Folketeljing 1910 for 1841 Fauske. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1841 Fauske. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1841 Fauske Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1841 Fauske Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 311 (kvinner: 97, menn: 214) Bustader i kretsen: 1 Krets: 001 Jakobsbakken Prestegjeld: Fauske Herred/by: Fauske Folketeljinga Jakobsbakken Jakobsbakken (214 m, 97 k) 306 (210 m, 96 k) Merknad: Husliste Edvin Mortensen Marken m g b hf Grubearbeider Mosjøn n s Bygning for nattopphald: Nybarakken 002 Eline Mortensen Markken k g b hm Mosjøen n s 003 Etel Mortensen Markken k b d Fauske 004 Leif Mortensen Markken m b s Fauske n s 005 Albert Edevartsen Mosjøen m ug b fl Grubearbeider Mosjøen n s 006 Petter Pettersen Marken m ug b fl Grubearbeider Mosjøen n s 007 Lars Pettersen Marken m ug b fl Grubearbeider Mosjøen n s 008 Marta Edevartsen k ug b Tjenestepige Mosjøen n s 009 Magnus Renstrøm m g b hf Grubearbeider Sverige s 010 Anna Renstrøm k g b hm Hemnæs n s 011 Magnhild Renstrøm k b d Hemnæs n s 012 Johan Johansen Ramskjel m g b hf Grubearbeider Beieren n s 013 Aasa Johansen Ramskjel k g b hm Hemnæs n s 014 Arman Johansen Ramskjel m b s Fauske n s 015 Arnt Ankjel Fauske m g b el Grubearbeider Folden n s 016 Peder Mikkalsen Beieren m ug b el Grubearbeider Beieren n s 017 Magnus Forsmo m g b hf Smed Vefsen n s 018 Alvilda Forsmo k g b hm Dønnes n s 019 Mattias Lillebø m g b hf Maskinist Vanelvens, n s Søndmør 020 Oluffa Lillebø k g b hm Vanelvens, n s Søndmør 021 Berta Lillebø k b d Vanelvens, n s Søndmør 022 Ole Lillebø m b s Vanelvens, n s Søndmør 023 C. A. Blomdal m g b hf Grubearbeider Sverige s 024 Hulda Blomdal k b d Sverige s 025 Borghild Blomdal k b d Bodø s 026 Ida Hansen Solvik k ug b tj Brønø n s 027 Henri Markusen m b s Brønø n s 028 Ole Thoresen Molselven m g b hf Grubearbeider Molselven s 029 Henriette Thoresen k g b hm Torken!! n s 030 Thorval Thoresen m b s n s 031 Inga Johana Toresen k b d Ofoten n s 032 Bernhart Kristian Toresen* m b s Fauske n s 033!! Toresen* m b s Fauske s Merknad: Udøbt gudt 034 Jeny Pedersen Varg.?? k ug b tj Dønnes n s 035 Hans Dohel m g b hf Grubearbeider Sverige s 036 Karen Dohel k g b hm Trondenesn s 037 Signe Marie Dohel* k b d Pige Harstad n s 038 Ester Ottava Dohel* k ug b d Pige Kaafjorden n s i Alten 039 Oskar Emanuel Dohel* m ug b s Gut Kaafjorden n s i Alten 040 Hanna Kristine Dohel* k ug b d Pige Fauske n s 041 Kristine Osbak Beieren k ug b tj Beieren n s 042 Paul A. Pettersen m g b el Smed Mosjøen n s 043 Johan m ug b el Grubearbeider Sjøveien n s Salangen 044 Haavald Salamonsen m g b hf Grubearbeider Bodin n s 045 Inga Salamonsen k g b hm Vefsen n s 046 Svere Salamonsen m ug b s Gut Fauske n s 047 Astrid Salamonsen k ug b d Pige Fauske n s 048 Erling Salamonsen m ug b s Gut Fauske n s 049 Haldis Salamonsen k ug b s!! Pige Fauske n s Merknad: E: Oppført som m i rubrikk for kjønn Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1841 Fauske 050 Jakob Larsen Karbøl m g b fl Grubearbeider Misvær n s 051 Johan Kristensen Fineide m g b hf Grubearbeider Brættesnæs n s Bygning for nattopphald: Kabelvaag 052 Jonætte Kristensen Fineide k g b hm Fauske n s 053 Jeny Kristensen Fineide k ug b d Fauske n s 054 Arnt Johansen Fineide m ug b s Gut Fauske n s 055 Ole G. Væraas m g b el Grubearbeider Eids i n s Nordfjord 056 Paul Olsen Kodvaag m g b el Grubearbeider Bodin n s 057 Hagen Benjaminsen m ug b el Grubearbeider Rødø n s 058 Jens Benjaminsen m ug b el Grubearbeider Rødø n s 059 Johan Larsen Solø m ug b el Grubearbeider Beieren n s 060 Hans Jens Alstadhoug m ug b el Grubearbeider Alstadhoug n s 061 Oline Olsen Solvik k ug b tj Kokkepige Fauske n s 062 Johan Markusen Steigen m g b el Grubearbeider Stigen n s 063 Albert Olausen Løding m g b el Grubearbeider Folden n s 064 Peder Olsen Løkberg m ug b el Grubearbeider Mo n s 065 Emil Elstad Borge m g b el Grubearbeider Borge n s 066 Lindolf Valle Bodin m ug b el Grubearbeider Bodin n s 067 Olaf Karlsen Hopen m g b el Grubearbeider Bodin n s 068 Alfred Nilsen Borge m ug b el Grubearbeider Borge n s 069 Anton Sørstrøm m g b el Grubearbeider Tromsø n s 070 Alberttine Larsen Alstad k b tj Kokkepige Bodin n s 071 Kristian Gabrielsen Langvand m g b hf Grubearbeider Vefsen n s 072 Ingrid Edevartsen k g b hm Vefsen n s 073 Gudrun Emelie Kristensen k ug b d Pige Vefsen n s 074 Kaare Ingvald Kristensen m ug b s Gudt Vefsen n s 075 Mattias Olsen Borge m ug b el Grubearbeider Borge n s 076 Konrad Kristiansen Tjøttø m ug b el Grubearbeider Tjøttø n s 077 Konrad Olsen Solvik m ug b el Grubearbeider Fauske n s 078 Anton Hansen Tjøttø m g b el Grubearbeider Flatangern s 079 Albert Selfors Fauske m g b el Grubearbeider Mo n s 080 Johan Jensen Melø m g b hf Grubearbeider Melø n 081 Maren Jensen k g b hm Værø n s 082 Ingeborg Hansen Lillejord k ug b tj Kokkepige Beieren n s 083 Hans Aarebuget Lyngen m g b hf Grubearbeider Lyngen n s 084 Angnes Aarebuget k g b hm Lebesby n s 085 Hjalmar Aarebuget m b s Gut Kvænangen n s 086 Hedvig Aarebuget k b d Pige Kvænangen n s 087 Borghild Marie Aarebuget k ug b d Pige Bodø n s 088 Johan Olsen Støver m g b hf Grubearbeider Bodin n s 089 Konstanse Støver k g b hm Borge n s 090 Oskar Støver m b s Gut Fauske n s 091 Jens P. Selbo m g b hf Grubearbeider Røros n s 092 Magda Selbo k g b hm Bodin n s 093 Petter Anders Hemnæs m g b hf Grubearbeider Vefsen n s 094 Jørgine Pettersen k g b hm Kjæringøn s 095 Bjarne Pettersen m b s Gut Kjæringøn s 096 Henning Pettersen m b s Gut Fauske n s 097 Kistian!! Larsen Roen m ug b el Grubearbeider Mo n s 098 Paul Pettersen Tronhjem m ug b el Grubearbeider Malvik n s 099 Anton Olsen Rodal m g b el Grubearbeider Brønø n s 100 Hjalmar Sakariasen?? Skogmo m g b el Grubearbeider Brønø n s 101 Johan Hjemaas Fauske m g b el Grubearbeider Fauske n s 102 Hans Hjemaas Fauske m ug b el Grubearbeider Fauske n s 103 Johan Nikkolaisen Savjord m ug b el Grubearbeider Beieren n s 104 Ludvik Stokland m ug b el Grubearbeider Skjærstadn s 105 Julia Elliasersen k ug b tj Kokkepige Saltdalenn s 106 Ole Hansen Solbu m g b el Skjærstadn s 107 Johan Jensen Folden m g b el Grubearbeider Folden n s 108 Ingvald Hansen Klætte m ug b el Grubearbeider Skjærstadn s 109 Johan Hansen Stenbak m ug b el Grubearbeider Folden n s 110 Johan Hansen Skjønstu m g b el Grubearbeider Fauske n s 111 Gustav Olsen Valnæs m ug b el Grubearbeider Bodin n s 112 Amandus Pedersen Valnesfjord m ug b el Grubearbeider Fauske n s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 113 Johana Nygaard Saltdalen k ug b Kokkepige Saltdalenn s 114 Lars P. Anderson m g b el Grubearbeider Sverge s 115 Vilhelm Larsen Løding m ug b el Grubearbeider Bodin n s 116 Fridholm Larsen Løding m g b el Grubearbeider Bodin n s 117 Isak Grundstad Borge m ug b el Grubearbeider Borge n s 118 Tora Andreasen Hestø k ug b el Kokkepige Hørø!! n s 119 Lars Gustav Larsen m s!! b el Bodin n s 120 Peder Reklev Stjørdalen m g b hf Grubearbeider Stjørdale n s 121 Karine Reklev k g b hm Saltdalenn s 122 Martin Reklev m b s Gut Fauske n s 123 Angnes Reklev k b d Pige Stjørdale n s 124 Karl Reklev m b s Gut Fauske n s 125 Johan August Ølund m g b hf Grubearbeider Sverge s 126 Pettrine Soffie Ølund k g b hm Skjærstad s 127 Ragnar Ølund m b s Gut Bodø s 128 Siggurd Ølund m b s Gut Bodø s 129 Alma Ølund k b d Pige Bodø s 130 Hilma Ølund k b d Pige Bodø s 131 Oskari Ølund m b s Gut Fauske s 132 Selma Ølund k b d Pige Fauske s 133 Johan Olsen Brønø m g b hf Grubearbeider Brønø n s 134 Regine Olsen Brønø k g b hm Brønø n s 135 Kristian Olsen Brønø m b s Gut Fauske n s 136 Konrad Johansen Sætesaa m g b el Grubearbeider Fauske n s 137 Konrad Gustavsen m ug b el Grubearbeider Hemnæs n s 138 Konrad Olsen Brønø m ug b el Grubearbeider Brønø n s 139 Karl Pedersen Brække m ug b el Grubearbeider Skjærstadn s 140 Hjalmar Skolmo m ug b el Grubearbeider Beieren n s 141 Peder Hansen Kvitbleik m ug b el Grubearbeider Fauske n s 142 Hans Kristensen Klætte m ug b el Grubearbeider Skjærstadn s 143 Ingeberttine Antonsen k ug b Kokkepige Beieren n s Merknad: E: Oppført som m i rubrikk for kjønn 144 Peder Hansen Rusaanes m ug b el Grubearbeider Saltdalenn s 145 Hans Fritjofsen Kvæl m ug b el Grubearbeider Saltdalenn s 146 Haral Hansen Ertenvaag m ug b el Grubearbeider Gildeskaaln s 147 Sigurd Hartviksen m ug b el Grubearbeider Beiarn n s 148 Jørgen Edevartsen Ramskjel m ug b el Grubearbeider Beiaren n s 149 Ole Sefenias Hojem m ug b el Grubearbeider Lavangenn s 150 Emma Johansen Tværamo k ug b el Kokkepige Saltdalenn s 151 E. E. Hagen m g b el Grubearbeider Skjaak n s 152 Olaf O. Sveum m g b el Grubearbeider Molde n s 153 Lornst Albriktsen Leines m ug b el Grubearbeider Beieren n s 154 Olaf Kristiansen Valle m g b el Grubearbeider Bodin n s 155 Karl Jakobsen Junkerdalen m g b el Grubearbeider Saltdalenn s 156 Anna Haalmstrøm k ug b tj Kokkepige Arjeplog s 157 Linas Hendriksen Eiteraa m g b hf Grubearbeider Ranen s 158 Gjertine Hendriksen Eiteraa k g b hm Hustru Saltdalen s 159 Hilda L. Hendriksen Eiteraa k ug b d Barn Fauske s 160 Ole Elliasersen Saltdalen m ug b fl Grubearbeider Saltdalenn s 161 Eilert Hagen m b el Grubearbeider Hevne n s 162 Johan Jensen Sannes m ug b el Grubearbeider Gildeskaaln s 163 Nordman Hansen Kraknes m ug b el Grubearbeider Brønø n s 164 Nils Andersen Vasbotlie m ug b el Grubearbeider Saltdalenn s 165 J. E. Karlson m ug b el Grubearbeider Vestmanlen, s Sverige 166 Karl Lundli Bodø m ug b el Grubearbeider Bodø n s 167 Alfred H. Samuelsen m ug b el Grubearbeider Tromsø n s 168 Karsten Nilsen Hag m ug b el Grubearbeider Buksnes n s 169 Ida Jakobsen Stigen k ug b tj Kokke Sandvaagn s 170 Aksel Karlsen Halaasen m g b hf Grubearbeider Vermland 171 Mina Karlsen k g b hm Hustru %Lillebo % 172 Marie Karlsen k ug b d Barn Bodin s 173 Hans Hansen Vatnan Fineide m g b hf Grubearbeider Vatnan n s 174 Anna H. Vatnan Fineide k g b hm Hustru Fineide n s 175 Magda Nilsen Fineide k ug b Fostdatter Fineide n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 13 s

14 1841 Fauske 176 Gunar Knudsen Sørreisen m ug b fl Grubearbeider Tranø n s 177 Kristian Olsen Os m ug b fl Grubearbeider Fauske n s 178 Hans Edevartsen Kvitblik m ug b fl Grubearbeider Fauske n s 179 Oskar Hansen Fagerbak m ug b fl Grubearbeider Folden n s 180 K. Johan Jonson m g b hf Grubearbeider Skaraborslæn s 181 Amalie Jonson k g b hm Hustru Beiarn s 182 Kristine Jonson k ug b d Barn Narvik s 183 Peder Pedersen Misvær m ug b fl Grubearbeider Beiarn n s 184 Mathias Pedersen Osbak m ug b fl Grubearbeider Beiarn n s 185 Cheldrup Hansen Larsos m ug b fl Grubearbeider Beiarn n s 186 Jonas Monsen Beiarn m ug b fl Grubearbeider Beiarn n s 187 Sofije Pedersen Beiarn k ug b tj Seines, n s Bodin 188 Elvine Olsen Ramskjel k ug b?? 189 Gudnnaar?? Olafsen Rugaas m? b Grubearb.? 190 Aksel Sakariasen Beiarn m ug b el Grubearbeider Beiarn n s 191 Johan Paulsen Rørvaseide m ug b el Grubearbeider Fauske n s 192 Johan Hansen Godønes m ug b el Grubearbeider Bodin n s 193 Hans Paulsen Rørvaseide m ug b el Grubearbeider Fauske n s 194 Nils Nilsen Bodin m g b el Grubearbeider Bodin n s 195 Aksel Kristoffersen Eiterjord m ug b el Grubearbeider Beiaren n s 196 Adolf Johansen Næs m ug b el Grubearbeider Saltdalenn s 197 Petter Pedersen Osbak m ug b el Grubearbeider Beiaren n s 198 Hagbart Pedersen Osbak m ug b el Grubearbeider Beiaren n s 199 Lorentine Olsen Blysvær k ug b tj Kokkepige Støver n s 200 Olaf Edevart Olsen m ug b Grubearbeider Yterhogdal, s Sverige 201 Hilberg Hansen Røkenes?? m g b Grubearbeide %Røkenes n s % 202 Gustaf Pedersen Storjord m ug b Grubearbeide Beiarn n s 203 John Larsen Løfald m ug b Grubearbeide Rindalen n s 204 Mathias Eilertsen Værø m ug b Grubearbeide Værø n s 205 Julius Bernhardsen Vaagan m g b Grubearbeide Fauske n s 206 Hans Monsen Eiterjord m g b Grubearbeide Beiarn n s 207 Ibenhard Olsen Kines m ug b Grubearbeide Folden n s 208 Adolf Olsen Kines m ug b Grubearbeide Folden n s 209 Hary Kristensen Fygle m ug b Grubearbeide Buksnes n s 210 Nils Nilsen Voos m g b Grubearbeide %Voos n s % 211 Lise Johansen Marvold k ug b Kokkepige %Marvoldn s % 212 Olga Johansen Kjeringø k ug b Kokkepige Kjærringøn s 213 Albert Kaspersen Sund m g b hf Grubearbeider Gildeskaaln s Gildeskaal 214 Mathilde Kaspersen Sund k g b hm Hustru Bodin n s 215 Aksel Nikolaisen Beiaren m ug b fl Grubearbeider Beiaren n s 216 Laurits Pedersen Larsos m g b fl Grubearbeider Beiaren n s 217 Mikal Jensen Bett?? m g b fl Grubearbeider Gildeskaaln s Arbeidsledig:? 218 Martin Sivertsen?? Gildeskaal m ug b fl Grubearbeider Gildeskaaln s 219 Johan Edevartsen Stigen m g b hf Grubearbeider Stigen n s 220 Gjertine Edevartsen Stigen k g b hm Hustru Saltdalenn s 221 Ingeman Johansen m ug b s Barn Saltdalenn s 222 Eilert Johansen m ug b s Barn Fauske n s 223 Hulda Johansen k ug b d Barn Saltdalenn s 224 Jens Kristensen Saksenvik m g b Grubearbeider Saltdalenn s 225 Didrik Johansen Ramskjeld m g b Grubearbeider Beiaren n s 226 Anders Pedersen Fjeldsjø m ug b Grubearbeider Fjeldsjø, n s Sverige 227 Albert Benonisen m ug b Grubearbeider Sørfoldenn s 228 Odin Kristiansen m g b Grubearbeider Sørfoldenn s 229 Ole Nikolaisen Ramskjeld m ug b Grubearbeider Beiaren n s 230 Laurits Olsen Fjeld m ug b Grubearbeider Beiaren n s 231 Inger Martinsen Bærvik k ug b Kokkepige Øksnes n s 232 Bengt Larsen Vermlin m ug b Grubearbeider Vermlan s 233 Karl Johansen Svenningdal m ug b Grubearbeider Vefsen n s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 234 Jørgen Olsen Mosjøn m g b Grubearbeider Mosjøn n s 235 August Olsen Væraas m ug b Grubearbeider Nordfjordn s 236 Jonætte Knudsen Kobberdal k ug b Kokkepige Dønnes n s 237 Hildur Nilsen Kobberdal k ug b Pige Dønnes n s 238 Petter Gerhard Paulsen m g b hf Grubearbeider Selbu n s Aamdal 239 Sofie Pettersen Aamdal k g b hm Hustru Meløy n s 240 Johan Eriksen Byske m g b Grubearbeider Vesterbotten n s 241 Alfred Kristian Torstensen m g mt Elektrikker Beiaren n s Sedvanleg bustad: Furulund 242 Ibenhard Eilertsen Seljesæt m g mt Elektrikker Gildeskaaln s Sedvanleg bustad: Furulund 243 Karl Arntsen Solie m g b hf Faarmand Monselven s 244 Julianna A. Solie k g b hm Hustru Vefsen n s 245 Konrat Arntsen Solie m ug b s Barn Vefsen n s 246 Arnna Arntsen Solie k ug b d Barn Fauske n s 247 Jenny Karlsen Solie k ug b d Barn Fauske n s 248 Mareije K. Solie k ug b d Barn Fauske n s 249 Lars Amundsen Løding m g b hf Faarmand Finaas n s 250 Mareije Amundsen k g b hm Hustru Fauske n s 251 Ingeborg Amundsen k ug b d Bodin n s 252 Kristine Amundsen k ug b d Bodin n s 253 Lowise Amundsen k ug b d Bodin n s 254 Johanes Amundsen m ug b s Bodin n s 255 Helmer Amundsen m ug b s Bodin n s 256 Jens Andreasen Næsby m ug b Grubearbeider Saltdalenn s 257 Olaus Pedersen Osbak m ug b Grubearbeider Beiarn n s 258 Anton Olsen Beiarn m g b Grubearbeider Beiarn n s 259 Haakon Karstensen Beiarn m g b Grubearbeider Beiarn n s 260 Morits Andreasen Beiarn m ug b Grubearbeider Beiarn n s 261 Jens Pedersen Beiarn m ug b Grubearbeider Beiarn n s 262 Ovedija Bendsen Alming k ug b Kokkepige Saltdalenn s 263 Johan Jakobsen Breivik m g b Smed Brevik n s 264 Aksel Pedersen Mostanes m ug b Grubearbeider Misvær n s 265 Oskar Pedersen Mostanes m ug b Grubearbeider Misvær n s 266 Paul Jakobsen Gillesvaag m ug b Grubearbeider Gillesvaagn s 267 Hendrik Jakobsen Gillesvaag m ug b Grubearbeider Gillesvaagn s 268 Jørgen O. Førsjord m ug b Grubearbeider Mosjøn n s 269 Anna Monsen Beiarn k ug b Kokkepige Beiarn n s 270!! Monsen* k ug b Barn Fauske n s Merknad: Udøbt Piige 271 Henry Nilsen Fauske m g b hf Grubearbeider Fauske n s 272 Petra Nilsen Fauske k g b hm Hustru Bodin n s 273 Birger Nilsen Fauske m ug b s Barn Fauske n s 274 Alfred Johansen m g b hf Formand Bodø n s 275 Anna Johansen k g b hm Saltdalenn s 276 Karl Johansen m b s Bodø n s 277 Alfild Johansen k b d Fauske n s 278 Andreas Johansen Fygle m g b hf Grubearbeider Stigen n s 279 Sjallaathe Johansen k g b hm Hustru %Brættesnesn s % 280 Karoline Karlsen k ug b Tjenestepige Ibestad n s 281 Parelius Johansen Heland m g b Grubearbeider Kalvik n s 282 Kornelius Hansen Krokaa m ug b Grubearbeider Brønø n s 283 Albrikt Kristensen Oldereide m g b Grubearbeider Fauske n s 284 Ole Olsen Bodø m g b Grubearbeider Stamnes n s 285 Peder Sæter Gilleskaal m ug b Grubearbeider Gilleskaaln s 286 Bernhard Karlsen Bjerkmo?? m ug b Misvær n s 287 Alfred Hansen Kosmo m ug b Misvær n s 288 Eline Jakobsen Misvær k ug b Kokkepige Misvær n s 289 Einar Johnsen Bjørnaas m g b hf Stiger Rindalen n s 290 Jakobine J. Bjørnaas k g b hm Hustru Bodin n s 291 Emil E. Bjørnaas m ug b s Barn Fauske n s 292 John E. Bjørnaas m ug b s Barn Fauske n s 293 Johan Dare Bjørnaas m ug b s Barn Fauske n s 294 John Johnsen Bjørnaas m ug b fl Grubearbeider Rindalen n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1841 Fauske 295 Antonæthe Bentsen Alming k ug b tj Saltdalenn s 296 Joakim Jakobsen Kodvaag m g b hf %el% Grubearbeider Bodin n s 297 Hartvik Jakobsen Kodvaag m ug b hf %el% Grubearbeider Bodin n s 298 Johan Oskar Lindblad m g b Grubearbeider Selanger n s Song 299 Margrete Lindblad k g b Hustru Arjeplog n s 300 Ema Nilsen Stornes k b Sypige Saltdalenn s 301 Kristian Kristensen Ma?? m g b hf Grubearbeider Fauske n s 302 Laura Kristensen k g b hm Hustru Bodø n s 303 Laurits Johansen Alten m g b hf Grubearbeider Alten n s 304 Jæthe Johansen k g b hm Hustru Alten n s 305 Anna Henriætte?? Villma k ug b d Alten n s Johansen* 306 Frits Georg Johansen m ug b s Alten n s 307 Johan Andreas Johansen m ug b s Alten n s 308 Ester Konstanse Johansen k ug b d Næverfjord n s 309 Hendrik Jansen Dahl m ug mt fl Kjører Brakke n s Bygdden?? Sedvanleg bustad: Furulund 310 Fredrik Østensen Fauske m g mt fl Kjører Bodin n s Sedvanleg bustad: Furulund 311 Pauline Olsen Oldereide k ug mt b Lærerinde Fauske n s Sedvanleg bustad: Furulund Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 77 (kvinner: 27, menn: 50) Bustader i kretsen: 14 Krets: 002 Sagmo Prestegjeld: Fauske Herred/by: Fauske Sagmo Sagmo (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Emil Amandus Israelsen m g b hf Stiger Sverige n s 002 Olga Neckoline Israelsen* k g b hm Mo i n s Ranen 003 Hildur Wektoria Israelsen* k ug b d Mo i n s Ranen 004 Carl August Israelsen* m ug b s Mo i n s Ranen 005 Haldis Marie Olive Israelsen* k ug b d n s 006 Barbro Margod Israelsen* k ug b d Mo i n s Ranen 007 Alf Teodor Sal Israelsen* m ug b s Mo i n s Ranen 008 Emil Amandus Israelsen* m ug b s Mo i n s Ranen 009 Dagmar Eugenia Israelsen* k ug b d n s Sagmo Sagmo (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Peder Kristian Berntsen m g f hf Grube Arbeder Mo i n s Ranen Sannsynleg opphaldstad: Paa Resa 002 Julie Helmine Berntsen* k g b hm %Often n s % 003 Bergljot Jensine Bang k ug b d Mo i n s Berntsen* Ranen 004 Halfdan Johan Bang m ug b s Mo i n s Berntsen* Ranen 005 Parelius Jalmar Bang m ug b s n s Berntsen* 006 Erick Axel Sundstrøm m g b fl Grube Arbeder Sverge s 007 Guri Sundstrøm k g b fl Kristiansund n s Sagmo Sagmo (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johan Mangnusen m ug b el Grube Arbeder Smaaland, Sverige s Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 002 Lars Larsen m ug b el Grube Arbeder Slensele, s Sverige 003 Jørgine Olsen k ug b tj Wevsen n s Sagmo Sagmo (6 m, 0 k) (6 m, 0 k) 001 August Gren m ug b el Grube Arbeder Örebro s Län 002 Jens Andreas Hagerup m g b el Grube Arbeder Fauske n s Kristensen 003 Engval Johan Kristian Hansen m ug b el Grube Arbeder Fauske n s 004 Peder Gren m ug b el Grube Arbeder Målselven s 005 Kristen Andreasen m g b el Grube Arbeder Fauske n s 006 Johan Sivert Mårtensen m ug b el Grube Arbeder Mo i Ranen n s Sagmo Sagmo (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Erick Kristoffersen m g b hf Grube Arbeider Sverige s 002 Amalia Kristoffersen* k g b hm Bergen n s Sagmo Sagmo (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Alfred Olsen Wick m g b hf Grube Arbeder Saltdalenn s 002 Fanny Helfrid Angnete Wick* k g b hm Bodin n s 003 Osvall Emil Wick* m ug b s Saltdalenn s 004 Kristian Olin Kristensen m ug b el Grube Arbeder Saltdalenn s 005 Hjalmar Neckolai Alfred m ug b el Grube Arbeder n s Nilsen 006 Jacob Olai Johansen m g b el Grube Arbeder Fauske n s Sagmo Sagmo (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Andreas Julius Pedersen Moen m g b hf Grube Arbeder Bardo n s 002 Hanna Julie Moen* k g b hm Nesne n s 003 Arthur Johan Moen* m ug b s Fauske n s 004 Herlof Kristian Moen* m ug b s Fauske n s 005 Ingar Pareli Moen* m ug b s n s 006 Solvieck Eugenia Moen* k ug b d n s Sagmo Sagmo (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Hagbart Hansen m g b hf Grube-Arbeder Månselven s 002 Ane Dorothæa Hansen* k g b hm Fauske n s 003 Hillmer Hansen* m ug b s n s 004 Trygve Hansen* m ug b s Fauske n s 005 Sverre Hansen* m ug b s n s 006!! Hansen* m ug b s n s Merknad: Ud. Gut Sagmo Sagmo (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Mallakias Hansen Sethsaa m g b hf Grube-Arbeder Saltdalenn s 002 Hanna Kristine Sethsaa* k g b hm Saltdalenn s 003 Henning Justin Olai Sethsaa* m ug b s Saltdalenn s 004 Aasta Gunvarda Sethsaa* k ug b d n s 005 Hariet Matilde Sethsaa* k ug b d n s 006 Nils Andreas Engelbrecksen m g b el Grube Arbeder Wefsen n s 007 Haakon Kornelius Kristensen m g b el Grube Arbeder Folla n s 008 Carl Ludvick Mickaelsen m ug b el Grube Arbeder Beijaren n s 009 Ole Kristian Mickaelsen m ug b el Grube Arbeder Beijaren n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1841 Fauske Sagmo Sagmo (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Mickael Helgesen Rundhaug m g b hf Grube-Arbeder Molselven s 002 Sofie Bernerdine Werningsen k g b hm Walnesfjord n s 003 Helmer Martin Rundhaug* m ug b s Walnesfjord n 004 Hanna Wilhelmine Oline k ug b fl Kok? Walnesfjord n Werningsen Sagmo Sagmo (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Teodor August Matiasen m g b hf Grube-Arbeder Saltdalenn s 002 Jenny Mathea Matiasen* k g b hm Saltdalenn s 003 Torval Johan Matiasen* m ug b s Saltdalenn s Sagmo Sagmo (6 m, 1 k) (6 m, 1 k) 001 Hans Petter Hansen m g b el Grube-Arbeder Fauske n s 002 Normand Aubert Gregursen m ug b el Grube-Arbeder Beijaren n s 003 Ole Andreas Klengenberg m ug b el Grube-Arbeder Brønnø n s Hansen 004 Johan Andreas Norman m g b el Grube-Arbeder Fauske n s Hansen 005 Frans Wilhelm Israelsen m ug b el Grube-Arbeder Saltdalenn s 006 Hans Kristian Norman m ug b el Grube-Arbeder Misver n s Andreasen 007 Kristine Andreasen k ug b tj Husarb Arjeplog, Sverige s Sagmo Sagmo (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Gustaf Karlbom m g b hf Grube-Arbeder Sverige s 002 Inga Dorothea Karlbom* k g b hm Tjøttø n Sagmo Sagmo (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Mangnus Martin Martinsen m g b hf Grube Arbeder Nesne n s 002 Abertine!! Emelie Martinsen* k g b hm Walnesfjord n s 003 Magda Edvine Marie k ug b d n s Martinsen* 004 Bjarne Martinsen* m ug b s Fauske n s 005 Hjørdis Karoline Martinsen* k ug b d n s 006!! Martinsen* k b d n s Merknad: Udøpt 007 Petrine Hinriette Johansen k ug b tj Husarb Walnesfjord n s Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 322 (kvinner: 128, menn: 194) Bustader i kretsen: 15 Krets: 003 Fagerli Prestegjeld: Fauske Herred/by: Fauske Fagerli Fagerlid (21 m, 14 k) 36 (21 m, 15 k) Merknad: Husliste 1a (1-24): Ydre barak, Hus nr. 25. Husliste 1b (25-36): Granhei 001 Andreas Spilkevik m g b hf Hyttearbeider Borgund n s 002 Else Spilkevik k g b hm Husmor Bøe, n s Vestraalen 003 Astrid Spilkevik k ug b d Datter Fauske n s 004 Sigurd Spilkevik m ug b s Søn Fauske n s 005 Hjalmar Spilkevik m ug b s Søn Fauske n s 006 Alf Spilkevik m ug b s Søn Fauske n s 007 Rikard Torbjørensen m ug b fl Hyttearbeider Bøe, n s Vesteraalen 008 Peder Olsen Horsfjord m g b hf Tegelstensmurer Vik, n s Helgeland 009 Sofie Horsfjord k g b hm Husmor Gilleskaaln s Side 18 s s Registreringssentral for historiske data

19 010 Kaia Horsfjord k ug f d Datter Bindalen n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 011 Halfdan Horsfjord m ug b s Søn Bindalen n s 012 Borghild Horsfjord k ug b d Datter Fauske n s 013 Sverre Horsfjord m ug b s Søn Fauske n s 014 Peder Kvittum m g b hf Hyttearbeider Grong n s 015 Josefine Kvittum k g b hm Kone Gimsø n s 016 Gustav Kvittum m ug b s Søn Narvik n s 017 Nelli Kvittum k ug b d Datter Narvik n s 018 Ottar Kvittum m ug b s Søn Fauske n s 019 Johan Alstrøm m g b hf Tømmermand Sverige s 020 Gunhilda Alstrøm k g b hm Kone Kristiansund n s 021 Helga Alstrøm k ug b d Datter Folden n s 022 Peder Alstrøm m ug b s Søn Folden n s 023 Hans Alstrøm m ug b s Søn Bodø n s 024 Magnus Alstrøm m ug b s Søn Fauske n s 025 Nils Petter Larsen m g b hf Kjører Talvik n s 026 Elen Larsen k g b hm Kone Elvebakken n s 027 Aminda Larsen k ug b d Datter Talvik n s 028 Evine?? Larsen k ug b d Datter Talvik n s 029 Frøistein Larsen m ug b s Søn Talvik n s 030 Emma Larsen k ug b d Datter Bosekop n s 031 Trygve Larsen m ug b s Søn Næverfjord n s 032 Margit Larsen k ug b d Datter Fauske n s 033 Reidar Larsen m ug b s Søn Fauske n s 034 Edvart Andreasen m e b fl Skogkjører Fauske n s 035 Edvart A. Krykken m g b fl Vognreparatør Saltdalenn s 036 Hilda Johansen k ug b tj Kokke Saltdalenn s Fagerli Fagerlid (12 m, 8 k) 20 (12 m, 8 k) Merknad: Hus No John Johansen Rognmo m g b hf Kjører Maalselven n s 002 Johanna Rognmo k g b hm Kone Sverige n s 003 Sigvart Rognmo m ug b s Søn Fauske n s 004 Klara Rognmo k ug b d Datter Fauske n s 005 Julian Rognmo m ug b s Søn Fauske n s 006 Anna Nilsen k ug b tj Tjenestepike Skjærstadn s 007 Nils Karlsen m g b el Kjører Sverige n s 008 Ole Olsen m g b el Kjører Fauske n s 009 Magnus Mortensen m g b el Kjører Maalselven n s 010 Sigrid Reiersen k ug b tj Kokke Maalselven n s 011 Martin Johansen m g b hf Dagarbeider Besaker n s 012 Helga Johansen k g b hm Kone Bodin n s 013 Sjald Johansen m ug b s Søn Fauske n s 014 Bjørn Johansen m ug b s Søn Fauske n s 015 Julian Johansen m ug b s Søn Fauske n s 016 Johan Henrikson m g b hf Formand ved Smeltningen Finland s 017 Helga Henrikson k g b hm Kone Brettesnæsn s 018 Ruth Henrikson k ug b d Datter Fauske n s 019 Nils Henrikson m ug b s Søn Fauske n s 020 Anna Reiersen k ug b tj Tjenestepike Maalselven n s Fagerli Fagerlid (30 m, 5 k) 35 (30 m, 5 k) Merknad: Hus No. 17. Husliste 3a, 3b 001 Peder Knudsen m g b el Tømmermand Saltdalenn s 002 Peder Kristiansen m g b el Tømmermand Bodin n s 003 Johan Olsen m g b el Dagarbeider Bodin n s 004 Bernhart Pedersen m g b el Hyttearbeider Bodin n s 005 Carl Madsen m e b el Tømmermand Saltdalenn s 006 Erik Espling m e b el Hyttearbeider Sverige s 007 Ingval Jensen m ug b el Hyttearbeider Saltdalenn s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1841 Fauske 008 Olaf Nilsen m ug b el Hyttearbeider Lurø n s 009 Kristine Karlsen k ug b tj Kokke Saltdalenn s 010 Oskar Jacobsen m g b hf Hyttearbeider Saltdalenn s 011 Anna Jacobsen k g b hm Kone Stryen n s 012 Johan Jacobsen m ug b s Søn Saltdalenn s 013 Julia Jacobsen k ug b d Datter Saltdalenn s 014 Odin Karlsen m ug b el Dagarbeider Saltdalenn s 015 Olaf Pettersen m ug b el Dagarbeider Fauske n s 016 Mikal Hansen m g b el Hyttearbeider Gildeskaaln s 017 Kristen Kristensen m g b el Dagarbeider Fauske n s 018 Ingval Loo m ug b el Hyttearbeider Buxnæs n s 019 Otto Olsen Strømmen m ug b el Dagarbeider Bodin n s 020 Mikal Olsen m ug b el Dagarbeider Bodin n s 021 Andreas Jacobsen m ug b el Elektrisk Maskinist Fauske n s 022 Lorens Kristiansen m ug b el Hyttearbeider Brønø n s 023 Kristian Hvitblik m g b el Hyttearbeider Sør n s Folden 024 Ingval Hansen m ug b el Hyttearbeider Buxnæs n s 025 Karen Iversen k ug b tj Kokke Lurø n s 026 Karl Janson m ug b el Hyttearbeider Sverige s 027 Nils Nilson m g b el Hyttearbeider Sverige s 028 Johan Eliasen m ug b el Hyttearbeider Lurø n s 029 Hagerup Nilsen m g b el Hyttearbeider Saltdalenn s 030 Peder Olsen m ug b el Hyttearbeider Maalselven n s 031 Vilhelm Hartman m g b el Hyttearbeider Sverige s 032 Cornelius Eriksen m ug b el Hyttearbeider Buxnes n s 033 Olaf Fjelde m ug b el Hyttearbeider Buxnes n s 034 Theodor Fjelde m ug b el Hyttearbeider Buxnes n s 035 Sofie Pettersen k ug b tj Kokke Dolstad n s Fagerli Fagerlid (13 m, 15 k) 27 (12 m, 15 k) Merknad: Hus No. 16. Husliste 4a, 4b 001 Hans Hansen m g b hf Hyttearbeider Grytten n s 002 Gunhild Hansen k g b hm Kone Tingvoldn s 003 Lina Hansen k ug b d Datter Fauske n s 004 Bergelios Hansen k ug b d Datter Fauske n s 005 Olaus Hansen m g b hf Hyttearbeider Værdalenn s 006 Ane Hansen k g b hm Kone Fauske n s 007 Ingval Hansen m ug b s Hyttelaborant Fauske n s 008 Oskar Hansen m ug b s Visergut Fauske n s 009 Marie Hansen k ug b d Datter Fauske n s 010 Petra Hansen k ug b d Datter Fauske n s 011 Hilda Hansen k ug b d Datter Fauske n s 012 Peder Hansen m g b hf Smed Buxnæs n s 013 Kasbara Hansen k g b hm Kone Buxnæs n s 014 Borghild Hansen k ug b d Datter Buxnæs n s 015 Karl Hansen m ug b s Søn Fauske n s 016 Arne Hansen m ug b s Søn Fauske n s 017 Ivar Hansen m g b hf Elektrisk Maskinist Saltdalenn s 018 Tora Hansen k g b hm Kone Fauske n s 019 Karl Hansen m ug b s Søn Fauske n s 020 Nils Hendriksen m g b hf Hyttearbeider Hammerfest n s 021 Berit Hendriksen k g b hm Kone Loppen n s 022 Osval Hendriksen m ug b s Søn Fauske n s 023 Einar Olsen m g b hf Maler Borge n s 024 Sørentine Liland k g b hm Kone Fauske n s 025 Ester Liland k ug b d Datter Narvik n s 026 Margit Liland k ug b d Datter Fauske n s 027 Marie Johansen k ug b el Kokke Bergen n s 028 Kristen Pedersen m g mt hf Gaardbruker Fauske n s Sedvanleg bustad: Mal?? Side 20 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0626 Lier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen Folketeljing 19 for 1301 Bergen Mariakirken Tellekrets 97 til 6 Digitalarkivet.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0220 Asker Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1426 Lyster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Ulvik (GNR. 6) 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749

Ulvik (GNR. 6) 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749 Ulvik (GNR. 6) 1. Erik Pedersen ca. 1657 ca. 1700 g. 1692 m. Kari Haaversdtr (+3) 1. Ole 1693 2. Anders 1696 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749 g. b) ca. 1750 m.

Detaljer

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 15 Åkra. Oppdatert: april 2010. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted på Åkra. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl og Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Viede A B C D E F G H I J K L

Viede A B C D E F G H I J K L 3 4 Viede 1Vielsesnr Gift Vielsesdato før Gift brudgommen før brudbrudeparets navn Bopel Fødested Fødselsår Fedres navn TrossamfunnForloverens navn og bobel Joh Oskar Olsen, Anmerkninger Ole Edvard Olsen,

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0926 Vestre Moland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0926 Vestre Moland. Digitalarkivet Folketeljig 1910 for 0926 Vetre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket Ihald Løpade

Detaljer

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 Proband Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT).

Detaljer

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Oppdatert: Sept-2000 Ansvarlig: Leif Olsen. Skh-15. Gudmund Olsen født 1703, død ca 1744 sønn til Ole

Detaljer

Bankforretning It 607

Bankforretning It 607 :=-IUHLAWU. - soé 08 55 09 > o 2 A t. Fæstningsgaten frå N. Møllb. gt. til venstre, l ilsen Elisabeth arb.ske Anton A. toldopsm.* 3 "Stjørdalens ineieris uts. bustad Anton. skipper Anna tandtekn. Gudrun

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer