Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planomtale for kommuneplanen sin arealdel"

Transkript

1 UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet til planarbeidet. Areal som vert disponert til utbyggingsføremål skal ikkje kome i konflikt med verneinteresse til natur og kultur på land og i sjøen. Dersom utbygginga likevel kjem i konflikt med verneinteressene skal det gjennomførast avbøtande tiltak og utbyggingsinteressa skal bli vurdert som viktigare for samfunnet enn det som vert øydelagt ved utbygging. Kommuneplanen vil legge grunnlaget for eit bærekraftig samfunn 1

2 Innhald I. Innleiing...3 II. Planprosessen...4 III. Generelt om arealdelen til kommuneplanen...5 IV. Miljøvern i kommuneplanen (NV-1 til NV-12 Jf. Vedlegg XIX)...6 V. Landskapet på land og sjø...7 VI. Samferdsle og infrastruktur...10 VII. Næringsliv...15 VIII. Friluftsliv ( NV1 NV12 Jf vedlegg F1 F4 )...16 IX. Førebuing av venta utbygging i planperioden XI. Harøya og Finnøya...23 XII. Sandøya, Orta, Ona og Husøya...34 XIII. Havlandet ikkje busett øygard...39 XIV. Tiltak som er planlagt gjennomført i planperioden :...40 XV. Vedlegg A Retningsliner og føresegner til kommuneplanen sin arealdel...41 XVI. Vedlegg B Konsekvensutgreiing...41 XVII. Vedlegg C ROS analysar...41 XVIII. Vedlegg D Kultur og historie...41 XIX. Vedlegg E Landbruksplan...41 XX. Vedlegg F Naturgrunnlaget Biologisk mangfald Naturbase - Naturtype Naturbase - Artsregistrering Verneområder for natur og dyreliv...41 XXI. Vedlegg G - Skulevegen, - og vegnettet til gåande og syklande

3 I. Innleiing Plan- og bygningslova føresett at kommunen utarbeidar og vedtek kommuneplan. Kommuneplanen er delt i ein samfunnsdel og arealdel. Lova fastsett kva kommuneplanen skal ta stilling til og korleis planprosessen skal gjennomførast. Det er ei føresetnad at alle planvedtak er basert på ein open debatt der alle i kommunen kan delta. Statleg og regional mynde skal sikre at planframlegget er i samsvar med overordna regelverk og styring. Jf. Plan og bygningslova 11-1 og 11-2: Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Kongen kan gi forskrift om: a) innhold i generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, jf b) underformål av arealformål, jf og 12-5 c) behandling av kommuneplanen, jf til d) samordnet gjennomføring av samfunnsdelen av kommuneplan og økonomiplan etter kommuneloven, jf til Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommunedelplanar for tema eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder til Sandøy kommune vedtok oppstart av kommuneplanarbeidet Samfunnsdelen til kommuneplanen blei vedteken , K-sak 11/27. Samfunnsdelen legg føringar for prioriteringar i arealdelen. 3

4 II. Planprosessen Ei god gjennomføring av planprosessen tek tid, og skal inkludere alle som har interesser i det som vert planlagt. Plan- og bygningslova sett krav til planprosessen slik at alle innspel vert godt drøfta. Det skal leggast til rette for at barn og unge deltek i planprosessen. Rådmannen har laga framlegg til kommuneplankart og teksthefte. Kommunestyret har i to arbeidsmøter drøfta framlegget og gitt merknader. Jf. Referat frå arbeidmøte i Sandøy kommunestyre og Desse merknadene er tatt inn i tekstheftet i dei aktuelle avsnitta. Kommunestyret vil vedta offentleg høyring av kommuneplan for Sandøy når framlegget er klart. Planen vert då presentert for innbyggarane i kommunen som kan uttale seg til framlegget. Merknader som kjem inn vil bli drøfta, og kommunestyret vil ta stilling til kva som vert med i kommuneplanen. Planframlegget vil i tillegg bli sendt statleg og regional mynde og grannekommunane til høyring. Det vert gitt motsegn til dei delar av planen som ikkje stettar krava frå statleg og regional mynde og planen må endrast før kommunestyret kan gjere endeleg vedtak. Etter vedtak vert kommuneplanen eit lovleg styringsverktøy for offentleg mynde. Det er rekna med følgjande framdriftsplan for det vidare arbeidet med kommuneplanen: 1 Offentleg høyring: juni, juli, august Vedtak om planstrategi og drøfting av planframlegget september, oktober, november 3 Planvedtak desember

5 III. Generelt om arealdelen til kommuneplanen. Kommunestyret tek stilling til arealbruken i kommuneplanen for kvar valperiode, men tidshorisonten til planen er 12 år. Før arealdelen til kommuneplanen kan utarbeidast må oppgåvene som skal løysast vere avklart. Grunnlaget for arealbruken er mellom anna gitt i tidlegare reguleringsplanar, men utfordringa vert å avklare kva slag spørsmål som arealplanen skal ta stilling til, og kva dette kan føre til. Plankartet gjer greie for korleis areala i kommunen skal nyttast i dei neste 12 åra. Planen vert rullert kvart fjerde år, og det vil på den måten vere høve til justering av den kursen kommunestyret har vedtatt tidlegare. Ei justering av arealbruken kan og bli gjort med reguleringsplan, men ein må då gjere greie for konsekvensar og argumentere for at reguleringsplanen har ei betre løysing enn vedtatt kommuneplan. Kommuneplanen skal vurdere konsekvensen av dei endringane som planen opnar for. All utbygging vil skje på kostnad av kvaliteten som området hadde før utbygginga tok til. Ei konsekvensutgreiing (KU) gjer greie for om utbygginga vil vere eit større gode for samfunnet enn eksisterande bruk. Verdien til ubygde områder kan og vere stor. Kommuneplanen må ta vare på slike verdiar for kommande generasjonar. Kommuneplanen skal skape grunnlaget for eit trygt samfunn. Det vert utarbeidd risiko og sårbarheitanalyse (ROS analyse) for å ta stilling til korleis dette skal skje. ROS analysa tek tak i kva som kan øydeleggje det som vert bygd, samfunnet og omgjevnadene. Hovudmål for arealforvaltning og mønster for utbygging. 1. Hovudmål for arealforvaltning og utbygging (Jf. Vedtak samfunnsdelen K-sak 11/27) Positiv utvikling av folketalet, forvalte land- og sjøareal til beste for fellesskapet og den einskilde, og det skal gjennomførast ei open planprosess for kommuneplanen sin arealdel. 2. Delmål for arealforvaltning og utbygging (Jf. Vedtak samfunnsdelen K-sak 11/27) 15% auke i folketalet dei neste 10 åra. 10 nye bustader p.a. som medeltal Legge til rette for naust og hyttebygging knyta til småbåthamnene. Sikre strandsona som opent areal. Vern av dyrka og dyrkbar jord Utvikling av udyrka mark Utviklingspotensiale i bygdene Areal til næringsutvikling og bustadbygging Areal til friluftsliv, hamn, småbåtar og turisme. 5

6 IV. Miljøvern i kommuneplanen (NV-1 til NV-12 Jf. Vedlegg XIX) Dei største miljøutfordringane for arealplanlegginga er tilrettelegging for redusert utslepp av klimagassar, og tiltak for å hindre tap av biologisk mangfald. Utslepp av klimagassar skal reduserast ved satsing på fortetting av busetnaden rundt eksisterande infrastruktur. Dette kan redusere køyring til daglege gjeremål. Sikring av strandsona som verdifullt natur- og friluftsområde er særleg viktig. På grunn av CO2 utslepp vil det til dømes ikkje vere aktuelt å dyrke djupe myrar på Harøya. 1. Biologisk mangfald Det er viktig med auka kunnskap om mangfald av artar og naturtypar. Desse kan bergast med sterkare omsyn i arealplanlegginga. Direktoratet for naturforvaltning har registrert artsdata som vert lagt til grunn ved konsekvensutgreiing i planarbeidet. 2. Naturmangfald Naturmangfald vert definert som variasjonen av levande organismar (biologisk mangfald), landskap og geologiske tilhøve. Kommuneplanen vil sikre dei ubygde areala. Dette vil vere eit bidrag til å sikre mangfaldet i naturen. Gode kunnskapar om den sårbare naturen er avgjerande for evna til å ta vare på registrerte raudlisteartar. Kommuneplanen er basert på registrering og kartpresentasjon frå Direktoratet for naturforvaltning (DN) og fylkesmannen (FM). Fylkesmannen og kommunen har graderte registreringar av særleg sårbare artar (ikkje offentlege kart over sårbare artar). Kunnskapen om biologisk mangfald er registrert på heimesida til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Direktoratet for naturforvaltning. 6

7 Forskrift om konsekvensutgreiingar (KU) set eit generelt krav om KU ved utarbeiding av nye utbyggingsområde i kommuneplanen si arealdel. Eksisterande kunnskap vert nytta, men i enkelte høve kan feltarbeid vere naudsynt for å gje eit tilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag og til å fatte vedtak om endra arealbruk. 3. Klima Dei øydeleggjande naturkreftene i Sandøy er vind og bølgjer. Busetnad og aktivitetar i kommunen er tilpassa eit tradisjonelt vestlandsklima med skiftande ver, mykje vind og regn. Det er varsla meir vind og nedbør i åra som kjem og dette vil bli tatt med i vurdering av framtidige byggesaker ved sentrale standardkrav til bygningar, avlaup og vindskjermingstiltak. Høgare vasstand ved flo sjø vil bli tatt hand om ved fastsetting av ei minste høgd på 3 m over middelvasshøgda for nye bygg. Sandøy kommune har ingen elvar som kan gje flaum eller fjell der det kan kome større skred. Eksisterande bygg i strandsona kan i dag ligge utsett til. 4. Støy Fråvær av støy er ein vesentleg faktor for kvaliteten til bustad, frilufts- og rekreasjonsområda. Tilhøva for støy ved installasjon av t.d. vindmøller er vurdert i KU til plan. Område som i dag er fri for støypåverknad vert registrert i temaplan for friluftsliv og landbruk. V. Landskapet på land og sjø. Regionen har eit opent kystlandskap med mange øyer, holmar og vide utsyn. Sandøy kommune er ein rein kystkommune. Sandøy kommune har 872 øyar, holmar og skjer. 980 km² havland omkransar 20 km² tørrskodd land med ei samla kystline på 245 km. Mot vest ligg ein vernande skjergard som gir livd for storbåra, men og ein lunefull fallgard som berre dei mest sjøvante kan ta seg fram i. Ona og Husøya ligg lengst ut mot havet. Ona fyr er eit viktig landemerke og utsiktspunkt. All større og mindre utbygging vil endre på det opphavlege landskapet, og det må settes krav til utforming av ny utbygging, slik at dei endringar som skjer kan bli akseptert. Miljøkvalitetar i landskapet skal sikrast og utviklast gjennom auka kunnskap med ein bevisst arealpolitikk og planlegging. 1. Strandsona Ein stor del av landarealet til kommunen er strandsone. Strandsona skal bevarast som verdifullt natur- og friluftsområde, og ålmenta skal sikrast god tilgjenge, og det er dette arealet som er mest naturleg for utbygging. For Sandøy vert det difor særleg viktig å sikre strandsona ved regulering. Frå sentralt hald er det gitt sterke signal om 7

8 berre å nytte strandsona til naudsynte føremål og arealdelen til kommuneplanen fastsett generelt 100 m som byggegrense i strandsona. Plankartet syner ei byggegrense mot stranda i ubygde områder på 100 m. I områder med eksisterande busetnad vert byggegrensa sett i veggflata på sjøsida av bustaden. Det vert ikkje opna for innfyllande busetnad der kommuneplanen fastsett byggegrense mindre enn 100 m. Bustader og fritidsbustader skal ikkje byggast lågare enn 3 m over middelvasshøgda, og kommuneplanen vil fastsette 30 m strandsone i områder som vert disponert for utbygging, men dette gjeld ikkje for områder som nyttast til hamn og naust, der strandsona vert disponert til utbyggingsføremål. I strandsona for områda ved småhamnane (H-1 til H-13) er grensa sett til 0 10 m. Detaljert grense vert gitt i reguleringsplan. I strandsona nord for Morsund er grensa sett til maksimum 30 m, og grensa vert elles lagt på sjøsida av eksisterande busetnad. Detaljert grense vert gitt i reguleringsplan. Lyngneset må disponerast til friområde Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4 Huse) Gåsøya/Sæterøya: 1. Må sjå på mulege tilkomststadar (hamn) 2. Desse skulle få lov å ha kontrollert brenning av avfall. Mykje rart som kjem i fjøra, vanskeleg å frakte avfall vekk frå desse øyane. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4 Gåsøya/ Sæterøya) Alle småbåthamner må registrerast. Byggegrensa settast ved ytter- /sjøsida av eksisterande bustadar. (gjeld alle område på øya) Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 12 Andre kommentarar) 2. Sjøområder og øygarden utan busetnad Sandøy kommune er med i eit interkommunalt planarbeid for sjø og strandsonene i kommunane: Sula, Ålesund, Giske, Haram, Midsund og Sandøy. Kommuneplanen vil difor ikkje ta stilling til saker som skal løysast i den interkommunale planen. Kommuneplanen vil likevel ta med: bruk av sjøareala for ferjetrafikk og kysttrafikken Område disponert til vindmølleutbygging registrerte sjøareal for fiske med aktive reiskap registrerte oppdrettsanlegg verneområder Denne delen av kommunen har truleg eit stort potensiale for næringsutvikling innan tradisjonelt fiske og tilhøyrande nisjeaktivitet (kråkebollefangst og tarehausting til mat), reiseliv, lokalt rekreasjonsområde, bøljekraftanlegg og vindmølleutbygging. Det kan bli konflikt mellom nokre av desse bruksområda og dette må bli avklart i ROS og KU. 8

9 Må sjå på moglege tilkomststadar (hamn) Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 2 Gåsøya/ Sæterøya) 1. Oppdrettsfasilitetar bør vurderast aust og sør for Orta -? Tangenfjorden, Matløysefjorden Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 2 Orta) 3. Landbruk Landbruket står for 3 prosent av sysselsettinga i Sandøy kommune. Det blir utført ca. 24 årsverk direkte i landbruksproduksjon, av disse er ca. 20 årsverk i mjølkeproduksjon. I tillegg skaper kvart årsverk ein til to arbeidsplassar i andre næringar som bl.a. veterinærar, handverkarar, rådgivarar, handelsnæringa og ei rekke andre underleverandørar. Bønder i kommunen har ikkje satsa på vidareforedling og sal av gardsmat. Det dyrkast vel dekar jordbruksareal i Sandøy, som er gras til fôr og beitemark. Vidare er det store områder udyrka utmarksareal, som er rekreasjonsområde for Sandøys befolkning og levestad for mange viltartar som overvintrar. Landbruket disponerer på denne måten vel 25 prosent av kommunens landareal til produksjons- eller beiteareal, og skaper store verdi i form av mat, kulturlandskap og rekreasjon. Landbruksnæringa tek vare på kulturlandskapet og den opphavlege busetnaden. Det er difor naturleg å drøfte jordbruk og landskap i eit felles avsnitt (temaplan for friluftsliv og landbruk). På Harøya er det områder med grunnlendt myr som kan dyrkast. Jordbruket stenger for utviding av busetnaden i Steinshamn, men Finnøya kan ta imot meir utbygging og dempe presset på dyrka mark mot sør. Ei utbygging på Finnøya vil ta i bruk tidlegare jordbruksland, men dette er eit mindre og isolert landbruksareal. Det vert utarbeidd temaplan for landbruk som vil gjere greie for nydyrkingspotensialet og leplanting. Områder som vert øyremerka til landbruk er del av LNF arealet. Områder der det vert sett særlege krav til arealbruken vert markert som omsynssoner. 4. Steintak M-1 For utbygging av kommunen er det viktig med tilgang på stein og grus. I Sandøy er denne ressursen liten. Behovet for stein er til no dekt av spreidd uttak der det har vært høveleg å fjerne ein fjellnabb. Dette har etter kvart blitt øydeleggjande for landskapet. Behovet for høvlege steinmassar vil truleg auke. Det er viktig å ta vare på steinmassar frå tunnelarbeid og anleggsarbeid. Kommuneplanen har disponert areal som kan nyttast til steinuttak. Uttak av steinmassar skal skje innanfor dei rammene som vert sett i Minerallova og reguleringsplan. Lovverket sett strenge krav til uttak av steinmasser og reguleringsplanen vil fastsette istandsetting og etterbruk av området. Masseuttak Myklebust. For stor! Øydelegg fjellet Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 5 Myklebust) Plan for stein! Må gjennomførast Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 6 Andre kommentarar) 9

10 5. Kulturminne Kulturminna i kommunen er registrert og vert tatt omsyn til i samband med detaljplanlegginga. Registrerte kulturminner er vist på eige temakart. Stoda for kulturminna i kommunen er presentert i konsekvensutgreiinga til vindmølleparken Havsul 1. Kulturminna i kommunen er registrert av Møre og Romsdal fylkeskommune. Vedlegg D har liste for registrerte fornminne. VI. Samferdsle og infrastruktur Reguleringsplanen for FV Nordøyvegen er utarbeidd, og det viktigaste, nye tiltaket, i den framtidige kommuneplanen. 1. Veg Nordøyvegen vil endre trafikkforholda på Harøya i vesentleg grad. Neste store oppgåve er oppgraderinga av hovudvegen over Harøya med sanering og omlegging av mange private avkøyrsler. Vegen går heilt fram til hamna på Finnøy på ein smal hamnemolo. Hamnemoloen må utvidast slik at det vert breidde til to køyrefelt med gang og sykkelveg. Kommuneplanen vil sette opp ei prioritering for bygging av gang og sykkelvegar. Det vil ta lang tid å gjennomføre dette arbeidet, og byggast som fleire mindre tiltak. Det er registrert fem fylkesvegparsellar i Sandøy. Der FV 207 går gjennom Steinshamn vil vegen ha karakter av bygate og treng fortau på begge sider. Ny vegtrasé til Nordøyvegen hovudveg F1 og B10 kan vente til ein veit meir om Nordøyvegen Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og : (jf. Pkt 2, og 6 Myklebust) Ny vegtrasé til Nordøyvegen hovudveg Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og : (jf. Pkt 2, og 6 Røsok) Kommuneplanen skal ta med gang og sykkelveg knytt til FV som standardheving og lage ein trafikktryggingsplan for kommunen. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og : (jf. Pkt 2, og 3 Andre kommentarar) Nr Fylkesvegar Strekning: Standard/Tiltak FV658 Nordøyvegen Nytt vegprosjekt som vil knyte Finnøy og Harøy i Sandøy kommune til Haram kommune, og fastlandet. FV207 Myklebust - Finnøy ferjekai Eksisterande veg som treng standardheving for vegbreidde, eksisterande avkøyrsler, og gang og sykkelveg. 10

11 FV208 Harnes XFV207 - Morsund Eksisterande veg som treng standardheving for vegbreidde, eksisterande avkøyrsler, og gang og sykkelveg. FV210 Huse XFV207 - Eksisterande veg som treng standardheving for vegbreidde, eksisterande avkøyrsler, og gang og sykkelveg. FV211 Sandøya FV212 Ona Kommunen er i ferd med adressering, og dette arbeidet vil knyte alle næringseigedommar, bustader og fritidsbustader til gatenamn og husnummer. Kommunale vegar 1-48 Ona Ferjekai Husøya Husøya Orten Orten Husøyvågen,kort strekning 6/2, kort strekning rundt hamna hamn til gamle fergeleie Orten frå 2/8 til 2/22 Orten frå 2/22 til 2/15 Sandøya frå 3/78 til 3/30 Sandøya frå 3/172 til 3/85 Finnøya Finnøya Finnøya rundt Drågane Fagerhaugvegen Kråkhaugvegen Steinshamn Kravvikrysset til 7/201 Steinshamn Kvalstasjonsvegen frå Stinebakken til 8/171 Steinshamn Storneshuset til 8/18 Steinshamn Steinshamn Kroa til brannstasjonen Kroa til brannstasjonen Steinshamn brannstasjonen til 8/139 Steinshamn Steinshamn Frå 8/139 til Gjerdet Frå FV 207 til gamle bossplass i Måsvikremma Steinshamn Steinvågen frå 7/41 til 7/79 Steinshamn Steinvågen frå 7/66 til 7/154 Steinshamn Yngresheimen til Fjøshaugen Steinshamn Harneshaugen frå 7/165 til 8/164 Steinshamn Harneshaugen frå 7/156 til 8/164 Steinshamn Frå Gjerdet til 7/94 Steinshamn Frå Gjerdet til 7/94 Steinshamn Steinshamn Harnes Frå Yngresheimen til Sandøytunet Frå _Fv 207 til tannlegekontoret Gangevegen Harneskryss til Skulen 11

12 Huse Gangevegen Harneskryss til Skulen Huse Skulekrysset til Karihaugen Brunvoll Gamle Brunnvollsvegen Brunvoll Frå 10/33 til Remma Brunvoll Markja, frå 10/14 til 10/2 Morsundet Frå Klomra til Remma Brunvoll Frå Brevikkrysset til Remma Morsundet Frå Brevikkrysset til Remma Breivika/ Røsok Frå Brevikkrysset til Remma ( Berre gnr. 10 og 12.) Røsok Gamlevegen frå 13/61 til 13/78 Røsok Frå 13/61 til 13/80 Myklebust Skulen til Remma Myklebust Øvste remma frå 14/21 til 14/186 Myklebust Remma-Demma Myklebust Birkelund Handel til 14/180 Myklebust Frå 14/25 til 14/140 Myklebust Frå 14/39 til 14/ Ferjesamband Rute nr 22 - ferjesambandet mot sør frå Myklebust vert erstatta av Nordøyvegen. Rute nr 32 ferjesambandet frå Finnøy hamn til Orten, Sandøy, Ona og Småge vil halde fram. Dårleg vær kan hindre dette sambandet og det er særleg sambandet til Ona som er utsett. For å oppnå gode samband er det viktig med regelmessig kontroll og oppgradering av hamneforholda og kvaliteten til ferjemateriellet. 3. Drikkevatn Harøya og Finnøya er knyta til vassverk i Haram kommune. Det er planlagt bygging av høgdebasseng på Rekhaugen. Orta, har eige felles vassverk. Sandøya og Ona er knyta til vassleidning frå Finnøya. 4. Avlaup Kommunen ligg i eit område med gode avlaups resipientar. Det er bygd fleire avlaup for samla leidning til sjø. 5. EL, telefoni/data Kommunen har sjøkabel kopla til felles straumnett med Haram. På Harøy produserar 5 vindturbinar EL straum, men produksjonen er avhengig av straumtilførsel. Telefoni og data er knyta til link og fiberkabel. 12

13 6. Hovudmål: Samferdsle og infrastruktur (Jf. Vedtak samfunnsdelen K-sak 11/27) Sikre gode samferdsletilhøve og kommunaltekniske teneste Legge til rette for utbygging av gang og sykkelvegar ved nye reguleringsplanar Rundkøyring i Skulekrysset Legge til rette for trafikktryggleik Plan for gateljos i byggefelta Legge til rette for oppstart av Nordøyvegen Arbeide for eit godt kollektivtransporttilbod Sikre stabil tilførsel av drikkevatn Sanere eternitrøyr for drikkevatn. Bygge ut og heve standarden til drikkevassleidningane. Planlegge nytt høgdebasseng for drikkevatn Legge ytre EL line som jordkabel Bygge ut fiberoptisk nettverk Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og 24.01: Lage ein trafikktryggingsplan for kommunen. Ha inn gang- og sykkelveg knytt til FV som standardheving Tilrettelegging for camping/bobilar på Ona/Husøy Campingplass/hytter t.dl. + tømmestasjon for bobil/dusjservice Ny vegtrasé til Nordøyvegen hovudveg Gang- og sykkelveg knytt til FV skal være ein viktig del av arbeidet med standardheving av vegnettet. Det skal lagast ein trafikktryggingsplan for kommunen. 7. Hamner H-1 til H-13 Mål hamnene (Jf. Vedtak samfunnsdelen K-sak 11/27) Utvikle brukspotensialet i hamna Planlegge bruken av hamnene 8. Kommunale kaier Ona hamn H-8 Sandøy hamn H-7 Steinshamn hamn H-4 Myklebust hamn H.1 I alle disse hamnene, samt Finnøy hamn, (H-5) er det eigne (private) småbåtanlegg med gjestebrygger: Steinshamn H-4 Myklebust H-1 Finnøy H-5 Offentleg kai, privat taremottak, fiskerihamn Fritidsbåtar : privat anlegg, gjestebrygge Kommunal kai Ferjekai, fiskerihamn Fritidsbåtar: privat anlegg, gjestebrygge og hurtigbåtkai Ferjekai, fiskerihamn, Fritidsbåtar: privat anlegg, gjestebrygge Det er behov for ombygging av hamnemolo for å betre tilkomsten for større skip. Nordøyvegen vil føre til nedlegging av ferjehamna. Nordøyvegen vil gje areal ved ferjekaia til industri/ næringsutvikling. Potensiale for utbygging til fritidsbåtar og reiselivsnæring Røsok H-2 Fritidsbåtar Potensiale for utbygging til fritidsbåtar 13

14 Morsund H-3 Fritidsbåtar: privat anlegg Lite potensial for utviding av hamna Orta H-6 Ferjekai, fiskerihamn, Potensiale for utbygging til fritidsbåtar og Fritidsbåtar: privat anlegg reiselivsnæring Kommunal kai, ferjekai, fiskerihamn Potensiale for utbygging til fritidsbåtar og Sandøy H-7 Fritidsbåtar: privat anlegg reiselivsnæring (Hamnevågen) Utbyggingsprosjekt i reguleringsframlegg Ona H-8 Kommunal kai, ferjekai, fiskerihamn Potensiale for utbygging til fritidsbåtar og Fritidsbåtar: privat anlegg, gjestebrygge reiselivsnæring Myklebust H-9 Ny småbåthamn ved området F1 Brunvoll H-10 To små private småbåthamnar Steinshamn H-11 Sandøya Sjåberget H-12 PE-hamna på Husøya H-13 Areal for utviding av hamneanlegget på yttersida av eksisterande molo med veg til Finnøya Hamn i samband med fritidsbusetnad (B Hamn i samband med fritidsbusetnad Sandøy kommune har fleire små og gode hamner. Fleire kan utviklast, med auka kapasitet for båtar i sjø, og for opplag på land. Områda ved hamna kan nyttast til fritidsbustader og bustader. Ei slik utbygging vil krevje områderegulering/ detaljregulering for å sikre god utnytting og utforming. Ved å nytte utbyggingspotensialet ved hamnene kan utbyggingspresset andre stader i strandsona bli redusert. Småbåthamner ved sjøen og vinterlagringsplassar utanfor strandsona er i dag vurdert som den beste løysinga for oppbevaring av båtar. Nye småbåthamner må byggast utan store inngrep i landskapet eller i sjøen, og få enkel tilkomst frå landsida med naturleg skjerming for vêr og stor sjø. Fiskerihamnar i kommunen nyttast i hovudsak til fritidsbåtar, men bruken av slike hamner er ofte klausulert for fiskeri og fiskerirelatert verksemd, som kan ekskludere anna bruk. Kystverket som administrerar avtalene for bruk av hamnene har starta ein prosess for fristilling av hamnene, men dette vil krevje at andre overtek administrasjon og vedlikehald av hamna og hamnemoloane. Dette kan vere kommunen, eller private, men det er viktig at hamnene i framtida vert opne for alle. Kapasiteten til hamnene sett grenser, og det er derfor viktig med regulering som sikrar felles og private behov, som t.d. behovet til fiskerinæringa, gjestebrygge, plass for fritidsbåtar og lokale fritidsbåtar. Ved regulering kan delar av fritidshamnene nyttast til utleigehytter og båtplassar for reiselivsnæringa. Areal på land må ha kapasitet til vinteropplag for båtar. Dersom nokre hamner vert utvida kan fleire hamner auke kapasiteten. Det er naturleg med naust knyta til fritidshamna. Kommuneplanen skil mellom naust og fritidshus. Steinshamn må byggast om slik at hamna kan ta imot større fartøy. Dette kan skje ved ombygging av molo eller bygging av kai på yttersiden av eksisterande molo. Naust 14

15 Ved fortetting eller utviding av eksisterande naustmiljø må det visast omsyn til strandsoneverdiane knytt til landskap, natur, friluftsliv og allmenn ferdsel. 9. Landingsstad for helikopter Det er sett av eigna stad for landing av helikopter på Ona, Sandøy, Orta og Harøya. Landingsstaden skal stette krava til helikopterlandingsplass for ambulansetransport. 10. Vindmøllene ( N-3 ) Det er sett av plass på Harøya til vindmølller for produksjon av elektrisk kraft. Det er i tillegg disponert eit stort areal i sjøen vest om Harøya til ei større utbygging. (Havsul1) VII. Næringsliv. Kommunen har om lag 1300 innbyggjarar.dei fleste bur på Harøya og Finnøya. På Sandøya, Ona og Orta er det mindre busetnad. Kommunen har framtidsretta verksemder som er leiande i verda innan sitt område og eit levande lokalsamfunn. Kommunen har venteleg eit stort potensiale for vidare utvikling av reiselivsnæringa. Dette er ei oppstilling over dei største private selskapa i kommunen i området Harøya og Finnøya. I tillegg fins det ein underskog av små personlege selskap med få eller ingen tilsette eller omsetning i same område, som ikkje er tatt med. Gardsbruk er heller ikkje tatt med. NB! Dersom lista inneheld feil, eller manglar vennligst gje melding. Bygg og anlegg Steinshamn Rømo AS: avdeling av rørleggarforretning Finnøy Resa Maskin AS bygge- og anleggsvirksomheit Myklebust Terje Myklebust AS bygge- og anleggsvirksomheit Myklebust Myklebust Trevare AS: (www.myklebusttrevare.no) entreprenør for bygging av hus handel av trelast Daglegvare Steinshamn Coop Harøy: daglegvarehandel Steinshamn Bunnpris Harøy: daglegvarehandel Myklebust Joker Birkelund: Daglegvarehandel og sal av bensin og diesel Sandøy L/L Sandøy Handelslag Daglegvarehandel Fiskerirelatert verksemd Myklebust Myklebust Trading AS: (www.hvalprodukter.no) fiskeri og kvalfangst med båten M/S Kato. produksjon på land av produkt basert på kvalfangsten Handel Huse Bil og Handel AS: Bilverkstad og sal av bensin og diesel Steinshamn Harøy Blomster: Blomsterbutikk (www.24ic.com/haroyblomster) Ona Onakalven keramikkverkstad verkstad og utsal av keramikk 15

16 Ona Brun og blå verkstad og utsal av keramikk Maritim industri Steinshamn I.P. Huse AS: ( produsent av vinsjar til skips- og oljeindustrien Steinshamn Nils S. Hansen Mek. Verksted: (www.nshmek.no) produksjon av MOB-båtar reperasjonsarbeid og sal av bunkersolje Finnøy Finnøy Gear & Propeller AS: produksjon av skipsgear og propellar ( Myklebust Erling Myklebust Mek. Verksted: produserar m.m. manøversystem til båtar Steinshamn Iris Garnmontering: produksjon av fiskegarn til fiskeflåten Rederi Rostein AS: (www.rostein.no) brønnbåtrederi Vonar AS: fiskebåtrederi Kato AS: fiskebåtrederi/kvalfangst Harto AS: fiskebåtrederi Reiseliv Myklebust Nybøen Feriesenter: reiselivsverksemd (www.nyboen.com) Steinshamn Øya Pub og restaurant: kiosk, gatekjøkken og kafé, Pub og overnatting Finnøy Ona & Finnøy Havstuer AS: restaurant & pub og hotel Tenesteyting Steinshamn Totalservice AS: rengjeringstenester og vikarbyrå Huse Slettebakk Vaskeri AS: vask av arbeidstøy m.m. Steinshamn Sparebanken Møre: (www.sbm.no) bankfilial Steinshamn Randis Hårstue: frisør Transport Steinshamn Nye Harøy Taxi: taxitenester med bil Steinshamn Øyvon AS: ambulansebåttenester og charter Steinshamn Harøy Dykkerservice: Skyssbåten Størkå III VIII. Friluftsliv ( NV1 NV12 Jf vedlegg F1 F4 ) Friluftsliv er eit fellesgode som må sikrast som kjelde til god livskvalitet, auka trivsel, betre folkehelse og berekraftig utvikling. Sjøområda er det største og viktigaste friluftsområdet i kommunen. Områder som er verna vert i kommuneplanen markert som omsynssonar. Kommunen har eit godt grunnlag for eit variert friluftsliv.dette er ein vesentleg føresetnad for utvikling av reiselivet. Utbygging av helseløype og turstiar skal så langt som råd dekke krava om universell utforming. Utbygging av fritidshus må ta omsyn til eit sårbart og verneverdig kultur og naturlandskap. Kommuneplanen har gitt plass til eit utbygging av 120 nye hytter i løpet av planperioden. Turstiar og helseløyper som vert bygd skal tilfredsstille krav til universell utforming. Kommuneplanen skal finne plass til ei utendørs skytebane, for leirdueskyting, jaktskyting etc. Skyttarklubben må stå for utbygginga. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4, og 5 Andre kommentarar) 16

17 IX. Førebuing av venta utbygging i planperioden Det er vedtatt ei rekkje reguleringsplanar som langt på veg dekker etterspørselen av bustadtomter. I kommunen ligg det godt til rette for utvikling av tenestetilbod basert på reiselivsnæringa og fritidsbåtar. Ein kan vente auka utvikling innan reiselivet. Utbygginga av hamn og tenestetilbod for fritidsbåtar kan samordnast med fritidsbustader i framtidige reguleringsplanar. Det er sett av plass til utviding av eksisterande industri og til ny verksemd. Ved oppgradering av planen for Steinshamn kan det leggast til rette for plass til privat tenestetilbod og forretningar. Samfunnsdelen til kommuneplanen fastsett ei utbygging i planperioden av 10 bustader pr. år eller 120 bustader. Det vert rekna med tilsvarande 120 fritidsbustader i same periode. 1. Reguleringsplanar pr (Desse planene vert ikkje endra av kommuneplanen - jf kommuneplanvedtekt for status til vedtekne reguleringsplanar) Godkjende reguleringsplanar Godkj. dato Planid. Haugane Endring Haugane - Friområde til bustadområde Myklebust hamne- og industriområde Endring Haugane og Myklebust hamneområde Myklebust I Endring Myklebust I, gangveg Skaret Røsok Endring Røsok Røsok vest Hyttefelt Breivika Smihaugen Jonsmarka Skuleområdet Skuleområdet frå landbruk til bustadtomter Storhaugberget Reguleringsendring Storhaugberget Langgåshaugen Steinshamn Endring Steinshamn Gangveg Kravika Vassbethaugen Steinshamn, gangveg Steinshamn - skulen Endring Steinshamn - Arealet mellom Coop og Havgula Endring Steinshamn - Sandøytunet Steinshamn hamneområde Endring Steinshamn hamneomr. - Vegomlegging I.P

18 Huse Endring Steinshamn hamneomr. - Arealbruk og Føresegner Endring Nedre Steinshamn Finnøy hamneområde Endring Finnøy hamneområde N3 - flytenaust Endring Finnøy hamneområde - naustområde N Storhaugen Finnøy Endring Storhaugen Steinbrotet, Finnøy Langhaugane Ona/Husøy Endring Husøyvågen og kringliggande areal m/føres Endring Husøya - område for fritidsbustader Steinshamn -Måsvikremma syd 2. Sentrum Den største busetnaden i kommunen er samla i Steinshamn, og her har kommunen samla aldersbustader, sjukeheim, rådhus og detaljhandel. I tillegg kjem verksemda I.P. Huse, - og anna næringsliv. Hamna i Steinshamn og på Finnøy har god plass til dei lokale fritidsbåtane inkludert gjestebrygger og det er ønskjeleg å utvide hamnekapasiteten. 3. Mål for kommunesenteret (Jf. Vedtak samfunnsdelen K-sak 11/27) Legge til rette for sentrumsutvikling Utvikle sentrumsplan (justere og oppgradere reguleringsplanen) Plass til kollektivtransport Plass til gåande Plass til service og butikktilbod Utvikle gode møteplassar 4. Industri I.P. Huse er den store verksemda i kommunen. Det er viktig at kommuneplanen sett av tilstrekkeleg areal til denne verksemda som har skapt grunnlag i Sandøy kommune for privat tenesteyting, og for ein vesentleg del av busetnaden i kommunen. Det er eit mål å legge tilhøva til rette for utvikling av alle små som store næringsverksemder i kommunen. 18

19 5. Vindmøller til havs Havsul 1 er eit stort utbyggingsprospekt vest om Harøya. Det er rekna med store positive ringverknader av denne utbygginga. Utbyggingsprospektet for vindmøllene sett frå Harøyburet. Den planlagde vindparken Havsul I er lokalisert offshore utanfor Harøya i Sandøy kommune. Møre og Romsdal, arealet er på ca. 49 km². Arealet til vindparken ligg i eit grunt sjøområde. 19

20 6. Bustadbygging B-1 til B-18 Samfunnsdelen gjev ei rekke føringar for utforming av kommuneplanen sin arealdel. Det er gitt tydelige signal om konsentrasjon av bustader, forretning og sørvistilbod til Steinshamn. Det vil likevel vere aktuelt med bustadbygging andre stader i kommunen, - mellom eksisterande bustader. Kommuneplanen skal gje plass til 15% utvikling i folketalet dei neste 10 åra. Bustadbygginga vil bli 10 bustader p.a. som medeltal. Steinshamn som kommunalt sentrum skal styrkast. Steinshamn kan fungere som regionalt senter når Nordøyvegen vert realisert. Det vil vere ei føremonn å samle busetnaden omkring sentrale tenestetilbodet og arbeidsplassar i kommunen. Avstandane på Harøya og Finnøya er små. Betre trafikkdifferensiering med utbygde gang og sykkelvegar kan legge til rette for busetnad fleire stader i kommunen. Det vert rekna med størst busetnad på Finnøy og nordre del av Harøy. I andre delar av kommunen er det lagt til rette for bustadbygging i dei regulerte bustadfelta. I tillegg gjev kommuneplanen på vilkår høve til fortetting av eksisterande eldre busetnad: Når det skal frådelast tomter, eller byggast, vert det stilt krav om reguleringsplan. Busetnad utanfor dei disponerte (regulerte) områda skal berre skje i samanheng med eksisterande busetnad. Der det ikkje ligg føre tilfredsstillande kommunalteknisk infrastruktur pliktar utbyggar å legge til rette med tilkopling frå grannar slik at eit samla område får tilfredstillande veg, vatn og kloakkløysing. Dersom nokon ynskjer å bygge utanom regulert område skal kommunen stille seg positiv til dette, men byggar må dekke utgiftene sjølve. 20

21 Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 7 Andre kommentarar) Programerklæring utvide eksisterande utbygging med 2 3 hus? Ev. nye tilkoplingar (kloakk mv.) ha nok kapasitet til å ivareta også etterspurnad frå andre hus/bustad Andre tiltenkte område kan regulerast dersom etterspurnad skal melde seg, både privat og kommunalt. Måsvikremma byggefelt, byggefelt på Røsok og byggefelt på Myklebust er dei tre felta kommunen bør gå inn for å regulere ( B1, B10 og B11) for framtida. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 8, 9, og 11 Andre kommentarar) 7. I planperioden vil kommuneplanen legge til rette for ei deling av bustadbygginga med : Stad Planlagde/Ledige tomter Venta årleg utbygging Steinshamn og på Finnøy 90 7 Myklebust, Røsok, Morsund/ Brunvoll/ Huse/ Nordheim 40 3 Det stipulerte tomtebehover p.a. er på 10 bustader. Arealbehovet for 10 bustader vert om lag 15 daa når veg og fellesareal vert tatt med. Kommuneplanen har lagt ut eit langt større areal til bustadbygging enn det ein vil nytte i planperioden ( ). Dette vil i nokon grad gje friheit til val av bustadtomt, men utbyggarane skal dekke kostnadene til infrastruktur og det er derfor viktig å prioritere utbygginga med krav til rekkefølgje for utbygginga.(jf. Kommuneplanføresegnene) På øyane Ona og Husøya, Sandøya og Orta vil truleg folketalet minke etterkvart, og i kommuneplanen vert det ikkje stimulert til auka busetnad, men det er viktig å sikre ein god bukvalitet for folk på øyane. Nye bustader skal leggast i tilknyting til eksisterande busetnad. Utbygging av teknisk infrastruktur (veg, vatn, avlaup, EL/data) krev store investeringar som skal delast på bustadene i feltet. Før eit nytt område kan opnast for utbygging må teknisk infrastruktur vere på plass. Nye bustadfelt må så langt det er praktisk og økonomisk rett koplast til utbygging og standardheving av teknisk infrastruktur i tilgrensande eksisterande busetnad. 21

22 Stad Merknad Areal B-1 Steinshamn - Regulert ( 80 daa) 27 bustadtomter og daa Måsvikremma syd områder for konsentrert busetnad ( 8 daa ) B-2 Steinshamn - 13 daa Harneshaug B-3 Steinshamn - Gjerde B-4 Steinshamn - Harnes 7 daa B-5 Steinshamn -Kravika Området ligg lågare enn kote 5 59 daa B-6 Finnøy 117 daa B-7 Finnøy 34,5 daa B-8 Myklebust - Haugane 27,5 daa B-9 Myklebust - Rekhaugen 51,5 daa B-10 Myklebust Det er registrert fornminne i området 71,5 daa B-11 Røsok 71,5 daa B-12 Morsund 15,5 daa B-13 Morsund - Smihaugen Regulert 17,5 daa B-14 Karihaugen 33,5 daa B-15 Huse 72,7 daa B-16 Nordheim 39,7 daa B-17 Orta Innfyllande utbygging/ 149 daa fritidsbusetnad/ reiseliv B-18 Sandøya Innfyllande utbygging/ 120 daa fritidsbusetnad/ reiseliv B-19 Ona og Husøya Innfyllande utbygging/ fritidsbusetnad/ reiseliv ( alt areal er regulert ) C-1 Morsund Campingplass 42 daa Stipulert areal til disposisjon for bustadbygging 1100 daa B1, B10 og B11 bør prioriterast for regulering og utbygging. Det kan etter kvart bli aktuelt, i privat eller offentleg regi, å starte regulering av andre utbyggingsområder når utbyggingsbehovet aukar. Fritidsbusetnad F-1 F-3 Det er eit nasjonalt mål at fritidsbusetnad ikkje skal redusere store samanhengande naturområde, viktige naturverdiar, kulturmiljø og verdifulle landskap. Fritidsbusetnaden skal i kommuneplanen lokaliserast og utformast med vekt på dette. Fritidsbusetnad kan bli integrert i eksisterande bygningsmiljø knyta til fritidshamnene, men det er ikkje ønskjeleg med samanblanding i den faste busetnaden. Det skal ikkje byggast ut meir enn 10 fritidshus p.a. som eit medeltal for planperioden, og all utbygging skal skje på grunnlag av reguleringsplan. 22

23 og ved dei små hamnene. I nord ligg kommunesenteret Steinshamn med tyngdepunktet for busettinga i kommunen. Ein molo med smal bilveg føyer Harøya saman med Finnøya. Frå Finnøya er det ferjesamband med øyane Orta, Sandøya og Ona, og vidare til Småge i Aukra kommune. Frå vest er Harøya skjerma av ein låg skjergard med Uksnøya heilt i sør. Finnøya og Harøya er låge, men med eit mindre fjell i sør på Harøya -(Harøyburet). Delar av dei djupe myrane er verna. Grunnlendte myrer kan nyttast til nydyrking. Vestsida av Finnøya er disponert som vernesone for fugl og dyreliv. Dyre og fuglelivet er verna i sjøareala og delar av strandsona på austsida av Harøya. Dei registrerte verneområda kjem tett på områda som er aktuelle til utbyggingsføremål for Steinshamn og Finnøya. Dette verneområdet (NV1) sett jaktrestriksjonar, men sett ikkje restriksjonar på bruk av arealet til utbyggingsføremål. Innanfor NV1 ligg det to områder (NV2 og NV3) med sterkare restriksjonar for bruk. Kommuneplanen skal gje plass til 120 bustader fram til Avstandane på Harøya er små. Turen Myklebust til Steinshamn er om lag 7 km og tar om lag ni minutt med bil. Det er 5 km frå Finnøya hamn og 3 km frå Morsund til Harøy barne og ungdomsskule på Huse. Harøya og Finnøya er flate og det ligg godt til rette for sykling. For å sikre trygg skuleveg og redusere bruken av bil på korte avstandar er det er behov for utbygging av gang og sykkelvegar langs eksisterande fylkesvegar og kommunale vegar. Detaljplanlegging og utbygging av desse vegane kan settast i verk før Nordøyvegen har blitt bygd fram til Harøya. Det er behov for vidareføring av Nordøyvegen frå Røsok til Steinshamn, og vidare til ferjekaia på Finnøy. 24

24 Registrerte fornminner Jf. heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune - Kultur Vedtekne reguleringsplanar Planident Status ubygd areal Haugane (1+1)-20 daa Endring Haugane Utbygd Myklebust hamne og Utbygd industriområde Endring Haugane og Utbygd Myklebust hamneområde Myklebust I Endring Myklebust gangveg Utbygd B-8 Myklebust - Haugane Bør bli utvida til bustadføremål. 12,8 daa Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 3, og 9 - Myklebust) B-9 Myklebust - Rekhaugen Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 8 - Myklebust) B-10 Myklebust Vert vurdert seinare, etter avklaring av Nordøyvegtraseen. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 2, og 6- Myklebust) NB! Fornminneregistreringer F-1 Myklebust hyttefelt Vert vurdert seinare, etter avklaring av Nordøyvegtraseen. Området bør nyttast til bustader framom fritidsbusetnad. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 1 og 7- Myklebust) NB! Fornminneregistreringer H-1 Myklebust hamn Legge til rette for større næringsområde i sentrum. Mangel på næringsareal behov for utviding av næringsareal langs vegen ved Myklebust Trevare Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4 - Myklebust) Som ei følgje av Nordøyvegen stansar ferjetrafikken til Myklebust hamn. Hamna kan bli nytta i samband med næringsutvikling i samabnd med regulert næringsareal på land, 26

25 Registrerte fornminner Jf. heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune - Kultur Vedtekne reguleringsplanar: Planident Status ubygd areal Karihaugen - Huse Jonsmarka Skuleområdet Treng utviding Skuleområdet frå landbruk til bustadtomter Sum eksisterande regulering 21 B-14 Karihaugen Arealet må bli redusert. 15 Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 2 Huse) B-15 Huse Arealet treng ikkje nyttast no. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4 Huse) Lyngneset Jf. Merknader frå kommunestyret sitt Friområde arbeidsmøte og (Pkt 3 Huse) B-16 Nordheim Arealet bør kunne nyttast til Camping. Camping Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 1 Nordheim) B-17 Nordheim Arealet treng ikkje nyttast no. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 2 Nordheim) G-1 Gravplass sør G-2 Gravplass ved kyrkja 30

26 Registrerte fornminner Jf. heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune Kultur Stad Merknad Areal Vedtekne reguleringsplanar Planident Status ubygd areal Storhaugberget Utbygd Reguleringsendring Storhaugberget Langåshaugen Utbygd Steinshamn Endring Steinshamn Gangveg Kravika Vassbethaugen Steinshamn gangveg til skulen Stad Merknad Areal Endring Steinshamn Coop Havgula Endring Steinshamn Sandøytunet Steinshamn hamneområde Endring Steinshamn hamneområde Vegomlegging I.P. Huse Endring Steinshamn hamneområde Endring nedre Steinshamn B-1 Steinshamn - Under regulering: områder 8 daa for 114 daa Måsvikremma syd konsentrert småhus Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4, og 6 Steinshamn) B-2 Steinshamn - Harneshaug Kan delvis byggast ut, deling langs bytet. 25 daa 32

27 Vedtekne reguleringsplanar: Planident Status ubygd areal Finnøy Finnøy hamneområde Endring Finnøy hamneområde N3 flytenaust Endring Finnøy hamneområde N Storhaugen Finnøy Utbygd Endring Storhaugen Steinbrot Finnøy Utbygd Langhaugane (5 + 22) XII. Sandøya, Orta, Ona og Husøya Øyane har ferjesamband til Finnøya og Småge i Aukra kommune. For busette på øyane er det viktig med trygg regelmessig ferjetrafikk. Det er lite truleg at folketalet vil auke i denne delen av kommunen. Øyane har jordbruk, men det er vanskeleg å halde fram med mjølkeproduksjon, - som krev god kommunikasjon. Det vert vanskeleg å halde oppe godt ferjesamband og offentlege tenester når den faste busetnaden vert redusert. Dersom ein vil møte dette problemet med større satsing på reiseliv kan dette etter kvart få eit omfang som kan gje grunnlag for krav om auka offentlege tenester og oppgåver. Dersom det vert satsa på reiselivsnæringa er det viktig at særpreget til øyane vert respektert. Det er det opne ubygde landskapet, med plante og dyrelivet som er sårbart og verneverdig. Busetnaden knyta til jordbruk og fiske har kulturhistoriske og miljømessige kvalitet som bør bli tatt vare på. Det vil ikkje vere bra med ei ope spreidd hyttebusetnad. Det vil bli sett same krav om regulering og KU ved utbygging på øyane som i resten av kommunen. Det vert planlagt landingsplass for ambulansehelikopter. B-18: Orta Innfyllande utbygging 1. Oppdrettsfasilitetar bør vurderast aust og sør for Orta -? Tangenfjorden, Matløysefjorden 2. Område for hyttebygging på Orta Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 3 Steinshamn) B-19: Sandøya Innfyllande utbygging 1. Areal til næringsbygg 2. Standardheving for vegane på Sandøya 3. Tilrettelegging for camping/bobilar 4. Vurder å ta ut fiskerirelatert formål på Sandøya. Kaia, hamneområdet bør bli kommunal og leggast til rette for hytter/fritidsboliger 34

28 Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 3 Steinshamn) B-20: Ona/ Husøya Innfyllande utbygging 1. Standardheving for vegane på Ona/Husøya 2. Tilrettelegging for camping/bobilar på Ona/Husøya Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 3 Steinshamn) Gåsøya/ Sætreøya Må sjå på mulege tilkomststadar (hamn) Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 3 Steinshamn) Desse skulle få lov å ha kontrollert brenning av avfall. Mykje rart som kjem i fjøra, vanskeleg å frakte avfall vekk frå desse øyane. Vedtekne reguleringsplanar Planident Status ubygd areal Ona/Husøya hyttetomter Endring Husøyvågen og kringliggande areal m/føres Endr. Husøya - område for fritidsbustader hyttetomter 35

29 XIV. Tiltak som er planlagt gjennomført i planperioden : 1. Kommunale tiltak: Regulering og tilrettelegging for bustadtomter Regulering og utbygging av gang og sykkelvegar Regulering og utbygging av sentrumsområdet Regulere areal for uttak av stein og kult til utbyggingsføremål Regulering for utvikling av hamnane i kommunen Legge til rette for helikopterlandingsplass på alle øyene 2. Regionale prosjekter: Nordøyvegen Oppgradering av FV 207 fram til Finnøy Ferjekai Utbetring av Steinshamn for mottak av større fartøy (Flytting av hamnemolo for endra innsegling til Steinshamn) 3. Store private utbyggingsprosjekt: Havsul 1 Planlagt utviding av industriareal i Steinshamn 40

30 XV. Vedlegg A Retningsliner og føresegner til kommuneplanen sin arealdel Føresegner og retningsliner til kommuneplanen sin arealdel vert vedtatt som styrande reglar for bruken av areala i kommunen og er saman med kommuneplankartet juridisk bindande.føresegnene er lagt ved i eige hefte. XVI. Vedlegg B Konsekvensutgreiing XVII. Naturmangfaldlova fastsett kva verdiar som skal sikrast gjennom kommunal planlegging. All utbygging vil endre vilkåra og øydelegge den opphavlege naturen. Ny bruk av områda skal ha kvalitetar som er betre enn det som vert øydelagt. Konsekvensutgreiinga vert ført på eigne skjema. Vedlegg C ROS analysar Kommuneplanen skal legge til rette for utbygging av eit trygt samfunn. Det er viktig å legge til rette for ei god organisering av tiltak før ulukka har skjedd. Det er viktig å ha oversikt for hendingar som har skjedd og som truleg kan skje. Det er viktig å sikre stader der det trulig kan skje ulukke. ROS - analyse vert ført i eigen rapport på eigne skjema. Det er utarbeidd ei overordna ROS analyse for kommuneplanen. I tillegg kjem kommunen sin kriseplan med ROS analyse for ulike tiltak og objekt som er tilstade i kommunen. ROS analysa som er del av Kommuneplanen gjev ei vurdering knyta til klima, stigande havnivå og den sårbare naturen. XVIII. XIX. XX. Vedlegg D Kultur og historie Vedlegg E Landbruksplan Vedlegg F Naturgrunnlaget 1. Biologisk mangfald 2. Naturbase - Naturtype 3. Naturbase - Artsregistrering 4. Verneområder for natur og dyreliv XXI. Vedlegg G - Skulevegen, - og vegnettet til gåande og syklande 41

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet til planarbeidet.

Detaljer

UTKAST NOVEMBER 2012

UTKAST NOVEMBER 2012 UTKAST NOVEMBER 2012 Teksthefte til kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet til

Detaljer

KONSEKVENSUTGREIING FOR NYE OG ELDRE, IKKJE UTBYGDE, UTBYGGINGSAREAL (KU)

KONSEKVENSUTGREIING FOR NYE OG ELDRE, IKKJE UTBYGDE, UTBYGGINGSAREAL (KU) UTKAST mai 2013 XVI - Vedlegg B til planomtale av kommuneplanen sin del KONSEKVENSUTGREIING FOR NYE OG ELDRE, IKKJE UTBYGDE, UTBYGGINGSAREAL (KU) 1 Innhald 1.0 KONSEKVENSUTGREIING FOR NYE UTBYGGINGSAREAL...3

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Vedlegg 2, del II Sundvor Lygrepollen Hytte 11 Hytte 15 Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Friluftsområde(badeplass) 17 Hytte 41 Hytte 15 vert ikkje vurdert nærare, innspelet gjeld ombygging til rorbu,

Detaljer

Mai 2013 Utkast. Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel. XV vedlegg A Føresegner og retningsliner

Mai 2013 Utkast. Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel. XV vedlegg A Føresegner og retningsliner Mai 2013 Utkast Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel 2013 2025 XV vedlegg A Føresegner og retningsliner Innhald 1.0 Generelt... 3 2.0 Generelle føresegner (PBL 11-9)... 3 2.1 Krav om reguleringsplan

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Vedlegg 2, del I. Kolleid

Vedlegg 2, del I. Kolleid Vedlegg 2, del I Kartbilder frå nord, via Boga, Hafskor, Eikelandsosen, Hålandsdalen og sævareid til Lygrepollen. Etterfulgt av kartbilder frå Austestad via Fusa og til Håvik. Kolleid Vidareføring av naustrekke

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplannemnda Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Områderegulering Undredal. Planprogram

Områderegulering Undredal. Planprogram Områderegulering Undredal Planprogram Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Mål for planarbeidet... 2 1.2 Formål med planprogrammet... 3 2 Rammer og føringar for planarbeidet... 4 2.1 Nasjonale føringar... 4 2.2

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret Aukra kommune Arkivsak: 2015/319-17 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet 19.08.2015 78/15 Kommunestyret 17.09.2015 Reguleringsplan

Detaljer

Kommuneplan i Førde kommune - motsegn til utbyggingsområde for fritidsbustader BFR1-3 Digernes Bruland.

Kommuneplan i Førde kommune - motsegn til utbyggingsområde for fritidsbustader BFR1-3 Digernes Bruland. Statsråden Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Deres ref Vår ref Dato 15/3136-12 18.12.2015 Kommuneplan i Førde kommune - motsegn til utbyggingsområde for fritidsbustader BFR1-3

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Kommunedelplan for Sundreområdet Dette notatet skildrar endringane gjort i plankart og føresegner frå 1. gongs til 2. gongs offentleg høyring.

Kommunedelplan for Sundreområdet Dette notatet skildrar endringane gjort i plankart og føresegner frå 1. gongs til 2. gongs offentleg høyring. Kommunedelplan for Sundreområdet Dette notatet skildrar endringane gjort i plankart og føresegner frå 1. gongs til 2. gongs offentleg høyring. Vedtak i Kommuneplanutvalet (KPU): KPU sak 1/17 20.02.2017

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 004/16 25.01.2016 HELALM Avgjerd av: Solund formannskap Arkiv: K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 15/487 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner for Reguleringsplan Nautneset vest Detaljregulering Arkivsak 2014/1105 PlanID 1547201404 Dato/revisjonar 30.09.2014/18.03.2015 Vedtak Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling,

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18:00-19:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/623-15/766 K2 - L12 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 05.02.2015 Reguleringsplan(detaljregulering)

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2017 Revidert 14.07.2017 HERØY KOMMUNE

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli VINJE KOMMUNE 19. april 2017 Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FØREMÅL MED

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Ingen for å ivareta deira interesser i Odda kommune.

Ingen for å ivareta deira interesser i Odda kommune. Planstrategi 2016-2019 Innspel til høyring av planstrategi Rådmannen si vurdering og forslag til endringar. Merknad nr.1 - datert 07.07.16 Avsendar: Fiskreridirektoratet Odda er i ferd med å rullere kommuneplanen

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt Sakshandsamar, direktetelefon Kristin B. Vindvad, 35 58 61 31 Vår dato 11.07.2016 Dykkar dato 13.06.2016 Vår ref. 2016/3152 Dykkar ref. Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Planstrategi for Vinje kommune

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

JOB ing REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 78 BNR. 22 I VESTNES. PLANBESKRIVELSE Plan- og bygningslova av 6

JOB ing REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 78 BNR. 22 I VESTNES. PLANBESKRIVELSE Plan- og bygningslova av 6 JOB ing REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 78 BNR. 22 I VESTNES PLANBESKRIVELSE Plan- og bygningslova 4-2 05.12.2010 1 av 6 GENERELT Plan- og bygningslova 4-2 krev at det skal utarbeidast ein planbeskrivelse

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 035/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet 082/17 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 035/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet 082/17 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 035/17 Plan- og PS 19.09.2017 samfunnsutvalet 082/17 Bystyret PS 03.10.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund ARP - 20170102, K2 - L12 17/516 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap ROS-analysar i kommunane Kommune- ROS Kommune plan- ROS Heilskapleg, Sektorovergripande

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Dykkar ref 2012/15371 Vår ref 16/3750-14 Dato 20.07.2017 Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval: Møtedato: Saksnr.: Fast utval for plansaker 08.11.2016 043/16 Kommunestyret 17.11.2016 098/16 Saksbehandlar: May Iren Lorgen Flem Arkiv: GBN - 84/10, FA - L12, PlanID - 2015004

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 068/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS

Saksnr Utval Type Dato 068/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 068/16 Formannskapet PS 08.06.2016 044/16 Heradsstyret PS 22.06.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Laura Ve 15/1602 1.gongs handsaming - Kommunal planstrategi for Osterøy kommune

Detaljer

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND Notat Til : Harald Offerdal, ordførar Balestrand formannskap Frå Kopi : Arne Abrahamsen, plan og utviklingssjef : Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef Sak : Reguleringsplan for Sæle

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending.

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending. Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 18.11.2015 2015/1604-50426826/2015 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 Planlegg Bømlo AS SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 047/14 Plan- og Miljøutvalet PS /14 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 047/14 Plan- og Miljøutvalet PS /14 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 047/14 Plan- og Miljøutvalet PS 21.10.2014 115/14 Bystyret PS 04.11.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Anders Espeset ARP - 20110003, K2 - L12 11/902 Kommunedelplan

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2017/126 Sakshandsamar: Anne-Lise Næs Olsen Dato: 20.02.2017 MØTEBOK PlanID 1222_201701- Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde Utval sak Utval Møtedato

Detaljer

Kommunanes langsiktige arealplanlegging erfaring frå Hordaland. Eva Katrine R. Taule, Regionalavdelinga, planseksjonen

Kommunanes langsiktige arealplanlegging erfaring frå Hordaland. Eva Katrine R. Taule, Regionalavdelinga, planseksjonen Kommunanes langsiktige arealplanlegging erfaring frå Hordaland Eva Katrine R. Taule, Regionalavdelinga, planseksjonen Frå innspelsorientert plan mot meir strategisk og langsiktig arealplanlegging? 500

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer