3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?"

Transkript

1 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate 11 Postnr/sted: Tlf/fax/ e-postadresse 5808 Bergen / 5015 Bergen Mob: , Fax Epost: Bankkontonr Organisasjonsnr OVERSIKT OVER TILTAK/PROSJEKT DET SØKES MIDLER TIL Navn på tiltak/prosjekt: 1. Tiltak: Videre drift av lokalt LNN kontor med tilbud om aktiviteter mm. 2. Prosjekt: Brukerstyrt LAR senter / Brukerbase Søknadssum (i kr) 1. Kr Kr UNDERSKRIFT Vi er kjent med at opplysningene i søknaden med vedlegg er grunnlag for tildeling av tilskudd. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Sted / dato Bergen Organisasjonens leder Karen Lise Følling Daglig leder LAR-Nett Norge 1

2 BESKRIVELSE AV TILTAK/PROSJEKT A. Identifikasjon og oversikt Navn på kontaktperson: Karen Lise Følling, Daglig leder LAR-Nett Norge Telefonnummer: Mob: Faks: E-post: Nettadresse: Varighet/tidsramme: Tidsavgrenset prosjekt/tiltak. Startdato: Sluttdato: Ikke tidsavgrenset (Sett kryss): x B. Problembeskrivelse - Bakgrunn for tiltaket/prosjektet. 1. Beskriv kort bakgrunn og hensikt med tiltaket/prosjektet. Forebygge isolasjon, ensomhet, passivitet hos personer som er i Legemiddelassistert Rehabilitering. Få ned antall Lar-brukere som misbruker illegale rusmidler. Hjelpe brukeren å bygge seg et nettverk med rusfrie venner og bekjentskaper, ved å ha et godt tilbud av ulike aktiviteter, tilbud om div kurs, som f.eks datakurs, kurs i brukermedvirking, kurs i Individuell Plan og hvordan få en god Ansvarsgruppe, kurs i Nettverksbygging, ulike kurs i aktiviteter som maling, perling, grønt kort for golf, da vi ønsker å tilby golf som en aktivitet, og annet som brukerne måtte ha interesse av. Vi ønsker også å få i gang ulike praksisplasser ved å starte et mekkeverksted for sykler, et mindre gartneri, kafé, dette ønsker vi å ta opp med yrkesskolen, slik at de som får praksis kan kombinere dette med yrkesutdanning. Praksisplassene vil vi samarbeide med Nav om, slik at brukerne får mulighet til å få f.eks attføring mens de er i praksis. Vi ser at det for mange brukere er særdeles vanskelig å få praksis ute i næringslivet. Vi tror på aktivitet og jobb som en nødvendighet, for at man skal klare å stå i sin rehabilitering. LNN ønsker derfor å motivere Lar-brukerne til å bli aktive og engasjerte personer, som tar avstand fra rus. Vi ønsker å gi alle en sjanse, som de ikke får ellers hos næringslivet. Kombinert med skole og nav, vil de så stå sterkere rustet til å komme ut i andre jobber etterpå. Vi har undersøkt i andre land, bl.a England og USA, hvor brukerorganisasjonene driver vellykkede bedrifter, f.eks restaurantdrift, hotelldrift i København, i Italia er det bygget opp en hel bydel med vingård. Det er mange muligheter og vi må naturligvis begynne i det små. Etter hvert som dette går fremover, kan vi så utvide. Vi har hatt møter med brukerne, Straxhuset, Bergen kommune og andre som ser et stort potensiale for et brukerstyrt LAR senter en brukerbase hvor brukerne selv kan få være med å drive stedet. Det er en selvfølge at vi vil være strenge på misbruk av rusmidler. Hva brukerne gjør hjemme i sin egen stue kan vi ikke blande oss i. Men på brukerbasen skal man være rusfri. I møte med Anne Lønnichen ved Straxhuset fikk vi vite at de er på utkikk etter nye lokaler. Anne Lønnichen ser det som særdeles positivt om LAR-Nett Norge fikk lokaler på samme område som dem. Da kunne brukerne gå på Straxhuset og hente sin medisin og så komme til LNN sin brukerbase for ha et sted å være, en aktivitet å ta seg til. Vi ønsker å ha brukerbasen åpen på kveldstid noen dager i uken og i helgen, da det per i dag ikke er noe sted hvor brukerne kan gå for å treffe andre likesinnede i et rusfritt miljø. På senteret skal det være 2

3 mulighet for å kunne spille biljard, kort, og andre aktiviteter som brukerne har interesse av. Vi ønsker å få et mindre treningssenter i tilknytning til stedet, datamaskiner brukerne kan benytte, et oppholdsrom med kjøkken. Vi ønsker også å holde kursing i matlaging, da mange LAR brukere ikke kan lage mat. Alt dette tror vi vil motivere brukerne til å ta sin rehabilitering på alvor, slik at de ser R-en i Lar som en viktigere faktor enn L-en. Hensikten er også å kunne skape en god og trygg plass i samfunnet også for oss som er i LAR. Motivere slitne narkomane som ikke har klart å slutte, ved å gjøre legemiddelassistert rehabilitering mer attraktivt gjennom ulike, rusfrie tilbud og ved å tilby et sted å være for folk i Lar, noe som ikke finnes i dag. Alle brukere vi har vært i kontakt med er alle positive til ideen om et brukerstyrt LAR senter som tilbud, de etterlyser det. For å skape eierskap til stedet, ønsker vi at brukerne skal få være med å pusse opp stedet. Vi har i 2009 vært på utkikk etter et egnet lokale. Det er ikke lett å finne et slikt sted uten at det koster alt for mye i husleie. Vi er derfor avhengig av å få hjelp av kommunen til å finne et egnet lokale, enten det er et eget hus eller en etasje i et større bygg. Ikke minst er vi avhengige av å få midler til drift. Vi tror allikevel at dette i det lange løp vil være kostnadsbesparende for kommunen. Flere vil kunne komme seg bort fra rusen, de vil få et sted å gå og slippe å oppsøke sitt tidligere miljø for å ha noe å gjøre, slippe bort fra ensomheten. Rusmiljøet er preget av kriminalitet og vi vil kunne spare flere fra å havne i fengsel. De vil klare å stå i sin rehabilitering og slippe å falle tilbake til rusen. Dermed vil de ikke trenge institusjonsopphold for avrusing og rehabilitering. Kriminaliteten vil gå ned. Og brukerne vil etter hvert få et tilbud om praksis kombinert med utdanning, slik at de vil kunne komme seg i vanlig jobb. Man vil spare kommunen for sosiale utgifter. Forsikringsselskapene vil kunne tjene på et slikt senter og dermed også byens borgere, de vil leve litt tryggere. Vi kan selvfølgelig ikke love at alle vil lykkes i sin rehabilitering. Men vi vet at vi som jobber ved LNN i Bergen har mye ruserfaring, vi har vært gjennom mange rehabiliteringer med og uten LAR, vår alder gir oss en viss grad av autoritet, noe som vil komme et slikt senter til gode. Ved å være gode rollemodeller viser vi at det er mulig å leve et liv som vanlige borgere, til tross for LAR. Det er ikke nok å gi de narkomane en flaske Metadon eller en Subutex og tro at man dermed kan oppnå en god rehabilitering. Det er heller ikke nok å få tilbud om psykolog en gang i uken. Livet handler om alle de dagene man blir sittende alene med fjernkontrollen stort sett som eneste venn. Etter noen måneder i en slik situasjon finner de fleste ut at de i hvert fall hadde det bedre som narkoman, da hadde man noe å fylle dagen med, man hadde venner man hadde et liv, om enn miserabelt så bedre enn ensomheten. Vi i LNN har tid og krefter til å bry oss om de andre, etter 12 år i LAR har vi mye kunnskap om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Vi ønsker å lære de andre om livet i LAR. Vi har vært i København, London og Irland og sett på forskjellige brukerstyrte LAR sentre. De kan ikke hjelpe alle, men de kan hjelpe mange. Vi syntes Bergen kommune bør satse på et slikt senter gi brukerne en sjanse til noe mer enn kun L-en i LAR. R-en er den viktigste og helt nødvendig for at man skal kunne klare sin rehabilitering. Et slikt senter vil være det første store i sitt slag i Norge. Det vil gi Bergen en mulighet til å bli en foregangsby på LAR fronten. LNN sitter i dag i mange utvalg og brukergrupper, vi er med i et Erfaringsnettverk hos Helsedirektoratet hvor vi er med å råde i rusrelaterte saker sammen med representanter fra andre brukerorganisasjoner. Vi har vært med i møter med Stoltenbergutvalget for å gi vårt syn på rustilbudet i Norge. Vi er med i NAV sitt fylkesvise brukerutvalg, Bergensklinikkene, Blå Kors, utvalget for Barns Beste/Barn som foreldre m.m. Vi sitter i flere ressursgrupper, bl.a er vi med i ressursgruppen for koordinerende Tillitsmenn hos Helsedirektoratet, ressursgruppen for Alf sitt nye hotellprosjekt i Bergen, ressursgruppen for det nye tilbudet Optra hos Kirkens bymisjon m.m. Alt dette er med å gi oss god kompetanse på feltet, vi er med å påvirke og vi blir hørt. Vi reiser rundt og holder foredrag på konferanser, vi underviser for sosionomstudenter og farmasøyter, bl.a har vi vært på Blindern universitet, Høyskolen i Bergen, Høyskolen i Oslo, vi har undervist for sykepleierstudentene i Oslo og får stadig vekk nye forespørsler. LNN er i dag den største brukerorganisasjonen for oss i LAR og vi er med i et samarbeidsforum Riktig Retning sammen med de største brukerorganisasjonene. Her jobber vi sammen om saker vi kan enes om, fronter dem sammen, hvilket gir oss større slagkraft. I LNN er vi opptatt av å jobbe for LAR brukeres rettigheter og muligheter. Vi trenger flere aktive LAR brukere i 3

4 organisasjonen. Et brukerstyrt LAR senter i Bergen vil kunne gi flere en mulighet til å bli med å engasjere seg aktivt. Dette er både lærerikt og givende. Man får en unik mulighet til å være med å utvikle seg på en positiv måte, man får utfordringer man lærer seg å mestre, man får reise på mange konferanser og være med å representere LNN. I slutten des 2009 fikk LNN og de andre organisasjonene i Erfaringsnettverket til Helsedirektoratet alle midler som skal brukes til å utvikle en brukeropplæringspakke. Vi skal lage en felles pakke sammen med de andre organisasjonene om det som er felles for alle organisasjonene. Så skal noen av midlene brukes til en brukeropplæringspakke innad i LNN. Dette er noe vi skal jobbe med i 2010, få laget 2 forskjellige brukeropplæringspakker for nye brukere. Det vil her blir lagt inn mye unik kompetanse som vi andre har tilegnet oss gjennom årene. For oss har veien blitt til mens vi har gått, alt dette vil vi nå legge inn i disse to pakkene, slik at nye brukere kan få lære av våre erfaringer. Når vi har disse brukerpakkene klare, vil vi så tilby brukere kurs i brukeropplæring. Helsedirektoratet satser mye på brukermedvirking og brukererfaring. LNN ønsker å lære dette videre til andre LAR brukere. Vi vet at det bl.a i Bergen er mange oppegående brukere som vil kvalifisere for et slikt kurs. Vi vil også ha tilbud om akupunktur til brukerne. Nylig var vi på NADA kurs og lærte å sette nåler i ørene. Erfaring viser at Nada akupunktur hjelper brukeren mot stress, søvnløshet, abstinenser fra mange typer rus, f.eks narkotika, røyk og alkohol. Det fjerner ikke abstinensene helt, men er med å dempe dem. Nada akupunktur er ikke sykdomsbehandlende, men kan gis som et suplement til annen behandling eller alene. Da Straxhuset tidligere hadde dette som et tilbud til brukerne, vet vi at det er svært populært og etterspurt. Det er derfor et tilbud vi i LNN nå gir brukerne. Det finnes per i dag ikke noe brukerstyrt Lar-senter i Bergen, hvor brukerne kan komme og treffe andre likesinnede personer, personer som i dag tar avstand fra rusmidler. Et sted hvor de kan bygge nettverk, hvor de finner tilbud om sosiale aktiviteter, jobbtilbud, et sted å være hvor de som brukere kan få være med å utvikle og bygge stedet opp til et trygt og permanent sted hvor Lar-brukere kan få være seg selv, men uten rus. Danne et forum hvor man kan ta opp problemstillinger som angår oss i Lar. Et sted hvor nye Larbrukere kan få hjelp og motivasjon fra dem som har vært lenger i Lar-systemet og som kjenner problematikken rundt dette. Hjelpe dem til å unngå å gjøre feil. Et sted hvor man kan dele erfaringer. Lar-brukere har gjennomsnittlig svært dårlig økonomi. Veldig mange av dem kan ingenting om data og vet knapt hvordan de skrur på en pc, langt mindre hvordan den brukes. Veldig mange av dem er avhengige av Nav sine tjenester i større eller mindre grad, og de er en veldig stor gruppe brukere av disse tjenestene. Det er derfor både betenkelig og beklagelig synes vi, at de ikke kan benytte seg av de tjenester Nav tilbyr over internett. Dette ønsker vi fortsatt å gjøre noe med. LNN har i dag mulighet til selv å kurse andre i hvordan man kan komme i gang og lære data, flere av oss har god kompetanse på dette feltet og vi har i flere år holdt kurs for andre brukere om de enkelste trinnene for å kunne bruke en pc. Dette arbeidet vil bli videreført i 2009, vi håper å kunne tilby brukerne dataopplæring på et brukerstyrt Lar-senter. (Se mer beskrivelse av dette senere i søknaden). Få ned kriminalitet og prostitusjon ved å gjøre Lar til et mer attraktivt tilbud for slitne narkomane og brukere som ikke klarer seg så godt i Lar, slik det fungerer idag. Legge forholdene til rette for at brukere kan klare sin rehabilitering gjennom hjelp til selvhjelp. Vi har merket at ved å være gode rollemodeller, har dette en positiv påvirkning på andre Lar-brukere. De ser at det nytter og ved å lytte får de erfaring om at det ikke er så mye som skal til, for at de også kan komme der. Vi har valgt å dele opp søknad summen med en sum for tiltak og en sum for et br.styrt LAR senter. Så lar vi det være opp til kommunen å finne en mulighet til å gi oss mest mulig. Som søknaden viser er vi svært opptatt av å få en mulighet til å starte et senter for LAR brukere. Vi har stor tro på dette. Men det er viktig for oss å vite at vi har garanti for å kunne betale husleie og strøm og samtidig kunne gi brukerne et tilbud. Vi ber Bergen kommune ta hensyn til dette ved tildeling av midler. 4

5 2. Beskriv kort målgruppen for tiltaket/prosjektet. Brukere som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Bergen og omegn. Narkomane som har fått innvilget søknad til Lar. Vi vet at svært mange LAR brukere i dag sliter med sin rehabilitering. De er ensomme og føler de verken blir sett eller hørt. De får en flaske Metadon eller en Subutex eller Suboxone og det er det hele. Systemet klarer ikke fange dem opp, systemet/nav har per i dag ikke noe godt tilbud til dem som ikke fungerer bra og klarer å gripe fatt i sin egen rehabilitering, få seg en utdannelse og en jobb. Det er de færreste LAR brukerne som klarer dette på egen hånd. Mange klarer ikke en gang å skaffe seg en egen bolig og bor fremdeles på hospits. Systemet har mistet troen på dem og på mange måter gitt dem opp. LNN tror at skal man lykkes med sin rehabilitering må man ha en aktivitet eller en jobb å gå til. Dette vil vi gjøre noe med, sette fokus på saken og hjelpe brukerne med noe å gjøre. 3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? Hovedmålet er å gi LAR brukere et godt tilbud, en hjelp til å bli rusfri og klare å stå i sin rehabilitering. Målet er å gi dem et sted å være på dag og kveldstid, hvor de kan få jobbe med ulike aktiviteter. De skal her også kunne få en praksisplass i samarbeid med NAV, for å få en mulighet til nødvendig praksis for å bli attraktiv på arbeidsmarkedet. Mange har aldri hatt en vanlig jobb og trenger å lære seg hva dette er, hvordan man skal følge opp sin jobb, være punktlige og stå i utfordringer over tid. Dette må man lære seg å takle, før det er aktuelt å søke seg vanlig arbeid. For andre brukere er det ikke aktuelt å skulle søke jobb, men de trenger å kunne få drive med en interessant aktivitet for å klare å holde seg borte fra rusen og rusmiljøet. Dette vil de kunne få ved et brukerstyrt LAR senter. Vi i LNN er opptatt av å prøve å hjelpe andre brukere med å holde oppe motivasjonen. Noen klarer dette på egenhånd, mens andre trenger hjelp til å klare dette. Vi har derfor sett på hvilke muligheter som alt er prøvet ut andre steder, som har vist seg å være vellykket. Ved å få tilgang til et hus eller en eldre lagerbygning, evt få leie en etasje i en bygning, som vi kan få pusse opp og utvikle, vil vi være et godt stykke nærmere et brukerstyrt LAR senter. LAR brukerne skal selv være med å pusse opp lokalene. Vi ønsker at det skal kunne være et rom for data, et rom hvor man kan pusle med sosiale aktiviteter, f.eks biljard, et rom for kunstnerisk utfoldelse, et oppholdsrom med kjøkkentilknytning, et treningsrom m.m. Vi vil også prøve å få en kafé i tilknytning til LAR-senteret. Her kan vi tilby praksisplasser i samarbeid med Nav. Vi har vært og sett på brukersentre i inn- og utland og de er godt mottatt av brukerne. I Tromsø har Marborg brukerforening fått til noe lignende. I samarbeid med Rio Nord driver de også en kafé X for brukerne. Her kan brukerne få seg et billig, enkelt måltid, treffe andre og få delta på de sosiale aktivitetene som brukerforeningen tilbyr. Huset de har fått av kommunen er totalrenovert av brukerne, det er blitt et hjemmekoselig tilholdssted for dem. LNN avd Bergen ønsker å kunne tilby brukerne et lignende tilbud som det de har i Tromsø og København. Men som nevnt over, trenger vi Bergen kommune med oss. Det er viktig for oss å kunne få et godt samarbeid med dem. Lar-senteret skal ikke dele ut medisiner, men være et tilbud til Lar-brukerne om et sted hvor de kan treffe andre brukere. Senteret skal holde åpent på kveldstid, som for veldig mange er den tiden på døgnet, som de sliter spesielt med. De mangler nettverk, er ensomme og sårbare og sliter med sitt selvbilde. Mange faller tilbake til gamle synder, fordi de ikke klarer å stå i ensomheten. Her er det vi ønsker å komme med tilbud til brukerne om et sted de kan gå, hvor de slipper enhver form for stigmatisering om at de ikke er bra nok og hvor de kan få bygget et nettverk med andre som tar avstand fra rus. Mange LAR brukere etterlyser et slikt senter. De har i dag ikke noe sted de kan samles og utveksle erfaringer. De nåværende og nye LAR sentrene kan ikke klare å gi det samme tilbudet. Det handler om at man ønsker å drive stedet for og av 5

6 brukere. Vi i LNN har stor kompetanse på feltet. Mange av oss begynte å ruse seg på 70-tallet. Vi kjenner brukerne, er i dag velfungerende og har derfor mye tillit fra brukerne. LNN avd Bergen har nå vist seg som en stabil avdeling over flere år. Tidligere hadde vi dessverre ledere som ikke alltid hadde like rent mel i posen. Skal man stå frem som ledere for andre, er det viktig at man kan vise til stabilitet og rusfrihet. Ledelsen i LNN avd Bergen har derfor brukt tid på å skulle gjenvinne tilliten til både brukerne og det offentlige. Vi vet vi i dag har alles tillit. Dette gjør det lettere for oss å drive og tilby LNN som et tilbud for alle LAR brukere. I og med at vi også reiser mye rundt og holder foredrag for fagfeltet og studenter, er LNN også et tilbud for dem. Vi sitter på en unik spisskompetanse og denne ønsker vi å gi av til fagfeltet. Vi har endelig fått et stabilt kontor i Bergen med medarbeidere som er engasjerte og gir av seg selv og sin fritid. Vi følger LAR brukere i deres ansvarsgrupper og hjelper dem der å tale deres sak. Mange LAR brukere gruer seg for disse gruppene, da de har alt for stort fokus på det negative rundt brukeren. Det brukes alt for mye tid på å kritisere dem i forhold til en positiv urinprøve. Dette har ikke noe for seg og det kommer ikke noe godt ut av det. Vi er derfor med brukeren og prater med fagpersonene i gruppen. Prøver å få dem til å forstå at de heller må prøve å hjelpe brukeren til å ta lærdom av sprekken, bruke mindre tid og fokus på den, og se hvordan de virkelig kan hjelpe brukeren til god rehabilitering. Da Metadonet kom, var denne ment å være en hjelp til slitne narkomane, som ikke klarte å stå i en rusfri tilværelse. Men reglementet i Lar har ført til at mange får store problemer med å klare å takle disse kravene og forventningene til dem. De har også egne forventninger og håp om hjelp til en rusfri tilværelse. Det er ikke nok å få en medisin som tar bort suget etter stoff, når alt annet rundt det ikke fungerer. Vi som lever med denne problematikken selv innpå livet, ser dette lettere og klarere enn ruskonsulenter og andre som vi skal forholde oss til. Vi vet best hvor skoen trykker og kan være til stor hjelp for andre i samme situasjon. Vi har skaffet oss erfaringer gjennom 11 år på Metadon bl.a., erfaringer som ikke står skrevet i noen bøker og som det bare er vi som kan lære fra oss. Som f.eks hvordan holde motivasjonen oppe, feller man bør unngå, erfaringer vi kan dele med de yngre. LNN kommer i kontakt med mange brukere unge og gamle. Felles for mange er at de ikke har noe å ta seg til. Dette resulterer i at mange av dem selger sin medisin for å kjøpe heroin og amfetamin. De oppsøker miljøet fordi de ikke vet annet å ta seg til og fordi de ikke orker ensomheten. Et ordtak som går i miljøet er det er ikke så farlig å være avhengig, bare man ikke er avhengig av NAV. Dessverre er dette en sannhet. Systemet som skal fange opp brukerne fungerer dårlig og er alt for tungrodd. LNN avd Bergen oppfordrer derfor Bergen kommune til å tørre å satse på noe nytt, som et brukerstyrt LAR senter/ brukerbase, hvor vi kan hjelpe hverandre til selvhjelp. Vi ønsker også å starte egne samtalegrupper, hvor vi kan ta opp ulike problemstillinger. Vi kan hente inn profesjonell hjelp etter behov. Vi vil også høre med folk fra det lokale næringslivet om det er mulig å få til en langtidsleie på et egnet lokale, til en rimelig penge. Og vi vil søke det lokale næringslivet og organisasjoner som Lions og Kiwanis om midler til drift, og vi vil gå på dem og høre om det er mulig å få utstyr som er utgått på dato osv. 1. juni 2009 flyttet LNN avd Bergen inn i nye lokale hos Bergensklinikkene i Vestre Torggate 11. Vi disponerer her 3 kontorer, samt tilgang på møtelokaler. Dessverre ser vi at dette begynner å bli for lite for oss. Her er ikke plass til alle dem som ønsker å få være med å engasjere seg. Og vi trenger absolutt et større lokale. Vi ser dette begynner å bli for lite selv for vår lokale administrasjon. Det er flere som nå har fått en god hverdag, fordi de er med å engasjere seg i LNN. LNN har i flere år arrangert en større konferanse for LAR brukere fra hele landet. Konferansen vi skulle arrangert høsten 2009 ble utsatt vi til nå i februar Dette ble gjort fordi vi skal presentere de nye forskriftene og retningslinjene for LAR. Fordi arbeidet med disse ikke ble ferdige i 2009, som først var planlagt, fikk vi lov å utsette konferansen av Helsedirektoratet. De gir LNN tilskudd til drift og til å arrangere en konferanse. Denne gangen skal vi arrangere en to dagers konferanse for LAR brukere fra hele landet, hvor vi legger vekt på å gi brukerne en god opplevelse, hvor vi tar opp ulike problemstillinger for oss i LAR, samtidig som vi også holder en 6

7 felles middag med underholdning. De får anledning til å stille spørsmål om de nye retningslinjene til Helsedirektoratet. Konferansen er gratis for LAR brukere, LNN betaler reise og opphold for dem. Vi oppfordrer dem til å søke sitt lokale sosial kontor, men vi vet at det er de færreste kommuner som har anledning til å dekke reise og opphold for brukerne. Derfor hjelper LNN dem med dette, slik at ingen skal si de ikke kunne komme fordi de ikke hadde råd. Vi har invitert mange brukere fra Bergen til konferansen. Noen av midlene vi fikk fra Bergen kommune i 2009, har vi holdt av til å betale reise og opphold for brukere fra Bergen. Det ville ellers ikke vært mulig for LNN å dekke reise og opphold for mange brukere fra Bergensregionen. Vi informerer Bergen kommune om dette, da disse midlene som er blitt overført, egentlig skulle vært brukt til å sponse brukere fra Bergen på vår årlige konferanse høsten 2009, som vi altså måtte utsette, fordi vi ventet på de nye retningslinjene for LAR. Vi skal også til høsten 2010 arrangere en ny konferanse, men da en en-dagers konferanse. Vi vil også da sponse brukere fra Bergen til konferansen. En mulighet er at vi holder to konferanser, en i Bergen og en i Oslo. Tema for neste konferanse vil bli om tannbehandling for LAR brukere og ADHD medisinering for LAR brukere. Dette er problemstillinger som berører svært mange LAR brukere. Foruten å jobbe for et lokale og hvor vi kan komme i gang med en lokal brukerbase, vil vi fortsette med det vanlige arbeidet vi i LNN holder på med. Vi jobber med planer om å delta med brukere på årets ekstrem sport uke på Voss. Det er mange brukere som har behov for å finne ekstreme aktiviteter, som kan gi dem et kick, som f.eks rafting, hanggliding, fallskjermhopping, fjellklatring osv. Dette vil de kunne få prøve ut på Voss. Gode erfaring fra andre brukere som har funnet et slikt alternativ til å oppleve en form for kick, gjør at vi i 2010 ønsker å legge til rette for at de lokale brukerne kan får prøve ut dette. Fjellturene hver søndag vil vi fortsette med. Kinoturer og bowling er populært og også revyer og pizzakvelder. Brukerne får være med å representere LNN på forskjellige konferanser rundt om i Norge. Dette vil vi fortsette med, da det er lærerikt og utviklende for LAR brukeren. Vi tilbyr brukerne også treningsmuligheter, de har mulighet til å kunne spille badmington, trene aerobic og pilates osv. Vektproblemer er noe veldig mange sliter med når de begynner i Lar. Og det tar lang tid før kroppen stabiliserer seg igjen, mange får mye vann i kroppen av medisinene. Dette sliter på kroppen og også på psyken. Trening hjelper for begge deler. Vi vil derfor fortsette med disse tilbudene. Vi hjelper også brukerne med å skrive søknader, vi engasjerer oss dersom vi mener noen blir skrevet urettmessig ut av Lar. Vi reiser også rundt og holder foredrag om det å være i Lar. LNN blir i dag spurt til råds i mange saker som angår de lokale brukerne. Som tidligere nevnt, sitter vi i mange utvalg og råd. Vi er opptatt av at brukerne skal ha en god plass i samfunnet og vi er opptatt av at vi ikke skal bli en ny stigmatisert apartheid gruppe. Vi har fulle pasientrettigheter, men ser at det ikke alltid fungerer like godt i praksis. Vi ser derfor at LNN har fått en større rolle med å ivareta brukernes rettigheter. Som beskrevet over jobber vi mye politisk for å gjøre noe med brukernes rettigheter og våre pasientrettigheter. Det vi ønsker oss fra Bergen Kommune er å få en garanti på at de vil være med å støtte et slikt prosjekt, ved å enten hjelpe til med å skaffe til veie et egnet lokale og garanterer for husleie og strøm. Evt kan vi skaffe til veie lokale, men etter å ha prøvet dette i 2009, så vet vi at det er dyrt å leie et slikt lokale på det private leiemarkedet. LNN er villig til å prøve å skaffe midler og utstyr fra andre aktører enn kun Bergen kommune. Men vi trenger en garanti for at vi kan betale husleie, enten det er til Bergen kommune eller andre utleieaktører. 4. Hvordan skal tiltaket/prosjektet oppnå målene? Vi har avtale om å besøke de nye og gamle LAR sentrene for å markedsføre LNN som et tilbud til LAR brukere. Vi skal besøke akuttklinikken for å fange opp nye brukere og brukere som er inne for å få hjelp med sitt misbruk. Vi samarbeider også med ALF arbeidstreningsprosjekt og 7

8 har avtale om å sende brukere til det nye hotellprosjektet deres, Klosterhagen hotell, som skal være et tilbud til tidligere stabile rusmisbrukere om å være med å drive hotellet. Da mange LAR brukere har en side på facebook, skal vi opprette en egen facebook side for LNN, med egen side for de lokale kontorene som f.eks Bergen. Her vil vi kunne nå en stor brukermasse, legge ut nyheter og tilbud. Vi ser andre organisasjoner har høstet god erfaring med dette. Dersom vi får lokaler til et brukerstyrt LAR senter i tilknytning med Straxhusets nye lokaler, hvilket er vårt ønske, vil vi kunne nå mange brukere. Det skal henge plakater på alle apoteker og LAR sentre og andre utdelingssteder i Bergen og omkrets. Vi vil holde møter med brukerne og invitere dem til å være med å pusse opp lokalene, slik at de får et personlig eierforhold til stedet. Dette tror vi er viktig og vil være med på å få brukerne til å verne om stedet. Vi skal også gå på det lokale næringslivet. Vi har søkt Helse Vest om midler også, men om vi får midler av dem til et slikt formål, føler vi oss ikke trygge på. Vi har til nå ikke fått innvilget noe større beløp fra dem. Vi vurderer også reklame i de lokale aviser osv, foruten at vi har vårt lokale medlemsblad som vil få behørig presentasjon av senteret. LNN er per i dag den største brukerorganisasjonen for LAR brukere og vi har i dag nærmere 1500 medlemmer. I løpet av 2010 har vi planlagt en større vervekampanje i hele Norge. Vi vurderer også å flytte hovedkontoret fra Tønsberg til Bergen, da daglig leder for LNN på landsbasis jobber ved Bergenskontoret og det derfor er naturlig å få hovedkontoret hvor hun jobber. Avd Bergen har i dag mange stabile medarbeidere hvilket er en forutsetning for å kunne flytte hovedkontoret fra Tønsberg til Bergen. Dersom vi får et brukerstyrt LAR senter vil det være enda en god grunn for flytting av hovedkontoret. I henhold til Helsedirektoratet skal brukeren tas på alvor, brukermedvirkning skal det legges til rette for. Vi i LNN ønsker å gi mange flere en mulighet til å være med å utvikle sitt lokale kontor, lære om brukermedvirkning og få anledning til egenutvikling. Vi har stor tro på at samhandling med andre aktører innen rusomsorgen vil hjelpe oss til å kunne yte et bedre tilbud for Lar-brukerne i Bergen. 4. Hvorfor er det sannsynlig at tiltaket vil ha en reell effekt for brukerne? LNN har drevet en del research i forbindelse med en brukerbase, vi har vært på studiereiser i København og i England og Irland for å se hvordan det drives der. Vi har vært hos brukerorganisasjonen Marborg i Tromsø og sett hvordan de driver kafe x og det lokale brukerhuset, det drives i samarbeid med RIO (Rusmisbrukernes Interesse Organisasjon) avd Nord. Dette er i mindre format enn det vi ser for oss i Bergen, men har allikevel mange likhetstrekk. Marborg har i dag et nært samarbeid med Tromsø kommune. Vi ønsker oss et nært samarbeid med Bergen kommune, for å være med å utvikle et bedre tilbud til LAR brukere og narkomane i Bergen. Det er et stort behov for å gi Lar-brukerne et tilholdssted, hvor de kan treffe andre brukere og få knyttet et nettverk med likesinnede som ikke ruser seg. Lar-senteret skal være brukerstyrt, slik at de skal slippe å måtte føle seg overvåket av systemet, som de ellers daglig må forholde seg til. Senteret skal ikke drive med noen form for utdeling av medisiner til brukerne, men er tenkt å være et aktivitetssenter og møtested for brukere som velger å ta helt avstand fra illegal rusing. Lignende tiltak i andre byer i inn- og utland har vist seg å gi meget positive resultater, brukerne får knyttet nettverk med andre som har sluttet å ruse seg, de har et sted å gå til. Det er vanskelig for tidligere rusmisbrukere å klare å knytte nettverk og få en ny og nøktern vennekrets blant såkalte vanlige rusfrie mennesker, som aldri har hatt noen kontakt med rusmiljøet. Disse vanlige har stort sett en etablert vennekrets, som det kan være vanskelig for oss å få tilpass i. De fleste brukere trenger lang tid på å skulle lære seg å prate de andres språk, mange brukere er så merket av sitt tidligere liv som narkomane, at de også derfor får problemer med å bli akseptert av andre vanlige. Det er mye stigmatisering i samfunnet, de har lest og hørt mye negativt om folk i Lar, det er viktig at vi nå prøver å snu dette bildet, og vi må derfor tenke litt 8

9 nytt. På det brukerstyrte senteret, som det er tenkt at brukerne selv skal få være med å bygge opp, helt fra å være med å pusse opp stedet til å drive det og være med selv å ta ansvar. Det er en selvfølge at rusing ikke vil bli akseptert på et slikt sted. Det vi har sett fra andre slike steder, er at brukerne får et eierforhold til stedet, de får være med å drive det og ta ansvar, hvilket er med å utvikle brukeren i positiv retning. Spesielt med de nye retningslinjene fjerning av aldersgrense for å komme i LAR, er det ekstra viktig at de unge Lar-brukerne som er i LAR, får et sted de også kan gå til, få lære av de som har vært lenger i Lar om muligheter og rettigheter, hvordan de skal klare seg, få til en god Ansvarsgruppe, hva en Individuell Plan er og hvordan de kan få til en god I.P. og ikke minst, få anledning til å knytte et nettverk med andre som ikke ruser seg, et sted hvor de kan få muligheten til å lære data, slippe ut av ensomheten og kunne utvikle seg positivt m.m. I tilknytting til dette senteret vil vi med tiden prøve å få til å åpne en liten bruktbutikk med salg av brukte klær. Vi ønsker også å få til kafédrift i tilknytning til senteret, dersom lokalene gjør dette mulig. Mekkeverksted for sykler, da mange i LAR bruker sykkelen som fremkomstmiddel. Med tiden håper vi også å kunne få startet et mindre garneri. Dette vil kunne gi arbeid til noen Larbrukere, samtidig som evt inntekter vil gå til drift av huset. Det vil også prøve å bli utarbeidet andre muligheter for å kunne tilby brukere jobb, vi har alt diskutert dette med Alf og vil undersøke muligheter for å kunne tilby nye Lar-brukere noe lignende det Alf i dag tilbyr narkomane gjennom dagsverk, hvor de kan komme og få jobb for en dag og få betalt litt for jobben, uten at dette går ut over deres trygdeutbetaling. Vi tror det er viktig at dette må skje i et eget prosjekt, som er atskilt fra dagens, da det ellers vil kunne bli for store utfordringer for Larbrukerne å skulle jobbe sammen med dem som er aktive rusmisbrukere. Egentlig er det utrolig mange muligheter vi kan utvikle, det er bare fantasien og økonomien som setter grenser. Det eksisterer per i dag ikke et lignende tilbud for LAR brukere i Bergen. Vi har skjønt at et slikt senter krever en god del forarbeid, møtevirksomhet med ulike aktører osv. Dette har vi jobbet en del med i 2009, for å gjøre prosjektet kjent og hvilke muligheter som ligger i det. Vi møter mye entusiasme når vi forteller om planene våre, mange håper vi får det til og ser potensialet i dette. Også innen fagfeltet er det mange som ønsker vi skal få dette til, de ser klart fordelene og mulighetene ved et brukerstyrt senter. Det er nytenking, men det har jo vist seg at ruspolitikken slik den har vært ført til i dag, ikke har vært særlig vellykket. Som tidligere aktive rusmisbrukere med lang fartstid og nå som mangeårig LAR brukere vet vi hvor skoen trykker. Vi taler samme språk som andre brukere og har i dag både tillit og samarbeid med dem. De fremfor alt oppmuntrer oss i arbeidet vårt for et eget brukerstyrt senter. Vi håper Bergen kommune ser mulighetene og ønsker å satse og prøve ut et slikt prosjekt. Det mangler ikke på vilje fra vår side. 4. Hvordan skal tiltaket/prosjektet oppnå målene? Videreføring av det påbegynte arbeidet for et brukerstyrt LAR senter med møter med aktuelle aktører, som samarbeidspartnere, LAR brukere, søknader til kommune og Helsedirektoratet, det lokale næringslivet, andre organisasjoner som Kiwanis og Lions m.m., god markedsføring, stå på vilje og god hjelp fra alle som vil være med å bidra. Hente inn profesjonell hjelp ved behov. Tiltaket er videreføring av den daglige drift og oppfølging av LNN sin Bergensavdeling. Vi vil fortsette det arbeidet vi holder på med, prøve å nå flere LAR brukere, tilby ulike aktiviteter og brukeropplæring, slik at flere kan være med å engasjere seg for sin egen og LNN sin sak. Vi vil fortsette å tilby fagfeltet vår ekspertise på rusfeltet, jobbe for brukernes muligheter og rettigheter. Benytte oss av de nøkkelposisjonene vi har fått gjennom representasjon i forskjellige forum og brukergrupper og være med å påvirke ruspolitikken sentralt og lokalt. Se for øvrig beskrivelse over i foregående pkt. 5. Økonomi. Legg ved tiltakets/prosjektets budsjett. 9

10 SØKNAD SENDES TIL: BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG INKLUDERING PB BERGEN 10

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET Kristin Maaseide prosjektleder 1 Innhold 1. SAMMENDRAG, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 2. INNLEDNING 2.1. Prosjektets organisering 2.1.1. Ansatte og deltagere 2.1.2. Utvelgelse

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S R E G I O N Ø S T Lavterskeltiltak i Stavanger LARiS er et lavterskel helsetilbud og helsestasjon for unge rusmisbrukere i Stavanger.

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 LØVETANNAVISEN Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 ADHD myter og fakta ADHD og ADD begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. Side 8-9 2 Løvetannavisen

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 3 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 3 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 3 2014 årgang 9 LAR-Nett Norge 10 år høsten 2014 Innhold Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 12

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer