Lene Bomann-Larsen Stipendiat Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Universitetet i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lene Bomann-Larsen Stipendiat Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Lene Bomann-Larsen Stipendiat Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Universitetet i Oslo 1

2 Tittelen jeg fikk til dette foredraget er formulert som et spørsmål, og svaret er vel både ja og nei. Jeg vil skissere noen måter å tilnærme seg spørsmålet på, og dermed forhåpentligvis gi dere en mulighet til å tenke videre på hvordan dere vil svare på det. Det som slår meg er at alle begrepene i foredragstittelen handler om ansvar. Derfor vil jeg da også ta utgangspunkt i begrepet ansvar i dette foredraget. Jeg vil først snakke litt om hvorfor ansvar er et så sentralt begrep i etikken. Dernest vil jeg snakke litt om klimautfordringen som en type etisk utfordring, både generelt og for næringslivet spesielt, og til slutt vil jeg snakke litt om rolleansvar og lederskap. Men aller først: 2

3 ! " #! $ " # Jeg kommer tilbake til dette mot slutten. La oss først snakke litt om hvorfor ansvar er et så sentralt begrep for etikken. 3

4 Veldig kort og overfladisk handler etikk om hva som er rett og galt, godt og ondt. Litt mer spesifikt handler etikk om hva vi bør gjøre, i lys av hva som er rett og galt, godt og ondt. Dessverre vil jeg si har mye filosofisk etikk kommet til å løsrive spørsmålet om rett/galt/godt/ondt fra spørsmålet om menneskelig handling. Derfor er ansvar viktig: det forankrer moralske kategorier menneskelig handling. Ansvarsbegrepet er komplekst, mangefasettert og vaskelig å avgrense. Jeg mener det er viktig å forstå ansvar i kontekst. Men la oss likevel se på noen mer allmenne sider ved begrepet. Vi kan si at ansvar handler om å svare for noe å stå til rette. Man må svare for seg dersom man har gjort noe som får konsekvenser for andre. På spørsmålet hvem gjorde dette?, det var han, det var meg, pekes den ansvarlige ut. Den ansvarlige tilskrives så klander eller ros, straff eller krav om kompensasjon, Avhengig av den moralske verdien av handlingen Vi kaller dette aktøransvar, eller handlingsansvar. Den ansvarlige personen kan påta seg ansvaret eller la være. Dette vil normalt ikke påvirke andres vurdering av hvorvidt man har handlet rett eller galt, hvorvidt man er klanderverdig eller ikke. Å nekte å påta seg ansvar kan til og med gi grunnlag for økt klanderverdighet! Vi kan si: du er så ansvarsløs!. Men det kan også gi en mildere dom dersom man kan føre en god sak for seg, vise at man hadde en god grunn, at man hadde en unnskyldning, og så videre. Faktorer som rettferdiggjør eller unnskylder kan, om ikke redusere graden av ansvar, så redusere den moralske tyngden av det, redusere klanderverdighet og grunnlaget for sanksjoner. Et annet spørsmål er om aktøren selv kan sies å ha vært en ansvarlig aktør, generelt eller i situasjonen. Dersom den handlende er en barn, en psykotisk person eller på 4

5 andre måter ikke kan holdes ansvarlig, kan vi ikke tilskrive ansvar og dermed heller ikke klander og sanksjoner. Det gjelder også i situasjoner der aktøren av ulike grunner ikke er ansvarlig for akkurat denne handlingen. Jeg ble dyttet! Kan man si. Eller: jeg ble tvunget, osv. Det finnes imidlertid en annen apologi for ikke å være ansvarlig for en handling, som er knyttet opp til et annet aspekt ved ansvar. Det er der man kan si: det er ikke mitt ansvar. Det er ikke mitt bord. Dette kan vi kalle legitim ansvarsfraskrivelse. Hvis mine studenter kommer på forelesningen min og klager på at det er for kaldt i rommet, vil jeg kunne svare, med rette, at det er ikke mitt ansvar. Det er teknisk avdeling som ikke har gjort jobben sin. Det er teknisk som skal svare for at varmeanlegget fungerer som det skal. (Dette er et tilfeldig valgt eksempel, selvsagt). Her er vi inne på den typen ansvar vi kan kalle rolleansvar, og som har med spesifikke plikter å gjøre, men også med spesifikke fullmakter. Jeg har ikke tilgang til, faktisk ikke lov til, å gå ned i kjelleren og begynne å fikle med varmeanlegget. Med rolleansvar følger altså plikter og rettigheter, og det den rolleansvarlige må svare for er ikke først og fremst konsekvenser av sine handlinger, men at hun oppfyller disse pliktene. Kort sagt, at hun gjør jobben sin. Hva er så den etiske relevansen av rolleansvar? Tenk for eksempel på en forsvarsadvokats lojalitetsplikt overfor sin klient. I et enkelt tilfelle kan denne plikten faktisk ha negative samfunnsmessige konsekvenser; en farlig forbryter kan gå fri om advokaten gjør en god nok jobb. Men det er likevel avgjørende for at en rettferdig institusjon skal fungere, at advokater gjør den jobben, og ikke undergraver institusjonen gjennom å bryte lojalitetsplikten. Det er 5

6 tillatt for advokaten å arbeide for å frikjenne en skyldig klient av to grunner: Institusjonen er 1) legitim og 2) dens opprettholdelse er avhengig av at aktørene tar sitt rolleansvar alvorlig.. Det handler dels om tillit, dels om maktfordeling. Strafferettsinstitusjonens rettferdighet er avhengig av arbeidsdeling mellom de forskjellige rollene: Det er staten som skal anklage, det er jury og dommer som skal dømme. Forsvarsadvokaten skal ikke gjøre noen av delene, og må akseptere dette, selv i tilfeller der hun synes det er virkelig vanskelig. La meg bruke et eksempel: Husker dere Amina Lawal-saken i Nigeria? Lawal var dømt til steining av en Sharia-domstol for å ha født barn utenfor ekteskap. Statoil fikk mye kritikk for ikke å ta saken opp med sentrale Nigerianske myndigheter, og å forsøke påvirke høyesterett til å oppheve dommen. Menneskerettsorganisasjoner mente Statoil burde true med å trekke seg ut, dersom ikke dommen mot Lawal ble opphevet. Jeg argumenterte den gangen for at det ikke var Statoils ansvar å ta opp denne saken med myndighetene i Nigeria. Det holder jeg fast ved. Det er uheldig om bedrifter begynner å legge seg opp i andre lands rettspraksis. Rolleansvar har ikke bare å gjøre med effektivitet i forhold til å gjøre en jobb. Vi må vite hvem som har hvilke fullmakter, til hva, og det har å gjøre med maktfordeling, som er et viktig demokratisk prinsipp. Ansvarsbegrensning har altså også en moralsk begrunnelse. Så Statoils ansvarsfraskrivelse i dette tilfellet virker legitim. Hva er så poenget? Poenget er at det finnes mange andre tilfeller hvor ansvarsfraskrivelse ikke er legitimt. Og det er lett å bruke rolleansvar til illegitim fraskrivelse av ansvar. Det er så lett å bruke det samme argumentet til å si for eksempel at det er ikke vårt ansvar at intern fordeling av ressurser ikke er rettferdig, for distribusjon av goder i angjeldende land bør vi ikke legge oss opp i. Dersom inntektene fra oljeutvinning havner i elitens bankboks i Sveits er det er politisk spørsmål, ikke et forretningsanliggende. (Nå snakker jeg ikke om Statoil, altså!) Men det er faktisk ikke sant at 6

7 det ikke er bedriftens ansvar, for bedriften utvinner oljen og er medvirkende til at eliten berikes, og at ressursene brukes opp for fremtidige generasjoner. Med andre ord: rolleansvar kan ikke tolkes så snevert at man fraskriver seg ansvar for det som følger av egen virksomhet. Jeg skal komme tilbake til dette. La oss nå se på hva som er spesielt med klimautfordringen som etisk utfordring, til forskjell fra andre etiske utfordringer næringslivet møter, blant annet de jeg nettopp har eksemplifisert. De klassiske CSR-utfordringene har vært korrupsjon, barnearbeid, menneskerettigheter, fattigdom, krig, og lokale miljøspørsmål. Nå er klima øverst på dagsorden, på godt og vondt. Det vil si, det er jo i seg selv et forferdelig problem, så når jeg sier på godt mener jeg følgende: Klimautfordringen er global. Den understreker derved med all mulig tydelighet at vi er i samme båt. Den angår også oss, de rike, vestlige land, klimaendringer kan ramme oss selv, de kan ramme oss hardt, de kan ramme våre barn og barnebarn. Ikke bare det, men de nødvendige tiltakene som antakelig etter hvert vil komme kommer også til å ramme oss: kvoter på flyturer, for eksempel, vil bety en dyptgripende innskrenkning i den friheten vi tar som en selvfølge. Vi kan godt si at slike innskrenkninger er bagatellmessige, og i forhold til for eksempel den ekstreme tørke som kan ramme land rundt ekvator, i forhold til ekstremvær som kan ødelegge samfunns livsgrunnlag i lang tid, i forhold til konsekvenser av at polisen 7

8 smelter, havet stiger, dyrearter og øysamfunn trues med utryddelse osv, er det ikke særlig dramatisk om vi bare kan reise til Thailand en gang i året. Men jeg tror det vil oppleves som dramatisk, og det vil skap nye, store skjevheter mellom økonomiske grupper. Rike vil kunne kjøpe kvoter av de mindre rike. Ikke bare rike land av fattige land, men rike nordmenn av mindre velbeslåtte nordmenn. Klimaspørsmålet setter både frihets- og rettferdighetsspørsmålet på agendaen. Poenget her er uansett at klimaendringer rammer oss alle, og kostnadene ved å avverge dem kommer til å ramme oss alle. Det kan være et viktig incentiv til å ta dem på alvor. I tradisjonell CSR er det oss og de andre, og det tror jeg dessverre er en forklaring på hvorfor etiske utfordringer ikke alltid blir tatt alvorlig. Mange skadevirkninger av f eks oljeutvinning på samfunn og miljø i fattige land ville vi aldri ha akseptert her hjemme. De Andre blir ikke alltid hørt eller sett. Det eksisterer en problematisk asymmetri mellom oss og dem, makt og maktesløshet, som også påvirker hvilke hensyn som veier tyngst, når de som veier hensynene alltid er oss. Så kanskje det er håp om at klimautfordringen vil bli tatt mer på alvor av flere, enn klassiske CSR-utfordringer. På godt, fordi den er viktig. På vondt fordi det kan gå på bekostning av de tradisjonelle problemstillingene, som er like alvorlige der og da for dem som rammes, av fattigdom, tørke, krig, tvangsflytting, og brudd på grunnleggende rettigheter. På den annen side gir dette kanskje en anledning til å omdefinere lederrollen og lederansvaret i næringslivet slik at etiske vurderinger generelt blir mer integrert i rollen?!"# 8

9 Det er mange spesielle sider ved klimautfordringen som etisk utfordring. Det ene er den potensielle alvorlighetsgraden i klimautfordringen selv, dens konsekvenser og omfang. Som etisk problem står klimautfordringen i en særstilling fordi den i verste fall handler om hele vårt livsgrunnlag og om menneskehetens fremtid. Men det er jo stor usikkerhet forbundet med dette, hvor alvorlige konsekvensene av klimaendringene blir, eller om worst-case scenariet er ren dommedagsprofeti. Det er i alle fall ingen mangel på spektakulære fremtidsvisjoner Problemet er at vi ikke vet! Derfor må våre handlinger styres av føre-var-prinsippet. Kostnadene ved worst-case-scenariet er så høye at det er verd å ta en del føre-var-kostnader selv under stor grad av usikkerhet. På tross av dette har jeg lyst til å nevne at det mange andre alvorlige miljøproblemer som vi risikerer å stille i skyggen fordi klima tar all oppmerksomheten. Det er en seriøs fare, og vi må ikke se oss blinde på klima. For å være litt konkret: Hormonhermere truer isbjørnens eksistens akkurat som smeltingen av polarisen gjør det, og hormonhermere finnes i shampoen mange av oss her bruker. Så klimautfordringen må ikke gjøre oss hysteriske og få oss til å glemme alt annet. Etikk i praksis handler i stor grad om avveining mellom ulike verdier og hensyn. $% Etikk handler også om plikter. Når vi spør hva vi bør gjøre spør vi også overfor hvem vi bør gjøre det. Hvem har vi plikter overfor? Etikk i praksis handler som alt annet om prioriteringer. Hvor tungtveiende er våre plikter overfor en gruppe når disse kommer i konflikt med pliktene overfor en annen gruppe? Det er et vanskelig filosofisk spørsmål om vi har plikter overfor fremtidige generasjoner, overfor mennesker som ennå ikke eksisterer. Kan man ha moralsk status dersom man ikke finnes? Mao, skal vi ta hensyn til interessene til de som ennå ikke er født? Men mange vil si at spørsmålet er på siden, selv om det er et mye diskutert spørsmål 9

10 blant filosofer. Det kan kanskje besvares med henvisning til ansvar: Vi skaper kommende generasjoner. I den grad de kommer til å eksistere, er det som et resultat av våre handlinger. Vi har makt til å avgjøre om de skal eksistere eller ikke. Derfor har vi et ansvar overfor dem, som man har et ansvar for alt man igangsetter i verden, også skadene på klimaet. Dessuten: hvis klimaendringene skjer i det tempoet som mange forskere hevder, er det ikke fremtidige generasjoner vi snakker om, men om vår egen, våre barn og barnebarns fremtid. Og da er det ikke lenger snakk om ennå ikke eksisterende mennesker. & Men det løser ikke problemet helt, fordi som jeg sa, etikk i praksis handler om å prioritere. Det er viktig å understreke at å foreta praktiske etisk informerte beslutninger innebærer å balansere ulike verdier og ulike hensyn til ulike stakeholdere. Det finnes ikke noe fasitsvar med to streker under på hva som er den beste beslutningen. Hvor tungtveiende er ansvaret overfor fremtidige generasjoner eller for fremtiden, sammenliknet med ansvaret overfor nålevende generasjoner og nåtiden? Jeg nevnte så vidt rettferdighet. Klimapolitikk vil legge store byrder også på fattige land: de må hindres i å gjøre de samme feilene vi har gjort. Dermed vil også deres velstandsutvikling kanskje måtte holdes nede. Spørsmålet har å gjøre med avveining av kostnader for enkeltindivider: alt vi har å styre våre fremtidsrettede tiltak etter er et føre-var-prinsipp som opererer under stor usikkerhet, og av hensyn til mennesker i en fremtid vi ikke vet når inntreffer. Kostnader vi pålegger oss selv og våre samtidige er sikre, og de rammer virkelige, nålevende mennesker. Vi må med andre ord finne en balanse, en etisk trade-off, som ikke rammer nålevende mennesker urimelig hardt, samtidig som livsgrunnlaget for kommende generasjoner ikke undergraves ved at verdens klima endres til det uholdbare. Å holde de fattige nede i fattigdom er fra et rettferdighetsperspektiv en uakseptabel kostnad for å redde verden for kommende generasjoner. Å innføre restriksjoner på våre sydenreiser og å ta 10

11 de økonomiske kostnadene for bedriftene ved innføring av rensetiltak og lignende er åpenbart en ganske lav kostnad i dette bildet. '()* Jeg snakket om trade-off mellom ulike etisk hensyn. Ledere må selvsagt også foreta en avveining mellom hensynet til bedriften og hensynet til omgivelsene. En leders viktigste rolleansvar er å ivareta virksomheten på best mulig måte. Man forvalter store verdier, andres penger, arbeidsplasser, produksjon av etterspurte varer og tjenester. Å gjøre dette på en god måte er ikke moralsk nøytralt. Det er rimelig å klandre en leder som er uansvarlig i sin forvaltning av verdier. Samtidig har ansvar og lederskap i næringslivet ofte vært svært snevert forstått. Milton Friedman er berømt for sin påstand om at bedriftsleders ansvar er å maksimere fortjeneste for eierne, innenfor rammens av landets lover. Å sette fortjeneste på spill er å opptre uansvarlig, klanderverdig. Det er rett og slett å svikte sitt rolleansvar, som en soldat som nekter å adlyde ordre og begynner å ta beslutninger på egenhånd, og dermed setter operasjonen på spill. & Men selv om dette er en viktig vurdering er den for enkel. Man er ansvarlig også for det som følger av virksomheten. Det er et spørsmål om legitimitet. Rolleansvar kan tilsidesette andre typer ansvar der virksomheten åpenbart er til samfunnets beste, og hvor man vet at institusjonen vil undergraves dersom sentrale aktører ikke tar sitt rolleansvar alvorlig som advokaten jeg nevnte. Men selv om dette er en viktig vurdering er den for enkel I næringslivssammenheng dreier det seg ikke bare om et rolleansvar som sikrer opprettholdelse av viktige institusjoner, men om å lede en virksomhet som ofte på en gjennomgripende måte påvirker omgivelsene. Ledere i næringslivet har derfor også et 11

12 betydelig aktøransvar, i alle fall i den grad de har makt og mulighet til å påvirke beslutninger som har konsekvenser. & I tillegg til avveining er avgrensning en vesentlig side ved godt, etisk informert lederskap. Det er viktig å understreke at bedrifter, representert ved sitt lederskap ikke har den samme typen omfattende ansvar for andres ve og vel som privatpersoner har. Jfr igjen Amina Lawalsaken. Vi har som mennesker en plikt til ikke å akseptere at folk behandles slik, men som bedriftsleder kan man faktisk legitimt si at det ikke er bedriftens ansvar. Bedrifters ansvar er mer begrenset. Det dreier seg om å ta ansvar for egen virksomhet og det som følger av den. Næringslivet er heller ikke entydig. Ulike virksomheter har ulike formål. Å skape fortjeneste for eierne er et fellestrekk, men vi kan også beskrive de ulike virksomhetenes formål i lys av hva de produserer, som igjen er styrende for hvordan og hvor de produserer. Hvilke etiske hensyn som er relevante for den enkelte virksomhet, må igjen vurderes partikulært, i lys av hva, hvordan og hvor-spørsmålene. Virksomhetens samfunnsmessige legitimitet avhenger i vesentlig grad av denne videre beskrivelsen av dens formål. Oljeselskaps ledere sier sjelden: vi pumper opp naturressurser for å skape fortjeneste for våre eiere. Det er de positive ringvirkningene og det som kommer samfunnet til gode som fremheves. Og det er selvsagt også riktig. Men vi kan ikke ta ansvar bare for de positive og ikke de negative virkningene av virksomheten. 12

13 $ $% $ Akkurat som det er en integrert del av den enkelte virksomhet hva den produserer, er det også en integrert del av virksomheten hva den forårsaker som biprodukter. Energiindustrien produserer samfunnsmessig viktige varer. Og den forurenser. Det er en nødvendig, naturlig følge. Og dette har den ansvar for. Derfor vil jeg påstå at godt lederskap ikke bare innebærer å ta ansvar for virksomheten internt, men det som følger av virksomheten ekstern, som en forutsigelig del av den. Godt lederskap innebærer en forståelse av at man har slikt ansvar og er villig til å ta det. Vår venn styrelederen i eksemplet vi så på tar det ikke. Milton Friedman ville kanskje si at han er en god leder med det rette mål for øyet. Andre vil si at han er klanderverdig, i begge tilfeller, for å ikke bry seg om virksomhetens påvirkning på verden omkring, også i det tilfellet der virkningene er positive. Er det mulig å argumentere for dette, eller blir det bare stående som en påstand mot en annen? La meg presentere et moteksempel: Vi aksepterer ikke av noen aktør, det være seg individ eller gruppe, at den beriker seg på andres bekostning uten 13

14 noen form for hensyn til skadene man gjøre på andre. Hvorfor skal næringslivet være et unntak? ' +( ", "+ Til slutt vil jeg gjerne si et par ord om the business case for etikk. Etikk lønner seg er et yndet slagord. Og det kan nok være både viktig og riktig, men det må ikke gjøres for viktig, for det er ikke sikkert at det er riktig. Etikk og lønnsomhet er grunnleggende forskjellige strategier. Når man stiller et etisk spørsmål formuleres det i lys av hva som er riktig å gjøre. Ikke hva som er lønnsomt å gjøre. Nå kan disse to godt sammenfalle, men de kan også divergere. Om de sammenfaller i enkelte tilfeller er vilkårlig. Skulle det vise seg at de ikke sammenfaller, skal man da forkaste etikken? At etikk lønner seg er rett og slett et altfor ustabilt fundament å bygge næringslivsetikk på. Derfor handler godt lederskap også om mot, mot til å gjøre seg upopulær ved å insistere på at man må ta etisk ansvar også der det ikke lønner seg fordi det er den riktige tingen å gjøre. Mye viktigere er det at man balanserer verdier, at man klarer å finne en balanse mellom lønnsomhet og etiske krav som ivaretar 14

15 begge hensyn. Og DET krever godt lederskap. Og så kan man håpe at klimaproblemet kan bidra til at det blir lettere i fremtiden å være en god leder, også i etisk forstand. 15

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Effektivitet og etikk

Effektivitet og etikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD- 09/01 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2001 Effektivitet og etikk av Alexander

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert KR-104 1 Etikk Kandidat-ID: 5434 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 KR-104 V-15 Flervalg Automatisk poengsum Levert 3 KR 104 Skriveoppgave

Detaljer

Regionale planer oppfølging i kommunale planer

Regionale planer oppfølging i kommunale planer Regionale planer oppfølging i kommunale planer Av Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning hob@ostforsk.no Nettverkssamling for regional- og kommunalplanlegging Lillestrøm, 2. desember 2013 Hva vet vi om oppfølging

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ex. Phil wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Oppgave 3 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ. Skamløs

AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ. Skamløs AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ Skamløs Kjære deg som blir fortalt at du må være stille og ta liten plass som ikke får ha de vennene du vil, eller velge utdanning og jobb selv som aldri blir

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Oslo statsadvokatembeter. Hva er korrupsjon? Transparency International: Misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst

Oslo statsadvokatembeter. Hva er korrupsjon? Transparency International: Misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst Hva er korrupsjon? Transparency International: Misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst Ordet korrupsjon Korrupsjon: Ordet korrupsjon kommer fra latinske corrumpere, som betyr forråtnelse.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Institusjoner og miljø

Institusjoner og miljø Institusjoner og miljø ved Arild Vatn Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, UMB Foredrag på Hansedagen, 5. februar 2010 Innledning Miljøspørsmål handler om hvordan vi griper inn i hverandres

Detaljer

Når det vi tar for gitt ikke er gitt. Bergen kommune 4. mai 2010

Når det vi tar for gitt ikke er gitt. Bergen kommune 4. mai 2010 Når det vi tar for gitt ikke er gitt Bergen kommune 4. mai 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. hanne@llh.no Hvorfor skal

Detaljer

Enron og Arthur Andersen

Enron og Arthur Andersen Etisk forretning Enron og Arthur Andersen Børs eller katedral? Interessentene til bedriften Bedriften som borger Bedriftens samfunnsansvar Etisk forretning og tillit John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Norske klimapolitiske diskurser og deres konsekvenser for Governance på ulike styringsnivå

Norske klimapolitiske diskurser og deres konsekvenser for Governance på ulike styringsnivå Norske klimapolitiske diskurser og deres konsekvenser for Governance på ulike styringsnivå Prøveforelesning for graden dr.polit 21. Juni 2006 Gard Lindseth Tema To ulike diskurser i norsk klimapolitikk:

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann www.ks.no/etikk-kommune 2 Hvorfor bør etisk refleksjon helst ha en LEDER som er tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter? 3

Detaljer

Etikk, habilitet og korrupsjon

Etikk, habilitet og korrupsjon Etikk, habilitet og korrupsjon Hvilke utfordringer står kommunene overfor i dette arbeidet? Bergen kommune folkevalgtopplæringen 10. nov 2007 Advokat Erling Grimstad Korrupsjon handler om misbruk av maktposisjon

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Lederskap eller tjenerskap?

Lederskap eller tjenerskap? Lederskap eller tjenerskap? Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag på SMB dagen 29. september 2011 Lederrollen Ledelse er å bidra til virksomhetens mål gjennom medarbeidere Tilrettelegge: Motivere,

Detaljer

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere Etiske Retningslinjer For Ledere Side 1 av 7 Oppgave 1....3 Etiskedilemma...3 Eksempler....3 Forholdmellomvirksomhetogsamfunn:...3 Andredilemmakanknyttestilfølgendemomentliste:...3 Oppgave 2....3 Oppgave

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima Gjennomført september-desember 2013 Kjersti Fløttum og Vegard Rivenes, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Anarkisme: Individualistisk eller sosial kritikk?

Anarkisme: Individualistisk eller sosial kritikk? Anarkisme: Individualistisk eller sosial kritikk? Dette foredraget vil ikke bli et forsvar for anarkismen. Jeg er anarkist, men vil ikke gå i dybden her med argumenter for et samfunn uten stat og hierarki.

Detaljer

Sæd er ikke som blod

Sæd er ikke som blod Sæd er ikke som blod - Meninger - Kronikker - Aftenposten.no 16.03.10 14.08 Publisert: 06.02.10 kl. 10:30 - Abonnere på Aftenposten? Ring 05040 eller gå inn på kundeservice.aftenposten.no Sæd er ikke som

Detaljer

Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering

Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering SIFO I hvilken grad og på hvilke måter kan vi si at den moralske bekymringen knyttet

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN

DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN Oslo, 4. februar 2015 Advokat Jarl R. Henstein, Advokatfirmaet Riisa & Co 1 Problemstillinger for HR 1. Størrelsen på den generelle kapitaliseringsrenten 2.

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Læreplan i samfunnsfag Kompetansemål etter vg1/vg2 Utforskaren utforske lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

Rapport fra Oslo redaktørforening

Rapport fra Oslo redaktørforening NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: Rådmannen Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Dato: 3.11.2014 Rapport fra Oslo redaktørforening Oslo Redaktørforening har utarbeidet en rapport om etiske

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER:

Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER: Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER: Økologi, høsting og bærekraftig arealbruk mot mineralnæring, oljeindustri og strutsepolitikk Gunnar Reinholdtsen Naturvernforbundet i Finnmark

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

Kurs i matrikkelføring. Matrikkelloven med tilhørende rettskilder Kurs i matrikkelføring Matrikkelloven med tilhørende rettskilder Innhold Innledning... 3 Viktigheten av holdbar (god) metode... 3 Offentlig rett og privat rett... 3 Rettskildene... 3 Hva er rettskilder...

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 CASES Etikk i Tekna Temahefte 2 Fra Gaza til finans push Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 1 Forord Dette heftet inneholder etikk-cases presentert i Magasinet Tekna i 2009 og 2010. Casene ble utarbeidet

Detaljer

2.3 Delelighetsregler

2.3 Delelighetsregler 2.3 Delelighetsregler Begrepene multiplikasjon og divisjon og regneferdigheter med disse operasjonene utgjør sentralt lærestoff på barnetrinnet. Det er mange tabellfakta å huske og operasjonene skal kunne

Detaljer

Utilitarisme. Oversikt. Benthams utilitarisme Analyse og kritikk av Bentham Generelt om utilitaristisk tenkning

Utilitarisme. Oversikt. Benthams utilitarisme Analyse og kritikk av Bentham Generelt om utilitaristisk tenkning Utilitarisme Oversikt Benthams utilitarisme Analyse og kritikk av Bentham Generelt om utilitaristisk tenkning Benthams utilitarisme All rasjonell adferd er motivert av lykke og smerte: Vi søker alltid

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo NOCM 22. september 2013 FOA seminar Prof.Dr. Thomas Hoff 3 22. september 2013 FOA seminar

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/7-2012 rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Etikk for arbeidslivet

Etikk for arbeidslivet Etikk for arbeidslivet Landsmøte i Medisinsk teknisk forening Parallellsesjon, Behandlingshjelpemidler Lars Jacob Tynes Pedersen, lars.pedersen@nhh.no 18.05.2011 Agenda Kort om meg selv Del 1 Etikk for

Detaljer

Et veldig nyttig foreldremøte

Et veldig nyttig foreldremøte Et veldig nyttig foreldremøte Av John Roald Pettersen Hva er foreldre opptatt av når de får anledning til å snakke om egen oppdragelse? Vi har vært med på foreldremøte i Hosle barnehage. TYDELIGE VOKSNE

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter 1 Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter Tid: 4. april, kl. 10:10 Sted: Litteraturhuset, Oslo Lengde: 7 minutter Antall ord: 835 Innledning på lanseringskonferansen

Detaljer

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786)

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) ADVOKAT LARS FREDRIK STYREN NYTTEKJØRETØYKONFERANSEN 2. JUNI 2015 Straffeloven 276 a For korrupsjon straffes den som: a) for seg eller

Detaljer

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I)

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) MEVIT4340 Informasjon & samfunnskontakt: Sosialt ansvar Fredag, 9. mars 2007 Øyvind Ihlen Dagens plan skal bedrifter ta sosialt ansvar? pliktetiske begrunnelser

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt Å se den andre Kommuniaksjon Kommunikasjon Felles etisk plattform Tid til etisk refleksjon Kommunikasjon Informasjon Kommunikasjon Selvinnsikt Humor Momenter

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Når ledelsen har bestemt om lojalitetskravets begrensninger. NSFs ledelseskonferanse, november 2014 Olav Molven

Når ledelsen har bestemt om lojalitetskravets begrensninger. NSFs ledelseskonferanse, november 2014 Olav Molven Når ledelsen har bestemt om lojalitetskravets begrensninger NSFs ledelseskonferanse, november 2014 Olav Molven ETTSLIGE FØRINGER FOR RBEIDSFORHOLD Arbeidsforholdet er rettslig regulert av arbeidsmiljølovens

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

Kompetanse og Verdier

Kompetanse og Verdier Kompetanse og Verdier 0..0 :6 Kompetanse og Verdier. Svarlogg 0 0 0 0 0.0.9 0.0.0 0.0. 0..0 0..0 0..0 0..0 Antall respondenter: 7 (7 unike). Fra e-postinvitasjoner: 7 (0 inviterte). Fra andre distribusjonsmetoder:

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø

Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Utfordringer For å skape livskraftige økosystemer og samfunn må vi utvikle en økonomi som:

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

Hvor har det blitt av C-en i CSR?

Hvor har det blitt av C-en i CSR? Samfunnsansvar og forretningsmodellinnovasjon --rebmi-- Sveinung Jørgensen Høgskolen i Lillehammer www. sveinung.jorgensen@hil.no 1 Hvor har det blitt av C-en i CSR? 2 Tradisjonelt: trade-off LØNNSOMHET

Detaljer

Kants etikk (praktiske filosofi) v/stig Hareide

Kants etikk (praktiske filosofi) v/stig Hareide Kants etikk (praktiske filosofi) v/stig Hareide 27.9 2010 Kants moralfilosofiske tekster Grunnlegging til moralens metafysikk (1785) Kritikk av den praktiske k fornuft ft (1788) Moralens metafysikk (1797)

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Genredigering etiske spørsmål. Bjørn K. Myskja Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Bioteknologirådet

Genredigering etiske spørsmål. Bjørn K. Myskja Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Bioteknologirådet Genredigering etiske spørsmål Bjørn K. Myskja Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Bioteknologirådet Håp, muligheter og trusler Ny teknologi som kan bidra til å løse de store utfordringene

Detaljer