SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront"

Transkript

1 ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar hatt sin store landsid.nsamling. Over hele Lmdet har det ranglet med innsa:mlingsbøsser. Store taler har vært holdt om denne uegennyttige bann1qertighetsinstitusjon, og 1)1 nesten hver manns dør har Sntenter banket på og smilendt'l En av A1esunds bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront Det har forbauset mange av allianse mot, og som det i forsert tempo - ved andres hjelp heu!';',baker Jo~ disse, at de er blitt møtt med WaXce:-baug var et kort nei-og hvorfor? Røde og overtalelser, bevepner seg fol Kors er ikke lengere den inrom fisken va.."1- å møte. N ei Norges RØde Kors stitusjon som samler hele det gjorde intet! ne! maidagene norske folk om seg. Har Norges RØde Kors foretatt seg noe i ancuning de over N _ Sene"",, ha:" Det er folk som husker hva Norges Røde Kors ikke gjorde, grep og nedtramping av,gcnferkorsets ide, som er foregått i n.;ms stje.--rte dalet og hva det ikke gjør. Det er en atskillig.. For å st'.- stor del a," folket som venter at vårt land etter 8, ill:li :.:H:~? Hal' det lagt sin a;,ltoritet i vektskå ~ bak..~ litt opp; ;;::t;;e!c;;,'!r-gj:'~: ~~~:: len mot de grusomheter som har offentliggjør Vi det.. skal gi en forklaring på eller en funnet sted mot syke og såreue te ~ hvor han beklagelse over, at det lot seg krigsdeltakere (tyske som norske)? F. eks.. mot den beryktede, forgifte under okkupasjonen. Og med en megetsigen det er en stor del gode mennede håndbevegetse: sker RØde Kors såred,{! 1<Tt;~~;(L-,lJ :;,:~~>?JJ~~ fr utkastelse og overføring av syke a ~~~~~~--~~~krig l ' 1,.. ' ::ia~"en han. tls~e oppta.nmg,, : R,ide Kors gjorde intet for på :;::""1 1 arre3ter-,! --~lr)j~s~e" \:a ~,-- 'DJ'emme ao hl'elpe 1:'.u,.i.. ~"'i.;,... '..1,~ tusenvis av t;:;pre norske gutter som frivillig meldte seg til kamp mot faren fra øst, som det om~! sielle Norge idag står i forsvars- Forhånds-dommer. : Odd \do"<1 fikk krirtkk for åpen lale. \' Het siden rettsoppgjøret ble satt i s"ing har NS-folk hatt Det: V3Z' tg grupper i vart l.~ik :r!!.a"'si!':jl'v fdkel som kan følelsen av at de er forhånd,,- S6m., tek en risiko f«sitt ~omd: kalle p~~'i>,ive jøssinger. holdt! dømt. Akkurat som de av fo( under ~: ~c-! 'seg fæ-siktig i bakg:-nnn.au.! hørsretien hle dømt til fortle:mmeue og d.e ak:tiv'e ~~ Disse men.n.<esker f.i.:r ic.ag uten fortsatt varetektsarrest _ etger. Begge arbeidet for cl gjea-li ~iighet attest for god na~ tex Dr'dl"c fra politiet. vum.e Norges frihet. h..-e:r :Ø.,"jODa! hoidning Men i ltikelig- De'" fu' """"'~F'-'~C å lese gamle fra sia oppfat:ning. Den '!-tl~ ::'eten llriang:let mange av dem avis~tklipp>'h::~rlt:rle~ enkelte ~:;rr~~~gnstiden enh:\~er hold- pre5$eorganer har forhånds- ::~=-;. :'\e 'lar cpptatt med sine dømt en tiltalt - og i dem18 T var', gsa rbe ~ds!eir Li i~s:::-æ ~,:or "5 bek;:tginger og sporten kan en vel godt å si at j t l...::-em:ar.~i; med å s{)rge for sitt Dagbladet har vært politiet en ~!,' :.~et 5pJis:k;;",r:'.u. H(".--:'01" kan de god cmedl1j'eln.:>..r" f i O r g e : k.a..~;e llkke krk~~",e: es. tor det i At domstcl~ legmenn er ~'Vhn:t~ sr,d~~er i}m mennesker"';;t=;;:~:,:~: F"c-ts.!!!lite 6 Fm'l..-. sit~ 6 <r i: ~ =~:::;:: J:~y~:~O:;~S;s=r~iL~' O fl P b isselse~ t ra fi k li en s De som hle slått nt'd. trykke.;:,el::.:et, politisk fr:bet. mer..s G.:'et i øststatene - l~ :fe er det bare tvang, Russe.,'"1J:e blli:: 1: ed: anikkel om Høyes!erett KompleksP-r fordi c'eres egon beskytt rar å holde :vangsæ.:r- ~'$et!fatale rettwppgjøl' skri- innsats i okkupasjanstlden stod heicis.iei.re - millioner- av far:-'= ver d:~ Lorentz Vog t i avgjed misforhold til den hylbak. pi:ggtcld. Jo, russe:m-e CJ'f::'~" kl. a..::. dest og det utby!t(l 'le ønsk;;:t å rputer seg dette- Men eie er 4Da f:igjøtraj'2gen ;;om. var der innkassere eu<a!" fri.::nringen. De ikke <iieo'e on: det_ Også de ~- en rekke ijpprus5el"e som trodde skrev dommen (!Ve'",,"drE> "Dm a.ilier'..e ietter politiske ~- de ~;~':'71te enhe~llig p.likt ved å senere er blitt dorom _.1 ovl2:'dem ~ i tvangsarbcirl ~ c,,,, ~'l.ot "s, ~,;~,!: andre. Det selv. Det er ikke nødvendig å ro-- de blant armet i ~cr~,v.a en broget skare fra sterkt nevne navn. Folket ser dem k1a~ l!{(rge! - Er derte r~~'" ide!elt~te roe :". og kvinner rere for hver dag. (FOirts. ~ il.".,\. : tj ~ med mi:w:ire"\'erdigehts- Forta. side 6. frie JØ) Har Ry)de Kors satt sju dutorl" tet inn mot de uhyggelige avstraffelser av oppofrende norske kvinner som deltok som frivillige sykesøstre på den tyske og (Forts, side, 8) TaLu i K, in ka~linl"'t'l Etter hva vi erfarer hal' Norges Komm. ung doms- forbund sendt en anm od ning til Norsk Rikskringkasting ~" om å stille sende tid til disposisjon for et ordskifte mellom de for :;;kjehige politiske ungdol.u,(orhund om «hendingene i l!ho og deres lærdommer». Kringkastingens nye sjef politikeren Kåre Fostervoll oplyserpimidlertid til :NTB. at Kringkastingen ikke kommer til å imøtekomme denne anmodning. Dersom herulingene i 1940 skal drøftes, må det gjøres for et annet forum enn foran Kringkastingens mikrofon. Som overskrift på denne meddelelse setter Morgenbladet «Dårlig samvittighet?.. og vi tror, at det cr et slmdd i blinken. For, tenk om de unge skulle komme til å si den nøkne sannhet om 194Ø-!

2 , -- - bel>-t Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ~ 8. MA TORSDAG 10. NOVEMBER 1!K f~ ~~:: wt:l~ ~~ J:~or~~:ti;keogo!e ;:::;~Ol-"~ w.!"l til en!lelzl"l., SO"'ll' plaget og Pint~ stusser man litt, når Mlshandhngel1 av generaldrektør Hlldlsch Modde at BV,.,;ide'S prå en plass i' der taleø om likhet for loven.. 'famn»-i: ~>rtn rom var kom- ~ bl!.!ra ;in avdeling visstho..~ Etter valget..ær. o har vakt gru og forferdelse -unmandoraid. og sum var Utfalh,t ~v årets valg kan sikkert -8. Mai- Dr. 18 leste jeg med rettsløshet som har rådet i NorfDrh;.m;r~..i flv trost og kulde, slapp seeø fra Tr!Æ'.rJ.ge forskjellige synspunk-,1 gru og forferdelse om mis- ge siden 1945, må jeg dog 3å... i :1'.sel. Nttdmannen ble imid- ter, - og konunenteres deretter. Men handlingen av generaldirektør inntrengende jeg kan, henstille htid ~ ne!"vøs og sendte sin 15 en ting kan en vel være enige om å Dietrlch Hildisch og familie. til de herrer som satte det hele Ar ~ hushjelp avsted til nærrtlf.'- slå fast: At det no er det kongelige. Artiklene el' innsendt av i sving og fremdeles fortsetter:.. tdeb.. med orore om å telefonere norske arbeiderparti som bærer an- to forskjellige forfattere - og Slutt med den ulovlige,,:land3- lø <k'.li \ like to' 'egning og melde av svaret for utviklingen i de kommende å dømme etter hva de fortel~ svikrettergang,.. Slipp alle døm-... det..om hadde hendt. Resultatet år. Når livets uunngåelige nemesis en ler, må de ha hatt inngående te fri - og gi dem den æresli1e at l ~e kom og tok med seg gang melder seg, - i form av øko- kjennskap til mishandling,ene. oppreising de har krav på. 1a>Ud En tid senere kom den nomisk sammenbrudd og arbeidslp-. Kan virkelig denslags råskap og En skal ikke rette baker for t,dre." ~om:u\a.ndant på stedet og dighet. eller måskje i skinnbarlige! pøbelstreker forekomme i dagens smed. Og en skal ikke henge de ~rt crushjelpen 100 kroner i l ~ skikkelse -, $å er det arbel- Norge - må både kristendom og små syndere, og la de virkelige torftæ:, ~ en pose med sukk:.r- de~t med regjeringen Gerhard- i morral.være su~e.t ned på e: skyldige, som brakte ulykkene 1By. D lrlskommandanten,,-ar gatt, sen l spssel, '!;om i alle fall bærer ho- temmelig lavt ruva. Og da rna over vårt folk og land i 1940 og ~ mannen i huset pi, at d.et vedansvaxet. Forhåpentlig vil det vise, det,ropes l!'y..!. Ja: atter Fy! fortsatte med det i gå fri,er ~., som skulle ha pengene, d..'l.1 seg umulig for dem enno en gang il i En har rett tl a spørre: Hva - ja, endog gis offentlig pc'icfet vær ~ som hadde bedt henne' lyve seg fra dette ansvar. Valget har' sier våre biskoper og prester om skjønnelse. UJD. å telefonere, men enden ble at jo gitt dem et såpass solid flertall, at' dette? Er det ikke disse som i Husk det kommer dager etter hud be1y'lodt pengene. de 110 har en avgjdrt maktstilling i første rekke skal stå vakt både disse! Mora.l",,- i denne historie - hv:is tinget Selv den sikkert lite- behage- om kristendom og moralen i M. A. G. JPan.at' "~ru snakke om :moral i en! ige kommunistiske opposisjon er jo. landet vårt? Har ikke biskopene.ik!w,j..;lo;e - er følgende: Man- på det næ.nneste likvidert. Og de: og prestene noe å skulle ha sagt led, som. ~ t.t.s.sert'n henvendte seg til, tannløse borgerpartiene er jo ikke det' om 'like overgrep? Eller tør de er idag 1J:rdfører i sitt herred, og etter' spor farlige.. i ikke ta stilling mot sin arbeids Minneord. Jr;,a ~gjeringen og dens; tilhengere i - En stor skuffelse var det, at det giver _.- staten - for skuld le~ En velkjent og ve1tjent mann. lwyder var mannen på det tidspun.kt ikke ble innvalgt en eneste virkdig vebrødd'? gårdbruker 'J"heQdor Hansen KveldelUert med rlls...;;e:rne og bw'de ha, opposisjon.s:rnarm -, en med makt.)g Når noen mishandler et dr, stuen, ~sund er død. - Han 1:}or1 ali for å hjelpe ham. Dette har mannsmot til fra stortingets talerstol trer straks dyrevernloven i ble 76 år. i llrvert tall til det ytterste vært kre- fl. tale mot Vatikruwt på Ny torget. A'l funksjpn, og setter streng straff Theodor Hansen var en meget be Tet fl\' NS-folk og delvis av anili-e, de godkjente partier var det jo bel.'" ror vpdkommende synder, og vel nyttet mann innen sin kornmune. øm. ikke har vært tilstrekkelig for- satnfunnspa.-tiet som var programf,).:-. er dcet. Men er det ingen lik- Han var formrum j!orsorgsivcrt ~ 25 enk.ret i regjeringspartiet. Konferer pliktet til å gå inn fur revisjon av det' nende l.ov som.. kan beskytte år og i en rekke av år var han meddomm.cn over Frantz Bordi, såkalte «rettsoppgjør» pa grunnlag dv uskyhge mennesker mot mis-lle~ av direksio.nen i Tromsø Spa- '::llc-:t'dfaogenw= ti:::~t~:=" ~j~,~mfu~li!"r~~'~,=~~!ik~:!ar~~~~re~ KV~&tti ~ea pikt var der en større splonaf- ;.' re av "rettsoppgjøret» marmj<:lmt n,j. "a"'jcnl;.ll. lo,o);)l 1" urgv, op~ "y' '~~"e> >'...,.".."'. co. '._,.. - 'l-ho..,'.!. ll~ilu og.1.",...-."\..4.,-.1.. ~.'-ti... ll~.u.~ ~ ~...:re i Fmnmark, hvor flere nord-: de stemt med dette partiet. Hvis eie har sluttet seg til, som skal b('~ sin ferd. Han satte.sin ære i å gjøre JnttJl var inn blandet i russisk S',)io- hadde gjort det, b li l' d e partiet ha skytte o menne.ske~ettighetene. rett for seg i den plass hans sam JUl8)e, En. av disse nordmenn og hans mønstret mirlst 100,000 stemmer. Vel Men na har.leg mntrykk av at bygdinger sate ham. }rc.;r;e yji,rtf' å UD.nlwmme, og de ble er vi ca. 60,000 som er direkte r'jm- det hele er b"re -på papiret okkupasjonsårene nla"tte han Woldt i deju'jing av en NS-llBlll fra met av for"..ølgelsen og derrned li.. l".\!! utformet i lrormne ord. overta vervet som ordfører j sin kom~ tnm.mered 1943 til hø.si:en1944 med stemmeretten. Men alle de an dr<? l --' Når vårt rettsvesen kan ture mulle, Det bl~ slitsomt ior ham, men.r fare for NS-mannen og hans fa- Ektefeller,.sesken, fonctdre, V01;';;;-f.e' frem på den ro.åte det gjør idag hang]oroe sin plikt, da den forrige :mile. Da forfølgelsen av NS-folkene barn? Og venne:' og kamerater? H';,'.c :_-. i. strid med Grunnloven og ordi(j{er' fant det likest å trej:rj'l:e seg. ~.ntæ! i ht'l5, ble derme mannen to var dere? Ear dere virkelig svikte: folkets grurmfestede rettsbegre- tilbake., 1fiB.J'6eJ' stilt for reiten. Det må dog! o.~'"..., dere også? Har ikke derme d,'e\!- per, må man. helst ikke klandre Hd.DoSen Kvr:idsru.:: v~u- en tid medll11",ycs, al [Jan unng.ikk st.raff, på elske forfølgelse skaket dere tilstrek- "Herrene i KremJ", ::;om driver l"m av NS..-- han som mange an ~ill ev sin inn:.<.al.s.. Denne NS-:rum-! kelig opp? Eller satt dere heime o,;: det på sa1l1rf:1o' rnåtul SOl "B:C"t.Lrc, var optirn.istisk: nok til å r'~raen d:!'f:'v wlder okkupasjonen Sltt gruet for å ta kampen opp mot M: 2-: ren(, l. søke å gjøre sitt til besk. for sin wm,bge arbejde med fiskeri, mens den gardsormen? '\'":1 tpjss :"1' ah uforstand og kommune, og hall tnxl, " at han "... omtalte ordfører hele tiden var Dette resultat av samfujl1:':l, ~ " > kunne gjøre d.,: ' h'.1 li :meide er e.v de fornemste arbeidere i tysker- fireårige kamp mot kjeherfurful,; '. god! Terroren må UJ'e1:ten må gjønls seg in.'l i NS. '\1'0;. c:"~ K.apituLasion~n '!:DS tje~este med å bygge kbnonstil-. virket en smule ned"laendc. hw.glel - engang ta slutt! koh_ ble O;~Sd ;K,.' ;,;att inn bak pigg_ Dg-&' og bunkers og høstet alle de: tid har det,,'el ikke så stor praktisk V' 1r.,,~ ikk'e gj'øre regnl ng lled at t ',. f.. 4. U.iLU.., _T"Jzi{:J.t --- }-,laget og ratatt uet mesle iw-deler ;som kameratslig omg.an.g med; betydning allike\l. Peter Hoff '); de tet'oristi:ske kretser noensinne Rk{ll h<cltl hadde arbeidet for i sine madllf.tkkupæ;jorulmakien kunne innbringe. ThFc!lV Fanebust tier neppe,!selv om bli merrncsker og merme:.;kelige. men.u.ow.sår for å kunne ha noo når al Deitie er en allllirmelig hverdags.., de ikke kom på tinget. Nils Vika'].! i det store folk er menneskepg -- nal' derdonunen kom. «8. Mai» slett ikke. Og hlli'.lli lever det bar,~ f:år høre sa:rmhct~. Tilfeldigvis så jeg ham den dagen. vi «landssvikere» videre med den gode Vi f;ll' selv fortsette den gode gjer- han og mange andre ble drevet ut samvittighets fred i sinnet, og pionc'.' - ning. V,.eN. kultiverte, være menne- fra sine hjem i de Ullyggcli.ge maiens stolthet over å ha lidt for vår (ro. SKf'Hg"". Vise d godt ekæmpel da.gene Han bt hånt av de han GUSTAV SMEDAL "Vi venter - vi har god tid -» var R.hadoo hjulpet..llii.r'm den gamle hedet ikke.så han sa, dikterhøvdi.ngen., *' dersmann ble sett på som!1 forbryda han stod for inkvisisjons.tribula- len reda.k.iør! ter, Det var et.3y11 jeg ald,...j. kom PATROTSME vg LANDSSVK EGET FORLAG let? Som De vet herr' redaktør, er mas- mer til å gler=le. Han ble sittende Trygve Engen. Bevis av skikkelige, bra folk ilagt er- inn i over 00 dager :for ting b.m. * statning og bøler til store beløp. ikke hadde gjort. Han holdt seg nøg- Nå må øet bli..lutt Nå er Sp;:rsmålet: skal vi betale :reist. men Vi oom kjente ham for-.jeg spør; Skal det tyranni, den disse beløp godyillig. stod at han. tok seg nær av dette, urett som idag blir hundre tusener ;w Her en.;!ag fikk jeg høre fra ab80- men han lot ingen få vite hva han det norske folket tildel få fortsette? lutt sikke: kilde, at en av landets mente..han naoqe selvrespekt og Slæl en lite.," klikk av ukultiverte, mest kj'",advokater - en god jø:;- sjelsstoltbct Og dette holat hwn oppe umodne og sadistiske mennes.~pr få ",mg fv reste.n - har frddådet å inn- i de :orsmedelsels dager. lov i le.niden å herje blant skikkelig,,, b,.tale d1s!>e beløpene _ 1ttllfall er- Slik Bom ~ h.ao.de ~ev~t - i tronorske slekter, som gjennom :l (li.l.n_ statni.ngef!~, Og d~t. er. nok mange!~.p nlo[ SlJ1. overt>evjsru.dg - slik dre.r har båret landet fram. ju.ri.-;klo SOlD bar sugt det sarwne.._, døu0 han vgsa. dag svimerkes alle disse slekt!'>!' Hva s.k.al vi så stakkars forfulgte Jc-g bej:'; lo"'red over b.an3 mj...-me! wm. forbrytere av aller verste.;lag.! gjøre. En kjenaidg. Nei. det k&n ikke gå. Det må ikke ga! SB&ufaat.

3 TORSDAG 10. NOVEKBER lh9 'Redaktør og utpver NLS VlKDAL Kristiansund N. Box 41 Te1efoll 1330 Bladet utkammer Z cuger i JaDd.. Abomwneatsøris kr. UO pr. nartal Vårt forhund 8. MAl MasseutmeldE sr av statskirken delige meddelelse, og det er ikke stort å tilføye. Vi vil imidlertid understreke for å avverge skumlerier fra dem, som ennå lar hatet gro, at det her ikke er tale om noe po-. forestående. litisk parti, og at forbundet sø- Herr bskop E. Berggrav, virkende kraft. NS-foUæne "a ker tilslutning ikke bare hos Jeg tillater meg herved å mel- fremdeles må oppholde seg i de dem, som er direkte rammet av de meg ut av statskirken, da jeg demokratiske konsentrasjonsle;'-' oppgjøret, men hos alle som mener denne institusjon ikke len- ene, lider både fysisk og psyki:u=. mener, at det nå må være slutt ge.,r på noen måte iv~tar de Kosten er. i de fleste a,: leirene og at tiden er inne til sosial og. etiske og humane verder som helt elendig, og behandlmgea d økonomisk oppreising. de n i første rekke, i en ulvetid mange steder likefrem djevelsk i Skal imidlertid vårt forbund som den vi i dag lever i, burde sitt raffinement. ikke minst i daa få innflytelse, må det få almen føle seg forpliktet til å ivareta. leir som befinner seg i Denss tilslutning. Det er mange av de Jeg skal ikke her gi noen utujr- nærhet, nemlig llebu. DereS Pf"" dømte og deres pårørende, som ligere begrunnelse for mitt stand- stebroders, pastor Arrre Bet,. helst ønsker å skjule seg for ot- punkt, men bare konsentrere meg tvers igjennom tarvelige opptr. fentlighetens blikk og som lever om et par punkter, som forøvrig den over for en rekke ~~ tja-.... bare for å livberge seg og sine. for meg er mer enn nok i og for ne' statskirken og demokratial Det er l ~ dager 41h ~ Sl- Vi kan nok forstå dem, pint og seg til at jeg finner å måtte ta tilliten æ,re. Opprettboldelsea.. den det politiske rettsopp;foøret skamskjeldt som de er, men avstand fra statskirken. i disse ~'$rlilokratiske slavelei'relm\ begynte. De som satte d.et l g~g fortsetter de slik, blir de og Kirken har, med Dem, herr ville vært en umulighet i da& lovet at ~et skulle skje hurti~ deres slekt en paraiakaste, som Berggrav i spissen, dels direkte statskirken still... og effektvt,.men ennu. ~ V samfuulet ikke er tjent med. gått inn for dødsstr. oppretthol-! dc~ det h~le. Og at den det ikke en?en pa.det. og mdlionene Andre lar seg med gode ord dese i vårt land, deis indil'ekte,, ;m::. dt' fo~r meg det beste beri ruller til bestride1se av det kost- «oppta i samfunneb med alle ved å unnlate å ta avstand pi at deo:n harske ~1æ it:je pare rettsapparat, mens hen: komplekser i behold. De blir al- fra dens anvendelse. D e har også. et ~.eg sin etiske og hump... CW" nnot 1000.døm~ vansmekter l dri fullverdige borgere og de for gått i spissen for å nekte NS-fofl(' ~ve vokæb.. konsentrasjonsletrene og fengs- råder dem, som er i nød og for å sette støtter på sine ~ Tusenvis av ~S-f0!k og - lene.. hvem den hele og fulle sosiale graver. Kfr. Deres skrivelse bl pårørende. bar lidd pa det fryke Danm~k, Holland, - ~lgta oppreising er en livsbetingelse. fru generalmajor MarthirJseo, Ug'Ste i diaæ 4 år, både ~ '!g Frankrike er rettsoppgjøl"et Det er således et krav til alle at som De senere ba om å få tilbake, fysisk og rent materielt~ ~~d~bra~t, og den såkelate na- de denne gang blir med, viser da De forstod. at den kunne bli ilsk ~i;;'l den største ~ ~ermg l Tyskland og Øster- samholdsfølelse og tar sin del av farlig for Dem..... ~~!t'- ~lsm~ har man trykw rike. er snart glemt. Det er al- byrdene i begynnelsen, for at De hat\. ved ~k;;"~'~.1(;..1"~ _ 3~.'0' Norges ~ _ vorlig~re og for ~eskeheten der kan bli et samlet oppgj;jr nen å > ~tmi.'iate å ;>:ro~mot.. og kvinner ned i den.~... ~ Vtale ~rsmål som opptar slik at vi alle likeverdig kan tre snikmord på NS-folk. ag ved etter og elenaighet, og fratatt døm de sumene... inn i samfunnet igjen. kapitulasjooen heller ikke 1 ha mest elementære ment6... ~en til a~ N«ge har lig- Forbundets arbeide vil koste tatt avstand fra disse gemene heter. De såkalte j~ &et ~ 1:Jeten1retig etter, er at penger, det er så. Men hvis alle folkerettsstridige forbrytelser i Tys1dtmd, fytr :krigen... fe ~. ble lagt bredere ~ slutter opp om det, vil byrdene som Nygaardsvoldsregjeringen intet å rekne, sammenliknet... 1_ enn l. ande land, og «en VSS.. ikke bli uoverkommelige fo!' derved hadde begått, gjort Dam den forfølgelse som i dag ne.. aensasjonslysten het7nr~ som no....' k' '" hl ~Wi.' A_l_ ~o """~+.Ne;. 1Disbniter' ~~ /'P==-a:"SO:i;~~~l_ f~b~r;t;~~ N;ge;bid8'f~gs:;:bi~ det grovest: og trekker moo:alen messig støtte, hver på sin måte, De har ved Deres bok cfolke- livet og på alle områder ell~ og rettsbevsstheten ned.l sø- og når forbundet etter hvert får dommen over NS,. i høyeste grad - med k i r k e D S sam t y k t e. 1en~, som Odd Nansen sa,allere- sine tillitsmenn i fylker, bygder bidratt til å skape den voldsmen- Jeg bar ventet i det )engste cu: l 1~7. ~ang pi gang var der og byer, må alle i egen interesse talitet som en stor del av ~ med å melde meg ut av stats'ki.-. stillet l utsikt, at nu s~ det være med, ikke minst i erkjen- folk ble besatt av ved tyskernes ken, idet jeg hadde håpet at daa ~e slutt, menoppgjørel går nelsejaav at det her gjelder en kapitu~jon. stedet for å gjøre skulle ta seg sammen, og ~ sm gang uten~r og GlllU nasjonal sak. det som var Deres og kirkens gå inn far å ivareta de etisb Ol står. mange saker, bl a.. stor~ Gjen:nem et sterkt forbund vil simple plikt, nemlig å berolige humane idealer den burde f6 profitø~er ~w. som f. eb. 1 vi også kutme få myndigheten gemyttene, så hisset De, i likhet seg forpliktet til å. ivareta..1.. T.rond!Jei:m - "1J;)m. i tale, og vi har den tro, at de med de fleste andre statskirke- har nå ventet. f?r~eves i ow. &WAgt.. lu.åvibipp- selvsamme myndigheter vil se prester, opp til hat mot ander- 4 år, og har na, 1 likhet med de ~ la'yn... Det er' ~ noe seg tjent med, at de kan få med ledes tenkende. ~este ~ NS-medlemmer.. ik1t galt i det.. ~ er en organ~ssig ansvarlige Jeg vil heller ikke unnlate 1 til hensikt å vente leqger. Det f!t realitet, og <let ~ sm utløs- representanter å gjøre. Det vil i påpeke at den norske statskirke, ikke a:nnet å vente i ~ E!l al mng., sa arbeiderpartire- hvert fall være klokt på tross av at det nå er gått 4 en masseutmeldelse av stabjål'.. tøren Torolf ~ i Det Oppreisingens dag vil komme, år og 4 måneder siden den så- ken er umiddelbart fore:st:åead& vi alle klar over og iddretter det er vi alle klar over men vi kalte cfred,. brøt løs, ennå ikke NS-folkene bar hittil vært altt.. OSS deretter, men folket er gått er selv med pi å beste~e far- har summet seg til å reise en tålmodige, men hensynet til.. Vett, og r~ har fått ten og må ikke under dette virkelig protest mot at N5-folk som fremdeles holdes ~... kreftskade. som gjør frem- glemme dem som sitter hjelpe- fremdeles i tusenvis holdes inne- ret,og på grunn av den f~ tiden usikker ikke hare for dem løse i fangehu1ene og speider sperret, bare fordi de har tillatt e1se på nær sagt alle måter. som er gjen.stand for clllenne- etter håp. Ut tra. dette hilser vi seg å ha en annen mening enn de NS-tolk som ikke sitter m... skejaktens, OD prost.'fredal Forbundet for Sosial Oppreis- den gemene hop, som De herr sperret er utsatt for fra sam.fua. fikk: sagt, tø. bau omlrdm, men ning ve.lkomnten og ønsker dets biskop er en så fullkommen eks- nets ~de, og fra. ~ ~ for hele det norske samfunn. ledende kvi:m:lef- og menn lykke ponent for. Fremdeles sitter OVE!!' or~arusasjoners slde, sa er det l"tet er under disse forhold, at til i samdrektig arbeide. Om tusenns-fok i fengsel på grunn- blitt nødvendig med en protad m krets w de politiske dømte noen måneder vil de ha forar- lag av ulovlige dommer avsagt fra NS-folkene sam merkes pl har samlet seg i et forbund for beidene ferdig. slik: at der kan av fullstendig ulovlige domstoler visse hold. Det er derfor Då aj.. ~al oppreising. Mens andre kalles inn til det første ordinære på grunnlag av grunnlowstridige minnellg stemning blant NS-folk lacd, som er blitt :rammet a" landsmøte. Den dag imøteser vi anttrdninger som er gitt tilbake- og deres pårørende rundt ~ t den politiske ~jon, for- med lyse forhåpninger. hele 1and~. for å melde.seg ut lel'l,~ har fått sine arganisasjo- tatt ut av sanitorler, om ~-uqøater- av statskirken, som en proteøl Der med liknende formål, tok te som ble tatt fra lykehwler og p1a- mot at forfølgelsen av NS..folk..- ~ tid - alt tur... tid her Bud sti k k e. sert i ~1te sener, om gamle 8JD fortsetter, og at k~trasjouhjemne. D«skyldeR føm og ble arrestert, om død8:fad 1ØlCJer QK leirene Qppretthol~ og iatel fremst de iaage avstander, der Forskjellige ting interesserer es. like etter ~. am ~1'de. amnesti blir gitt, - alt CJWte' nest at de neste. som har vært mai>: å komme i forbindelse med en som ble arrestert. 'JDed statskirkens ~ hevnens gjedstmd, et knuget del av dem som i de første mai~ Vi ber 0ll abøolutt Bkre..w... og uten protest fra da ston i støvet både psykisk <)g øker på. Debu ble stillet opp mot veggen ger i dis8e spørsmål, l1jlge afføat- massem av presteskapet. - bcjrt.. BØlisk. S~ fanllllk førte og måtte legge alle verdisaker bak lige dokumenter, oppgav<eover vitlør sett fra noen ganske få hederliøe tie frem, ø:l eidelig tidlie i seg, disse ble samlet sammen og det osv. Det gjelder at alle ll'j1 "'.C1Jl unnta... høst tok noe&\ s\erb. 2mm latt, meste fglrllvaut for alltid. Spesielt er slike tidgjlå forteller hft de -. 11& GjeQpart a'o' denae ~ s.cdlet de ~... ~og vi ute etter et tilfeue hvor en fange alt dette kan bli 1'u11ste.ldqf upplfaa:el ti1øtillet den menighet jeg a;orta.... tarmådde -, dl. Jkt\ l!ett4.fet'- tilfeldigvis llettapp badde hevet kr. OpplysuiDgene bedas ~ rer under, samt til bladet c8.lab lnddstanka lå i.li...,., Vkt hlad og ble bestj6et for dette be- aendt reddør NilaV'Ddll,. ca. JDb. Den 3. september 19Ø. JamDe i Dr. 2Ø 'bridge cledne ile- løp. Videre am tuberkuj8øe lol ble Kr.BUDd N. p Øm" lb+a.&

4 ~ ly il \1 'ettsoppgjøret En plutselig eksplosjon i Nol' res> kommunistiske parti h~ satt.mnene i bevegelse. SøvngJengerne i dagspressen og det døsige bcn-gerska p er vå.k.r.et som etter et mareritt. Har ikke disse hyggelige kommmrl.stene drevet vlpenøvelser i årevis, mens vi ante fred og fordragelghet og dyrket mammon'? Alle later til å YæTe blitt voldsomt oppskaket. Ken alvoru.g talt, er det noe å bli forbauset over at et revolusjonært parti lærer sine medlemmer å bruke våpen? se:vfølgelig kke. Kampen på barikaden kan kke føres med tomme never. )fange kommunister fil{k engel lke våpen i okkupasjonstiden, lærte å bruke dem og er blitt fur dette at borger*a.pet~ De Ur naturlig nok fo's0kt å holde ripennsl:id.gen vedlike og ~, pa ripuenes makt. De ttor på sitt ideal, arbeiderklassens dikt.a1u:r, eder det ~e i 1l'3 versjon, folkedemokratiet. Det kan ikke des og heller ikke holdes. uten ripelullakt_ Selvsagt vil kom. aunistene ha våpen og ogsa trene. Det spiller nok for dem i euae forbindelse en mindre rolle CØJl amunnet har gjort denne lide av virksomheten ulovlig. KommWlistene er jo revousjoøære! Ken hvorfor er man først, nå Jaitt cppmerlæom på. kommun- iteae! Svaret er ganske enkelt. Alle aosvarlige og de store 'tlal1sv8.l" ige i dette )and har væl'ti>pp. tatt i snart 5 år med å. granske, atraffe og myrde en stor gruppe av landets mest nasjonale Dg' fedrelandssinne kvilmer og llelul hevn- og blodtørst har politi og domstoler herjet med tmsener ~ disse år. Og kmmumstene har deltatt som 4e ra.di~ Og lakeier har 4et vært mer enn 11001: av. ly av alt dette skriket har 'komm:unistene kunnet arbeide 6'ed med sin opprustnil!g. Og ml man tro Arbeid~ må kornmtmisterle i dag ba våpenlagre og ~munisjon ~ hele _det. Det er stj8jet i tonnvis n bæras depoer -. ~ stadig dpen og amm~ av ens Drrelse. Og politiet fin n,e?~ ingen D'! De finner 1Ja.re :land& mk~! Men Javm'dan er det mal ~ Kolportører ansettes over 'ele landet. ~ De for alvcjf'vl1 p, lira fur kglportmjoll't '\n De 1lii forbalmet over 1J'TØr ljm.. llfr&ade dette yrt.e1' ba R!ft for aea fttte ~J.bn, eder binne. Sbtr til 08B ~!l:ærmø:.e ~4... l.f4dag, Berp:a Med saks gjennom dagspress~~ i... ~.. ~ l eept.) en artikkel med OVetSluift:en , «8. Mai» Postgiro: Kontonr. 818 ri Det' er visselig mange aom b ruker «Vare PrædikeDer er bana)e:. lr;ror "--'":=kph~ ~... som hen~""""""-,.~_- D en Atlanterhavspakten som en høyst vel- han i:nn.""øltll'lld' at det er iklæ 1l1len,, ~,l"et ~,~ ~~>= ikke støtte:- ~ =,~ til lmmmen sovepute. Nu er alt bra.._,' grunn eat man anldager Præste-ne'~'1 'ly.i!el.,...,...a;... ~.. """... T1ålit"li..... o'nulioalt-... for at prædike Kirlærne tomme. i.1i±e, ---""_'--~~~ Storebror vil sørge for våpen til første, ~",""l.~ ved deres Fanafisme;ttEn ved deres Bada.r Aulie, Chr. A R. O:ui.:så!a,.. omgang og etterpå komme til hjelp for Kedsommelighe<b. Og utifra 'en ~" sen. E:rind S. Engelst.ad.l"'rednr å rydde opp, når vi ikke orker mer og: eller mindre bevist erk;jenne1æ av at! Gf,'5"drum, Kr'.,,-ten Grepstad. Knut er under okkupasjonens hæl. Men det i han ikke har noe absolutt tndre! - G~ Henrik Groth, 'Hartvig RaJer ikke alle som ser.så lysebltt på -&... "'". ø l! korrektiv a...'e ~ w i sm,ol'- 'j" forholdene. To amerikanske forfattere'...,...~, ~'~~~ Alf r~v ""-... i... Jobæmes Reim- 'lot av militære og utenr'<kspolitiske, arlik- kynnelse, foreslår han., presten, et! bec:k,. Claus Helberg, var Bam;tas. ytre.kol'rektiv: det V"Jie være en, F" '::---,- Per 'l~ 'U'~"';""';;e MUnt!l~ler,.Joseph og stewart A l s o p,.skriver l~"'" ~~...l"'... således i Morgenbladet bl. L: hjelp som vi, ~ risi.kere at finde! E.:aas, Else Pou1sEn. Ame Rembr. en ~ Kritik. ar.vor Søndag;s:præ-l,Robert Riefling, Henry Røsoc:h. Aage «Kort sagt, vår store ~ l diken MandagsaVJSenlt. - Som om! Scllou jr.jobøn Scbreiner. E.!nar kanisme eksisterer bare pa ;l)apjret. han tror. at lt:ristendommen kan vin- Sfavlan, ~ UDd.set. A-"T1Ul! Øver'- Og det er for sent å sette igang en ne autoritet blant folk ved at presten j land. kjempeopprustning dr Eurr;pa llg- gir fra,seg sm!.>, ger under den russiske hæl Selv ~.. fr.". atisk b~ de største lagre av atombomber i i Dødøøtraftea oc.."""""ri'" '.. medddebe Ran1o...--d Qg Oak Ridge kan ikke gag-, buer Arbeider-AVlSa. en, _. ~~... h' d ikle JJle ess s... VlB e e b-' l Det er endel mennesker sam Pr fra Praha om -at TsJekkos.iovak:ia,. iår A<U.\ ~...-!.,... læs i det øyeblikk de trenges mot: omkring og ~Ykker seg med.heie5-. åa1 bruk: ~. mill.. ts]ekk:i.;;u knar Stalingrad Chelyabinsk og Magni-! nel.sen humamsme. Her skal V ta et! til 1ronse!:t... 1"~jonseirer... togorsk:.. ~ nye situasjon Yl idag eksempel, som vi finner i deo: ader-1 Vi ~ en~ l, karakteristik:ked,. mm befinner oss i. finner oss uhyggelig kjærligste del av ().s1o..pres!e Det er l den grr ogsa tlbakeslag. Hva ~ ikke en henvendelse til n:gjetin8en med),-;'r; land U!lder det statil9ll6rhsfiste,uforben!d~.. '. 'protest mot benådninger fra dødsstraff; ~Te brukt til sine poo.tiske ~ V~ 6 VlS disse dystre ~ver l' til livsvarig fengsel Den 1aler for segill'et. 50ll for det meste bar vært ledet vii sikkert mange menn~ fmne selv om menta.li1elen anno l.!k9:! av juridiske amatører og bema.!1:det trøst i håpet om at herrene l Kreml med kommunistiske og ~ ikke har aggressive hensikter. Men j Til regjeringen ~? Det regnskapet må jo ~ ~ må dessverre være temmelig Undertegnede finner å måtte ~-! bij fremlagt i revidert stand, så alirmskrenlæt for å tro at russerne ru-' atere mot den begrunnelse Regjerin- mreubeten kan få se, hv&iedes det er ster ~p i stadig ~de t~ bare gen har gitt da dødsdommen ~ ~ skaltet og valtet. Det vil også vise seg for moro skyld. Og 1 vår ah annet framstående laruh..-vil;;:er mr en tid Sl"'. å være en follædemokrafuk ~ enn idylliske verd~ har den en!ol- den ble omgjort til livsvarig tvangs- post, som de arme skattebetalere ml d.ige små sjanser' til å komme fra det arbeid skaffe dek:ning for på grunn a,' den med livet i behold,.. >ød.!ist:raff er vediatt av SkJdjn....;d- lc hevnpoitikr. som ble lddfar n-~* JDall61er i kirkens a.utoritet'!... us" '... '~, ~~ strmr... -i '" t. l -.; ~ : )--".!.J.".:,- T ~.:~ '... 7-"'.:J:<i... (o~~..s.ere" lac!u,- ll. ~:l., "6E-' - u. ',<,L-e~ l1lll:l',gjeuæ8er. felle enstemmig funnet at dødsstraff måtte komme til anve.. 1 ise Det går da, etter vår mening ikke an å begru;nne en benådning med at det nå Godt gjort råder en 'tildre.t oppfatning innen, Fra en liten bridge1dubt i en kroo.ikk i Morgenbladet f.lk:river magister Maria Anette W i l t e.~ s om «Ordet:> av Kai Munk: på bakgnum av cover Ævnb. Hun kommer ber inn på Kirlæn.s sviktende autoritet og..,. gjengir et avsnitt: endel av vårt folk. E\--entnene belåd-t Trondheim har vi mottatt sa-. «Hva er det som, til tross ~ den sterke institasjon, mangler i ki7keru1 autoritet? Hvorfor står den del'ris av-: mektig når det gejder å grir.e inn l utviklingen og.avhjelpe tidens nød? cder er en Kulturjanuner, iler er mere enn en Skrivebordsaffære. og vi ævner kristne Filosofer, der kan forbundet for Sosial Oppreisning. og tør sige, hvordan den.j~ kan Foreløbig adresse:. Fru ø~ Hanaon, Ha.ugseth, Midde1tungaia stina, skriver C. S. NY~! 1 den 1 12 A 1, Oslo. " danske avisen <lnformafio",. l2a. Korresponda.Dse kan også ændes til Ame Bergsvik. BiUingsad sept ei å.) ~e en uke før :n.~e en eller til Arbeidsutvalgets form., kapt. Hroar Hovden, ~ Total. prest i cberlingske Aft~r.b (12. Adressen: CobjølBSellS gt. % V, bortfaller. ninger må utclukkende bas~res'på \ bidrag til c8. )lab kr rent spesielle fortdd. ikke på ge':'. Vår takk og hilsen til1dubbea! nerele betraktninger med koose- ~rmx:~~:~ Husk kontingenten NYE BøKER: stismi'nister Gundersen? følge dagsf4 essen ble han for et h siden varslet om konmnln,~tiske Dr. juris Gustav Smedal: ~i ae og Landsøvib våpenøvelser. Han har oss be-- Birger Kvitting: ca.ngrer dn lkke!~ kjent intet. offentlig i~ i Bjørn Vardaas: chvorfæ ble 00t ikke riksrett?» den anledning. Hvorfor er likke ':Maria Husa: «Tanker tjlkr.in: BnJehma.nn..sak saken blitt nevnt i stortinget? H.r.advokat Gustav leber: "EtiskeProblemen Kr.9.5D cl6.oø c 3.50 «3.08 c 5.00 Det sies at ju.stisminis'æt;~ Gun~ l Generalkonsul Harsem.: <Utrolig, men sant» c dersen er ~ meget kommunist Kajor Langeland: Dømmer iklr;b «15.00 $OJn A-partimann. --c- «Forat l 'ikke skal ~ c l2.5o Vi vet ikke hva vi sk8.1!rtol. - Til disse priser kojnmer porto. ~ h~. den gamle Mrr~ ~-isi Bøkene bestider hos OM for omg:mnde JeveriDg. Justisuumster Gunderse!t har holdt sin beskyttende :ll.w'wer ~c&~u~~h:..:-::..!jrøjp=~' ~:Mi:'~.. ~N~. kommunistene er det -wi~, Skte så ært at disse folk hør kmmet drevet privat militæropplæring i Stilling søkes. årevis. Det er grunn til al\9lwlig, Jeg er 45 år og har ~ landhandel i 23 år. AvboJibpnaw C mistanke på dette punk'\~ ablolutt pålitelig. Bal' sertifikat og forøvrig,.,jlsidig altmd~ ~ustisjnil!i$teren burde.p. - Stor erfaridg i behandfing av fisk og sild. Vil. ~ få lef øtipc Det ville være en lett~ og be- 801D lagersjef, kadrujatør. vaktmadn eller lign. forretdidg... trygge1se for folket. idd1j8b:ieu bedrift. Er opå idtetessert i kompadiskap og da.hest l lnged. vil.ame ham. fisk og sildomøetaidg ijmerlanda Bar de beste fotinde1øer l... &ch.~ ~ BiDett JDl'k. ca.rw.lsja rafb, Dr. 2'18.

5 TORSDAG 10. NOVEMBER MA drepte i Hiroshima 'rukens kronikk:., d. o PROVDENTA ] Det kun e ha vært unngatt., L Av høyesterettsadvokat Gustav Heber Atombomben over Hiroshima var en tragedie - forferdende i all sin kallblodige grusomhet. Riktignok var folk flest sløvet av massemyrderiene i Hamburg og Dresden, hvor fosfor regnet ned fra de alliertes fly og tusener av mennesker vandret omkring som lysende fakler inntil en barmhjertig død endte deres lidelser, men allikevel - - Da de amerikanske meldinger om Hiroshimas Ødeleggelse kom. var massene herhjemme drukne av cfrihets»-rusen. og hevnen over NS-folkene, så de reagerte ikke, og forøvrig var meldingene f:ra Japan svært kortfattet og ble glemt etterhånden som eventyret om atombomben ble til hetzjakt på atomspioner. Den fulle sannhet fikk man jo heller ikke. Den er kommet først nå i en PTmelding fra New York sålydende: «Antallet av omkomne etter atom. bombeangrepet på Hiroshima var i virkeligheten dobbelt så stort som tidligere meddelt, opplyste Hiro- shi.tnru! borgmester, Shimzo Hamai, forleden i et.intervju over New York radio. Den japanske regjering ønsket Patriotisme og landssvik sier en av de sakkyndige _ Providentia er latin og bety,' for _ J strenghet som er blitt praktisert,. har ikke å fortelle USA, hvor effektiv! utbeenhet. Romerne trakk undertiden åpenbart vært tilsitket fra lovmakeratombomben var, og forsøkte derordet sammen til prudentia, som vi nes side og vel så. det. Hva imidlertid for å bagatellisere antallet av dødsnu oversetter med klokskap. På neppe lovmakerne har hatt full over-- ofre, sa borgmester HemaL Man svensk heter providentia Forsiktighet. sikt over, er det omfang et rettsoppoppga kun ~allet på sivile dødsofre Der gives store norske korporationer, gjør babert på rettssvikanordninger og ansatte tilmed dette tall for lavt. som til sine kardinaldyder foruten må- vilde få, og her har de da derfor lagtutover de sivile omkom imidlertid tehold og barmhjertighet også regner for dagen en total mangel på forut soldater og nesten uten~ providentia, men de har først over- seenhet. Dette omfang vilde ha vært landske arbeidere under bombean- satt dette til svensk som forsiktighet langt videre, enn det virkelig er blitt, grepet den 6. august Herved og deretter oversatt dette til norsk hvis påtalemyndighet og domstoler kom antallet av drepte opp på ca. som forsiktighet, hvilket er noe gan- hadde fulgt tettssvikanordningene , inklusive dem som døde ske annet enn forutseenhet eller klok- fullt ut. Da ville nemlig den overvei. lenge etter angrepet som følge av skap. ende del av hele det norske folk de radio:.,.ktive utstrålinger.» Hverken måtehold, barmhjertighet være blitt stemplet som landsforrædfl.. Samtidig med denne uhygge eller providentia (forutseenhet og re. w Når dette ikke er skjedd, kommer lige melding kommer der en an- klokskap) er noe, som er karakterist- det av at påtale med de mest benen og likeså oppsiktsvekkende isk for landss.ik - eller riktigere synderlige begrunnelser er blitt unnberetning fra KØbenhavn, hvor rettssvikanordningene eller deres for- latt i tilfelle, hvor bevisets klarhet der har vært avholdt en atom- fattere. Tvertimot. De står nemlig var helt på det rene. utstilling. Presidenten for i den mest skrikende motsetning til Hadde imidlertid lovmakerne forut.. «Aatomic Scientists Association", disse 3 kardinaldyder, som man heller sett omfanget av det rettsopgjøt, de professor J. Rot h b l att fra ikke kan vente, at uansvarlige trap- satte i gang, er det antagelig, at de England var tilstede ved utstil- peløpere og korridortravere, skal væ-- allerede i anordningene vilde ba gitt tingens åpning og uttalte i en re i besittelse av, når de i likhet med rettsopgjøret en temmelig sterk besamtale med bladet elnforma- Herman von Bremenfeldt ønsker li:- grensning. Dette er noe som uten ret.. tion» bl. a.: hviske lovgivende makthavere noe i tergang vilde være kommet alle til edet er min oppfatning, som det øret. gode, men som nu kun kommer dem er de fleste atomforskeres, at atom- Men hva man ikke kan vente av til gode, mot hvem det av rene opporbomben ble brukt på en gal måte. uarulvarlige trappeløper,,", har man tunitetsbensyn unnlates påtale. Der Den burde først ha vært demon. all grunn til å kreve av personer, som for bør alle tilfelle, hvor påtale el? strert for japanerne på en eller anser seg selv kapable til å utføre unnlatt av opportunitetshensyn, eller annen øy, eller et sted hvor den det vanskelige verv å skrive lov. fordi ikke noe offentlig hensyn gjør ikke rammet sivilbefolkningen som Det makverk, som disse har fått påtale påkrevet, danne precedenser 1 Hiroshima. Vi var meget ulykke- i stand, er ikke alene helt bloltet for for at påtale skal unnlates i alle ana,.. lige over den framgangsmåte so~ måtehold og barmhjertighet, men det loge tilfelle, og hvis tilfellet allerede ble brukt.» viser seg nu, at det også helt har er påtalt og pådømt skal det gives Dette sa en av de sakkyndige. vært blottet for forutseenhet. Disse vedkommende full oppreisning. Dette Og uer fal;~r et verdensttmgt an.. anonym' k'vmnk"l";> kan ikl{l' sk' '~le ; pr noe som når som helst kan foreer titelen på fs. vektia bok. av dr. svar på de amerikanske m~~~- på påtal~ ~ ctiiu8tcjleøeltu. juris Gustav Sm e d a, som nyli~ er J...'-'-'6 kommet ut. Boken er et nytt vidne..,,- heter med president Truman i og påstå at disse har praktiserllovene Oslo, den 12. oktober bynl imot etterkrigens urettferdig- spissen, som tok avgjørelsen. om strengere enn tilsiktet, for all den Gustav Heber heter og kaster et lite smigrende bil- å bruke atombomben til å slette de over de ulovlige metoder som er ut en hel intetanende bys befolkanvendt, og over de personer som i ning. Og det kunne ha vært unnførste rekke bærer ansvaret. Utallige gått! Tenk, hva det vil si, når Menneskejakten er de eksempler som anføres, utallige dommen over verdenskrigens er de personer fra «den rumen side", menn skal felles av nøkterne, - kke bare bak jernteppet rom ved navn og skild"';"'aer for- hjerner O o dømmer metodene og ulovligheten. g sa k ommer d er sn ik en d e en Direktør Lorent Vog t behandltlr i l mere, ligger på. en for alminnelige d ed ø t' t ekk en artikkel i «Tønsberg Blad> saken mennesker akseptabel høyde. Viser ilt Neppe har J' eg lest en bok som ster- k"opagan a m s 19 r : ha ikk b bet mot handelsråd Johannessen. Til slutt k.e dette at de spørsmål. lære dokumenterer tiden.s camorra og usserne r e om en som det t t k b f l ft D h skriver han: her gjelder, er politiske vurderingsden skj'endsel makthaverne har brakt enes e ys y ra u en. e ar. 1.~_ l o h d f cl Der har ""er Norge. a tsa av o t seg ra en ytterste under de tallrike oppgjørs- spørsmål, hvorom. der naturligvis... rf h..."l1.- VY h. 'lb f lknin saker vært en rekke dissenser i Høy- være delte menmger, og ove or "UJU> Men det =~ særlig er nytt i denne grusom et mot SVl e o gen, _1~'" """'... h o o k k esterett - så også i dette tilfelle, enhver strafferettslig eller monw... boken for de fleste av oss som levet va na ar-sa en enn an være. selv om denne gang de frifinnende reaksjon er uberettiget. De lig~ med i kampen for å verge Norge Slik er a ltså det store inter- vota. _ 11 mot 2 _ var overveldende. nemlig l et belt annet plan. mot tyskernes overgrep under okku- nasjonale spill. Det var vestmakt- Til alle tider har det også i straffe- Vi vet at i okkupasjonstiden bla pasjonen, er alle de gjentakende he.u- ene som la Mellom-Europa i rui- saker vært dissenser i rettene. :MeD folk fengslet og henrettet for sbl vendel.ser til tyskerne om å ivareta ner, de samme makter dsom ikke disse dissenser har vært aven annen politiske overbevisnings skyld. Vi ve1 Norges interesser i Nordishavet. kan leve videre uten et riftig og art enn den man nu opplever.. Hvor at denne trafikk fortsatte, mange Grønlandsspørsmålet var ikke av- velordnet Mellom-Europa. Det er menn er satt under tiltale for tyveri, steder ute i verden - og ikke baze gjort ved domstolen i Haag. - edla- vanskelig å forstå logikk len i mord, voldtekt, kjøring av bil i fylla bak. jernteppet. gendommen av 5. april 1933 var gan- dette, hvis der da i det he e tatt osv. er domstolene aldri i tvil om gjer- Men skulde vi ikke selv komme øke visst et nederlag for Norge, men kan tales om logikk i forbindelse ningens straffbarhet. Man er helt klår bort fra denne trafikk? Vllde det et nederlag av den art som kunne ha med kampen om makten. Hiro- over, at det er uriktig å stjele, myrde ikke være naturlig om de to dissendannet grunnlaget for en seien skri- shim.e\ forteller her med sitt eget osv. Tvilen gjelder alltid det fa.uske terende høyesterettsdommere hadde ver Smedal. Allerede under admi- språk. forhold: Er det tiltalte som er tyven innskrenket seg til å ai: Vi mener nistrasjontrådets tid hadde professor eller morderen? at handelsråd Johannessen opptrådte Adolf Hoel og forfatteren konferanser ne bak, som også er særlig smak- en rekke av de nå foreliggende uriktig, men det var et politisk be-- med Christensen.. Der gikk rykter om fullt utstyrt. Det kan bare undre en, saker som den ber behandlede, er for- ~. hvorom selv et salg av Grønland og De Forente at et slikt helt objektivt skrift må holdet det motsatte. De faktiske for- flertall innen Høyesterett ennu i dac stater fikk adgang til å opprette utgis på «privat forlag», det viser hold er klare. Men domstolenes med-.. er uenig med osa. Herfor bøyer- vi støttepunkter på øya. til fulle gehalten e.v «den frie presse» lemmer er uenige om bedømmelsen av Hele bokens første del er i dag- 1 Norge. Selv de store forlag er un- disse. Hr. dommer Skau mener, at Be -l bok.sopptegnelser og hendler særl~ derlagt piskesnertens lengde.. En na- Johannessens overtagelse av og fort... Sti Dale årvåkenhet var. Den var!.alle uye abonnenter at de to berrer, som jeg i~e de utkomne bøker om rettsopp;o gj0ret ved henvendelse ti!.. UAb, Hristiamontl N. om våre tapte rettigheter ved unions- sjon.al skam, som alt offentltg unner settelse i stillingen som kommi.8a.rlsk oppløsningen i Et overordentlig ~gens demokratis~~g statsråd, var nasjonalt uverdig. Hans interessant avsnitt, som viser på friru:t1 kollega.. Berger, fin:ner at JobaJmeshvilken side av streken den XlaSJO- sen har handlet rett. Jeg går ut fra kjenfall ikke i London under Trygve lies ner, nasjonalt og moral.~k star på D.r~ jiøtø Gustav Smedas nyø Norges utenriksministers handlinga". oktober bar «8. Øab fått noenlunde det samme nivå og at. det- bok, ka:n nå bestilles for om~ Jeg kan ikke noksom anbefale den- 261 nye abonnenta-. te, da d~ begge er høye8teretbldom- de le.ve1idg fra. «8. Mai::., Kr.sund

6 -- ~_8.~~ TORSD ~_G_l_~ N_O_V_w-_MB ER lih8 FO::'~~:~,:~mer-1 Kongressenes tidsalder Opphisselsestrafikken - l Generaler og statsmenn bør ha altest for at f'orl."i. fra side l. blitt påvirket av slike avisartik-. d k b Skulle opphisse1sestrafikken Jer er jo helt naturlig. Stemnin-\ e er ri tiq ve eva('t få fritt løp, måtte der tilbakegea. ~ot tiltalte er blitt godt! Som om de ikke hadde lært kunnskap. Kanskje dens repre- h?ldes dokumenter. og. op~lysopphisset av pressen. Opplya- f k W' k tå sentanter fryktet at dr Reiters runger om hva der l vlrkel1ghe- lingene må være gitt av politiet ~o av lener ongresse~. pe- forslag kunne bli utvide;' til også ten hadde funnet sted. Det var og grunnen herfor er vel den, ligheter og kortspundne mtriger,. mf tte d M,_l. -- d L nødvendig ikke bare for å gi ford 'd d" d a o a em. en.. ~e es;;o f l el fri l ~ at stemningen!llwlle bli så «opp- urer ti ens -gu er l vel me. mindre fortjener hans tanke over- ø g sen tt øp, men ogsa ror pisket. at til~te så å si var kongress etter kongress. En av veieise. Det er bare sørgdig :lot å bevare helgen?lorien om for ~t på forhand. dem, som kanskje er gått de fle- den er kommet for sent til å an- følgerne. ~en l lengden kan Fr.stad Blad i d~ber Ste forbi på grunn av dens egen- vendes i Jalta. Potsdam og Lake sannheten ikke dø~es.o Det er da 111'1 sto omtalt en lan~ artede karakter, er den mental- Success for ikke å tale om barne- etterhvert lykkes a fa «trukket.1døt en læge. Statsadvokat,en hygieniske kongress i Geneve, selskapet i Strassbourg LUlder fram. en ~e dokumentet' og lcalle ha opplyst at han fra Sa- som fant sted i august måned i herr Churchills mentale w;:'tskap. ~d.re opplysr:mger: Det har tatt.-departementet (Evang)? bad- år. Kongressen var vel i sitt an- Men av hensyn til framtiden tid - og eana er V bare ved be-.. fått:.. legg og i sitt forløp som de fleste kunne det allikevel være en tan-. cen hen~~de1se ~ehol~ende andre, men midt i den faglige ke å forsøke. For så megen dår- Skulle sannheten ~Jules måt - henstilling, et dir~v, en oppmarsj" stod en mann ved navn skap som vi har opplevet i den te de m:nn som kjem~t f~ anke eller hva man vil velge dr. Paul J. Rei ter fram og fikk siste menneskealder både ute og denne,. slåes ned eller brmges til kalle det om å kre ve ved- anledning til å lufte sin yndlings- hjemme, er det all grunn til å taushet. Det l~lrtes ganske godt. kommende l~e for ~vstid tanke, den at statsmenn og gene- spørre, om de som har styrt folk';' Advokat Gerhard Holm ble drept ~t retten ~ å praktisere.. raler bør ha vitenskapens attest ene på vei til Vesterla..'1.denes aven meget.. ~dartet f~~lgelse. Bladet skrev videre: for at da er riktig vel bevaret. undergang har vært vel bevaret. Professor Skele ble SJikanert _Dette fors~k fra.sosialdepar- Vi kjenner ikke til hva resul- midlertid bast.er det, for ellers over evne, Fane~ ble dømt tementets Slde på a Øve et me- tatet av hans forslag ble - pres- dør de mellom hendene på oss, etter en høyst irregulær retts «et vidtgående inngrep i rei- sen har visst ikke hatt anledning! som sitter og sturer på gamle forberedelse. øyeblikket arbeitms gang, savner såvidt vi til å bringe det til almenhetens! Europas ruiner. d~ en setteriksadvokat fra lian forstå en hver lovlig hjem-. HJemmefronten med major LanmeL Og det betegner et grovt geland og direktør Arne Bergsbrudd på et av de' viktigste 10 kl" rkehøvd,"nger viks bøker. De av disse avslørrettsprinsipper, når departe- te forhold interesserer ikke påmentet gir påtalemyndighet- talemyndighetene og er ~d ~~tan~an=j~1 Et anklage- og forsvarsskrift:;:::.aor:: den se~~~o: - føl! saken overbodet er he- av professor Karl Vold. avgjørelse-. lmdjet og 1daragt Arbeiderbladet unnsk;yldte Når jeg som en venn av av-j Vold og jeg var kandidatc!- libadvokat med at det var van.. l døde professor Vold skal anmelde fra samme år og tiltrådte vår Jig at han innhentet uttalelse fra denne bok, så tror jeg at det vl.1. stilling ved menighetsfakultetet lesedirektoratet (~ om'._ _ Heiagjengen -?e:ft:ommen.de landssviker. væte n."ktig ' sitere 'noe tre'.. t!'t gjennom 30 år, :id.i stj.,t hver-: Bar en slik henvendelse fått brev dat. 3.9,1948 fra hans kol- andre særlig nær eira form a"l Statsadvokaten Øn- laga' ved Menighetsfakultetet, _ er i ~ tider ikke hver. lirer høre herr Evangs mening professor dr. Olaf Moe, som han Han var en -stridens mann, ~ sak. å vareta sta~ Gl hvilken straff tiltalte skal få,. men han var også så festlig og less apets mt&esser. ~l kre.. han vel formodes å ha gått sendte mag etter prof. Volds bl- lun. Nu er han gått inn til hvi- ves VSSe moralske og.mtellekover grensen. Hvis han ikke bad- settelse den 31.8,1948. PrOL Vold len h GUD'. tuene eg. eskaper, som ikke alle &le spurt herom kunne vel ikke døde 27.8,1948. os. har. Det som man 'imidlertid med lm!tt Evang av seg selv gitt edi-. Dette var den praf. Vold _ rette. kan bebreide en hel del nfdiy. om straffen? T'-l-l- f 'Deres venli L.-_ /. av disse mennesker er at de c - or ge v~v kirkens og troens sanne for-kjem- etter frigjøringen ikke bar vist av 31. august... ~ i Norge - som det gjaldt for: den samme beskjedenh-et. Da Det var nng JQært både ~ de to kirkebøvdinger å nedkjem- har de våget seg fram og tildels tceffe Dem ~ pro!. Volru:, bl,:' pe, _ og m i de n e framgår jo fungert som en heiagjeng un-, settelse fra hjemmet, og a fa. der foritflgelsen av NS-medlem- Det er iår firti år siden Alfred Deres skriftlige hilsen. Det gle- tydelig av den fremlagte bok, Dreufus ble løslatt fra sitt fan- det mig ~ å høre av Dem at mens der er en utallighet av an- ~tekt Odd Nansen, som dela-skap på Djevleøya. Hele var- min g~e venn o~ kolleg~ hadde dre rystende dokumenter i re- tok aktivt på flertallets side, utder fulgte hans sak og sk'ebne satt sa megen pns på mme be- serve.. talte i april 1947: «Og hvem er J søk under hans sykdom. Jeg er Denne bok burde være nok til det som er ivrigst, som er mest.m ~t oppmerksomhet..- glad over at jeg fikk gjort et at de ~ berrer tok,konsekvens- fordømmende og som høyest ro 'nnkrikes Scharffenberg, Emlle besøk hos ham også efterat han ene, sa GUDS RKE ikke mer pe!': Korsfest! Korsfest! Svært Zoa. vekket de sløve og rettet var kommet hjem fra Lovisen- skulle skades av den slags «høv- ofte de hvis innsats var minst tide tilintetgjørende angrep mot berg. Jeg spurte ham da om han dinger» og ledere. Det er beteg- og ikke sjelden de hvis eget ral- 4em h dd akt g som under sine mange og lange prø- nende for vår tids mentalitet at leblad ikke tåler for megen som a e m en o velser kunde bevare troen og ingen har toret si fra av frykt gransking... Se Morgenbladet for llladde dømt Alfred Dreufus. Re- ~et syarte han et ujorbeh~ldent for den ubegrensede makt søm 12. april Denne uttalelse aaltatet ble, at de som for «stat- l a pa. Derfor passet det sa godt disse. ~ket'. utøv~t'~ f~ vakte atskillig forskrekkelse, og... skyld ville dysse saken ned at pastor Schreuder tal~ over ved sm dominerende stilling n- Nansen ble sterkt kritisert på og Ja den ulykkelige vansmekte det ordet: «Jeg har strdt den nen KRKEN og NDREMSJO- visse hold. det litisk fengsel gode strid og bevart troen". NEN, gjennom k.-ris. telige aviser ensomme po e, tidsskrift -~ og er,... V.:u parruer og Dette er et sitat fra dr. juris tapte. Retten gikk dengang foran ved den økonomiske makt de ut- Gustav SmedaJs bok «Patriotisalt... øver gjennom mange kanaler og me og Landssvik,., som må leses Vi har all grunn til å minnes forskjellen er bare, at l Frank- tråder. 'av alle dem som er blitt fordenne skammens episode i rike var det et korrumpert mill-l ngen ka.j;t gjenno~ese prof.. fulgt av ti~ makthavere. J'rankrik 1.;... f. tærvelde, som var bøddelen, Volds alvorlige ard, bilagt som de. es ~~ or V e: mens det hos oss er en kombi-' er med de originale dokumenter, selv zmdt oppe l den samme 81- nasjon av den nu så stekked.e uten å forstå at med slike heie- H k tuasjon, og vår Emile Zol8 har «Kretsen» og Det kgl norske ar- lige ledere er det ikke un4edig.aaget ut så det ljomer~.ja, det beiderparti. Der skal ennu man.- om det lcjj.1jke kristenfolk leies at ved en anjlo1e i ca. llal. Jjamer slik at utllmdet bt;gymaer ge stormløp til, før den norske på avveier, 4g at kristend~ ddter De ut C1V!!1r ltele landet.. DjevleØya blir rømmet, men innflytelse i vilt folk blir pl Averter derfor air De har DOe l spsse ørene - ikke bare Sve- ropes det høyt BOk si. går det. - d.ig V/":eNk tmø..t.. seigt:, Mr De... arbeide eldge. sam ~ pl sblclrene. Vi skulle vel snart ha bau nok Der ~"ea alvorlig ut:m:ft- ler.. De selv *8" arbeidere." ~.~< men av denne utenompadamentar- ni.ng. og GUD ei at ds. m4 kaa- eder 1mr:sjamerer... \esteos folk. Vi har den iske midler og dens voldsferd De - og saart! Al!JV8'*P'isen er 1,50 kroner Mm'DØ kamari11a l kjempe imot mot NS..follæne pr. Gap tinje. US

7 TORSDAG 10. :NO'f~,_",_,,,._~_' _!J 8._M=A==- '--, JUØBN V A&DAAS: Hvorfor ble det. il{ke ril{srett? Ja, hvorfor? Hvorfor går menedere og landsforrædere fri? Spørsmålene er reist i boken - og delvis besvart. - Der reises uhyggelige perspektiver. Berggrav og professor Andenæs ofres hver sitt kapitel. Pris kr. 3.,58. bokhandelen og direkte fra V ARD FORLAG, Køllergt. 7. Oslo Kan bestmes l «8. lab. BJØRN VABDAAS: DE UTSTØTTE Boken om NS-folk og patrioter, prester og politikere. Spennende og sviende ironisk.. Pris kr. 8,- l bokhandelen og direkte fra V ARD FORLAG, Køllergt. 7. Oslo Kaa bestim l c8.. JaP. Bidragene fil 8. Mai har strømmet innn MEN ENNA MANGLER V 985,- KRONER FOR A NA MALET Vi re~r en hjertelig 1a.kk til alle som. har gjort det mn- Jig at vi aderede nå. kan med- dele a.t vår bidra.gsinnsa.m1 har ført til et så gunstig resultat a.t vi i og med dette Dr. a.v bladet er kommet opp i et beløp på 5.815,- kroner. Vi JJULDgJer ia1wier;jd ~ kroner før det satte beløp kr. 6000,- er nådd, og "\1 l}enstiller derfor til våre maling-sfe~ : ler og sympa.tiseredde om å være med på. å skaffe Ul veie det resterende beløp. Ønsker agentur for leveringsdyktig firma av ovner, komfyrer. En ny 120 eggs kombinert flatrugemaskin tilsalgs for kostprs kr. 388,34 inkl frakt. Henv. Henry O. Erii:hsen, Andenes. Elektriske anlegg utføres. Elektrisiteisfirma. TORG-ER OSMCNDSEN lv8, Stavanger, telefon Gjente eller enkje i årsalderen søkes. Har nytt eige hus med hage. Bill. mrk. «Statspensjon nr. 27h Hvor- finnes Birger Kvitting: Angrer du ikke? j Vakker julegave. Bestillinger på flotte utskårne ovale trefa~ 32 x 22 cm. JDOttas nu. Pris kr poto og gebyr mot oppkrilv. MlKK.ELBOBG~ Bø i Telemark. Kontor- eller forretningsjobb søkes av ung tidl. NS-mann med middelskole. ett-årlg handelæjmle m. språk, noen års god off. kontorpraksis, samt ett års praksis llja butikkeksp. Ekstra gode attestel". Bill. mrk. «Orden og energb. Nr Dyktig møller får plass i havremølle Bill.' mrk. «285». Et stort, pent sydvent værelse m. klæskott, adg. vann og vask tilleie hos enkefnt på landet. P... for enslig dame eller ektepar i årsalderen. Bor i Nore i N..-. dal like ved hovedveien, ca. 20 min. fra jernb.st.. Daglig togfodt. Oslo. Henvendelse til 8. Mai under bill mrk. «Høsten 1949». nr HJEM LøS E. En midelstor gård like ved Sandnesjøen, pent beliggende, hvorpå fødes 6 kuer. hest og en del småfe blir tilleie eller tilsalgs fra våren Kan overtas med eller uten besetning og redskaper. Reflekterende henvender seg til undertegnede, hvor nærmere opplysninger gis..med overlegen, lett stil og særlig med den friske. knappe replikk hal' h.vitting laget en bhlcdboji,. av de personer hoken omhandlet'. ~ed et lunt, men også satirisk blink i øyet, fester han straks de sær~ e~ptl trekk på pa~u'et etter <;om personene passerer r,. E"l seenen. Un kjenner igjen bver HUS SøKES enes.te en av de o.ltptreden (l~ _ de bor jo lik, rundt Mindre hus på landet leies el. kjøpes av avsatt sokneprest i l.au-.c~ -.", --.,-. fu,r~ ~9cl..JuL~bi;o~tlci~.'lJ: ~e~~~yb?r. og kjølt- ELEKTRKKER øvet i installasjoner. får god plass i Oslo. Bill. m. Elektrikk. nr. 2'71 En bok om -tonedere» og 1-2 sovekammerfor bam og litt pakkrom. B. mrk. «Etter "g «gode nordmf'hllo - en jul nr. 272». tragedie, men OgScl en gapskram anne 1949,.. Heimdal Odd Pedersen. lege. Takk for Birger Kvittings bok. Jeg har lest den. Den er veldig interessant og vanskelig å legge bort når en er begynt å lese den. Jeg kjenner personene - eller rettere - typene igjen Jeg kunne komplettere beskriv~sen med egne iakttagelser av mennesker som jeg møtte under krigen og etter frigjøringen. Kvitting skriver lett og nytende - og boken vil uten tvil bli opplag - -. da Mathisen. solgt i nere Pris 10 kroner pluss porto. Send Deres bestilling til e8. Mai» Box 41, Kr.sund N. De kan også gå innom Deres bokhandler og levere Deres,bestilling - eller send den direkte til GRPAR FORLAG Kristiansund N. Hallo arbeidsgivere! Arbeidsledig familiefors. tidl. N.S. Har god utdannelse ~ praksis fra kontor, forretning og som handelsreisende. Kommunal tjenestemann under krigen. Har siden freden praktisert som byjrningssnekker. Kom med tilbud. Tar hva som helst. B. m. «Ærlig ordensmann nr. 273:.. -Gift par får plass på middels Vestlandsgård fra 15. nov. d. å. Vedkommende må være godt inne i alt gårdsarbeid. dessuten kyndig i grønsakdyrking m. m. Konen må være med å melke. Eget hus. fritt lys og brenne + 2 kw. elelrtlisk energi, ~ turalier. Lønn etter kvalifikasjoner. BilL mrk. «Vestlandet nr. 24.b. NY START Skal De og Deres familie emigrere? Da. reiseutgiftene til Syd Amerika og øyene er for store. er det meningen å få i stand samleturer ut, med et ca t. seilskip. ngen forskuddsbetaling, adg. til medbringelse av bohave o. l Bill. i «8. Mai» mrk. «Ny starb, nr hvoretter konfera.jlæ. Vi søker flink selger en hjertedannet og snild herre i 60 årsalderen, gj. enkemann, som godt innf., helst en som bereis. distr. god prov. gjerne grossist. savner et hjem, som vil brevveksle m. dannet dame m. godt hu Oppgi finn. der repr.. Bill. mrk. ",:Kjemisk Fabrikk nr. 276~. mør. Bill mrk.. «Juleglede 1949 " : T' nr. 267,.. Skogeiere, arbeidsherrer res < Jærer søker besk jæf~igelse. Bekjentskap. forstmann. tidl. NS. Ferdigsonet 'l'reskjærer søker beskjeftigelse i god bedrift, event. annet og ribbet, med 20 års erfaring passende arbeide. Kjennskap til behandling av snekkermaskiner, NS 29 år ønsker bek;kmtskap som skogsbestyrer, søker lign. el- trelast, kassefabrikk Kontorvant og vant til å administrere. - m. pike sv;:n lik:r friluftsl., gjer- ler.annen besk~e~ti~else. Nu eller senere. Hvorsomhelst, men god leilighet må skaffes. ne fra landet. Bill mrk. nr. 264>. Bill. mrk. «Pålitelig nr. 262». Bill. :mrk. Ordensmenn nr. 2'14.. FL

8 AVERTER ABONNER ':.fra "år utenlahd~po~t -- T b Od. i de russiske leirene. vangsar el seire - Voldsom anklage mot nåværende og tidligere med~ lemmer av den danske Vi skal friske litt på hukom. }i'urfs. fm sit1e l. melsen til de nordmenn som synes å ville glemme den skjell bag lukkede Døre. spør den amerikanske sjefdele~ sel de har gjort seg skyldig i følge Grundlovens Paragraf 12 gerte i FN.s økonomiske og so~ overfor sine landsmenn :... ved maa de daværende Ministre bære siale råq, henvendt til de nor~ ågjengi en liste over tvangsar regjering ansvaret for disse Forbrydelser, og ska delegerte. beidsleire og fengsler hvor Kredittforeningsdirektør Paul c. som Borger tillader jeg mig høfegst De norske delegerte stikker nordmenn i tiden etter krigen Ras:musse:n, Danmark, har sendt en under Henvisning til Grundlovens ~odene sammen og bli.r e~ige om ha: Nært d:-evet i tvangsarbeid fulldeldelse på en rekke nåværende Paragraf 14 at opfordre det høje a sende et lurt, skriftlg svar: (LlSten er ikke fullstendig). ' og tidligere medlemmer av den danlske regjering til det danske Folke- udføre deres forfatningsmæssige beld l noen særsklte tlfene, lels l drift. - Og til russerne Folketings ærede Medlemmer til at Jo~ d~t er blitt bru~t tva~gsar~ Ez:de.l a,: disse leirene er fram tings Præsidium. Anmeldelsen som Pligt ved atrejse Rigsretsanklage nemlig overfor tatere, ti.ggere, sier vi: Værsågod, her er bev!smod følgende Personer: drukkenbolter og arbeidssky in~ ene for at det fortsatt drives bærer titelen: «Jeg anklager dansk 1) t9tyre og dansk rettspleie» er et sensasjonelt skrift. l"hv. statsminister, Minister divider. Ellers aldri. «Antallet tvangsarbeid i Norge: Vilh. Buhl. av personer i tvungne arbeid.;;- 1. Akersrus Landsfengsel, Oslo 2) innledningen skriver herr Rasmussen: Justisminister N. Busch-Jensen. institusjoner 1. mai 1949 var 2. Oslo Kretsfengsel (Akeberg- 3) Fhv. Minister for særlige An- 315 menn og 21 kvinner» stod veien 77, Oslo). liggender Mogens Ludol! Fog. det i svaret. Det var fint svart, 3. Bredtveit Fengsel, Grorud, Den 5. Maj 1949 udsendtes Bogen: «Retfærdighed», der er en offeatiig 'l) Fhv. Minister uden Porte- sa amerikaneren. Han trodue 4. BjØrkelangen Tvangsarbeids- Anklage for grove Masse-Forbry- feuille Frode Fredegod Jacobsen. det var sant. leir, Akershus. deser (Mishandlinger, Tortur, Røvc- 5) Fhv. Justisminister Aage Lud- Det telegrammet som AsS. 5. Jessheim Tvangsarbeidsleir, rier og Mord), forøve-de ooavel vig Holberg Elmquist. Press sendte hit om saken og Akershus, udenfor.som i danske Fængsler og 6) Fhv. Minister for særlige An- ~om bare enke. lte aviser ville ta 6. lebu (tidl. Grini) Fengsel, konsentratiouslejre mod værgeløs liggender Per Federspiel. mn, vakte berettiget oppsikt. Vi RØa, Akershus. Borgere (Mænd saavel som Kvm- Slik er verdens samvittighet h~te to lærere som satt og 7. Gulskogen Tvangsarbeidsder),.som den 5. Maj 1945 og de!' efter blev udsat for grundlovsstridig, forbryderisk Frihedsberøvelse og Krænkelse af Husfreden. D~ grove E'orbrydelser blev ikke.alene begaaet i Dagene 5., c. og 7. Maj 1945, men længe efter, at der var dannet en fuldt ansvarlig Regering, og efter at Rigsdagen bavde vedtaget et Sl:roffelovstillæg med tilbagevirkende Kraft, ret~ tet mod netop de Borgere, man ulovligt havde indespærret, og som man mishandlede og torturerede Under saken mot feltmarskalk Eric'1 snakket om det i trikken i Oslo. leir, Buskerud - At de tør lyve så frekt, sa 8. Verjedalen Tvangsarbeidsvon Manstein uttalte hans forsvarer, d en. ene. leir, Kravik, Buskerud Paget: «Jeg vil sitere noen ord av - Det er ufattelig, sa den an- 9. Rollag nterneringsleir, generalfeltmarskalk Montgomery. - dre. _ Men jeg tror nok at rus~ Numedal, Buskerud Han har uttalt: «Jeg er soldat - jeg adlyder alltid ordre». serne kjenner til de virkelige l! 10. Havnas Tvangsarbeidsleir, forbindelse med dette, uttalte Pa- forhold.. 'l'~øefstad, Østfold... get il g 'h. t l d. Det er. tydelg at de norske! 11. Dlllmg Tvangsarbeldslerr,v Je ogsa envlse l a lulra dl F'. S J Sa 11 t t t eegerte l N omhyggelg har '. pr. Moss, Østfold. Clrh 8hn:lesl dmmervl ':9 bo Pro bar es dmo villet skjule overfor verden atl 12. Onsøy Tvangsarbeidsleir, urc l S or re om amerei d.. O ran O t'lh t deres land holder poltske mot- Onsøy, Østfold. l Jun. ran l ør e en '_ Vi h.. st standere l konsentrasjonslerer, 13.. ls.. en... g.tv.. a. ngsarbe.ldsle.. r, :... e le yregjertllg som ' or-o tva b t d' T b 't. il'... d l n~.sat pk.:,:.. P1T. ("1'.., Ol"' a. el... ~en{!. ~ ned.emal"k. " t'l annw (KC va" 1 l ' rne..', Ch hill. t ~ '" '", 'l. har drevet med dette uvesen i \' 14. Sandbakken Tvangsarbeicts.. t t urc avvls e t mem t NO l es PTbO,- alle år etter krigen. De tallene leir, Elverum, Hedemark.. es er og angrepe mo ran e. mf'... u ør ro e resu a en an- b kr Vi retter tlpø rtlmao l - tf t ed d t tat t d fr som nevnes l svaret o atter, 15. TrYSl Tvangsarbeidslerr, (Forts. fra side l) ske flåte ble senket og 1500 fransk- are lmllle~eld faz:ger eller 16. TTrYSllb' HTedmark. 'd l. menn ble drept». petrsonerl.t~okm O es Dlllnesperrf et Lrillarah u van~sarbel S e1', :finske front? Mot at Røde Kors- S' langt Ma t f u en po l S grunn. et er an~1 e ammer, Opland. søstre sammenlagt er dømt til a von us ells orsvarar. ger som er ' O t d t 17 A t T b d l. Churchill er idag en av seierehrrene '. pa ps a vang3-. s Jern vangsar el s err, :-:~~n!~ei~;n~sl~~t:~~~arb~~~ Han blir ikke tiltalt for krigsforory- arbe~ds~a~t'på :æren l ~g d edt 18. ~randbtu, Oplanbd dsl. telser _ fordi hans handlinger var provlsons Vnne engse l u - erg vangsar el err pr. Norge offisielt har meddelt FN brandsdalen. De mellom 40- Tønsberg, Vestfold. ikke forekommer i Norge, bort~ nødvendig for deres krigføring. Den tapende part blir tiltalt å ha utført' d y kt 1ge og ar b el d somme 19. S em F engse, l T Øns b erg, sett fra asosiale fylliker o. 1.) -- norske borgere som har opp~ 20. Kristiansand Kretsfengsel, Scharffenberg og mange andre ordrer, som var nødvendig for deres holdt seg i tvangsarbeidsleire i avd. B, Dalane, Vest-Agder. b f krigføring. Ja, ikke bare tiltalt, m~n k ra oik. har offentlig tatt skarpt ortere eller lengere tid etter 21. Furulunden Tvangrsarbeidsde blir også dømt til døden for å ha avstand fra denslags folkedemo- utført ordrer som de som soldater krigen, er ikke nevnt. forhold leir, Mandal, Vest-Agder. kratiske utskeielser fra domstol- til befolkningens størrelse er 22. nterneringsleiren, avd. B, måtte adlyde. enes side. Men Norges RØde dette sikkert like mange som Mandal, Vest-Agder. K h Det er forferdelig, men slik er verors - va har det gjort? dem der lever et kummerlig liv 23. Supplandsfoss Tvangsar- V dens samvittighet idag. i er et retts am band av noen beidsleir, Simonstad, hundre tusen nordmenn, som FN.s siste sjanse. får det oss bare til å tvile på h:ms 24. Rogaland Tvangsarbeidsleir, gjerne vil vite litt om dette. - Lord Vansittart har i en stor evne til å bedømme realitetene. Og.. Sola», Rogaland. Og vi kommer til å spørre og artikkel tatt for seg All:xu1ia-spørs- han er da FN.s øverste funksjoi1ær! 25. Espeland Tvangsarbeidsleir, spørre i årene framover. Og vi! målet og FN. Han sier her noen ord, Det virker som om han må smiie Espeland, Hordaland, kommer til å f,orlange oppreising som vi vil sende videre til våre le- for å holde motet oppe. Men det 26. Knappen Tvangsarbeidsleir, for all urett begått aven for- sere: ville ha vært atskillig modigere av Fana, Hordaland. blindet, formobbet, feig og hyk~ ««Da FN ble stiftet, var det na- ham å innrømme sannheten». 27. Skulestadmoen Tvangsar- erisk flokk landsmenn. Disse sjonenes håp om en varig verde1.\'-- Morderne i Katynskogen beidsleir, Voss, Hordaland. papirhelter som overtok makten fred som kom til uttrykk. Freden etide and Time» 15/ skri- 28. Hustad Tvangsarbeidsleir. over pressen, opinion-, makt- og var ~e::me organisasj~nensf~rste ver Sir Robert Bruce L o c kar t en Julshamn, Molde, Romsdal rettsapparatet i da det og Viktigste oppgave. Sammenlgnet anmeldelse av F. A. Voigts bok «Pax 29. Nørve Fangeleir, Alesund, var fred for dem og ingen fare. med ~en,. tellet de. und~rordnec1e BritaUlia» og vi gjengir et avsnitt 30. nherad Tvangsarbeidsleir, Da de etter forslag av Sven organsasjoners arbeld5mal svært som s l' ar ih' Je l d en bol sjevl k 1..<; k' e SiTØ- Ekne, Nord-Trøndelag. Arntzen, Wilhelm Keilhaug, lite i menigmanns bevissthet. Det ne om a t de t var ty.skerne som begikk 31. Nyrud Tvangsarbel'dslerr, Chr. Rynning Tønnesen, Bernt man med andre ord investerte hele de bestialske mord i Katynskogen. Mosjøen, Nordland. Lund og ikke å forglemme sa- sin tillit i, var Sikkerhetsrådet. Og «F. A. Voigt gir en hjerteskjærer Sletta Tvangsarbeidsleir, lig Erik Solem, opprettet sær- det har aldri eksistert, det har ikke de beskrivelse av trage<;iien for de Tromsø, Troms. domstoler og utnevnte spesielt kunnet eksistere og kommer heller 1,2 millioner polakker som ble depor- 33. Vardø Tvangsarbeidsleir, giftig innstilte personer til å aldri til å gjøre det så lenge dets tert til Russland i Kommunist- VardØ, Finnmark. dømme norske røde kors søstre bevegelsesfrihet er fullstendig am- enes. 34. Sydspissen Tvangsarbeids* bar~iske behandling av dem til tvangsarbeide. m~t og misbrukt av russernes veto- er noe av det skammeligste som fo- leir, Hammerfest, Finnmark. Vi retter disse spørsmål til rett. regikk under hele krigen. Det er ikke 35. Vollan Kretsfengsel, presidenten for Norges RØde Det er noe vi alle vet, at FN ikke tvil i Voigts Sjel om hvem som var Trondheim. Kors, herr Steen, og vi ber om kan makte mx: oppgave som fredens ansvarlig fot' Katynmordene, og for å 36. Kristiansten Festning, et offentlig.svar gjennom beskytter. Nar geenralsekretæren, bevise dette fremlegger han en lang Trondheim. e8. Mah. Trygve Lie, skryter av det mot.3atle rekke dokumentasjoner». ---N-Ordmø--rspos--t-;ens--tl7-kkeri----

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

ANNELI KLEPP. Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA

ANNELI KLEPP. Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA ANNELI KLEPP Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA Fred og ingen fare Det er en fredelig vinterkveld. Nordlyset vandrer over himmelen. Stjernene blinker. Fullmånen kaster lys over varden, som står

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Tema: Gud som en kjærlig far Film: Smurfene Start & Stopp Bibelen: Ak/vitet: Lukas 15 Sauen som ble funnet igjen, Sølvmynten som ble funnet igjen og Sønnen som kom

Detaljer