke la sine personlige relasjoner påvirke beslutninger som tas. Medarbeidere i Eksportkreditt Norge skal ikke arbeide med eller behandle saker der de selv, deres ektefelle, partner, nære slektninger eller andre nærstående (jfr. aksjeloven 1-5 (1)) har direkte eller indirekte økonomiske interesser. Medarbeidere skal heller ikke arbeide med eller behandle saker der det finnes andre forhold som kan undergrave tilliten til den ansattes egen upartiskhet eller til integriteten i arbeidet som blir gjort EKSTERNE ENGASJEMENTER Eksterne engasjementer omfatter stillinger, verv, oppgaver, oppdrag og medlemskap i eller for andre selskaper. Eksterne engasjementer som kan tenkes å være i strid med Eksportkreditt Norges interesser skal forhåndsgodkjennes av administrerende direktør. Eksterne engasjementer som Eksportkreditt Norges medarbeidere påtar seg, skal ikke gå ut over deres evne til å utføre sin funksjon hos Eksportkreditt Norge, eller være i konflikt med selskapets virksomhet eller interesser. 3.3 GAVER OG ANDRE FORDELER 5

6 Hovedregelen er at ansatte skal unngå å akseptere eller tilby gaver og andre fordeler, da dette kan innebære at det reises spørsmål til partenes uavhengighet og integritet GAVER Gaver eller andre begunstigelser til eller fra våre kunder eller forretningsforbindelser må kun skje i samsvar med lokalt akseptert, god forretningsskikk og kan bare mottas eller gis dersom de er beskjedne av verdi. Som en pekepinn anses gaver under kr 500 å være av beskjeden verdi. Det må imidlertid alltid gjøres en konkret vurdering av om gaven eller annen type fordel kan oppfattes som å påvirke egen, mottagerens eller giverens integritet og uavhengighet. Det skal aldri gis eller mottas pengegaver. Hvis medarbeidere mottar en gave eller annen type fordel som er eller kan være i strid med våre etiske prinsipper, skal overordnede eller compliance-funksjonen informeres umiddelbart REPRESENTASJONSOPPDRAG Ansatte kan delta i representasjonsoppdrag som måltider, sosiale arrangementer og underholdning så lenge det har en klar forretningsmessig eller faglig forankring til selskapets virksomhet og dette er innenfor et rimelig nivå. Reiser og overnatting for ansatte i forbindelse med denne typen representasjon skal alltid betales av Eksportkreditt Norge. Eksportkreditt Norge kan dekke representasjonskostnader i forbindelser med måltider og sosiale arrangementer, så lenge det har en klar forretningsmessig eller faglig forankring til selskapets virksomhet og kostnadene er innenfor et rimelig nivå. Formålet med slik kostnadsdekning må ikke under enhver omstendighet være, eller kunne fremstå som, å påvirke mottakeren på en urettmessig måte. Selskapet dekker ikke kostnader forbundet med ektefelle eller samboers deltakelse på representasjonsoppdrag. Disse kostnader dekkes privat. 3.4 TAUSHETSPLIKT OG HÅNDTERING AV INFORMASJON TAUSHETSPLIKT Medarbeidere har taushetsplikt om andres forretningsmessige eller private forhold som de blir kjent med i sitt arbeid. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker skal behandles på profesjonelt vis og som spesifisert i avtaler. Taushetsplikten gjelder i forbindelse med all informasjon som mottas, behandles eller produseres av og for kunder. Dette innebærer at alle medarbeidere skal utvise forsiktighet ved samtaler, lagring og overføring av informasjon under forhold hvor informasjonen kan avdekkes av uvedkommende. Denne forpliktelsen gjelder også etter at vedkommende har sluttet å arbeide for Eksportkreditt Norge. Taushetsplikten reguleres i ansettelseskontrakten. Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor medarbeidere som ikke har nødvendig behov for opplysningene i sitt arbeid. Taushetsplikten skal ikke hindre medarbeidere i å informere overordnede om forhold som antas å være i strid med gjeldende lover og forskrifter PERSONOPPLYSNINGER Personopplysninger som omhandler kunder, samarbeidspartnere, ansatte, konsulenter eller andre, skal behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, og i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk på personopplysninger, slik at hensynet til personlig integritet, konfidensialitet og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger blir ivaretatt. 6

7 3.4.3 OPPBEVARING/BESKYTTELSE AV INFORMASJON Enhver medarbeider skal sørge for at fortrolige eller sensitive opplysninger om kunder eller Eksportkreditt Norges interne forhold beskyttes ved forsvarlig oppbevaring og sikring av skriftlig og elektronisk lagrede opplysninger. Sikring av informasjon, arkiv og eiendeler som tilhører Eksportkreditt Norge, og Eksportkreditt Norges kunder og andre forretningsforbindelser, er alles ansvar INFORMASJON, KOMMUNIKASJON OG MASSEMEDIA All intern og ekstern informasjon fra Eksportkreditt Norge skal være profesjonell, pålitelig og korrekt. Alle medarbeidere i Eksportkreditt Norge som deltar i utarbeidelse av offentlig informasjon er ansvarlige for å sikre at informasjonen er korrekt og etterprøvbar. Offentlig informasjon om Eksportkreditt Norge skal bare formidles av den som er ansvarlig for offentlig kommunikasjon, eller ledelsen i samsvar med fullmakt. 3.5 HÅNDTERING AV INNSIDEINFORMASJON OG EGENHANDEL Med innsideinformasjon menes presise opplysninger som er egnet til å påvirke kursen merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Medarbeidere eller styremedlemmer som mottar innsideinformasjon via arbeid eller på annen måte har en lovpålagt plikt til å ikke gi denne informasjonen til uvedkommende. Likeledes skal medarbeidere eller styremedlemmer som besitter slik informasjon ikke gi råd om, eller tilskynde andre til, å tegne, kjøpe, selge eller bytte de verdipapirene som opplysningene gjelder. For øvrig gir Rutine for håndtering av innsideinformasjon i Eksportkreditt nærmere regler om hvordan medarbeidere skal agere ved mottak av innsideinformasjon. Medarbeidere og styremedlemmer har ikke adgang til handel i verdipapirer hos selskaper som er kunde hos Eksportkreditt Norge. Handel med verdipapirer skal heller ikke foretas av medarbeidere hvis dette er uforenlig med de interesser medarbeideren skal ivareta i sitt arbeid for Eksportkreditt Norge eller selskapets forretningsforbindelser, eller der handel kan skade allmennhetens tillit til Eksportkreditt Norge. Handel i noterte verdipapirer skal forhåndsklareres av administrerende direktør. Alle ansatte og styremedlemmer skal registrere sine eierskap i verdipapirer ved oppstart, og har ansvar for sikre at de registrerte opplysninger til enhver tid er oppdaterte. Nærmere regler for styremedlemmers og medarbeideres adgang til egenhandel i noterte verdipapirer følger av Rutine for handel i finansielle instrumenter. 3.6 RETTFERDIG KONKURRANSE Eksportkreditt Norge støtter en redelig og åpen konkurranse i samsvar med lover og god forretningsetikk. Eksportkreditt Norges ansatte skal behandle alle konkurrenter på en ærlig og profesjonell måte, forsikre seg om at konkurranselovgivning ikke brytes, og at Eksportkreditt Norge opptrer i henholdt til lov om offentlige anskaffelser. 3.7 INTERNT SAMSPILL OG OPPTREDEN GENERELT Eksportkreditt Norge forventer at alle medarbeidere bidrar til å sikre et godt samarbeid internt i Eksportkreditt Norge. Eksportkreditt Norge oppfordrer alle medarbeidere til å ha en åpen dialog med sine kollegaer og be om hjelp når dette er nødvendig LIKESTILLING OG MANGFOLD Eksportkreditt Norge skal arbeide aktivt for å fremme likestilling, samt tilby like muligheter og 7

8 rettigheter for alle. Selskapet skal ha en dynamisk, attraktiv og innovativ bedriftskultur på tvers av demografiske, etniske og individuelle forskjeller. Alle medarbeidere skal respektere andre menneskers verdighet, personvern og rettigheter. Medarbeidere i Eksportkreditt Norge skal ikke bidra til, praktisere eller oppleve negativ diskriminering på grunn av personlige forhold, alder, kjønn, kulturell og geografisk bakgrunn. Det presiseres at ingen former for psykisk, seksuell eller annen type trakassering aksepteres BRUK AV EKSPORTKREDITT NORGES EIENDELER Alt som eies og kontrolleres av Eksportkreditt Norge, er selskapets eiendom. Medarbeidere skal beskytte Eksportkreditt Norges eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk. Informasjon, IT-systemer og internettjenester skal brukes i Eksportkreditt Norges beste interesse. Bruk av Eksportkreditt Norges data-/it-utstyr i tilknytning til nedlastning, lagring eller formidling av ulovlig eller uetisk materiale, skal ikke forekomme. 4. VÅRE ETISKE PRINSIPPER I TRANSAKSJONENE VI FINANSIERER Eksportkreditt Norge forvalter offentlige midler og skal gjennom sin utlånsvirksomhet bidra til å fremme bærekraftige løsninger. Både økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger legges til grunn for vår virksomhet. Eksportkreditt Norge skal ikke finansiere kontrakter og prosjekter som utgjør en uakseptabel risiko for at vi medvirker til ulovlige og uetiske handlinger/unnlatelser, krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter, miljøødeleggelser, korrupsjon, hvitvasking eller andre økonomiske misligheter. Etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon skal være sentrale vurderingskriterier ved alle våre utlån. Medarbeiderne i Eksportkreditt Norge skal være en pådriver for gode etiske holdninger, samfunnsansvar og gode antikorrupsjonstiltak hos våre låntakere, eksportører, leverandører og øvrige samarbeidspartnere. Selskapet skal legge til grunn følgende prinsipper i alle transaksjoner vi finansierer: 4.1 ANTI-KORRUPSJON Eksportkreditt Norge har nulltoleranse for korrupsjon og har som mål å hindre korrupsjon i tilknytning til eksportkontrakter selskapet finansierer. Selskapet støtter kampen mot alle former for korrupsjon, og er opptatt av å arbeide på en etisk, lovlig og profesjonell måte. Medarbeidere skal arbeide aktivt for å hindre og forebygge korrupsjon og misligheter. 4.2 MILJØ OG SOSIALE FORHOLD Eksportkreditt Norge står for en langsiktig bærekraftig utvikling og har som mål at alle transaksjoner tar behørig hensyn til miljø og sosiale forhold. Medarbeidere skal arbeide aktivt for å sikre et høyt nivå av ansvarlighet knyttet til miljø og sosiale forhold i prosjekter finansiert av Eksportkreditt Norge. Dette skal baseres på nasjonal og lokal lovgivning i tillegg til anerkjente internasjonale retningslinjer, herunder OECDs retningslinjer for risikovurdering av miljø og sosiale forhold; Common Approaches 1, Ekvatorprinspippene 2 og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. 4.3 SKATTETRANSPARENS 1 OECDs The Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence 2 Ekvatorprinsippene 8

9 Manglende skattetransparens medfører økt risiko for korrupsjon, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Eksportkreditt Norge skal arbeide for at det er transparens rundt transaksjonens parter, partenes eierforhold og transaksjonen som sådan. I transaksjoner som involverer såkalte skatteparadis skal Eksportkreditt Norge i sin vurdering blant annet se hen til OECD ved Global Forums sine gjennomganger av staters transparens og effektiv informasjonsutveksling i skattesaker. 4.4 FOREBYGGING AV HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING Eksportkreditt Norge har nulltoleranse for hvitvasking og er underlagt regelverket om hvitvasking og terrorfinansiering og skal blant annet gjennomføre risikobaserte kundekontroller og registrering av kundeopplysninger i tråd med regelverket. 4.5 SANKSJONER OG ANDRE INTERNASJONALE RESTRIKSJONER Det skal sikres at finansiering Eksportkreditt Norge deltar i ikke er i strid med sanksjoner og restriktive tiltak. Videre skal det sikres at Eksportkreditt Norge ikke medvirker til sanksjonsbrudd eller opptrer i strid med internasjonale sanksjoner på en slik måte som medfører risiko for straff, listeføring, omdømmerisiko eller operasjonell risiko. 5. VARSLING Eksportkreditt Norge ønsker å oppfordre til en åpen diskusjon om ansvarlig atferd på en åpen og forbedringsorientert måte. Medarbeidere og tredjeparter som rapporterer i god tro av mulige overtredelser skal være beskyttet mot sanksjoner. Varsling til Eksportkreditt Norges skal rettes til: E-post direkte til PWC: Eksportkreditt sin varslingsrutine gir nærmere bestemmelser om hva man kan varsle om, hva slags informasjon et varsel bør inneholde og hvordan en varslingssak skal følges opp i Eksportkreditt.6. BRUDD PÅ ETISKE PRINSIPPER OG SANKSJONER Medarbeidere og styremedlemmer i Eksportkreditt Norge skal forsikre seg om at vedkommende kjenner til og forstår sine arbeidsoppgaver i samsvar med kravene som er angitt i disse etiske prinsipper. Hvis en medarbeider opplever eller observerer forhold som innebærer etiske tvilstilfeller, herunder mulige interessekonflikter, skal medarbeideren straks underrette og rådføre seg med sin personalansvarlige leder, juridisk direktør eller compliance funksjonen. I situasjoner hvor det foreligger en interessekonflikt skal vedkommende som har en slik konflikt umiddelbart avslutte sin oppgave. Brudd på disse etiske prinsipper kan medføre muntlig eller skriftlig advarsel, og vil få konsekvenser som står i forhold til overtredelsen. Ved vesentlig brudd skal administrerende direktør orienteres. I alvorlige tilfeller eller ved gjentagende brudd, kan det få betydning for ansettelsesforhold. 9

10 Versjon Gyldig fra Beskrivelse av viktige endringer mars juli 2016 Informasjon om varslingskanal juni 2017 Årlig oppdatering januar 2018 Presisering i pkt knyttet til arbeidet mot trakassering juni 2018 Årlig oppdatering, med språklige endringer og presisering vedrørende personopplysninger og egenhandel m.m mai 2019 Inkludering av sanksjonsrisiko i nytt punkt 4.5 og presisering i punkt 3.5 at ansatte og styremedlemmer har plikt til å registrere beholdning av verdipapirer. 1,7 27. mai 2020 Årlig oppdatering. Liten endring under punkt 5 og 6. 10

Våre etiske prinsipper

Våre etiske prinsipper Våre etiske prinsipper Vedtatt 15.03.16 (Oppdatert 31.01.18) INNHOLD Innhold... 2 Innledning ved administrerende direktør... 3 1 Innledning... 4 1.1 Omfang og ansvar... 4 2 Vårt formål, mål og verdier...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

RegleR for god opptreden 1

RegleR for god opptreden 1 Regler for god opptreden 1 Innhold 1 Innledning 4-5 2 Ansatte 6-7 3 Kunder og leverandører 8-9 4 Forretningsmessig atferd 10-11 1.1 Adm. direktørs forord 1.2 Omfang og ansvar 2.1 Taushetsplikt 2.2 Helse,

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Type dokument: Strategi Policy Retningslinje Prosedyre Mal Veiledning Type risiko: Strategisk Finansiell Operasjonell Vedtatt av: Styre LT Risikoeier Vedtaksdato:

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Code of Conduct 15 // 06 // 2018

Code of Conduct 15 // 06 // 2018 Code of Conduct 15 // 06 // 2018 Innhold 3 // Standarder for Firesafes globale virksomheter 4 // Våre verdier 5 // Å ta vare på menneskene 6-8 // Integritet Firesafe skal bidra til et tryggere samfunn

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Vedtatt i Kommunstyret 19.06.2018 (KS 051/18) Formål Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere felles standarder for folkevalgte

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Dokumentnavn Etiske retningslinjer Hjemmel Lov om finansforetak og finanskonsern (Finansforetaksloven), 8-6, annet ledd og 13-5, første ledd. EU direktiv 2009/138/EF om Solvens II

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR STATENS INNKJØPSSENTER Publisert: 04. juli 2016 Versjon 01 1 INNHOLD 2 BAKGRUNN OG HOVEDPRINSIPPER... 1 3 HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 1 4 OMDØMME... 2 5 HABILITET...

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer For ansatte og folkevalgte i Kvinesdal kommune Utgave Beskrivelse Dato 1 For godkjenning 7.5.17 2 Kommentarer fra høringsrunden inkludert, for godkjenning 16.5.18 Etiske retningslinjer

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske regler for StS gruppen AS

Etiske regler for StS gruppen AS Formål og omfang... 2 Ansvar... 2 Vår virksomhet... 2 - Tillit... 2 - Kommunikasjon... 2 - Menneskerettigheter... 2 - Arbeidstakerrettigheter... 2 - Likeverd, mangfold og respekt... 2 - Miljø og klima...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Mestergruppen

Etiske retningslinjer for Mestergruppen Etiske retningslinjer for Mestergruppen 1. Innledning Mestergruppen ønsker å drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis, og med overholdelse

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Etiske retningslinjer i Vigo IKS

Etiske retningslinjer i Vigo IKS Etiske retningslinjer i Vigo IKS Forord De etiske retningslinjer beskriver verdier, prinsipper og retning for høy etisk praksis. Varsling gjør det mulig å rette opp i kritikkverdige forhold. Ansatte i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig 2018 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Innhold Innledning... 2 Den enkelte ansattes oppførsel...

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMOOG VERDIER I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMOOG VERDIER I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMOOG VERDIER ETIKK I CRAMO ETIKK OG VERDIER I CRAMO Kjære kollega, Vårt varemerke og omdømme er våre viktigste eiendeler. Vi har alle et ansvar for å opprettholde våre interessenters

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Mantena

Etiske retningslinjer i Mantena Etiske retningslinjer i Mantena Mantenas omdømme og tillit er avhengig av alle ansattes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift og handlemåten

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Kongsberg kommune.

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Kongsberg kommune. Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Kongsberg kommune. Vedtatt 11/9 2013 1 Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kongsberg kommune. Vedtatt 11/9 2013, administrativt revidert

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer 2016 Innledning Formålet med Longyearbyen lokalstyres etiske retningslinjer er å sikre god etisk praksis og definere felles standard for folkevalgte og ansatte. Som forvaltere av

Detaljer

Etiske retningslinjer for CP-foreningen Vedtatt på landsmøte den juni 2018

Etiske retningslinjer for CP-foreningen Vedtatt på landsmøte den juni 2018 Etiske retningslinjer for CP-foreningen Vedtatt på landsmøte den 2.-3. juni 2018 1. Generelt CP-foreningen er en interesseorganisasjon for mennesker med CP og lignende nevrologiske tilstander, samt deres

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Etiske retningslinjer i Norges Sjømatråd

Etiske retningslinjer i Norges Sjømatråd Etiske retningslinjer i Norges Sjømatråd Vedtatt av styret i Norges Sjømatråd 19.06.18 Forord Det er Norges sjømatråds ambisjon å stå for en beste praksis med hensyn til forretningsskikk og etisk standard

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 5. februar 2019 Erstatter kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

SPV forventer at Ansatte mv. holder seg oppdatert på gjeldende regelverk og Bankens etiske retningslinjer og etterlever disse.

SPV forventer at Ansatte mv. holder seg oppdatert på gjeldende regelverk og Bankens etiske retningslinjer og etterlever disse. 1. Introduksjon virkeområde og ansvar a. Virkeområde De etiske retningslinjene er adferdsregler som beskriver ønsket og forventet adferd og kultur i Sparebanken Vest («SPV» eller «Banken). De etiske retningslinjene

Detaljer

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp LHLs etiske retningslinjer for innkjøp 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Etiske retningslinjer for innkjøp

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I TVEDESTRAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I TVEDESTRAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 29/18 den 13.03.2018 Side 1 av 5 Innhold 1.0 Formål... 3 2.0 Lojalitet, respekt og forståelse... 3

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Regler for etikk Fornøyde og lojale kunder er den beste garantien for at konsernet gjør den jobben konsernet er satt til å gjøre.

Regler for etikk Fornøyde og lojale kunder er den beste garantien for at konsernet gjør den jobben konsernet er satt til å gjøre. Regler for etikk 1. Hensikt og mål 1.1. Konsernets verdier bygger på prinsipper om like muligheter for alle, omtanke for miljøet og et samfunnssyn som legger vekt på etikk, åpenhet, ærlighet og oppriktighet.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR Forretningsadresse: Brugata 4, 3825 Lunde Postboks 4, 3832 Lunde Org.nr. 999177794 Utarbeidet dato: 8.11.2012 av: Hans Storli Side 1 av totalt 5 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Hei Verden

Etiske retningslinjer for Hei Verden Etiske retningslinjer for Hei Verden Vedtatt av Hei Verdens styre 28.05.18 1 Innhold 1.Formål 2.Menneskerettigheter 3.Respekt og forståelse 4.Rusmidler 5.Seksuelle tjenester 6.Korrupsjon 7.Miljø og sosiale

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.12.2011 Godkjent av styret 1. desember 2011 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF

Etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF ORIENTERINGSSAK TIL STYRET I SYKEHUSINNKJØP HF Etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF Utkast til gjennomgang i styremøtet 11.10.17 v/ Grete T. Solli, fagsjef samfunnsansvar divisjon sør-øst regionale

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer for TINE

Etiske retningslinjer for TINE Etiske retningslinjer for TINE Tillit er ferskvare, Gjennom lang tid har TINE bygd opp sin tillit og troverdighet i samfunnet. Men vi vet at det dessverre ikke tar lang tid å bryte den ned. Alle som en

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO)

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) ETISKE RETNINGSLINJER FOR FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) Godkjent av FFOs Kongress den 25. november 2017 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Omfang og ansvar... 3 3. Personlig adferd...

Detaljer

Det kongelige hoff Etiske retningslinjer

Det kongelige hoff Etiske retningslinjer Det kongelige hoff Etiske retningslinjer Innledning 1. Generelt 2. Hoffets ressurser 3. Gjensidig lojalitet 4. Interessekonflikter 5. Gaver og fordeler 6. Ytringsfrihet 7. Varsling 8. Oppfølging og etterlevelse

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Interne retningslinjer for håndtering av sensitiv informasjon

Interne retningslinjer for håndtering av sensitiv informasjon Interne retningslinjer for håndtering av sensitiv informasjon Enova SF 1 Innledning Gjennom arbeidet vårt får vi i Enova tilgang til sensitive personopplysninger og forretningssensitive næringsopplysninger.

Detaljer

Etiske regler for ansatte og politikere i Molde kommune

Etiske regler for ansatte og politikere i Molde kommune Etiske regler for ansatte og politikere i Molde kommune Hjelp til å ta de riktige valgene Her settes inn et passende bilde. Lay-out må tilpasses Nye Molde kommune. Det vil bli laget lederveiledning til

Detaljer