DETALJREGULERING GARDARHEIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING GARDARHEIM"

Transkript

1 DETALJREGULERING GARDARHEIM gnr 18 / bnr 72 og gnr 20 / bnr 18 PlanID: 0203-R1403 FET KOMMUNE 9. november 2015 REVIDERT ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Ann-Kristin og Per Øyvind Iversen Gardertoppen Panorama AS Frogner Arkitektkontor

2 INNHOLD 1 INNLEDNING BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Lokalisering og eksisterende arealbruk Eiendomsforhold og eiendomsgrenser... 4 Planstatus Grunnforhold - byggegrunn Kulturminner/Fornminner... 6 Landbruk Barn-/unges interesser friluftsliv og naturmiljø... 6 Skole og sentrumsfunksjoner Trafikk, transport og adkomst... 7 Støy Elektriske anlegg... 8 Teknisk infrastruktur PLANPROSESS Oppstart av reguleringsarbeid Innkomne merknader med forslagstillers kommentar... 9 Vurdering av utredningsplikt iht forskrift om konsekvensutredning Offentlig ettersyn og revisjon av planmaterialet SAMFUNNSSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET ROS Sjekkliste for identifisering av mulige uønskede hendelser Risikovurdering av forhold/uønskede hendelser Risikoreduserende tiltak BESKRIVELSE AV REGULERINGSPLAN Planens formål og arealoversikt Bebyggelse og anlegg leilighetsbygg/blokkbebyggelse (BBB1), pbl 12-5 nr Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl 12-5 nr Hensynssoner, pbl Bestemmelsesområde pbl 12-7, nr Rekkefølgebestemmelser pbl 12-7 nr Kvartalslekeplass og Fetsund batteri Gangforbindelse til Haugerbakken Universell utforming Energiforsyning alternative energikilder Sikkerhet i anleggsperioden GARDERTOPPEN PANORAMA - ILLUSTRASJON OG BESKRIVELSE Arkitektens beskrivelse Snitt Fjernvirkning Nærvirkning og hensynet til naboer Sol/skygge VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Landskap visuell fjernvirkning Naturmiljø Landbruk Fornminner og kulturmiljø Friluftsliv folkehelse Barn- og unges interesser Tettstedsutvikling Fetsund Kollektivtransport Trafikk Støy Sol/skygge Risiko og sårbarhet Oppsummering av konsekvenser V E D L E G G Vedlegg 1: Planforslag reguleringsplan, datert , revidert Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser, datert , revidert Vedlegg 3: Varslingsbrev, datert Vedlegg 4: Innkomne merknader ved varsling Vedlegg 5: Møtereferat Vedlegg 6: Teknisk rammeplan, september 2015, revidert mars 2016 Vedlegg 7: Geoteknisk rapport, datert

3 Vedlegg 8: Situasjonsplan, datert , revidert Vedlegg 9: Revidert illustrasjonsmateriale planlagt utbygging - Gardertoppen Panorama Vedlegg 10: Oppsummering av høringsuttalelser og gjennomført revisjon, notat datert Vedlegg 11: Tilstandsanalyse Fetsund batteri, datert FIGURLISTE: Figur 1. Oversiktskart... 3 Figur 2. Flyfoto med planområdet avmerket... 4 Figur 3. Skråfoto... 4 Figur 4. Utsnitt av Kommunedelplan for Fetsund... 5 Figur 5. Utsnitt løsmassekart (NGU)... 5 Figur 6. Skråfoto med Batteri-området og aktuelle ganglinjer... 6 Figur 7. Overordnet støysonekart (Statens vegvesen)... 7 Figur 8. Støysonekart for tilgrensende eiendom i nord (ØRP, )... 8 Figur 9: Sjekkliste risiko- og sårbarhet Figur 10: Risikovurdering Figur 11: Nedkopiert reguleringsplan Gardarheim. PlanID 0103 R Figur 12: Situasjonsplan for planlagt leilighetsbebyggelse Figur 13: Planløsning for parkeringskjeller Figur 14: Skisse som viser arealbruk, ganglinjer og sammenheng med Fetsund batteri Figur 15: Aktuell standard for gangforbindelse Fetsund batteri-haugerbakken Figur 16: Gardertoppen Panorama sett fra Fetsundbrua Figur 17: Snitt A-A Figur 18: Snitt B-B Figur 19: Snitt C-C Figur 20: Tverrsnitt øst-vest Figur 21: Lengdesnitt nod-sør Figur 22: Gardertoppen Panorama sett fra Rv Figur 23: Gardertoppen Panorama sett fra østsiden av Glomma Figur 24: Perspektiv fra nord Figur 25: Perspektiv fra øst, gnr 18 bnr Figur 26: Perspektiv fra øst, gnr 20 bnr 94, 95, Figur 27: Perspektiv fra vest Figur 28: Perspektiv fra vest, Garderveien Figur 29: 3D illustrasjoner av Gardertoppen Panorama i nærvirkning Figur 30: Illustrasjon av eksisterende og planlagt bebyggelse i planområdet Figur 31: Sol/skygge kl 13: Figur 32: Sol/skygge kl 16: Figur 33: Sol/skygge kl 18: Figur 34. Oppsummering av konsekvenser

4 1 INNLEDNING Detaljreguleringsplan for Gardarheim, PlanID: R1403, er lokalisert langs Garderveien på høydedraget vest for Fetsund sentrum. Formålet med planen er å tilrettelegge for konsentrert boligutvikling i samsvar med vedtatt kommunedelplan for Fetsund. Forslagstiller er Ann-Kristin og Per Øyvind Iversen/ Gardertoppen Panorama AS. Arkitekt for leilighetsbebyggelsen er Frogner Arkitektkontor AS og Drekars Vik Arkitektkontor. Teknisk rammeplan er utført av Svendsen&CO. Grunnundersøkelse og geoteknisk utredning er gjennomført av Løvlien Georåd AS Konsulent for reguleringsarbeid er landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan. Figur 1. Oversiktskart Planforslaget ble 1. gangs behandlet av planutvalget i Fet kommune sak 26/15, hvor det ble vedtatt utleggelse til offentlig ettersyn. Som følge av høringsuttalelser med føringer fra regional myndighet og protester fra naboer, ble planlagt bebyggelse nedskalert fra 56 til 51 leiligheter, byggehøyder redusert med en etasje og byggegrensen mot Garderveien økt til 10 m. Alle innkomne høringsuttalelser er oppsummert og kommentert i vedlagte høringsnotat (datert ). I notatet er i tillegg en oversikt over alle øvrige presiseringer og endringer gjennomført som følge av føringer etter offentlig ettersyn. Planområdet er 6,7 daa. Revidert planforslag viser planlagt utbygging av 51 boenheter fordelt på 4 leilighetsbygg med variasjon i leilighetsstørrelse og en sammenhengende parkeringskjeller med 86 p-plasser under bebyggelsen. Av hensyn til Fetsund batteri tillates leilighetsbygget nærmest forsvarsanlegget kun oppført i to etasjer med inntrukket tredje etasje, og bygget er i tillegg senket 1 m i forhold til øvrig bebyggelse. De øvrige leilighetsbyggene tillates oppført med tre + inntrukket fjerde etasje. Maks tillatt grad av utnytting for byggeområdet samlet er %BYA=40% Alle leiligheter har balkonger og er utformet med vekt på god bokvalitet og gode solforhold. Utbyggingsområdet får ny avkjørsel fra Garderveien. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) er 50 m 2 i samsvar med kommunedelplan for Fetsund, og det er forutsatt opparbeidet flere felles nærlekeplasser og soner for opphold og aktivitet internt i planområdet. Planforslaget sikrer fortau opparbeidet langs eiendommen, og ny gangvegforbindelse gjennom utbyggingsområdet til Fetsund batteri. Oppgradering og istandsetting av Fetsund batteri som kulturminne og nærfriluftsområde inngår som rekkefølgekrav i planbestemmelsene. 3

5 2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 2.1 Lokalisering og eksisterende arealbruk Planområdet ligger langs Garderveien på åskammen ved Vilberg gård vest for Fetsund sentrum. Tilgrensende arealbruk er eksisterende småhusbebyggelse og dyrka mark. Planområdet ligger på +/- kotehøyde 174 moh. Eiendommen gnr 18 bnr 72 omfatter den tidligere institusjonen Gardarheim som nå er ombygd til hybelhus for utleie i 2 etasjer, samt kjeller og loft. Eiendommen gnr 20 bnr 18 har to kommunale tomannsboliger for utleie. Alle bygninger innenfor planområdet er forutsatt sanert. Det er etablert gangveg langs Garderveien fra planområdet nordover til Garderåsen og vestover til Hovinhøgda skole. Gangveg videre sørover er ikke opparbeidet. Det tidligere forsvarsverket Fetsund batteri ligger inntil planområdet mot øst. Fetsund sentrum Figur 2. Flyfoto med planområdet avmerket gnr 20 bnr 18 gnr 18 bnr 72 gnr 19 bnr 1 Figur 3. Skråfoto 2.2 Eiendomsforhold og eiendomsgrenser Planområdet omfatter eiendommene gnr 20 bnr 18 og gnr 18 bnr 72. Et mindre areal på gnr 19 bnr 1 er foreslått som midlertidig anleggsbelte. Kartforretning for fastsetting av eiendomsgrenser ble gjennomfør i Hjemmelshaver gnr 18 bnr 72: Ann-Kristin og Per Øyvind Iversen Hjemmelshaver gnr 20 bnr 18: Fet kommune Hjemmelshaver gnr 19 bnr 1: Sverre Borud 4

6 2.3 Planstatus Kommunedelplan for Fetsund, vedtatt Planområdet er avsatt til boligformål (AB_12 og AB_13) i kommunedelplan (KDP) for Fetsund (vedtatt ). Offentlig forbindelse gjennom planområdet fra fv 279 til Fetsund Batteri er avsatt til grøntstruktur for offentlig tilgjengelighet til batteriet. Kommunedelplanens bestemmelser hjemler krav til detaljregulering og gir føringer for planarbeid og utforming av utbyggingsprosjekt. Figur 4. Utsnitt av Kommunedelplan for Fetsund Tilgrensende planer Reguleringsplan for Fetsund Batteri plan nr 0103-R8101, vedtatt Batteri-området er regulert til spesialområde bevaring. Formålet med reguleringsplanen er å bevare festningsanlegget som et kulturminne. Planbestemmelsene hjemler krav til opparbeiding og parkmessig bruk av området. Istandsetting og vedlikehold skal skje i samråd med antikvarisk myndighet. Reguleringsplaner for boliger i Garderveien gnr/bnr 18/10 og 18/34, plan nr 0103-R1001, vedtatt Formålet med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse, %BYA=30%. Reguleringsplan for ny fylkesvei 279 fra Støvin til Fetsund sentrum, plan nr R0605, vedtatt Formålet med planen er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum. Planlagt ny Gardervei vil gi bedre trafikksikkerhet og mulighet for å etablere nye bussruter til Fetsund sentrum. Gjennomføringstidspunkt er ikke fastsatt. 2.4 Grunnforhold - byggegrunn Registrerte løsmasser er tykke havavsetninger som i teorien kan innebære fare for kvikkleire. Som følge av registrerte løsmasser og krav fra NVE, er det gjennomført grunnundersøkelse med dokumentasjon av bebyggbare grunnforhold og områdestabilitet. Geoteknisk utredning er gjennomført av Løvlien Georåd våren Rapport datert følger som vedlegg 7. Figur 5. Utsnitt løsmassekart (NGU) 5

7 2.5 Kulturminner/Fornminner Akershus fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering i hele planområdet i april Det ble ikke gjort funn. Sør-øst for planområdet ligger det tidligere forsvarsverket Fetsund batteri fra Batteriet ble bygget for å forsvare kryssingen av Glomma ved Fetsund. Forsvarsverk består av en buet jordvoll med innvendige murer med plass for fire posisjons- og feltkanoner, og nedtrappinger/skyttergraver. Det er stedvis utglidninger og usikker stabilitet på murer og konstruksjoner. Området rundt murverket har gressvoller og kratt. Informasjonsskilt i sør forteller om batteriets historie i forsvaret av Norge, både ved unionsoppløsningen og tidligere. Anlegget er et av de tidligste i det som skulle bli et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte stillinger langs grensen, anlagt i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige. Depotleiren som ligger på den andre siden av Garderveien består av telthus, kanonskur, ammunisjonsmagasin og skur for bromateriell. Den ble opprettet på baksiden av åsryggen for å være godt dekket. Batteriet eies i dag av Fet kommune. Gangforbindelser til og gjennom batteri-området er gressbakke. Adkomst i sør er sikret i reguleringsplan for batteriet og adkomst i nord er vist ved formål i kommunedelplan for Fetsund. Figur 6. Skråfoto med Batteri-området og aktuelle ganglinjer Det ble gjennomført felles befaring med Akershus fylkeskommune, Fet kommune og forslagstiller den for avklaring av krav til istandsetting og bruk. Fet kommune og Akershus fylkeskommune er positive til at anlegget rustes opp og istandsettes i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området. Referat vist i vedlegg 5. Forslagstiller har engasjert Forsvarsbygg -seksjon for kulturminner, til å gjennomføre en registrering og utredning med beskrivelse av tilstand, aktuelle restaureringstiltak og kostnadsramme for restaurering/oppgradering av Fetsund batteri. Forsvarsbyggs rapport med tiltaksanalyse for Fetsund batteri er datert , vedlegg Landbruk Tilgrensende areal i øst er landbruksareal i aktiv drift, gnr 19 bnr Barn-/unges interesser friluftsliv og naturmiljø Planområdet er i dag private boligtomter/hybelhus og har derfor ikke registrert bruksverdi for offentligheten. Unntak er adkomst med tilgjengelighet til Fetsund batteri gjennom planområdet. Fetsund batteri sør for planområdet har verdi som turmål og kulturmiljø/rekreasjonsområde for offentligheten. 6

8 2.8 Skole og sentrumsfunksjoner Hovinhøgda skole ligger ca 900 meter vest for planområdet. Etablert gang-/sykkelveg langs fv 279 gir trygg skoleveg. Østersund ungdomsskole ligger på østsiden av Glomma, ca 1,5 km fra planområdet. Avstand til Fetsund sentrum med handels- og servicetilbud er ca 500 m for gående. 2.9 Trafikk, transport og adkomst Planområdet har adkomst fra Garderveien, fv 279. Beskrivelse av dagens situasjon og trafikktall er hentet fra delutredninger til kommunedelplan Fetsund (Rambøll, ): - Smal to-feltsvei av varierende standard. Nordre del har gang- og sykkelvei langs vestsiden, søndre del har ikke tilbud til myke trafikanter. Vegen har spesielt dårlig standard i søndre del, der veien er bratt, svingete og uoversiktlig. - Trafikkmengdedagens situasjon: ÅDT 2200 (2010) - Andel tyngre kjøretøy: 6% - Fartsgrense: 50 km/t Reguleringsplan for omlegging av fv 279 er vedtatt. Ny trase for fv 279 vil medføre at eksisterende Gardervei forbi planområdet får adskillig reduksjon i biltrafikk og blir nedklassifisert til kommunal veg. Det er i forbindelse med utredningsarbeidet for kommunedelplanen (Rambøll ) drøftet muligheten for å stenge eksisterende Gardervei for gjennomkjøring når ny fv 279 er ferdigstilt. Stenging av Fv 279 vil gi positiv effekt for bomiljø og trafikksikkerhet ved trafikk- og støybelastning kun fra boligtrafikk til eksisterende og planlagte boliger i området. Ganglinjer og trafikksikkerhet Det er etablert gang-sykkelveg nordover langs Garderveien fra nordlig plangrense. Gang-/sykkelveg mangler videre sørover. Rettstrekk og gode siktforhold langs planområdet. Kollektivtilbud Kort avstand til Fetsund sentrum og rv 22 med godt utviklet kollektivtilbud (buss og bane) Støy Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone hvor støynivået er over 55 db iht. vegvesenets overordnede støykartlegging. Retningslinjer T-1442/2012 tilsier at støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk, f.eks. soverom og stue ikke bør være høyere enn 55 db. Rød sone: Gul sone: område uegnet for boligformål vurderingssone hvor bolig kan etableres forutsatt tilstrekkelig avbøtende tiltak for støyskjerming iht. gjeldende krav (T-1442). Figur 7. Overordnet støysonekart (Statens vegvesen) 7

9 I forbindelse med regulering av tilgrensende eiendommer i nord, planid: 0103-R1001, ble det gjennomført støyutredning basert på 2010 trafikktall; ÅDT 2200 og en framskriving av disse til 2020 trafikktall; ÅDT 3600 (Øvre Romerike Prosjektering, rapport datert ). Støysonekart dagens situasjon for tilgrensende eiendommer er vist i støysonekart til høyre. Som følge av likeverdige terrengforhold og tilgrensende arealbruk er det lagt til grunn tilsvarende støysoner for det foreliggende planforslaget for Gardarheim. Etablering av ny fv 279 vil gi dramatisk trafikkreduksjon på Garderveien langs planområdet. Ved en eventuell stenging for gjennomkjøring vil avbøtende tiltak for støyskjerming ikke være nødvendig. Vedtatt plan PlanID 0103_R1001 Gjennomføringstidspunkt for ny Gardervei er ikke fastsatt, det er derfor lagt til grunn behov for støyskjerming i samsvar med dagens trafikksituasjon. Gul støysone i samsvar med overordnet støysonekart og støykartlegging for eiendommen i nord innarbeides som hensynssone for støy i plankartet. Planområdet foreliggende planforslag Innenfor hensynssone for støy må det i byggesaksbehandling dokumenteres tilfredsstillende grenseverdier for støy iht. T1442 og teknisk forskrift. Figur 8. Støysonekart for tilgrensende eiendom i nord (ØRP, ) 2.11 Elektriske anlegg Hafslund Nett er nettselskap. Detaljert informasjon om eksisterende anlegg og ledningstraseer er ikke innhentet, men vil bli lagt til grunn for detaljprosjektering og byggesøknad. Effektbehov for planlagt utbygging og behov for eventuelle tiltak og kabelanlegg vil bli avklart i samråd med nettselskapet. Det er forutsatt at eksisterende luftledning øst-vest skal legges i jordkabel Teknisk infrastruktur Beskrivelse av dagens situasjon (kapasitet/tilkopling) og gjeldende krav knyttet til teknisk infrastruktur; veg, avløp, vann, brannvann/beredskap og overvann er dokumentert i vedlagte rammeplan for teknisk infrastruktur, vedlegg 6. ROAF er renovatør og det henvises til gjeldende renovasjonsforskrift ( ). 8

10 3 PLANPROSESS 3.1 Oppstart av reguleringsarbeid Oppstart av planarbeidet ble varslet i henhold til pbl 12-8 ved brev datert til berørte parter og regionale myndigheter. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort ved annonse i Indre Akershus Blad, annonsen vist til høyre. Frist for merknader var satt til Det kom 10 merknader ved varsling. Varslingsdokumentene og innkomne merknader er vist i vedlegg 3 og 4. Det ble gjennomført oppstartmøte med Fet kommune med en gjennomgang av de hensyn, krav og forutsetninger lokal og regional myndighet har til planarbeidet. Det er i tillegg avholdt arbeidsmøter med kommunen undervegs i planprosessen. Alle møtereferat er vist i vedlegg 5 Oppstart av planarbeidet ble varslet i samsvar med kommunens føringer. 3.2 Innkomne merknader med forslagstillers kommentar 1. Akershus Fylkeskommune, datert Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Statens Vegvesen, datert NVE, epost Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR, datert Hafslund Nett, Romerike Avfallsforedling IKS ROAF Jens Eilif Hårstad, epost og Anders Jensen, epost Arild Asbjørnsen, epost Akershus fylkeskommune, datert Krav til arkeologisk registrering. Utforming av utbyggingsprosjektet må ta hensyn til Fetsund batteri. Anbefaler at leilighetsbygg holder seg innenfor eiendomsgrensen for det tidligere aldershjemmet og at området hvor det er eksisterende småhusbebyggelse i dag får preg av friområde og/eller adkomstveg til batteriet. Adkomstveg til batteriet må uansett sikres. Vil sterkt fraråde at den sørlige delen av planområdet hvor det er småhusbebyggelse i dag bygges ut ytterligere da dette vil være visuelt uheldig for opplevelsen av batteriet og sammenhengen mellom dette og depotet på andre siden av Garderveien. Anbefaler at det i planbestemmelsene stilles krav om at leke- og fellesarealer skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest/brukstillatelse til bolig. Ber om at universell utforming og tilgjengelighet for alle sikres i den videre planleggingen. Anbefaler at det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter før utbyggingen er ferdigstilt. Av hensyn til kulturminneverdiene av nasjonal verdi (Fetsund batteri) deltar fylkeskommunen gjerne i en videre dialog rundt utarbeidelse av planen. Kommentar: Arkeologisk registrering uten funn ble gjennomført i april Rapport vil bli ettersendt når denne foreligger fra Akershus Fylkeskommune. Planområdet foreslås utbygget med leilighetsbygg som beskrevet i planmaterialet, hvor offentlig tilgjengelig adkomst til batteriet er sikret i sørlig del. Leilighetsbygget nærmest batteriet er trappet ned til to etasjer med inntrukket tredje etasje for å ivareta hensynet til kulturminnet. Krav til universell utforming, opparbeidelse av leke-/fellesareal og fortau langs planområdet er sikret i planbestemmelsene. 9

11 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Viser til overordnede føringer i Fylkesmannens forventningsbrev samt til Nasjonale forventninger til planlegging, Ingen konkrete merknader. Kommentar: Overordnede føringer er vurdert ivaretatt i planforslaget. 3. Statens vegvesen, datert Adkomst og frisikt: Forutsetter sammenslåing av eksisterende avkjørsler. Ny avkjørsel må dimensjoneres i samsvar med vegnormalen. Det må sikres i planbestemmelsene at ny avkjørsel må bygges i henholdt til byggeplan godkjent av Statens vegvesen. Sikttrekant 4 X 45 meter må sikres i planen, og planens bestemmelser må sikre krav til frisiktsonen. Fv 279 Garderveien: Ny fylkesvegstrekning vil føre til at Garderveien forbi planområdet vil bli nedklassifisert til kommunal veg. Dagens veg må fungere som fylkesveg fram til ny veg blir bygd. Foreløpig er det ingen signaler om at vegprosjektet kan settes i gang enda, og det kan gå en del år til ny veg kommer på plass. Viktig at det nye boligområdet får en trygg tilknytning til eksisterende gangvegnett på motsatt side av fv 279. Nytt fortau må reguleres i henhold til detaljplan godkjent av Statens vegvesen for å sikre tilstrekkelig areal. Planens bestemmelser må i tillegg sikre at fortauet skal bygges iht. byggeplan godkjent av Statens vegvesen. Byggegrense: Byggegrense langs fylkesveg er 50 m, men det er mulig å vedta smalere byggegrense gjennom reguleringsplan. Fylkesvegen vil etter hvert bli kommunal, hvor kommunen avgjør byggegrensen. Planen må vise målsatt byggegrense mot fylkesvegens midtlinje. Trafikkstøy: Overordnet støykartlegging viser at planområdet ligger i gul støysone hvor det er krav til støyskjermingstiltak.. Forventer at støyutredning foreligger som vedlegg til planforslaget. Kommentar: Frisikt er sikret som hensynssone i plankart og krav til sonen er hjemlet i planbestemmelsene 5.2. Krav til godkjent detaljplan for avkjørsel og fortau er hjemlet i planbestemmelsene 4.1. Krav til opparbeidet fortau i samsvar med godkjent detaljplan er hjemlet i planbestemmelsene 7.3. Planforslagets byggegrense samsvarer med eksisterende tilgrensende bebyggelse. Som følge av likeverdig terreng og ensartede forhold for øvrig, er støyutredning for tilgrensende boligområde i nord (ØRP, ) lagt til grunn for regulert hensynssone støy i plankartet. Det er ikke gjennomført særskilt støyutredning for planforslaget. Planbestemmelsene 2.6 og 5.1 hjemler krav til dokumentasjon av støyforhold og støyskjerming av bolig og uterom/balkong i samsvar med T-1442 ved byggesaksbehandling. 4. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, datert Planområdet befinner seg i et område med tykke havavsetninger, jfr NGUs løsmassekart. Før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marin leire må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Kommentar: Geoteknisk utredning med dokumentert områdestabilitet er gjennomført av Løvlien Georåd, rapport datert (vedlegg 7). Planbestemmelsene 2.4 hjemler krav til dokumentert geoteknisk stabilitet for alle tiltak innenfor planområdet. 5. Nedre Romerike brann- og redningsvesen, datert Henviser til gjeldende krav i teknisk forskrift mht. tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap, vektlegger spesielt tilgjengelighet til bygninger og brannvesenets behov for vannforsyning utendørs. Anbefaler brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak. Viktig å vurdere brannsikkerhet ved valg av avfallsløsning. 10

12 Overordnet plan/rammeplan for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med regulering. Det må dokumenteres tilstrekkelig slukkevann kapasitet i VA nettet og/eller hvordan nødvendig kapasitet skal oppnås. Det bør etableres redundante systemer for vannforsyning, inkl slukkevann. Utomhusplan må vise tilfredsstillende tilretteleggelse for brannvesenet. Viktig å vektlegge brannsikkerhet i parkeringskjeller. Kommentar: Rammeplan for teknisk infrastruktur er utformet i samsvar med føringer og avklaringer med NRBR og Fet kommune, vist i vedlegg 6. Rammeplanen dokumenterer prinsipper for tilfredsstillende slukkevannskapasitet, brannvannuttak og tilgjengelighet/framkommelighet. Innarbeidede krav i planbestemmelsene: 2.1: krav til godkjent utomhusplan med dokumentert framkommelighet og tilgjengelighet rednings- og slokkemannskap. 4.1: krav til detaljplan for teknisk infrastruktur som også skal dokumentere tilfredsstillende slokkevannskapasitet og brannvannuttak. 7.1: rekkefølgekrav som sikrer tilrettelegging for brannvesenet før brukstillatelse for bolig kan gis 6. Hafslund nett, datert Hafslund Nett har elektriske anlegg i reguleringsområdet. Bebyggelse eller tiltak som kommer i konflikt med eksisterende anlegg må tas hensyn til i det videre planarbeidet. Ved oppstart av prosjektering må det tas kontakt med Hafslund nett for bestilling av kartgrunnlag. Det er ikke tatt stilling til hvilke tiltak som må iverksettes eller om det er kapasitet i eksisterende nett. Dette gjøres først etter at konkrete effektbehov er meldt inn til Nettselskapet. Generelle krav til eksisterende og nye elektriske anlegg, inkl. avstand og kostnadsansvar. Kommentar: Eksisterende ledningstrase som krysser planområdet øst-vest er forutsatt lagt i jordkabel fra Garderveien til Fetsund batteri. Løsninger for dette samt øvrige krav til eksisterende og nye elektriske anlegg er forutsatt avklart med Nettselskapet i forbindelse med utforming av detaljplan for teknisk infrastruktur, jfr planbestemmelsene Romerike Avfallsforedling IKS ROAF Anbefaler mest mulig bruk av fellesløsninger. Det er ønskelig å få ned mengden støyende og til tider farlige trafikk inne i boligområdet. Avfallsbrønner anbefales etablert ved utbygging av mer en 10 enheter. Kommentar: Det er forutsatt nedgravd fellesløsning for renovasjon (molokk) med adkomstlomme langs fv 279 for effektiv tømming og minst mulig trafikk internt i området. Renovasjonsløsning i plankart er utformet i samråd med Roaf. Detaljert utforming av renovasjonsløsning skal avklares med Roaf og fremgå av detaljplan for teknisk infrastruktur, jfr planbestemmelsene 4.1 og utomhusplan, jfr planbestemmelsene Jens Eilif Hårstad, epost og Gjør oppmerksom på at avløpsledning fra Garderveien nr 108 går over egen gårdsplass (gnr 20 bnr 96). Kommentar: Prinsippløsning for eksisterende og framtidig ledningsnett er dokumentert i rammeplan for teknisk infrastruktur, vist i vedlegg Anders Jensen, epost Spørsmål til planarbeidet som ble besvart pr epost

13 10. Arild Asbjørnsen, epost Viser til at planlagt gang-/sykkelveg i kommunedelplanen vil berøre egen eiendom sterkt. Vurderer lite behov for gang-sykkelveg når Garderveien nedklassifiseres til kommunal veg og eventuelt stenges for gjennomkjøring. Viser til at besøkende til Fetsund batteri parkerer og ferdes på hans eiendom dette er ikke akseptabelt. Kommentar: Planarbeidet inkluderer fortau langs planområdet og påvirker derfor ikke eiendommen til Arild Asbjørnsen. Fetsund batteri inngår ikke i reguleringsområdet, men problemstillinger knyttet til parkering og ferdsel til Batteriet er viktige tema som inngår i planer for oppgradering og istandsetting av batteriområdet, se også planbeskrivelsen punkt Vurdering av utredningsplikt iht forskrift om konsekvensutredning Planområdet er avsatt til boligformål i kommunedelplan for Fetsund med tilhørende ROS-analyse og konsekvensutredning (vedtatt ). Planlagt tiltak er ikke underlagt automatisk utredningsplikt etter 2 i Forskrift om konsekvensutredning (FOR ). Kommunen har ikke ved oppstartmøte vurdert at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. 3.4 Offentlig ettersyn og revisjon av planmaterialet Planforslaget ble 1. gangs behandlet av planutvalget i Fet kommune sak 26/15, hvor det ble vedtatt utleggelse til offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra til Det kom totalt 18 uttalelser til planforslaget. Alle innkomne høringsuttalelser er oppsummert og kommentert i vedlagte høringsnotat datert , vedlegg 10. Som følge av høringsuttalelser og i samsvar med arbeidsmøter med Fet kommune etter gjennomført høringsperiode, er det gjennomført følgende revisjon av opprinnelig planlagforslag (datert ): Byggehøyde redusert til tre med inntrukket fjerde etasje. Bygg G nærmest Fetsund batteri opprettholdes med to og inntrukket tredje etasje. Dette innebærer at antall leiligheter er redusert fra 56 til 51. Krav til at min 20 % av øvre etasje i alle bygg skal være inntrukket på min to sider/fasader. Det tillates ikke balkong på fasade nord mot eiendommen gnr 18 bnr 469, og fasadeliv for fjerde etasje skal trekkes min 1 meter tilbake mot samme eiendom. Byggegrense utvidet til 10 meter fra midtlinje Garderveien. Adkomst og siktkrav utformet i samsvar med vegnormalens krav. Areal for ny trafo sikret ved formål i plankartet. Krav til støyskjerming presisert planbestemmelsene 2.6. Krav til terrengbearbeiding for tilsådd gressbakke og vegetasjonsetablering mot Fetsund batteri, og krav til grus som toppdekke på gangveg til batteriet. Teknisk rammeplan revidert i samsvar med føringer fra kommunalteknisk avdeling i Fet kommune. Illustrasjonsmaterialet revidert for redusert byggehøyde og økt byggegrense mot Garderveien. 12

14 4 S AMFUNNSSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET ROS I samsvar med 4-3 i plan- og bygningsloven er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om de planlagte tiltakene som omfattes av reguleringsplanen kan forårsake eller vil påvirkes av uønskede hendelser. ROS-analysen omfatter avbøtende tiltak for aktuelle tema avdekket i sjekkliste. Gjennomført analyse er basert på metodebeskrivelse i temaveileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2010). 4.1 Sjekkliste for identifisering av mulige uønskede hendelser Emne Natur- og miljøforhold Infrastruktur Tidligere bruk Ulovlig virksomhet Sikkerhet i anleggsperioden Forhold eller uønskede hendelser Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utglidning/fare for at området er geoteknisk ustabilt? Er området utsatt for flom? Er det radon i grunnen? Er det andre naturgitte forhold som kan gi økt risiko? Er det registrert særskilte sårbare naturverdier innenfor området? Er det registrert kulturminner innenfor området Er området utsatt for vegtrafikkstøy? Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre risiko for området? - hendelser på veg - utslipp av giftige gasser/væsker - utslipp av eksplosjonsfare/brennbare gasser/væsker Medfører bortgang på følgende tjenester spesiell risiko: elektrisitet, teletjenester, vannforsyning, avløp, renovasjon? Dersom det går høyspentlinjen ved/gjennom området: påvirkes området av magnetiske felt fra el.linjer? er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? - til busstopp? - til skole/barnehage? - til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, etc? - til sentrum med forretninger og øvrig tjenestetilbud? Brannberedskap: - Har området bare en mulig adkomstveg for brannbil? - Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde/trykk)? Er området påvirket / forurenset fra tidligere virksomheter? Sabotasje og terrorhandlinger: - Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? - Finnes det potensiell sabotasje-/terrormål i nærheten? Er området særlig sårbart mht ulykke ved anleggsgjennomføring Figur 9: Sjekkliste risiko- og sårbarhet Vurdering nei /ja nei Aktuelt tema (1) nei nei nei Aktuelt tema (2) merknad Marine løsmasseavsetninger. Behov for dokumentert geoteknisk stabilitet for nybygg og tiltak Ikke målt. Krav i teknisk forskrift til radonsperre blir ivaretatt i byggesak Eksisterende boligområde uten registrerte naturverdier. Ingen kulturminner/fornminner innenfor planområdet. Utbyggingen er tilgrensende Fetsund batteri. Aktuelt Ligger i gul støysone i overordnet støyvurdering. tema(3) Ligger inntil Garderveien som er lite brukt som transportåre for farlig gods. Liten risiko, stor avstand til hovedvegnett. Kommunens beredskapsplaner skal nei sikre at nødvendige tiltak iverksettes dersom slike situasjoner likevel skulle oppstå. nei nei Aktuelt tema (4) nei nei nei nei Aktuelt tema (5) Ikke vurdert behov for særskilte tiltak i planen. Ingen særskilt risiko, planlagt tiltak inkluderer ingen institusjoner eller andre særskilt sårbare arealbruksformål. Eksisterende luftledning er forutsatt lagt i jordkabel. Gode siktforhold og forutsetning om sanering av avkjørsler. Planområdet mangler trygge ganglinjer til Fetsund sentrum og til busstopp langs Rv 22. To adkomstmuligheter langs Garderveien. Tilfredsstillende slukkevannskapasitet er dokumentert i rammeplan for teknisk infrastruktur Tilgrensende boligbebyggelse. Utbygging vil gi anleggstrafikk langs Garderveien ved anleggsgjennomføring. 13

15 4.2 Risikovurdering av forhold/uønskede hendelser Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse avdekket i sjekkliste figur 10 er delt i: 1. Lite sannsynlig hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse 2. Mindre sannsynlig kan skje (ikke usannsynlig) 3. Sannsynlig kan skje av og til; periodisk hendelse 4. Svært sannsynlig kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser avdekket i sjekkliste figur 10 er delt i: 1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig: Alvorlig/behandlingskrevende person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid 4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift. Konsekvens: Sannsynlighet: 1. Ubetydelig, ufarlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Figur 10: Risikovurdering (2) Fetsund batteri (3) Støy (4) Trafikk (5) Ulykker i anleggsperioden (1) Byggegrunn Rødt felt indikerer uakseptabel risiko hvor tiltak må iverksettes for å redusere risiko ned til gult eller grønt nivå. Gult felt indikerer risiko på et nivå hvor risikoreduserende tiltak bør vurderes Grønt felt indikerer akseptabel risiko hvor behov for avbøtende tiltak drøftes 4.3 Risikoreduserende tiltak I henhold til lovverk og nasjonale føringer skal de forhold som risiko- og sårbarhetsanalyse avdekker være med som en premiss når beslutningen om arealbruken fattes av planmyndigheten. Relevante tema fra sjekkliste i figur 8 og risikovurdering i figur 9 er vektlagt spesielt ved utforming av plankart og bestemmelser, hvor følgende avbøtende tiltak er vurdert å reduserer risiko til et tilfredsstillende nivå 1. Byggegrunn/stabilitet Det er gjennomført grunnundersøkelser og gjennomført geoteknisk utredning som dokumenterer tilfredsstillende områdestabilitet og beskriver aktuelle bygningstekniske tiltak for stabilitet. Utredningen datert er vedlegg 7 til reguleringsplanen og utført av Løvlien Georåd AS. Planbestemmelsene 2.4 hjemler krav til dokumentert geoteknisk stabilitet som grunnlag for tillatelse til nye bygg og tiltak innenfor planområdet. 2. Hensynet til Fetsund batteri Utbyggingsområdet grenser inntil Fetsund batteri. Planforslaget ivaretar hensynet til batteriet som kulturminne ved at det nærmeste leilighetsbygget (G) kun tillates med inntrukket tredje etasje og er lagt lavere i terrenget enn øvrig bebyggelse. Overgangssonen mellom batteriet og utbyggingsområdet er definert ved en offentlig gangveg som sammen med terrengbearbeiding og tilsådd gressbakke er forutsatt å gi en tilpasset sammenheng. Gangvegen skal ha toppdekke av grus og det skal etableres vegetasjon som skjerm i overgangssonen mot batteriet, jfr planbestemmelsene 2.1, 4.5. Forsvarsverket er sikret som bevaringsområde i gjeldende reguleringsplan og forutsatt istandsatt/restaurert i samsvar med anbefalinger fra Forsvarsbygg som del av foreliggende planarbeid, jfr planbestemmelsene

16 3. Vegtrafikkstøy Deler av planområdet ligger i gul støysone fra fv 279. Støysonen er avsatt som hensynssone hvor det er stilt særskilte krav til dokumenterte skjermingstiltak ned til aksepterte grenseverdier i T Boligbebyggelse skal oppføres med nødvendig og dokumentert lydisolering av fasader for innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dba. Alle boenheter skal ha tilgang til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dba. Boenheter som får soverom eller stue på støyutsatt side skal ha balansert ventilasjon. Jfr planbestemmelsene 5.1 Trafikksikkerhet Avbøtende tiltak er representert ved at fortau langs Garderveien er regulert i planen, og at eksisterende boligavkjørsel saneres og ny avkjørsel etableres med frisikt og utforming i samsvar med vegnormalen. Planområdet mangler trygge ganglinjer til Fetsund sentrum samt påkobling til eksisterende Gangveg langs Garderveien. Rekkefølgekrav i planbestemmelsene 7.3 sikrer at fortau langs Garderveien blir opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet. 4. Sikkerhet i anleggsperioden Tilgrensende boligbebyggelse gir generell risiko for at uvedkommende/barn oppsøker anleggsområdet i utbyggingsfasen. Utbygging vil gi anleggstrafikk langs Garderveien ved anleggsgjennomføring. Utbygger vektlegger eget ansvar gitt i byggherreforskriften (FOR ) som beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- / anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på anleggsplassen blir ivaretatt. Som følge av utbyggers innarbeidede SHA-rutiner (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og krav i byggherreforskriften, er risiko for ulykker i anleggsperioden vurdert å være liten. Planbestemmelsene 2.8 hjemler krav til at hensynet til barns sikkerhet skal vektlegges spesielt og at sikkerhet for gående/syklende ikke skal forverres under anleggsperioden. 15

17 5 BESKRIVELSE AV REGULERINGSPLAN 5.1 Planens formål og arealoversikt Reguleringsplan med bestemmelser er utarbeidet i samsvar med gjeldende krav og nasjonale tegneregler. Forslag til detaljregulering i målestokk 1:1500, datert , revidert etter offentlig ettersyn med revisjonsdato med planbestemmelser følger som vedlegg 1 og 2. Plankartet under er ikke i målestokk. Figur 11: Nedkopiert reguleringsplan Gardarheim. PlanID 0103 R1403 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5, nr 1) - Boligformål, leilighetsbygg/blokkbebyggelse med tilhørende anlegg m 2 - Trafo 10 m 2 - Renovasjonsanlegg 44 m 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5, nr 2) - Kjøreveg 288 m 2 - Fortau 273 m 2 - Privat gatetun 383 m 2 - Gangveg/turveg 244 m 2 - Annen veggrunn (grøft og renovasjonslomme) 363 m 2 Landbruk(pbl 12-5, nr 5) 691 m 2 Totalt planareal: m 2 Hensynssoner (pbl 12-6) - Frisikt - Støy Bestemmelsesområde - #1 midlertidig rigg-/anleggsområde 16

18 5.2 Bebyggelse og anlegg leilighetsbygg/blokkbebyggelse (BBB1), pbl 12-5 nr 1 Byggegrenser Det tillates oppført blokkbebyggelse i felt BBB1 innenfor byggegrenser fastsatt i plankartet. Sammenhengende parkeringskjeller under bakkeplan tillates opp til maks C+ 175,0. Parkeringskjeller inkl rampe, tillates plassert utover angitte byggegrenser og inntil 1,0 meter fra formålsgrense/nabogrense, jfr planbestemmelsene Byggegrense til midtlinje Garderveien er 10,0 m. Figur 12: Situasjonsplan for planlagt leilighetsbebyggelse (Frogner Arkitektkontor, revidert ) Figur 13: Planløsning for parkeringskjeller (Frogner Arkitektkontor, revidert ) 17

19 Grad av utnytting Tillatt grad av utnytting %BYA = 40%, inkl parkering på bakkeplan. Grad av utnytting skal beregnes for utbyggingsområdet samlet. Privat gatetun (SGT) inngår i beregningsgrunnlaget/tomtearealet. Parkeringskjeller og installasjoner i uteanlegget skal ikke medregnes i % BYA. Bebyggelsens plassering og utforming, internveger, soner for uteopphold m.m. skal framgå av situasjonsplan/utomhusplan, jfr 2.1. Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) er 50m 2 pr boenhet. Private balkonger/terrasser og topp parkeringskjeller som integrert og opparbeidet del av utomhusanlegget kan medregnes i MUA. Byggehøyder Leilighetsbyggene tillates oppført i tre til fire etasjer. Bygg A, B, C, D, E og F tillates oppført i tre etasjer med en inntrukket fjerde etasje. Maks kote for gesimshøyde fire etasjer er c Leilighetsbygg G nærmest Fetsund batteri skal trappes ned til to etasjer med inntrukket tredje av hensyn til batteriet som verdifullt kulturminne og offentlig friområde. Dette bygget er tillegg senket 1 m i forhold til øvrig bebyggelse, og derved hjemlet maks kote for gesimshøyde tre etasjer på c Planbestemmelsene krever at minimum 20% av øvre etasje i alle bygg skal være intrukket på minimum to sider/fasader. I tillegg skal det tilføres masse for skjerming av visflate p- kjeller og terrengbearbeiding i overgangssonen mot batteriet. Tillatte byggehøyder er hjemlet til kotehøyder og angitt på plankartet. Heishus, og nødvendige tekniske installasjoner som ligger tilbaketrukket fra fasadelivet kan tillates over angitt kotehøyde. Det tillates ikke balkong på fasade nord mot eiendommen gnr 18 bnr 469, og fasadeliv for fjerde etasje skal trekkes min 1 meter tilbake mot samme eiendom. Parkering Det er krav til parkeringskjeller med kapasitet tilsvarende vedtatt norm i KDP Fetsund: Leilighet opp til 80m 2 : 1,0 p-plass pr boenhet Leilighet større en 80m 2 : 1,5 p-plass pr boenhet Inntil 15 % av parkeringsplassene kan tillates på bakkeplan for gjester og bevegelseshemmede. Det skal i tillegg avsettes 2,2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet. Prosjektet slik illustrert ivaretar krav til parkering i planlagt parkeringskjeller. Det vil i tillegg bli innarbeidet noe bakkeparkering (HC og gjester) i utomhusplan. Utomhusanlegg, lekeplass og grøntområder Uteområder skal tilrettelegges med lekeplasser med lekeutstyr, åpent gressareal for ballek/aktivitet, gangveger, beplantning og opparbeidede møteplasser med bord/benker. Uteanlegget skal tilpasses alle aldersgrupper og tilstrebet utformet slik at det kan brukes av alle på en likestilt måte, jfr 2.3. De ubebygde delene av tomta skal opparbeides i samsvar med godkjent utomhusplan, jfr 2.1. Planbestemmelsene hjemler særskilte krav til integrering av parkeringslokket som del av utomhusanlegget. Det skal opparbeides internt gangvegsystem med kjørbar adkomst for nød- og nyttetransport til inngangsparti for alle boenheter. Hensynet til barns sikkerhet skal vektlegges spesielt ved utforming av utomhusanlegg og ganglinjer. Det skal opparbeides en offentlig gangveg/turveg langs sørlig plangrense fra fortau langs Garderveien til Fetsund batteri. Turvegen skal følge terrenget, ha toppdekke av grus og gi en naturlig overgang mellom utbyggingsområdet og Fetsund batteri. Beplantning som skjerm mot Fetsund batteri skal fremgå av utomhusplanen. 5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl 12-5 nr 2 Krav til detaljplan Planbestemmelsene 4.1. krever utarbeidet detaljplan for teknisk infrastruktur; kjøreveg, fortau, renovasjon, vannforsyning, slokkevann, overvann, avløp og el-forsyning. Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering. Overvann skal fordrøyes internt i planområdet. Både overvann og drensvann forutsettes behandlet på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper. Detaljplanen for teknisk infrastruktur skal være godkjent av Fet kommune før det kan gis tillatelse til tiltak, og det må foreligge brukstillatelse for nødvendige tekniske anlegg før det kan gis brukstillatelse for bolig innenfor planområdet, jfr planbestemmelsene

20 Felles avkjørsel og Garderveien med fortau Plangrensen er lagt i midtlinjen til fv 279/Garderveien som reguleres til offentlig vegformål (o_skv). Fortau langs Garderveien reguleres til offentlig formål (o_sf1). Avkjørsel fra fv 279/Garderveien reguleres til private avkjørsel (f_skv3) tilhørende alle boenheter innenfor utbyggingsområdet. Internveger, inkl. rampe til parkeringskjeller skal fremgå av utomhusplan, jfr planbestemmelsene 2.1. Hensynssone for frisikt er sikret i plankartet og krav til frisiktsonen er hjemlet i planbestemmelsene 5.2. Byggeplan for avkjørsel og for fortau langs fv 279 skal godkjennes av Statens vegvesen. Offentlig gangveg mellom Garderveien og Fetsund batteri Det skal etableres en offentlig gangveg/turveg fra fortau langs Garderveien til Fetsund batteri (o_sgg1). Rekkefølgekrav 7.4 sikrer opparbeidelse samtidig med boligbebyggelsen. Gangvegen skal ha toppdekke av grus og det skal tilstrebes vegetasjonsetablering i grensen mot nabobebyggelsen i sør. Vann og avløp, overvann, el-forsyning og renovasjon Prinsippløsninger fremgår av vedlagte tekniske rammeplan som skal legges til grunn for detaljplan for vann, avløp, overvann og slukkevann. Løsning for el-forsyning, inkl. arealbehov skal avklares med Hafslund Nett. Det er forutsatt felles renovasjonsløsning (Molok) etablert innenfor byggeområdet med renovasjonslomme langs fv 279 for minst mulig trafikk internt i boligområdet og for hensiktsmessig tømming. Detaljert utforming og valg av løsninger skal være i samsvar med kommunens renovasjonsforskrift, avklares med ROAF og fremgå av detaljplan for teknisk infrastruktur, jfr planbestemmelsene 4.1. Renovasjonsløsning skal inngå i utomhusplan, jfr planbestemmelsene Hensynssoner, pbl 12-6 Støyskjerming Områder innenfor gul støysone er avsatt som hensynssone hvor planbestemmelsene stiller krav til støyskjerming av fasader og balkonger og dokumentert støynivå i samsvar med departementets retningslinje for støy T1442. Boligbebyggelse skal oppføres med nødvendig og dokumentert lydisolering av fasader for innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dba. Alle boenheter skal ha tilgang til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dba. Boenheter som får soverom eller stue på støyutsatt side skal ha balansert ventilasjon. Frisikt Frisiktsone er sikret i plankartet. Planbestemmelsene 5.2 hjemler krav til at det innfor frisiktsonen ikke skal være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger høyere enn 0,5 m over terrenget. Frisiktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige installasjoner. 5.5 Bestemmelsesområde pbl 12-7, nr 1 Midlertidig anleggsområde, #1 Bestemmelsesområde #1 omfatter landbruksformål på gnr 19 bnr 1. Området tillates brukt som midlertidig anleggsområde hvor rigg, transportering, mellomlagring/deponi av masser og utstyr tillates i utbyggingsperioden. Arealbruk til midlertidig anleggsområde skal opphøre senest når leilighetsbyggene er ferdigstilt. Området skal istandsettes og tilbakeføres til landbruksformål etter nærmere avtale med grunneier gnr 19 bnr Rekkefølgebestemmelser pbl 12-7 nr 10 Følgende rekkefølgekrav er hjemlet i planbestemmelsene 7: Teknisk infrastruktur VVA Før brukstillatelse for boliger kan gis innenfor planområdet, må det foreligge midlertidig brukstillatelse for feltets tekniske anlegg i samsvar med godkjent detaljplan/byggeplan. Leke- og uteoppholdsareal Interne ganglinjer og leke-/oppholdsareal skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for tilhørende boligbebyggelse. Utomhusanlegget for øvrig skal være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan før det kan gis ferdigattest for hele eller deler av bebyggelsen innenfor planområdet. 19

21 Avkjørsel og fortau langs Garderveien Avkjørsel og fortau langs fv 279/Garderveien FV 279 skal være opparbeidet i samsvar med byggeplan godkjent av Statens vegvesen og Fet kommune før det kan gis brukstillatelse for bolig innenfor planområdet. Gangveg fra Garderveien til Fetsund batteri Gangveg langs plangrensen i sør skal være opparbeidet i henhold til godkjent byggeplan før det kan gis brukstillatelse for bolig innenfor planområdet. Oppgradering av Fetsund batteri Fetsund batteri skal være istandsatt i samsvar med tiltaksplan godkjent av Fet kommune og Akershus fylkeskommunen før det kan gis brukstillatelse for bolig innenfor planområdet. 5.7 Kvartalslekeplass og Fetsund batteri Planforslaget utløser krav til kvartalslekeplass på min 1,5 daa i henhold til kommunedelplanens bestemmelser 8. Planforslaget dekker krav til opparbeidede nærlekeplasser med lekeutsyr og tilrettelagt for aktivitet og lek for alle aldersgrupper innenfor planområdet. Kravet til et større område for fri lek og opphold (kvartalslekeplass) er forutsatt dekket ved oppgradering og istandsetting av Fetsund batteri, jfr rekkefølgekrav i planbestemmelsene 7.5. Arealbruk er fastsatt i gjeldende reguleringsplan for Fetsund batteri (vedtatt ). Det tillates ikke plassert lekeapparater eller andre faste installasjoner som forringer batteri-områdets betydning som kulturminne. Det skal etableres vegetasjon og/eller natursteinsmur i overgangssonen mellom byggeområdet og Fetsund batteri som tydelig definerer overgangssonen fra privat til offentlig formål. Skisse/illustrasjonsplan under viser planlagt arealbruk som innebærer opparbeiding og vedlikehold av gressbakke som tydeliggjør opplevelsen av festningsverket, samt ganglinjer og solitærtrær. Fetsund batteri Figur 14: Skisse som viser arealbruk, ganglinjer og sammenheng med Fetsund batteri (Situasjonsplanen som viser utbyggingsprosjektet i sammenheng med Fetsund batteri er en tidligere versjon, for revidert situasjonsplan henvises det til side17 og vedlegg 8 ) 20

22 Festningsverket (murer og skyttergraver) skal istandsettes og sikres. Forsvarsbygg ved seksjon for kulturminner har utarbeidet en tiltaksanalyse som inneholder beskrivelse av aktuelle tiltak for restaurering av batteriet (vedlegg11). Forsvarsbygg har bred erfaring når det gjelder tilstandsanalyse og valg av metoder og materialer for istandsetting av murverk. Tverrfaglighet vektlegges i planarbeidet hvor variert håndverkerkompetanse trekkes inn i for å oppnå teknisk gode løsninger i samsvar med de historiske verdiene anlegget representerer. Rekkefølgekrav i planbestemmelsene 7.5 sikrer at Fetsund batteri opparbeides og istandsettes i samsvar med godkjent tiltaksplan før det kan gis brukstillatelse for bolig innenfor planområdet. 5.8 Gangforbindelse til Haugerbakken Planforslaget tilrettelegger for gjennomgående gangforbindelse fra Garderveien til Fetsund batteri. Strekningen fra batteriet til Haugerbakken er sikret ved grøntformål i kommunedelplan for Fetsund. Aktuell standard for opparbeidelse av gangforbindelsen fra batteriområdet til Haugerbakken er gruset sti som følger terrenget. Eksempelfoto til venstre viser aktuell opparbeiding av gangforbindelsen. Figur 15: Aktuell standard for gangforbindelse Fetsund batteri-haugerbakken 5.9 Universell utforming Planbestemmelsene 2.3 forutsetter at universell utforming tilstrebes slik at området kan brukes av alle på en mest mulig en likestilt måte Energiforsyning alternative energikilder Elektrisitet er hovedkilde. Løsning for el-forsyning, inkl. forutsatt omlegging av eksisterende luftledning i jordkabel skal avklares med Hafslund Nett og fastsettes i teknisk detaljplan, jfr planbestemmelsene 4.1. Det er ikke bygget ut infrastruktur for fjernvarme eller annen alternativ energikilde i dette området. Teknisk forskrifts krav til energitiltak og alternativ energikilde/fornybar energi for oppvarming av boligen blir ivaretatt i den enkelte byggesak Sikkerhet i anleggsperioden Byggherreforskriften (FOR ) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Utbyggingsområdet er et fortettingsområde i eksisterende bomiljø. Med henvisning til utbyggers HMS-rutiner og Byggherreforskriften er det forutsatt gode sikkerhetsrutiner gjennom hele byggeperioden hvor hensynet til barns sikkerhet skal vektlegges spesielt, jfr planbestemmelsene

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2014/2016-22 Arkiv: 0203R1403 Dato: 10.11.2015 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/15 Fast

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

D E T A L J R E G U L E R I N G S P L A N G A R D A R H E I M PlanID: 0203-R1403, gnr 18 / bnr 22 og gnr 20 bnr 18

D E T A L J R E G U L E R I N G S P L A N G A R D A R H E I M PlanID: 0203-R1403, gnr 18 / bnr 22 og gnr 20 bnr 18 1 FORMÅL D E T A L J R E G U L E R I N G S P L A N G A R D A R H E I M PlanID: 0203-R1403, gnr 18 / bnr 22 og gnr 20 bnr 18 Reguleringsplan er datert 09.11.15, revidert 02.03.16 Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01. STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.2015 1 Formål Formålet med detaljreguleringsplanen er oppfølging

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04. Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.2015 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

1.1 Innenfor plangrensen gjelder følgende reguleringsformål:

1.1 Innenfor plangrensen gjelder følgende reguleringsformål: REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell, Hol kommune Planid: 06204197 Dato: 11.05.15 Sist revidert: 30.10.15 1. GENERELT 1.1 Innenfor plangrensen gjelder følgende reguleringsformål:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer - Dato: 10.02.2014 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer Ristunet AS (Tidligere Herta EiendomAS) Orgnr: 997295927 Ølvegata 24-26 7715 Steinkjer Karl Moen Arkitekt Prosjektpartner

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE Dato: 24.05.2011 Sist revidert: dd.mm.åååå Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Roa Ordfører 1 Planens formål

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Endringsliste: Nr Endring Dato Sign.

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Endringsliste: Nr Endring Dato Sign. RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Utarbeidet av, 13.4.2015 Sist revidert 20.05.15 1.gangs behandling i planutvalget Offentlig høring 2.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. for "B512 VESTEN" Detaljregulering.

PLANBESTEMMELSER. for B512 VESTEN Detaljregulering. Plan nr: 01061111 PLANBESTEMMELSER for "B512 VESTEN" Detaljregulering. Bestemmelsene er datert: 05.01.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.08.2015 Dato for Kommunestyrets vedtak: 03.09.2015

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest Arkivsak: 2010/3295 Arkivkode: 1717r7 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 20.06.2013, PS 13/99 Plankartets

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Leirfjord kommune

Reguleringsbestemmelser Leirfjord kommune Reguleringsbestemmelser Leirfjord kommune LELAND HAVN PLANID: 30077 Plan datert: 25.4.2013 Bestemmelser sist revidert: 20.11.2013 Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/6 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Voll Arkitekter,

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Detaljplan for Granåsveien boligområde Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato 30.04.12 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Gatu Vårli Solhøi Rygge kommune (Nasjonal plan-id: 013611M236)

Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Gatu Vårli Solhøi Rygge kommune (Nasjonal plan-id: 013611M236) Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Gatu Vårli Solhøi Rygge kommune (Nasjonal plan-id: 013611M236) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 03.03.2014 Dato for kommunestyrets godkjenning: 1.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

BESTEMMELSER STRANDVEGEN TERRASSE

BESTEMMELSER STRANDVEGEN TERRASSE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEGEN TERRASSE Plandato: 19.05.2014 Sist revidert: 28.10.2014 Godkjent: 27.11.2014 Planid: 05020356 1 PLANENS FORMÅL Hensikten med planarbeidet er å regulere området

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 13.04.2011.

2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 13.04.2011. NEDRE EIKER KOMMUNE Forslag til Bestemmelser til detaljplan for: Granittlia Gnr/bnr: 46/1, Plan ID: 20090012 Sonekode: SO Sist revidert 13.04.11 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.11 I medhold av 12-12 i Plan-

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/1214-40 Arkiv: 0101 R1104 Dato: 06.03.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Fast

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER.

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Dato: 13.09.2006 Rev. dato: 23.01.2007 Endret iht HOTS-vedtak 28.08.07, sak 77/07. 1 Generelt 1.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1 LEVANGER KOMMUNE 1 Plannummer: PlanID: L2012009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 8.1.2014 Planutvalgets vedtak: Reguleringsplan datert: 8.1.2014 Godkjent av kommunestyret, sak nr. 1 AVGRENSNING

Detaljer

1 Planens hensikt Detaljreguleringen skal tilrettelegge området for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende atkomster.

1 Planens hensikt Detaljreguleringen skal tilrettelegge området for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende atkomster. inkognitogata. 36 0256 Oslo tlf: +47 22 12 36 00 faks: +47 22 12 36 10 hk@hkark.no www.hkark.no REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE AP2 Smørøyet, GBNR. 210/30 OG DEL AV 209/1 og 210/37

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 14.10.2014 Vår ref: 12/2369-29 - 14/23573 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer