MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis i møtet blir det en orientering om NAV ved leder Marit Elise Mølstre. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/11 08/805 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 15/11 09/288 INNBYGGERINITIATIV - KVALAVÅG SKOLE 16/11 08/62 LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD - KOMMUNALE RETNINGSLINJER 17/11 11/231 DELING AV KIRKESOKN 18/11 10/2649 REGIONALPLAN FOR LANDBRUK - HØRING 19/11 10/2880 EVALUERING AV STARTLÅN

2 20/11 11/122 REFERATLISTA 21/11 11/427 EVENTUELT Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen ordfører Kristine Tveit formannskapssekretær

3 Sak 14/11 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/805 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 14/11 Formannskapet Forslag 1 - Nytt sykehjem som oppføres og driftes i privat regi Endresen (FrP) Forslag 2 Etterbruk av nedlagte skoler - Eng (KrF) Forslag 3 Heder til norske soldater - Endresen (FrP)

4 SAKSFRAMSTILLING: I kommunestyrets møte ble følgende forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering: Forslag 1 - Nytt sykehjem som oppføres og driftes i privat regi Endresen (FrP) 1. Rådmannen forbereder snarlig sak på at Karmøy avstår tomt til utbygger som vil bygge og drifte sykehjem i kommunen i privat regi, i den hensikt å kunne møte den kommende eldrebølgen til beste for kommunens befolkning. 2. Når egnet tomt skal vurderes må det vektlegges at private heldøgns omsorgsboliger skal kunne oppføres i nærheten av sykehjemmet, slik at ansatte ved sykehjemmet også skal kunne betjene omsorgsboligene. 3. Når egnet tomt er funnet utlyses det anbudskonkurranse blant interessenter som kan tenke seg å oppføre og drifte sykehjemmet i privat regi, og det åpnes også for adgang for andre kommuner å kjøpe insitusjonsplasser til sine pleietrengende. Forslag 2 Etterbruk av nedlagte skoler - Eng (KrF) Jeg vil henstille til Formannskapet å fremme sak til neste møte i Kommunestyret om at aktuelle skolebygg med inventar og utstyr blir overført for kr. 1,-. Forslag 3 Heder til norske soldater - Endresen (FrP) - Det opprettes en offisiell hedring av soldater fra Karmøy som har tjenestegjort i utlandet for Norge. - Administrasjonen bes om å kontakte Stavanger kommune for å finne ut om deres måte å hedre hjemvendte soldater også kan benyttes i Karmøy. Side 4 av 30

5 Sak 15/11 INNBYGGERINITIATIV - KVALAVÅG SKOLE Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: A20 &20 Arkivsaksnr.: 09/288 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 15/11 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak:

6 SAKSFRAMSTILLING Innbyggerinitiativet og de formelle krav til dette Styret i Kvalavåg Montesorriforening overleverte et innbyggerinitiativ til varaordfører Helga Rullestad. I initiativet foreslås det at nedleggelsen av Kvalavåg skole utsettes til skoleåret 2011/12 er avsluttet. Sammen med søknaden ble det overlevert en underskriftsliste med over 300 navn. I henhold til kommunelovens kapittel 6A, 39 a kan innbyggerne i kommunen fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen alltid tilstrekkelig. Imidlertid fremgår det av 39a (3)b at det ikke kan fremmes forslag med samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av samme valgperiode. Ut i fra denne bestemmelsen må det tas stilling til hvorvidt forslaget om at Kvalavåg skole legges ned etter at skoleåret 2011/12 er avsluttet, materielt har samme innhold som sak 66/10 som kommunestyret behandlet Forslag til vedtak i sak 66/10 pkt. 1 b) lød: Kvalavåg skole overføres til Avaldsnes skole fra 1. august Kommunestyret vedtok forslaget med den endring at det ble overlatt til hovedutvalg oppvekst og kultur å avgjøre hvilken skole elevene ved Kvalavåg skal overføres til. Bakgrunnen for vedtaket om å legge ned Kvalavåg skole er at man ønsker en omlegging av skolestrukturen i Karmøy for å redusere kostnadene til drift av skoler, herunder å oppnå en innsparing for Det fremgår også eksplisitt av saksbehandlingen til hovedutvalg oppvekst og kultur at tidspunktet for nedleggelse av de ulike skolene har vært vurdert (jf. blant annet at tidspunktet for nedleggelse av Tuastad skole ble endret fra 2013 til 2012). Tidspunkt for nedleggelse har altså vært en del av vurderingen i det forslaget som ble behandlet og vedtatt av kommunestyret i sak 66/10. Forslaget som er fremmet ved Kvalavåg Montessoriforenings innbyggerinitiativ kan tolkes som å ha materielt det samme innhold som forslaget behandlet av kommunestyret i sak 66/10. Det kan videre også tolkes slik at tidspunktet for nedleggelse av Kvalavåg skole allerede er vurdert av kommunestyret i inneværende valgperiode. Ordfører har likevel, under tvil, valgt å sette innbyggerinitiativetet fra Kvalavåg Montesorriforening på sakskartet til kommunestyret. Side 6 av 30

7 Innholdet i innbyggerinitiativet fra Kvalavåg Montessorriforening Innbyggerinitiativet fra Kvalavåg Montesorriforening samt protokoll fra stiftelsesmøtet følger vedlagt. Vedlagt følger også vedtak i hovedutvalg oppvekst og kultur : Elevene ved Kvalavåg skole overføres til Håvik skole fra og med 1. august Forslaget er slik: Kvalavåg skole utsettes nedlagt til skoleåret 2011/2012 er avsluttet. Argumentene som fremholdes for dette er: - Kvalavåg Montessorisforening er stiftet - Kvlavåg Montessoriskole er klar til skolestart i august Minst 88 % av elevene fra Kvalavåg vil bli flyttet tilbake til Kvalavåg Montessoriskole etter et overgangsår - Elever fra Kvalavåg vil ikke før tidligst medio april få vite hvilken skole de skal overføres til - Tilbakemelding fra rektor ved Håvik skole (i forhold til å være mottaksskole øke antall elever for deretter å redusere igjen) - Dokumentert økt behov for spesialundervisning for flere elever - Kommunen kan spare ett års skyssutgifter - Forståelse for barns behov for stabilitet og forutsigbarhet Side 7 av 30

8 LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD - KOMMUNALE RETNINGSLINJER Saksbehandler: Ragnhild Hovden/Einar solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 08/62 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur /11 Formannskapet / Kommunestyret Sak 16/11 Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for likeverdig behandling av ikkekommunale barnehager: 1. Ikke-kommunale barnehager skal fortløpende rapportere alle endringer av antall barn og endret oppholdstid. Endringene i løpet av året gir grunnlag for endring av tilskudd ut fra følgende: a. Endring må meldes inn til oppvekst- og kultursjef pr. post eller e-post senest påfølgende måned etter endring. i. Både barn som begynner og barn som slutter skal rapporteres inn. ii. Kommunen gir ikke tilskudd til barn som av barnehagen ikke er meldt inn innen påfølgende måned etter oppstart. iii. Hvis en sammenligning mellom årsrapporteringer viser at reduksjon av antall barn ikke har vært meldt inn, trekkes disse barnene fra for hele året. b. Det registreres kun hele oppholdsmåneder, og på følgende måte: i. Ved opphør av barnehageplass får barnehagen tilskudd for den siste hele måneden barnet hadde en barnehageplass. ii. Ved oppstart får barnehagen tilskudd for den første hele måneden barnet har en barnehageplass. iii. Unntak fra ii. er at i august måned får barnehagen registrert august som første måned ved oppstart før Dette gjelder kun barnehager som gir foreldre mulighet til barnehageplass t.o.m c. Antall korrigerte heltidsplasser (korrigert for oppholdstid, alder og periode) må endres med minst 5 % for at kommunen skal gi økt eller redusert tilskudd basert på endring av antall barn. i. Ved en økning av antall korrigerte heltidsplasser over 5 % vil hele økningen bli kompensert av kommunen og bli inkludert i korrigeringsvedtaket basert på regnskapstall. Jfr. 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

9 ii. Ved en reduksjon i antall korrigerte heltidsplasser over 5 % vil hele reduksjonen redusere korrigeringsvedtaket basert på regnskapstall. Jfr. 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager. d. Viser det seg at tilskudd til barnehager øker som en konsekvens av aktivitetsendring eller avvik mellom regnskap og budsjett, blir tilskuddet betalt ut senest 2 uker etter kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet. Tilsvarende hvis det viser seg at tilskuddet blir redusert, skal reduksjonen trekkes fra utbetalinger fra kommune til barnehage. e. Oppvekst- og kultursjefen har tilgjengelig regneark som barnehagene kan benytte seg av for å regne ut og vurdere virkning av 5 % regelen for egen barnehage (se vedlegg A). 2. Karmøy kommune betaler ut tilskudd til ordinær drift av ikke-kommunale barnehager basert på driftskostnader hos de kommunale barnehagene. Tilskudd til drift av familiebarnehager og åpne barnehager er basert på nasjonale satser. Kommunen bør ha anledning til å vurdere eventuelt høyere satser i enkeltsaker, dersom det skulle vise seg at en barnehage eventuelt skulle komme svært dårlig ut. 3. Tilskudd til kapitalkostnader er basert på nasjonale satser, både for ordinære ikkekommunale barnehager og familiebarnehager. Kommunestyret vil til enhver tid vurdere mulighetene av å benytte seg av 5 i lov om finansiering av ikke-kommunale barnehager, der det åpnes for muligheten til å gi ekstra kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader. 4. Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den , saksnr. 1/11 Behandling: Simon Næsse (Ap) foreslo å stryke siste setning i punkt 2 Det presiseres at det er rådmannen... Vegar Pedersen (FrP) foreslo å endre Rådmannen til Kommunestyret i 2. setning, pkt. 3. Innstillingen med endringsforslag fra Næsse og Pedersen enstemmig vedtatt. Side 9 av 30

10 Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for likeverdig behandling av ikkekommunale barnehager: 1. Ikke-kommunale barnehager skal fortløpende rapportere alle endringer av antall barn og endret oppholdstid. Endringene i løpet av året gir grunnlag for endring av tilskudd ut fra følgende: a. Endring må meldes inn til oppvekst- og kultursjef pr. post eller e-post senest påfølgende måned etter endring. i. Både barn som begynner og barn som slutter skal rapporteres inn. ii. Kommunen gir ikke tilskudd til barn som av barnehagen ikke er meldt inn innen påfølgende måned etter oppstart. iii. Hvis en sammenligning mellom årsrapporteringer viser at reduksjon av antall barn ikke har vært meldt inn, trekkes disse barnene fra for hele året. b. Det registreres kun hele oppholdsmåneder, og på følgende måte: i. Ved opphør av barnehageplass får barnehagen tilskudd for den siste hele måneden barnet hadde en barnehageplass. ii. Ved oppstart får barnehagen tilskudd for den første hele måneden barnet har en barnehageplass. iii. Unntak fra ii. er at i august måned får barnehagen registrert august som første måned ved oppstart før Dette gjelder kun barnehager som gir foreldre mulighet til barnehageplass t.o.m c. Antall korrigerte heltidsplasser (korrigert for oppholdstid, alder og periode) må endres med minst 5 % for at kommunen skal gi økt eller redusert tilskudd basert på endring av antall barn. i. Ved en økning av antall korrigerte heltidsplasser over 5 % vil hele økningen bli kompensert av kommunen og bli inkludert i korrigeringsvedtaket basert på regnskapstall. Jfr. 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. ii. Ved en reduksjon i antall korrigerte heltidsplasser over 5 % vil hele reduksjonen redusere korrigeringsvedtaket basert på regnskapstall. Jfr. 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager. d. Viser det seg at tilskudd til barnehager øker som en konsekvens av aktivitetsendring eller avvik mellom regnskap og budsjett, blir tilskuddet betalt ut senest 2 uker etter kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet. Tilsvarende hvis det viser seg at tilskuddet blir redusert, skal reduksjonen trekkes fra utbetalinger fra kommune til barnehage. Side 10 av 30

11 e. Oppvekst- og kultursjefen har tilgjengelig regneark som barnehagene kan benytte seg av for å regne ut og vurdere virkning av 5 % regelen for egen barnehage (se vedlegg A). 2. Karmøy kommune betaler ut tilskudd til ordinær drift av ikke-kommunale barnehager basert på driftskostnader hos de kommunale barnehagene. Tilskudd til drift av familiebarnehager og åpne barnehager er basert på nasjonale satser. Kommunen bør ha anledning til å vurdere eventuelt høyere satser i enkeltsaker, dersom det skulle vise seg at en barnehage eventuelt skulle komme svært dårlig ut. Det presiseres at det er rådmannen som da fritt må kunne vurdere problemstillingen, også ut fra den økonomiske situasjon i kommunen. 3. Tilskudd til kapitalkostnader er basert på nasjonale satser, både for ordinære ikkekommunale barnehager og familiebarnehager. Rådmannen vil til enhver tid vurdere mulighetene av å benytte seg av 5 i lov om finansiering av ikke-kommunale barnehager, der det åpnes for muligheten til å gi ekstra kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader. 4. Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal. Side 11 av 30

12 BAKGRUNN FOR SAKEN Stortinget vedtok høsten 2010 endringer i barnehageloven om finansiering av ikke-kommunale barnehager. Det ble vedtatt at hovedtyngden av de statlige tilskuddene til barnehager skulle innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Regjeringen har i statsråd 29. oktober 2010 fastsatt ny forskrift som trer i kraft 1. januar Finansieringsmodellen omfatter private, fylkeskommunale og statlige barnehager. Kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen. Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes av andre tilskudd og foreldrebetaling. Det offentlige tilskuddet skal utgjøre samme prosentandel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehage året før. Finansieringsmodellen er basert på at kommunen skal fastsette separate tilskuddssatser for drift og kapital. Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med kommunens årsbudsjett, og satsene skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. Arbeid med forslag til retningslinjer Karmøy kommune må utarbeide egne retningslinjer for det kommunale tilskuddet. Både Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen i Rogaland har gjennomført samlinger i forbindelse med innføring av nytt regelverk. Det er utarbeidet et forslag til retningslinjer som ble sendt på høring til samtlige ikkekommunale barnehager i Karmøy, samt Espiragruppen og Trygge barnehager. Retningslinjene er utarbeidet med tanke på å gjøre forholdene best mulig for både foreldre, eiere av private barnehager og kommunen. Barnehageloven gir føringer for at brukernes behov skal tillegges stor vekt. Dette er forsøkt videreført i forslaget til retningslinjer. Det vises til 7 vedlegg: 1. Faktaark vedrørende nytt finansieringssystem 2. Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 3 8: Høringer Høring Forslaget ble sendt på høring den , med frist for høringsuttalelser den 7. januar. Det kom inn 5 høringsuttalelser: - Hakkebakkeskogen barnehage - FUS-barnehagene v/fladaberg, Åsebøen, Steinhaugane og Steinarskogen barnehager - Sandhåland Musikk og gårdsbarnehage - Ryvingen barnehage v/pbl - Espira Gruppen v/tore Nedland Høringsuttalelsene er gjennomgått og vurdert, flere innspill er tatt til følge i endringer i forslag til retningslinjer. Side 12 av 30

13 1. Hakkebakkeskogen barnehage kommenterer ordet helårsplasser i punkt 1 c. Dette er tatt til etteretning i nytt forslag til retningslinje. Ordlyden endres til korrigerte fulltidsplasser. Det gis kommentar på punkt 1 b i Ved opphør av barnehageplass får barnehagen tilskudd for den siste hele måneden barnet hadde en barnehageplass. Hakkebakkeskogen ønsker dette endret til ved opphør av barnehageplass får barnehagen tilskudd til og med måneden etter at barnet hadde barnehageplass. Dette forslaget er ikke tatt med, da dette gir kommunen en merkostnad som ikke oppleves som likeverdig behandling. 2. FUS-barnehagene (Trygge barnehager) kommenterer punkt 1 c vedrørende at det må være en økning på 5 % før økning vil bli kompensert. Dette vil i praksis bety at en barnehage med 40 plasser først vil få kompensert når det er skjedd en økning med 2 barn. Dette forslaget er ikke foreslått endret. Departementet hadde lignende regler vedrørende sine statstilskudd som gjaldt tom Her fikk ikke barnehagene økning ved ett barn, men fra og med barn nr. 2 som ble gitt plass. Det kommenteres punkt 1 d, der det bes om at eventuelle reduksjoner i drifts- og/eller kapitaltilskudd trekkes fra fremtidige utbetalinger på drifts- og/eller kapitaltilskudd. Dette tas til etteretning og innlemmes i endringene til retningslinjene. I tillegg åpnes det for spørsmål om nedbetalingsplan. Det tas i tillegg med spørsmål om muligheter for å gi ekstra tilskudd etter behov til barnehager med høyere kapitalkostnader. J.fr. Rundskriv F-14/ Ryvingen barnehage v/pbl har kommentarer som går på følger for familiebarnehager vedrørende forslag til retningslinjer. Forslag til endringer her er ikke vurdert tatt med, da en familiebarnehage generelt sett skal bli dekket gjennom landsgjennomsnittsatser. Ryvingen barnehage har ikke familiebarnehage i sin drift. 4. Espira Gruppen v/tore Nedland kommenterer den økte administrasjonen ved månedlige telledatoer. I dag administreres et felles opptakssystem vedrørende barnehageplasser. Her er opptaksansvarlig avhengig av at barnehagene gir meldinger om endringer i oppholdstider etter hvert som dette oppstår. I tillegg skal det rapporteres i forhold til kontantstøtteregisteret, der barnehagene også har måttet melde endringer. Søknader om statstilskudd hadde egne saksbehandlingsrutiner, da denne ordningen eksisterte til utgangen av Rådmannen mener at det kun skal rapporteres endringer til opptaksansvarlig. Kommunalt tilskudd blir betalt ut på bakgrunn av Side 13 av 30

14 registreringer pr det foregående år. På slutten av året blir status gjort opp, og endringer kvittert ut. Espira Gruppen kommenterer også punkt 3. Her tar vi endring til følge som også er kommentert hos FUS-barnehagene. 5. Sandhåland Musikk og gårdsbarnehage sitt innspill opplever vi ikke går direkte på innholdet i høringen, og tas ikke til etterretning i denne sammenheng. Begrunnelse Etter flere år med et komplisert og uoversiktlig system for økonomisk støtte til ikkekommunale barnehager, er 2011 et år med viktige presiseringer for barnehagesektoren innen økonomi. Rammeoverføringer fra staten erstatter fra 2011 et arbeidskrevende system for statstilskudd, og et forenklet kommunalt tilskudd skal nå dekke hele den offentlige finansieringen av ikke-kommunale barnehager. Målsettingen for den nye ordningen er å lage et system som er enklere å administrere, forenkle systemet for å redusere klagesaker og på denne måten frigjøre ressurser til en mer kvalitetsorientert barnehagedrift. Det er rådmannens oppfatning at den nye loven, samt forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, er en stor forbedring fra tidligere system, selv om det fortsatt er forbedringpotensiale. Loven og kravet om likeverdig behandling krever en nærmere presisering om hvordan kommunen praktisk skal utføre oppgavene tilknyttet loven. Dette gjelder spesielt der kommunen går lenger enn loven krever for å sikre et godt barnehagetilbud. Rådmannen foreslår derfor lokale retningslinjer som skal presisere følgende tre områder: 1) Hvordan og hvor ofte barnehagene skal rapportere inn aktivitetsendringer. 2) Hvor store endringer i barnegruppen som skal til for at tilskudd til barnehagen blir økt eller redusert. 3) Om kommunen baserer tilskuddet på egne kostnader eller landsgjennomsnittet. 1. Innrapportering av aktivitetsendringer Loven krever at kommunene skal betale ut et tilskudd basert på korrigert oppholdstid pr Teller kommunen barna kun betyr det at barnehagene ikke får offentlig støtte for barn som begynner i barnehagen i løpet av året. De private barnehagene vil da kunne være avventende med å ta inn barn i løpet av året, noe som vil redusere tjenestetilbudet vesentlig innenfor sektoren. Kommunen har derfor valgt å telle hver måned slik at alle aktivitetsendringer skal registreres hos kommunen, og danne grunnlag for økt eller redusert kommunal finansiering. Også i dag rapporterer barnehagene inn alle endringer, slik at det skal ikke føre til noe merarbeid verken for kommunen eller barnehagene. Barnehagene i Karmøy vil derfor fortsatt ha en god fleksibilitet angående styring av barnegruppen og bli kompensert for reellt aktivitetsnivå. Et system med én eller to telledatoer kan kanskje bety lavere utgifter, men rådmannen mener at med kontuerlig telling får foreldrene det beste tjenestetilbudet og at det bidrar sterkest til en likeverdig behandlig av kommunale og ikke-kommunale barnehager. 2. Aktivitetsendringer hvor stor må endringen være Side 14 av 30

15 Hittil har en aktivitetsendring vært basert på endring i antall barn. Rådmannen har valgt å heller bruke en prosentsats 5 %. Det vil si at antall korrigerte heltidsplasser (en heltidsplass korrigert for oppholdstid, alder og periode) må økes eller reduseres med mer en 5 % for at det skal danne et grunnlag for økt eller redusert tilskudd. Ved å bruke en prosentsats i stedet for endring i antall plasser, beskyttes de små barnehagene som vil finne det vanskelig å klare seg økonomisk i et system der økonomisk forsvarlighet er basert på å drive store enheter. En liten barnehage er avhengig av støtte til hvert enkelt barn, men med en prosentsats kan barnehagen beholde full støtte selv om barnehagen må gå gjennom en kortere periode med redusert antall barn. Ved vurdering av hvilken prosentsats som skal nyttes er det forsøkt å vurdere hele den private sektoren, og vurderingen har gått på hvor stor sannsynlighet det er for at endringen vil lede til en endring i behov for bemanning. Grunnen til at det ikke velges 0 % er at det er lite sannsynlig at hver enkelt endring leder til en endring i behov for personale. Økt foreldrebetaling vil i slike tilfeller kompensere for merkostnader. Ved 10 % vil det være en stor sannsynlighet for at aktivitetsendringer som ikke vil utløse en endring i tilskudd vil lede til endring i behov for bemanning. 5 % er derfor valgt, men rådmannen må vurdere erfaringer av prosentsatsen og så eventuelt komme tilbake til problemstillingen. Rådmannen har også valgt å vente til slutten av året med å regne ut effekten av aktivitetsendringene. Dersom tilskuddet ble justert fortløpende, måtte kommunen utarbeide flere hundre vedtak i løpet av året, noe som ikke er fornuftig bruk av administrasjonsressurser. Aktivitetsendringen blir derfor vurdert sammen med endring i vedtak basert på regnskapsresultater. 3. Valg av støttegrunnlag Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er delt i to tilskudd til ordinær drift og tilskudd til kapitalkostnader. Kommunen baserer tilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager på driftskostnader av egne barnehager. Det er også en familiebarnehage i kommunen, og driftstilskudd til denne barnehagen må baseres på landsgjennomsnittssatser. Når det gjelder kapitaltilskuddet har kommunen et valg. Kommunen står fritt til å velge mellom å basere tilskuddet på egne kapitalkostnader, eller bruke landsgjennomsnittssatser. Det viser seg at regnskapet til Karmøy ikke gir mulighet til en god nok kalkulasjon av kapitalkostnader for de kommunale barnehagene, og kommunen har derfor valgt å forholde seg til de nasjonale satsene. De fleste kommunene har valgt å gjøre det samme. De kommunale barnehagene er en blanding av gamle og nye barnehager, og det er derfor ingen spesiell grunn til å tro at kapitalkostnadene i Karmøy ville ha variert mye fra landsgjennomsnittssatsene. Satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2011 Rådmannen er pålagt å utarbeide satser i forbindelse med arbeidet med kommunens årsbudsjett, og satsene skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. I tabellen nedenfor vises satsene opplistet. Disse er sendt barnehagene innen fristen 1. februar, og legges til grunn i det videre arbeidet. Administrasjonen vil prioritere arbeidet mot de private barnehager slik at de får mest mulig forutsigbarhet. Rådmannen bør ha anledning til å vurdere eventuelt høyere satser i enkeltsaker, dersom det skulle vise seg at en barnehage eventuelt skulle komme svært dårlig ut. Det presiseres at det er Side 15 av 30

16 rådmannen som da fritt må kunne vurdere problemstillingen, også ut fra den økonomiske situasjon i kommunen. Karmøy kommune har hatt en ubalanse mellom det kommunen har mottatt i skjønnstilskudd fra staten og det statlige regelverket som har ligget til grunn for fordeling av midler til de private barnehagene. Kunnskapsdepartementet mener de statlige skjønnsmidlene er tilstrekkelige, mens KS mener det mangler relativt mye. Dette er bakgrunnen for at det er gjennomført en betydelig strukturrasjonalisering. Hele effekten av rasjonaliseringen er enda ikke tatt ut. Samtidig har også sektoren blant annet kuttet i variable lønnsutgifter. Denne effektiviseringen betyr på den ene siden at kommunen etter hvert vil gå i balanse innen nevnte område, og at en samtidig blir såpass effektiv at en ligger godt under de nasjonale satsene som nå foreligger. Kommunestyret har vært en pådriver i arbeidet med å redusere de kommunale kostnadene innen barnehagesektoren, og en begynner nå å se resultatet av arbeidet. De satsene som følger av den kommunale barnehageøkonomien, vil for Karmøy bety at driftstilskudd pr. heltidsplass for små barn (0-2 år) vil ligge rundt 14 % under nasjonale satser, mens de for store barn (3-6 år) vil ligge rundt 17 % under nasjonale satser De store barnehagene i Karmøy har drevet økonomisk godt, og flere av disse har 100 % eller høyere kostnadsdekning. De fleste av disse vil nå oppleve en nedgang i tilskudd fra kommunen når kommunen efektiviserer. For flere av de små barnehagene vil det være motsatt. De fleste små barnehagene har en kostnadsdekning godt under 100 % og samtidig en aktivitetsøkning. Selv om tilskuddet pr. barn går ned, bidrar likevel aktivitetsøkning og høyere kostnadsdekning til at de i praksis får utbetalt et høyere beløp i 2011 enn i Kommunestyret har i sitt budsjettvedtak bedt administrasjonen vurdere konsekvensene av en ytterligere strukturrasjonalisering. Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Ordinær drift (inkl. 4% administrasjonspåslag): Grunnlag Kapitaltilskudd Grunnlag Kostnader kommunale barnehager Nasjonale tilskuddssatser Kostnader kommunale barnehager Nasjonale tilskuddssatser Nasjonale tilskuddssatser Nasjonale tilskuddssatser Nasjonale tilskuddssatser Nasjonale tilskuddssatser Rådmannens konklusjon Overgangen fra øremerkede midler innen barnehagesektoren til rammetilskudd har medført mye arbeid for kommunen på kort tid. Statens føringer kom sent i 2010, og disse skulle legges til grunn for utarbeiding av lokale retningslinjer. Staten satte også 1. februar som dato for utsending av de satser som nå skal nyttes for beregning av tilskudd til private barnehager. Karmøy kommune var en av kommunene som klarte å overholde tidsfristen. Kommunens økonomi har de siste årene forverret seg, og dette har bidratt til at alle sektorer har måttet effektivisere. Så også innen barnehagesektoren. Konsekvensen blir at kommunen driver den kommunale barnehagesektoren billigere, noe som igjen medfører at overføringene til private barnehager totalt sett reduseres dersom en sammenligner med samme aktivitetsnivå. Rådmannen mener de betraktninger som fremkommer i saken gir et Side 16 av 30

17 godt bilde av situasjonen. De særlige punktene Karmøy kommune fokuserer på er viktige, og forslag til retningslinjer bør gi et oversiktlig, forutsigbart og rettferdig system med tanke på likeverdig behandling av barnehager. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 17 av 30

18 Sak 17/11 DELING AV KIRKESOKN Saksbehandler: Arnt Mogstad Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 11/231 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 17/11 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap forutsetter at en eventuell soknedeling ikke medfører krav til økte bevilgninger fra kommunen hverken i inneværende eller kommende år. 2. Karmøy formannskap understreker at en i dagens økonomiske situasjon må unngå vedtak som kan kreve økte administrative ressurser og økte løpende driftsutgifter, eller som kan skape forventninger og press for dette hverken i år eller kommende budsjettår. 3. Karmøy formannskap ber KKF gjøre en kritisk vurdering om flere forvaltningsenheter er et riktig grep i dagens situasjon med lavere driftsrammer og utfordringer knyttet til vedlikehold.

19 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Karmøy kirkelig fellesråd (KKF) har til behandling en sak om soknedeling av Åkra sokn. Saken er på høring i kommunen. For kommunens del er det et sentralt spørsmål om en slik soknedeling utløser økte utgifter for Karmøy kommune. I redegjørelsen fra KKF fremgår det at soknedeling utløser plikt etter kirkeloven for kommunen til å utrede behov for midler. KKF skriver videre at bestemmelsene om dette ikke vil gi noen utvidet bevilgning fra kommunen, da KKF får en sekkebevilgning som de fordeler til kirkelig aktivitet i Karmøy. I forslag til vedtak forutsetter KKF at soknedeling ikke medfører noen konsekvenser for antall stillinger/kostnader i Åkra og Vedavågen for kommende budsjettår. Samtidig vil de arbeide for økte ressurser over tid til KKF. Vurdering av økonomiske konsekvenser Kommunen har i sakens anledning vært i kontakt med KKF for å gå gjennom relevante og praktiske konsekvenser av en soknedeling. I utgangspunktet er det opplyst at den kirkelige aktivitet primært er knyttet til kirken, og ikke til antall sokn. På telefon har Kristian Skjeldal ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet også uttalt kommunens økonomiske plikt primært knytter seg til kirken og at antall sokn ikke spiller noen vesentlig rolle for kommunen. På spørsmål om opprettelse av et eget sokn for Vedavågen vil kunne spille noen rolle for hvilken aktivitet biskopen samlet sett vil forordne for Karmøy, ville Skjeldal ikke uttale seg om. De praktiske konsekvenser ved soknedeling er ifølge KKF at Vedavågen sokn vil ha krav på sokneprest, og at det opprettes et eget sokneråd. En sokneprest kan ha ansvar for flere sokn, og krav om sokneprest utløser derfor ikke flere stillinger. Når det gjelder soknerådet, så mottar disse ikke noen økonomisk godtgjørelse med unntak om deres medlem i fellesrådet. Fellesrådet vil få et ekstra medlem, og dette vi gi en mindre utgiftsøkning for KKF. KKF har understreket at soknedeling må skje med samme stab og kontorlokaler som i dag. De mener derfor at økte administrative byrder ikke skal medføre økte utgifter for KKF. Når det gjelder kirkebokføring viser KKF til at ny kirkelov åpner for felles kirkebokføring for hele prostiet. Basert på opplysninger fra KKF legger kommunen til grunn av en deling av Åkra sokn ikke vil medføre økte kostnader av nevneverdig betydning. Rådmannens merknader til forslag om soknedeling Det sentrale for kommunen er at kommunen ikke belastes økonomisk ved et eventuelt vedtak om soknedeling. Kommunen bruker i dag klart mer ressurser på kirkeformål enn sammenlignbare kommuner. Kapitalkostnader som følge av kommunens bevilgninger til ny Side 19 av 30

20 kirke i Vedavågen bidrar også til å øke kommunens kostnadsnivå relatert til kirken. Gjennom budsjettbehandlingene de siste årene har kommunen også gått tydelig i retning av strukturrasjonalisering. Rådmannen har merket seg KKF s formulering om at soknedeling ikke vil utløse noen utvidet bevilgning fra kommunen. Ettersom kommunen har et økonomisk ansvar for kirken, har kommunen også en interesse i at en slik soknedeling ikke påfører KKF økte utgifter, selv om disse dekkes innenfor de økonomiske rammer kommunen har bevilget. Dette er særlig viktig da KKF har redusert sine driftsrammer fra kommunen i 2011, og en ytterligere reduksjon er vedtatt i gjeldende økonomiplan for Samtidig er Rådmannen kjent med at også KKF har utfordringer knyttet til vedlikehold av de bygg de har ansvar for. Rådmannen er derfor opptatt av at KKF sikrer en mest mulig effektiv ressursbruk. Rådmannen understreker derfor betydningen av å unngå vedtak som enten krever økte administrative ressurser og økte løpende driftsutgifter for KKF, eller som kan skape forventninger og økt press for dette verken i inneværende eller kommende budsjettår. Særlig vil rådmannen vise til de strukturtiltak som er gjort, hvor kommunen har gått i retning av større enheter og en hvis grad av sentralisering.. En soknedeling vil bety at kirken går et sted i motsatt retning ved å øke antall forvaltningsenheter. Det vil være et svært uheldig signal overfor kommunen dersom en slik utvikling mot økt antall administrative enheter senere blir brukt som brekkstang for kreve økte bevilgninger til kirken. Rådmannen forutsetter at et eventuelt vedtak som soknedeling ikke vil gi krav om økte bevilgninger fra kommunen, hverken i innværende eller kommende budsjettår. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 20 av 30

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer