Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08."

Transkript

1 Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon /JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1

2 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Generell informasjon 5 Viktig informasjon i forbindelse med installasjon 6 Viktig informasjon til brukere av anlegget 7 Produktbeskrivelse 8 Beskrivelse av hovedkomponenter 9 Monteringsanvisning 10 Tekniske spesifikasjoner 11 Komponentliste 12 Skjema for elektriske koblinger 13 Tilkoblinger 14 Innstilling av temperatur i elkasett 15 Fylling og lufting av gulvvarmeanlegget 16 Innregulering av sløyfene 17 Ulike gulvsystemer 18 Garanti 19 Skjema for installatør 20 2

3 Samsvarserklæring Declaration of Confirmity Produktet erklæres i samsvar med: EU Lavspenningsdirektivet LVD 73/23 EU EMC-Direktiv EMC 89/336, 92/31 Undertegnede erklærer at produktet, slikt det er produsert av oss, er i samsvar med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. Det forutsettes at produsentens montasje-, drift- og vedlikeholdsinstruks følges. Dersom utstyret forandres uten vår tillatelse er denne erklæringen ugyldig. Produsent: Produktnavn: Ljøstadveien stange Alfa Produkttype: Prefabrikert sentral for vannbåren varme Stange 11 Mars 2008 Atle Myhrer Produktsjef 3

4 Oversiktsbilde hovedkomponenter Vannpåfylling Manometer Sikkerhetsventil Regulator Elkassett Pumpe Ekspansjonskar (Bak deksel) GSM (Opsjon) Temperatursikring Master Stengeventil TUR-fordeler Returfordeler 4

5 Generell informasjon Vi gratulerer dere med anskaffelse av Alfasentral! Vi tror dere vil ha stor glede av denne i mange år fremover. Med unntak av sirkulasjonspumpe, er alle komponentene rustfrie. Beholder og rørforbindelser er i rustfritt stål, fittings i messing, og fordeler i kompositt. Dette skulle tilsi at basiskomponentene har svært lang levetid. Denne representerer et nivå på kvalitet og funksjon, som overgår hva som normalt tilbys på det norske marked. Vi nevner de viktigste: Svært små plassbehov Estetikk meget godt ivaretatt Lydløs regulering (I andre systemer vil det høres kontinuerlige klikkelyder) Svært enkelt å koble til alternative varmekilder. Ved bruk av elkasetter fra de fleste andre leverandører, må hele systemet bygges om dersom man i ettertid ønsker å installere alternative varmekilder. Mulighet for en rekke tilleggsutstyr som knapt nok tilbys av andre leverandører. Se under Opsjoner for nærmere informasjon. Ved serieproduksjon på fabrikk, gjøres montasjen under strenge kvalitetskontrollrutiner, noe som senker risiko for feil betraktelig. Svært nøyaktig regulering av turvannstemperatur. 5

6 Viktig informasjon i forbindelse med installasjon: Sentralen er tilrettelagt for både 230 V IT og 400 V TN-S anlegg. Det er meget viktig at det kobles riktig etter skjema i dør. Ellers vil vitale deler i styringsautomatikken ødelegges, og betydelig reparasjonsarbeider må påregnes. Kontakt Varmetema dersom det er mistanke om feilkobling. Normalt anleggstrykk er 0,5 til 1,5 bar. Ved opp og etterfylling tilstrebes 1,5 bar, da trykket normalt faller litt over tid. Anlegg hvor trykket faller mer en hva som antas som tilfredsstillende, men som likevel ikke skyldes en kjent lekkasje, kan påfylles Kjelmax. Dette er et middel som tetter små porer som gjør at vann fra anlegget umerket forsvinner. Dette middelet må imidlertid ikke benyttes dersom anlegget er fylt med sprit. Om trykket øker svært raskt ved etterfylling vann, og at det er store trykkvariasjoner ved ulike vanntemperaturer, kan dette tyde på funksjonssvikt i ekspansjonkar. Dette kan ofte avhjelpes ved å etterfylle luft i dette, som gjøre på ventil på topp av ekspansjonkar, som er å finne bak deksel for elektroteknikk, rett bak/over rekkeklemmene. Fyll opp til ca 1 bars trykk, etter å ha sluppet ut trykket på anlegget. Det er tilbakeslagsventil i den ene krana for på/etterfylling av vann, for å forhindre at eventuelle frostvesker slå tilbake til husets tappevannssystem. Varmetema anbefaler at alle hus som ikke har kontinuerlig tilsyn, eller et godt overvåkningssystem, bør være fylt med egnet frostveske. Varmetema tar ikke ansvar for følgeskader som måtte skyldes funksjonssvikt i sentral. Anlegget skal kun tilkobles kurs med jordfeilbryter Driftstemperaturen på et gulvvarmesystem skal normalt ligge på grader. Vær oppmerksom på faren for høye temperaturer på tregulv/parkett. Sentralen har en elkasett på 6 eller 9 kw. For å oppnå nøyaktig regulering, kobler denne effekten ofte ut og inn. Om nettet er svakt, kan det oppleves at lysene i huset blinker når elkasetten kobler ut og inn. Dette problemet kan avhjelpes ved å sette inn en trinnbryter. Varmetema kan ikke ta ansvar for problemer rundt dette. Overtrykksventilen sitter på toppen av elkasetten. Denne har påmontert en gul slange, som kun er ment i installasjonsøyemed. Etter at installasjon og oppfylling er fortatt, skal denne kobles fra. Dette er for å oppnå større utblåsningsareal på ventilen. 6

7 Viktig informasjon til brukere av anlegget Les igjennom installasjons og brukerveiledningen Det må alltid være trykk på anlegget. Dette skal helst ligge på mellom 0,5 og 1,5 bar. Gjør dere kjent med hvordan anlegget Om det er behov for etterfylling mer enn 2-4 ganger pr år, tyder dette på at det er en lekkasje. Kontakt installatør om så er tilfelle. Om trykket øker svært fort ved etterfylling av vann, kan det tyde på funksjonssvikt i ekspansjonskar. Kontakt installatør eller annet autorisert personell dersom det er mistanke om dette. Hvis anlegget ikke er i drift og det er fare for frost, må det tømmes for vann Varmetema anbefaler at alle hus som ikke har kontinuerlig tilsyn, eller et godt overvåkningssystem, bør være fylt med egnet frostveske. Varmetema tar ikke ansvar for følgeskader som måtte skyldes funksjonssvikt i sentral. Sentralen er tilknyttet 230 V eller 400 V spenning, og all feilsøkning og reparasjoner skal KUN utføres av autorisert personell godkjent av varmetema. Kontakt installatør ved behov for service Driftstemperaturen på et gulvvarmesystem skal normalt ligge på garder. Merk at det vil være forskjell på vanntemperatur og gulvtemperatur. Gulvtemperaturen vil normalt være maksimum ca 10 grader under vanntemperaturen. Det påhviler imidlertid byggherre å besørge at gulvtemperaturene ikke overstiger gulvbekledningsleverandør anbefalte verdier for overflatetemperatur, både ved å stille romtermostat og regulator for turvannstemperatur riktig. Om nødvendig bør måleinsttrument for overflatetemperatur anskaffes. 7

8 Produktbeskrivelse Standard utgave: Alfasentralen er en komplett enhet for vannbåren varme. Ved hjelp av den innebygde elkasetten og pumpe, sirkuleres temperert vann i rørsløyfer i husets gulvarealer. Sentralens ekspasjonskar er på 7,5 liter. Sentralen inneholder alle komponenter som er nødvendige for god drift av gulvvarmeanlegg. Temperaturen i elkassetten reguleres gjennom Omron regulator. Elkasetten har overtemperatursikring, med utløsningstemperatur på 90 grader C.. Sentralen leveres med 24 Volt aktuatorer. Styresystem leveres normalt med Danfoss Master. Sentralen er på flere måter tilrettelagt for ulike alternative varmekilder. På venstre side, i øvre del av sentralen, er 2 rør avsluttet med ventiler, hvor dette tilkobles hydraylisk. I tillegg er det satt av plass til ulike tilpassede automasjonskit i sentralen, som besørger elektrotekniske kommunikasjon mellom sentralen og den alternative varmekilde. Automasjonskitene tilkobles til en mangepolig hunkontakt som er standard i alle de fleste Alfasentraler. Når sentralen tilknyttes en alternativ varmekilde, kan den innbygde elkasetten benyttes som reserve, enten om den alternative kilden skulle svikte, eller at den skulle ha for liten effekt på ekstra kalde dager. Kontakt Varmetema dersom du dere har spørsmål om dette emne. Opsjoner: GSM-enhet, for interaktiv kontroll av anlegget via mobiltelefon og/eller internett Kit for kw-smart (dvs relekort), varmepumpe fra ABK Klima Kit for pelletskamin med vannmantel Trinnbryter for effekt med 1/3 oppdeling Ekstra fordeler, som monteres utenpå den medfølgende Lydsignal ved for lavt trykk 8.

9 Beskrivelse av hovedkomponenter Elkassett. Sentralen er utstyrt med en elkassett, som består av en beholder i rustfritt stål, og et varme-element. Elkassetten har til hensikt å generere varmt vann som fordeles ut til gulvssløyfene. Mikroboleutskiller Denne har til hensikt å ta bort mikrobobler med luft i systemet. Manometer/vannpåfylling Manometeret viser trykket på anlegget. Enhver byggherre/bruker av anlegget må påse at trykket ligger mellom 0,5 og 1,5 bar. Etterfyll om nødvendig. Dersom sentralen er tilknyttet direkte mot husets tappevannssystem, åpnes begge kranene til nødvendig trykk er oppnådd. Om det benyttes hageslange, skal denne tilkobles på samme sted (Se bildet, med anvsining om vannpåfylling) Det påhviler den stedlige rørlegger å følge de gjeldende forskrifter med hensyn til om sentralen kan tilkobles direkte mot tappevannssystemet. Luftepotte. Denne har til hensikt å slippe ut luft som samler seg øverst i vannrørsystemet. Regulator Regulatoren styrer en spesiell typer releer, kalt solid-state, som så igjen slipper igjennom strøm til elkolben. Denne typen releer tåler nærmest ubegrenset antall ut/innkoblinger, og de jobber lydløst. (De er ikke-mekaniske) På regulatoren settes ønsket temperatur. Temperaturen i elkassetten er den temperaturen som går ut til rørsløyfene. Det er av aller største viktighet at ikke denne temperaturen er for høy. Se egen side om hvordan regulatoren betjenes. Regulator er tilkoblet med ledning og mangepolet kontakt, og er meget enkel å skifte. Imidlertid må dette gjøres av autorisert personell, med mindre annet er avtalt med Varmetema. Overopphetingssikring Selve utløserknappen er plassert til venstre på innvendig hvite deksel, ca 15 cm fra toppen. (Denne fremkommer ikke av bildet) For å resette denne, må den sorte plasknotten skrues av. Med mindre overopphetingen skyldes at regulator er stilt for høyt, kan det tyde på alvorlig feil med sentralen om denne har løst ut. Autorisert personell må derfor kontaktes, for å få klarhet i hva som forårsaket overopphetingen. Fordelerstokk Denne komponenten fordeler vannet ut til de forskjellige sløyfer. Fordelerstokk har flowindikator og aktuator for styring av hver enkelt sløyfe. Tilkobling fra fordelerstokk mot gulvrør er ¾ Euroconus. Fordeleren er av fabrikat SBK, som forhandles av Rehau Norge AS 9

10 Monteringsanvisning Festebrakett monteres på vegg typisk 117 cm over gulv. Se målsatt tegning. Sørg for at underlaget som braketten skrus inn i har nødvendig styrke til å holde sentralens vekt. Sentralens vekt er 50 kg. Når brakett er montert løftes sentralen opp og inn på braketten. Det anbefales at sentralen festes med skruer i minst ett av hjørnene i tilegg til brakett. Dette for å unngå at den utilsiktet hektes av festebrakett. Sentralen kan monteres i eller utenpå vegg. Det er åpning i bakkant av sentralen for nedførsel av rør og kabler. Gulvarmerør som kommer ovenfra kan føres i bakkant og deretter opp i sentralen. Sentralen monteres typisk 25 cm opp fra gulvet. Dette kan tilpasses den enkelte installasjon. NB Viktig at rørene går lett opp til fordelerstokken. Hev sentralen opp hvis dette forenkler montasje av rør mot fordelerstokk. 10

11 Tekniske spesifikasjoner Modellbetegnelse Alfa Elkassett sentral Varmekapasitet kw 3, 6 eller 9 Overopphetingssikring C 90 grader Driftstermostat C grader Dimensjoner (H/B/D) mm 1150*550*280 Vekt kg 50 Volum Elkassett L 7 Tilkobling tur alternativ kilde - ¾ Tilkobling retur alternativ kilde - ¾ Tilkobling tappevann - ½ Tilkobling gulvvarmerør - ¾ Eurocon Volum ekspansjonkar L 7 11

12 Komponentliste Varmetema supportere reservedeler (VT). Komponent Fabrikat Pumpe Wilo 25/1-5 Ekspansjonskar VT 7,5 liter Sikkerhetsventil VT 3 Bar Regulator VT Omron 5CSV-Q1T-500 Overopphetingsvern TBU gr C Man resettbar. Varmeelement Norske Backer 6 kw Fordelerstokk SBK Luftepotte FAR ½ Ventiler CIM Kuleventil Kabinett Varmetema, spesialkonstruert Elkassett VT 7,5 liter rustfri Mikrobobleutskiller Fleksible slanger VT 1 Vertikal VFR ferdig slange 12

13 Skjema, elektriske koblinger 13

14 Tilkoblinger Gulvrør, tilkobling gjøres mot fordelerstokk i bunn av sentralen Euroconus ¾ er standard tilkoblingstype. Sentralen kan utstyres med Arjofloor fordeler Tappevann, fleksibel rustfri slange i topp av sentralen, tilkobling skjer mot kran. Det påhviler rørlegger å besørge at de gjeldende regler følges for tilkobling av denne type sentraler mot husets tappevannssystem. Strøm, Sentralen er tilrettelagt for både 230 V IT og 400 V TN-S anlegg. Ved 6 kw kolbe, trenges henholdsvis 3x16A eller 4x10A, ved 9 kw, 3x25A eller 4x16A. Sentralen skal alltid tilkobles kurs med jordfeilbryter, for rask utkobling om overopphetingsvernet skulle svikte. Mulighet for tilkobling mot alternativ energikilde. (Se skjema under.) Alfa sentralen kan kobles mot alle mulige alternative varmekilder, se skjema under for hovedprinsipper. Kontakt Varmetema for nærmere informasjon. 14

15 Innstilling av temperatur i elkassett Forklaring til symboler og display. Temperatur display Viser nåværende temperatur eller referansetemperaturen Output indikator Alarm indikator Mode key Avviks indikatorer Lyser når reguleringen er ON Alm 1 Lyser når alarm 1 er aktiv Alm 2 Lyser når alarm 2 er aktiv Med Modekey velges det mellom Setpunktmodus, alarmgrensemodus, og vanlig visningsmodus. Ved valg av turtemperatur, skal den stå i Setpunktmodus. Lysdiode over SP indikerer at den er i denne modus. Benytt piltastene for å justere denne opp og ned. Når regulatoren er i Alarmmodus, lyser diode over ALM. Her settes alarmgrensen på regulatoren, dvs hvor mange grader over referansetemperaturen som må til for at regulatoren skal gå i alarm. Denne innstillingen har ingen praktisk betydning dersom ikke sentralen har tilkoblet ekstrautstyr. Lyser når avviket mellom virkelig verdi og referanseverdien er større enn 1%. Lyser når avviket mellom virkelig verdi og referansetemperaturen er innen + - 1% Lyser når avviket mellom virkelig verdi og referansetemperaturen er mindre enn 1%. 15

16 Fylling og lufting av gulvvarmeanlegget Forberedelse Sentralen leveres med ratt for manuell åpning og lukking av ventilene på rød fordeler-stokk. Steng alle ventilene ved å skru til plastrattene med klokken. Steng strupeventilene på blå fordelerstokk for alle sløyfer ved å skru til disse med klokken. Steng kuleventilen for retur fordelingsstokken (den blå). Koble en slange til ventil med utløp som sitter til venstre på returfordeleren ved hjelp av en fordelerkobling. Åpne lufteskruen. Tappevann kobles til i toppen av sentralen. Her sitter det to kraner, tilbakeslagsventil og en fleksibel slange. Fylling og lufting av varmerør Fylling og lufting av anlegget gjøres i en operasjon. Det er viktig undere hele prosessen å holde øye med manometeret. Slik at trykket i anlegget ikke overskrider 2 bar. Ved 3 bar vil sikkerhetsventilen slå ut. Åpne vannpåfyllingsventilene og fyll opp anlegget til trykket når 2 bar. Steng så den en ventilen. Følgende skal gjøres for samtlige sløyfer. Gå systematisk igjennom: Åpne strupeventilen for sløyfen. Åpne stengeventilen for sløyfen. Vannet vil nå gå igjennom sløyfen og ut igjennom lufteslangen som er koblet til. Trykket vil synke på anlegget. Åpne vannpåfyllingsventilen slik at vannet skyller skikkelig igjennom sløyfen. Vent til det ikke kommer mere luft ut igjennom lufteslangen. Steng strupeventilen. Trykket i anlegget vil nå øke. Når trykket når 1,5-2 bar, steng vannpåfyllingsventilen. Steng stengeventilen. Start på nytt med neste sløyfe Når alle sløyfene er fylt med vann, og alle luftlommer er fjernet, må det besørges at elkasett, pumpehus osv også er fylt med vann. Får å sjekke dette, kan hendel på overtrykksventil betjenes. Husk å åpne stengeventilen mot returfordeler. 16

17 Innregulering av sløyfene Hver kurs på fordelerstokken har gjennomstrømningsindikator for full kontroll av gjennomstrømningen i den enkelte sløyfe. Gjennomstrømningen som den enkelte sløyfe skal ha, avhenger normalt av rørdimensjon og sløyfelengde. Dess lengre sløyfe, dess mer vann trenger den. I tabellen under viser vi noen verdier som vil være veiledende: Sløyfelengde: Liter/min ved 16/17 mm rør 0,9 1,3 1,8 2,2 2,6 3,1 3,5 Liter/min ved 20 mm rør 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,6 Vi anbefaler at sløyfelengde på 16 og 17 mm rør begrenses til ca 80 meter. For 20 mm rør kan lengden være opp mot 120 meter. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at skalaen på gjennomstrømningsindikatorene er begrenset oppad til 4,2 liter/min. Hva røravstand angår, anbefaler vi følgende: 16/17 mm 20 mm Bad 15-17cm Unngås Vindfang 20 cm Unngås Oppholdsrom 25 cm 30 cm Ved uttalt ønske om lavest mulig turtemperaturer, kan man gå ned på sløyfeavstand. Dette er spesielt aktuelt for å få best mulig virkningsgrad på varmepumper. 17

18 Ulike gulvsystemer Det finnes mange ulike gulvkonstruksjoner, med tilhørende løsninger for gulvvarme. Utfyllende informasjon om dette, må innhentes hos den enkelte leverandør. Vi vil imidlertid i dette dokument påpeke noen viktige momenter: Når rørene er innstøpt, bør overdekningen være minst 3 cm Ved bruk av aluminium varmefordelingsplater, er det av avgjørende betydning, at disse platene har direkte kontakt med undersiden av gulvet. Dersom det er luftspalte i mellom, blir varmeledningsmotstand så stor, at effekten faller drastisk Ved bruk av Silencio trefiberplater med spor, må rør med diffusjonssperre på utsiden (for eksempel Rautherm) ikke komme i kontakt med trefiberplatene. Dette kan avhjelpes ved å benytte plastfolie mellom rør og plater, spesielt viktig i svingene. Om ikke dette rådet følges, kan svært sjenerende knirk oppstå. Varmetema anbefaler å benytte varerør på tilførselsrør. Om dette ikke benyttes, vil det fort oppstå høye gulvtemperaturer over rørgatene, noe som kan gi skadelige uttørking av for eksempel parkett. 18

19 Garantiansvar Ved mottagelsen av varene må kjøper inspisere varen, og eventuelle feil og mangler må reklameres innen 2 måneder. Aksept av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Kan mangelen først oppdages etter montering og prøvekjøring, skal reklamasjon skje straks mangelen oppdages. Enhver reklamasjon må være fremsatt innen 5 år fra leveransedato. Selgeren er uten ansvar for eventuelle feil og mangler etter utløpet av nevnte frister. Feil og mangler som oppstår som følge av en eller flere av de følgende momenter, dekkes ikke: Feil montasje Manglende trykk/vann på anlegget Feilkobling fra elektrikker Modifikasjoner gjort av 3-part Feil lagring av sentral (Eksempelvis blitt utsatt for regn) Feil som følge av overspenninger fra nettet (dvs koblingsoverspenninger og lynnedslag) Varmetema dekker ikke følgeskader som for eksempelvis frostskader, ved feil i sentral. Det påhviler derfor enhver eier å ha oppsyn med anlegget, eventuelt installere varslingssystem. (se under opsjoner) Ved feil på sentral, skal alltid Varmetema kontaktes før utbedring settes i verk. Om eier av anlegget ved problemer sender bud på rørlegger/elektrikker uten at dette er samråd med oss, kan omkostninger til dette ikke påregnes å bli dekket av Varmetema. 19

20 Skjema for installatør Elektro tilkobling: Firma Navn Dato Tlf: VVS tilkobling Firma Navn Dato Tlf 20

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Juni 2013 GAMMASENTRAL. Dokumentasjon

Juni 2013 GAMMASENTRAL. Dokumentasjon Juni 2013 GAMMASENTRAL Dokumentasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 4 2. Generell informasjon... 4 2.1 Gammasentral - standardutgave... 4 3. Brukermanual:... 4 3.1 Romregulering, betjening...

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO

FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO Rør / RØR I RØR VVSnr 16 mm gulvvarmerør PE-X 01166 PEX-rør 16 x 2 mm, 500 m/rull Diffusjonstette PEX- rør, hvor diff-sperren er i midten av rørgodset 01144 PEX-rør 16 x

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 B-W, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 08.12.2014 Utgave Utgave 5 2) Produktbeskrivelse / teknisk

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 B-W, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 23.02.2015 Utgave Utgave 6 2) Produktbeskrivelse / teknisk

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning Fordeler i rustfritt stål for gulvvarme og kjøling Produsert i rustfritt stål.40(xcrni8-0) [EN 0088-]. Rustfritt stål er et høyverdig verdig og sterkt ster t ster t materiale som er svært motstandsdyktig

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ 09 / 2009 FORESTIA THERMOGULV - MED SPOR FOR GULVVARME På eksisterende gulv På Masonite I-bjelke Parkett Diffusjonssperre Eksisterende gulv Parkett Diffusjonssperre

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2008-05 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Monteringsanvisning vannbåren

Monteringsanvisning vannbåren Januar 2006 Seite 1 Best Board Austria Monteringsanvisning vannbåren Vi kan nå gratulere deg med investeringen i et kvalitetsprodukt fra Østerike. Denne monteringsanvisningen vil du ha stor nytte av når

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 type 2, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 20.05.2014 Utgave Utgave 4 2) Produktbeskrivelse

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX400k og FX400e / FX500k og FX500e

FDV FX Design varmelister FX400k og FX400e / FX500k og FX500e Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Justering av gjennomstrømning innregulert basert på lengde på varmesløyfer pr rom.

Justering av gjennomstrømning innregulert basert på lengde på varmesløyfer pr rom. F PLANSJE 1: Fordelerskap i entre (1. etg). Dekker 1. etg., mens u.etg og 2. etg dekkes fra fordeleskap i teknisk rom. TILLØP for varme 1.etg Justering av gjennomstrømning innregulert basert på lengde

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Gulvvarme med lav byggehøyde Uponor Minitec gulvvarmesystem Gulvkonstruksjonen Uponor Minitec, bygger på en knottefolie som er

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Monteringsanvisning MA 2.A.20

Monteringsanvisning MA 2.A.20 Monteringsanvisning 1/6 Monteringsanvisning Plassering av boligsentral Boligsentralen plasseres iht. gulvvarmetegning, i eller mot en innervegg sentralt i boligen. Ved nybygg hvor reisverket ikke er oppe,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 230V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING Shunt mini 50 m 2

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING Shunt mini 50 m 2 MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING Shunt mini 50 m 2 Viktig! Før arbeidet settes i gang må installatør lese grundig gjennom denne monterings- og brukerveiledningen og forstå dens betingelser. Minishunten

Detaljer

Varm båt uten bruk av strøm

Varm båt uten bruk av strøm Refleks Type Varm båt uten bruk av strøm For yrkesbåter og lystbåter også seilere mange fordeler Refleks båtovner er bygget for å tåle de harde driftsforhold som sjølivet kan by på. Yrkesfiskere er tradisjonelt

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01

DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C125-EMC EMC04056A NEMKO

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER

Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER SVØMMEBASSENG VARMER AV TITAN Fabrikat: Elecro Engineering Modell: Evolution Pool Heater Les nøye før montering og bruk Feil installering og

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7 1 ... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7... 7... 8 4.0 Beregning av effekt... 8 4.1 Plassering av sentral... 9 4.2 Varmepumpe (utedel)... 10 4.3 Forlegning av rørkit...

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer