Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08."

Transkript

1 Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon /JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1

2 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Generell informasjon 5 Viktig informasjon i forbindelse med installasjon 6 Viktig informasjon til brukere av anlegget 7 Produktbeskrivelse 8 Beskrivelse av hovedkomponenter 9 Monteringsanvisning 10 Tekniske spesifikasjoner 11 Komponentliste 12 Skjema for elektriske koblinger 13 Tilkoblinger 14 Innstilling av temperatur i elkasett 15 Fylling og lufting av gulvvarmeanlegget 16 Innregulering av sløyfene 17 Ulike gulvsystemer 18 Garanti 19 Skjema for installatør 20 2

3 Samsvarserklæring Declaration of Confirmity Produktet erklæres i samsvar med: EU Lavspenningsdirektivet LVD 73/23 EU EMC-Direktiv EMC 89/336, 92/31 Undertegnede erklærer at produktet, slikt det er produsert av oss, er i samsvar med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. Det forutsettes at produsentens montasje-, drift- og vedlikeholdsinstruks følges. Dersom utstyret forandres uten vår tillatelse er denne erklæringen ugyldig. Produsent: Produktnavn: Ljøstadveien stange Alfa Produkttype: Prefabrikert sentral for vannbåren varme Stange 11 Mars 2008 Atle Myhrer Produktsjef 3

4 Oversiktsbilde hovedkomponenter Vannpåfylling Manometer Sikkerhetsventil Regulator Elkassett Pumpe Ekspansjonskar (Bak deksel) GSM (Opsjon) Temperatursikring Master Stengeventil TUR-fordeler Returfordeler 4

5 Generell informasjon Vi gratulerer dere med anskaffelse av Alfasentral! Vi tror dere vil ha stor glede av denne i mange år fremover. Med unntak av sirkulasjonspumpe, er alle komponentene rustfrie. Beholder og rørforbindelser er i rustfritt stål, fittings i messing, og fordeler i kompositt. Dette skulle tilsi at basiskomponentene har svært lang levetid. Denne representerer et nivå på kvalitet og funksjon, som overgår hva som normalt tilbys på det norske marked. Vi nevner de viktigste: Svært små plassbehov Estetikk meget godt ivaretatt Lydløs regulering (I andre systemer vil det høres kontinuerlige klikkelyder) Svært enkelt å koble til alternative varmekilder. Ved bruk av elkasetter fra de fleste andre leverandører, må hele systemet bygges om dersom man i ettertid ønsker å installere alternative varmekilder. Mulighet for en rekke tilleggsutstyr som knapt nok tilbys av andre leverandører. Se under Opsjoner for nærmere informasjon. Ved serieproduksjon på fabrikk, gjøres montasjen under strenge kvalitetskontrollrutiner, noe som senker risiko for feil betraktelig. Svært nøyaktig regulering av turvannstemperatur. 5

6 Viktig informasjon i forbindelse med installasjon: Sentralen er tilrettelagt for både 230 V IT og 400 V TN-S anlegg. Det er meget viktig at det kobles riktig etter skjema i dør. Ellers vil vitale deler i styringsautomatikken ødelegges, og betydelig reparasjonsarbeider må påregnes. Kontakt Varmetema dersom det er mistanke om feilkobling. Normalt anleggstrykk er 0,5 til 1,5 bar. Ved opp og etterfylling tilstrebes 1,5 bar, da trykket normalt faller litt over tid. Anlegg hvor trykket faller mer en hva som antas som tilfredsstillende, men som likevel ikke skyldes en kjent lekkasje, kan påfylles Kjelmax. Dette er et middel som tetter små porer som gjør at vann fra anlegget umerket forsvinner. Dette middelet må imidlertid ikke benyttes dersom anlegget er fylt med sprit. Om trykket øker svært raskt ved etterfylling vann, og at det er store trykkvariasjoner ved ulike vanntemperaturer, kan dette tyde på funksjonssvikt i ekspansjonkar. Dette kan ofte avhjelpes ved å etterfylle luft i dette, som gjøre på ventil på topp av ekspansjonkar, som er å finne bak deksel for elektroteknikk, rett bak/over rekkeklemmene. Fyll opp til ca 1 bars trykk, etter å ha sluppet ut trykket på anlegget. Det er tilbakeslagsventil i den ene krana for på/etterfylling av vann, for å forhindre at eventuelle frostvesker slå tilbake til husets tappevannssystem. Varmetema anbefaler at alle hus som ikke har kontinuerlig tilsyn, eller et godt overvåkningssystem, bør være fylt med egnet frostveske. Varmetema tar ikke ansvar for følgeskader som måtte skyldes funksjonssvikt i sentral. Anlegget skal kun tilkobles kurs med jordfeilbryter Driftstemperaturen på et gulvvarmesystem skal normalt ligge på grader. Vær oppmerksom på faren for høye temperaturer på tregulv/parkett. Sentralen har en elkasett på 6 eller 9 kw. For å oppnå nøyaktig regulering, kobler denne effekten ofte ut og inn. Om nettet er svakt, kan det oppleves at lysene i huset blinker når elkasetten kobler ut og inn. Dette problemet kan avhjelpes ved å sette inn en trinnbryter. Varmetema kan ikke ta ansvar for problemer rundt dette. Overtrykksventilen sitter på toppen av elkasetten. Denne har påmontert en gul slange, som kun er ment i installasjonsøyemed. Etter at installasjon og oppfylling er fortatt, skal denne kobles fra. Dette er for å oppnå større utblåsningsareal på ventilen. 6

7 Viktig informasjon til brukere av anlegget Les igjennom installasjons og brukerveiledningen Det må alltid være trykk på anlegget. Dette skal helst ligge på mellom 0,5 og 1,5 bar. Gjør dere kjent med hvordan anlegget Om det er behov for etterfylling mer enn 2-4 ganger pr år, tyder dette på at det er en lekkasje. Kontakt installatør om så er tilfelle. Om trykket øker svært fort ved etterfylling av vann, kan det tyde på funksjonssvikt i ekspansjonskar. Kontakt installatør eller annet autorisert personell dersom det er mistanke om dette. Hvis anlegget ikke er i drift og det er fare for frost, må det tømmes for vann Varmetema anbefaler at alle hus som ikke har kontinuerlig tilsyn, eller et godt overvåkningssystem, bør være fylt med egnet frostveske. Varmetema tar ikke ansvar for følgeskader som måtte skyldes funksjonssvikt i sentral. Sentralen er tilknyttet 230 V eller 400 V spenning, og all feilsøkning og reparasjoner skal KUN utføres av autorisert personell godkjent av varmetema. Kontakt installatør ved behov for service Driftstemperaturen på et gulvvarmesystem skal normalt ligge på garder. Merk at det vil være forskjell på vanntemperatur og gulvtemperatur. Gulvtemperaturen vil normalt være maksimum ca 10 grader under vanntemperaturen. Det påhviler imidlertid byggherre å besørge at gulvtemperaturene ikke overstiger gulvbekledningsleverandør anbefalte verdier for overflatetemperatur, både ved å stille romtermostat og regulator for turvannstemperatur riktig. Om nødvendig bør måleinsttrument for overflatetemperatur anskaffes. 7

8 Produktbeskrivelse Standard utgave: Alfasentralen er en komplett enhet for vannbåren varme. Ved hjelp av den innebygde elkasetten og pumpe, sirkuleres temperert vann i rørsløyfer i husets gulvarealer. Sentralens ekspasjonskar er på 7,5 liter. Sentralen inneholder alle komponenter som er nødvendige for god drift av gulvvarmeanlegg. Temperaturen i elkassetten reguleres gjennom Omron regulator. Elkasetten har overtemperatursikring, med utløsningstemperatur på 90 grader C.. Sentralen leveres med 24 Volt aktuatorer. Styresystem leveres normalt med Danfoss Master. Sentralen er på flere måter tilrettelagt for ulike alternative varmekilder. På venstre side, i øvre del av sentralen, er 2 rør avsluttet med ventiler, hvor dette tilkobles hydraylisk. I tillegg er det satt av plass til ulike tilpassede automasjonskit i sentralen, som besørger elektrotekniske kommunikasjon mellom sentralen og den alternative varmekilde. Automasjonskitene tilkobles til en mangepolig hunkontakt som er standard i alle de fleste Alfasentraler. Når sentralen tilknyttes en alternativ varmekilde, kan den innbygde elkasetten benyttes som reserve, enten om den alternative kilden skulle svikte, eller at den skulle ha for liten effekt på ekstra kalde dager. Kontakt Varmetema dersom du dere har spørsmål om dette emne. Opsjoner: GSM-enhet, for interaktiv kontroll av anlegget via mobiltelefon og/eller internett Kit for kw-smart (dvs relekort), varmepumpe fra ABK Klima Kit for pelletskamin med vannmantel Trinnbryter for effekt med 1/3 oppdeling Ekstra fordeler, som monteres utenpå den medfølgende Lydsignal ved for lavt trykk 8.

9 Beskrivelse av hovedkomponenter Elkassett. Sentralen er utstyrt med en elkassett, som består av en beholder i rustfritt stål, og et varme-element. Elkassetten har til hensikt å generere varmt vann som fordeles ut til gulvssløyfene. Mikroboleutskiller Denne har til hensikt å ta bort mikrobobler med luft i systemet. Manometer/vannpåfylling Manometeret viser trykket på anlegget. Enhver byggherre/bruker av anlegget må påse at trykket ligger mellom 0,5 og 1,5 bar. Etterfyll om nødvendig. Dersom sentralen er tilknyttet direkte mot husets tappevannssystem, åpnes begge kranene til nødvendig trykk er oppnådd. Om det benyttes hageslange, skal denne tilkobles på samme sted (Se bildet, med anvsining om vannpåfylling) Det påhviler den stedlige rørlegger å følge de gjeldende forskrifter med hensyn til om sentralen kan tilkobles direkte mot tappevannssystemet. Luftepotte. Denne har til hensikt å slippe ut luft som samler seg øverst i vannrørsystemet. Regulator Regulatoren styrer en spesiell typer releer, kalt solid-state, som så igjen slipper igjennom strøm til elkolben. Denne typen releer tåler nærmest ubegrenset antall ut/innkoblinger, og de jobber lydløst. (De er ikke-mekaniske) På regulatoren settes ønsket temperatur. Temperaturen i elkassetten er den temperaturen som går ut til rørsløyfene. Det er av aller største viktighet at ikke denne temperaturen er for høy. Se egen side om hvordan regulatoren betjenes. Regulator er tilkoblet med ledning og mangepolet kontakt, og er meget enkel å skifte. Imidlertid må dette gjøres av autorisert personell, med mindre annet er avtalt med Varmetema. Overopphetingssikring Selve utløserknappen er plassert til venstre på innvendig hvite deksel, ca 15 cm fra toppen. (Denne fremkommer ikke av bildet) For å resette denne, må den sorte plasknotten skrues av. Med mindre overopphetingen skyldes at regulator er stilt for høyt, kan det tyde på alvorlig feil med sentralen om denne har løst ut. Autorisert personell må derfor kontaktes, for å få klarhet i hva som forårsaket overopphetingen. Fordelerstokk Denne komponenten fordeler vannet ut til de forskjellige sløyfer. Fordelerstokk har flowindikator og aktuator for styring av hver enkelt sløyfe. Tilkobling fra fordelerstokk mot gulvrør er ¾ Euroconus. Fordeleren er av fabrikat SBK, som forhandles av Rehau Norge AS 9

10 Monteringsanvisning Festebrakett monteres på vegg typisk 117 cm over gulv. Se målsatt tegning. Sørg for at underlaget som braketten skrus inn i har nødvendig styrke til å holde sentralens vekt. Sentralens vekt er 50 kg. Når brakett er montert løftes sentralen opp og inn på braketten. Det anbefales at sentralen festes med skruer i minst ett av hjørnene i tilegg til brakett. Dette for å unngå at den utilsiktet hektes av festebrakett. Sentralen kan monteres i eller utenpå vegg. Det er åpning i bakkant av sentralen for nedførsel av rør og kabler. Gulvarmerør som kommer ovenfra kan føres i bakkant og deretter opp i sentralen. Sentralen monteres typisk 25 cm opp fra gulvet. Dette kan tilpasses den enkelte installasjon. NB Viktig at rørene går lett opp til fordelerstokken. Hev sentralen opp hvis dette forenkler montasje av rør mot fordelerstokk. 10

11 Tekniske spesifikasjoner Modellbetegnelse Alfa Elkassett sentral Varmekapasitet kw 3, 6 eller 9 Overopphetingssikring C 90 grader Driftstermostat C grader Dimensjoner (H/B/D) mm 1150*550*280 Vekt kg 50 Volum Elkassett L 7 Tilkobling tur alternativ kilde - ¾ Tilkobling retur alternativ kilde - ¾ Tilkobling tappevann - ½ Tilkobling gulvvarmerør - ¾ Eurocon Volum ekspansjonkar L 7 11

12 Komponentliste Varmetema supportere reservedeler (VT). Komponent Fabrikat Pumpe Wilo 25/1-5 Ekspansjonskar VT 7,5 liter Sikkerhetsventil VT 3 Bar Regulator VT Omron 5CSV-Q1T-500 Overopphetingsvern TBU gr C Man resettbar. Varmeelement Norske Backer 6 kw Fordelerstokk SBK Luftepotte FAR ½ Ventiler CIM Kuleventil Kabinett Varmetema, spesialkonstruert Elkassett VT 7,5 liter rustfri Mikrobobleutskiller Fleksible slanger VT 1 Vertikal VFR ferdig slange 12

13 Skjema, elektriske koblinger 13

14 Tilkoblinger Gulvrør, tilkobling gjøres mot fordelerstokk i bunn av sentralen Euroconus ¾ er standard tilkoblingstype. Sentralen kan utstyres med Arjofloor fordeler Tappevann, fleksibel rustfri slange i topp av sentralen, tilkobling skjer mot kran. Det påhviler rørlegger å besørge at de gjeldende regler følges for tilkobling av denne type sentraler mot husets tappevannssystem. Strøm, Sentralen er tilrettelagt for både 230 V IT og 400 V TN-S anlegg. Ved 6 kw kolbe, trenges henholdsvis 3x16A eller 4x10A, ved 9 kw, 3x25A eller 4x16A. Sentralen skal alltid tilkobles kurs med jordfeilbryter, for rask utkobling om overopphetingsvernet skulle svikte. Mulighet for tilkobling mot alternativ energikilde. (Se skjema under.) Alfa sentralen kan kobles mot alle mulige alternative varmekilder, se skjema under for hovedprinsipper. Kontakt Varmetema for nærmere informasjon. 14

15 Innstilling av temperatur i elkassett Forklaring til symboler og display. Temperatur display Viser nåværende temperatur eller referansetemperaturen Output indikator Alarm indikator Mode key Avviks indikatorer Lyser når reguleringen er ON Alm 1 Lyser når alarm 1 er aktiv Alm 2 Lyser når alarm 2 er aktiv Med Modekey velges det mellom Setpunktmodus, alarmgrensemodus, og vanlig visningsmodus. Ved valg av turtemperatur, skal den stå i Setpunktmodus. Lysdiode over SP indikerer at den er i denne modus. Benytt piltastene for å justere denne opp og ned. Når regulatoren er i Alarmmodus, lyser diode over ALM. Her settes alarmgrensen på regulatoren, dvs hvor mange grader over referansetemperaturen som må til for at regulatoren skal gå i alarm. Denne innstillingen har ingen praktisk betydning dersom ikke sentralen har tilkoblet ekstrautstyr. Lyser når avviket mellom virkelig verdi og referanseverdien er større enn 1%. Lyser når avviket mellom virkelig verdi og referansetemperaturen er innen + - 1% Lyser når avviket mellom virkelig verdi og referansetemperaturen er mindre enn 1%. 15

16 Fylling og lufting av gulvvarmeanlegget Forberedelse Sentralen leveres med ratt for manuell åpning og lukking av ventilene på rød fordeler-stokk. Steng alle ventilene ved å skru til plastrattene med klokken. Steng strupeventilene på blå fordelerstokk for alle sløyfer ved å skru til disse med klokken. Steng kuleventilen for retur fordelingsstokken (den blå). Koble en slange til ventil med utløp som sitter til venstre på returfordeleren ved hjelp av en fordelerkobling. Åpne lufteskruen. Tappevann kobles til i toppen av sentralen. Her sitter det to kraner, tilbakeslagsventil og en fleksibel slange. Fylling og lufting av varmerør Fylling og lufting av anlegget gjøres i en operasjon. Det er viktig undere hele prosessen å holde øye med manometeret. Slik at trykket i anlegget ikke overskrider 2 bar. Ved 3 bar vil sikkerhetsventilen slå ut. Åpne vannpåfyllingsventilene og fyll opp anlegget til trykket når 2 bar. Steng så den en ventilen. Følgende skal gjøres for samtlige sløyfer. Gå systematisk igjennom: Åpne strupeventilen for sløyfen. Åpne stengeventilen for sløyfen. Vannet vil nå gå igjennom sløyfen og ut igjennom lufteslangen som er koblet til. Trykket vil synke på anlegget. Åpne vannpåfyllingsventilen slik at vannet skyller skikkelig igjennom sløyfen. Vent til det ikke kommer mere luft ut igjennom lufteslangen. Steng strupeventilen. Trykket i anlegget vil nå øke. Når trykket når 1,5-2 bar, steng vannpåfyllingsventilen. Steng stengeventilen. Start på nytt med neste sløyfe Når alle sløyfene er fylt med vann, og alle luftlommer er fjernet, må det besørges at elkasett, pumpehus osv også er fylt med vann. Får å sjekke dette, kan hendel på overtrykksventil betjenes. Husk å åpne stengeventilen mot returfordeler. 16

17 Innregulering av sløyfene Hver kurs på fordelerstokken har gjennomstrømningsindikator for full kontroll av gjennomstrømningen i den enkelte sløyfe. Gjennomstrømningen som den enkelte sløyfe skal ha, avhenger normalt av rørdimensjon og sløyfelengde. Dess lengre sløyfe, dess mer vann trenger den. I tabellen under viser vi noen verdier som vil være veiledende: Sløyfelengde: Liter/min ved 16/17 mm rør 0,9 1,3 1,8 2,2 2,6 3,1 3,5 Liter/min ved 20 mm rør 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,6 Vi anbefaler at sløyfelengde på 16 og 17 mm rør begrenses til ca 80 meter. For 20 mm rør kan lengden være opp mot 120 meter. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at skalaen på gjennomstrømningsindikatorene er begrenset oppad til 4,2 liter/min. Hva røravstand angår, anbefaler vi følgende: 16/17 mm 20 mm Bad 15-17cm Unngås Vindfang 20 cm Unngås Oppholdsrom 25 cm 30 cm Ved uttalt ønske om lavest mulig turtemperaturer, kan man gå ned på sløyfeavstand. Dette er spesielt aktuelt for å få best mulig virkningsgrad på varmepumper. 17

18 Ulike gulvsystemer Det finnes mange ulike gulvkonstruksjoner, med tilhørende løsninger for gulvvarme. Utfyllende informasjon om dette, må innhentes hos den enkelte leverandør. Vi vil imidlertid i dette dokument påpeke noen viktige momenter: Når rørene er innstøpt, bør overdekningen være minst 3 cm Ved bruk av aluminium varmefordelingsplater, er det av avgjørende betydning, at disse platene har direkte kontakt med undersiden av gulvet. Dersom det er luftspalte i mellom, blir varmeledningsmotstand så stor, at effekten faller drastisk Ved bruk av Silencio trefiberplater med spor, må rør med diffusjonssperre på utsiden (for eksempel Rautherm) ikke komme i kontakt med trefiberplatene. Dette kan avhjelpes ved å benytte plastfolie mellom rør og plater, spesielt viktig i svingene. Om ikke dette rådet følges, kan svært sjenerende knirk oppstå. Varmetema anbefaler å benytte varerør på tilførselsrør. Om dette ikke benyttes, vil det fort oppstå høye gulvtemperaturer over rørgatene, noe som kan gi skadelige uttørking av for eksempel parkett. 18

19 Garantiansvar Ved mottagelsen av varene må kjøper inspisere varen, og eventuelle feil og mangler må reklameres innen 2 måneder. Aksept av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Kan mangelen først oppdages etter montering og prøvekjøring, skal reklamasjon skje straks mangelen oppdages. Enhver reklamasjon må være fremsatt innen 5 år fra leveransedato. Selgeren er uten ansvar for eventuelle feil og mangler etter utløpet av nevnte frister. Feil og mangler som oppstår som følge av en eller flere av de følgende momenter, dekkes ikke: Feil montasje Manglende trykk/vann på anlegget Feilkobling fra elektrikker Modifikasjoner gjort av 3-part Feil lagring av sentral (Eksempelvis blitt utsatt for regn) Feil som følge av overspenninger fra nettet (dvs koblingsoverspenninger og lynnedslag) Varmetema dekker ikke følgeskader som for eksempelvis frostskader, ved feil i sentral. Det påhviler derfor enhver eier å ha oppsyn med anlegget, eventuelt installere varslingssystem. (se under opsjoner) Ved feil på sentral, skal alltid Varmetema kontaktes før utbedring settes i verk. Om eier av anlegget ved problemer sender bud på rørlegger/elektrikker uten at dette er samråd med oss, kan omkostninger til dette ikke påregnes å bli dekket av Varmetema. 19

20 Skjema for installatør Elektro tilkobling: Firma Navn Dato Tlf: VVS tilkobling Firma Navn Dato Tlf 20

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn Elvarme 2015 Lun og god varme med Beha 8 Miljøovner/varmepanel 10 Miljøovner med glassfront 12 Varmestyring 15 Stråleovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

Varme. Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp. Oppvarming

Varme. Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp. Oppvarming Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp Har du ett utendørs svømmebasseng eller en badestamp så vil man normalt ønske en form for tileggsvarme utover det naturen klarer å prestere på egenhånd.

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer