Ordinær Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling Gullmyra Huseierforening Tirsdag 24. mars 2015 klokken 19:00 Innkalling Styrets årsberetning 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saker til behandling

2 Gullmyra Huseierforening Til medlemmene Det innkalles til ordinær generalforsamling i Gullmyra Huseierforening Tid: Tirsdag 24. mars 2015 kl Sted: Flerbrukshuset, Gullhaugveien 133 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opptak av navnefortegnelse 1.5 Godkjenning av saksliste 2. Årsmelding fra styret 3. Årsregnskapet med budsjett for Godtgjørelse til styret og revisor 5. Vedlikehold og utbedring av garasjeanlegget 6. Finansiering av vedlikeholdet 7. Bommene 8. Valg 8.1 Valg av styreleder 8.2 Valg av 3 styremedlemmer 8.3 Valg av 5 varamedlemmer 8.4 Valg av valgkomité Bærums Verk, 12. mars 2015 Gullmyra Huseierforening STYRET

3 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 24. mars 2015 Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Årsmelding fra styret Årsmelding for 2014 følger vedlagt og anbefales godkjent. Sak 3: Årsregnskapet med budsjett for 2015 Resultatregnskap for 2014, balanse pr og budsjett for 2015 følger vedlagt. Sak 3.1 Forslag til vedtak Resultatregnskapet for 2014, som viser et underskudd på kr ,- anbefales godkjent. Sak 3.2. Budsjett for 2015 anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret og revisor Styret foreslår å heve honoraret fra kr ,- til kr ,- Honorarnota fra revisor refereres. Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Vedlikehold og utbedring av garasjeanlegget (Se vedlegg 4, 5, 6 og 7) Finansiering Bommene (Se vedlegg 1, 2 og 3) Valg Valgkomiteens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen.

4 Gullmyra Huseierforening Styrets årsberetning for 2014 Tillitsvalgte På ordinært sameiermøte/generalforsamling 18. mars 2014 fikk styret følgende styresammensetning; Frode Bjørkli styreleder - til 2015 Marianne Thorsen styremedlem/garasjeansvarlig - til 2016 Simon Dimmock styremedlem - til 2015 Toril Næss Rian styremedlem - til 2015 David Kebreab Tekezqki styremedlem (trekker seg 2015) - til 2016 Jørgen Frisak varamedlem - til 2015 Jan Karlsen varamedlem - til 2015 Stein Ivar Nilsen varamedlem - til 2015 Nina Elisabeth Belsjø varamedlem - til 2015 Hans TH. Jensen varamedlem - til 2015 Likestilling Gullmyra Huseierforening sitt styre har bestått av to kvinner og tre menn. Styrets leder er mann. Gullmyra Huseierforening følger likestillingsloven, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i huseierforeningen. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av Brækhus Dege Eiendom AS. Kontaktperson er Christoffer Busterud, Styreleder har jevnlig kontakt med forretningsfører. Selskapets revisor er RSM Hasner, Kjellstrup & Wiggen Bærum Hage & Anleggservice AS ved Thomas Jacobsen leverer vaktmestertjenester. Bærum Hage & Anleggservice AS ved Thomas Jacobsen leverer brøyting og strøing Møtevirksomhet - Styret har i Avholdt en ekstraordinær generalforsamling. - Avholdt 10 styremøter. - Avholdt ett budsjettmøte hos forretningsfører. - Avholdt ett forberedelses møte hos forretningsfører i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling. - Avholdt ett samarbeidsmøte med Gullmyra Boligsameiet. - Avholdt ett Web møte i forbindelse med ny hjemmeside, - Avholdt to møter med Canal Digital AS, samt flere befaringer i forbindelse med nytt fibernett. - Avholdt to befaringsmøter med Bærum kommune i forbindelse med nedgravde konteinere. - Avholdt ett møte med Entreprenør firma Rambøll A/S, samt flere befaringer i forbindelse med garasjelekkasje rapporten.

5 Styret har i 2014 arbeidet med følgende saker - Arrangert vårdugnad - Arrangert julegløgg første søndag i advent - Garasjene ble feid i juni - Garasjen ble tømt for søppel av styret - Kjørt avfall fem ganger til Isi avfallsdeponi - Nye P skilt på området - Parkeringsproblemer - Gravearbeid / nytt fibernett - Ny støttemur øverste parkeringsplass - Fortsatt arbeidet med hjemmesiden - Beskjæring av trær - Møte og flere befaringer med Bærum Hage & Anleggservice AS - Alminnelig vedlikehold av uteområdene - Dørpumper ned til garasjene - Revidert avtalen med Bærum Hage & Anleggservice AS - Arrangert årlig styremiddag - Jobbet med bommer opp i mot Bærum kommune - Asfaltert diverse områder - Lagt ny kantstein - Jobbet med muligheten for nedgravde konteinere i sammen med Boligsameiet. - Korrespondanse med advokat og forretningsfører i forbindelse med garasjelekkasje. Virksomheten art Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av aksjeloven/lov om borettslag/lov om eierseksjonssameier, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for aksjonærene/andelseiere/sameierne. Virksomheten drives i Bærum kommune. Ansatte/arbeidsmiljø Selskapet har for tiden ingen faste ansatte, kun et valgt styre som forvalter medlemmene sitt område etter fullmakter gitt av generalforsamlingen til enhver tid. Arbeidsmiljøet i styret vurderes som meget godt. Ytre miljø Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et boligselskap. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet driver ikke FOU. Økonomi Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Selskapets likviditet er tilfredsstillende. Huseierforeningen fikk noen uforutsette utgifter etter ekstraordinær generalforsamling. Det skyldes at den ekstraordinære generalforsamlingen stemte nei til forslag om garasje utbedring som styret hadde arbeidet frem. Videre ble styret pålagt å jobbe frem en mer omfattende rapport samt at jobben med utbedring av lekkasjene inn i garasjeanleggene tilknyttet huseierforeningen, krever utlysing via offentlig anbud.

6 BR/tKHUS DEOE Resultatregnskapet viser et underskudd pa kr ,- For 0vrig vises til regnskapet med noter, budsjett og kommentarer under regnskapsbehandling pa arsm0tet. Styret har etter dette ikke negativ likviditet, da huseierforeningen har ca. kr ,- i egenkapital pa konto. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter som selskapet har hatt er medtatt i det framlagte regnskapet. Det har ikke inntradt forhold etter regnskapsarets slutt som pavirker resultatet eller selskapets stilling. Gullhaug, /Marianne Thorsen Simon Dimmock Toril N^sSRian David Kebreab Tekezqi

7

8 Gullmyra Huseierforening 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Husleieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader m.m Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorar Forsikringspremier Energikostnader Andre driftskostn. eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Årsresultat

9 Gullmyra Huseierforening Balanse Eiendeler Note Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Årets resultat/underskudd Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Forskudd husleie Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

10 Gullmyra Huseierforening NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2014 Pr. dato: 31/ Periode: 1-12 År År Tekst Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Kortsiktig gjeld balanseres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Anleggsmidler Etter at boligselskapets boliger er oppført, er rehabiliteringer og vedlikehold av anleggsmidler utgiftsført. Driftsinntekter Resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når tjenesten utført. Note 2 Husleieinntekter Innbetalt fellesutgifter Garasjeleie, parkering Sum husleieinntekter Note 3 Lønnskostnader Lønn fast ansatte Påløpte feriepenger Fri telekommunikasjon i arb Styre- og møtehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravg. feriepenger Sum lønnskostnader Selskapet har verken ansatte eller pensjonsforpliktelser (OTP) Note 4 Revisjonshonorar Revisjonshonorar Sum revisjonshonorar Honorar til revisor gjelder lovpålagt revisjon. Note 5 Andre honorarer Juridisk bistand (BDA) Konsulenttjenester teknisk Sum andre honorar

11 Note 6 Energikostnader Andel av strøm fra Gullmyra boligsameie Strøm gatelys Energikostnader Note 7 Andre driftskostn. eiendom Faste kostn. vaktmestertj Annet renhold Snøbrøyting og strøing 0 0 Containerleie/tømming Lyspærer,lysrør,sikringer etc Nøkler, låser, navneskilt o.l Nøkler og portåpnere Driftsmateriell Datautstyr Sum andre driftskostn. eiendom Note 8 Driftskostn. adm. Kontorrekvisita Trykksaker, kopiering Møtekostnader Datakommunikasjon Porto Kurs for styremedlemmer Andre reisekostnader Andre kontingenter Sum driftskostn. adm Note 9 Rep. og vedlikehold Vedlikehold bygning 0 0 Vedlikehold VVS Vedlikehold elektrikerarbeid Vedlikehold elektrikker Vedlikehold garasjer Annet vedlikehold Garsjeporter, dører Vedlikehold grøntanlegg Veier og parkeringsplasser Sports- og lekeplasser 0 0 Sum rep. og vedlikehold Note 10 Andre kostnader Styresamling Kostnader fellesarrangementer Bank og kortgebyr Andre kostnader Sum andre kostnader

12 Note 11 Kortsiktige fordringer Leierestanser Mellomregning beboere m.m Sum kortsiktige fordringer Note 12 Bankkonti Evt. øremerkede bankinnskudd skal spesifiseres. Kontanter Bank Bank husleie Skattetrekk Sum bankkonti Note 13 Egenkapital Egenkapital, bundet Egenkapital Årets resultat/underskudd Sum egenkapital Note 23 Kortsiktig gjeld Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arb.g.avgift, ferielønn Skyldig feriepenger Purregebyr BDE Andre påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld

13 Sak 5: Vedlikehold og utbedring av garasjeanlegget På den ekstraordinære generalforsamlingen september 2014 ble styret i huseierforeningen bedt om å ta en grundigere befaring med en profesjonell aktør, samt innhente anbud fra flere entreprenører. Styret har på bakgrunn av dette engasjert Rambøll AS til å gjøre en grundigere vurdering av vannlekkasjene og skissere en løsning på hvordan dette bør utbedres, samt utarbeide et prisoverslag. Prisoverslaget er utarbeidet ved hjelp av en kalkulasjonsnøkkel og faglig skjønn. Styret ønsket også flere utbedringsalternativer. Rambøll AS har derfor i vedlagte rapport presentert to alternativer med forskjellig pris. Rambøll AS påpeker likevel at de sterkt anbefaler utbedringsalternativ1. På bakgrunn av Rambøll AS sin anbefaling ønsker styret å gjennomføre utbedringen i henhold til dette alternativet Uansett hvilke av disse to alternativene generalforsamlingen ønsker å igangsette vil utbedring av G1U og G3U, samt vedlikehold av garasjene innvendig inngå i totalarbeidet Styret ønsker at det stemmes for følgende alternativer: Utbedringsalternativ 1: Se vedlagt rapport av 17. desember 2014 for beskrivelse. Anslått sum Utbedring av G1U og G3U Utbedring av garasjene innvendig Totalpris utbedringsalternativ 1: kr inkl. mva anslått pris kr ink mva anslått pris kr ink mva kr inkl. mva Utbedringsalternativ 2: Se vedlagt rapport av 17. desember 2014 for beskrivelse. Anslått sum Utbedring av G1U og G3U Utbedring av garasjene innvendig Totalpris utbedringsalternativ 2: kr inkl mva anslått pris kr ink mva anslått pris kr ink mva kr inkl. mva Med utgangspunkt i hvilket utbedringsalternativ generalforsamlingen vedtar, vil styret med bistand fra Rambøll gå i gang med anbudsinnhenting innenfor de gitte rammer.

14 Sak 6: Finansiering Finansiering utbedringsalternativ 1 Lånebeløp: kr Beregnet årlig rentekostnad kr Beregnet årlig avdrag kr Eff rente ved beregning 4,5% Nedbetalingstid 30 år Økningen på huseierforeningskontigenten er beregnet til 38% Finansiering utbedringsalternativ 2 Lånebeløp: kr Beregnet årlig rentekostnad kr Beregnet årlig avdrag kr Eff rente ved beregning 4,5% Nedbetalingstid 30 år Økningen på huseierforeningskontigenten er beregnet til 25%

15

16 Kim Martinsen // Brækhus Dege Fra: Frode Sendt: 23. februar :54 Til: Christoffer Busterud // Brækhus Dege Emne: Fwd: Bom og adgang till Gullberget Her er en sak til til årsmøte. Gjelder bommene dette også Frode Sendt fra min iphone Videresendt melding: Fra: David Addison Dato: 22. februar 2015 kl CET Til: Emne: Re: Bom og adgang till Gullberget The previous mail was sent prematurely by accident here is the full version. I appreciate that there has been problems with extensive parking and speed on the foot and bicycle path through Gullmyra. However the council's insistence on locking the barrier on Gullberget is not the answer.speed bumps.i understand the unlocked system functioned reasonably well for many years. Fortunately there has been an alternative emergency entrance via the Gullhag bus stop. Apparently the styre is trying to resolve the issue with the council with no apparent success so far. The boom being locked raises many issues of safety, discrimination, etc. There are after all 400 people and residences effected. Amongst these there must be number of old and frail as well as families with young children. On Tuesday 17 Feb I was operated at Bærum Hospital and released (complete with attachments) at ca 20:00hrs. There was no question of an ambulance and walking from the barrier would have been difficult and painful. Fortunately the barrier was open. If it had been closed how would I get it opened? There is no notice to say how. However even if it had been locked I could have been driven in via the bus terminal. I therefore propose the following resolution for the Årsmøte. Mulighet til å kjøre inn via Gullhaug busterminal holdes åpen intill bommen på gang/sykkelvei er åpen mvh David Addison :02 GMT+01:00 David Addison Til behandling på års møte. 1

17 I appreaciate that there has been problems with extensive parking and speed on the foot and bycycle path through Gullmyra. However the concils insistance on locking the bom on Gullberget is not the answer. Fortunately there has been an alternative emergency entrance over the via the Gullhag bus stop. Apparently the styre is trying to resolve the issue with the council with no apparent success. The boom being locked raises many issues of safety, discrimniation, etc. 2

18 Gullhaug, Gullmyra Huseierforening Styret v/frode Bjørkli Gullhaugvn Bærums Verk ÅRSMØTE 2015 I forbindelse med årsmøtet den 24. mars d.å. ønsker jeg følgende sak behandlet. Låste bommer inn mot blokkbebyggelsen medfører store ulemper for mange av beboerne. Å frakte personer som er avhengig av rullator eller på annen måte har vanskelig for å gå er om vinteren en umulighet. Det samme gjelder ved større vareleveringer (f.eks. møbler og hvitevarer). Håndverkere med behov for tilkjøring av verktøy og materialer vil også støte på store problemer; og hva med flytting/innflytting? Forslag: Bommene inn mot blokkbebyggelsen holdes ulåste. Med vennlig hilsen Tom L. Rian Gullhaugvn Bærums Verk c.c. Forretningsfører (pr. e-post).

19 NOTAT Oppdrag Gullmyra Boligsameie Kunde Bærum Hage & Anleggsservice AS Notat nr. H-not-001 Dato Til Thomas Jacobsen / Bærum Hage & Anlegsservice AS Fra Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Kopi Gullmyra Boligsameie Vannlekkasjer i garasjeanlegg 1. Bakgrunn Rambøll ble kontaktet av Thomas Jacobsen ang vannlekkasjer i flere garasjeanlegg i Gullmyra Boligsameie. Kristofer Akre Aarnes og Margrete Wik Bårdsen fra Rambøll var på befaring med Thomas Jacobsen og representanter fra sameiet. 2. Konstruksjon Alle de aktuelle boligblokkene der det renner vann inn i garasjeanlegget har lik konstruksjon. Et garasjeanlegg går under to blokker. På den ene siden av blokkene går garasjeanlegget utenfor bygget og taket til garasjeanlegget er derfor terrassen til beboer over. Det er i overgangen mellom blokkene og dekket mellom garasjer og terrasser at vannet renner inn. Se figur 1. Dato 2014/02/12 Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T Garasjeanlegget ser ut til å være bygget med prefabrikkerte betongsøyler, bjelker og hulldekker. Yttervegger under terreng er plasstøpt. På oversiden, terrassene, er det lagt en påstøp på hulldekkene. Terrassene går i to nivåer. Det anbefales å fjerne noe påstøp et sted for å kontrollere at konstruksjonen er slik antatt under. 1/4 Rambøll Norge AS NO MVA

20 Påstøp «Hulkil» i plast Ute/Terrasse /Terrasse Hulldekke Eksisterende membran Terreng Plasstøpt yty tervegg mot terreng Garasje Bærende betongbjelker betongbjelker Figur 1:: Illustrasjon av eksisterende konstruksjon. Figur 2:: Bilde av lekkasjer mellom byggene byggene,,, markert markert med med blått. blått. Terrasser Terrasser markert markert med med rødt. rødt. 3. Vurdering Rambøll ser det som mest sannsynlig at vannlekkasjene inn i p-kjeller p kjeller skjer i forbindelse med utettheter i membran. Byggene er fra tallet tallet og det er ikke opplyst om at membran noen gang har blitt utbedret eller erstattet. Teknisk levetid kan derfor anses som utgått. I og med at bygget er laget med prefabrikkerte hulldekker så vil vann som kommer forbi membranen renne inn i p-kjeller p kjeller i skjøtene mellom hulldekkene. 2/4

21 Tiltak Tiltak vil kunne avhenge mtp hva som er mulig pga høyder. Rambøll anbefaler generelt alltid å isolere med 50 mm utvendig for å unngå kondens på innsiden i P-kjeller. P Pga usikkerheten rundt høyder og dagens konstruksjon må nærmere detaljering skje når dette er kjent. Tiltakene under er derfor ment å være hovedprinsipp som bør følges og ikke detaljprosjek- terte tiltak. Terrasserrasser Rambøll vil anbefale å fjerne dagens påstøp helt på begge nivåene til man treffer hulldekke- ne. Gammel membran fjernes.. Det må legges en ny membran som limes til underlaget og membranen bør helst ha fall utover. Membranen må være helt tett i overgangen en mellom nivåene. Hvis det må skjøtes her må membranen fra det laveste nivået legges først og limes. Membranen må føres ned langs yttervegg under terreng, og minst 0,5 meter. Det er viktig med glidesjikt mellom membranen og ny påstøp. Hulkil bør støpes etter ter at påstøpen er fer- dig. Er det plass bør det legges isolasjon over membran. Nærmere detaljering vil være nød- vendig,, spesielt overganger mot vegger og bærende betongelementer. Ny påstøp Ny hulkil Ny membran Figur 3: : Illustrasjon er løsning for terrassene. Ny membran markert med rødt. 4.2 Mellom byggene Mellom byggene så kommer vannet mest sannsynlig inn via revnet membran i overgangen til terreng. Det kan være mulig å kun fjerne asfalt i dette området for så å lappe membranen. Man risikere da at man får problemer med å skjøte til eksisterende membran, samt at vannet kan stamme fra andre rifter enn ved kanten. Rambøll anbefaler derfor å fjerne all as- falt og jord som ligger over membranen mellom byggene. Skurene som er bygget kan bli stående. Det legges ny membran som limes til underlaget med fall ut. Membranen må trekkes opp og limes til byggene, med beslag over. Dette gjelder og til skurene. Som for terras- sene så må membranen trekkes minimum 0,5 meter ned langs yttervegg mot terreng. Er det mulig så bør det legges isolasjon over membran. Nærmere detaljering vil være nødven- dig når tiltak er besluttet. Oppbygging av nytt dekke bør gjøres iht SINTEF Byggforsk sine anbefalinger. Aller helst bør det legges isolasjon over membran. 3/4

22 Figur 4: : Anbefalt oppbygging av uisolert dekke som skal tåle trafikk. [SINTEF ] 4/4

23 Beregnet til Gullmyra Huseierforening Dokument type Rapport Dato 17. Desember 2014 GULLMYRA HUSEIERFORENING VANNLEKKASJER I P-KJELLERE

24 Revisjon 1 Dato Utført av Kristofer Akre Aarnes Kontrollert av Geir Terkelsen Godkjent av Geir Terkelsen Beskrivelse Vurdering av vannlekkasjer og forslag til utbedring Ref Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T

25 P-KJELLERE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1 2. Underlag 1 3. Befaring 1 4. Registreringer Garasje Garasje Garasje Garasje Utbedringstiltak Utbedringsalternativ Utbedringsalternativ Utbedring av området mellom byggene, G1U og G3U 5 6. Kostnadsoverslag Utbedringsalternativ Utbedringsalternativ Utbedring av G1U og G3U 8 FIGURLISTE Figur 1: Markering av navn brukt i rapporten Figur 2: Anbefalt oppbygging av terrassene [SINTEF ]... 4 Figur 3: Illustrasjon av ny oppbygging... 4 Figur 4: Eksempel på vanntetting av hulkil. Det kan godt benyttes andre metoder eller produkter med tilsvarende egenskaper. Kilde HEY DI... 5 Figur 5: Oppbygging av G1U og G3U, [SINTEF fig 32a]... 6

26 1 1. BAKGRUNN Rambøll var på visuell befaring på Gullmyra. Det ble avdekket en rekke lekkasjeområder og det ble skissert ut en løsning på hvordan lekkasjene kunne utbedres. Dette arbeidet ble oppsummert i notat H-not-001 fra Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av ønske om en utredelse med kostnadsoverslag på hva utbedringen vil innebære. Tanken er at rapporten skal være grunnlag for fremtidige anbudsdokumenter. 2. UNDERLAG Det har ikke lyktes sameiet å få tak i tegninger av konstruksjonene. Alle vurderinger baserer seg derfor utelukkende på observasjoner gjort på befaring. 3. BEFARING Rambøll Norge AS ved, Geir Terkelsen og Kristofer Akre Aarnes, var på befaring 21 oktober Alle fire garasjeanlegg ble befart. Det ble registrert lekkasje- og kondenspunkter på håndtegnede plantegninger. Det ble og tatt en del fotografier. Disse er ikke vedlagt denne rapporten. 4. REGISTRERINGER P-kjellerne har fått følgende navn i denne rapporten: G1N G1U G1S G2 G3N G3U G3S G4 Figur 1: Markering av navn brukt i rapporten. 4.1 Garasje 1 Garasje 1 er i denne rapporten delt opp i tre deler: G1N (nord), G1U (ute over midten) og G1S (sør). G1N og G1S Garasjeanlegget er bygget opp av prefabrikkerte elementer. Leilighetene i 1. etg. har terrasser over det som er garasjeanleggets tak mot friluft på vestsiden. Dette taket består av to DTelementer som ligger i overlapp. Denne overlappen medfører at terrassen har et trinn. Elemente-

27 2 ne er ca 7,5 meter lange. Elementene har med høyst sannsynlighet ikke membran i seg, noe som og sameiets representanter er enige i. Over elementskjøtene på langs står det elementblomsterkasser av betong. Disse markerer skillet mellom leilighetene. Det er synlig fall utover på terrassene, som og ble bekreftet med måling. Fasadelivet på vestsiden til leilighetsbyggene starter litt innenfor denne overlappen mellom elementene. På østsiden går garasjen i flukt med vegglivet. Det er gjennomgående for hele G1N og G1S at det renner vann inn i skjøten der elementene møtes på endene. Over disse skjøtene ligger betong blomsterkassene. Pga disse kassene er det ikke mulig å inspisere nøye hvor stor skjøten er, men det antas at det ikke er noen form for tetting her. Observasjoner underbygger dette. Vannet antas å renne inn her og ned langs søylene under. I tillegg renner det inn langs overlappen til elementene, enkelte plasser. Det er ikke montert hulkil i denne overlappen. Enkelte plasser på undersiden av elementene er det misfarging i taket, og dette antas å kunne være kondensflekker. Det antas ingen isolasjon på oversiden av DT-elementene og når kjelleren er fuktig om vinteren kan dette kondensere mot betongen. G1U For G1U, området mellom de to byggene, renner det en del vann inn. Det er stedvis montert opp takrenner i taket langs elementskjøtene. Over dette området ligger det et bygg med boder og et søppelrom. Det renner ikke vann inn under disse rommene. Befaring på oversiden viser at membranen som ligger over dekke er ødelagt i overgangen til terreng. Her er det opplyst om at det kjøres søppelbiler. Vannet har derfor fri vei ned til betongen og elementskjøtene. Den forventede tekniske levealderen til membranen er utløpt (20-30 år). Vannlekkasjene og hovedkilden befinner seg i hovedsak i dette området der søppelbilen har kjørt, på østsiden langs yttervegg. 4.2 Garasje 2 Garasje 2 har en annen konstruksjon enn de andre anleggene. Garasjeanlegget slutter i liv med fasadene til leilighetsbygget og terrassene i 1. etg. er plasstøpte på grunnen. Garasjen har altså ikke noe «tak» mot friluft og det renner derfor ikke noe vann inn via elementer. Det ble observert noen kondensflekker på gavlveggen mot øst og noe som antas å være interne vannlekkasjer fra rør. 4.3 Garasje 3 Garasje 3 er i denne rapporten delt opp i tre deler: G3N (nord), G3U (ute over midten) og G3S (sør). Garasjeanlegg 3 er tilsvarende Garasje 1, og går under to bygg med et «åpent» parti mellom. Partiet mellom byggene har et søppelrom og er ellers dekket med asfalt (sittegrupper, blomsterkasser osv). G3N og G3S Konstruksjonen er tilsvarende som for Garasje 1, med terrasser mot vest/sørvest, som er bygget av DT-elementer. Mot øst og på gavlene går garasjeveggen i flukt med fasadelivet. Som for Garasje 1 renner det inn i de fleste elementskjøter, under blomsterkassene. Det er ikke montert hulkil på noen av terrassene. Enkelte plasser i G3S er det takrenner under spranget mellom DT-elementene. Dette tyder på større lekkasjer i området. Langs himlingsplatene på østsiden (under leilighetsbygget) i G3S er det gule flekker. Dette antas å stamme fra eldre interne vannlekkasjer fra rør, og ikke fra en ekstern vannlekkasje. Det er en del kondensmerker på undersiden av elementene og veggene. Det er synlig fall utover på terrassene.

28 3 G3U For mellompartiet, G3U, er det montert opp takrenner enkelte plasser mellom elementskjøtene. Disse takrenne er under sittegruppene på oversiden. Under søppelhuset ble det ikke observert noen vannlekkasjer. Det ble registrert flere vannlekkasjer i elementskjøtene for hele dekket. Det ble i G3U også registrert asfaltmembran over elementene under asfalten. 4.4 Garasje 4 Garasje 4 er tilsvarende Garasje 1 og 3, men kun en enkeltgarasje. Terrasser på nordvest siden er av like DT-elementer som de andre garasjene. Her er det derimot enkelte plasser montert en hulkil i spranget mellom elementene av JM Norge (utbygger), en gang etter ferdigstillelse, som utbedringstiltak. Det er mindre synlige vannlekkasjer i denne garasjen, men enkelte plasser så renner det inn i elementskjøtene, som for Garasje 1 og 3. Det er også kondensflekker i tak og enkelte plasser på veggene. 5. UTBEDRINGSTILTAK Iht til avtale med representant fra sameiet så lister Rambøll opp alternative utbedringstiltak, med tilhørende antatte kostnader. Etter avtale med sameiet skulle Rambøll liste opp tre utbedringsalternativer. Rambøll har ikke et godt tredje alternativ, og det er derfor kun listet opp to alternativer, der vi vil anbefale utbedringsalternativ Utbedringsalternativ 1 Rambøll vil anbefale at man går for en full utbedring, når man først går i gang. Erfaringsmessig er kildene til alle vannlekkasjene være vanskelige å finne. Ved punktvis utbedring tar man et område av gangen og utbedringen kan da ta lang tid før man har stoppet vannet fra å finne nye veier inn. Det vil og være store kostnader å spare ved å ta utbedringen samlet, framfor å innhente ny entreprenør for hvert punktvise tiltak. Alternativ 1 er et helhetlig utbedringstiltak som anses som treffsikkert og relativt enkelt å utføre. Følgende anbefales utført: For terrassene på G1N, G1S, G3N, G3S og G4: Blomsterkasser av betong fjernes. Tregjerde fjernes. Boder blir stående. Ytterste DT-element, som er nedsenket en terskel, bygges opp/påfores med mm XPS isolasjon (avhengig av tilgjengelig høyde), for å få terrasser på ett plan. Oppbygging følger Figur 2 a under. Overgangen mellom det innerste DT-elementet og den nye oppforingen på det ytterste DTelementet krever noe nærmere detaljering. Det må være fokus på at membranen ikke kan ryke i dette punktet. På det innerste DT-elementet limes en membran som legges videre over påforingen til det ytterste DT-elementet og ned langs garasjeveggen. Oppbygging for innerste element følger Figur 2 b under. Membranen festes opp under kledning og dørterskel og dekkes med beslag. Dette vil medføre at nederste bordkledning må fjernes. Dette gjelder og for bodene, samme løsning. Membranen festes 0,3-0,5 meter ned på yttersiden av garasjeveggen. Det er viktig at membranen dekker skjøten mellom elementdekke og yttervegg. Dette medfører at man må grave noe ned på yttersiden. Over membranen legges et beskyttelsesjikt for så et lag med betongheller på klosser, tretremmer eller lignende. Det må monteres nytt tregjerde, som ikke festes i membranen.

GULLMYRA BOLIGSAMEIE VANNLEKKASJER I P-KJELLERE

GULLMYRA BOLIGSAMEIE VANNLEKKASJER I P-KJELLERE Beregnet til Gullmyra Boligsameie Dokument type Rapport Dato 14. November 2014 GULLMYRA BOLIGSAMEIE VANNLEKKASJER I P-KJELLERE Revisjon 0 Dato 14.11.2014 Utført av Kristofer Akre Aarnes Kontrollert av

Detaljer

Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE TIRSDAG 14. MAI 2013 KL. 18.30

Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE TIRSDAG 14. MAI 2013 KL. 18.30 Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE TIRSDAG 14. MAI 2013 KL. 18.30 Sameiet Lilleborg DLG Til sameierne: Det innkalles til ordinært sameiermøte i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne.

Detaljer

Ekstraordinært Sameiermøte

Ekstraordinært Sameiermøte Ekstraordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 22 mai 2014 kl. 18.00 Innkalling Finansiering av takomlegging GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte i Gommerud

Detaljer

Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE MANDAG 14. MAI 2012 KL. 19.00

Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE MANDAG 14. MAI 2012 KL. 19.00 Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE MANDAG 14. MAI 2012 KL. 19.00 Sameiet Lilleborg DLG Til sameierne: Det innkalles til ordinært sameiermøte i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne Tid:

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

KOLSRUD AS ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KOLSRUD AS ORDINÆR GENERALFORSAMLING KOLSRUD AS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. MAI 2010 KL. 1800 Innkalling Styrets årsberetning 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 KOLSRUD AS Resultatregnskap Driftsinntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009

Detaljer

ORDINÆRT SAMEIERMØTE

ORDINÆRT SAMEIERMØTE Sameiet Lilleborg B2 (Ivan Bjørndals gate 18, 20 og 32) Foretaksnr 984 671 768 G.nr/B.nr 224/378, Oslo kommune www.b2.lilleborger.no Forr.fører Brækhus Dege Eiendom AS (ref S-139) Linn Roer (roer@bd.no

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Ordinært sameiermøte

Ordinært sameiermøte Ordinært sameiermøte Lille Langerud Boligsameie Torsdag 7. april 2016, kl 18:00 Abildsø sykehjem, Løvsetdalen 2 Saksliste: Innkalling - Styrets beretning - Regnskap 2015 - Budsjett 2016 - Innkomne saker

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling UNDELSTAD HUSEIERLAG, Onsdag 17. april 2013 klokken 18:00 Innkalling Styrets årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Andre saker UNDELSTAD HUSEIERLAG Til medlemmene: Det

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

ORDINÆRT SAMEIERMØTE

ORDINÆRT SAMEIERMØTE Sameiet Lilleborg B2 (Ivan Bjørndals gate 18, 20 og 32) Foretaksnr 984 671 768 G.nr/B.nr 224/378, Oslo kommune www.b2.lilleborger.no Forr.fører Brækhus Dege Eiendom AS (ref S-139) Gina Monrad-Hansen (Monrad-Hansen@bd.no)

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014.

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014. Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2013 Budsjett 2014 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Ordinært Sameiermøte

Ordinært Sameiermøte Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 18 april 2013 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2012 Budsjett 2013 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS TIRSDAG 3. MAI KL. 18.00 STED: KARLSRUD SKOLE Kolsrud AS Til aksjeeierne: Sakslisten til den ordinære generalforsamlingen i Kolsrud AS i 2011 inneholdt dessverre noen

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Perioderapport pr august 2012

Perioderapport pr august 2012 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie v/ Roar Flydal Draugen 157 916 TROMSØ Tromsø, 13.9.212. Vår ref.: KATRO Perioderapport pr august 212 Vedlagt følger perioderapport for Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Gullmyra Huseierforening, mandag 11. april 2016, kl 19:00 Saksliste: Innkalling - Styrets beretning - Regnskap 2015 - Budsjett 2016 - Innkomne saker - Valg Gullmyra Huseierforening

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer