0003/08 BYGGEPROSJEKTENE - ØKONOMISK OVERSIKT PR Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Solveig Klevstad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0003/08 BYGGEPROSJEKTENE - ØKONOMISK OVERSIKT PR.31.12.07. Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Solveig Klevstad, 32 78 93 82"

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte kl Sted: Rådhuset SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN Saksnummer Innhold 0001/08 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 0002/08 SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II 0003/08 BYGGEPROSJEKTENE - ØKONOMISK OVERSIKT PR Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Solveig Klevstad, Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den MODUM KOMMUNE

2 Modum kommune BYGGEKOMITEEN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Solveig Klevstad Saksnr.: Utvalg Møtedato 0001/08 BYGGEKOMITEEN /08 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Møteprotokollen for byggekomiteen godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll for byggekomiteen

3 Modum kommune BYGGEKOMITEEN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Per Aimar Carlsen Jan Samuelsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0002/08 BYGGEKOMITEEN /08 SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges fram for byggekomitèen til drøfting. Vedlegg: 1. Miljøhall på Sysle 2. Brev fra Skiflyvning Vikersund AS Saksopplysninger: Bakgrunn Gymsalen på Sysle skole er svært liten og det har helt fra 2001 vært arbeidet med ulike alternativer for å gi elevene et bedre tilbud i kroppsøving. Kommunestyret vedtok i desember 2005 at byggekomiteen skulle utarbeide skisseprosjekt for flerbrukshall ved Sysle skole. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede tomtevalg og halltype. Gruppen hadde medlemmer fra teknisk etat, undervisningsetaten og IL Moingen. Senere ble det bestemt at også kulturetaten skulle være med i gruppen. Prosjektleder arbeidet med å hente inn opplysninger om ulike halltyper, og det var høsten 2006 befaring til en fotballhall i Strand kommune. Gruppa har ikke vært i arbeid etter denne befaringen. Formannskapet godkjente i desember 2006 kjøp av tomt til flerbrukshall. Kommunestyret vedtok i mars 2007 at byggekomiteens oppdrag om å utrede byggetrinn II ved Sysle skole (flerbrukshall) skulle utvides til å omfatte en vurdering av eier- og driftsformer. Byggekomiteen vedtok i april 2007 å sende oppdraget over til rådmannen for videre utredning. Behov Modumhallen dekker dagens behov for treningstid for håndball. Man må imidlertid regne med at ved å bygge en ny flerbrukshall (stor eller liten) vil etterspørselen for ytterligere treningstid hos lag/foreninger øke. Fotballens behov for trening innendørs har blitt ytterligere forsterket de seneste årene, uten at det i Modum kommune er funnet tilfredsstillende løsninger. Kunstgressbanen på Åmot blir børstet hver vinter og har gitt muligheter for trening for en del lag i Modum. Med satsingen på Modum Fotballklubb forsterkes behovet for innendørs treningsmuligheter ytterligere. Slik rådmannen ser det er det to behov som skal dekkes:

4 Sak 0002/08 Sysle skoles behov for gymnastikksal Idrettens behov for innendørs treningshall o Innendørs treningsmuligheter for fotball o Innendørs treningsmuligheter for håndball, innebandy, volleyball, allidrett, annen innendørsidrett Innspill Skiflyvning Vikersund AS Skiflyvning Vikersund AS la våren 2007 fram sine planer for en stor idrettshall i Vikersund Hoppsenter. Mange mente prosjektet Skiflyvning Vikersund A/S la fram ville gå på bekostning av de planene som var under utarbeidelse på Sysle. Pga den motstand Skiflyvning Vikersund A/S møtte bestemte de seg da for å legge tilside sine planer om idrettshall. Rådmannen tok i oktober 2007 kontakt med Skiflyvning Vikersund AS for å avklare hvilke planer de har for utbygging i hoppsenteret. I et møte der rådmann, kultursjef og saksbehandlere i kommunen var til stede, la Skiflyvning Vikersund AS fram sine planer for bygging av flerbruksbygg/gildehall i Vikersund Hoppsenter. Totalt areal for planlagt gildehall var 2400 m 2 (samme størrelse som to håndballbaner), betonggulv og begrenset takhøyde. Utbyggingen av hoppsenteret var planlagt gjennomført i løpet av På bakgrunn av de planer som ble lagt fram om flerbrukshus/gildehall bad rådmannen i brev av til Skiflyvning Vikersund AS om at de avklarte mulighetene for å utvikle sitt prosjekt til å inkludere en innendørs treningshall for fotball med kunstgress. I brev av bekrefter Skiflyvning Vikersund AS at de vil arbeide videre med mulighetene for flerbruksbygg og treningshall for fotball. FAU Sysle skole / IL Moingen og MOELVEN MASSIV TRE A/S Representantene som nevnt over var i møte med kommunen fredag og presenterte innspill til sak om flerbrukshall på Sysle. De frammøtte skisserte mulighetene for en miljøhall på Sysle, som ville dekke både skolen, hallidrettene og fotballens behov for innendørs treningsmuligheter. Hallen er tenkt oppført i tre og inneholde kun miljøvennlige byggematerialer. I tillegg foreslås det å vurdere bruk av bioenergi til oppvarming og en lokal dugnad for å redusere kostnadene til råvarer for å bygge hallen. Flerbrukshallen med ytre mål på 50x90 m ber man om blir tatt med i vurderingen, når man skal avklare hvilke alternativer det skal arbeides videre med. I tillegg til håndballflate vil den inneholde en treningsbane for fotball på 40x60 m, tre sett med garderober, sosialt areal på ca 400 m 2 og eget biovarmeanlegg. Innspillet fra IL Moingen er gjort i samarbeid med Modum skogeierlag, Moelven Massivtre på Kløftefoss og Buskerud Bondelag. I tillegg har man sett på mulighetene for eget biobrenselanlegg i samarbeid med Eiker Bioenergi. Innspillet baserer seg på kommunal utbygging og drift. Alternativer

5 Sak 0002/08 Det er vanskelig å gi eksakte priser på de ulike alternativene som blir beskrevet. Administrasjonen har vært i kontakt med entreprenører og utbyggere for å sjekke hva prisene på ulike hallkonsepter har vært de siste årene. Prisnivået varierer sterk på bakgrunn av hallenes utforming, materialbruk og innhold. Basert på innhentet tall (inkl. mva.) fra ulike byggherrer og entreprenører har vi gjort anslag på prisnivået for billigste alternativet som er stålbygg. I tillegg er innspill fra IL Moingen/ FAU v/sysle skole og Vikersund Skiflyvning A/S tatt med. Gymnastikksal tilbygg til nåværende gymsal med aktivitetsflate mindre enn 16x24 m (tilsvarende gymsal ved Enger skole; 10 x 20 m) Dekker skolens behov for kroppsøving Dekker skolens behov for samlingssal Noe bedre innendørs treningsforhold for lag og foreninger enn i dag Ikke mulig å søke spillemidler Kostnad: Tilbygg til nåværende gymnastikksal på skolens arealer aktivitetsflate mindre enn 16x24 m, 1 sett garderober, ca. 200 m² ekstra areal i underetasje, tomteopparbeidelse kostnad kr15-16 mill. Flerbrukshall med sportsgulv aktivitetsflate 16x24 m, 2 sett garderober (heretter kalt liten flerbrukshall) Dekker skolens behov for kroppsøving Dekker skolens behov for samlingssal Dekker idrettens behov for innendørs treningstid Dekker ikke fotballens behov for innendørs trening på kunstgress Mulig å søke om inntil kr 4 mill i spillemidler Kostnad: Liten flerbrukshall med sportsgulv aktivitetsflate 16x24 m, 2 sett garderober, tomteopparbeidelse med parkering for 38 biler og tilførselsveier, kostnad kr mill Flerbrukshall med sportsgulv aktivitetsflate 23x44 m (som tilsvarer en håndballbane), 2 sett garderober (heretter kalt stor flerbrukshall) Dekker skolens behov for kroppsøving Dekker skolens behov for samlingssal

6 Sak 0002/08 Dekker idrettens behov for innendørs treningstid Dekker ikke fotballens behov for innendørs trening på kunstgress Mulig å søke om inntil kr 7 mill i spillemidler Kostnad: Stor flerbrukshall med sportsgulv aktivitetsflate 23x44 m, 2 sett garderober, tomteopparbeidelse med parkering for 52 biler og tilførselsveier, brutto kostnad kr 29,5 31,5 mill Treningshall med kunstgress for fotball - spilleflate på 40x60 m pluss sikkerhetssone, 2 sett garderober Dekker fotballens behov for innendørs treningstid Vanskelig å dele opp i mindre flater til bruk for skolen. Skolen har behov for fast dekke. Pr i dag ikke enkle løsninger for skifte av dekke fra kunstgress til for eksempel parkett. Mulig å søke om inntil kr 3,7 mill i spillemidler Kostnad : Treningshall med kunstgress for fotball - spilleflate på 40x60 m pluss sikkerhetssone, kald hall (uisolert vintervarme ca 3-5 grader inne), 2 sett garderober, tomteopparbeidelse med parkering for 90 biler og tilførselsveier, kostnad kr mill Innspill fra IL Moingen, FAU Sysle skole og Moelven Massivt tre A/S: Stor flerbrukshall med aktivitetsflate på 24x44 m (håndballbane) og treningsflate med kunstgress for fotball 60x40 m, 3 sett garderober, sosiale rom på ca 400 m 2 og eget fyringsopplegg for biobrensel. Dekker skolens behov for kroppsøving Dekker skolens behov for samlingssal Dekker idrettens behov for innendørs treningstid Dekker fotballens behov for innendørs trening på kunstgress Mulig å søke om inntil kr 10,3 mill i spillemidler Kostnad: Stor flerbrukshall med aktivitetsflate på 24x44 m (håndballbane) og treningsflate med kunstgress for fotball 60x40 m, 3 sett garderober, sosiale rom på ca 400 m 2 og eget fyringsopplegg for biobrensel, tomteopparbeidelse med parkering for 95 biler og tilførselsveier, kostnad kr mill Kostnadsoverslaget er basert på de tall som ble levert kommunen av IL Moingen og FAU Sysle skole.

7 Sak 0002/08 Andre utbyggingsalternativer i Modum Treningshall for fotball med kunstgress i Vikersund Hoppsenter, aktivitetsflate 50x70 m. Utbygging og drift i privat regi. Dekker fotballens behov for innendørs treningstid Dekker Skiflyvning Vikersund A/S behov for innendørs lokaler ved større arrangement Dekker Vikersund Hoppsenter behov gjennom vintersesongen for tilleggsareal til trening og lignende. Kan leies ut på dagtid til videregående skole Arena for ulike sportsaktiviteter, kulturarrangement osv. Mulig å søke om inntil kr 3,7 mill i spillemidler Kostnad er ca kr 37,8 mill. Modum Sparebank har signalisert at de er villig til å støtte en utbygging av flerbrukshall i Modum. Eventuell støtte fra banken er ikke tatt med i beregningen av kostnader. Eksempler Der er stor forskjell i kostnadene for bygging av flerbrukshaller. Totalpris er avhengig av utforming, materialbruk, fellesarealer, antall garderober, tilleggsarealer som styrkerom, oppvarmingsarealer og tribunestørrelse. Nedenfor er eksempler på kostnader på bygging av flerbrukshaller. Det er ikke tatt med beregning av prisstigning i de tall som er oppgitt. Ringsaker kommune Fagerlundhallen ferdig i 2006 Spilleflate 23x44 m med tilleggsareal for oppvarming (200m 2 ), 3 garderobesett, styrkerom, sosialt rom. Totalkostnad kr 39,3 mill. Planlagt ny hall i kommunen med samme innhold minus oppvarmingsareal billigste anbud januar 2008 var kr 58 mill. Molde fotballklubb ferdig i 2007 Bygging av treningshall for fotball i 2007(AKERHALLEN) m 2 hall og 1000m 2 garderober/sosial del, totalt 4500 m 2. Kostnad kr 31,2 mill. Gildeskål kommune - kulturhus/flerbrukshall ferdig i 2006 Flerbrukshall - spilleflate 22x44 m for idrett og konserter med tilhørende tribune og garderober. Også arealer for styrketrening, skyting, klatrevegg og klubblokaler/grupperom og kafeareal. Kostnad kr 34 mill.

8 Sak 0002/08 Av eksemplene ovenfor kan man se at kostnadene varierer betydelig. Vi vil ikke kunne si noe eksakt om endelig kostnad for en ny gymsal/flerbrukshall i Modum før endelig prospekt er utarbeidet og anbud innhentet. Driftsbudsjett Driftsbudsjettet for en idrettshall har ofte tre store utgiftsposter: Personalkostnader, tilsyn, renhold, vaktmester Energikostnader Vedlikeholdskostnader Energi og vedlikeholdskostnader bestemmes av hallens egenskaper, utforming og energiløsning. Valg som tas i planleggingsfasen når det gjelder planløsninger, konstruksjoner, valg av materialer og tekniske løsninger påvirker driftskostnader og vedlikeholdsutgifter. Personalkostnader vil variere etter hvilken halltype og driftskonsept som velges. Inntjeningssiden er også avhengig av hvilken halltype som velges. En fotballhall/stor flerbrukhall har et større potensiale for inntjening enn en liten flerbrukshall/gymnastikksal. Gymsaler leies ut gratis til lag og foreninger i Modum. Det er lite utleie i helgene. Modumhallen leies ut gratis i uka mot at lagene som trener stiller med tilsynsvakt. Foreløpige regnskapstall for Modumhallen i 2007 viser at brutto driftutgift for hallen var kr Netto utgift er kr Årsaken til at hallen driftes så billig, er leieinntekter fra fylkeskommunen, vaktmestertjeneste kun 2 dager i uken og hovedsakelig utleie uten tilsyn. Avhengig av størrelse og bruk vil det sannsynligvis være behov for mellom kr og kr 1 mill. i driftsmidler for en ny flerbrukshall. Da forutsettes det samme driftopplegg som i Modumhallen i dag. Eier/driftsformer Eier/drifter av en idretthall kan være Kommunen Aksjeselskap Stiftelse Bestemmelsene om tilskudd fra spillemidlene stiller noen krav til eierformer: Idrettslag og/eller det offentlige skal ha kontroll med eierforhold og drift. Det skal ikke foretas økonomiske utdelinger til eierne Et eventuelt overskudd skal tilfalle idrettslige formål. Driftskonseptet for Modumhallen er økonomisk svært gunstig. Hallen eies av Modum kommune, brukes av videregående skole på dagtid og lånes ut til lag og foreninger mot dugnadsinnsats i form av tilsyn på kveldstid og i helger.

9 Sak 0002/08 Dersom det velges et driftskonsept for en ny hall som tilsier at det skal betales leie for treningstid i hallen, kan lag og foreninger søke kommunen om refusjon av utgifter til leie. Refusjonsgraden har de siste åra vært på ca. 50 %. Dette er uavhengig av om kommunen eller andre eier/drifter hallen. Momsrefusjon Dersom Modum kommune eier bygningen vil moms bli refundert. Et AS eller en stiftelse vil ikke bli omfattet av momsrefusjonsordningen. Vurdering En utbygging av flerbrukshall på Sysle vil være et løft for idretten i Modum. Mulighetene for innendørs trening for de fleste grupper vil bli betydelig bedret og man kan få en flerbrukshall som kan bli et miljøfyrtårn hvis man velger å arbeide videre med planene som IL Moingen FAU på Sysle skole og Moelven Massivt Tre A/S har presentert. Konseptet med en miljøhall er spennende og gir flere positive tilleggsdimensjoner. Uansett størrelse på hall som bygges bør dette konseptet ligge til grunn for videre utredning av hall på Sysle. Rådmannen ser også betydelige ringvirkninger av en utbygging i hoppsenteret uansett om det bygges gildehall eller treningshall for fotball. Ekstrakostnadene ved å bygge treningshall for fotball i stedet for gildehall vil langt på vei kunne dekkes ved spillemidler, annen finansiering og driftsinntekter. Gjennom den planlagte utbyggingen i Vikersund hoppsenter vil Modum kommune kunne få betydelig økning i treningsarealer for fotball og innendørsidrett samtidig som kommunens investeringskostnader begrenses. Uansett vil det, ved å skape flere arenaer som er tilrettelagt for fysisk aktivitet og som samtidig kan være arenaer for opplevelse, gi Modum kommune muligheter til ytterligere å fokusere på idrett og helsefremmende tiltak som virkemidler for å gjøre kommunen attraktiv. Modum Idrettsråd har i brev til Modum kommune i august 2007 gitt sin støtte til utbygging av stor flerbrukshall på Sysle. Rådmannen har orientert leder av idrettsrådet om planene i hoppsenteret og kommunens videre planer for utbygging på Sysle. Styret i Idrettsrådet hadde møte og de opplyser at holdningen i styret er fortsatt støtte til utbygging på Sysle.

10 Modum kommune BYGGEKOMITEEN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Solveig Klevstad Saksnr.: Utvalg Møtedato 0003/08 BYGGEKOMITEEN /08 BYGGEPROSJEKTENE - ØKONOMISK OVERSIKT PR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. Vedlegg: Status for byggeprosjektene Saksopplysninger: Byggeprosjektene har følgende status pr : Tilbygg ved Vikersund bo- og dagsenter, prosjekt 436 Kostnadsramme kr Brukt pr kr Brukt i 2005 kr Brukt i 2006 kr Totalt pr kr Overforbruk pr kr Brukt i 2007 kr Bestilte arbeider, utføres og faktureres i løpet av våren 2008 kr kr Overforbruket ble varslet og godkjent ved 1.tertial 07. Det eneste som gjenstår på prosjektet er ekstra rekkverk/gjerde ved avdeling for aldersdemente. Dette arbeidet ble bestilt i fjor sommer, men blir først utført til våren. Prosjektet avsluttes så snart siste faktura (kr ) er på plass. Overskridelsen på kr foreslås dekket av ubrukte lånemidler for helse og sosial. Sysle skole, prosjekt 492 Kostnadsramme

11 Sak 0003/08 Brukt i 2004 kr Brukt i 2005 kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Prosjektet avsluttes og gjenstående midler kr overføres til kapitalfond/ubrukte lånemidler. Buskerud skole- byggetrinn I, prosjekt 493 Kostnadsramme kr Brukt i 2005 kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Buskerud skole- byggetrinn II, prosjekt A47 Kostnadsramme kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Prosjektene Buskerud skole, byggetrinn I og II avsluttes. Når vi ser prosjektene i sammenheng er det gjenstående midler på kr Rektor ønsker at de gjenstående midlene settes på eget fond som kan disponeres av skolen. Rådmannen foreslår at praksis i forhold til ubrukte midler følges. Midlene overføres til kapitalfond/ubrukte lånemidler som reserve for eventuell overskridelse på andre prosjekter. Ressursbolig Tomtebo tilbygg, prosjekt A19 Kostnadsramme kr Brukt i 2005 kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr

12 Sak 0003/08 Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Prosjektet avsluttes. Gjenstående midler kr overføres til kapitalfond/ ubrukte lånemidler. Riving av Kongsfoss fabrikker, prosjekt A48 Kostnadsramme kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Prosjektet avsluttes og gjenstående midler, kr overføres til kapitalfond/ ubrukte lånemidler. Psykiatriboliger Geithus, prosjekt A24 Kostnadsramme kr Brukt pr kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Alle innvendige arbeider ble ferdigstilt innen fristen og de første beboerne flyttet inn dagen etter. For utvendige arbeider på bygget ble fristen forlenget til 30.01, dette ble godkjent pga at det hadde kommet til en del uforutsett arbeider i eksisterende bygning. I løpet av høsten ble naboeiendommen kjøpt av kommunen, F-sak 0068/07. Hus og uthus er revet og tomta vil bli en del av uteområdet til boligen. Uteområdet ferdigstilles i sin helhet til våren. Prisstigningen har blitt en god del høyere enn forventet, men dette dekkes inn av uforutsettposten. Alle kostnader er ikke på plass, men det ser ut som om at kostnadsrammen vil holde. Tilbygg ved Vikersund skole (avdeling blå), prosjekt A46 Kostnadsramme kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr

13 Sak 0003/08 Parkeringsplass for ansatte ved skolen er opparbeidet og tatt i bruk. FAU ved skolen har vært engasjert i forhold til å begrense foreldrekjøringen til skolen på morgenen og for å forhindre at farlige situasjoner oppstår. Selve bygget (elementer) kom raskt opp først i januar, takstein er lagt og vinduer er montert. Innvendige arbeider påbegynnes i uke 6. Brunes naturbarnehage, prosjekt A60 Kostnadsramme kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Gamle Brunesskolen gjennomgår en fullstendig renovering. Alle vinduer er skiftet og bygningen har nå fått tilbake sin opprinnelige stil. Arbeidene går etter planen og prosjektet ferdigstilles 15.april. Parkeringsplassen til barnehagen er ferdig opparbeidet og er allerede i bruk på kveldstid av tur- og skiløpere. Også for dette prosjektet får vi et avvik i forhold til prisstigningen, men slik det ser ut foreløpig vil vi klare å holde oss innenfor kostnadsrammen. Rusboliger Tomtebo, prosjekt A62 Kostnadsramme kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Boligene er ferdige og tatt i bruk. Det gjenstår noe arbeider med gangvei og plen som må tas til våren. Kostnadsrammen vil holde. Fyrrom Modumheimen, prosjekt A71 Kostnadsramme kr Brukt i 2007 kr Gjenstående midler pr kr Fyrrom er pusset opp og mesteparten av fyringssystemet er skiftet ut. Gammel oljekjel er fjernet og erstattet med gasskjel. Arbeider som gjenstår er utskifting av hetvannsbereder og kraner /ventiler for dette systemet. Modumheimen varmes nå opp med gassfyring. Men fortsatt er det noen mindre innkjøringsproblemer, og det må foretas noen justeringer for å få gasstilførselen stabil. Vi har likevel brukt kr mindre i energikostnader i løpet av de fem første ukene av 2008 sammenlignet med samme periode i fjor. (gassen er gratis)

14 Sak 0003/08 I perioden april november, når behovet ved Enger skole er mindre, vil gassenergien også kunne benyttes til oppvarming av varmtvann til Modumheimen. Søndre Modum ungdomsskole, prosjekt 495 Kostnadsramme kr Brukt pr kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Prosjektleder rapporterer til byggekomitèen hver måned. Siste rapport ble sendt og det har ikke skjedd noen store endringer siden sist. Arbeidet er omtrent i rute i forhold til fremdriftsplan. Kontraktfestet arbeid skal være ferdig innen Det er mange uforutsette endringer i byggeprosessen som spiser av uforutsettposten. Dette er for så vidt normalt i forhold til total rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Det er svært vanskelig å få med alle forhold. Når det er sagt er det en del uteglemmelser i beskrivelsen fra de prosjekterende som vi mener burde vært med. Det er pr foretatt utbetalinger og godkjent endringer for ca. 53 mill kr. I tillegg er det uavklarte endringer for ca. 2 mill kr. Når det gjelder prisstigningen ser denne ut til å bli mye høyere enn det som vi har beregnet. I høst hadde vi ei økning på 1,9 % bare på en måned. Vi har derfor lagt inn dette hoppet i vår beregning for om mulig å se hva dette kan bety for prosjektet. I kostnadsrammen er det satt av kr til prisstigning. Basert på den siste kraftige økningen kan det se ut som vi ender på en prisstigning opp mot 3,8 mill kr. Det vil si at vi kan risikere å mangle ca. 1 mill kr til å dekke prisstigningen. Til oppfølging av prosjektet har vi satt av kr Dette beløpet er oversteget med ca kr pr Dette skyldes at vi fikk et skifte av prosjektleder i høst og i den forbindelse var avhengig av å leie inn ekstern bistand. I tillegg trengte ny prosjektleder tid til å komme inn i saken. Oppfølgingen har nok også blitt mer omfattende enn det som vi hadde antatt. Her må vi påregne økte kostnader på til sammen ca. kr Advokatbistand i forbindelse med at kommunen er stevnet av TRIO entreprenør føres også på prosjektet. Rettsak er berammet til mai Dette er kostnader som er vanskelig å forutse, men pr var det påløpt vel kr På bakgrunn av dette kan vi si følgende om reserveposten i prosjektet: Reservemidler i prosjektet kr Bestilte endringer/uavklarte endringer kr Høyere prisstigning ~ kr Oppfølging av prosjektet ~ kr Gjenstående reserver pr kr

15 Sak 0003/08 Som vi ser minsker reserveposten kraftig når vi legger inn usikkerheten i forhold til prisstigningen, men vi finner det riktig å varsle dette allerede nå. Prosjektleder følger nøye med på utviklingen i prosjektet og ny byggelederrapport vil komme pr

SAKSFRAMLEGG SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges fram for byggekomitèen til drøfting.

SAKSFRAMLEGG SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges fram for byggekomitèen til drøfting. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00321 614 Per Aimar Carlsen Jan Samuelsen SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges fram for byggekomitèen til drøfting.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.05.2007 kl. 1300 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.05.2007 Saksnummer

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Hensikt Sørge for at ungdommen fortsetter med idrett lengre enn i dag. Dvs legge til rette for gode treningsmuligheter hele året. Bygge en hall som sikrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/ Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/ Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02185 614 Solveig Klevstad BYGGEPROSJEKTENE - 2.TERTIALRAPPORT RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

Til Medlemmer i Gullhaug IL. Fra Styret. Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS

Til Medlemmer i Gullhaug IL. Fra Styret. Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS Til Medlemmer i Gullhaug IL Fra Styret Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS Ifm årsmøte 2016 ønsker styret å gi en kort orientering til alle medlemmer og foresatte angående en

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Sysle skole. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Sysle skole. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 13.01.2010 kl. 09.00 Sted: Sysle skole Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 13.01.2010 Saksnummer

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Møterom 8 etasje. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Møterom 8 etasje. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 21.03.2011 kl. 08.30 Sted: Møterom 8 etasje Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 21.03.2011 Saksnummer

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Tilleggsnotat til kommunestyresak 14/114 - Forslag fra LSK konsernet om kommunal overtakelse av fotballhall

Tilleggsnotat til kommunestyresak 14/114 - Forslag fra LSK konsernet om kommunal overtakelse av fotballhall Tilleggsnotat til kommunestyresak 14/114 - Forslag fra LSK konsernet om kommunal overtakelse av fotballhall 1. Bakgrunn Formannskapet behandlet sak om kjøp av LSK hallen i møte den 24.9. 2014 som sak 14/162

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2089 D11 Bente Lyngholm Røste

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2089 D11 Bente Lyngholm Røste SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2089 D11 Bente Lyngholm Røste PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: Søknader om spillemidler prioriteres under forutsetning

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte 17.04.2008 kl. 19.00. Sted: Åmot kirke. Møteleder: Forfall:

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte 17.04.2008 kl. 19.00. Sted: Åmot kirke. Møteleder: Forfall: MØTEINNKALLING innkalles til møte 17.04.2008 kl. 19.00 Sted: Åmot kirke Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR DEN 17.04.2008 Saksnummer Innhold 0016/08 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Vanvikanhallen. Våre erfaringer og status i dag. www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no. Håvard Fjeldvær prosjektleder.

Vanvikanhallen. Våre erfaringer og status i dag. www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no. Håvard Fjeldvær prosjektleder. Våre erfaringer og status i dag Håvard Fjeldvær prosjektleder www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no Utførelse og størrelse Totalentreprise: Petter Bakøy AS, Rissa Hovedmål: Lengde 100 meter, Bredde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Halden, 27.-29. mai 2015 Idrettsavdelingen v/åsmund Berge Nye, reviderte Bestemmelser - 2015 Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 Saksframlegg Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Kultur næring og miljø Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Kultur næring og miljø Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2011/5445-1 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Kultur næring og miljø Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Kommunale

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte 21.09.2007 kl. 09.00. Sted: Møterom i 3. et. i rådhuset. Møteleder: Forfall:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte 21.09.2007 kl. 09.00. Sted: Møterom i 3. et. i rådhuset. Møteleder: Forfall: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 21.09.2007 kl. 09.00 Sted: Møterom i 3. et. i rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 21.09.2007

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Sandar Idrettslag Husebygrenda 60 3219 Sandefjord TIL Sandefjord 9. mars 2014 Sandefjord Kommune v/rådmann KOPI Sandefjord Idrettsråd Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Flerbrukshall Vesterøya

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL ordningen: Rammefinansiering for barnehagene ble innført i 2011, og og kommunen skulle i

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Administrasjonsutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl. 18:30. Sted: Møterom Kulturetaten

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl. 18:30. Sted: Møterom Kulturetaten Modum kommune MØTEINNKALLING innkalles til møte 31.05.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Jar Martin Bjerring (SV) Liv Jane Tømte (A), Frank Jarle Engen (Frp) og Hanneke Molenaar

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

GULLHAUG IDRETTSPARK. - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne

GULLHAUG IDRETTSPARK. - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne GULLHAUG IDRETTSPARK - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne For å underbygge at Gullhaug IL er en seriøs samarbeidspartner for Holmestrand kommune har vi i klubben utarbeidet en liten oversikt

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte 16.11.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Saksnummer

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Kari Helgesen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Eiendomsavdelingen Namsos Saksmappe: 2012/1187-1 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Informasjon til Ringerike formannskap 21.01.08 v/ Bjørn Hartz, Helgelandsmoen Næringspark AS (HNP) og Roar Hammerstad, Hole kommune Ringeriksbadet 1 Ringeriksbadet

Detaljer

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Foto: Robert Magnussen Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Erling Lange Styreleder NHF Reg Sørvest 01.11.17 Samarbeidende organisasjoner i Stavanger Håndballalliansen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: Søknader om spillemidler prioriteres under forutsetning

Detaljer

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S 10.12.2012 Utvikling av Fossvangområdet i Bagn

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S 10.12.2012 Utvikling av Fossvangområdet i Bagn Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.02.2013 002/13 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 12/1303 13/958 31/47, C00 Harry Moshagen Utvikling av Fossvangområdet

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Mer enn 300 medarbeidere

Mer enn 300 medarbeidere Startet i Norge Leverer over alt Etablert 1919 Mer enn 300 medarbeidere Stolt sponsor av Norges Håndballforbund Ett nytt bygg hver dag! Etablert 1919 Omsetning NOK 900 mill 300 Medarbeidere Hallmaker gruppen

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

N'II:ØTEII{I{KALLII\G

N'II:ØTEII{I{KALLII\G STEIGEI\ KOMMUNE N'II:ØTEII{I{KALLII\G Utvalg: Møtested: Møtedato Plan- og ressursutvalget i Steigen Rådhuset, 8283 Leinesfi ord 19.0t.2016 Tid:KI09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/810-16 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Ny svømmehall / flerbrukshall på Jøa Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012

Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 31.01.2012 009/12 SFO Kommunestyret 09.02.2012 002/12 SFO Formannskap 28.02.2012 016/12 SFO Kommunestyret 08.03.2012

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland

Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland 1 Bakgrunn Området Sædalen og Nattland har hatt en voldsom utbygging og befolkningsvekst de siste ti årene. Aktivitetstilbud for barn og unge har dessverre

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE. Protokollen godkjennes uten anmerkninger. Møte nr. 5/2014 sak nr.27: Styret tar gjennomgangen til orientering

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE. Protokollen godkjennes uten anmerkninger. Møte nr. 5/2014 sak nr.27: Styret tar gjennomgangen til orientering INNKALLING HOVEDSTYREMØTE Møte Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 08/2015 06.10.15 Kl. 19 Møterommet i Bjølsenhallen Arbeidsutvalget og avdelingenes representanter SAKSLISTE Sak 36/2015 Godkjenning av innkalling

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.09.2011 087/11 MAL Kommunestyret 29.09.2011 103/11 MAL Formannskap 20.10.2011 091/11 MAL Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Fotballanlegg i Bodø - driftsavtaler, bruk og timefordeling. Anleggskonferansen 2012 Lars Bang

Fotballanlegg i Bodø - driftsavtaler, bruk og timefordeling. Anleggskonferansen 2012 Lars Bang Fotballanlegg i Bodø - driftsavtaler, bruk og timefordeling Anleggskonferansen 2012 Lars Bang Fem 11-èr kunstgressbaner før 2009 Baner bygd før 2009 bane eier bygd strørelse kostnad kommentar Aspmyra stadion

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET. innkalles til møte 07.11.2007 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET. innkalles til møte 07.11.2007 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET innkalles til møte 07.11.2007 kl. 18.00 Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR PLANUTVALGET DEN 07.11.2007 Saksnummer

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Dato: 24.08.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar Spillemidler - Ein tydeleg medspelar Nytt saksbehandlersystem Søknadsrunden 2016/17 Endringer/presiseringer Kommunal garanti Detaljert kostnadsoverslag Andre størrelser anlegg Nærmiljøanlegg Friluftsliv

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Mildrid Hagenlund, Marianne Kaldestad, Jon Hovland, Odd Georg Hansen, Hilde S. Grønhovd, Øyvind Blix og Ole Martin Kristiansen

Mildrid Hagenlund, Marianne Kaldestad, Jon Hovland, Odd Georg Hansen, Hilde S. Grønhovd, Øyvind Blix og Ole Martin Kristiansen Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 30.06.2008 kl 16.00 Møteleder: Ordfører Terje Bråthen Forfall: Mildrid Hagenlund, Marianne Kaldestad, Jon Hovland, Odd Georg Hansen, Hilde S.

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer