j,(2/p6e/1 "I k:0,ve RU 1H;»rri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "j,(2/p6e/1 "I k:0,ve RU 1H;»rri"

Transkript

1 VESTEOLD FYLKESKOMMUI E _.2c1[0055-'71Opptiatert pr januar 2009 j,(2/p6e/1 "I k:0,ve RU 1H;»rri Søknadsskiema SØKNAD OM TILSKUDD TIL VERNEVERDIGE KULTURMINNER I VESTFOLD SØKNADSFRIST: 1. oktober Søknad sendes til: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, Svend Foynsgate 9, 3126 TØNSBERG Søker/kontaktperson: Galina Manikova Adresse: Hertu Guthorms ate Tønsber Tlf. arb.: Tlf. priv: Navn på kulturminnet/tiltaket: Hus ARTHOUSE Eiendomsnavn: Hertu Guthorms ate 28 Gbnr Bnr. 60 Kommune: Tønsber Navnpåeler av kulturminnet_galina Manikova Det blir søkt om tilskudd til følgende arbeid (stikkord): Huset trengte en total renovering, inkludert: -utskiftning av utvendig panel -utskiftning av vinduer og dører -erstatte bod fra 1980 med et lite tilbygg Huset ble besiktiget av Jørgen Solstad fra VFK i mars 2010, søknaden ble levert til Tønsberg kommune i februar 2010, men ble ferdig behandlet først i desember Det ble stilt urettmessige krav til gravetillatelse fra riksantikvaren, noe som forsinket byggeprosessen med enda tre måneder. Arbeidene ble startet i mars 2011 og avsluttet i juni Det kunne derfor ikke søkes om tilskudd tidligere, da det ikke forelo en byggetillatelse. Jeg er inneforstått med at støtte primært skal gis til planlagte prosjekter, men jeg vil alikevel søke ut fra følgende begrunnelse: - Min plan/tegninger var ikke klare til en søknad i oktober Når formalitetene var avklart i januar 2011 var det viktig å komme raskt i gang da huset ikke kunne tåle å stå slik som det var lenger. - Denne søknadsrunden er derfor den første jeg kunne delta i. - Mitt prosjekt har hatt to klare målsettinger fra starten av:

2 Oppdatert pr januar 2009 Restaurere huset på en pietetsfull måte som ivaretar strøkets særegenhet samtidig som det ble tatt hensyn til dagens krav til energieffektivitet og komfort. Etablere en bolig i kombinasjon med undervisning og utstillingsvirksomhet knyttet til gamle fototeknikker. Det var derfor av betydning at huset ligger i nærheten av Slottsfjellmuseet med sitt fotoarkiv som jeg skal ta aktivt i bruk. Samlet byggekostnad for prosjektet har vært over kr., estimerte merkostnader for antikvariske løsninger kr. Vanskelig å si hva som er merkostnad, man kan ikke lage fasade uten barende konstruksjon og takktekking. Det er ikke tatt med noen kostnader for rørlegger, elektrikker, graving eller grunnleggende byggearbeid. Søknadssum: 70 % av merkostnader kr. Navnpåutførende/Ansvarligsøker: Arkitekt Hanne Torkildsen_- ansvarlig søker Eldevik bygg utførenclebyggefirma Eventuelt tilskudd skal sendes til: Navn: Galina Manikova Tlf: Adresse: Hertug Guthorms gate 28, 3111 Tønsberg Post Ibankgiro: Organisasjonsnr. Sted: Tønsber Dato: 26. Se tember 2011 Underskrift: Galina Manikova.Gt> BUDSJETT FOR TILTAKET Kostnader: Vinduer kr Dører kr B earbeid inkl, materialer kun ekstrakostnacier kr Pros'ekterin arkitekt søknad kr Samlet: kr kr Finansiering: Alt er lånefinansiert 2

3 Oppdatert pr januar 2009 Samlet: kr. VEDLEGG TIL SØKNADEN Omtale av kulturminnet og tiltaket (alder, historie, miljø, bruk, o.l.) Bolighus fra 1918, dårlig stand, vannlekkasjer, skader på utvendig panel og barekonstruksjonen. Tak tekket på 80-talet med metalplater uten noe under, vann og snø trengte rett inn. Vinduer fra 50-talet, totaltskadd med store sprekker og kun ett lag glass. Bod bygd på 80-talet av utedorester og dører. Originalpanelet var malt hvit. Kulturminnet vist på kart Foto av kulturminnet Spesifisering av skaderlmangler: - det ligger snø og regner rett inn på toftet - vinduer er fra 50-talet og er totaltskadd med store åpne sprekker mellom rammene - gulvet mot kjelleren er totaltskadd av vann fra badet og fra kjøkkenet - utvendig panel er rotten mange steder - det finnes ikke isolasjon I veggene eller mot loftet - lekkasjer fra dusjen og fra kjøkkenbenken - elektrisk anlegg må utbedres - dører må byttes som følge av endringer I veggene - vinduer må skiftes, noe som medfører utforing av tømmerveggene innvendig, da det ble endret til bredere vinduer på 50-talet Opplysning om arbeidet som skal gjøres - riving av gulv, tak, bod - legging av nye innvendige barekonstruksjoner for gulv I 1. og 2. E - graving for fundamentet til tilbygg - riving og skifting av panet innvendig og utvendig - utskifting av vinduer - utskifting av dører - støping av gulv for tilbygg og bad - renovasjon av bad - renovasjon av elektrisk anlegg Dette er en totaloversikt. Av dette er det kun tatt med I søknaden de deler av arbeidet som er knyttet tit antikvariske løsninger. Tegninger som viser tilstand før og etter eventuell endring Detaljert kostnadsoverslag underskrevet bygningskyndig Andre retevante vedlegg I) Dersom eier er en annen en søker må det foreligge skriftlig bekreftelse fra eler 3

4 *: :1 ' I. ): )1:

5 /

6 Tønsberg kommune Kommuneutvikling :;a txbritlanrynrjnn 34 fki )/i Vår ref1c.,./141 Arkiv.t_111R 10 I (:ore$ refsok Dato: Arkitekthuset Tønsberg St Olavsgate TØNSBERG Hertug Guttorms gate / tilbyggibruksendring og utskifting av vinduer. Midlertidig svarbrev Tiltakshaver: Galina Kiellandsgate 1a 3183 HORTEN Gbnr Manikova 1001/0060/11/ Soker Arkitekthuset St. Olavsgate TØNSRERG Tønsberg har tnottatt Deres søknad i forbindelse med ovennevnto tiltak. Ved on foreløpig gjennomgang av søknaden bemerkes følgende: Tiltaket kommer nærmere nabogrense enn 4,0 meter. I følge l'bl 70, betinger dette aktivt samtykke fra nabo. Dette må innsendes. Det forutsettes at med bruksendring så rnenes fra bod til sov Formål galleri rna gjøres bedre rede for, Valg av vinduer ønskes også redegjort for. Det vil bli stilt krav om uavhengig kontroll av utførelsen for den del av tiltaket som berører esteliskelantikvariske hensyn (detaljer, materialvalg. vindusvalg etc.). Det kan være hensiktsmessig at den prosjekterende farkitekten har denne rollen for å sikre at prosjektgrunniaget kommer til gjennomførelse. Det må foreligge kontrollerklæring for prosjektering. Fiendommen inngår i reguleringsplan 112 for Fjerdingen og er regulert med formål spestalomrade bevaring Eksisterende bed som søkes revet inngår i forrnålet. Riving av bebyggelsen vil være i strid med bevaringsformålet og forutsetter dispensasjon. Når vi har mottatt søknad om dispensasjon. vil saken oversendes Vestfold Fylkeskommune for uttalelse..,../..,.i....- f~tav 'tir..i.:, gito ' 4 4.) 111 il ' --'w' 1![. 1 PnMadnasso: 2410,.111e4tvinsbug Talefon: Elank: Beselkkadrease: I la1ftian WilhWnie*nss 1 Talafaka: OrEt,nr. 1. ::%linnlakt.tontx1rni k3~1.k.e. /10 Internatt: vaveviionatierg.' te<ariure.nc. 411

7 I I I. I I ' _ r..1.^.;»; `14:;.." Y

8 i li,il1, -.1 I-. I t I tt t. ti :.!1,1 ti,,;,, --11 Ii : I 'n t,1

9 6`14z, 4Y4-rE 4,1c) byge1 PAV0, r EASAbE, rb5t 'ASADE 'ves-r #Eitru GurHog.ms 2.8 6, r MAKI Ige5V4 REVfPr-.R.3 RAMME. 50 KAIAC, 1-01e.5" ra-5a-ce-42_ /V1 IttcTt. H 16 I4ANME- G. TZ5~-113.5E,..1

10 1-IER_TO& GUTI4OIRM5 T. 2,8 EIA LIN A MANIKOVA REvu'Esr RANW E_ SØKNA.1) FoksLAtes PLAN 5tJ lit M 1:100 09, V.ACK. ganne G.TORKILD5E1'1

11 t9.pile4ll FF-S16-5 mao 7&C-7- malme.rfuru B4 x 1,11:3rnrn 3. inm LOFVNG 9 frim s x 3 PrihM1 x/a3 Avr, 5?) hw, 15.3LA-wo,4 cee.5~) 125-~ 72s4,1"1,6e HERTUG GUTI4ORMSGATE28 GALINA MANIKOVA PRINSIPPDETALJ VINDU / BEUSTNING M 1:5 DATO: TEGN: 401 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL 19 frvn 36. fr..m 9 BLE.KK PE5TES C. MW 1ZR+,>3 3~-ra varde.,e-pak/e-t ,6 frrin" M4km6W-PINZ4.1 HERTUG GUTHORMSGATE 28 GAUNA MANIKOVA PRINSIPPDETALJ SOKKEL M 1:5DATO: TEGN: 402 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

12 14WZIS.bM~.. 13,øttNp_ 414/...mer FORU 36,1(Ma Z3 x 123 mrn 8-6 zig x/23 in/r1 23 xi2.3 MALMET FuR.Li 2,3 3, 48 x i2.3 "54m HERTUG GUTHORMSGATE 28 GALINA MANIKOVA OPPRISS VINDU I BELISTNING M 1:10 DATO: TEGN: 403 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

13 AL:u 2:11.1LuP= 1: -PAP ffl 7-AZ.Z0P-4 = 7-, " ^ ^^,^ Lc-,NIFFT-B -La ;SNri"T-A.A u ptex _..rary\ -rx-k.e,014a " -`7 ri" rk \! " LH, HERTUG GUTHORMSGATE 28 GALINA MANIKOVA RER S3 SKJEMA SKJERMTAK INNGANGSDØR M 1:10 DATO: TEGN: 301 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

14 1:1 'T'ØMMEAV:g. oo. 2,96 OF& lv ITTAKJ S,SE- HERTUG GUTHORMSGATE 28 TILBYGG PLAN SNITT GALINA MANIKOVA M 1:50 DATO: TEGN: 101 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

15 1 1 HERTUG GUTHORMSGATE 28 GALINA MANIKOVA, TILBYGG FASADE M 1:50 DATO: TEGN: 201 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

16 Skisse 1: Tak taktro 50 mm fufting vindtette plater 200 mm isoiering dampsperre 50 mm isolering 13 mm gips Skisse 2: Vegg 13 mm gips 50 mm isolering dampsperre 150 mm isolering 9 mm GU 11 mm slisser 36 mm lekter 19 mm panel HERTUG GUTHORMSGATE 28 GALINA MANIKOVA TILBYGG PRINSIPPDETAll VEGG TAK M 1:5 DATO: TEGN: 404 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

17 i3yr,ql: fir11,;1 ELDEVIKBYGGAS Galina Manikova Hertug Guthormsgt Tønsberg Dato: 12. januar 2011 KOSTNADSOVERSLAG Tillbygg m. omkledning av vegger Besknvolse AntallEnhEnh pris Totalt Gravearbeid 1, , ,00 Rigg og drift ,00 Tømrerarbeid ihnt. deres beskrivelse av Extrern isolasjon 50mm rundt hovedhus 1, ,0 it 000,00 Lydplater på 3 sider og 200mm isolasjon rundt tilbygg 1, , ,0 Montering av 2 stk ytterdører og 2 stk innerdører 1, , ,00 Montering av 6 stk vinduer 1, , ,00 Rette opp steintrapp vecl hovedinngang 1, , ,00 Repare deler av tommervegg, samt tette åpninger. 1, , ,00 Sette inn og isolere avirekksrør fra bad, inkl. gipsing. 1, , ,00 Skifte kledning rundt hovedhuset, samt ny kledn. tilbygg, 1, , ,00 Step av fundament tilbygg, såle for v.pumpe ru. v. kabel. 1, , ,0 El. rør v.kabel rør til v. pumpe under kledning. 1, , ,00 Papptak, nedløp fra tilbygg samt nedløp fra hovedhus. 1, , ,00 Legge gulv i 1 etg, og tilbygg (alt pa ett plan) 1, , ,00 Gipse innvendig tilbygg 1, , ,00 Snekkerarbeid 1, , ,00 Sum eks. mva ,00 Mva 25% ,00 Totalt inkl. m.v.a. Kr ,00 Tilbudet erldk i 3 mnd. fra dato. Ved akseav iristilbud i oss beskjed innen 14 dager. Merk at dette kun er en kostnadsvurdering. Det er ikke medregnet malerarbeid i kostnadsvurderingen. Vi takker for forespørselen og haper ovenstaende tilbud vil være av interesse. Eldevik Bygg AS Tilbudet aksepteres i«y " Alf keidar Eldevik Dato og signatur

18 Windoortul A/S I «12:t ' M.1111'' I I I,I11 14.,t 11' I. 1','I. I I ifl.f 13 G7,1,0o '.1.11, tl,1 1:11,1 11, 11/11, il.tnr.r IJ ' ' I, t11}11,1 M 11111(I>Y41 I1111,71 I P ,11 1;1' ,11

19 Eldevik Bygg AS Faktura 1196 :!'?!: SF:11.4 OPrk. c.111,..1..tv!;!; rt P r.:11r.19-1 ;!r21w C3F1.inn Mar ikovi9 Leveringsadresse Kir...11ardlo la Kjelland:sgaielA 3183 HORTEN 3183 HORTEN rakrurru r4. Redar E devik Pnr Vdnr Produktgn.Jppe 1 I E.".0C.1 I f+1 kni I 4,:56 F.kr.'Ys Mv.-! M.m.% 2F.,(11)rf, Ibilva.grunnIu reivn, (!: '3.1I3 KvIllering Imbohdl.IUIwnto NetW nat:ta:! Wver. Swn W...t.1.9.,...:1. 7M.I ,80 Bealirp Betalertmekontonummet olonioannumm«6%;. 9 1(14, ,80 Fir.MIlIcydr kprirmns}un GIRO 13clahnps. tririt vafl.glforitig unp mr. i MI)PriCrr.", Elcirirt kvi palstl bl Galina Manikova Eldovik Bygg AS Kjel'andsgale 1A Bro.e.-16D 3183 HORTEN 1 3".70 SEM Isonto KvItt ring 1.(1r t l1.41-1ho { K.101 KraiNsr ørt. III k onto Ellankeitnummt fl <

20 < > < > f>. Dre Til Iwt1lo Wanketinumrnin Kundaidadlilkagion IKID} Kronor kont-o tillnake -J EldevikByggAS Broen5D 3170SEM GallnaManikova i Kjellandsgata1A R 3183 HORTEN L 3 DaIrd1D1 B9141 IllP 1-- kj Kitldftrti Belellnke- IrksI G1RO linclerikrtlt vad girareng , DetallnplInformasion 4 11.gi :=.31:UrEtir t 4- Cirelrrinr, 1 :330 Aie!ro Raba:r ik4a9 Satil rl1f. ntwit. Kvittering 625.",10 D,D ,25 Innbettilt tll kan1a Deløp Detalertmskontonurnrner blankostriummot Mva, 3 9:6,25 Mva-grunnlag '5 t125.1:0 kva. '5").5,111.Preft Levei: ErtImt&prin Rmbie: Myri. SIM 25.1:13% 3 375,D Lari % , ,03.produldbP.Itkrimisr? exyli3191.^9,lentlikter Aregv3rt2.1iåvrtult.., Phxf,tAkir Produktgruppe 1 11:100::0 1D3OZO f fer All rtekiår EIr'n.åk Itere r, 1z ,1d9rEN131m, Retntnnen Weir, 1,«tuD Gat1orrn9 gete 211 1)4,<V19.14f.;1'fl I.ev 1/ctuker betrim fr3*." rakii.r.adan Bet svji hk,-.» GalinaManikova LoverIngsadrasse KiDllandegatP A KJoHandsgato la 3183 HORTEN 3183 HORTEN Faktura 1278 Sfr;'3 1 0-dro-r. N331: Kinirtnnr rfixlifftlt R39, 1P Eidevik Bygg AS 13~ EM el&aks Efff? re.f41ø1:10.0,,hyati g:invkkyyr; fti

21 Eidevik Bygg AS Faktura 1440 rhii v1 13f1ÇIr.:C I clalak.: roak...nce9bly(33 c.nr.,11.1~11 r:19.1,.fina liva Galina Manikova KIollandGgato 1A 313 HORTEN N1'1. ts2mcci?"t. Loveringsadresse KiellandsgateA 3183 HORTEN ()71reff_ 1(w):Ifirif I.e.v..s «11.1.!Yir4t LleI. teti-)73%eir P1C.K. 72 0') ;1".1 fl Nulla I ai 1111.vr, t. *.r.i'.3er 1,74:1 v3f ret. Atf Fl..3r Ele.9.#1k 1)rfus -rd CiglIrsq Mani;sukul i Prodihlanr Prok*Akfbesinive.tse Pakti,m; Lew..; En.I.N5N.wis Rdetm!I Mr." SuM Produktgruppe i h..k.r.oln rnai'wiler en arteir 1,00 1,02, 2.:',0 00Z.:', ,': 202 C00,0:". 202 Mva.% hilva-grunnlag Mva : C.00.,01 rc00,1.al KvrnorIn fzu. kpx, 200 0:20,00 000, ealøp DRI~ni koulomunmffir Ellffilsollnurnmer 6511!,q 9101,k;y g r; BeIalinutInforninzIon R;11,..,..irnrr144/3 Li./.. Ouluru'1.'...1i ,00 I GIROnol.ling. h. i, UriawrøkeIII vuei LlinhtINJ --i 1.1I{-14,71) Ii 1 k.: a 9 P,._ D t....: I 1 Ktruleru.30 Bkhot Al., Galina Manikova Kjellandsgato l A 3183 HORTEN eaursi konto 26.:1 1 1 I I Batgll Ill Eldovik Bygg AS Brour 51) 3170 SEM L l - 1 _J oiyhaitikhr&ing Kundeldeutffikesion 9(101 Kroner OreTil kcinta Ellankennumnsri < > < > 25000D 00 6Z63080i1Ib

22 A LII(tur3. I., I 1 '..I I 11,1 r',!,1 1 i,/ s!iii)<is.if I li I r I /111111/, 11, I ell I i I I ' rtl' I Il i 1.11, i, I " I ;,11 Itl r I1,1 I'r" -., ift,s 1:1; ;M( talin. I I(14,vik Ilvc141 A`; I!,1 1: 111,1 4. Irig If hrd, f I i,1 i ti1

23 .. I. Ii t I I [:-.1dt.ndh Fiy(19 14" I ',I I : 1 I.:; 1 iye. '11r. 1:111..t.1 1.)f 17,1 ;ri. 111!I /11... I.'". '..r I i PI ;1,/ f 1.1Iii ' ; I s 1[1.; If 1',111. ',1 11: ' {1111 I 1 Ii.!", Al ;. Ilwrin.1{! ' t i I i =i 10 11' i,i (;alirea Maoikiwl Kj,-.11:1.triF,fi,.t(: I A LFihivik 1.1 Llywl :,!:.1+ '?

24 Ege Derer AS Telefon: Trax: Prwry /-my3 Kentonr, wn«jeurdors.no N. 54dIt FakturaadIesse adresse Ordre 765 Faktura 770 HanneTorkidsen 5re.arkitektMNAL GellneNardkova(t1f ) Fryderdundgate11 Guthormsgate TeN58ERG NC4tGE NORGE 1J1rref: Ege Ake Deresr Hanne Torlddsen Referanse: Ge1turManikova Betbet.netto re. 14 dg. Ortkadato: Kundeinfo: 71f: lev.bet. C1F Fakturadato: 03, Fac Endre frist:10, Forfalledelo: 1/ MoNI: gnet-turoonline.no Kundenr: Lfflit fra fab~: nJenrBealuivelte Antal EnhakePrIs RabattI Prl Batep 1 YD1 EOE ,00 0% , ,00 3 YD2 EGE 701 G ,00 0% , Ulalanng tilrelva1adrasee 1 400,00 0% 400,00 400,00 5 Tifloggformed D 7D 2 at* % 350, Paldungag fradd2 derea (111tarrtnnalOab) 1 760,00 0% Avgillagrunnlog Metfflti Vørin Å bosals ,00 Kunrianummer Fakturanr 770 Ordra nr705 Forfall:17.feb e0-11 Hanno TorkildaanSN.andlekt MMAL FryderOundgata OSt EgO LJrer AS Tenesaraidvelen EGERSUND

25 HANNETORICILDSEN SIV,ARK1TEKTMNAL FRYDENLUNDOT OSLO Org nr: MVA Kontonr: GalinaManikova Kiellandsgate1A 3183Horten Oslo, Fakturanr HertugGuthormsgate28 Arkitekthonorar Antalltimer:34 timer Timepris:750 kr Honorar:kr ,- + 25% mva:kr 6 375,- Sum:kr ,- Medhilsen #17t444--t-- T HanneTorkildsen

26 Grindland Trevarefabrikk Vamoen 4646 FINSLAND Tlf: Faks: post(ffl,grindland.no Org.nr:NO MVA AS GRINDLAND TRWAREFABRIKK AS Sivilarkitekt MNAL Hanne Torkildsen Frydenlundsgate 11 NO-0169 OSLO Tlf: / ret-tor online.no Vi takker for forespørselen og kan tilby følgende Vakumimpregnert furu på utvendige vinduer. Tilbud rettet dato Utskriftsdato Lev.uke fra fab. år ref:unni Tvitekkja Mrk:Hertu Guthorms ate Leveringsadresse: Hanne Torkildsen TØNSBERG If: / Betal.bet. r 30 da er Vindu med kittfals leveres med hvit fugemasse dersom ikke annet er angitt. Tegninger er sett fra hengsleside Tilbudet gjelder vindu av typen utadslående ISOKiTT, som er en nyutvikling av det vi idag kjenner som et "kobla" vindu, men uten ulempene... Grindland Trevarefabrikk AS har forhåndsgodkjent et utadslående vindu av typen isokitt som ikke krever særskilt godkjenning av antikvar. Godkjenningen gjelder for bygg på gul liste i Oslo, ved utskiftning til 3 generasjon vindu, og med følgende krav til valg av opsjoner i listen nedenfor. - Uttrekt bunnkarm - Uttrekt losholt Liten klaring nede - Overfals mot midtpost ( kan i enkelte tilfeller veiges bort) - Hjørnejern påmontert malt i utvendig farge Dråpehengsler malt i utvendig farge - Utvendig farge grønn NCS 7010 GlOY eller brun NCS S 8010 Y3OR Håper tilbudet er av interesse. Tilbudet har: 26 rammer 8 poster 4 losholter 6 bunnkarmer 7,02 kvm vindu totalt 1,49 w/ m2 K totalt på tilbudet

27 Side 2 Tilbudsnr.: Opprettet dato: Utskriftsdato: Hanne Torkildsen I OSLO Pos. Antall Beskrivelse Stk.pris Sum NKR 1 v 01 [21,t Stk. Bredde: 990 mm, Høyde: mm 4 rams ISOKITT 11 BV PN Post 92 mm dybde 11 BV PN Losholt 92 mm dybde GLASS: 4/18Ar/4SE TGI spacer BESLAG: Utv: Malt som vin Innv: Elforzinket (blank) Utv: Sidehengslet høyre - dråpehengsel - utv. stormkrok Innv: Vrider Utv: Sidehengslet venstre - dråpehengsel - utv. stormkrok Innv: Vrider Utv: NCS S0502Y Hvit Innv: NCS S0502Y Hvit 2 1 Stk. v 02 r Fugemasse: Hvit Pakn. karm: Hvit Totatt Bredde: 990 mm, Høyde: mm 4 rams ISOKITT 11 BV PN Post 92 mm dybde 11 BV PN Losholt 92 mm dybde GLASS: 4/18Ar/4SE TGI spacer BESLAG: Utv: Malt som vin Innv: Elforzinket (blank) Utv: Sidehengslet høyre - dråpehengsel utv. stormkrok Innv: Vrider Utv: Sidehengslet venstre - dråpehengsel - utv. stormkrok Innv: Vrider Utv: NCS S0502Y Hvit Innv: NCS S0502Y Hvit 3 1 Stk. v 03 Wfiri k451245i i ct) Fugemasse: Hvit Pakn. i karm: Hvit Totalt Bredde: 490 mm, Høyde: 490 mm I rams ISOKITTO 22mm ISOKITT hvit plastspross i glass GLASS: 4/18Ar/4SE TGI spacer BESLAG: Utv: Malt som vin Innv: Elforzinket (blank) Utv: Sidehengslet høyre - dråpehengsel - utv. stormkrok Innv: Vrider ,24 Utv: NCS S0502Y HvitInnv: NCS S0502Y Hvit Fugemasse: Hvit Pakn. i karm: Hvit Totalt Subtotal: , ,28

28 Side 3 Tilbudsnr.: Opprettet dato: Utskriftsdato: Hanne Torkildsen / OSLO Pos. Antall Beskrivelse Stk.pris Sum NKR 4 1 Stk. Bredde: 590 mm, Høyde: mm v 04 1 rams 1SOKITTO 22mm ISOKITT hvit plastspross i glass GLASS: 4/18Ar/4SE TGI spacer BESLAG: Utv: Malt som vin innv: Elforzinket (blank) Utv: Sidehengslet venstre dråpehengsel - utv. stormkrok lnnv: Vrider , I Utv: NCS S0502Y Hvit Fugemasse: Hvit Pakn. i karm: Hvit innv: NCS S0502Y Hvit 5 Totalt 26 Stk. miljøavgift på isolerglass 3 127, Totalt 6 Opsjon uttrekt bunnkarm, pris pr vindu plus mva (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu) TotaFt 7 Opsjon uttrekt losholt, pris pr vindu plus mva (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu) 336,00 TotaIt Opsjon tofarga vindu, pris pr ramme mva Pris forutsetter innvending hvit farge og utvendig farge so passer med våre standard kittfarger. Dersom spesialfugemasse må bestilles vit dette påvirke pris og eventuelt leveringstid. (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu) Fargekode NCS 7010 GlOY grøn og fargekode NCS S 8010 Y30R brun er forhåndsgodkjent av antikvar Totalt Subtotal: ,96

29 Side 4 Tilbudsnr,: Opprettet dato: Utskriftsdato: Hanne Torkildsen / OSLO Pos. Antall Beskrivelse Stk.pris Sum NKR 9 opsjon hjørnejern montert og malt som vindu ulvendig, pris pr Ramme plus mva (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu) cf:: ,9 Totalt Stk. dråpehengster malt som vindu utvendig, pris pr ramme plus mva (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu) 11 Totalt 86 OD Opsjon liten klaring nede mot bunnkarmilosholt, pris pr ramme plus mva (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu, men vet at det er snakk om å akseptere sidesving beslag, og då går dette tillegget ut) 12 Totalt Opsjon overfals mot midtpost, pris pr post plus mva (4 rams krysspostvindu har to poster). (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu, men enkette bygårder har ikke dette på originale vinduer. Dersom skal levere uten må dette godkjennes av antivkar) 13 Totalt 336,00 Opsjon 3 iags glass u-verdi i glass (ikke konstruksjon) 0,7 med TG1spacer Pris pr kvm vindu Totalt Subtotal: ,96

30 Side 5 Tilbudsnr.: Opprettet dato: Utskriftsdato: Hanne Torkildsen / OSLO Pos. Antall Beskrivelse Stk.pris Sum NKR 14 Opsjon for malmfuru 10 % på basispris cf:: ,9 15 Opsjon innvendig dekor post Pris på forespørsel (krever karm uten profi)) 16 Opsjon innvendig dekor losholt Pris på forespørsel (krever karm uten profii) 17 Opsjon Sidesvingbeslag Pris pr ramme pluss mva (Går ikke å kombinere med liten klaring nede) 18 Opsjon espanjolett Totait 281 GO Pris pr ramme pluss mva Stk. Vindusvrider Totalt 195 GO Vrider innvendig som lukkeranordning pris pr ramme 80,-+ mva Totalt GO Subtotal: ,96

31 Side 6 Tilbudsnr.: Opprettet dato: Utskriftsdato: Hanne Torkildsen / OSLO Netto u/mva ,96 MVA:25,00 % 6 903,74 Totalt: ,70 Det tas vanlige forbehold om prisstigning, Dette Illbudet er gyldtg i 4 uker fra angitt dato. For produkter med overftatebehandling i lyse farger tas forbehold om kvistgulning. På mørke farger kan bobler i malingen oppstå. Monteringsanvisning medfølger på alle vinduer. Grindland Trevarefabrikk AS beholder eiendomsretten på varen til hete kjøpesummen er betalt i henhold til lov om salgspant. Etter forfall beregnes 1,5% rente pr. mnd. Vi håper tilbudet er av interesse og hører gjerne fra dem igjen. Leveringsbetingelser / Reklamasjon: Kjøper skal ved mottak kontrollere varene for eventuelle skader og kontrollere antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet. VIKTIG: Ren kvittering for mottakelse av skadede varer betyr at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte skader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eiler senest 7 dager etter levering og alltid før rnontering og eventuell behandling. Klager mottatt etter at varene er montert i vegg tas ikke til følge. Erstatningen kan aldri overstige varens pris. Grindiand Trevarefabrikk AS har rett til å kreve de reklamerte varene i retur. Grindland Trevarefabrikk AS Unni Tvitekkja

32 Grindland Trevare AS 475.4BYKLE Tlf Faks e-mah postagrindlandno Org NO MVA Kto.nr Fakturaadresse HanneTortuidsen Frydelundsgate11 N-0169OSLO Kundeadresse HanneTorkildsenSrvilarkitek( MNAL Frydenlundsgate11 NO-0169OSLO Pos. Antaa Elegicrivelie 3 2lik. xspes 4 ramsfsoxirre Breøde990 fmti, 145Qrrrn 2 1-Stk. xspos 4 rami ISOk17119 Eirlffirt, l)n,h Ø JI nim I ttk xsp«f PøRilladrurr* ' 9redd 490.mmdisyas; 49arnin 4 1 Stk. xspas 1ranfef5OKITtl1b 13redde590 mm,1-feyde:i 790mm 5 26 Stk. mity svgfffpå hgliaglass 2881k. dråpehengsler msir som vkele 243Stk. Vfr)dusvrider 9 IStk. tirapaøffikgg FRMT fltat LEVERTTILTf9SBERG SuDbxal- GRINDLAND TRWAREFABRIKK AS Faktura nr : Faklotadelo Kundenr Ordrenr. BetBel ForfDetn pr30dagernorto Onfre"dr. : HerliseGighomiagefff - _ I IumNKR 4 493, , , , , ,00 390,00 68,1") , , Kvittering vilibw.4.11iii ktyllo hocol) Bataiefen. kon1onurrmw Ellartkeltnum-ner ,70 Faklurenr : FakturaDato : Kundenr : GIRO Under.31rilt wxiu r)429 bcdollnqs. IfiAl 19, Rolnit Blilt til HanneTorsuldsen Frydelundsgate11 N-0169 OSLO GRINDLANDTREVAREAS ciosg FinansAS Postboka KRISTIANSAND 6444, kkviti.> KvIlbatng 114bwiui Kundoldentffikcision PUDI Klt)-werOrt, < >

33 Manikou Kidland!,Li lort,:,n Arkitakthuset Tansberg Ark kim3-jorgrin Hedr11. Okvis gt. Fl.1l I t1,,.;1)i1ici 111.3:?..3R51f1 Orri ni. 9.M Faktura 1-akfiirel fh ro(14-ü2-11.) P.IIr,uktiur PrcickftlfoI PI(Anku" 1002 Boliq / Galieri Galina byggmeld. nabov. Fa<turi.1for : 21-11fiRafaring, qmte!, nkinsk, nyw.:11-:.1111iriqut<3ull ri.ascrinp,lirruer favli BELOP ANTAl I LNIk-1 til F;KFIVFIsF kiva.'-. PH,,Er I MVA pl...!:.mva 13 t Irnur utim! nrheid - arkiekt , ,!-] 84150,00 1 Stk_ rrabo.fars4tger Illsarnmen (99;k) 25 / Kvittering Sum: Mva: TOTALT: I I innbcialt kont BotakIton%kontarkumnler BlanNaltnumrnor H f47fht.jrilrgwiti,v,p-11 FmktRel.Nr: 11-10?-Ol 1002 Bolig / Galleri Gallna GIRO BtalIncti lluidhrskjinuirefirxi f rfr ri 1:4 Gaihria Mallikoka Ktellunds lii 3 I 5 1lorieu 11.1~1 kwilo KI 11,5Q,IdgivillikAkjo#,{KIIY)1 Arkltekthuset Tansberg Siv Ark Hnr1.5.-~-1Hede415 oifw:3 R, 31715Timisber9 Kvittednfi K 0.» T4 knivin Itbruke.tiriurn~ (.4 1 t 8 6 :5

34 Oalina Manikova KiellanMgi. la 31S3 Arkitekthuset T nsberg Siv. Ac Hans-Johgen S( (T)+~.; i 6, 3126 Törr.kOoru W5 (3,q nr. 064 Sfulfffl o -ousl: hons-jcfrion)31-edels.no Faktura FilkLirort dato P.w. I rikt or ptr.x.;luktlittel 1002 Boliq / Gallerl Galina zaktura tor : rtwkimi td;,prti Cilwrolging hyrnomelding.t 4a ngtonsoerg kommune pfusiuktfivio oppfølging mvh.:of-gen Hede.15: 1-14f.'ad BELOP 4NTA-1 ENHET 3ESKHIVELSE MV:\",--- Pli NI-ti 1 WVA eks MVA 2.b, T:mer opplülg byggerneld. - arkilekl ,00 406, ,00 sum: 1 625,00 lava: 4N).25 TOTALT: 2 031,25 Kvittering InntratenIIIknolo Boop Betalerenakontonummer Olankottnummee , Fakt.Ref.Nr: 1(11) Bollg / Galleri Galina GIRO g cang (.1t.m I itt 14.1 Manil<tiva Kidlantis!1. 31 ii 1Inulen Itclelt 111 Arldtekthuset Tensberg Srv. Ark Hans.Jc rgen Hodels nktv.,; ifl, 3120 TI.,1:cri Beleal KytIloginn kmolo Ittbako Kurbdelrkantillkaalcin (K101 KrQfird Clr! ru konto Blenkctinurreget < >

35 HANNE TORK1LDSEN SIV.ARKITEKT MNAL FRYDENLUNDGT OSLO Org nr: MVA Konto nr: Galina Manikova Kiellandsgate 1A 3183 Horten Oslo, Fakturanr Hertug Guthorrosgate28 Arkitekthonorar Antall timer:42 Timepris:750 timer kr Honorar:kr ,- + 25% mva:kr 7 875,- Sum:kr ,- Med hilsen Hanne Torkildsen 1-C14:4-4&

36 Kontrollerklæring Det fylles ut en kontrollerklaering for hved ansvarlig kontrollerande foretak Til kommune Tønsberg kommune Vedlegg nr. G- ol kommunens saksnr. Kontrollerklæring for PROSJEKTERING sendes inn som et vedlegg til søknad I ett trinn og ved søknad om IgangsettIngstillatelse Kontrollerklæring for UTFØRELSE sendes Inn som et vedlegg til anmodning om midlertldlg brukstillatelse eller ferdigattest Elandom/ byggested Gnr.Bnr Adresse Hertug Guthormsgate 28 Festenr. Seksjonsnr.Bygningsnr.Bolignr. Postnr.Poststed 3111 Tønsberg Foretak Hanne Torkildsen Sivilarkitekt MNAL Adresse Postnr. Frydenlundgata Telefon Telefaks Kontaktperson Hanne TorkIldsen I Poststed Oslo Organisasjonsnr Mobiltelefon KUT Arkitekturprosjektering med krav til estetikk (KUT 210) Det bekreftes at kontrollen er ulført iht av dato søknad om ansvarsrett og kontrollplan og kontrollplan for viktige og kritiske områder avdmo Det bekreftes at det foreligger kontrolidokumenter. Angi hvilke kontroadolmmenter som foreligger Kontorets egne KS- domumenter, tegninger og oppfølging på byggeplassen Ansvarlig kontrollørende for prosjektering Fagområdet er ferdig prosjeklert for igangsettingstillatelse (omfatter ogå eft-trinns søknadsbehandling) Ansvarlig kontroderende for utferelse Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse Følgende mangler av mindrevesentlig betydning gjenstår csisluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner I plan- og bygningsloven kap XVIII og XIX, og at det kan medfore reaksjonerdersom vl har gitt uriktige opplysninger. DatoForetekets underskrift Gientas med blokkbokstaver Hanne Torkildsen Sivilarkitekt MNAL Byggblankett 5149 nov Side I av c (i4 norge tandard

37 0 Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Jon Sørseth Direkte telefon: Vår ref.:11/21558 Arkiv:GBR-1001/0060 Deres ref.: Dato: Hanne Torkildsen Frydenlundsgt OSLO Hertug Guttorms gate / Ferdigattest - tilbygg/bruksendring og utskifting av vinduer Gbnr. 1001/0060 DFUB-sak 599/10 Jnr. 10/1071 Bygningsnr Arbeidets art Tilbygg og bruksendring Byggets art Bolig MED HJEMMEL I PBL. 99 NR. 1 UTFERDIGES HERMED FERDIGATTEST FOR OVENNEVNTE BYGGEARBEID Sørseth leder Kopi sendt: Tønsberg kommune v/brannsjefen WP AMA Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg Telefon: Bank: Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens Alla 1 Telefaks: Org.nr. E-post: Internett:

1! I ' SØKNADOM TILSKUDDTIL VERNEVERDIGEKULTURMINNERI VESTFOLD. Søknadsendestil: VESTFOLDFYLKESKOMMUNE,SvendFoynsgate9, 3126 TØNSBERG.

1! I ' SØKNADOM TILSKUDDTIL VERNEVERDIGEKULTURMINNERI VESTFOLD. Søknadsendestil: VESTFOLDFYLKESKOMMUNE,SvendFoynsgate9, 3126 TØNSBERG. VESWOLD FYLKESKOMMUNE 1! I ()en(--).? ift1; ;Opixlert pr januar 2009 Søknadssieema ' SØKNADOM TILSKUDDTIL VERNEVERDIGEKULTURMINNERI VESTFOLD SØKNADSFRIST:1. oktober Søknadsendestil: VESTFOLDFYLKESKOMMUNE,SvendFoynsgate9,

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og byggningsloven 93 Saksbeh: ^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta []Enkle tiltak 1_..._.. _. «_r._. Søknadsbehandling Ett-tri nns Til kommune:

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Y'{ØTEINI{KALLII\G STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel. t/14. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Y'{ØTEINI{KALLII\G STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel. t/14. Utvalg: Møtested: Møtedato: STEIGEN KOMMUNE Y'{ØTEINI{KALLII\G Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen formannskap Rådhuset, Leinesfjord 06.02.2014 Tid: K.09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes per

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEPRISEN Såner Invest AS ønsker å belønne boligsameier eller personer på Sole, som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme samarbeide mellom

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 2 www.østvangveien13.no Side 3 Eiendomsmegler MNEF: Magne Blindheim Tlf: 2100 4404 Mobil:

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984.

Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984. Enebolig, Piera Biret Geaidnu 4, Karasjok Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984. Øvrige bygg: Garasje på 37

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet.

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet. Oppdragsnummer 050010 Eiendomstype Adresse Selger Beliggenhet Adkomst 102 borettslagsleiligheter som vil bli fordelt på 3 borettslag, Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag.

Detaljer

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 747/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Uenighet om oppgjør krav og motkrav ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en enebolig

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer