Årsrapport Bankia Bank ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2003. Bankia Bank ASA"

Transkript

1 Årsrapport Bankia Bank ASA

2 INNHOLD Året i korte trekk 2 Nøkkeltall 2 Utvikling i sentrale strøk over tid 3 Årsberetning 4 Årsregnskap 7 Regnskapsprinsipper 12 Noter til årsregnskap 13 Revisors beretning 21 Representantskapets uttalelse 22 Kontrollkomiteéns uttalelse 22 Tillitsvalgte og ledelse 23 ÅRET I KORTE TREKK NØKKELTALL Allerede i sitt andre fulle driftsår avlegger Bankia et positivt resultat på 6,8 mill. kroner nye kortkunder til totalt ca kredittkortkunder. Vekst i utlån på 36 % til 477 mill. kroner. Betydelig lavere mislighold og tap på nye utlån. Generelt bedret kvalitet i kredittporteføljen. Over innskuddskunder med 603 mill. kroner i samlede innskudd gir mer enn full innskuddsdekning av utlån. Nær dobling av netto renteinntekter i forhold til. Fleksibel driftsmodell holder kostnadene nede. Innovative løsninger for kontoutdrag på web og e-post positivt mottatt av kundene, som uttrykker svært høy kundetilfredshet i følge kundeundersøkelser. Netto rente- og kredittprovisjonsintekter Driftsresultat før utlånstap og skatter Resultat for regnskapsåret (16 711) Risikoveid balanse Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitaldekning 14,9% 17,7% Kjernekapitaldekning 10,8% 11,9% Likviddekning 6,8% 6,4% 2

3 UTVIKLING I SENTRALE STØRRELSER OVER TID er Bankias andre fulle driftsår og virksomheten har hatt en hurtig vekst. For å øke sammenlignbarheten over tid er det derfor tatt inn en oversikt som viser den kvartalsvise utviklingen siden Bankias oppstart i noen sentrale størrelser. ANTALL KUNDER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kv 2. Kv 1. Kv 2. Kv RENTEINNTEKT FRA KREDITTKORT Kv 2. Kv 1. Kv 2. Kv Utlån til og fordringer på kunder (venstre akse) Antall kunder (høyre akse) NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Kv 2. Kv 1. Kv 2. Kv RESULTAT FØR TAP OG SKATT Kv 2. Kv 1. Kv 2. Kv TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV Kv 2. Kv 1. Kv 2. Kv RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Kv 2. Kv 1. Kv 2. Kv 3

4 ÅRSBERETNING Bankia Bank ASA ble stiftet i juni 2001 etter en offentlig tegning. Banken har i all hovedsak norske aksjonærer. Utviklingen i har vært god. Banken har hatt en høy og stabil kundetilstrømning, god vekst i utlån og renteinntekter, samtidig som porteføljekvaliteten har bedret seg gjennom året. Banken oppnådde positive resultater fra og med andre kvartal. Bankia Bank ASA driver sin bankvirksomhet fra lokaler i Kronprinsens gate 5 i Oslo. Forretningsidé Bankia Bank ASA er en spesialisert nisjebank med hovedfokus på kredittkortvirksomhet. Den forventede veksten innenfor kredittkortsegmentet og bransjens høye lønnsomhet var bakgrunnen for etableringen av banken. I Europa og USA har ettproduktstilbydere innenfor kredittkort og utlån effektivt tatt markedsandeler fra de store bankene. Forandringer i finansnæringen og i kundeadferd, sammen med ny teknologi, har gitt åpning for en tilsvarende utvikling i Norge. Bankias kunder kan bruke bankens produkter med gode betingelser i tillegg til de tradisjonelle bankproduktene som boliglån og lønnskonto tilbudt fra de vanlige fullsortimentbankene. Bankias målsetning er derfor å være den foretrukne nummer to bank for sine kunder. Gebyrfri Visa Bankias kredittkort Gebyrfri Visa ble lansert i juli Kredittkortet, som har attraktive betingelser, er helt uten gebyrer og gir kunden mulighet til fleksibilitet i likvidtilgangen. Kortet kommer i to varianter: Gold og Classic. Gebyrfri Visa har blitt svært godt mottatt av kundene. Ved utgangen var det utstedt Gebyrfri Visa til ca kunder, hvorav var kommet til i løpet av det siste året. Flere kundeundersøkelser viser at Bankias kunder er meget godt fornøyd med bankens tjenester. Bankiakonto Bankiakonto er en gebyrfri sparekonto uten uttaksbegrensinger og med høy avkastning. Formålet med Bankiakonto er å tilby bankens kunder et gunstig sparealternativ og å balansere Bankias produktportefølje. Produktet er rettet mot privatpersoner. Kundetilstrømningen i har vært i samsvar med bankens målsetning om balanse mellom utlåns- og innskuddsvolum. FOKUS FOR DRIFTEN Målrettet vekst Bankia har i lagt vekt på en målrettet og effektiv vekst i kundeporteføljen. Produktspekteret er i løpet av året blitt utvidet med Gebyrfri Visa Gold for å tiltrekke kunder fra flere attraktive kundesegmenter. I tillegg til markedsføring på Internett, har Bankia, med gode resultater, brukt flere kanaler for direktemarkedsføring. Økt bruk og økt utlån for eksisterende kunder er gjennom blitt stadig viktigere og Bankia har gjennomført flere tiltak for å gjøre Gebyrfri Visa til det foretrukne kredittkortet til våre kunder. Mislighold Bankia har i fortsatt å prioritere arbeidet med å redusere mislighold og tap, og forbedre porteføljekvaliteten. Banken har i løpet av året utviklet og tatt i bruk et nytt kreditthåndteringsverktøy og en ny kredittscoremodell basert på egne erfaringsdata. Banken har gjennom og erfart sterke positive endringer i porteføljekvaliteten. Drift Bankens driftsmodell har svart til forventningene. Banken utkontraherer store deler av den produksjonsbaserte delen av verdikjeden, med unntak av ledelsesmessige og strategiske funksjoner. Dette er en modell som gir virksomheten stor fleksibilitet innenfor en forutsigbar kostnadsramme. Banken får med denne modellen utnyttet stordriftsfordeler samtidig som beslutningsstrukturer er effektive og gjennomføringsevnen er høy. Bankia har håndtert en økning av kundeporteføljen med ca nye kunder i uten større driftsmessige problemer. Organisasjonen og administrasjonskostnadene vokser med langt lavere takt enn kunde- og utlånsveksten. Bankia har innenfor sin driftsmodell lykkes med å utvikle og ta i bruk innovative løsninger som f.eks. bankens løsning for faktura pr. e-post og saldo på web. Veien fremover Bankia Banka ASA vil i 2004 opprettholde fokus på lønnsom kundevekst kombinert med enkel og kostnadseffektiv drift. God kundedialog skal sikre fortsatt høy kundetilfredshet, mens arbeidet med å redusere mislighold videreføres. Bankia vil videre satse på å beholde og videreutvikle bankens gode miljø og faglige kompetanse. ORGANISASJON OG MILJØ Antall ansatte ved utgangen av var 16. Av disse var 8 menn og 8 kvinner. Gjennomsnittlig antall ansatte i var 14,6. Sykefraværet for var 159 dager. Dette utgjorde 4,1 % av total arbeidstid. Det er en økning fra og skyldes at banken har hatt noen langtidssykemeldte. Det har ikke vært ulykker eller vært registrert skader i løpet av året. Det er styrets oppfatning at banken har et godt og inspirerende arbeidsmiljø og at tilstanden for likestilling mellom kjønnene er god. Styret er ikke kjent med forhold ved virksomheten som i nevneverdig grad påvirker det ytre miljø. For å styrke motivasjonen og fokus på lønnsom drift får alle fast ansatte i banken mulighet til å delta i bankens opsjonsprogram. Nærmere opplysninger er gitt i note til regnskapet. Styret vil benytte anledningen til å takke Bankias ansatte for en betydelig og helhjertet arbeidsinnsats i. 4

5 STYRET OG BANKENS LEDELSE Styrets sammensetning er blitt forandret i løpet av. Odd Eide ble valgt inn i styret i og erstatter Henning Øglænd. Hanne Rischmann ble valgt inn som styremedlem for de ansatte etter Eirik Holtedahl. Christina Åhlander er bankens administrerende direktør. Øvrig ledelse er: - Tor Erland Fyksen, ansvarlig for drift og alliansestyring - Eirik Holtedahl, ansvarlig for finans og IT-funksjonene - Tommy Österlund, ansvarlig for kreditt- og analysefunksjonene - Raimond Pettersen, ansvarlig for økonomi-, personalog juridisk funksjon - Nina Nordby, ansvarlig for markedsføring Både styret og ledelsen inngår i Bankias opsjonsprogram. Nærmere opplysninger er gitt i noter til regnskapet. 29 % av styrets medlemmer og 33 % av bankens ledelse er kvinner. Bankia ønsker å arbeide videre for fortsatt høy kvinnerepresentasjon i bankens styre og ledelse. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Banken oppnådde et resultat for før tap og skatt på 23,6 mill. kroner. Resultat etter skatt utgjorde 6,8 mill. kroner. Bankens utlån til kunder utgjorde ved utgangen av året 476,8 mill. kroner, mens innskudd fra kunder utgjorde 603,3 mill. kroner. Bankens forvaltningskapital utgjorde 700,0 mill. kroner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble 25,7 mill. kroner i, en økning fra 4,1 mill. kroner i. Styret er ikke kjent med at det er inntruffet vesentlige forhold som påvirker regnskapet i perioden etter balansedagen. Årsregnskapet for banken er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at en slik forutsetning er tilstede. Kapitaldekning, egenkapital og resultatdisponering Bankens ansvarlige kapital var 72,6 mill. kroner ved utgangen av. Dette gir en kapitaldekningsgrad på 14,9 %. Kjernekapitaldekningen var på 10,8 %. Kapitaldekningen har blitt noe redusert etter hvert som bankens utlånsvolum har økt. Imidlertid bidrar positive resultater i økende grad til å bedre kapitaldekningen og finansiere videre vekst. Styret vurderer det slik at bankens kapital- og kjernekapitaldekning er tilfredsstillende med bankens aktivitetsnivå. Det positive resultatet for foreslås overført til annen egenkapital med 6,8 mill. kroner. Styret foreslår ikke å utdele utbytte. Tapsavsetninger Bankia regnskapsfører ved utgangen av spesifiserte tapsavsetninger på 23,6 mill. kroner og uspesifiserte tapsavsetninger på 9,4 mill. kroner. Avsetningene utgjør til sammen ca 6,9 % av utestående lån pr Samlede misligholdte lån ved utgangen av utgjør 59,9 mill. kroner. Banken har i bokført konstaterte tap på 12,4 mill. kroner. De samlede tapsavsetninger, misligholdstall og konstaterte tap må ses i sammenheng med virksomhetens art, som normalt innebærer relativt høye bokførte tap. Dette må også ses i sammenheng med den rentemargin som gjelder for bankens produkter. En direkte sammenligning med banker med mer sammensatt produktportefølje vil være misvisende. Banken har i økt de samlede tapsavsetninger med 7,8 %, mens utlånsporteføljen har økt med 36,3%. Dette reflekterer den vesentlige forbedringen banken opplever i utlånsporteføljens samlede kredittrisiko. For en nærmere omtale av de tiltak banken har gjennomført for å bedre porteføljekvaliteten vises det til avsnittet Mislighold ovenfor og til avsnittet Kredittrisiko nedenfor i denne årsberetningen. RISIKOSTYRING Banken definerer risiko som usikre hendelser som hvis de inntreffer vil ha en negativ innvirkning på bankens resultat. Banken er gjennom sin virksomhet eksponert for ulike typer risiko og skiller mellom kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Banken er gjennom sin virksomhet ikke utsatt for valutarisiko. Kredittrisiko Risiko knyttet til bankens utlån til kunder og tap som følge av kundenes manglende vilje eller evne til tilbakebetaling er den betydeligste form for risiko banken er utsatt for. Kredittrisiko påvirkes i første rekke av tre forhold som banken påvirker direkte selv: - Bankens evne til på søknadstidspunktet å sortere ut søkere som vil påføre banken tap. - Bankens evne til å fastsette kundetilpassede kredittgrenser slik at kunder som banken opplever tap på er kunder med lav kredittgrense. - Bankens evne til å drive inn tapsutsatte utlån. Ved inngåelse av hvert enkelt engasjement blir kredittrisikoen vurdert. Bankia har i tatt i bruk en egenutviklet kreditscoremodell som blant annet baserer seg på bankens egne erfaringsdata. I tillegg til bankens egen kompetanse til å vurdere risikobildet innenfor det segmentet banken opererer, anvendes også ekstern kompetanse. Basert på de data som nå er tilgjengelige viser analyser at banken nå lykkes i betydelig bedre grad enn tidligere å sortere ut søkere som vil påføre banken tap allerede på søknadstidspunktet. Gjennom kundeforholdet søker Bankia nå å aktivt tilpasse kredittgrenser slik at kredittrisiko i absolutt beløp holdes lavt for porteføljen samlet. Også for denne strategien synes det som Bankia lykkes stadig bedre. De erfaringsdata som foreligger for inkassosakene viser at Bankia i større grad enn tidligere lagt til grunn lykkes med å drive inn tapsutsatte utlån. I tillegg til de forhold som banken selv kan påvirke vil kredittrisiko bli påvirket av eksterne forhold som påvirker kundenes betalingsevne eller vilje. De makrovariabler som påvirker Bankias kredittrisiko sterkest er rentenivået og arbeidsledigheten. Som følge av de svake konjunkturene nasjonalt og internasjonalt økte arbeidsledigheten i Norge gjennom. Etter hvert som konjunkturene snudde, og veksten i økonomien tiltok, begynte arbeidsledighetsnivået i Norge på slutten av å synke. Den sterke nedgangen i rentenivået gjennom har samtidig bidratt til å redusere husholdningenes gjeldsbetjeningskostnader, 5

6 selv om låneopptaket har vist en tiltagende tendens. Dette har bedret husholdningenes samlede likviditet, og økt deres gjeldsbetjeningsevne. Veksten og oppgangen internasjonalt anses nå å være robust, og selv om vekstratene varierer noe over tid og sted, synes utviklingen å være relativt entydig. Renteutsiktene for 2004 indikerer også at det lave rentenivået vil vedvare. Samlet sett anses derfor Bankias kredittrisiko som følge av utviklingen i disse makrovariablene å ikke å ha forverret seg i, samtidig som det ligger an til en forbedring i Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal kunne oppfylle sine løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Bankia har i hatt relativt sterk vekst i utlånsmassen. Samtidig skjer kundenes låneopptak innenfor individuelle lånerammer der kunden for en stor del selv bestemmer faktisk opplåning og tilbakebetaling. Banken har etter hvert tilegnet seg erfaring med kundeadferd i forhold til slike lån, og kan derfor forutsi bevegelser på aggregert nivå. I tillegg må banken kunne møte forpliktelser fra innskuddskunder når disse ønsker å foreta uttak fra sine konti. Banken har også på dette området tilegnet seg erfaring med kundeadferd på aggregert nivå. For å møte sine likvidbehov forsøker Bankia i hovedsak å balansere utlånsvolumet med et tilsvarende innskuddsvolum fra publikum. Bankia har i opprettholdt en viss buffer mot svingninger i likvidbehovet. Banken kan til tider være eksponert for endringer i det norske verdipapirmarkedet og i interbankmarkedet hva angår tilgjengelighet og kostnad for innlån. Renterisiko Renterisiko er risikoen for at banken påføres tap som følge av endringer i rentenivået. For å minimere denne risikoen tilstreber banken å tilpasse rentebindingstiden på sine aktiva- og passivaposter slik at det er symmetri mellom disse. Banken benytter ikke finansielle derivater og tilsvarende instrumenter for å sikre seg mot renterisiko. Banken har ved utgangen av året alle sine utlån til kunder finansiert ved innskudd fra publikum. Banken vil kunne forandre rentebetingelsene for både utlån til og innskudd fra kunder med omtrent samme tidsintervall. Det foreligger følgelig ikke noen vesentlig renterisiko knyttet til denne del av balansen. For andre balanseposter vil rentereguleringstidspunkt kunne avvike slik at renterisiko oppstår. Banken hensyntar dette ved å holde omfanget og fordelingen av slike poster innenfor gitte rammer. bekreftelse av den interne kontroll. I dette arbeidet legger banken vekt på at internkontrollen skal være en integrert del av bankens virksomhet. Utformingen av internkontrollen tar utgangspunkt i en identifisering av alle forhold som representerer vesentlig risiko for banken. På grunnlag av denne analysen har banken søkt å utforme risikoreduserende kontrolltiltak. Banken vurderer løpende hvilke risiki den er eksponert for, og hvordan de eventuelt vil påvirke virksomheten. Videre gjennomfører banken en årlig vurdering av alle vesentlige risiki og kontrolltiltak som sikrer mot disse. Denne vurderingen legges til grunn for planer og tiltak for virksomheten. Vurderingen rapporteres til bankens styre årlig. FREMTIDSUTSIKTER Utviklingen i den norske fastlandsøkonomien i 2004 antas å bli positiv. Det forventes en vekst i bruttonasjonalproduktet, slik at samlet etterspørsel etter varer og tjenester vil øke. Sysselsettingen vil også øke slik at både arbeidsstyrken øker, og det blir en reduksjon i antall registrete arbeidsledige. Rentenivået vil etter all sannsynlighet fortsatt holde seg lavt gjennom året, hvilket vil øke husholdningenes aggregerte kjøpekraft og bedre betalingsevnen. Samtidig oppnår også Bankia rimeligere funding. Disse faktorene bidrar alle i den samme positive retning for Bankias utvikling. Markedet for Bankias produkter er fremdeles i vekst, mens konkurransen innen kredittkortvirksomhet forventes å øke. Styret mener at forretningsmodellen banken bygger på er godt egnet til å møte denne konkurransen. Med et raskt økende volum og fortsatt effektiv drift legger styret derfor til grunn at Bankias fremtidsutsikter anses for å være positive. Trym Skeie Styrets nestleder Svein V. Simensen Styremedlem Oslo, 30. januar 2004 Bjørn Elvestad Styreleder Christina Åhlander Styremedlem og adm. direktør Hanne M.B. Rischmann Styremedlem, representant for ansatte Tom O. Collett Styremedlem Odd Eide Styremedlem Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for at mangelfull informasjon eller internkontroll bidrar til å påføre banken tap eller at banken ikke når sine mål på annen måte, blant annet ved at interne regler og rutiner ikke er tilstrekkelige gode eller at de ikke gjennomføres med tilstrekkelig kvalitet. Bankens internkontroll skal blant annet bidra til at den operasjonelle risikoen avdekkes og kontrolleres. Banken har etablert egne prinsipper og prosesser for internkontrollen i banken innenfor de bestemmelser som fremgår av forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og 6

7 ÅRSREGNSKAP RESULTATREGNSKAPET Note 1.2 Renter o.l. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder Renter o.l. sertifikater og obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. på gjeld til kredittinstitusjoner (131) (319) 2.2 Renter o.l. på innskudd fra og gjeld til kunder (23 665) (19 797) 2.3 Renter o.l. på utstedte verdipapirer - (422) 2.4 Renter o.l. på ansvarlig lånekapital (2 000) (2 000) 2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader (233) (15) 2 Sum rentekostnader og lignende kostnader (26 029) (22 554) I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Avgitt garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonskostnader (8 902) (6 833) 5 Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (8 902) (6 833) 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer Lønn mv (12 349) (10 283) 8.2 Administrasjonskostnader (14 957) (9 353) 8 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 18 (27 307) (19 635) 9.1 Ordinære avskrivninger (463) (151) 9 Avskrivninger mv av varige driftsmidler 7 (463) (151) 10.2 Andre driftskostnader 20 (8 262) (8 827) 10 Andre driftskostnader (8 262) (8 827) Driftsresultat før utlånstap og skatter Tap på utlån (14 529) (24 979) 11 Sum tap på utlån, garantier mv 3 (14 529) (24 979) Resultat før skatt (23 119) 13 Skatt på ordinært resultat 22 (2 247) II Resultat av ordinær drift etter skatt (16 711) III Resultat for regnskapsåret (16 711) Overføringer og disponeringer Overført til (fra) annen egenkapital Overført til (fra) overkursfondet (16 711) Sum disponeringer (16 711) 7

8 BALANSEREGNSKAPET: Eiendeler Note 1 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Brutto utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger 3 (23 600) (25 400) 4.8 Uspesifiserte tapsavsetninger 3 (9 400) (5 200) 4 Netto utlån til og fordringer på kunder Utstedt av det offentlige Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler / utsatt skattefordel Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler BALANSEREGNSKAPET: Gjeld og egenkapital Note 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 4, Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjent inntekt Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 9, Sum gjeld Selskapskapital Overkursfond 10, Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 10, Sum gjeld og egenkapital Oslo, 30. januar 2004 Bjørn Elvestad Styreleder Trym Skeie Styrets nestleder Christina Åhlander Styremedlem og adm. direktør Tom O. Collett Styremedlem Svein V. Simensen Styremedlem Hanne M.B. Rischmann Styremedlem, representant for ansatte Odd Eide Styremedlem 8

9 KONTANTSTRØMANALYSE: Likvider fra operasjonelle aktiviteter Rente- og kredittprovisjonsinnbetalinger Rente- og kredittprovisjonsutbetalinger (34 931) (29 968) Driftsutbetalinger (34 245) (27 359) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Likvider fra investeringsaktiviteter (Økning) reduksjon utlån til kredittinstitusjoner ( ) (45 442) (Økning) reduksjon utlån til kunder ( ) ( ) Investering i varige driftsmidler (2 164) (164) (Økning) reduksjon øvrige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Likvider fra finansieringsaktiviteter Økning (reduksjon) innskudd fra kredittinstitusjoner - (20 000) Økning (reduksjon) innskudd fra kunder Økning (reduksjon) ansvarlig lånekapital - - Økning (reduksjon) innskutt egenkapital Økning (reduksjon) øvrig gjeld (31 000) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i perioden Likviditetsbeholdning 1. januar Likviditetsbeholdning 31. desember Likviditetsbeholdningen består av statskasseveksler ført under balanseregnskapets punkt 6. 9

10 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 med forskrifter, herunder forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, samt god regnskapsskikk. Regnskapet er i henhold til regnskapsloven 4-5 utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. VERDIVURDERING Omløpsmidler og verdipapirer med variabel avkastning Omløpsmidler og verdipapirer med variabel avkastning vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ved fastsettelse av virkelig verdi benyttes observerbare markedsverdier. Omløpsmidler og verdipapirer med fast avkastning Over-/underkurs og renter for omløpsmidler og verdipapirer med fast avkastning periodiseres over gjenstående løpetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost med fradrag for ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger. Nedskrivning foretas når forskjellen mellom virkelig verdi og bokført verdi av de varige driftsmidlene antas ikke å være av forbigående karakter. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Ordinære avskrivninger kostnadsføres som driftskostnad. Gjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er oppført til pålydende verdi med tillegg av overkurs eller eventuelt fradrag for underkurs. TAP OG AVSETNINGER FOR TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger, med fradrag for inngang på tidligere konstaterte tap. I balansen vises akkumulerte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger hver for seg. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av bankens utlånsportefølje i henhold til reglene i forskrift for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak og Den norske Industribank A/S om vurdering av tap på utlån, garantier m.v.. Banken vurderer tap på utlån minst så ofte som ved utgangen av hvert kvartal. Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Kostnader knyttet til svindel og bedrageri Tap som følge av misbruk av stjålne kort mv. som banken selv må dekke, føres under andre driftskostnader etter hvert som de oppstår. Bankias andel av forretningsbankenes felles dekning av svindel knyttet til forfalskede kort mv. som inngår i avregning mellom Visa og forretningsbankene føres som provisjonskostnader. TIDSAVGRENSINGER Forskuddsbetalte, ikke forfalte inntekter periodiseres og føres som gjeld i regnskapet. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som fordringer. Periodisering av renter, gebyrer og provisjoner Renter, gebyrer og provisjoner resultatføres etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. UTSATT SKATT/SKATTEKOSTNAD Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og utsatte skattefordel. Utsatt skattefordel i balansen er beregnet som 28 % av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller innenfor samme tidsintervall vurderes mot hverandre, og utsatt skatt beregnes av nettogrunnlaget etter utligning. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres direkte mot balansen. Utsatt skattefordel balanseføres hvis det er sannsynliggjort at denne kan realiseres gjennom fremtidig inntjening. PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER I samsvar med regnskapsstandard fra Norsk Regnskapsstiftelse og Den Norske Aktuarforenings standard, er det foretatt aktuartekniske beregninger av bankens pensjonskostnader og -forpliktelser. Beregningen hensyntar både udekkede og forsikringsdekkede ordninger. Netto pensjonsforpliktelser er ført som avsetning for forpliktelser i balansen, mens årets netto pensjonskostnad er ført som kostnad i resultatregnskapet. Spesifiserte tapsavsetninger Bankia klassifiserer utlån som tapsutsatt senest når kunden har oversittet avtalte betalingsforfall i mer enn 90 dager. Bankia vurderer da påregnelige tap på engasjementet og foretar nødvendig spesifisert tapsavsetning. Når et utlån vurderes som tapsutsatt, stoppes inntektsføring av renter, gebyrer og provisjoner. Samtidig tilbakeføres renter, gebyrer og provisjoner som er inntektsført i regnskapsåret, men som ikke er betalt på vurderingstidspunktet. Uspesifiserte tapsavsetninger I samsvar med god regnskapsskikk vurderer Bankia også behovet for uspesifiserte avsetninger til dekning av tap som på grunn av forhold som foreligger på balansedagen, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert som tapsutsatte. 10

11 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET NOTE 1: LIKVIDITETSRISIKO Fordelingen i tabellen nedenfor er satt opp i samsvar med gjeldende klassifiseringer for Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak (ORBOF) fra Norges Bank, Kredittilsynet og Statistisk sentralbyrå. Alle brukskreditter og ordinære innskudd plasseres i henhold til denne under løpetidsbåndet inntil 1 måned. Balanseposter fordelt etter gjenstående løpetid Uten rest- 0-1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år >5 år løpetid Totalt Kontanter og fordringer på sentralbanker - 0 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Utsatt skattefordel Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Varige driftsmidler Andre eiendeler - 0 Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 Øvrig gjeld med restløpetid Avsetning for pål. kost. og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto likvideksponering på alle balanseposter Bankia har ingen balanseposter med eksponering i fremmed valuta. NOTE 2: RENTERISIKO Balanseposter fordelt etter tid til renteregulering Uten Rente- 0-1 mnd 1-3 mnd 3-12mnd 1-5 år > 5 år rentereg. Totalt risiko Kontanter og fordringer på sentralbanker - 0 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Eiendeler uten restløpetid Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0 Øvrig gjeld med restløpetid Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering på balanseposter Renterisiko finansielle derivater Netto renterisikoeksponering Renterisiko er her angitt som nåverdien av den økonomiske konsekvensen av at renten øker med 1 % -poeng Bankia har ikke aktiva, passiva eller andre engasjementer i utenlandsk valuta, og det presenteres følgelig ingen tabell for renterisiko som følge av posisjoner i annen valuta eller tabell for valutarisiko. 11

12 NOTE 3: UTLÅN OG TAP PÅ UTLÅN INNDELING I RISIKOGRUPPER Risikogrupper Brutto utlån Ubenyttet kreditt Tapsavsetninger Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Sum gruppe 1 til 7/Uspesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte utlån/spesifiserte tapsavsetninger Sum Tallene for tidligere perioder er omarbeidet slik at de er sammenlignbare. Bankia deler fra og med kundene inn i 7 risikogrupper som skilles fra hverandre ved hjelp av ulike karakteristika basert på bankens egne erfaringsdata for gjeldende kundegruppes sannsynlighet for mislighold. Lån som er identifisert som tapsutsatte holdes utenfor denne grupperingen. MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE UTLÅN FOR ØVRIG *) Misligholdte utlån Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte utlån for øvrig Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger *) 2001 var bankens første driftsår. Det foreligger derfor ikke opplysninger for år Tallene for tidligere perioder er omarbeidet slik at de er sammenlignbare I lys av de erfaringer Bankia har trukket omkring mislighold og tap ser det ut til at banken vil oppleve en årlig tapskostnad gjennom en konjunktursyklus på i størrelsesorden 2 4 % av gjennomsnittlig utlån. Det må understrekes at det er vesentlig usikkerhet ved dette anslaget. Bankia har i hatt samme rente uavhengig av kundens risikogruppe. GEOGRAFISK FORDELING AV UTLÅN Beløp Prosent Beløp Prosent Østlandet % % Vestlandet % % Sørlandet % % Midt-Norge % % Nord-Norge % % Utlandet % % Sum % % Fordelingen angir kundens folkeregistrerte adresse. SEKTOR OG NÆRINGSFORDELING AV UTLÅN Beløp Prosent Beløp Prosent Lønnsmottakere o.a % % 12

13 TAPSAVSETNINGEN OG TAPSKOSTNADEN SPESIFISERES SOM FØLGER: Tapsavsetning og tapskostnad Spesifisert tapsavsetning Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere år er foretatt spesifiserte tapsavsetninger Økte spesifiserte tapsavsetninger i periode Nye spesifiserte tapsavsetninger i perioden Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden = Spesifisert tapsavsetning Uspesifisert tapsavsetning /- Periodens uspesifiserte tapsavsetning = Uspesifisert tapsavsetning Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger (1 800) Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad IKKE INNTEKTSFØRTE RENTER PÅ BALANSEFØRTE UTLÅN Tapsavsetning og tapskostnad Påløpte ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån pr Periodens inntektsføring av tidligere perioders renter på utlån Påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som har gått ut av balansen Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som er identifisert som tapsutsatt = Påløpte ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån pr NOTE 4: INNSKUDDSKUNDER GEOGRAFISK FORDELING AV INNSKUDD Beløp Prosent Beløp Prosent Østlandet % % Vestlandet % % Sørlandet % % Midt-Norge % % Nord-Norge % % Utlandet % % Sum % % Fordelingen angir kundens folkeregistrerte adresse. SEKTOR OG NÆRINGSFORDELING AV INNSKUDD Beløp Prosent Beløp Prosent Lønnsmottakere o.a % % 13

14 NOTE 5: OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER GEOGRAFISK FORDELING AV UTLÅN Verdipapirer Statskasseveksler Beløp Rentesats Beregningsmåte Anskaffelseskostnad Veid gjennomsnitt Bokført verdi ,2 % - effektiv rente Markedsverdi Statsobligasjoner Anskaffelseskostnad Veid gjennomsnitt Bokført verdi ,8 % - effektiv rente Markedsverdi NOTE 6: AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Beholdning Tilgang og avgang - (25 502) Reklassifiseringer (brutto) - - Nedskriving i regnskapsåret/reversering av tidligere års nedskriving - - Beholdning Posten besto i i sin helhet av en plassering på 25,5 mill. kroner i pengemarkedsfondet Pareto Likviditet. NOTE 7: VARIGE DRIFTSMIDLER Bokført pr Anskaffet Avgang 20 Ordinære avskrivninger Bokført pr Det er benyttet følgende avskrivningssatser: Maskiner/inventar 20 % IT-utstyr, programvare o l 33 % NOTE 8: GJELD Beløp Prosent Beløp Prosent Beregningsmåte Innskudd fra publikum ,73 % ,03 % Veid gjennomsnitt - effektiv rente Banken har ikke gjeld i annen valuta. Banken har ikke stilt eiendeler som sikkerhet for gjeld. 14

15 NOTE 9: ANSVARLIG LÅN I forbindelse med bankens etablering i 2001 ble det tatt opp et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån på konvertible obligasjoner pålydende kr ,- til tegningskurs kr ,- pr obligasjon. Lånets rentesats er 10 % p.a. fast for hele lånets løpetid. Rente betales årlig etterskuddsvis. Lånet har en løpetid på 5 år + 5 år og forfaller i sin helhet Obligasjonseierne kan når som helst fra og med og i en periode på inntil fem år konvertere obligasjoner til aksjer til en konverteringskurs på kr 32. Bankia kan etter 5 år innløse lånet. Det er for kostnadsført 2,0 mill. kroner som rentekostnader knyttet til den ansvarlige lånekapitalen. Ingen obligasjoner er pr blitt konvertert. NOTE 10: KAPITALDEKNING Kravet til kapitaldekning er i henhold til konsesjonsvilkårene 10 %. Banken hadde en kapitaldekning på 14,9 % ved utgangen av året. SPESIFIKASJON AV BEREGNINGSGRUNNLAGET Nominelle beløp pr. risikovekt Vektet beløp 0 % 20 % 50 % 100 % Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Kontanter og fordringer på sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Kortsiktige plasseringer i verdipapirer - - Utlån Øvrige fordringer Anleggsmidler Sum Eiendeler ANSVARLIG KAPITAL BESTÅR AV: Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lånekapital med konverteringsrett Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Risikoveid balanse - tapsavsetninger Kapitaldekning 14,9 % 17,7 % Forskjellen mellom kjernekapital og egenkapital kommer som følge av at utsatt skattefordel og balanseførte pensjonsmidler ikke inngår i kjernekapitalen. Bankia har ikke eiendeler som inngår i handelsporteføljen eller i fremmed valuta. NOTE 11: EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen inskutt egenkapital Annen egenkapital sum Egenkapital Opsjonsutøvelse/aksjeemisjon 21. nov Direkteførte kostnader ved aksjeemisjoner Årets resultat Egenkapital Overføring av del av årets resultat til overkursfond skyldes korreksjon som følge av en unøyaktighet i skatteberegningen i. Se også note

16 NOTE 12: POSTER UTENOM BALANSEN Bankia har avgitt en garanti på kr overfor Forretningsbankenes sikringsfond som kompensasjon for fondets underdekning ifht. dets krav til kapitaldekning. NOTE 13: AKSJONÆRFORHOLD Bankia har en aksjeklasse, hvor hver aksje gir én stemme. Pålydende pr. aksje er kr 10,-. Fra tidligere år er utstedt 1 mill. frittstående tegningsretter som til sammen gir rett til å kreve at det utstedes inntil 1 mill. aksjer i Bankia Bank med tegningskurs kr 32,-. Retten til å kreve utstedt aksjer utløper Det er videre fra tidligere år utstedt et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån på 20 mill. kroner som gir obligasjonsinnehaverne rett til å kreve konvertert obligasjonene til aksjer til en konverteringskurs på kr 32,- når som helst frem til og med Dette innebærer en samlet rett til å kreve utstedt aksjer. Selskapets opsjonsordning for nøkkelpersonell innebærer en rett for opsjonsinnehaverne frem til og med til å kreve utstedt inntil aksjer. Opsjonene tildeles med innløsningskurs lik markedskurs ved tildelingen. Det er pr utstedt opsjoner innenfor denne ordningen. I ble opsjoner innløst i henhold til denne ordningen. Antall utestående opsjoner er pr Som følge av innløsningen av opsjonene i har Bankia gjennomført en kapitalutvidelse og utstedt nye aksjer i. AKSJONÆRER PR Eierandeler består her av konsoliderte eierandeler i henhold til finansieringsvirksomhetsloven 2-6. Konsolidert eierandel er ført opp under største eier innenfor de konsoliderte eierne Navn / Selskap Antall aksjer Eierandel MERIDIAN AS ,7 % SELVAAG INVEST A/S ,7 % ARMADILLO AS ,7 % KISTEFOS VENTURE CAPITAL AS ,7 % B SKAUGEN AS ,8 % CANICA AS ,6 % STRØMMEN FORVALTNING AS ,9 % OBOS FORRETNINGSBYGG AS ,8 % PARETO SECURITIES ASA ,6 % JOSTEIN SVENDSEN ,7 % CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ ,5 % ARTEL HOLDING A/S ,3 % SKEIE GROUP AS ,2 % EIRIK HOLTEDAHL ,8 % CEDOLF AS ,7 % RAIMOND PETTERSEN ,7 % TRYM SKEIE ,4 % BOREA AS ,3 % NICOLAS HORN ,3 % ØVRIGE AKSJONÆRER ,2 % Total ,0 % 16

17 Aksjer og tegningsretter som eies direkte av medlemmer av bankens styre, kontrollkomité, representantskap og ledende ansatte med personlige nærstående: Opsjoner og tegningsretter Konvertible obligasjoner 1) Navn Posisjon Aksjer Styret og adm dir Christina Åhlander Administrerende direktør Bjørn Elvestad Styreleder Trym Skeie Nestleder styre Tom O. Collett Styremedlem Hanne M. B. Rischmann Styremedlem (ansattes representant) Odd Eide Styremedlem Svein V Simensen Styremedlem Eirik Holtedahl Styremedlem (varamedlem for ansattes representant) Sum styret og adm dir Representantskapet og kontrollkomitéen Aksjonærvalgt gruppe Tom B. Knudsen Leder representantskap 1 Bryn Skaugen Nestleder representanskap 1 Jan Petter Falck Medlem representantskap 1 Jørgen Kjærnes Medlem representantskap og varamedlem kontrollkomite 1 Terje Sommer Medlem representantskap og nestleder kontrollkomite Gunnar Sandvik Medlem representantskap Finn B. Jacobsen Medlem representantskap og leder kontrollkomite 1 Jon Pran Medlem representantskap 1 Thomas Berntsen Medlem representantskap 1 Jan-Ole Stangeland Medlem representantskap 1 Ansattevalgt gruppe May Myhre Medlem representantskap Raimond Pettersen Medlem representantskap Erik Flood Medlem representantskap Kristian Sjuve Medlem representantskap Sum representantskapet og kontrollkomitéen Øvrige ledende ansatte Tor Erland Fyksen Driftsdirektør Tommy Österlund Kreditt-og analysedirektør Nina Nordby Markedsdirektør Sum øvrige ledende ansatte Sum alle ) Hver obligasjon kan konverteres til 312,5 aksjer. NOTE 14: ANSATTE Banken hadde ved årsskiftet 16 ansatte. Gjennomsnittlig antall ansatte i var 14,6. 17

18 NOTE 15: YTELSER TIL LEDENDE PERSONER MV Administrerende direktør Christina Åhlander hadde ved årsskiftet en årlig lønn på kr Styrets valgte medlemmer mottar årlig kr pr. medlem i honorar. Årlig honorar for styreleder utgjør kr Representantskapets leder mottar et årlig honorar på kr Medlemmer av representantskapet mottar kr pr. møte. Kontrollkomitéens leder mottar årlig honorar på kr , mens komitéens to medlemmer mottar årlig kr Administrerende direktør og styrets medlemmer inngår i bankens opsjonsordning. Nærmere spesifikasjon er gitt i egen note. Administrerende direktør har en etterlønnsavtale som innebærer at administrerende direktør har krav på lønn i 9 måneder etter en eventuell oppsigelse fra selskapets side. Rett til etterlønn bortfaller dersom administrerende direktør tiltrer en ny stilling i løpet av denne perioden. Ved oppsigelse fra administrerende direktørs side, påhviler det en konkurransebegrensning med 6 måneders varighet, som innebærer at administrerende direktør bl a ikke kan ta ansettelse eller oppdrag for konkurrerende virksomhet. Så lenge konkurransebegrensningen er virksom påløper det rett til 75 % av brutto lønn. Selskapet kan heve konkurransebegrensningen. Administrerende direktør har videre en pensjonsavtale med utbetaling tilsvarende 66 % av brutto lønn på fratredelsestidspunktet fra fylte 64 år. Ledende ansatte for øvrig har tilsvarende konkurranseklausuler, men med rett til 100 % av lønn så lenge klausulen er virksom. Disse har ikke annen rett til etterlønn. Disse har videre en pensjonsavtale med utbetaling tilsvarende 66 % av brutto lønn på fratredelsestidspunktet fra fylte 67 år. Årets kostnad knyttet til administrerende direktørs pensjonsordning utgjorde kr ,- for. NOTE 16: GODTGJØRELSE TIL REVISOR Andre attestasjonstjenester bistand bistand godtgjørelse Teknisk Annen Sum Revisjon PricewaterhouseCoopers NOTE 17: LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSER TIL LEDENDE PERSONER, ANSATTE MV Det er ikke utstedt garantier til ansatte og tillitsmenn. Lån er kun utstedt gjennom kredittkort og på samme vilkår som til andre kunder. Banken har følgelig ordinær fortjeneste på denne typen lån. Innvilget kredittramme Administrerende direktør Styreleder Styre for øvrig Kontrollkomite 75 - Representantskap for øvrig Ansatte for øvrig Sum NOTE 18: LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER Ordinære lønnskostnader Feriepenger Sum lønn Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum personalkostnader

19 NOTE 19: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Banken har en pensjonsordning for sine ansatte som gir utbetaling tilsvarende 66 % av brutto lønn på fratredelsestidspunktet. Pensjonsordningen omfattet alle ansatte per SPESIFIKASJON AV ÅRETS PENSJONSKOSTNAD sikret usikret sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidler(48) (92) + Resultatførte estimatendringer(2) Administrasjonskostnader Periodisert arbeidsgiveravgift = Periodens netto pensjonskostnad SPESIFIKASJON AV ÅRETS PENSJONSFORPLIKTELSE sikret usikret sum Estimerte pensjonsmidler Estimert påløpt pensjonsforpliktelse = Estimert netto pensjonsmidler / (netto pensjonsforpliktelse) 50 (631) (581) + Ikke resultatført virkning av forskjell mellom estimat og faktisk (306) 270 (36) Netto ikke resultatført virkning av planendring = Netto balanseførte pensjonsmidler / (Netto pensjonsforpliktelser) (255) (361) (617) + Periodisert arbeidsgiveravgift = Balanseførte pensjonsmidler (pensjonsforpliktelser) inkl. arbeidsgiveravgift (255) (361) (617) FORUTSETNINGER VED BEREGNING AV PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER Forventet avkastning på pensjonsmidler: 7,0 % Diskonteringsrente: 6,0 % Årlig lønnsvekst: 3,3 % Årlig G-vekst 2,5 % Årlig regulering av pensjonene: 2,5 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftfaktor 14,1 % NOTE 20: ANDRE DRIFTSKOSTNADER Direkte kunderelaterte kostnader (kundesenter mv) Kostnader knyttet til leide lokaler Andre eksterne tjenester (revisjon, regnskap, juridisk mv) Øvrige poster Sum andre driftskostnader

20 NOTE 21: HUSLEIE OG HUSLEIEKONTRAKT Banken har kontorlokaler i Kronprisensgate 5, Oslo. Kontrakten ble fornyet i og utløper i februar Husleiekostnaden for utgjorde kr NOTE 22: SKATT Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Endring Skatteøkende midlertidige forskjeller Driftsmidler Pensjonsmidler, sikret Skattereduserende midlertidige forskjeller Pensjonsforpliktelse 3 (354) (357) Pensjonsforpliktelse, usikret (290) (361) (72) Netto midlertidige forskjeller 45 (292) (337) Underskudd til fremføring (59 531) (67 512) Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen (59 822) (67 849) 28 % Utsatt skattefordel (16 750) (18 998) ÅRETS SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT FREMKOMMER SLIK Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 409 Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel (45) Korreksjon av tidligere unøyaktighet i underskudd til fremføring (1 478) Skattepliktig inntekt Bruk av fremførbart underskudd (7 981) Grunnlag for betalbar skatt/underskudd til fremføring i (balansen) - 28 % av grunnlag for betalbar skatt (i skattekostnaden) - Endring i utsatt skatt/skattefordel For lite/for mye avsatt i fjor - Sum skattekostnad på ordinært resultat FORKLARING TIL ÅRETS SKATTEKOSTNAD 28 % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28 %) 114 Korreksjon av tidligere unøyaktighet i underskudd til fremføring (28 %) (414) Beregnet skattekostnad

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Årsrapport 2002. Bankia Bank ASA

Årsrapport 2002. Bankia Bank ASA Årsrapport 2002 Bankia Bank ASA Innhold Innhold 2 Året 2002 i korte trekk 3 Årsberetning 4 Årsregnskap 2002 10 Noter til årsregnskapet 14 Utvikling i sentrale størrelser over tid 30 Revisors beretning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer