LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00"

Transkript

1 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, Faglig kontakt under eksamen: Jørn Amundsen, tlf Hjelpemidler (C): Tilleggshefte I, Introduksjon til HTML, CSS, JSP og MYSQL (alle utgaver) Tilleggshefte II, introduksjon til: MATLAB (alle utgaver) Typegodkjent kalkulator HP30S. Sensurdato: September Resultater gjøres kjent på og sensurtelefon Oppgavesettet inneholder 5 oppgaver. Det er angitt i prosent hvor mye hver oppgave og hver deloppgave teller ved sensur. Les igjennom hele oppgavesettet før du begynner å lage løsning. Disponer tiden godt! Gjør rimelige antagelser der du mener oppgaveteksten er ufullstig, skriv kort hva du antar. Svar kort og klart, og skriv tydelig. Er svaret uklart eller lenger enn nødvig trekker dette ned. Lykke til!

2 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver (20 %) Bruk de to vedlagte svarskjemaene for å svare på denne oppgaven (ta vare på den ene selv). Du kan få nytt ark av eksamensvaktene dersom du trenger dette. Kun ett svar er helt riktig. For hvert spørsmål gir korrekt avkryssing 1 poeng. Feil avkryssing eller mer enn ett kryss gir -1/2 poeng. Blankt svar gir 0 poeng. Du får ikke mindre enn 0 poeng totalt på denne oppgaven. Der det er spesielle uttrykk står den engelske oversettelsen i parentes. 1. Hva er forskjellen på data og informasjon i følge læreboka? a) Data og informasjon er det samme b) Data er en kvantifiserbar opplysning mens informasjon inkluderer tolkning c) Data er en kvantifiserbar opplysning mens informasjon beskriver andre data 2. Hva kjennetegner innebygde datamaskiner (eng: embedded systems )? a) Datamaskiner som befinner seg inne i produkter med et annet hovedformål enn databehandlinger b) Små generelle datamaskiner som lett kan integreres i et kontorlandskap c) Store og kraftige datamaskiner som mange kan jobbe opp mot og må stå i egne rom 3. Hva kjennetegner programvare som er av typen skreddersøm? a) Skreddersøm er programvare som kan direkte brukes av mange, men kan også tilpasses hver enkelt kunde b) Skreddersøm er masseprodusert programvare som kan kjøpes ferdiglaget i forretning eller fra leverandør c) Skreddersøm er programvare laget for en bestemt kunde 4. Hvilke av disse alternativene beskriver ikke viktige oppgaver til kjernen i et operativ system i følge læreboka? a) Administrere minne og tildeling av prosessortid b) Tilby et grafisk og et tekstlig grensesnitt til maskinen c) Styring av eksterne enheter og filhåndtering 5. John har laget et genialt program i arbeidstiden hos firmaet Bøtta. Nå har han tenkt å slutte i bedriften og lage et egen firma baserte på dette programmet. John har ikke skrevet noe avtale med firma om slikte ting. Hvem eier programmet når John slutter i følge loven? a) John b) Bøtta c) Både John og Bøtta Side 2 av 14

3 6. Hva er forskjellen på fasene kravspesifikasjon og design i systemutvikling? a) Kravspesifikasjon beskriver HVA systemet skal gjøre, mens designet forklarer HVORDAN b) Kravspesifikasjon beskriver HVORDAN systemet skal lages, mens designet beskriver HVA som skal lages c) Kravspesifikasjon beskriver HVORDAN systemet skal lages på et overordnet nivå, mens designet beskriver detaljene 7. Hva er fordelen med inkrementell utviklingsmetode sammenliknet med vannfallsmetoden? a) Med inkrementell utvikling fullføres faser som f.eks. kravspesifikasjon helt ferdig før man går videre b) Med inkrementell utvikling deles prosjektet opp i mindre deler hvor man utfører flere faser (som kravspesifisering, design, koding) for hver del c) Med inkrementell utvikling begynner man å skrive koden først, og deretter dokumenterer man kravene og lager designet 8. Hvor mange bit du trenger til å kode et symbol i alfabetet Ω = {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J} ved enkel koding hvor alle symbolene er representert med samme antall biter (bits)? a) 3 biter b) 4 biter c) 10 biter 9. I sammenheng med programvareutvikling er hyllevare (commercial off the shelf): a) Programmer som spesialutvikles til en kunde. b) Programmer som kjøpes ferdiglaget. c) Programmer spesielt laget for innebygde systemer. 10. Hvorfor krypteres data? a) For at det skal ta mindre plass. b) For at det skal kunne gjøres tilgjengelig for alle på Internett. c) For at data ikke skal kunne leses av uvedkomme. 11. Vannfallsmodellen/fossefallsmodellen (waterfall) passer normalt best: a) I alle omgivelser. b) I omgivelser med store ringer. c) I stabile omgivelser. Side 3 av 14

4 12. En protokoll er: a) Et sett av kommunikasjonsregler. b) Et program som oversetter kildekode til kode som kan kjøres på en datamaskin. c) Hovedkomponenten i en vanlig datamaskin. 13. Hva er ? a) b) c) En bit av et program består av ei for-løkke inne i ei for-løkke. Begge løkkene løper igjennom tallverdiene 1:N. Tidsforbruket til denne programbiten vil være proporsjonalt med: a) N b) N log N c) N Hva er usant om den generelle kommunikasjonsmodellen som er beskrevet i læreboka a) Mottaker og avser på samme lag/nivå må være enige om kjøreregler (protokoll) for kommunikasjonen b) Kommunikasjon skjer horisontalt, men ikke vertikalt i modellen. c) Protokoll-samlingen TCP/IP som det meste av kommunikasjonen over Internett bruker, er bygd opp etter samme prinsipp som på den generelle kommunikasjonsmodellen 16. Hva er usant om IP-adresser på Internett? a) En IP-adresse består av 32 biter (bits). b) Det finnes potensielt 2 32 unike IP-adresser på Internett. c) Domain Name System (DNS) er et program som må være installert på alle datamaskiner som skal koble seg til Internett. 17. Hva betyr begrepet metadata? a) Metadata er data som forklarer andre data. b) Metadata sier noe om hvor bra maskinen din er (antall GB RAM, antall GHz prosessor osv.) c) Metadata forteller hva slags tallsystem vi benytter inne i maskinen. Side 4 av 14

5 18. Hva inneholder instruksjonspekeren (IP) i en prosessor? a) Instruksjonene til et program b) Adressen til lagercellen hvor den første instruksjonen til programmet som utføres ligger lagret. c) Adressen til lagercellen hvor den neste instruksjonen til programmet som utføres ligger lagret 19. Hva menes med at all informasjon i en datamaskin er lagret digitalt? a) Informasjon som lagres vil få et etternavn (for eksempel.jpg,.gif,.doc) b) Datamaskinen må digimere bildene før de legges i minnet. c) Informasjonen som skal lagres (for eksempel et bilde) må konverteres til en tallrekke. Tallene i tallrekken er 0 er og 1 er. 20. Hvordan implementerer man en en-til-mange-relasjon i en relasjonsdatabase? a) Man inkluderer primærnøkkelen fra mange-siden som fremmednøkkel på en-siden. b) Man inkluderer primærnøkkelen fra en-siden som fremmednøkkel på mange-siden. c) Man lager en ny tabell, hvor man inkluderer primærnøklene fra begge sider som fremmednøkler b a c b b a b b b c c a c c b c a c c b Side 5 av 14

6 Oppgave 2 Grunnlegge programmering (30 %) Deloppgavene skal besvares uten å bruke innebygde funksjoner (built-ins) som sum, max, min mv. a) (5 %) Lag en funksjon mysign(x) som returnerer fortegnet til en verdi x. Returner -1 hvis x < 0, 0 hvis x = 0 og 1 hvis x > 0. function s = mysign(x) if (x < 0) s = -1; elseif (x == 0) s = 0; else s = 1; b) (10 %) Skriv en funksjon interpol som interpolerer mellom to punkter a og b. Funksjonen skal ha inngangsverdier a, b, og N og skal returnere ei liste x(1:n+1) med koordinatverdiene til de N linjestykkene fra a til b, epunktene inkludert. Anta a < b, og at N > 0 er et heltall. Bruk figur 1 til støtte i programmeringen. a N b x Figur 1: Eksempel på inndeling i N = 4 linjestykker function x = interpol(a, b, N) h = (b-a) / N; x = a:h:b; Side 6 av 14

7 c) (5 %) Anne skal bruke datamaskinen sin til å filtrere ut oppringinger fra telefonselgere. Hun har laget ei liste av numre fra telefonterror.no. Neste punkt er å skrive en funksjon antiterror som tar inn et innkomme nummer og ei liste av forhåndsinnlagte numre. Funksjonen skal returnere 1 eller sant hvis nummeret fins i lista, ellers 0 eller usant. Skriv antiterror. Anta at lista ikke er sortert og bare inneholder lovlige telefonnumre. Du trenger ikke å ta hensyn til numre som begynner med 0, f.eks function svar = antiterror(nr, liste) svar = false; for i = 1:length(liste) if (nr == liste(i)) svar = true; return; d) (5 %) Ole har skrevet en funksjon for å glatte måleverdier ved å erstatte hvert punkt med gjennomsnittet av punktet og de to naboverdiene. Den fungerer imidlertid ikke som den skal. Rett opp feilen(e). function y = glatting(x) N = length(x); y = zeros(1,n); y(1) = (x(1) + x(2)) / 2; for i = 2:N y(i) = (x(i-1) + x(i) + x(i+1)) / 3; Side 7 av 14

8 function y = glatting(x) N = length(x); y = zeros(1,n); y(1) = (x(1) + x(2)) / 2; y(n) = (x(n-1) + x(n)) / 2; % setning UTEGLEMT! for i = 2:N-1 % -1 MANGLER y(i) = (x(i-1) + x(i) + x(i+1)) / 3; e) (5 %) Hva blir resultatet av å kalle den korrekte funksjonen glatting(x) med x = [2 7 9];? y = [ ] Side 8 av 14

9 Oppgave 3 Matlab (30 %) Et annuitetslån på kr R 0 skal betales tilbake n terminer til en rentesats av r % per termin. Banken tar et etableringsgebyr på kr G som trekkes fra før utbetaling, og et termingebyr på kr g for hvert terminforfall. Terminbeløpet t kan uttrykkes ved formelen t = g + (R 0 + G)r. (1) 1 (1 + r) n a) (10 %) Skriv en funksjon alaan som tar inn verdiene på høyresiden i (1) og returnerer terminbeløpet t. Dropp sjekking for lovlige inngangsverdier. function t = alaan(n,r,r0,g,g) r = r / 100; % oppgitt i prosent t = g + (R0+G)*r / (1 - (1+r)^(-n)); b) (5 %) Vis hvordan du finner terminbeløpet for Arnes forbrukslån ved hjelp av funksjonen alaan. Lånet er på kr , med rentesats 8 % per år, kr 20 i termingebyr, kr 500 i etableringsgebyr og betales ned i månedlige terminer over 3 år (terminbeløpet blir kr ). alaan(36,8/12,20000,20,500) c) (5 %) I et avdragsfritt annuitetslån betales bare renter av lånesummen de første m terminene av lånets løpetid (m < n). Etter den avdragsfrie perioden betales gjelda ned som et ordinært annuitetslån etter formelen (1), men over en kortere periode og med et høyere terminbeløp sammenlignet med et ordinært annuitetslån over hele perioden. Lag en ny funksjon aalaan som beregner terminbeløp for et avdragsfritt annuitetslån. Løs oppgaven ved å redusere til et ordinært annuitetslån og så kalle alaan fra aalaan. Funksjonen skal returnere 2 verdier, terminbeløpene i den avdragsfrie perioden og den ordinære avdragsperioden. Dropp sjekking for lovlige inngangsverdier. function [tm tn] = aalaan(m,n,r,r0,g,g) tm = g + (r/100)*(r0+g); tn = alaan(n-m,r,r0,g,g); Side 9 av 14

10 d) (10 %) Bruk funksjonene fra deloppgave a) og c) til å finne differansen i total lånekostnad mellom et avdragsfritt annuitetslån og et ordinært annuitetslån. Skriv Matlab-setninger for å regne ut dette (skript). Det er ikke nødvig å skrive en funksjon. Bruk tallverdier for et boliglån på kr , i månedlige terminer over 20 år, rentesats 5 % per år, kr 20 i termingebyr og kr 1000 i etableringsgebyr. Sammenlign kostnader mot et avdragsfritt lån med 5 års avdragsfrihet (merkostnad kr ). format bank; %! gir penere utskrift m = 60; n = 240; r = 5; R0 = ; g = 20; G = 1000; ta = alaan(n,r/12,r0,g,g); [taa_m taa_n] = aalaan(m,n,r/12,r0,g,g); % differanse = gebyr og rentekostnad avdragsfri periode % - differanse mellom annuitetslaan diff_kost = m*taa_m + (n-m)*taa_n - n*ta Side 10 av 14

11 Oppgave 4 HTML (10 %) I denne oppgaven får du oppgitt en html-fil med 10 mangler. Webskjemaet skal bruke metoden get og innholdet skal ses til programmet register.cgi. Overskriften skal være i store bokstaver og ha fargen rød. Setningen under overskriften (som begynner med Enter the information... ) skal ha fonten courier og ha fargen grønn. Teksten Publish skal ha fontstørrelse 16pt og ha fonten courier. Det skal være 10pt avstand mellom innholdet i en celle i tabellen (f.eks. tekst) og kanten av cellen. Tekstfeltene skal være 30 tegn brede. Tekstfeltet for Description:skal være 5 tegn høyt. Du skal kun fylle ut disse tomme feltene slik at nettleseren vil vise koden slik som vist i figur 2. Det er ikke nødvig å legge inn!doctype og meta merkelapper. Figur 2: Skjema for registrering av prosjektarbeider (oppgaven fortsetter på neste side) Side 11 av 14

12 1 <html> 2 <head> 3 <title>registration of Projects</title> 4 <style type="text/css"> 5 h1 {text-transform:uppercase; color:red} 6 td {font-size:16pt; font-family:courier} 7 p {font-family:courier; color:green} 8 </style> 9 </head> 10 <body> 11 <h1>registration of Projects</h1> 12 <p>enter the information in this form</p> 13 <form action="registrer.cgi" method="get"> 14 <table border="0" cellpadding="10"> 15 <tr> 16 <th>title</th> 17 <td><input type="text" name="title" value=" enter title here " size="30"/></td> 18 </tr> 19 <tr valign=top> 20 <th>description:<br>use HTML</th> 21 <td> 22 <textarea name="description" cols="30" rows="5"> Enter description here </textarea> 23 </td></tr> 24 <tr> 25 <th>area:</th> 26 <td> 27 <select name="area"> 28 <option>programming</option> 29 <option>graphics</option> 30 <option>other</option> 31 </select> 32 </td></tr> 33 <tr> 34 <td></td> 35 <td> 36 <input name="publish" type="checkbox"/> Publish 37 </td></tr> 38 <tr> 39 <td></td> 40 <td><input type="submit" value="submit"><input type="reset" value="reset form"></td> 41 </table> 42 </form> 43 </body> 44 </html> Side 12 av 14

13 Oppgave 5 Databaser (10 %) I tabellene er understrekede navn primærnøkler og uthevede navn fremmednøkler. Tom Buss ønsker å lage en enkel database for å ha en oversikt over sine sjåfører, busser og bussruter. Av informasjon om sjåfører ønsker han å lagre sjåførens navn, adresse, hjemmetelefon og mobiltelefon. Informasjon som skal lagres om busser må inneholde registreringsnummer, hvilket bilmerke bussen er, og hvor mange passasjerer bussen kan transportere. Ruteinformasjon skal inneholde et nummer på ruta, navn på ruta (typisk det som står frampå bussen) og en kort beskrivelse av ruta i form av de 3-5 viktigste stoppestedene. Videre skal databasen lagre informasjon om hvilken sjåfør som kjører en bestemt buss og hvilke busser som kjører ulike ruter. Tom Buss antar at en sjåfør kjører kun den samme bussen, men at en buss kan kjøres av flere sjåfører (flere skift). Man antar også at en buss kan kjøre flere ruter og at en rute kan kjøres av flere busser. a) Lag og opprett database (6 %) Skriv ned SQL-setningene som skal til for å opprette en database som passer beskrivelsen over. Lag databasen slik at du ikke bruker unødvige felter. Bruk create table. create table sjåfør ( id int AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY, navn varchar(64), adresse varchar(255), telefon int, mobil int, bussregnr varchar(7)); create table buss ( regnr varchar(7) NOT NULL PRIMARY KEY, merke varchar(64), kapasitet int); create table rute ( nr int NOT NULL PRIMARY KEY, navn varchar(32), beskrivelse varchar(255)); create table bussogrute ( bussregnr varchar(7) NOT NULL PRIMARY KEY, rutenr int NOT NULL PRIMARY KEY); Side 13 av 14

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) b) SQL-spørring (4 %) I denne oppgaven skal du skrive en spørring for å hente ut data fra en database. Tabellene student, poststed, fag, foreleser, studentfag og foreleserfag har blitt opprettet ved hjelp av SQL-setningene create table student ( studnr int NOT NULL, navn varchar(32), gateadresse varchar(255), postnr int, PRIMARY KEY(studnr)); create table poststed ( postnr int NOT NULL, poststed varchar(32), PRIMARY KEY(postnr,poststed)); create table fag ( fagid varchar(8) NOT NULL, navn varchar(32), beskrivelse varchar(255), PRIMARY KEY(fagid)); create table foreleser ( id int AUTO_INCREMENT, navn varchar(32), alder int, grad varchar(32), PRIMARY KEY(id)); create table studentfag ( studnr int NOT NULL, fagid varchar(8), PRIMARY KEY(studnr,fagid)); create table foreleserfag ( foreleserid int NOT NULL, fagid varchar(8), PRIMARY KEY(foreleserid,fagid)); Anta at alle tabellene nå har innhold. Utfør følge oppgave: Skriv en SQL-spørring for å hente ut alle navn på og poststedet til studenter som har Petter Smart som foreleser. Husk å fjerne duplikater fra lista. select distinct student.navn,poststed from poststed, student, foreleser, studentfag, foreleserfag, fag where poststed.postnr = student.postnr and studentfag.studnr = student.studnr and studentfag.fagid = foreleserfag.fagid and foreleserfag.foreleserid = foreleser.id and foreleser.navn = Petter Smart ; Side 14 av 14

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Løsningsforslag: Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007 9:00 13:00

Løsningsforslag: Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007 9:00 13:00 Side 1 av 17 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Mars 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2010?... 6 - sammenlignet med 2003-versjonen...

Detaljer

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Hovedprosjekt våren 2014 27.05.2014 Side 0 av 133 PROSJEKT NR. Gruppe 8 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse:

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Introduksjon... 5 Litt om forskjellige språkversjoner... 6 Grunnlaget... 7 Navigasjon... 7 Merking...

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Innlevering 1. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK. Lars- Martin Hejll 113495. Eirik Simensen 113452. Kjell Storvestre 113504. Krister Moen 113055

Innlevering 1. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK. Lars- Martin Hejll 113495. Eirik Simensen 113452. Kjell Storvestre 113504. Krister Moen 113055 Innlevering Teorioppgaver Gruppenavn LEKK Lars- Martin Hejll 3495 Eirik Simensen 3452 Kjell Storvestre 3504 Krister Moen 3055 Innhold. Stiler... 2 2. Objekter... 3 a) Objektorientering av brukergrensesnitt...

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer