ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1. Innhold"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2008

2

3 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse Forretningsmessig risiko.. 5 Grunnfondsbevispolitikk Finansielle nøkkeltall... 7 Årsberetning... 8 Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Styrende organer og organisasjon Revisjonsberetning Kontrollkomitéens beretning Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker... 36

4 2 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Visjon og mål Kredittforeningens formål er etter vedtektene å yte mellomlange og langsiktige lån til medlemmene som bare kan være norske sparebanker. Kredittforeningen låner inn midler fra kapitalmarkedet og kanaliserer disse til bankene. Gjennom dette bidrar man til å redusere bankenes likviditets- og refinansieringsrisiko og samtidig skaffe dem rimeligere innlån. Etablering Eiendomskreditt AS som eies av 75 sparebanker fra alle grupperinger, tok initiativet til etableringen av Kredittforeningen for Sparebanker. Kredittforeningen for Sparebanker ble stiftet i 2004 av Eiendomskreditt AS og 49 sparebanker med tegning av en grunnfondsbeviskapital på NOK 50 mill. Kredittforeningen for Sparebanker er registrert i enhetsregisteret og foretaksregisteret med organisasjonsnummer Offentlig godkjenning og tilsyn Kredittforeningen for Sparebanker er underlagt Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988 nr 40 med tilhørende forskrifter. Vedtektene er godkjent av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet og kan ikke endres uten samtykke fra Kredittilsynet. Virksomheten overvåkes og kontrolleres av Kredittilsynet. Virksomhetsbeskrivelse Utlån Lån fra Kredittforeningen for Sparebanker gis som gjeldsbrevlån direkte til bankene uten noen mellomledd. Utlån til bankene blir gitt med like lang løpetid som de korresponderende innlån. Normalt antas løpetiden å ligge mellom 2 og 10 år. Lånene løper uten avdrag til forfall. Produktene vil for øvrig være standardiserte og normalt med rentefastsettelse for 3 måneder om gangen. Styret fastsetter en kredittramme på den enkelte bank. For å få en kredittramme må en bank ha rating på BBBeller bedre i et flertall av de ratinger som kredittforeningen bruker ved kredittvurdering og rangering av bankene. For tiden anvendes 4 ulike ratinger. En bank som oppfyller dette kriteriet vil likevel kunne bli nektet lån dersom særlige nye risikoforhold tilsier det. Allerede innvilgede lån løper imidlertid til forfall selv om en bank skulle bli nedgradert slik at den ikke får innvilget nye lån. Etter de regler styret har fastsatt kan en bank få en kredittramme på inntil bankens tellende ansvarlige kapital. En bank kan likevel ikke få større låneramme enn den ansvarlige kapital i KfS. Låneopptak innenfor den enkelte banks totale kredittramme vil kunne bli begrenset av gjeldende regler for største enkeltengasjement, jfr. Finansieringsvirksomhetslovens 2 10 og tilhørende forskrift. Den enkelte bank må, innenfor sin samlede kredittramme, fordele sine låneopptak i kredittforeningen på flere ulike forfallstidspunkter for å redusere refinansieringsrisikoen. For tiden gjelder at et enkelt låneopptak ikke kan utgjøre mer enn 1/3-del av bankens kredittramme i kredittforeningen.

5 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 3 Ved utbetaling av lån trekkes et medlemsinnskudd på 3% av lånebeløpet. Etter at lånet er innfridd blir medlemsinnskuddet tilbakebetalt under gitte forutsetninger som er nærmere angitt i kredittforeningens vedtekter. Blant forutsetningene er at lånet ikke skal ha påført kredittforeningen tap. I praksis betyr dette at en låntakerbank ikke vil påføre kredittforeningen tap med mindre banken går overende med en underbalanse på mer enn 3% av bankens gjeld. Sist en sparebank gikk overende og ble avviklet var i (Tiller Sparebank). Kredittforeningen for Sparebanker er i utgangspunktet et non-profit foretagende. Den del av inntektene fra lånemargin, avkastning på kapital etc. som overstiger kostnader, tap, utbytte på grunnfondsbeviskapitalen og skatt, tilbakebetales derfor til låntakerne i form av en renterefusjon. Det gjennomføres en prisdifferensiering mellom låntakerne slik at de som er best ratet gjennom eksterne ratinger, får en lavere pris enn de som er svakest ratet. Gjennom dette får man også med de godt ratede bankene som låntakere. Dermed blir gjennomsnittlig porteføljekvalitet høyere, antall låntakere stiger slik at risikospredningen bedres, og samlet lånevolum stiger. Disse tre faktorene bidrar hver for seg til lavere innlånspriser. Samtidig vil økt volum gi lavere marginbehov. I sum bidrar derfor prisdifferensieringen over tid til lavere gjennomsnittlige utlånspriser for alle låntakerne. Innlån Utlånene finansieres gjennom utleggelse av obligasjonslån i det norske marked. Kredittforeningen vil også kunne låne i sertifikatmarkedet. På sikt kan det også bli aktuelt å delvis finansiere virksomheten i de internasjonale kapitalmarkeder. Obligasjonslån som legges ut i det norske marked vil som hovedregel bli notert på Oslo Børs eller ABM (Alternative Bond Market). De viktigste kjøperne av obligasjonslån og sertifikater vil være pengemarkeds- og obligasjonsfond, forsikringsselskaper, pensjonskasser, trygdeforvaltning og banker. All gjeld i KfS, unntatt ansvarlig lån, er likestilt. For at Kredittforeningen for Sparebanker skal misligholde lån må samtlige av følgende forhold inntreffe: a) En eller flere av sparebankene i KfS utlånsportefølje misligholder sine forpliktelser (i seg selv lite sannsynlig grunnet høy kredittverdighet for norske sparebanker) b) Banken som misligholder blir 1) ikke overtatt av annen bank og 2) ikke reddet av Sikringsfondet og banken blir satt under offentlig administrasjon og det vedtas at også bankens senior kreditorer må ta et tap. c) Bankens senior kreditorer må påføres tap på mer enn 3% før KfS får et reelt tap fordi medlemsinnskuddet på 3% ikke betales tilbake ved mislighold. d) Det reelle tapet som blir påført KfS må 1) overstige brutto resultat før tap, deretter 2) overstige alle medlemsinnskuddene på 3%, deretter 3) overstige hele grunnfondskapitalen på NOK 50 mill., og deretter i tillegg overstige ansvarlig lån på NOK 25 mill. e) KfS eiere og medlemsbanker velger å ikke oppkapitalisere foreningen, men lar den heller bli satt under administrasjon. Kapitalforvaltning I forvaltning av kredittforeningens egne midler legges det stor vekt på sikkerhet og forutsigbar avkastning. Kredittforeningens egne midler plasseres derfor i det vesentligste i utlån til / innskudd i bank og omsettelige rentebærende papirer av god kvalitet.

6 4 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Soliditet Kredittforeningens ansvarlige kapital kan bestå av grunnfondsbeviskapital, egne fond, medlemsinnskudd og tidsbegrensede ansvarlige lån. Medlemsinnskudd på 3% trekkes ved utbetaling av lån og tilbakebetales etter innfrielse av lånene under forutsetninger som er angitt i vedtektene. Således blir kredittforeningen automatisk kapitalisert opp etter hvert som utlånsportefølje og forvaltningskapital vokser. Under forutsetning av at det ikke oppstår tap som ikke kan dekkes av løpende inntjening vil kapitaldekningen ikke kunne komme lavere enn 15%. Kapitaldekning, uten hensyn til tidsbegrenset ansvarlig lån, er beregnet å utvikle seg omtrent slik: Forvaltningskapital Kapitaldekning NOK 5 milliarder 19,0 % NOK 7 milliarder 20,7 % NOK 10 milliarder 16,7 % NOK 15 milliarder 15,9 % NOK 20 milliarder 15,5 % Juridisk struktur, styrende organer og ledelse Beskrivelse av juridisk struktur Kredittforeningen for Sparebanker er organisert som en kredittforening. Konsesjon til å opprette Kredittforeningen for Sparebanker er gitt av Kredittilsynet med hjemmel i Lov om Finansieringsvirksomhet 3 3 første ledd. Konsesjonen er gitt på nærmere angitte vilkår. En kredittforening, som er organisert etter samvirkeprinsippet, vil ikke ha eiere på samme måte som for eksempel et aksjeselskap. I en slik forening vil ikke avkastning på egenkapitalen men brukernytten være det bærende motiv for virksomheten. Brukerne, eller medlemmene, vil i fellesskap være eiere av foreningen uten at det enkelte medlem har eierskap til noen definert andel av egenkapitalen. Kredittforeningen er etablert med en grunnfondsbeviskapital på NOK 50 millioner. Videre øking i ansvarlig kapital vil i all hovedsak skje gjennom innbetaling av medlemsinnskudd i forbindelse utbetaling av lån til sparebankene. Styrende organer Representantskapet er kredittforeningens høyeste organ. Foreningen er gitt dispensasjon etter FIL 3 10 til å ha et representantskap som består av 8 medlemmer. Det velges 4 varamedlemmer. 2 av representantskapets medlemmer og 1 av varamedlemmene skal velges av grunnfondsbeviseierne. Det er gitt dispensasjon fra forskrift 1. juni 1990 nummer 433 om gjensidig representasjon i styrende organer 1 med hjemmel i forskriften 3 slik at medlem av styret i annen finansinstitusjon kan være formann eller nestformann i representantskapet i Kredittforeningen for Sparebanker. Styret består etter vedtektene av minst fem og høyst syv medlemmer. Administrerende direktør er medlem av styret. For de valgte styremedlemmer velges inntil to varamedlemmer for ett år. Det er gitt dispensasjon fra forskrift 1. juni 1990 nummer 433 om gjensidig representasjon i styrende organer 1 med hjemmel i forskriften 3 slik at styremedlemmer og varamedlemmer kan ha tillitsverv eller ansettelse i annen finansinstitusjon. Likevel må minst en fjerdedel av styrets medlemmer tilfredsstille kravet om ikke å være ansatt eller ha tillitsverv i andre finansinstitusjoner. Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem.

7 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 5 Forretningsføreravtale For å kunne tilby medlemsbankene attraktive lånevilkår er det av stor betydning at foreningen kan drives med lave kostnader. Ettersom foreningen i stor grad vil drive en grossistvirksomhet vil det være relativt få men store transaksjoner. Dette krever høy kompetanse men få ansatte. Av denne grunn har kredittforeningen funnet det formålstjenlig å dels samarbeide med, og dels utkontraktere en rekke oppgaver til Eiendomskreditt AS som innehar den nødvendige kompetanse, ressurser og systemer til å håndtere foreningens behov. En avtale om samarbeid og forretningsførsel som er inngått mellom Kredittforeningen for Sparebanker og Eiendomskreditt AS, innebærer at Eiendomskreditt AS vil ha det daglige ansvaret for en rekke funksjoner. Etter avtalen vil også 3 av lederne i Eiendomskreditt ha deltidsansettelse i kredittforeningen og avtalen regulerer også dette forholdet. Eiendomskreditt er et kredittforetak som er eiet av sparebanker over hele landet. Eiendomskreditt yter pantelån til finansiering av boliger og næringseiendom. Selskapet finansierer seg i hovedsak i obligasjonsmarkedet og har høy kompetanse innenfor alle viktige virksomhetsområder for kredittforetak. Gjennom sin eierstruktur har Eiendomskreditt god kunnskap om sparebankenes behov for lånefinansiering. Ledelsen i kredittforeningen Som administrerende direktør i foreningen er Agnar Clausen (69), Bergen ansatt i en deltidsstilling. Han har tidligere blant annet vært banksjef i Bergen Bank og bevillingshaver med ansvar for verdipapirområdet. Han har senere vært leder for DnB s internasjonale funding. Agnar Clausen har også vært formann i Norges Fondsmeglerforbund og formann i Fonds- og valutautvalget i Den norske Bankforening. Følgende ledere i Eiendomskreditt vil være deltidsansatt i Kredittforeningen for Sparebanker: Adm. direktør Svein Erik Buck (62) er siviløkonom og har ledet Eiendomskreditt AS fra det ble stiftet i Han var fra 1976 til 1996 nestleder og stedfortreder for administrerende direktør i Vestenfjelske Bykreditt AS hvoretter han var direktør i Norgeskreditt AS til han sluttet i 1997 for å etablere Eiendomskreditt AS. Finansdirektør Lars W. Lynngård (48) er siviløkonom og har vært ansatt i Eiendomskreditt fra Før det har han vært ansatt i Vestenfjelske Bykreditt AS fra 1987 til 1996 som bl.a. finanssjef og i Norgeskreditt AS som avdelingsdirektør fra 1996 til Økonomidirektør Johan K. Lyngvær (58) er siviløkonom og autorisert regnskapsfører. Han har vært ansatt i Eiendomskreditt AS fra 1998 og har fra 1983 hatt tilsvarende stillinger i henholdsvis Vestenfjelske Bykreditt AS og Norgeskreditt AS. Da Vestenfjelske Bykreditt AS inntil 1991 var en kredittforening, har både de tre ovennevnte og de fleste andre ansatte i Eiendomskreditt lang erfaring fra denne organisasjonsformen. Forretningsmessig risiko Debitors betalingsevne Kredittforeningen for Sparebanker vil ha en risiko knyttet til den enkelte låntakerbanks evne til å betjene sine lån. Ingen sparebank har imidlertid påført ordinære kreditorer tap siden Med den skjerping av krav til styring, kontroll og soliditet som har funnet sted gjennom årene, og det tilsyn som bankene i dag er underlagt, anses risikoen for betalingsmislighold og tap som liten.

8 6 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Refinansierings- og likviditetsrisiko I Kredittforeningen for Sparebanker er det naturlig å skille mellom refinansieringsrisiko og likviditetsrisiko. Utlån til bankene blir gitt med like lang løpetid som de korresponderende innlån. Ved forfall er det en prioritert oppgave å tilby bankene refinansiering. Kredittforeningen har imidlertid ingen plikt til å sikre slik refinansiering av bankenes lån og foreningen har derfor selv ingen refinansieringsrisiko. Denne ligger hos bankene. Likviditetsrisiko er primært knyttet til muligheten for at en eller flere banker ikke klarer å innfri lån på forfallsdato dersom Kredittforeningen ikke skulle bli i stand til å tilby full refinansiering på forfallsdato. I tillegg har man risikoen for feil i den enkelte bank som gir forsinket tilbakebetaling av forfalte lånebeløp. Minimal likviditetsrisiko er et viktig element i kredittforeningens driftskonsept. Det er derfor for begge typer likviditetsrisikoer etablert retningslinjer, oppfølgingsprosedyrer og andre tiltak, herunder krav til likviditetsreserver, som skal bidra til å sikre obligasjonseierne rettidig betaling. På lang sikt vil en homogen lavrisiko utlånsmasse som lett kan avhendes, representere en ytterligere likviditetsmessig sikkerhet for kredittforeningens kreditorer. Renterisiko Kredittforeningen for Sparebanker vil ikke ha nevneverdig renterisiko. Eventuelle avvik i bestemmelser om renteregulering på inn- og utlån blir dekket via sikringsforretninger på og utenfor balansen. Valutarisiko Kredittforeningen har i dag ingen aktivitet i annen valuta enn norske kroner og har ikke valutarisiko. Kapitalforvaltning Kredittforeningens kapital er i all hovedsak plassert i rentebærende aktiva med lav kredittrisiko og innenfor fastsatte kredittrammer. Det vil dog være en markedsrisiko knyttet til endring i kredittmarginer. Grunnfondsbevispolitikk I utgangspunktet vil kredittforeningen generere et betydelig overskudd. Dette overskuddet reduseres imidlertid gjennom utbetaling av en renterefusjon til låntakerne slik at den faktiske margin som disse betaler blir redusert. Renterefusjonen beregnes slik at eierne av grunnfondsbevisene først skal få et utbytte i tråd med de utbyttemål som var beskrevet i grunnfondsbevisemisjonen. Her var det lagt til grunn at kredittforeningen, etter renterefusjon til låntakerne, skal sitte igjen med et skattbart overskudd som minst tilsvarer: Risikofri rente 1 (statsrente) pluss: ca. 1,0%-poeng i år hvor gj.sn. lånevolum 2 er ca. 2,0%-poeng i år hvor gj.sn. lånevolum er ca. 3,0%-poeng i år hvor gj.sn. lånevolum er ca. 5,0%-poeng i år hvor gj.sn. lånevolum er ca. 6,0%-poeng i år hvor gj.sn. lånevolum er mill mill mill mill mill og mer Disse overskuddene skal etter intensjonen i sin helhet fordeles på skatt og utbytte. Etter dagens skattesats på 28% skal altså utbytte etter hvert komme opp i: (Risikofri rente + 6,0%-poeng) X (100% - 28%). Disse intensjoner om overskudd og utbytte beskrives i låneavtalene mellom kredittforeningen og låntakerbankene. 1 Risikofri rente for hvert år basert på gjennomsnittet av 3 måneders statsrente gjennom året (13 målinger) 2 Gjennomsnittlig lånevolum er lik summen av lånesaldoene ved utløpet av hver måned dividert på 12

9 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 7 Finansielle nøkkeltall (1.000 kr) Resultat Netto renteinntekter før renterefusjon Renterefusjon Netto renteinntekter Øvrige driftsinntekter 150 Driftskostnader Nedskrivning på verdipapirer Resultat av ordinær drift/resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Balanse per Sikringsobligasjoner, kortsiktige plasseringer og diverse fordringer Brutto utlån Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum eiendeler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Bokført egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Risikovektet balanse Tellende ansvarlig kapital Kjernekapital Nøkkeltall (i % av GFK) Netto renteinntekter før renterefusjon 0,31 % 0,25 % 0,21 % 0,19 % - Renterefusjon 0,12 % 0,12 % 0,08 % 0,05 % Netto renteinntekter 0,19 % 0,13 % 0,13 % 0,14 % Driftskostnader 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,06 % Resultat før skatt 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % Resultat etter skatt 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,05 % Kapitaldekning 20,43 % 20,74 % 24,74 % 20,59 %

10 8 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Årsberetning Resultatregnskapet. Fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet. Tall for 2007 er angitt i parentes. Resultat av ordinær drift etter skatt var kr ,- i 2008 (kr ,-). Dette resultatet utgjør 0,05% (0,05%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto renteinntekter utgjorde kr ,- (kr ,-). Det er da avsatt kr ,- (kr ,-) i renterefusjon til låntakerne. Før avsetning av renterefusjon utgjorde netto renteinntekter kr ,- (kr ,-). Regnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 0,31% (0,25%) før renterefusjon og 0,19% (0,13%) etter renterefusjon beregnet på årsbasis. Foreningen har en portefølje av bankobligasjoner. Som følge av den senere tids uro i kreditt- og finansmarkedene har foreningen foretatt en nedskrivning av denne porteføljen med kr ,- i 2008 (kr ,-). Lønn og generelle administrasjonskostnader var kr ,- i 2008 mot kr ,- i Totale driftskostnader var kr ,- i 2008 mot kr ,- i 2007 og utgjorde 0,05% (0,04%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultat før skatt var kr ,- (kr ,-) og utgjorde 0,08% (0,08%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette tilsvarer en avkastning på gjennomsnittlig innbetalt grunnfondsbeviskapital på 11,97% (10,07%) som tilsvarer 6,73% (5,51%) poeng over risikofri rente. Årets skattekostnad utgjør kr ,- mot kr ,- i Årets resultat etter skatt gir en avkastning på gjennomsnittlig innbetalt grunnfondsbeviskapital på 8,11% (6,76%). Disponering av resultatet. Årsresultatet i Kredittforeningen for Sparebanker utgjorde kr ,-. Det foreslås avsatt kr ,- (8,09%) til utbytte. Resten kr ,- foreslås overført til annen egenkapital. Utlån Kredittforeningen for Sparebanker gir kun lån til norske sparebanker. Ved utgangen av 2008 var det 121 sparebanker i Norge. Det er til dels store forskjeller mellom bankene. Forvaltningskapitalen varierer fra noen få hundre millioner til nærmere 100 milliarder. Likeledes har noen banker en innskuddsdekning på over 100% mens andre banker må finansiere over 50% av sin balanse i kapitalmarkedet. Til tross for betydelige forskjeller i størrelse og virksomhet må sparebankene generelt betraktes som en meget homogen sektor. Alle sparebanker er gjenstand for offentlig tilsyn (Kredittilsynet) som stiller krav til forsvarlig drift, herunder krav til egenkapital og risikohåndtering. Ut over dette er bankenes drift gjenstand for markedets og offentlighetens oppmerksomhet. Norske sparebanker må karakteriseres som en meget solid kundegruppe. Siste konkurs for en sparebank som påførte kreditorene tap var i For sparebankene som gruppe har veksten de siste 10 år vært betydelig. De siste årene har veksten vært i størrelsesorden 10% årlig. I samme periode har innskuddsdekningen for gruppen vært fallende. Dette har medført at sparebankene har fått et behov for å finansiere en stadig økende andel av sine utlån med lån i kapitalmarkedet. KfS ble etablert av Eiendomskreditt i samarbeid med 49 sparebanker for å kanalisere funding fra kapitalmarkedene til sparebankene. Særlig har de mindre og mellomstore sparebankene hatt behov for en alternativ fundingkilde. Forventningene er at KfS på sikt også skal kunne bidra med konkurransedyktige vilkår til

11 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 9 større sparebanker. Gjennom sin konstruksjon skal KfS oppnå bedre rating enn gjennomsnittet av bankene og dermed formidle funding med lengre løpetid og relativt bedre vilkår. Utviklingen i finanskrisen gjennom 2008 gjorde det stadig vanskeligere for bankene å finansiere seg i obligasjonsmarkedet. Etterspørselen etter lån i KfS var derfor stor gjennom mesteparten av året. Den vanskelige kredittsituasjonen rammet også KfS og foreningen klarte ikke fullt ut å dekke bankenes etterspørsel etter lån. For ytterligere å sikre sektoren tilgang på langsiktig og rimelig funding har sparebankene de senere årene etablert flere kredittforetak som kan utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Disse kredittforetakene overtar sikre boliglån fra banken og finansierer disse i obligasjonsmarkedet. For å avhjelpe den fastfryste likviditetssituasjonen i markedet høsten 2008 innførte myndighetene en bytte ordning der staten bytter likvide statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Bankene kan dermed finansiere seg ved å overføre boliglån til kredittforetakene i bytte mot OMF-obligasjoner og deretter bytte OMFobligasjoner mot statspapirer som kan selges i markedet. Denne finansieringsordningen vil dekke deler av det lånebehov bankene har fremover og vil sammen med en lavere kredittetterspørsel generelt i markedet trolig redusere etterspørselen etter lån i KfS i Kredittvurdering Kredittforeningen for Sparebanker benytter en enkel modell for kredittvurdering av sparebankene. KfS vurdering legger til grunn den rating den enkelte sparebank har fra SEB Merchant Banking, Nordea Markets, First Securities og DnB NOR Markets. For at en bank skal kunne låne i foreningen er kravet at banken har investment grade rating det vil si minimum BBB- karakter - fra minst to av de fire over nevnte meglerhus. Utlånsutvikling KfS har opplevd god etterspørsel etter lån i Netto utlån vokste med NOK 640 mill (8,4%). De vanskelige markedsforholdene har likevel medført at utbetalte nye lån er betydelig redusert i forhold til rekordåret Det er totalt utbetalt NOK mill i utlån mot NOK mill i samme periode i fjor. Det er i 2008 gjennomført 9 lånetransaksjoner og utbetalt 68 lån. Tilsvarende i 2007 var 15 lånetransaksjoner og 103 lån. Det er kommet til 2 nye låntakere mens 2 låntakere har nedbetalt sine lån, slik at det nå er 81 låntakere i foreningen med til sammen 286 lån tilsvarende NOK mill. Lånetransaksjoner Antall Forfall Forfall Forfall Forfall Forfall Totalt (mill kr) lån Transje 3 ( ) Transje 5 ( ) Transje 2 ( ) Transje 4 ( ) Transje 6 ( ) Transje 1 ( ) Transje 2 ( ) Transje 3 ( ) Transje 4 ( ) Transje 5 ( ) Transje 6 ( ) Transje 7 ( ) Transje 8 ( )

12 10 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Lånetransaksjoner Antall Forfall Forfall Forfall Forfall Forfall Totalt (mill kr) lån Transje 1 ( ) Transje 2 ( ) Transje 3 ( ) 1 35 Transje 4 ( ) 1 56 Transje 5 ( ) Transje 6 ( ) 1 38 Transje 7 ( ) Transje 8 ( ) Transje 9 ( ) 1 10 Transje 11 ( ) Transje 12 ( ) Transje 14 ( ) 3 85 Transje 15 ( ) Transje 16 ( ) Transje 1 ( ) Transje 2 ( ) Transje 3 ( ) Transje 4 ( ) Transje 5 ( ) 1 15 Transje 6 ( ) Transje 7 ( ) Transje 8 ( ) 7 80 Transje 9 ( ) Sum Engasjementsstørrelse Mill. kr % Antall Antall Mill. kr % banker banker 0 10 mill. 32 0,5% % mill. 93 1% % mill % % mill % % mill % % 13 Over 100 mill ,5% % 26 Sum % % 84 Gjennomsnittlig engasjementsstørrelse er per kr 94,4 mill. (kr 83,4 mill.) Lånegrense Generelt gjelder at banker som innvilges en kredittramme tildeles en ramme lik bankens ansvarlige kapital. Ingen bank kan ha en ramme som overstiger den ansvarlige kapital i KfS eller de maksimale utlånsbegrensninger som gjelder for store engasjementer i KfS. Største tillatte engasjementstørrelse ved årsskiftet vil etter disse regler kunne utgjøre ca. NOK 332 mill. Maksimalt beløp knyttet til et enkelt forfallstidspunkt er fastsatt til 1/3-del av lånerammen for den enkelte bank.

13 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 11 Låntakere gruppert etter forvaltningskapital og lån Antall låntakere Samlet Lån Utnyttelse låneramme Forvaltningskapital over 10 mrd % Forvaltningskapital 5-10 mrd % Forvaltningskapital 3 5 mrd % Forvaltningskapital 1 3 mrd % Forvaltningskapital under 1 mrd % Sum % Utlånsvilkår Kredittforeningen har for lån utbetalt før en gjennomsnittlig utlånsmargin på 0,10%-poeng. For lån utbetalt fra og med 2007 har KfS en gjennomsnittlig utlånsmargin på 0,05%-poeng. Bankene som søker lån rangeres internt basert på fire eksterne ratinger. Lånsøkerne fordeles deretter i fem lånegrupper med ulikt marginpåslag. Marginforskjellen mellom hvert trinn (lånegruppe) vil variere og i vesentlig grad reflektere prisforskjellene i markedet. Margintabell Lånegruppe Andel av Utlånsvolum Margin*) Lånegruppe 1 20% - 0,09%-poeng Lånegruppe 2 20% - 0,02%-poeng Lånegruppe 3 20% + 0,05%-poeng Lånegruppe 4 20% + 0,12%-poeng Lånegruppe 5 20% + 0,19%-poeng *) Marginpåslag utover innlånskostnad i KfS. Innlånsvirksomheten. Ved inngangen til 2008 var den internasjonale kredittkrisen allerede en realitet. Det var likevel forventet at krisen skulle bli relativt kortvarig, og kredittmarkedene så en viss bedring gjennom våren. Rundt halvårsskiftet var det fortsatt mange som trodde at verdensøkonomien skulle ri stormen av uten altfor dramatiske konsekvenser. Konkursen i investeringsbanken Lehman Brothers den 15. september endret bildet totalt. Kapitalmarkedene kollapset og likviditeten i markedet forsvant. En rekke store internasjonale banker fikk problemer og tiltak fra sentralbanker og nasjonale myndigheter var nødvendig for å hindre et fullstendig sammenbrudd i finanssystemet. Ved årsskiftet 2008/2009 er verdensøkonomien på full fart inn i en verdensomspennende resesjon. Usikkerheten er stor om hvor omfattende og alvorlig nedgangen blir. Det er likevel forhåpninger til at de uten sammenligning største tiltakspakker som nasjonale myndigheter verden rundt noen sinne har iverksatt, vil forhindre en langvarig depresjon. Sammenbruddet i markedet etter Lehman konkursen forverret lånemulighetene i markedet. En rekke ledende europeiske og amerikanske banker har fått nødhjelp og flere er blitt nasjonalisert. Finansieringsordninger og garantier fra myndigheter har vært helt nødvendig for å sikre markedene likviditet. Den generelle mangel på tillit til finansinstitusjonene har medført at de relative lånekostnader har økt kraftig. I Norge har myndighetene iverksatt flere tiltak for å avhjelpe likviditetssituasjonen for bankene. Norges Bank har blant annet utvidet omfanget og løpetiden i F-lånsordningen og Stortinget har vedtatt en lov som gir staten mulighet til å bytte inntil kr 350 milliarder i statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). KfS vil ikke kunne nyttiggjøre seg disse ordningene. Til tross for et vanskelig kredittmarked fikk Kredittforeningen for Sparebanker en moderat utlånsvekst i Til å finansiere veksten har foreningen lagt ut seks nye sertifikat- og obligasjonslån i 2008 med løpetider mellom 1 og 3 år. Brutto er det emittert sertifikater pålydende NOK 498 mill og obligasjoner pålydende NOK 1155 mill. Netto utestående gjeld har økt med NOK 636 mill.

14 12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER KfS ønsker å bidra til at obligasjoner utstedt av foreningen oppfattes som attraktive verdipapirer, ved utstedelse av obligasjoner i store serier, med varierende løpetider og rentebetingelser, og ved at obligasjonene blir noterte på Oslo Børs eller ABM (Alternative Bond Market). Det høye emisjonsvolumet i KfS-papirer har lagt et visst press oppover på den pris foreningen har oppnådd for sine innlån i markedet. En lavere prosentvis vekst fremover, og det forhold at foreningen blir mer etablert og kjent i markedet, gir grunn til å forvente en relativ forbedring i innlånsvilkårene. Innlånsstruktur (Mill. kroner per ) Sertifikatlån Andre langsiktige innlån Obligasjonslån Sum Kapitalforvaltningen Kredittforeningens kapital plasseres i utlån, bankinnskudd og i rentebærende papirer utstedt av den norske stat, kommuner, banker, kredittforetak samt av solide norske ikke finansielle foretak innenfor fastsatte kredittrammer. Kredittforeningen har ikke investert i aksjer eller grunnfondsbevis. Grunnfondsbeviskapital og grunnfondsbeviseiere Kredittforeningen for Sparebanker har en grunnfondsbeviskapital på kr ,- fordelt på grunnfondsbevis pålydende kr 1.000,-. Grunnfondsbevisene er ved utgangen av 2008 eiet av til sammen 49 sparebanker og Eiendomskreditt. Grunnfondsbevisenes omsettelighet er begrenset og betinget av samtykke fra kredittforeningens styre, jfr. allmennaksjeloven 4-15 til Grunnfondsbevisene er registrert i Verdipapirsentralen. Grunnfondsbevisene er ikke børsnotert. Grunnfondsbeviseierne med antall grunnfondsbevis er per : Arendal og Omegns Sparekasse 740 Nesset Sparebank 460 Aurland Sparebank 460 Nøtterø Sparebank 920 Aurskog Sparebank 920 Ringerikes Sparebank 920 Berg Sparebank 460 Rygge Vaaler Sparebank 920 Blaker Sparebank 460 Sauda Sparebank 460 Eiendomskreditt AS Skudenes og Aakra Sparebank 460 Etne Sparebank 550 Sparebank 1 Nordvest Evje og Hornnes Sparebank 460 Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 920 Fana Sparebank 920 Sparebanken Telemark 920 Flekkefjord Sparebank 920 Sparebanken Hardanger 920 Halden Sparebank 460 Sparebanken Hedmark 920 Haltdalen Sparebank 920 Sparebanken Hemne 550 Harstad Sparebank 920 Sparebanken Sogn og Fjordane Haugesund Sparebank 920 Sparebanken Vest Hegra Sparebank 690 Sparebanken Volda Ørsta 920 Helgeland Sparebank Sparebanken Øst Hjelmeland Sparebank 920 Spareskillingsbanken 920 Klæbu Sparebank 920 Søgne og Greipstad Sparebank 920 Kvinnherad Sparebank 920 Time Sparebank 920 Larvikbanken 920 Tolga-Os Sparebank 690 Lillesands Sparebank 460 Valle Sparebank 460 Luster Sparebank 460 Vik Sparebank 920 Meldal Sparebank 460 Voss Sparebank Modum Sparebank 920 Ørland Sparebank 460 Sparebanken Narvik 920 Åfjord Sparebank 460 Det har ikke vært endringer i eiersammensetningen etter årsskiftet.

15 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 13 Soliditet Foreningen har en grunnfondsbeviskapital på kr I tillegg til grunnfondsbeviskapitalen kommer medlemsinnskudd på 3% som trekkes ved utbetaling av lån. Medlemsinnskuddet teller med som ansvarlig kapital med 50% som kjernekapital og 50% som tilleggskapital. Ved utgangen av 2008 utgjorde medlemsinnskuddet kr ,- (kr ,-). I tillegg har foreningen et ansvarlig lån stort kr ,-. Lånet teller med som tilleggskapital i den ansvarlige kapitalen. Etter tillegg av medlemsinnskudd utgjør tellende kjernekapital kr (kr ) og tilleggskapitalen kr (kr ), som gir en total tellende ansvarlig kapital på kr (kr ). Dette gir en kapitaldekning på 20,43% (20,74%), hvorav kjernekapitalen utgjør 10,90% (11,20%). Forvaltningskapital. Forvaltningskapitalen utgjorde kr (kr ) ved utgangen av Personale og arbeidsmiljø Ved utgangen av året var det 7 deltidsansatte personer i Kredittforeningen for Sparebanker. Av disse er 4 menn og 3 kvinner. Antall årsverk i 2008 utgjorde 2,4 (2,0). Sykefraværet har vært 0% av arbeidstiden. Arbeidsmiljøet ansees for godt. Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Når det gjelder utbetalinger til ansatte og tillitsmenn vises til note 15.

16 14 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Fremtidsutsikter Ved inngangen til 2009 er konjunkturer, rammevilkår og fremtidsutsikter for bankene vesentlig endret. Finanskrisen har rammet både kredittilbud og kredittetterspørsel sterkt. For første gang på mange år opplever bankene nå betydelige tap på sine utlån. Nye formelle og uformelle krav til soliditet, innskuddsdekning og likviditet vil påvirke bankenes markedstilpasning fremover. I 2008 var bankene fokusert på å øke innskuddsdekningen. Denne utviklingen vil fortsette i 2009, og dermed redusere bankenes behov for innlån fra kapitalmarkedet. I tillegg tilbyr nå myndighetene bankene langsiktig og prisgunstig finansiering for å sikre bankene likviditet. Dette reduserer innlånsbehovet fra andre kilder ytterligere. Ut i fra disse forhold er det grunn til å forvente en redusert etterspørsel etter lån i KfS i en periode fremover. På den annen side har det siste årets hendelser understreket viktigheten av å diversifisere innlånene både med hensyn til kilder og løpetid. Kredittforeningen for Sparebanker har hatt en kontinuerlig vekst siden etableringen i 2004 og stadig flere banker har sett hvilke fordeler som oppnås gjennom KfS i form av lav samlet lånekostnad, god spredning på forfallstidspunkter, sikrere refinansiering og enkel låneprosedyre. Styret legger vekt på at selskapet skal ha en lav risikoprofil i tråd med foreningens strategidokument. Lån fra Kredittforeningen for Sparebanker gis som gjeldsbrevlån direkte til bankene uten noe mellomledd. Med den skjerping av krav til styring, kontroll og soliditet som har funnet sted gjennom årene, og det tilsyn som bankene i dag er underlagt, anses risikoen for betalingsmislighold og tap som liten. Bergen, 25. februar I styret for Kredittforeningen for Sparebanker Trond Tostrup Peter Frølich Elin Sjødin Drange Oddstein Haugen formann nestformann Hans Kjensjord Odd K. Strand Agnar Clausen adm.direktør

17 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 15 Resultatregnskap Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av utlån til og fordringer på kunder (sparebanker) Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer som er omløpsmidler Gevinst/tap(nedskrivninger) (-) på obligasjoner Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Disponeringer Overført fra (-)/til opptjent egenkapital Avsatt til utbytte Sum disponeringer

18 16 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Balanse per Noter Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer uten avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kunder Nedbetalingslån til sparebanker 3, 4, Sum netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler

19 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 17 Balanse per Noter Gjeld og egenkapital Sertifikatgjeld 6, 7, 8, Obligasjonsgjeld 6, 7, 8, Egne ikke-amortiserte obligasjoner Andre langsiktige låneopptak Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnfondsbeviskapital 18, 19, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Utenom balanse Betingede forpliktelser Rentebytteavtaler Bergen, 25. februar I styret for Kredittforeningen for Sparebanker Trond Tostrup Peter Frølich Oddstein Haugen Hans Kjensjord formann nestformann Elin Sjødin Drange Odd K. Strand Agnar Clausen adm.direktør

20 18 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Noter Note 1. Regnskapsprinsipper Generelt De anvendte regnskapsprinsippene er i samsvar med kravene i regnskapsloven, aktuelle årsoppgjørsforskrifter og god regnskapsskikk. En del av nedenstående punkter er for tiden ikke aktuelle for Kredittforeningen for Sparebanker, men beskriver den regnskapsmessige behandling hvis postene blir aktuelle i fremtiden. Årsregnskapet følger i hovedsak de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet for Opplysninger om nærstående parter I samsvar med anbefaling fra Oslo Børs, vil Kredittforeningen for Sparebanker i den utstrekning det er mulig gi de opplysningene som forutsettes i den foreløpige regnskapsstandarden om nærstående parter. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet korrigert for over- og underkurs. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Utlån. Utlån er ved førstegangs måling vurdert til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. I perioder etter første måling verdivurderes utlån til amortisert kost etter effektiv rentemetode, som et uttrykk for virkelig verdi på utlånet. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall for enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Nedskrivningsbeløp beregnes som forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på lånet. Nedskrivning er klassifisert som tapskostnad. Renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. Virkelig verdi - markedsverdi. Verdipapirer som ikke er benyttet til sikringsforretninger, er vurdert til laveste verdi av bokført verdi og markedsverdi. Markedsverdi er satt til omsetningsverdi på børs og der det ikke foreligger børskurser er verdien satt i samarbeid med megler. Sikringsbokføring Sikringsbokføring er benyttet for å oppnå kredittforeningens målsetting om at regnskapet skal reflektere de underliggende økonomiske realiteter av alle transaksjoner. Sikringsbokføring innebærer at verdiendringer på sikringsobjekt og sikringstransaksjon blir bokført i samme periode. Sikringsforretninger har til hensikt å nøytralisere eksisterende rente- eller valutarisiko. For at en avtale skal kunne klassifiseres som en sikringsforretning, kreves det en nær sammenheng mellom prisutviklingen for sikringsforretningen og verdiutviklingen for den posten som sikres. Rente- og valutaavtaler som er benyttet for å sikre balanseposter eller andre finansielle instrumenter, er vurdert i sammenheng med den sikrede posten. Inntekter og utgifter fra disse forretningene resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Gevinst/tap ved salg/innløsning av enkeltposter periodiseres i forhold til den aktuelle sikringsperiode.

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 ÅRSRAPPORT 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % 2,11 % Driftsinntekter 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % 0,42 % Driftskostnader 1,38

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 1999

Årsberetning og regnskap 1999 Årsberetning og regnskap 1999 Selskapets navn er Kommunalbanken AS Trykk på tittelen i innholdsfortegnelsen, for å gå direkte til ønsket side. INNHOLD Dette er Kommunalbanken Analytisk tallmateriale Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank Årsregnskap 2007 Nøtterø Sparebank STYRETS ÅRSBERETNING Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom 2007. De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Holla og Lunde Sparebank

Holla og Lunde Sparebank Holla og Lunde Sparebank Styrets årsberetning for 2010 Holla og Lunde Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank med forankring i Midt-Telemark. Banken er godt posisjonert for lønnsom vekst gjennom

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer