Lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt"

Transkript

1 Lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt Sunnmøre politidistrikt Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, MÅL OG HENSIKT INNLEDNING MÅL FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK INNHOLD I LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN PRINSIPP FOR LOKAL LØNNSFASTSETTELSE FORSTÅELSE OG AKSEPT FOR LØNNSFORSKJELLER GENERELT OM LØNNSFORHANDLINGER ETTER HOVEDTARIFFAVTALEN LOKALE FORHANDLINGER HOVEDTARIFFAVTALEN (HTA) PKT LOKALE FORHANDLINGER HOVEDTARIFFAVTALEN (HTA) PKT LØNNSVURDERING INNTIL 12 MÅNEDER ETTER TILSETTING HOVEDTARIFFAVTALEN (HTA) PKT LØNNSFASTSETTELSE HOVEDKRITERIER FOR LØNNSFASTSETTING ENDRINGER OG UTVIKLING I LØNNSFASTSETTELSEN LØNNSFASTSETTELSE VED ANSETTELSER OG FORHANDLINGER LØNNSFASTSETTING VED TILSETTING LØNNSFASTSETTELSE VED FORHANDLING PRIORITERING VED FORHANDLINGER LØNNSVURDERINGER UTDANNING OG KOMPETANSEHEVENDE TILTAK KOMPETANSEHEVENDE TILTAK OG LØNNSVURDERING KOMPETANSEKRITERIER POLITIBETJENTER SENIORPOLITISKE TILTAK FUNKSJONSTILLEGG LOKAL INNPLASSERING SIVILE STILLINGER - GJENNOMGÅENDE STILLINGER, LØNNSPLAN SPENN POLITIEMBETSMENN OG ANDRE POLITISTILLINGER, LØNNSPLAN FELLESOPERATIV ENHET DRIFTSENHETSLEDERE - LEDERGRUPPEN EVALUERING OG OPPFØLGING AV TILTAK Lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt vedtatt 20. september 2012 i IDF av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

3 1. Innledning, mål og hensikt 1.1 Innledning Sunnmøre politidistrikt skal være en attraktiv arbeidsplass med motiverte og dyktige medarbeidere. Lønnspolitikk i det daglige arbeidet skaper engasjement, er krevende og spennende. Vi ønsker at alle ansatte i politidistriktet skal ha kunnskap og forståelse for den lokale lønnspolitikken. Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det enkelte departement/virksomhet utarbeider med utgangspunkt i sine oppgaver, personalsituasjon og budsjett en personalpolitikk med lønnspolitikken som en viktig del. Den lokale lønnspolitikken utformes slik at likelønn, kompetanse og ansvar, midlertidige tilsatte og tilsatte i permisjon ivaretas. I den lokale lønnspolitikken skal partene søke å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å sikre virksomhetens mål. 1 Med dette som bakgrunn har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver utarbeidet lokal lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt. «Lønnspolitisk handlingsplan er en felles plattform for det lønnspolitiske arbeidet i politidistriktet som de lokale partene har beslutningsmyndighet over.» Lønnspolitisk handlingsplan er utarbeidet med grunnlag i blant annet: Hovedtariffavtalen i staten 1. mai april Statens personalhåndbok Politidirektoratets (POD) retningslinjer i Lokal lønnspolitikk for politi- og lensmannsetaten. Lokal lønnspolitikk er utformet med bakgrunn i lokale forutsetninger og utfordringer, generelt lønnsnivå i andre statlige etater og politidistrikt, samt erfaringer og resultat fra tidligere lokale lønnsforhandlinger. 1 Hovedtariffavtalen i Staten 1. mai april201, Lokal lønnspolitikk Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

4 1.2 Mål for lokal lønnspolitikk «Lokal lønnspolitikk skal bidra til at Sunnmøre politidistrikt er en attraktiv arbeidsplass med konkurransedyktige betingelser.» Lokal lønnspolitikk skal også: Bidra til å fremme likelønn mellom kvinner og menn. Bidra til å unngå utilsiktede lønnsforskjeller og sørge for at ingen blir diskriminert i forhold til lønnsutvikling. Bidra til å øke det generelle lønnsnivået i Sunnmøre politidistrikt i takt med lønnsnivået i politi- og lensmannsetaten. Beskrive mulige virkemidler og tiltak for å skape initiativ, motivasjon, mål- og resultatoppnåelse, effektivitet og kvalitet i arbeidet. Legge føringer og være retningsgivende for lønnstilbud ved tilsettinger og forhandlinger etter hovedtariffavtalen (jmf HTA og HTA 2.3.3). 1.3 Innhold i lønnspolitisk handlingsplan Lønnspolitisk handlingsplan inneholder blant annet: Mål og tiltak for lokal lønnspolitikk Prinsipp for lønnsfastsettelse Vurderingskriterier. Lokale forhandlinger. Prinsipp for bruk av tilleggslønn (B-tillegg etc) 1.4 Prinsipp for lokal lønnsfastsettelse «Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er likeverdige parter, som har felles ansvar for nå mål og gjennomføre tiltak i lønnspolitisk handlingsplan» Lønnspolitikken bygger på prinsipp om likebehandling og åpenhet. Lokal lønnspolitikk skal være oversiktlig, forutsigbar og rettferdig og innenfor rammene politidistriktet har til rådighet. Lønnen skal stå i forhold til den enkelte medarbeiders arbeids- og ansvarsområde, kompetanse, innsats og resultater. Medarbeiderne i distriktet skal vite hva som blir lagt vekt på og hva som må til ved lønnsfastsetting/lønnsutvikling. Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

5 1.5 Forståelse og aksept for lønnsforskjeller Det må være forståelse for og aksept for lønnsforskjeller ved ansettelser på bakgrunn av for eksempel rekrutteringsutfordringer, kompetanse og erfaring. Det må være forståelse for og aksept at den enkelte medarbeiders lønn kan være forskjellig, ut fra arbeidsinnhold og ansvar, samt krav til kompetanse og erfaring. Forskjeller skal kunne begrunnes i vedtatte lønnspolitiske tiltak og skal kunne forstås og anses som rimelig av alle partene og ansatte. Konkrete vurderinger i forhold til å rekruttere og beholde medarbeidere vil kunne påvirke lønnsfastsettingen. Disse vurderingene kan føre til at ansatte får bedre lønnsbetingelser enn andre med sammenlignbare oppgaver og kvalifikasjoner. 2. Generelt om lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen Sentrale retningslinjer og føringer følges fullt ut og gjengis ikke her. Generelt om forhandlinger: Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er likeverdige parter og skal ha like muligheter til best mulig å kunne forberede seg til forhandlinger. Ved forhandlinger avtales utveksling av informasjon i forberedende møter. Ved forhandlinger skal informasjon og lønnskrav utsendes i rimelig til før behandling, for å sikre god behandling. Lønnskrav skal leveres på eget skjema. 2.1 Lokale forhandlinger Hovedtariffavtalen (HTA) pkt Arbeidsgiver skal involvere driftsenhetsledere i vurdering av lønn. Arbeidsgiver skal sørge for en realistisk og gjennomførbar tidsplan. Arbeidsgiver skal bidra med lønnstatistikk og utvikling i forkant av forhandlingene. Partene skal bidra med opplysninger som statistikk, etc for å gi best mulig grunnlag for forhandlingene. 2.2 Lokale forhandlinger Hovedtariffavtalen (HTA) pkt Gjennomføres ved behov, fortrinnsvis i etterkant av IDF møter, samt i forkant av lokale forhandlinger etter HTA Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

6 2.3 Lønnsvurdering inntil 12 måneder etter tilsetting Hovedtariffavtalen (HTA) pkt Etter HTA punkt 3, kan arbeidsgiver inntil 12 måneder etter tilsetting vurdere lønnsplasseringen på nytt innenfor stillingens lønnsalternativer. Ved denne type lønnsvurdering skal ordinære vurderingskriterier benyttes så langt det er mulig. Det skal være særlig fokus på den nye medarbeiderens initiativ og evne/vilje til å komme raskt inn i arbeidsoppgavene, samt evne/vilje til samarbeid og bidrag i arbeidsmiljøet. Det er driftsenhetsleder/personalansvarlig som er ansvarlig for at vurderingen foretas og som vurderer om det er grunnlag for at vurderingen gjøres. Lønnsvurderingen legges frem for arbeidsgivers forhandlingsutvalg som beslutter lønnsplassering. Arbeidstaker kan ta initiativ til at det gjøres en vurdering gjennom sin driftsenhetsleder. 3. Lønnsfastsettelse 3.1 Hovedkriterier for lønnsfastsetting Følgende kriterier legges vekt på ved lønnstilbud/vurdering av lønn i forbindelse med tilsetting, forhandlinger HTA og HTA 2.3.4, samt HTA Kompetanse Utdanning/ formalkompetanse Erfaring/ realkompetanse Ansvar Lederansvar Fagansvar Ansvar og myndighet til å treffe selvstendige avgjørelser. Kompleksitet i oppgaver og krav til vurdering. Personlige egenskaper Selvstendighet Samarbeids- og kommunikasjonsevner Gjennomføringsevne Fleksibilitet Motivasjon Det skal legges vekt på Dokumenterte gode resultat i forhold til politidistriktets målsettinger. Behovet for å rekruttere eller beholde særlig kompetente medarbeidere. Spesialfunksjoner og/eller spesialkompetanse. Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

7 Individuelle lønnskriterier Det forutsettes at den lokale lønnspolitikken primært tar utgangspunkt i objektive kriterier for lønnsfastsettelse, men at det samtidig er rom for individuelle vurderinger. Ved anvendelse av individuelle kriterier, forutsettes det at lønnssamtale er gjennomført og at driftsenhetsledere/personalansvarlig gir uttalelse eller lignende. Ved individuelle kriterier legges det vekt på følgende: Individuelle kriterier stikkord Samarbeidsevner Gjennomføringsevne Motivasjon og innsats Serviceinnstilling Fleksibilitet Helhetstenkning Lojalitet til mål Løsningsorientert Resultatoppnåelse Evne til å bruke egen kompetanse Evne til å bruke medarbeidernes kompetanse Kompetansesøkende Ansvarsfølelse Kommunikasjon Kunnskap om mål Teamarbeid Selvstendighet Kvalitetsbevisst Effektiv Initiativ Holde tidsfrister Systematisk/strukturert Evne til kunnskapsoverføring Innovativ Arbeidsadferd Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er begge ansvarlig for å gjøre innføringen av individuelle kriterier kjent for medarbeidere i Sunnmøre politidistrikt. Implementering og forståelse i organisasjonen, er et viktig suksesskriterie for å lykkes med lokal lønnspolitikk. Karriereveier Generalist, spesialist og leder. Det kan alterneres mellom karriereveiene. 3.2 Endringer og utvikling i lønnsfastsettelsen Både organisasjonene og arbeidsgiver mener det i større grad bør legges vekt på den enkelte medarbeider i lønnsfastsettingen. Det er ønskelig med en gradvis endring fra gruppevurdering til individuell vurdering i lønnsfastsetting. For å kunne komme dit, er det flere ting som må på plass. Det må gjennomføres lønnssamtaler mellom personalansvarlig leder og medarbeider. Medarbeidere må få økt kunnskap og forståelse for planen og mål med lønnspolitikk. Ledere må involveres mer i arbeidet med lønnspolitikk og lønnsfastsettelse Alle ansatte i distriktet må forberede seg på endringen. Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

8 I lønnsfastsetting ved rekruttering og tilsettinger, legges det vekt på følgende: Stillingens innhold Erfaring/Kompetanse Personlige egenskaper Disse punktene er innarbeidet i lønnspolitikken og blir lagt vekt på ved lønnsfastsetting og ved eventuelle forhandlinger. 3.3 Lønnsfastsettelse ved ansettelser og forhandlinger Generell lønnsfastsettelse/lønnsnivå påvirkes av sentrale forhandlinger mellom staten/fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene, der det gis generelle tillegg på hovedlønnstabellen, eventuelle endringer i lønnsrammer og tillegg knyttet til ulike stillingskoder. Lokalt skjer lønnsfastsettelsen ved: Ansettelser Ny vurdering av lønnsfastsetting inntil 12 måneder etter tilsetting (HTA 2.3.8) Overgang fra midlertidig til fast stilling (HTA 2.3.8) Lokale lønnsforhandlinger (HTA 2.3.3) Lokale forhandlinger på Særlig grunnlag (HTA 2.3.4) Lokale forhandlinger ved en Produktivitetsavtale (HTA 2.3.5) Virkemidler og retningslinjer for de ulike punktene finner du mer om i hovedtariffavtalen, overnevnte liste er ikke uttømmende. 3.4 Lønnsfastsetting ved tilsetting Politidistriktet tar utgangspunkt i retningslinjer gitt i hovedtariffavtalen når det gjelder bruk av stillingskoder og lønnsplassering. Bruk av stillingskoder og lønnsplassering skal gjenspeile distriktets mål, oppgaver, ansvar og myndighet i de ulike stillingene. Politidistriktets forhandlingsutvalg og/eller personal har ansvaret for lønnsfastsetting ved tilsetting. Lønnsfastsetting gjøres i samarbeid med driftsenhetsleder. Lønnsfastsettelsen skal være innenfor de rammene som fremgår av utlysningsteksten. Lønnstilbudet til en nyansatt skal vurderes i forhold til spesifiserte prinsipp for lønnsplassering. (Se kapitel 5.) Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

9 3.5 Lønnsfastsettelse ved forhandling Lokale lønnsforhandlinger (HTA 2.3.3) De sentrale forhandlingene setter for tiden følgende føringer for lokale forhandlinger: Likelønn skal prioriteres. Det videre forutsatt at lokal lønnspolitikk ivaretar: Kompetanse Ansvar Midlertidige ansatte Ansatte i permisjon Lokalt kan partene i tillegg avtale ytterligere føringer for lokale forhandlinger etter HTA og HTA Innhold, retningslinjer etc er nærmere spesifisert i hovedtariffavtalen. 3.6 Prioritering ved forhandlinger PRIORITERING LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Partene ved arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er enige om å prioritere og legge vekt på følgende ved lokale lønnsforhandlinger: Videreutdanning/kompetanseheving Stillinger som ligger under landsgjennomsnittet eller sammenlignbare politidistrikt Mål- og resultatoppnåelse Stillinger som er direkteplassert i spenn Konkurransedyktig lønn Erfaring/realkompetanse For stillinger plassert i ramme og alternativ, bør alternativene brukes aktivt i lønnsog rekrutteringspolitikken. (Listen er ikke i prioritert rekkefølge) Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

10 4. Lønnsvurderinger «Lokal lønnspolitikk skal gjenspeile at alle ansatte er viktige bidragsytere for mål- og resultatoppnåelse i Sunnmøre politidistrikt» Ansatte Har mulighet til å diskutere lønn ved tilsetting. Kan bidra til at driftsenhetsleder vurderer lønn innen ett år etter tilsetting. Ansatte fremmer eventuelle lønnskrav gjennom egen arbeidstakerorganisasjon. Alle ansatte i Sunnmøre politidistrikt har rett til en årlig lønnssamtale. Samtalen kan gjennomføres i etterkant av årlige medarbeidersamtaler. (HTA 3, pkt 5, Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn, karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene.). (Eget skjema i vedlegg) Driftsenhetsleder Driftsenhetsleder eller den med personalansvarlig skal gjennomføre lønnssamtaler og vurdere lønn til egen driftsenhet, jmf HTA 3, pkt 5. Driftsenhetsleder skal komme med konkrete forslag til lønnsendringer, med utgangspunkt i omforente tiltak og kriterier. Fylle ut skjema etter lønnssamtale og sende det til personal. I forkant av lokale forhandlinger skal driftsenhetsleder gi uttalelse, forslag til lønnsendring og prioritering til politimesterens forhandlingsutvalg. Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidstakerorganisasjonene skal levere god dokumentasjon, begrunnelser og prioritering for lønnskravene. Lønnskrav til lokale forhandlinger skal leveres etter en egen mal. Administrasjonen Vurdere kandidater/ansatte ved tilsettinger og forhandlinger. Vurderingen legger vekt på krav til stillingen, kompleksitet, kompetanse, erfaring og personlige egenskaper. Driftsenhetsleder gir uttalelse i forbindelse med lønnstilbud ved tilsetting. Arbeidsgiver involverer nærmeste leder og /eller driftsenhetsleder i lønnsfastsetting og ved forberedelse til lønnsforhandlinger. Arbeidsgiver vurderer lønn til den enkelte medarbeider i forbindelse med lønnssamtale og/eller i forberedelse til lokale lønnsforhandlinger (HTA 2.3.3). Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

11 5. Utdanning og kompetansehevende tiltak Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene ønsker å jobbe for at kompetansehevende tiltak bør belønnes. Det er ikke avtalt eller avsatt et spesielt beløp til dette, partene vil som en del av forhandlingene avgjøre uttellingens størrelse. Kompetansehevende tiltak for ledere, politiutdannede, jurister og sivile stillinger har som formål å stimulere til for eksempel lederutdanning og/eller annen relevant utdanning/kompetansehevende tiltak, for å tilføre organisasjonen høyere faglig og personlig kompetanse. Ansatte som viser særlig initiativ, engasjement eller innsats for kompetanseheving - kan få en bedre lønnsutvikling sammenlignet med andre. 5.1 Kompetansehevende tiltak og lønnsvurdering Det kan gis inntil tre lønnstrinn for: Relevant utdanning Særlig kompetansehevende tiltak Erfaring i lederstilling/fagansvar Lønnsendring etter dette punktet skal fremgå av protokollen. Kriterier og krav Utdanningen/kompetanseheving må være relevant for arbeidsgiver og stillingen. Utdanningen/kompetanseheving må være etter avtale med driftsenhetsleder. Utdanningen/kompetanseheving må være forankret i politidistriktets strategiske kompetanseplan. Det kan tas hensyn til omfattende kurs/opplæring/hospitering som ikke gir studiepoeng, dersom det er særlig relevant for stillingen. All kompetanseheving som legges vekt på i dette punkt må være gjennomført etter tilsetting i stillingen. Søknad og saksbehandling Medarbeideren må selv dokumentere gjennomført utdanning/kompetanseheving og at overnevnte kriterier er oppfylt. Medarbeider sender søknad/lønnskrav via arbeidstakerens organisasjon. Arbeidsgiver sørger for uttalelse fra driftsenhetsleder. Arbeidsgiver må i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er behov for kompetansen i stillingen arbeidstakeren er ansatt i og om den dras nytte av. Avgjøres ved HTA eller HTA Ved forhandling kan en vurdere nylig gjennomført utdanning som er relevant for stillingen de innehar. Individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

12 6.2 Kompetansekriterier politibetjenter For politibetjent gruppen gjelder Politidirektoratets kompetansekriterier i rundskriv 2002/040 og 2003/014. For å få en mer effektiv og rasjonell lønns- og rekrutteringspolitikk, vil en forsøke å legge til rette for at ansettelser/omgjøring til politibetjent 2 og politibetjent 3, i større grad gjøres gjennom forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene etter HTA 2.3.3, samt at en i rekrutteringspolitikken anvender personalreglementet 14, vedrørende overgang til fast stilling. Ellers gjelder følgende prinsipp: Ved eventuell endring av stillingskode, gjelder regelverk i HTA og rundskriv for Kompetansekriterier for politibetjenter. Ved forhandlinger er det tilstrekkelig at kompetansekravene/kompetansekriteriene er oppfylt. Ved a) må en dokumentere at oppgavene ligger på et høyere nivå enn tidligere. Stillinger som er ledig etter oppsigelse kunngjøres offentlig, jmf sentralt regelverk. 7. Seniorpolitiske tiltak Det er på dette tidspunkt ikke avtalt spesielle seniorpolitiske tiltak i forhold til lønn. Det foreligger for tiden en egen avtale i politidistriktet gjeldende for arbeidstakere over 62 år om ekstra fridager som også kan tas ut i lønn. Ytterligere seniorpolitiske tiltak må redegjøres nærmere i en seniorpolitisk handlingsplan. Hovedtariffavtalen pkt 5.9 Seniorpolitiske tiltak; «Arbeidsgiverne i staten må legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden.» Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

13 8. Funksjonstillegg For en rekke funksjoner, prosjekt, spesielle oppgaver etc gis det et tillegg for merbelastningen det fører til. Tilleggene blir i stor grad avgjort etter forhandlinger, for eksempel HTA eller HTA I tillegg kommer sentralt fremforhandlede tillegg, for eksempel for arbeidstidsbestemmelsene (ATB), hundeavtale etc. Funksjon/prosjekt/rolle etc Tillegg Kommentar Kjøreinstruktør B 35 HTA Schengen B 20 HTA Leder Org. Krim Ålesund politistasjon B 40 HTA Kompensasjon, belastning B 33 1 pers gitt etter HTA Informantveileder Ingen pt HTA Informantbehandlere B 35 UEH * Mannskap B 10 Lagfører B 12 Leder UEH: B 20 *Kommer trolig en sentral avtale Lokallagsleder PF Sunnmøre Øvrige lokallagsledere arbeidstakerorganisasjon B 20 Forslag: B 10* Hovedverneombud B 10 HTA ELYS II B 10 HTA TTA instruktør B 20 HTA BL-ansvarlig B 22 HTA Prosjektleder Straksetterforskning B 35 Tidsbegrensa *Avtale må ev. avgjøres ved forhandling. Krever aktivitet og et visst antall medlemmer SAMPOL, prosjektleder 3 ltr Tidsbegrensa SAMPOL, prosjektleder ass 2 ltr Praksisveileder 2 ltr* 3 ltr* etter 3. år *Lokal særavtale *10 mnd UP 2 ltr *Lokal særavtale 2008 Dommeravhør B 35 Tidsavgrenset Politimesterjour/fast stedfortreder B 50 ATB 17, pkt 1 politimester Hundefører 2 ltr* *Gammel ordning/lokal avtale. Ny hundeavtale trådt i kraft okt Praksisveileder etterforskning 2-3 ltr Praksisveileder på etterforskningsseksjonen Ålesund politistasjon Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

14 9. Lokal innplassering Dagens innplassering er beskrevet med utgangspunkt i status 26. juli Lønnstrinn kan endres blant annet pga ansiennitet, mellomoppgjør etc. Tabellene viser nåværende spenn/ramme og ramme for innplassering ved tilsetting i Sunnmøre politidistrikt. Status og ramme for innplassering er veiledende og ikke førende. Innplassering i lønnstrinn eller alternativ er avhengig av den enkeltes kompetanse og erfaring, samt øvrige kriterier beskrevet i lønnspolitisk handlingsplan. Sivile stillinger - Gjennomgående stillinger, lønnsplan Stilling SKO LR/ltr Alt./ltr Veiledende ramme ved innplassering Konsulent < Alt 3-6< Avhengig av kompetanse og erfaring. Førstekonsulent < 6 - < Seniorkonsulent Avdelingsleder Arkivleder Prosjektleder Rådgiver Politirevisor Administrasjonssjef Personalsjef Økonomisjef Overingeniør Avdelingsingeniør 1085 Lr 22 Ingen pt Min ltr 45/alt 3 - < Avsnittsleder: Alt 6 - < Avhengig av kompetanse eller erfaring. Barnehus Stilling SKO Spenn Ltr Veiledende ramme ved innplassering Seniorrådgiver IKT/rådgiver Psykologspesialist Ingen pt Avdelingsleder Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

15 Politiembetsmenn og andre politistillinger, Lønnsplan Stilling SKO Spenn Ltr Veiledende ramme ved innplassering Politifullmektig Avhengig av kompetanse og erfaring. Politiadvokat Fra 4-7 år, bør avlønnes fra lønnstrinn Avhengig av kompetanse og erfaring. Minst 7 års relevant praksis eller mer, bør avlønnes fra lønnstrinn Lønnsnivå ved ansettelser vurderes selvstendig avhengig av kompetanse og erfaring. Politiadvokat Lønnstrinn Politiadvokat Lønnstrinn nestleder/ stedfortreder Lensmenn Politiadvokat Stillingskode 1245 tas i bruk når politifullmektig har gjennomført generell utdanning for nye politijurister og har tilegnet seg utvidet påtalekompetanse. Ved tilsetting/lønnsfastsetting legges det vekt på erfaring, kompetanse, ansvar og de punkt som er nevnt i kapitel 4 og 5. Ved beregning av påtalepraksis kan det vektlegges erfaring som dommerfullmektig eller advokatpraksis hvor straffesaker har utgjort en vesentlig del av saksmengden. Øvrig juridisk praksis kan også vektlegges. Politiadvokat 2 Stillingen skal utgjøre et reell faglig karrierealternativ sammenlignet med ledelsessporet. Innehaver av stillingen må besitte høy faglig kompetanse innenfor et eller flere saksområder. Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

16 Politiutdannet personell Geografiske driftsenheter - Sentrum, Nordre, Indre, Indre søre, Ytre søre Stilling SKO LR Alt Veiledende ramme ved innplassering PB Lr 41, alt PB Orden Lr 42, alt 1-4 PB Etterforskning Lr 42, alt 3-7 Ca ltr Orden Lr 43, alt 1-4 PFB POB* Etterforskning Lr 43, alt 4-7 Ca ltr Innsatsledere PFB ltr 53 (52-57) NK-Orden ltr 58 (55-60) Fag-POB: Ltr Avsnittsledere (52-57) Ledere etterforskning POB 65 PFB 61 (ingen pt) *Driftsenhetsledere i egen tabell Fellesoperativ enhet Stilling SKO LR Alt Veiledende ramme ved innplassering PB Lr 43, alt 4-7 (likt med etterforskere e-seksjon) Innplassering avhengig av kompetanse Hospitant PB3 samme alternativ/lønn som PB3, beholder SKO/lønn dersom høyere. Hospitant PB1/PB2, midlertidig ansatt etc som PB 1 el 2, LR 41/42 alt 3-9. Lønn avhengig av kompetanse og erfaring. PFB Instruktører 56 POB Operasjonsledere 54 (54-60) Beredskapsplanlegger 57 Etterretning 55 Materiell etc 59 Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

17 Diverse lederstillinger Stilling SKO Spenn Ltr*2 Veiledende ramme ved innplassering Lensmenn/tjenesteenhetsledere Leder Etterforskning seksjon ÅPS Leder Ordensseksjon ÅPS Leder Sivilseksjon ÅPS Avdelingsleder Driftsenhetsledere - ledergruppen Stilling SKO Spenn Ltr pt* 2 Veiledende ramme ved innplassering Administrativ enhet Administrasjonssjef Retts- og påtale Politiinspektør PST Politioverbetjent Fellesoperativ enhet Politioverbetjent Politiinspektør pt Driftsenhetsledere geografisk: Politistasjonssjef Ytre søre Indre søre Nordre Indre Evaluering og oppfølging av tiltak Lønnspolitisk handlingsplan er gjeldende fra 20. september 2012 til 30. april Planen revideres ved behov og senest mai Det skal i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger gjennomføres et evalueringsmøte, der gjennomførte tiltak og status evalueres. 2 Lønnstrinn gjengitt her viser dagens avlønning. Merk at lønnsfastsettelsen er personlig. Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september av 17

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark Lokal Lønnspolitikk NAV i Hedmark Innhold 1 Formålet med lønnspolitikken:... 3 2 Utfordringer de nærmeste år.... 3 3 Rekruttere... 4 3.1 Behovsanalyse... 5 3.2 Tillitsvalgtes og leders rolle ved utlysning...

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB Utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene Forskerforbundet (UNIO) og Norsk tjenestemannslag (LO-stat). Godkjent av styret 11.02.14 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.1.Generelt 1.2.Målsetting 2.LØNN VED TILSETTING 2.1. Utlysningstekst 2.2.Rammer for lønnsfastsettelse

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer kunnskap gir vekst Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer Hovedavtalen 22 Kompetanseutvikling 1. Ledelsen

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE 1. INNLEDNING I tråd med hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.1 har partene ved BR utviklet en lønnspolitikk som en felles plattform for hvordan lønn skal brukes

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE. inngått mellom. Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen.

TILPASNINGSAVTALE. inngått mellom. Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen. 1 TILPASNINGSAVTALE inngått mellom Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen. MEDBESTEMMELSE 1 Formål og intensjoner ( jf. Hovedavtalens 1) Tilpasningsavtalen skal utfylle Hovedavtalen

Detaljer

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense Notat Fra Politidirektoratet Dato 17.03.2016 Vår referanse Til Politi- og lensmannsetaten Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense 1.

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Fylkesmannen i Aust-Agder

Lokal lønnspolitikk for Fylkesmannen i Aust-Agder Lokal lønnspolitikk for Fylkesmannen i Aust-Agder Behandlet i Samarbeidsutvalget sak nr. 34/2011 Godkjenningsdato: 15. desember 2011 Innledning I Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.1 heter det at Statens lønnssystem

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier.

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier. Lokal lønnspolitikk Bakgrunn; Lønnspolitikken er en del av Etnedal kommunes samlede arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor ligger til grunn for all lønnsfastsettelse i

Detaljer

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013 Regional lønnspolitikk Vedtatt i HA-møte 0 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Målsetting 3 3. Utviklingssamtaler 3 4. Lønnsfastsettelse 4 4.1. Tilsetting 5 4.1.1 Vurdering av lønnsfastsettelsen etter

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR INNHOLD 1 MÅL OG PREMISSER FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Overordnet målsetning for lokal lønnspolitikk... 2 2 Lønnssystemet i staten... 3 2.1 Ansvarsfordeling

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Revidert utgave, mai -2016 Innholdsfortegnelse; INNHOLDSFORTEGNELSE;...2 1. INNLEDNING...3 2. MÅL...4 3. FORBEREDELSER TIL LOKALE FORHANDLINGER...4 3.1 DRØFTINGSMØTER...4

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016 Innholdsoversikt 1. Innledning.. side 2 2. Lønn som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel... side 2 3. Lønnspolitisk målsetting i Vestvågøy kommune side 3 4. Lønnsfastsettelse i Vestvågøy kommune prinsipper

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Retningslinjer for lokal lønnspolitikk

Retningslinjer for lokal lønnspolitikk Retningslinjer for lokal lønnspolitikk Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 2 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 Vedtatt av Vadsø bystyre. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE Sauherad kommune Side 1 av 9 LØNNSPOLITISK Sauherad kommune Side 2 av 9 LØNNSPOLITISK FORORD Lønnspolitisk plattform inngår som et av flere element i Sauherad kommunes

Detaljer

KOMPETANSEKRITERIER FOR STILLINGER SOM POLITIBETJENT 2 OG POLITIBETJENT 3

KOMPETANSEKRITERIER FOR STILLINGER SOM POLITIBETJENT 2 OG POLITIBETJENT 3 Rundskriv 2002/040 Til: Politimestrene Sjefene for politiets særorganer Dato: 27.11.2002 Saksnr.: 01/02136 231.3 KOMPETANSEKRITERIER FOR STILLINGER SOM POLITIBETJENT 2 OG POLITIBETJENT 3 I de sentrale

Detaljer

Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune

Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 24.11.2011 www.vfk.no 1 LØNNSPOLITIKK VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Generelt Lønnspolitikken er en viktig del av arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole 1. Generelle lønnspolitiske prinsipper 2. Kunstneriske og vitenskapelige stillinger 3. Stipendiatstillinger 4. Lederstillinger 5. Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

09/2394-35 12.04.2011 LDO

09/2394-35 12.04.2011 LDO NOTAT Vår ref. Dato: 09/2394-35 12.04.2011 LDO OMBUDETS UTTALELSE SAKENS BAKGRUNN A og B arbeider som psykiatriske sykepleiere ved sykehus C (tidligere E sykehus). Begge har arbeidet innen tungpsykiatrien

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert 23.05.13 Besøksadresse Office address Postadresse Postal address +47 22 82 46 00 Fax: +47 22 82 46 40 Nygård 1 Lillesand Postboks 93, 4791

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Lokale forhandlinger Hovedtemaer 1. Rammer for lokale forhandlinger 2. Lokal lønnspolitikk 3. Forhandlingsregler årlige lokale forhandlinger 4. Kravsutforming 5. Etter

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold Innhold Innhold...- 1-1 Referanser...- 2-2 Rammer for dokumentet...- 2-2.1 Parter...- 2-2.2 Gyldighet og evaluering...- 2-2.3 Omfang og avgrensning...- 2-2.4 Hensikt...- 2-3 Sjøforsvarets lønnsprinsipper...

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-17 Sentrale forhandlinger pr. 1. august 2002 - endringer i lønnsplasseringer Dato: 04.07.2002 Til:Statsforvaltningen

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten (HTA)

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Hovedtariffavtalen i staten (HTA) Hovedtemaer 1. Lønnsdannelse i staten 2. Andre rettigheter etter hovedtariffavtalen 3. Stillingskoder og lønnsplaner

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

På dette grunnlag hevdes det at A har de nødvendige kvalifikasjoner for den utlyste stillingen, og at hun således har fortrinnsrett til denne.

På dette grunnlag hevdes det at A har de nødvendige kvalifikasjoner for den utlyste stillingen, og at hun således har fortrinnsrett til denne. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2007 Ref. nr.: 07/8730 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 33/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

Lønnspolitisk dokument Del i Lonnspolitikk 1.1 Innledning

Lønnspolitisk dokument Del i Lonnspolitikk 1.1 Innledning KULTURRAD ET Arts Council Norway Lønnspolitisk dokument Del i Lonnspolitikk 1.1 Innledning Lønn for ansatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

RULLERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2012 og 2013

RULLERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2012 og 2013 RULLERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2012 og 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.9.2012 Innhold Vedtatt i ADM-utvalget 5.9.2012... 1 Innhold... 2 INNLEDNING... 5 Arbeidsgiverpolitisk

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer