Lene Bomann-Larsen Stipendiat Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lene Bomann-Larsen Stipendiat Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Lene Bomann-Larsen Stipendiat Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Universitetet i Oslo 1

2 Tittelen jeg fikk til dette foredraget er formulert som et spørsmål, og svaret er vel både ja og nei. Jeg vil skissere noen måter å tilnærme seg spørsmålet på, og dermed forhåpentligvis gi dere en mulighet til å tenke videre på hvordan dere vil svare på det. Det som slår meg er at alle begrepene i foredragstittelen handler om ansvar. Derfor vil jeg da også ta utgangspunkt i begrepet ansvar i dette foredraget. Jeg vil først snakke litt om hvorfor ansvar er et så sentralt begrep i etikken. Dernest vil jeg snakke litt om klimautfordringen som en type etisk utfordring, både generelt og for næringslivet spesielt, og til slutt vil jeg snakke litt om rolleansvar og lederskap. Men aller først: 2

3 ! " #! $ " # Jeg kommer tilbake til dette mot slutten. La oss først snakke litt om hvorfor ansvar er et så sentralt begrep for etikken. 3

4 Veldig kort og overfladisk handler etikk om hva som er rett og galt, godt og ondt. Litt mer spesifikt handler etikk om hva vi bør gjøre, i lys av hva som er rett og galt, godt og ondt. Dessverre vil jeg si har mye filosofisk etikk kommet til å løsrive spørsmålet om rett/galt/godt/ondt fra spørsmålet om menneskelig handling. Derfor er ansvar viktig: det forankrer moralske kategorier menneskelig handling. Ansvarsbegrepet er komplekst, mangefasettert og vaskelig å avgrense. Jeg mener det er viktig å forstå ansvar i kontekst. Men la oss likevel se på noen mer allmenne sider ved begrepet. Vi kan si at ansvar handler om å svare for noe å stå til rette. Man må svare for seg dersom man har gjort noe som får konsekvenser for andre. På spørsmålet hvem gjorde dette?, det var han, det var meg, pekes den ansvarlige ut. Den ansvarlige tilskrives så klander eller ros, straff eller krav om kompensasjon, Avhengig av den moralske verdien av handlingen Vi kaller dette aktøransvar, eller handlingsansvar. Den ansvarlige personen kan påta seg ansvaret eller la være. Dette vil normalt ikke påvirke andres vurdering av hvorvidt man har handlet rett eller galt, hvorvidt man er klanderverdig eller ikke. Å nekte å påta seg ansvar kan til og med gi grunnlag for økt klanderverdighet! Vi kan si: du er så ansvarsløs!. Men det kan også gi en mildere dom dersom man kan føre en god sak for seg, vise at man hadde en god grunn, at man hadde en unnskyldning, og så videre. Faktorer som rettferdiggjør eller unnskylder kan, om ikke redusere graden av ansvar, så redusere den moralske tyngden av det, redusere klanderverdighet og grunnlaget for sanksjoner. Et annet spørsmål er om aktøren selv kan sies å ha vært en ansvarlig aktør, generelt eller i situasjonen. Dersom den handlende er en barn, en psykotisk person eller på 4

5 andre måter ikke kan holdes ansvarlig, kan vi ikke tilskrive ansvar og dermed heller ikke klander og sanksjoner. Det gjelder også i situasjoner der aktøren av ulike grunner ikke er ansvarlig for akkurat denne handlingen. Jeg ble dyttet! Kan man si. Eller: jeg ble tvunget, osv. Det finnes imidlertid en annen apologi for ikke å være ansvarlig for en handling, som er knyttet opp til et annet aspekt ved ansvar. Det er der man kan si: det er ikke mitt ansvar. Det er ikke mitt bord. Dette kan vi kalle legitim ansvarsfraskrivelse. Hvis mine studenter kommer på forelesningen min og klager på at det er for kaldt i rommet, vil jeg kunne svare, med rette, at det er ikke mitt ansvar. Det er teknisk avdeling som ikke har gjort jobben sin. Det er teknisk som skal svare for at varmeanlegget fungerer som det skal. (Dette er et tilfeldig valgt eksempel, selvsagt). Her er vi inne på den typen ansvar vi kan kalle rolleansvar, og som har med spesifikke plikter å gjøre, men også med spesifikke fullmakter. Jeg har ikke tilgang til, faktisk ikke lov til, å gå ned i kjelleren og begynne å fikle med varmeanlegget. Med rolleansvar følger altså plikter og rettigheter, og det den rolleansvarlige må svare for er ikke først og fremst konsekvenser av sine handlinger, men at hun oppfyller disse pliktene. Kort sagt, at hun gjør jobben sin. Hva er så den etiske relevansen av rolleansvar? Tenk for eksempel på en forsvarsadvokats lojalitetsplikt overfor sin klient. I et enkelt tilfelle kan denne plikten faktisk ha negative samfunnsmessige konsekvenser; en farlig forbryter kan gå fri om advokaten gjør en god nok jobb. Men det er likevel avgjørende for at en rettferdig institusjon skal fungere, at advokater gjør den jobben, og ikke undergraver institusjonen gjennom å bryte lojalitetsplikten. Det er 5

6 tillatt for advokaten å arbeide for å frikjenne en skyldig klient av to grunner: Institusjonen er 1) legitim og 2) dens opprettholdelse er avhengig av at aktørene tar sitt rolleansvar alvorlig.. Det handler dels om tillit, dels om maktfordeling. Strafferettsinstitusjonens rettferdighet er avhengig av arbeidsdeling mellom de forskjellige rollene: Det er staten som skal anklage, det er jury og dommer som skal dømme. Forsvarsadvokaten skal ikke gjøre noen av delene, og må akseptere dette, selv i tilfeller der hun synes det er virkelig vanskelig. La meg bruke et eksempel: Husker dere Amina Lawal-saken i Nigeria? Lawal var dømt til steining av en Sharia-domstol for å ha født barn utenfor ekteskap. Statoil fikk mye kritikk for ikke å ta saken opp med sentrale Nigerianske myndigheter, og å forsøke påvirke høyesterett til å oppheve dommen. Menneskerettsorganisasjoner mente Statoil burde true med å trekke seg ut, dersom ikke dommen mot Lawal ble opphevet. Jeg argumenterte den gangen for at det ikke var Statoils ansvar å ta opp denne saken med myndighetene i Nigeria. Det holder jeg fast ved. Det er uheldig om bedrifter begynner å legge seg opp i andre lands rettspraksis. Rolleansvar har ikke bare å gjøre med effektivitet i forhold til å gjøre en jobb. Vi må vite hvem som har hvilke fullmakter, til hva, og det har å gjøre med maktfordeling, som er et viktig demokratisk prinsipp. Ansvarsbegrensning har altså også en moralsk begrunnelse. Så Statoils ansvarsfraskrivelse i dette tilfellet virker legitim. Hva er så poenget? Poenget er at det finnes mange andre tilfeller hvor ansvarsfraskrivelse ikke er legitimt. Og det er lett å bruke rolleansvar til illegitim fraskrivelse av ansvar. Det er så lett å bruke det samme argumentet til å si for eksempel at det er ikke vårt ansvar at intern fordeling av ressurser ikke er rettferdig, for distribusjon av goder i angjeldende land bør vi ikke legge oss opp i. Dersom inntektene fra oljeutvinning havner i elitens bankboks i Sveits er det er politisk spørsmål, ikke et forretningsanliggende. (Nå snakker jeg ikke om Statoil, altså!) Men det er faktisk ikke sant at 6

7 det ikke er bedriftens ansvar, for bedriften utvinner oljen og er medvirkende til at eliten berikes, og at ressursene brukes opp for fremtidige generasjoner. Med andre ord: rolleansvar kan ikke tolkes så snevert at man fraskriver seg ansvar for det som følger av egen virksomhet. Jeg skal komme tilbake til dette. La oss nå se på hva som er spesielt med klimautfordringen som etisk utfordring, til forskjell fra andre etiske utfordringer næringslivet møter, blant annet de jeg nettopp har eksemplifisert. De klassiske CSR-utfordringene har vært korrupsjon, barnearbeid, menneskerettigheter, fattigdom, krig, og lokale miljøspørsmål. Nå er klima øverst på dagsorden, på godt og vondt. Det vil si, det er jo i seg selv et forferdelig problem, så når jeg sier på godt mener jeg følgende: Klimautfordringen er global. Den understreker derved med all mulig tydelighet at vi er i samme båt. Den angår også oss, de rike, vestlige land, klimaendringer kan ramme oss selv, de kan ramme oss hardt, de kan ramme våre barn og barnebarn. Ikke bare det, men de nødvendige tiltakene som antakelig etter hvert vil komme kommer også til å ramme oss: kvoter på flyturer, for eksempel, vil bety en dyptgripende innskrenkning i den friheten vi tar som en selvfølge. Vi kan godt si at slike innskrenkninger er bagatellmessige, og i forhold til for eksempel den ekstreme tørke som kan ramme land rundt ekvator, i forhold til ekstremvær som kan ødelegge samfunns livsgrunnlag i lang tid, i forhold til konsekvenser av at polisen 7

8 smelter, havet stiger, dyrearter og øysamfunn trues med utryddelse osv, er det ikke særlig dramatisk om vi bare kan reise til Thailand en gang i året. Men jeg tror det vil oppleves som dramatisk, og det vil skap nye, store skjevheter mellom økonomiske grupper. Rike vil kunne kjøpe kvoter av de mindre rike. Ikke bare rike land av fattige land, men rike nordmenn av mindre velbeslåtte nordmenn. Klimaspørsmålet setter både frihets- og rettferdighetsspørsmålet på agendaen. Poenget her er uansett at klimaendringer rammer oss alle, og kostnadene ved å avverge dem kommer til å ramme oss alle. Det kan være et viktig incentiv til å ta dem på alvor. I tradisjonell CSR er det oss og de andre, og det tror jeg dessverre er en forklaring på hvorfor etiske utfordringer ikke alltid blir tatt alvorlig. Mange skadevirkninger av f eks oljeutvinning på samfunn og miljø i fattige land ville vi aldri ha akseptert her hjemme. De Andre blir ikke alltid hørt eller sett. Det eksisterer en problematisk asymmetri mellom oss og dem, makt og maktesløshet, som også påvirker hvilke hensyn som veier tyngst, når de som veier hensynene alltid er oss. Så kanskje det er håp om at klimautfordringen vil bli tatt mer på alvor av flere, enn klassiske CSR-utfordringer. På godt, fordi den er viktig. På vondt fordi det kan gå på bekostning av de tradisjonelle problemstillingene, som er like alvorlige der og da for dem som rammes, av fattigdom, tørke, krig, tvangsflytting, og brudd på grunnleggende rettigheter. På den annen side gir dette kanskje en anledning til å omdefinere lederrollen og lederansvaret i næringslivet slik at etiske vurderinger generelt blir mer integrert i rollen?!"# 8

9 Det er mange spesielle sider ved klimautfordringen som etisk utfordring. Det ene er den potensielle alvorlighetsgraden i klimautfordringen selv, dens konsekvenser og omfang. Som etisk problem står klimautfordringen i en særstilling fordi den i verste fall handler om hele vårt livsgrunnlag og om menneskehetens fremtid. Men det er jo stor usikkerhet forbundet med dette, hvor alvorlige konsekvensene av klimaendringene blir, eller om worst-case scenariet er ren dommedagsprofeti. Det er i alle fall ingen mangel på spektakulære fremtidsvisjoner Problemet er at vi ikke vet! Derfor må våre handlinger styres av føre-var-prinsippet. Kostnadene ved worst-case-scenariet er så høye at det er verd å ta en del føre-var-kostnader selv under stor grad av usikkerhet. På tross av dette har jeg lyst til å nevne at det mange andre alvorlige miljøproblemer som vi risikerer å stille i skyggen fordi klima tar all oppmerksomheten. Det er en seriøs fare, og vi må ikke se oss blinde på klima. For å være litt konkret: Hormonhermere truer isbjørnens eksistens akkurat som smeltingen av polarisen gjør det, og hormonhermere finnes i shampoen mange av oss her bruker. Så klimautfordringen må ikke gjøre oss hysteriske og få oss til å glemme alt annet. Etikk i praksis handler i stor grad om avveining mellom ulike verdier og hensyn. $% Etikk handler også om plikter. Når vi spør hva vi bør gjøre spør vi også overfor hvem vi bør gjøre det. Hvem har vi plikter overfor? Etikk i praksis handler som alt annet om prioriteringer. Hvor tungtveiende er våre plikter overfor en gruppe når disse kommer i konflikt med pliktene overfor en annen gruppe? Det er et vanskelig filosofisk spørsmål om vi har plikter overfor fremtidige generasjoner, overfor mennesker som ennå ikke eksisterer. Kan man ha moralsk status dersom man ikke finnes? Mao, skal vi ta hensyn til interessene til de som ennå ikke er født? Men mange vil si at spørsmålet er på siden, selv om det er et mye diskutert spørsmål 9

10 blant filosofer. Det kan kanskje besvares med henvisning til ansvar: Vi skaper kommende generasjoner. I den grad de kommer til å eksistere, er det som et resultat av våre handlinger. Vi har makt til å avgjøre om de skal eksistere eller ikke. Derfor har vi et ansvar overfor dem, som man har et ansvar for alt man igangsetter i verden, også skadene på klimaet. Dessuten: hvis klimaendringene skjer i det tempoet som mange forskere hevder, er det ikke fremtidige generasjoner vi snakker om, men om vår egen, våre barn og barnebarns fremtid. Og da er det ikke lenger snakk om ennå ikke eksisterende mennesker. & Men det løser ikke problemet helt, fordi som jeg sa, etikk i praksis handler om å prioritere. Det er viktig å understreke at å foreta praktiske etisk informerte beslutninger innebærer å balansere ulike verdier og ulike hensyn til ulike stakeholdere. Det finnes ikke noe fasitsvar med to streker under på hva som er den beste beslutningen. Hvor tungtveiende er ansvaret overfor fremtidige generasjoner eller for fremtiden, sammenliknet med ansvaret overfor nålevende generasjoner og nåtiden? Jeg nevnte så vidt rettferdighet. Klimapolitikk vil legge store byrder også på fattige land: de må hindres i å gjøre de samme feilene vi har gjort. Dermed vil også deres velstandsutvikling kanskje måtte holdes nede. Spørsmålet har å gjøre med avveining av kostnader for enkeltindivider: alt vi har å styre våre fremtidsrettede tiltak etter er et føre-var-prinsipp som opererer under stor usikkerhet, og av hensyn til mennesker i en fremtid vi ikke vet når inntreffer. Kostnader vi pålegger oss selv og våre samtidige er sikre, og de rammer virkelige, nålevende mennesker. Vi må med andre ord finne en balanse, en etisk trade-off, som ikke rammer nålevende mennesker urimelig hardt, samtidig som livsgrunnlaget for kommende generasjoner ikke undergraves ved at verdens klima endres til det uholdbare. Å holde de fattige nede i fattigdom er fra et rettferdighetsperspektiv en uakseptabel kostnad for å redde verden for kommende generasjoner. Å innføre restriksjoner på våre sydenreiser og å ta 10

11 de økonomiske kostnadene for bedriftene ved innføring av rensetiltak og lignende er åpenbart en ganske lav kostnad i dette bildet. '()* Jeg snakket om trade-off mellom ulike etisk hensyn. Ledere må selvsagt også foreta en avveining mellom hensynet til bedriften og hensynet til omgivelsene. En leders viktigste rolleansvar er å ivareta virksomheten på best mulig måte. Man forvalter store verdier, andres penger, arbeidsplasser, produksjon av etterspurte varer og tjenester. Å gjøre dette på en god måte er ikke moralsk nøytralt. Det er rimelig å klandre en leder som er uansvarlig i sin forvaltning av verdier. Samtidig har ansvar og lederskap i næringslivet ofte vært svært snevert forstått. Milton Friedman er berømt for sin påstand om at bedriftsleders ansvar er å maksimere fortjeneste for eierne, innenfor rammens av landets lover. Å sette fortjeneste på spill er å opptre uansvarlig, klanderverdig. Det er rett og slett å svikte sitt rolleansvar, som en soldat som nekter å adlyde ordre og begynner å ta beslutninger på egenhånd, og dermed setter operasjonen på spill. & Men selv om dette er en viktig vurdering er den for enkel. Man er ansvarlig også for det som følger av virksomheten. Det er et spørsmål om legitimitet. Rolleansvar kan tilsidesette andre typer ansvar der virksomheten åpenbart er til samfunnets beste, og hvor man vet at institusjonen vil undergraves dersom sentrale aktører ikke tar sitt rolleansvar alvorlig som advokaten jeg nevnte. Men selv om dette er en viktig vurdering er den for enkel I næringslivssammenheng dreier det seg ikke bare om et rolleansvar som sikrer opprettholdelse av viktige institusjoner, men om å lede en virksomhet som ofte på en gjennomgripende måte påvirker omgivelsene. Ledere i næringslivet har derfor også et 11

12 betydelig aktøransvar, i alle fall i den grad de har makt og mulighet til å påvirke beslutninger som har konsekvenser. & I tillegg til avveining er avgrensning en vesentlig side ved godt, etisk informert lederskap. Det er viktig å understreke at bedrifter, representert ved sitt lederskap ikke har den samme typen omfattende ansvar for andres ve og vel som privatpersoner har. Jfr igjen Amina Lawalsaken. Vi har som mennesker en plikt til ikke å akseptere at folk behandles slik, men som bedriftsleder kan man faktisk legitimt si at det ikke er bedriftens ansvar. Bedrifters ansvar er mer begrenset. Det dreier seg om å ta ansvar for egen virksomhet og det som følger av den. Næringslivet er heller ikke entydig. Ulike virksomheter har ulike formål. Å skape fortjeneste for eierne er et fellestrekk, men vi kan også beskrive de ulike virksomhetenes formål i lys av hva de produserer, som igjen er styrende for hvordan og hvor de produserer. Hvilke etiske hensyn som er relevante for den enkelte virksomhet, må igjen vurderes partikulært, i lys av hva, hvordan og hvor-spørsmålene. Virksomhetens samfunnsmessige legitimitet avhenger i vesentlig grad av denne videre beskrivelsen av dens formål. Oljeselskaps ledere sier sjelden: vi pumper opp naturressurser for å skape fortjeneste for våre eiere. Det er de positive ringvirkningene og det som kommer samfunnet til gode som fremheves. Og det er selvsagt også riktig. Men vi kan ikke ta ansvar bare for de positive og ikke de negative virkningene av virksomheten. 12

13 $ $% $ Akkurat som det er en integrert del av den enkelte virksomhet hva den produserer, er det også en integrert del av virksomheten hva den forårsaker som biprodukter. Energiindustrien produserer samfunnsmessig viktige varer. Og den forurenser. Det er en nødvendig, naturlig følge. Og dette har den ansvar for. Derfor vil jeg påstå at godt lederskap ikke bare innebærer å ta ansvar for virksomheten internt, men det som følger av virksomheten ekstern, som en forutsigelig del av den. Godt lederskap innebærer en forståelse av at man har slikt ansvar og er villig til å ta det. Vår venn styrelederen i eksemplet vi så på tar det ikke. Milton Friedman ville kanskje si at han er en god leder med det rette mål for øyet. Andre vil si at han er klanderverdig, i begge tilfeller, for å ikke bry seg om virksomhetens påvirkning på verden omkring, også i det tilfellet der virkningene er positive. Er det mulig å argumentere for dette, eller blir det bare stående som en påstand mot en annen? La meg presentere et moteksempel: Vi aksepterer ikke av noen aktør, det være seg individ eller gruppe, at den beriker seg på andres bekostning uten 13

14 noen form for hensyn til skadene man gjøre på andre. Hvorfor skal næringslivet være et unntak? ' +( ", "+ Til slutt vil jeg gjerne si et par ord om the business case for etikk. Etikk lønner seg er et yndet slagord. Og det kan nok være både viktig og riktig, men det må ikke gjøres for viktig, for det er ikke sikkert at det er riktig. Etikk og lønnsomhet er grunnleggende forskjellige strategier. Når man stiller et etisk spørsmål formuleres det i lys av hva som er riktig å gjøre. Ikke hva som er lønnsomt å gjøre. Nå kan disse to godt sammenfalle, men de kan også divergere. Om de sammenfaller i enkelte tilfeller er vilkårlig. Skulle det vise seg at de ikke sammenfaller, skal man da forkaste etikken? At etikk lønner seg er rett og slett et altfor ustabilt fundament å bygge næringslivsetikk på. Derfor handler godt lederskap også om mot, mot til å gjøre seg upopulær ved å insistere på at man må ta etisk ansvar også der det ikke lønner seg fordi det er den riktige tingen å gjøre. Mye viktigere er det at man balanserer verdier, at man klarer å finne en balanse mellom lønnsomhet og etiske krav som ivaretar 14

15 begge hensyn. Og DET krever godt lederskap. Og så kan man håpe at klimaproblemet kan bidra til at det blir lettere i fremtiden å være en god leder, også i etisk forstand. 15

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Utgivers forord Global konkurranse, teknologisk utvikling og ikke minst forbrukeres ønsker om informasjon og åpenhet, har skjerpet kravene til bedriftene.

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil

Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil - hvilke konsekvenser kan dette ha for selskapets omdømme? Marta Holstein-Beck Hovedoppgave i medievitenskap for cand. polit.

Detaljer

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF Om Etikk, Etikker og Etikk i SINTEF Tore Gimse, ledersamlingen SINTEF, februar 2006 Tor Hoff, Himmelsten, monotypi 1973 1 Etikk Riktig eller galt? 2 + 2 = 4 og 4 2 = 2? 3 + 3 = 6 og 6 3 = 2? Vi trenger

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort.

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Revidert utgave av Mot og tillit Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Forord Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT.

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TR 530 Prosjektoppgave ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TIL BRUK I NYTTEKOSTNADS ANALYSER. Avgitt av student Bjørnar Aas Studentnummer: 980196 Høgskolen i Molde 11.04.2002 2 1Sammendrag

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Foredrag. Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning

Foredrag. Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Foredrag Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Fredag 22. august kl. 13.30 15 Foredrag Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Foredragsholder: professor,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer