Sparebanken Pluss Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Pluss Årsrapport 2012"

Transkript

1 Sparebanken Pluss Årsrapport 2012

2 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Revisors beretning Kontrollkomiteens melding 64 Tillitsvalgte i Sparebanken Pluss 65 Organisasjonskart Kontaktinformasjon Sparebanken Pluss 66 Personmarked 68 Næringslivsmarked 71 Sparebanken Pluss, Lillesand 72 Gavevirksomhet 73 Sponsorvirksomhet

3 STORBANK PÅ SØRLANDET Yes Sør! sa vi i Pluss. Sør returnerte med tilsvarende til Pluss. I begynnelsen av mars 2013 var vi dermed enige om å fusjonere de to store regionbankene på Sørlandet, til en stor enhet. Mange forsøk har vært gjort gjennom årene, både på 80-, 90- og 2000-tallet. Hver gang har det imidlertid strandet på ulike forhold, ikke minst symbolverdiene. Denne gangen ble det likevel annerledes, trolig fordi vi også startet diskusjonene på en annen måte. Det var den industrielle idé om hva bankene skulle utvikle seg som og til, som var det førende tema; sparebankideens innhold om å være der for landsdelen og på landsdelens premisser. Sparebankene er i hovedsak selveiende stiftelser, og det å ha som bankens bærende idé at vi skal være med å utvikle regionen til et godt sted å bo og etablere seg i, står fortsatt like fast både som en fremtidsvisjon og en bankvisjon. Når perspektivet både på innhold og tid har en slik dimensjon, var det også lettere å få på plass symbolverdiene. For det å stille spørsmålet igjen om 25 år: gjorde vi det riktige i 2013? Hadde vi den riktige fremtidsforståelsen? Den riktige analysen? Forståelsen av hva som skulle til for å bidra til finansielle løsninger i regionen? Vi føler oss veldig sikre på svaret: skape en stor bank som forstår regionen, tenker regionalt og er i regionen. Det er da vi kan bidra til vekst og utvikling i landsdelen ut over det vi representerer hver for oss som Pluss og Sør. Derfor tror vi så sterkt på den industrielle idé. Derfor er vi også så faste i troen på at vi denne gang skal lykkes fullt ut. Samtidig er ambisjonen sterk og klar om å utvikle en bank som har de kvaliteter en stor bank skal ha: styrke for næringslivet, tilstrekkelig egenkapital for videre utvikling, teknologisystemer for kontroll og oppfølging, distribusjonskraft og ikke minst kompetanse til å være en god rådgiver og finansiell partner. Det å beholde hovedkontoret i landsdelen og utvikle kompetanseinnholdet regionalt tror vi vil være et viktig bidrag til nettopp regional vekst og utvikling. intern kommunikasjon, sterk eksportindustri, utvikling av nye næringer med høyt kompetanseinnhold, utvikling av høyskole til universitet, satsing på kultur med Kilden som den nye spydspissen. Det er en livskraftig landsdel i vekst og utvikling, og med mye spennende utviklingspotensiale. I tillegg har begge bankene engasjert seg i markeder også utenfor Sørlandet; Sør i Telemark og Pluss mot KNIF alle de kristne organisasjonene. Dette er spennende markedssegmenter som gir viktige, komplementære bidrag til banken(e)s helhet og utviklingsmuligheter. Som inngang til fusjonen har også Plussbank et økonomisk knallår bak seg; 2012 ble Best Ever! Som det fremgår av årsrapporten er det ikke kjappe gevinster og lure investeringer som setter sitt preg på resultatet, men sikkert, langsiktig bankhåndtverk. Fra den spede start i 1824 som Christianssands Sparebank, har banken gjennom snart 200 år utviklet seg sterkt gjennom nettopp skomaker bli ved din lest tankegangen; å gjøre det vi kan, og å kunne det vi gjør. Det gir mulighet for spisset kompetanse inn på alle bankens kjerneområder, kunderettede så vel som stab. Kombinasjonen av gode og voksende inntekter, lav kostnadsbase, minimale tap og lavt mislighold, er etter vår mening uslåelig god. Det skal vi også fortsette med fremover. Et resultat før skatt på 403 mill. kroner (281 mill. kroner for 2011) og en forvaltningskapital på 44,1 mrd. kroner (40.5 mrd. kroner) uttrykker både styrke og styring. Med en andel på ca 60/40 privat/næring understrekes også satsingen på helhet for regionen. Banken for Sørlandet er vårt motto. Vi er det. Vi vil det. Det er derfor vi er der. Det er det gode innhold av sparebankideen. Nye muligheter var overskriften her i fjor. Vi er midt i dem nå. Det skal vi benytte for å bli enda bedre som Banken for Sørlandet. Samtidig vil den fusjonerte bank ha mulighet for å hente ut stordriftfordeler og synergier. Plussbank er i dag en av de, om ikke den, mest kostnadseffektive banker i Norge, dvs. kostnader i prosent av både inntekter og forvaltning. Denne driftkompetansen skal videreutvikles i den fusjonerte bank. Dette ikke bare sikrer banken videre i et utfordrende, konkurransepreget bankmarked, det er også godt nytt for kundene; kostnadseffektivitet gir grunnlag for å være med i nettopp konkurransen om de beste kundene, både på person- og bedriftsmarkedet. For viljen til videre satsing i alle kundesegmenter, er sterk og klar. Både Pluss og Sør er veldrevne og godt kapitaliserte banker, og har langt høyere kapitaldekning enn det de nye forskriftene både på europeisk og norsk nivå forutsetter. Det gir store muligheter i og for landsdelen. Sørlandet har vært og vil bli en spennende region å utvikle banken i. Sterk økonomisk utvikling, god befolkningsvekst, veiutbygging for bedre Stein A. Hannevik Adm. direktør 1

4 HOVEDTREKK 2012 SOLID RESULTAT et hadde et driftsresultat før skatt på 403 mill. kroner, det beste i bankens historie. LAV KOSTNADSPROSENT Kostnader målt i prosent av bankens inntekter utgjorde 37,1 prosent i Det er lavest av landets regionbanker. LAVT MISLIGHOLD Brutto mislighold over 90 dager var ved årsskiftet 0,32 prosent for konsernet og 0,46 prosent for morbank. Nivået på misligholdte lån over 90 dager vurderes som meget lavt. LAVE UTLÅNSTAP Netto tap på utlån og garantier utgjorde 21 mill. kroner i Dette utgjør 0,06 prosent av brutto utlån ved årsskiftet. GODT KONTANTUTBYTTE Kontantutbyttet på bankens egenkapitalbevis ble kr. 10, : FUSJON PLUSS SØR I mars 2013 inngikk styrene i de to regionbankene en intensjonsavtale om å fusjonere bankene med virkning fra 1. januar NØKKELTALL Utlånsvekst (brutto utlån) (%) 7,3 8,6 11,9 7,4 16,0 Herav: Personmarked 7,7 11,7 12,3 6,6 12,1 Næringslivsmarked 8,0 8,5 12,1 9,2 21,2 Organisasjonsmarked 1,6-12,8 8,7 Innskuddsvekst (%) 26,8 2,2 5,6 9,5-3,6 Innskuddsdekning (%) (morbank) 1 77,5 64,8 70,7 63,4 51,1 Innskuddsdekning (%) (konsern) 1 54,5 46,1 49,1 51,9 51,1 Forvaltningskapitalvekst (%) 8,9 9,8 4,8 15,4 17,5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr.) Kostnader i prosent av inntekter (%) 2 37,1 43,9 34,2 34,0 42,6 Tap på utlån i prosent av brutto utlån (%) 0,06 0,06 0,08 0,09 0,18 Egenkapitalrentabilitet etter skatt (%) 3 10,7 7,8 11,3 12,8 7,9 Børskurs ved utgangen av året (kroner) Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (morbank) (kr.) 4 15,3 11,5 15,6 17,3 11,4 Kurs/fortjeneste (P/E) (morbank) 5 7,7 12,3 11,6 10,0 11,7 Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (konsern) (kr.) 4 18,1 12,6 17,5 18,7 11,4 Kontantutbytte pr. egenkapitalbevis (kr.) 10,0 6,5 8,5 8,5 12,0 Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (kr.) Kurs/bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (P/BV) 7 0,7 0,9 1,2 1,2 1,0 Egenkapitalbeviskapital i prosent av EK pr ,4 7,8 8,1 8,5 9,0 Kapitaldekning (%) 8 13,4 14,3 14,7 14,2 13,5 Kjernekapitaldekning (%) 9 13,4 12,5 12,8 12,2 11,4 Kjernekapitaldekning (morbank) (%) 9 14,4 14,3 15,2 13,4 11,4 Antall ekspedisjonssteder Antall årsverk Definisjoner: : 1 Innskudd fra kunder / netto utlån til kunder. 2 Sum andre driftskostnader / netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og sum andre inntekter. 3 Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital. 4 Egenkapitalbeviseiernes andel av driftsresultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis. 5 Børskurs ved utgangen av året/fortjeneste pr. egenkapitalbevis. 6 Bokført verdi av egenkapitalbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond / utestående egenkapitalbevis. 7 Børskurs ved utgangen av året/ bokført verdi av egenkapitalbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond. 8 Total ansvarlig kapital / risikovektet balanse. 9 Kjernekapital / risikovektet balanse. 2

5 HOVEDTALL mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % FRA RESULTATREGNSKAP: Netto renteinntekter 551 1, , , , ,62 Sum andre driftsinntekter 124 0, , , , ,07 Sum driftskostnader 251 0, , , , ,73 Driftsresultat før tap 424 1, , , , ,95 Tap på utlån, garantier m.v. 21 0, , , , ,17 Driftsresultat 403 0, , , , ,78 Skatt 113 0, , , , ,24 Resultat for regnskapsåret 290 0, , , , ,54 FRA BALANSE: (pr ) Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital KVARTALSVIS RESULTAT 2012/2011 MILLIONER KRONER 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte o. a. inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m. v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Driftsresultat Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Resultat for perioden Netto estimatavvik, pensjoner Totalresultat KVARTALSVIS RESULTAT I % AV GJ.SNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto renteinntekter 1,33 1,28 1,33 1,33 1,25 1,28 1,11 1,25 Sum andre driftsinntekter 0,21 0,43 0,05 0,50-0,12 0,04 0,39 0,31 Sum driftskostnader 0,60 0,53 0,62 0,65 0,60 0,56 0,59 0,66 Driftsresultat før tap 0,94 1,17 0,76 1,19 0,53 0,76 0,91 0,89 Tap på utlån, garantier m.v. 0,12 0,03 0,02 0,03 0,13 0,01 0,03 0,02 Driftsresultat 0,82 1,14 0,74 1,16 0,40 0,75 0,88 0,87 3

6 ÅRSBERETNING 2012 FOR SPAREBANKEN PLUSS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2012 Den økonomiske veksten utviklet seg igjen negativt for euroområdet i For å få bukt med et stadig økende statsgjeld, gjennomførte flere land i euroområdet innstramming i finanspolitikken. Dette hemmet den økonomiske produksjonen i disse landene. Amerikansk økonomi viste en moderat veksttakt i 2012 med et bakgrunnsteppe av usikkerhet knyttet til hvordan en stadig økende offentlig gjeld skulle håndteres. I løpet av 2012 svekket den økonomiske veksten seg også i flere fremvoksende økonomier. Som helhet bidro vekstlandene likevel til at verdensøkonomien bibeholdt en veksttakt på rundt 3 prosent. Norsk økonomi fortsatte også i 2012 å utvikle seg positivt til tross for svake internasjonale konjunkturer. Veksten i fastlandsøkonomien økte fra 2,5 prosent til 3,5 prosent i Det var særlig leverandørindustriens leveranser til oljesektoren som bidro til produksjonsveksten. Bedrifter med annen eksportrettet virksomhet var i større grad negativt påvirket av svakere etterspørsel fra Europa, sterk krone og høyt kostnadsnivå. De negative effektene tiltok i løpet av Norske husholdninger kunne i 2012 nyte godt av lave renter, et godt lønnsoppgjør og lav arbeidsledighet. Etterspørselen etter forbruksvarer fra norsk varehandel og tjenesteleverandører var imidlertid stabil. Forbruksveksten var relativt sett lav sett i forhold til tidligere perioder hvor forbrukerne har hatt reallønnsvekst. Norske husholdninger sparer nå vesentlig mer enn før finanskrisen. Spareraten utgjør 8-9 prosent av disponibel inntekt. Boligprisene steg med knappe 8 prosent i 2012 ned fra 9 prosent året før. Høy reallønnsvekst, sterkt arbeidsmarked og stor arbeidsinnvandring i kombinasjon med relativt lav boligproduksjon, bidro til videre vekst i boligprisene. Kjerneinflasjonen var lav også i Den innenlandske kjerneinflasjonen utgjorde 2 prosent, opp fra 1,4 prosent i Prisfall på importerte varer og sterk krone bidro til å trekke inflasjonstallet ned. Husholdningenes gjeldsvekst var 7,2 prosent og oversteg derved inntektsveksten også i Norske myndighetene har som målsetting å dempe kredittveksten for husholdningssektoren blant annet ved å regulere bankenes utlånsaktivitet på ulike måter. Ved inngangen til 2012 introduserte den europeiske sentralbanken (ECB) en låneordning som gav europeiske banker ubegrenset tilgang til treårslån til 1 prosent rente. Dette gav god drahjelp til bankene, og bidro i en overgangsfase også til at statsrentene ble presset ned som følge av at bankene investerte i statsobligasjoner. I tillegg annonserte EUs sentralbanksjef i juli at ECB var klar til å implementere nødvendige tiltak for å stabilisere eurosonen. På høstparten sa ECB seg villig til å bidra til kortsiktig refinansiering av gjeldstyngede euroland, forutsatt at landene innordnet seg regleverket for å ta imot kriselån fra IMF med de konsekvenser dette ville innebære for det enkelte lands autonomi. EUs permanente krisefond kom på plass i oktober og ECB overtok tilsynsansvaret for flere store banker i desember. I USA videreførte også FED en ekspansiv pengepolitikk i FED kom i løpet av året med stadig klarere signaler om at styringsrenten ville bli holdt lav lenge, også etter at den økonomiske veksten hadde begynt å ta seg opp. Et obligasjonsoppkjøpsprogram for å avhjelpe situasjonen i boligmarkedet ble også introdusert i Bakgrunnen for den ekspansive pengepolitikken var behovet for innstramming i finanspolitikken, noe alle politiske partier i kongressen var enige om å gjennomføre. Doseringen mellom kutt i offentlig forbruk og skatteøkninger bidro imidlertid også i 2012 til politiske konflikter og finansiell uro i USA. I 2012 falt den økonomiske veksten i Kina til den laveste på mer enn 10 år. Svakere etterspørsel etter kinesisk produserte varer var en viktig forklaringsfaktor. Innenlandsk etterspørsel og forbruk holdt seg riktignok oppe blant annet som følge av lav arbeidsledighet ble et urolig år i valutamarkedet. Den negative økonomiske utviklingen for eurosonen bidro til at euroen svekket seg markant mot ulike valutaer. Som konsekvens av fallende risikovilje i markedet medførte søken etter trygge investeringer til at antatt sikre valutaslag styrket seg kraftig. ECB ble med implementering av sine pengemarkedstiltak en viktig bidragsyter til utviklingen i valutamarkedet i For aksjemarkedet ble også 2012 et turbulent år. Internasjonalt var børsene preget av amerikansk økonomisk politikk og presidentvalg, avtakende økonomisk vekst i Asia og ikke minst krisen i eurosonen. Stor usikkerhet knyttet til hvordan politikerne skulle klare å håndtere krisen i Europa påvirket interessen for aksjeinvesteringer negativt. Investeringene fant i økende grad sted i andre aktivaklasser enn aksjer og omsetningsaktiviteten i aksjemarkedet gikk ned. Hovedindeksen på Oslo Børs steg likevel med 15,4 prosent i VIRKSOMHETSOMRÅDE OG MARKED Sparebanken Pluss er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalingsformidling. I bankens visjon sies det blant annet følende: Sparebanken Pluss skal være Banken for Sørlandet ; en ledende, solid og selvstendig bank med Sørlandet som sitt hovedmarked. Banken har sitt hovedkontor i Kristiansand og har totalt 14 kontorer, 10 i Vest Agder og 4 i Aust Agder. Kontoret i Øvrebø ble lagt ned i juli etter at bygget, hvor banken holdt til, ble totalskadet i brann. Kundene blir nå betjent fra kontoret i Vennesla sentrum. De siste åtte årene har banken åpnet seks nye kontorer, - h.h.v. i Arendal, Grimstad, Lillesand, Søgne, Kvinesdal og Flekkefjord. De nye kontorene har tilført et stort antall nye kunder og har vært viktige for bankens totale vekst de senere år. 6,4 mrd. kroner, eller 18,2 prosent av bankens totale utlån, kan henføres til de nye kontorene. Sparebanken Pluss har tre kontorer i Kristiansand og er den eneste banken med flere enn ett kontor i byen. Konkurransen i bankmarkedet på Sørlandet er meget sterk. Dette gjelder både på person og bedriftsmarkedet. Flere av de store norske og 4

7 nordiske bankene har vært til stede i flere år. I tillegg er det på Sørlandet fortsatt er rekke mindre lokale sparebanker. Bankens totale utlån på 36 mrd. kroner fordeler seg med 62 prosent på personmarkedet og 38 prosent på bedrifts- og organisasjonsmarkedet. Av utlånene til personkunder er nesten 47 prosent overført til Pluss Boligkreditt AS, - bankens heleide boligkredittselskap. Totalt økte utlånene i 2012 med 7,3 prosent. Veksten fordeler seg med h.h.v. 8 prosent på personmarkedet og 7 prosent på bedrifts- og organisasjonsmarkedet. Både absolutt og relativt økte utlånene sterkest i bankens hovedmarked, - Agderfylkene. Andelen utlån utenfor bankens hovedmarked utgjør 6,8 mrd. kroner eller 19 prosent av totalvolumet. En stor del av dette volumet kan knyttes til bankens avtale med de kristne organisasjonene Kristen Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF). Ellers dreier det seg i hovedsak om utflyttede sørlendinger. De fleste av disse kundene holder til i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. De to siste årene har banken økt innskuddene betydelig. I 2012 var økningen hele 26,7 prosent fordelt med en økning på 12,7 prosent på personmarkedet og 37,3 prosent på bedriftsmarkedet. Dette skyldes ikke minst at banken i 2012 etablerte et eget innskuddssenter. I tillegg ble det ansatt egne innskuddsansvarlige ute i kontorene. Økt fokus på innskudd i alle ledd i banken forventes å gi ytterligere innskuddsøkning og bedring av innskuddsdekningen i årene fremover. Banken har avtale med Tennant Forsikring om leveranse av skade- og personforsikringer. Tennant er en del av Gjensidige Forsikring. Sparebanken Pluss har avtale med tre leverandører av aksjefond, - Skagen Fondene, DnB Asset Management og Odin Forvaltning. I 2012 var salget av aksjefond til bankens kunder forholdsvis lavt. Siden 2007 har Sørlandet Boligbyggelag og Sparebanken Pluss samarbeidet om eiendomsmegling. Begge har 20 prosent hver av aksjene i Plussmegleren Holding AS. De øvrige aksjene eies av seks av meglerne med 10 prosent hver. Plussmegleren har tre kontorer, - henholdsvis i Kristiansand, Vennesla og Mandal som ble åpnet ved årsskiftet. DRIFTSRESULTATET et hadde i 2012 et resultat før skatt på 403 mill. kroner, mot 281 mill. kroner i Resultatet tilsvarte 0,97 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,73 prosent året før. ets rentenetto utgjorde 551 mill. kroner, mot 479 mill. kroner året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde rentenettoen 1,32 prosent, mot 1,24 i Andre driftsinntekter utgjorde 124 mill. kroner. Sett i forhold til 2011 er dette en økning på 66 mill. kroner. Økningen er vesentlig knyttet til svingninger i underposten Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer. Posten gjelder hovedsakelig kurssvingninger på likviditetsporteføljen av obligasjoner, samt kursjustering av fastrenteutlån. Sum driftskostnader utgjorde 251 mill. kroner og har økt med 15 mill. kroner i forhold til Kostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 0,60 prosent, mot 0,61 prosent året før. Kostnader i forhold til inntekter utgjorde totalt 37,1 prosent, mot 43,9 prosent ett år tidligere. TAP PÅ UTLÅN OG MISLIGHOLD Banken hadde for 2012 en brutto tapskostnad på utlån på 26 mill. kroner. Inngang på tidligere konstaterte tap utgjorde 2 mill. kroner. I tillegg var det inngang på garanti knyttet til Eksportfinans slik at netto tapskostnad i 2012 var på 21 mill. kroner. Bankens nedskrivninger på grupper av utlån utgjorde ved årsslutt 92 mill. kroner som er 0,26 prosent av konsernets brutto utlån. Med den sammensetning av utlånsporteføljen som banken har på ulike næringer, og den risiko som ligger i porteføljen, vurderer styret at nedskrivningene har et tilfredsstillende nivå, og er tilstrekkelige til å dekke kredittrisikoen i bankens utlånsportefølje. Gjennom 2012 har det vært en markert reduksjon i brutto mislighold over 30 dager fra 204 mill. kroner til 134 mill. kroner. Andelen av mislighold over 90 dager er redusert fra 125 mill. kroner til 116 mill. kroner. Forholdet mellom brutto mislighold over 90 dager og brutto utlån utgjør dermed 0,46 prosent for morbank og 0,32 prosent for konsernet, mens tilsvarende tall for 2011 var henholdsvis 0,53 prosent og 0,38 prosent. Nivået på misligholdte lån over 90 dager vurderes som meget lavt. Banken har gjennom mange år hatt meget lave tapskostnader, og dette var også gjeldende under finanskriseperioden i 2008 og Basert på erfaringstall, lokale markedsforhold og sammensetningen av eksisterende portefølje samt den foreliggende konjunktursituasjon, forventes det at bankens netto tapskostnad for 2013 vil ligge på omtrent samme nivå som for For perioden opprettholdes det en målsetting om at bankens totale tapsnivå fortsatt skal ligge godt under 0,25 prosent av brutto utlån. OVERSKUDD OG DISPONERING Årsoverskuddet, etter beregnet skattekostnad på 113 mill. kroner, utgjorde 290 mill. kroner for konsernet. Resultat etter skatt i 2011 var 195 mill. kroner. For morbanken ble overskuddet for 2012 på 244 mill. kroner. Styret foreslår at årsoverskuddet for Sparebanken Pluss på 244 mill. kroner disponeres som følger: (1 000 kr.) Utbytte kr. 10,00 pr. egenkapitalbevis Overført til utjevningsfond Overført til gavefond Overført til grunnfondet

8 Under henvisning til lov om årsregnskap m.v. 3-3, bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. et driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter. FORVALTNINGSKAPITAL Ved utgangen av 2012 var forvaltningskapitalen mill. kroner. Det er en økning i forhold til utgangen av 2011 på mill. kroner eller 8,9 prosent. INNSKUDD Innskudd fra kunder var ved utgangen av mill. kroner. Veksten fra har vært på mill. kroner eller 26,8 prosent. Veksten er godt fordelt mellom næring, privat og ulike avdelingskontorer. Ved årsskiftet var 77,5 prosent av morbankens utlån finansiert ved kundeinnskudd. På konsernbasis utgjorde tallet 54,5 prosent. Veksten i forvaltningskapitalen søkes finansiert hovedsakelig gjennom innskudd og langsiktig opplåning i det norske og internasjonale penge- og kapitalmarkedet. Innskudd/brutto utlån (mill. kroner) Innskudd Brutto utlån morbank Brutto utlån Pluss Boligkreditt AS konsernet en ansvarlig kapital, som også er kjernekapital, på mill. kroner. Kapitaldekningsprosenten og kjernekapitaldekningsprosenten var på 13,4 prosent for konsernet og 14,4 prosent for banken (ekskl. Pluss Boligkreditt AS). Kjernekapitaldekningen utgjorde i 2011 henholdsvis 12,5 prosent for konsernet og 14,2 prosent for banken (ekskl. Pluss Boligkreditt AS). Da EUs kapitaldekningsdirektiv, Basel II, ble implementert i Sparebanken Pluss fra , valgte banken å benytte standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Myndighetene vurderer nå endringer i så vel kapitaldekningskrav som risikovekter for bankene, og foreløpig er det ikke avklart hvordan dette vil påvirke standardmetoden i forhold til IRB-metoden (Internal Rating Based). Sparebanken Pluss vurderer imidlertid at en søknad om IRBgodkjennelse uavhengig av kapitaldekningshensyn vil gi banken positive effekter innenfor risikostyring. Banken vurderer å iverksette en prosess slik at man blir i stand til å kunne søke Finanstilsynet om godkjennelse for å kunne bruke IRB. En viktig del av kapitaldekningsreglene er at banken skal foreta en jevnlig vurdering av bankens totalkapitalbehov basert på den risikoprofil samt styring og kontroll av risiko som banken har. (Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP). Prosessen skal bidra til at banken har en risikostyring og kontroll som gir oversikt over de risikoer som banken er eksponert for, og som sikrer at banken holder ansvarlig kapital som dekker disse risikoene på en tilstrekkelig måte. Ved gjennomføring av denne kapitalvurderingen i 2012 har styret vurdert at Sparebanken Pluss har en størrelse på ansvarlig kapital som betydelig overstiger det behovet som fremkommer under ICAAPprosessen. Banken ønsker imidlertid å holde en høy strategisk buffer av ansvarlig kapital for å sikre stor handlefrihet, og betydningen av dette ble tydeliggjort gjennom finanskrisen i 2008/2009. PLUSS BOLIGKREDITT AS Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapet har konsesjon som kredittforetak med mulighet til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) mot nasjonale og internasjonale investorer. Hovedformålet med kredittforetaket er å sikre banken stabil og langsiktig finansiering til konkurransedyktige vilkår. Gjennom Sum egenkapital (mill. kroner) Eierandelskapital Opptjent egenkapital UTLÅN ets brutto utlån pr var mill. kroner. Utlånsøkningen i 2012 var mill. kroner eller 7,3 prosent. Til sammenligning var utlånsveksten i 2011 på 8,6 prosent. ets utlån pr er fordelt med 62,3 prosent på personmarkedet, 31,1 prosent på bedriftsmarkedet og 6,6 prosent på organisasjonsmarkedet. Tilsvarende tall pr var 62,2 prosent, 30,9 prosent og 6,9 prosent. SOLIDITET OG KAPITALDEKNING Sparebanken Pluss er en meget solid bank. Ved utgangen av 2012 hadde

9 etableringen av kredittforetaket har banken også vært i posisjon til å delta i myndighetenes bytteordning der OMF kan byttes i statspapirer. Ved utgangen av 2012 er det overført en boliglånsportefølje på mill. kroner fra banken til Pluss Boligkreditt AS, og kredittforetaket har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på mill. kroner. Av utstedte obligasjoner med fortrinnsrett er mill. kroner benyttet som pant i bytteordningen med staten. EGENKAPITALBEVIS Oversikten over de 20 største egenkapitalbeviseierne pr framgår av note nr. 26. Resultat pr. egenkapitalbevis (morbank) ble kr. 15,26 mot kr. 11,53 på samme tid i fjor. For konsernet var tallene henholdsvis kr. 18,16 og kr. 12,67. Styret vil foreslå overfor bankens forstanderskap å utdele utbytte for 2012 på kr pr. egenkapitalbevis. Egenkapitalavkastningen var ved utgangen av ,7 prosent, mot 7,8 prosent ved utgangen av RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL Risiko er et grunnleggende trekk ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring og kontroll er sentrale forutsetninger for den daglige drift av banken og for styrets oppfølging av virksomheten. Bankens risikostyring og internkontroll skal bidra til at bankens risiko styres på en måte som understøtter bankens strategiske målsettinger og bidrar til å sikre bankens langsiktige verdiskaping. De overordnede rammer for bankens risikostyring og eksponering vurderes og fastsettes årlig av styret i forbindelse med vedlikehold av bankens interne strategiog styringsdokumenter. Styret fastsetter konkrete mål og rammer for bankens kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko, samt fullmakter og en struktur for oppfølging og kontroll. Banken har et mål om å ha en lav risikoeksponering, og det er en kontinuerlig prosess for å videreutvikle og forbedre bankens risikostyring. De vesentligste risikofaktorene kan grupperes i finansiell risiko, operasjonell risiko samt strategisk og forretningsmessig risiko. Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, markedsrisiko (knyttet til bankens eksponering i rente-, valuta- og aksjemarkedet) samt likviditetsrisiko. Operasjonell risiko er risiko for tap som kan oppstå som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, systemer eller eksterne hendelser. Strategisk risiko knytter seg til de strategier, planer og endringer som banken har eller legger opp til i forhold til satsing i markedet, mens forretningsmessig risiko også omfatter renommérisiko. Banken har en løpende prosess knyttet til overvåking og vurdering av de ulike risikofaktorer. Med utgangspunkt i forskrift om risikostyring og internkontroll er det for samtlige hovedområder gjennomført internkontrolloppsummering og -bekreftelse, og det er også foretatt overordnet risikovurdering. Banken har en egen risikostyringskomité. Etter styrets oppfatning er bankens risikostyring tilfredsstillende. Kredittrisiko Kredittrisiko er det vesentligste risikoområdet for banken, og defineres som risiko for tap som følge av at kunder eller motparter ikke oppfyller sine forpliktelser overfor banken. Som en konsekvens av dette er dermed arbeidet med kredittrisiko høyt prioritert i daglig drift og i styrets oppfølging. Styret vedtar bankens kredittstrategi og kredittpolitikk, og kredittrisiko styres også gjennom kredittrutiner, kredittprosesser og bevilgningsfullmakter. Styret har fastsatt målsettinger og retningsangivelse, samt kvantitative rammer som angir begrensninger og mål for risikotoleranse. Etterlevelse av bankens kredittpolitikk overvåkes av en uavhengig enhet i forhold til kundeavdelingene. Bankens kunder med kredittengasjement blir klassifisert ved hjelp av et eget risikoklassifiseringssystem hvor kundene klassifiseres i misligholdsklasser hvor sannsynligheten for mislighold i løpet av en 12 måneders periode blir beregnet ut fra ulike interne og eksterne finansielle data. Porteføljen er inndelt i 10 ulike risikoklasser samt to risikoklasser for henholdsvis misligholdte engasjementer og engasjementer med tapsnedskrivninger som ikke er misligholdte. Risikoutvikling i porteføljen kartlegges ved hjelp av klassifiseringssystemet. Markedsrisiko Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente- og egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til tap i inntjening som følge av svingninger i markedspriser og kurser. Styret fastsetter rammer for bankens markedsrisiko og stiller krav til rapporteringsform og frekvens. For at bankens ordinære virksomhet ikke skal påvirkes av effekten av bevegelser i markedspriser, er det fastsatt rammer, målt som forventet negativ resultateffekt, for posisjoner i egenkapital-, rente-, kreditt- og valutainstrumenter. I 2012 var bankens markedsposisjoner innenfor vedtatte retningslinjer. Likviditetsrisiko Bankens utlånsvirksomhet skal være langsiktig finansiert. For måling, styring og kontroll av likviditetsrisiko, er det etablert måltall for indikatorverdier som måler forholdet mellom langsiktig finansiering og illikvide aktiva, hvorav utlån utgjør en vesentlig del. Sammensetningen og målkrav for indikatorverdiene følger retningslinjer som er fastsatt av Finanstilsynet under risikobasert tilsyn. Ved årsskiftet var indikatorverdiene for Sparebanken Pluss innenfor styrevedtatte krav og på linje med tilsvarende gjennomsnittstall for referansebankene, som Finanstilsynet følger særskilt. Bankens likviditetsreserver i form av ubenyttet låneadgang i Norges Bank og beholdning av likvide verdipapirer var betydelige ved årsslutt, både i absolutt størrelse og sett i forhold til bankens refinansieringsbehov. I tillegg hadde banken en betydelig buffer av boliglån som lå klargjort for å kunne overføres til Pluss Boligkreditt AS. I sin tilpasning har banken i tillegg hensyntatt og rapportert til Finanstilsynet etter de nye krav til likviditetsstyring (LCR og NSFR) som bankene vil pålegges å oppfylle innenfor en nærmere angitt tidshorisont. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for tap fra ulike potensielle tapskilder knyttet til den løpende drift av banken. Dette kan oppstå som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne rutiner og prosesser, menneskelig svikt eller utilstrekkelig kompetanse, svikt i IKT-systemer, kriminalitet eller interne misligheter, feil fra underleverandører m.m. Banken har rutiner som dekker alle vesentlige områder, og internkontrollen er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, både for avdekking og oppfølging. Bankens sikkerhetssystemer er vedlikeholdt og periodisk testet gjennom året. 7

Sparebanken Pluss Årsrapport 2011

Sparebanken Pluss Årsrapport 2011 Sparebanken Pluss Årsrapport 2011 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør 2014 ÅRSRAPPORT 1 2 Innhold 4 Året 2014 6 Styrets beretning 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter regnskap 70 Eierstyring og selskapsledelse 75 Erklæring

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis 20.731.183 20.731.183 15.606.370 3.778.267 3.636.795

Gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis 20.731.183 20.731.183 15.606.370 3.778.267 3.636.795 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-13 Eierstyring og selskapsledelse.. side 14-23 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 24 Resultatregnskap. side 25 Balanse...

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-20 Eierstyring og selskapsledelse.. side 21-34 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 35 Resultatregnskap.

Detaljer

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Årsrapport 2012 2 Innhold Side Året 2012 3 Konsernledelse 5 Hovedtall konsern 6 Styrets beretning 2012 7 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

KORTREIST BANK SIDEN 1842. Vi lever alle under samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. - Konrad Adenauer.

KORTREIST BANK SIDEN 1842. Vi lever alle under samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. - Konrad Adenauer. å r s r a p p o rt 2013 KORTREIST BANK SIDEN 1842 Vi lever alle under samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. - Konrad Adenauer. INNHOLD: 4 Innledning v/hans Kr Glesne, adm.banksjef 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsrapport2013. 177.foretningsår

Årsrapport2013. 177.foretningsår Årsrapport2013 177.foretningsår STYRETS BERETNING... side 1 INNHOLD: RESULTATREGNSKAP... side 10 BALANSE... side 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 14 NOTER TIL REGNSKAPET... side 15 SAMFUNNSANSVAR...

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 11

Å r s r a p p o r t 20 11 Årsrapport 20 11 Foto: Sten Dagslott Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank 2011 2010 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 72,75 89,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen)

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Her finner du oss... 3 Hovedtall siste fem år... 4 Bankens visjon og verdier... 5 Banksjefen har ordet... 6 Viktige hendelser i 2014...7 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap...

Detaljer