Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse"

Transkript

1 Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Addresse: Jørgen Ferjemannsvei 15, 3187 Horten Gnr: 126 Bnr: 422 Eier: Irene og Bent Gramdal Telefon: (Bent) (Irene) Dato: Signatur: 1 Søknad Dette dokumentet er et tillegg til Søknaden består av kapittel: Kapittel 2 - Beskrivelse av tiltak Kapittel 3 - Redegjørelse i forhold til reguleringsplan Kapittel 4 - Redegjørelse i forhold til støy Kapittel 5 - Tegninger Det er holdt forhåndskonferanse, ref 11/45846/10/2030-7, Ref GBNR-126/422-11/ : Basert på første utkast der terrasse mot vest ble bygget inn for å bli brukt som boligareal og samtidig for å skjerme for støy. Søknaden er endret/redusert etter forhåndskonferansen. Vedlegg: - Referat forhåndskonferanse Horten Kommune, arkiv ref 11/45846/10/2030-7, Ref GBNR-126/422 - Uttalelse fra Statens Vegvesen v/trond Håvard Malvåg - Reguleringsplan - Støyberegninger i forbindelse med reguleringsplanen 20/ fra Scandiaconsult - Støymålinger ved Brekke og Strand 19/3-2004

2 2 Beskrivelse av tiltak Tiltaket deles i: A: Gjøre om eksisterende garasje til bod og soverom B: Bygge garasje forran hus Tiltaket er skissert i kapittel 5, "Tegninger". 2.1 Tiltak A. Bygge om eksisterende garasje Vi ønsker å utvide boarealet med 20m 2 for å samle alle soverom i 1. etasje. Dette betyr: - Utnytte ca 10m 2 av garasje i nord til bod - Utnytte ca 10m 2 av eksisterende garasje til soverom - Bygge på 10m 2 sør for eksisterende garasje for soverom - Ta bort terrasse over garasje som vil ligge over soverom og lage fullisolert yttervegg mellom bod og soverom. Eventuell vanninntrengning fra terrasse vil a kun gå inn i bod. 2.2 Tiltak B. Sette opp garasje Bygge garasje forran huset på 6m * 3m samt carport ved siden av på 5m x 2.6m. Feles over garasje og carport med lavt 22grader tak og møne i øst-vest retning. Garasjen vil ha car-port mot nord med kun 5 meter overbygg. Garasjen trekkes mot sør 1m fra byggegrenser.

3 3 Redegjørelse i forhold til reguleringsplan Tiltaket søkt om skal ikke strekke seg ikke ut over de begrensninger som ligger i reguleringsplanen. Relevante punkter i reguleringsplanen og begrunnes her i kapittel: 3.1 Tiltaket innenfor tomtutnyttelse (TU) på 50% under reguleringsplan punkt 1.0 d) 3.2 Plassering i forhold til nabogrense, punkt 1.0 c) 3.3 Plassering i forhold til byggegrense, punkt 1.0 e) 3.1 Utnyttelse i forhold til reguleringsplan Utbygger har brukt 8691 m 2 i sine beregninger for boligareal i B9. Dette stemmer over ens med de 8695 m 2 som er brukt er ifølge kommunens registrerte arealer. I dette regnestykket brukes et noe strengere tall 8624 m 2 som ser bort fra felles innkjøring 126/433. Utbygger har oppgitt BRA for B9 på 3994 m 2 per 2003 der det var inkludert en bolig på 158 m 2 på den ubebygde tomten 126/455. I regnestykket her brukes 187 m 2 for denne tomten som det nå er søkt om. Det gir et ferdig utbygget felt B9 på 4023 m 2. Reguleringsplan punkt 1.0 d) sier: Maks tomteutnyttelse TU definert som maks bruksareal (BRA) i % av feltets nettoareal. TU= 50%. Garasje og evt. kjeller medregnes ikke i bruksarealet. Bygningene kan ikke ha mønehøyde (målt over 1. etasje golv) høyere enn 9m og gesimshøyde ikke over 7m. I denne søknaden ønskes boligens BRA økt ved å forlenge dagens 20 m 2 garasje og bygge om dette til boligformål og bod. Dette betyr en endring av eksisterende 20 m 2 garasje til 10 m 2 bod og 10 m 2 soverom, samt et tilbygg på 10 m 2. Eksisterende veranda over garasje søkes omgjort legge tak over den del som ligger over soverom. Den er ikke brukbar ut fra plassering mot riksvei pga støy. Dette vil også forbedre god rømningsvei fra loft med stige ned på tak og til terrasse. Totalt søkes det derfor om å utvide BRA med 20 m 2 (2 soverom på 10 m 2 ). For B9 aksepteres en TU opp mot 4312 m 2 ut fra utbyggers dokumentasjon ved tomt 126/455. Med denne utvidelsen blir TU for B m 2 som er innenfor grensene. For tomtens TU er det ikke noen begrensninger siden kommunen vurderer TU fra feltets (B9) areal. For ordens skyld medfører endringen at tomtens TU økes fra dagens 165m 2 /527m 2 = 31% til 185m 2 /527m 2 =35%. Tabellen viser totale arealet av B9 med fakta hentet fra Horten kommunes kartdatabase.

4 Areal info Navn Boenhenter TomtAreal 126/433 Felles eie JF15,17,19, innkjøring 0 71,5 126/422 Jørgen Ferjemannsvei ,2 126/423 Jørgen Ferjemannsvei ,8 126/424 Jørgen Ferjemannsvei ,4 126/425 Jørgen Ferjemannsvei ,1 126/426 Jørgen Ferjemannsvei ,4 126/427 Jørgen Ferjemannsvei ,2 126/428 Jørgen Ferjemannsvei ,0 126/429 Jørgen Ferjemannsvei ,5 126/430 Jørgen Ferjemannsvei ,0 126/431 Jørgen Ferjemannsvei ,8 126/432 Jørgen Ferjemannsvei ,2 126/455 Jørgen Ferjemannsvei ,9 126/418 Jørgen Ferjemannsvei 11,9,6,4, ,2 126/443 Jørgen Ferjemannsvei ,2 126/444 Jørgen Ferjemannsvei ,5 126/445 Jørgen Ferjemannsvei ,8 126/446 Jørgen Ferjemannsvei ,6 126/447 Jørgen Ferjemannsvei ,3 126/448 Jørgen Ferjemannsvei ,3 Totalt 31,0 8695,9 Tabell: Boarealer for tomter i B9 3.2 Plassering i forhold til nabogrense Reguleringsplan punkt 1.0 c) sier at bygninger tillates plassert i nabogrense der det ikke er angitt byggelinjer i planen. Tiltak A er grenser ikke mot nabotomt. Tiltak B plasseres 1m fra nabogrense men car-port ivaretar sikt. 3.3 Plassering i forhold til byggegrense, punkt 1.0 e) Punkt 1.0 e) sier: "Bebyggelsens plassering i forhold til veier og omgivelser er vist på planen. Mot landbruksområdet er byggegrensen 10m fra formålsgrensen. Garasjer kan plasseres nærmere vei enn byggegrense, forutsatt at siktforhold ivaretas." Påbygg i forhold til byggegrense Eksisterende garasje berører byggegrense. Hjørnet på denne har allerede et område på 0.21 m 2 som ligger utenfor byggegrensen indikert i plantegningen nedenfor. Tiltaket endrer ikke på eksisterende bygg her siden denne del bevares som garasje/bod. Mot syd ligger utvidelsen også på grensen til byggegrense. På lik linje med eksisterende bolig vil taket ligge noe over byggegrensen Garasje i forhold til byggegrense Oppføring av garasje følger kommunen prinsipper 1m fra grense. Punkt 1.0 e) i reguleringsplanen tillater garasje utenfor byggegrense så lenge siktforhold ivaretas. Plasseringen av garasje m/carport ivaretar dagens plass for parkering med plass til 3 biler på egen eiendom.

5 4 Redegjørelse i forhold til støy Etter første gangs forhåndskonferanse ble det belyst at tiltaket ligger i støygrense ifr kommuneplanens arealdel. Det er krav om uttalelse fra Statens Vegvesen i forhold til søknaden siden Kommuneplanens arealdel har støysoner fra Statens vegvesen inne. Tiltaket vil ligge i gul støysone jfr kommuneplanens arealdel og uttalelse fra Statens vegvesen følger denne søknaden. Den del av tiltaket som her lå i rød soner er fjernet etter dette. Vedlagt støyrapport basert på beregninger fra 2001 fra Scandiaconsult samt støymålinger gjort 2004 bekrefter at fasade i første etasje ligger under 55dB. 4.1 Første gangs forhåndskonferanse 11/ Referat fra forhåndskonferanse er i vedlagt dokument: - Arkiv ref 11/45846/10/2030-7, Ref GBNR-126/422 Konklusjonen er her: Kommunen ser at tiltaket blir liggende innenfor gul støysone jfr kommuneplanens arealdel. Dette vil gjøre at det stilles krav om en vurdering av tiltak og rombruk i forhold til dette, jfr T Deler av tiltaket kan se ut til å bli liggende innenfor rød støysone, og dette vil skape problemer i forhold til bruk som boligrom. Arealene for delfeltet er sjekket opp mot tiltakshavers regnestykke og tiltakshavers redegjørelse ser ut til å stemme, arealmessig. Når det gjelder oppføringen av en ny frittliggende garasje må det vises at man har tilstrekkelig manøvreringsareal på egen tomt. Referatet skal være omforent, og skal følge saken videre. Referatet skal inneholde de konklusjoner og forutsetninger som ble lagt til grunn, og danne grunnlag for videre behandling av saken, jf veiledning om forskrift til byggesak 21-1.

6 5 Tegninger 5.1 Plantegning

7 5.2 Fasade og grunntegninger Tegningene er ikke i skala. Fra Vest 1. Etasje

8 2. etasje Plantegning

9 5.3 Skisser Før tiltak

10 5.3.2 Etter tiltak Fra nord-vest Fra vest

11 Fra nord Fra sør-vest Fra vest

12 5.3.3 Tiltak - skissert sammen med vertikaltdelt nabo Ovenfra Fra nord Fra sør

13 Fra øst Fra vest Tiltak 1 - Oversikt over arbeid Utbyggers vurdering av hva tiltaket omfatter: Grunnarbeid Støpe gulv (varmekabler støpes inn i 3 soner, dvs bod og 2 soverom) Snekker Flytte eller legge ny innvendig drager over nye soverom (6 meter) Redusere dagens terrasse til kun å ligge over bod Ha skråtak innvendig over begge soverom Legge tak over påbygg (3 meter) samt over gammel terrasse (2 meter) Utvide dagens 4" yttervegg til 8" Vinduer Ta ned noe av eksisterende bekledning og isolere Rørlegger Trekke varmt og kaldtvannsrør fra dagens kran i garasje (varmtvann fra shunt i vaskerom) til yttervegg mot hage (i eller under gulv som støpes)

14 Elektrikker Varmekabler og kontaktpunkter for soverom Mulig behov for ny kurs i skap 5.4 Tiltak 2, car-port Grunnarbeid Rett på eksisterende asfalt Snekker 22 grader tak med takstein som på huset Mulig ferdig takstoler fra Grimstad garasje Elektrikker Stikkontakt Uttak fra bod eller garasje trekkes i bakke

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 19.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109311-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kristian Thomassen

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

TING Å TENKE PÅ VED TOMTEKJØP

TING Å TENKE PÅ VED TOMTEKJØP TING Å TENKE PÅ VED TOMTEKJØP ET SELSKAP I SPAREBANKEN SØR Kjøp av bolig er for de fleste mennesker den største investeringen i livet. Den som velger å bygge sin egen bolig, skal også igjennom den kanskje

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer