Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planomtale for kommuneplanen sin arealdel"

Transkript

1 UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet til planarbeidet. Areal som vert disponert til utbyggingsføremål skal ikkje kome i konflikt med verneinteresse til natur og kultur på land og i sjøen. Dersom utbygginga likevel kjem i konflikt med verneinteressene skal det gjennomførast avbøtande tiltak og utbyggingsinteressa skal bli vurdert som viktigare for samfunnet enn det som vert øydelagt ved utbygging. Kommuneplanen vil legge grunnlaget for eit bærekraftig samfunn 1

2 Innhald I. Innleiing...3 II. Planprosessen...4 III. Generelt om arealdelen til kommuneplanen...5 IV. Miljøvern i kommuneplanen (NV-1 til NV-12 Jf. Vedlegg XIX)...6 V. Landskapet på land og sjø...7 VI. Samferdsle og infrastruktur...10 VII. Næringsliv...15 VIII. Friluftsliv ( NV1 NV12 Jf vedlegg F1 F4 )...16 IX. Førebuing av venta utbygging i planperioden XI. Harøya og Finnøya...23 XII. Sandøya, Orta, Ona og Husøya...34 XIII. Havlandet ikkje busett øygard...39 XIV. Tiltak som er planlagt gjennomført i planperioden :...40 XV. Vedlegg A Retningsliner og føresegner til kommuneplanen sin arealdel...41 XVI. Vedlegg B Konsekvensutgreiing...41 XVII. Vedlegg C ROS analysar...41 XVIII. Vedlegg D Kultur og historie...41 XIX. Vedlegg E Landbruksplan...41 XX. Vedlegg F Naturgrunnlaget Biologisk mangfald Naturbase - Naturtype Naturbase - Artsregistrering Verneområder for natur og dyreliv...41 XXI. Vedlegg G - Skulevegen, - og vegnettet til gåande og syklande

3 I. Innleiing Plan- og bygningslova føresett at kommunen utarbeidar og vedtek kommuneplan. Kommuneplanen er delt i ein samfunnsdel og arealdel. Lova fastsett kva kommuneplanen skal ta stilling til og korleis planprosessen skal gjennomførast. Det er ei føresetnad at alle planvedtak er basert på ein open debatt der alle i kommunen kan delta. Statleg og regional mynde skal sikre at planframlegget er i samsvar med overordna regelverk og styring. Jf. Plan og bygningslova 11-1 og 11-2: Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Kongen kan gi forskrift om: a) innhold i generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, jf b) underformål av arealformål, jf og 12-5 c) behandling av kommuneplanen, jf til d) samordnet gjennomføring av samfunnsdelen av kommuneplan og økonomiplan etter kommuneloven, jf til Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommunedelplanar for tema eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder til Sandøy kommune vedtok oppstart av kommuneplanarbeidet Samfunnsdelen til kommuneplanen blei vedteken , K-sak 11/27. Samfunnsdelen legg føringar for prioriteringar i arealdelen. 3

4 II. Planprosessen Ei god gjennomføring av planprosessen tek tid, og skal inkludere alle som har interesser i det som vert planlagt. Plan- og bygningslova sett krav til planprosessen slik at alle innspel vert godt drøfta. Det skal leggast til rette for at barn og unge deltek i planprosessen. Rådmannen har laga framlegg til kommuneplankart og teksthefte. Kommunestyret har i to arbeidsmøter drøfta framlegget og gitt merknader. Jf. Referat frå arbeidmøte i Sandøy kommunestyre og Desse merknadene er tatt inn i tekstheftet i dei aktuelle avsnitta. Kommunestyret vil vedta offentleg høyring av kommuneplan for Sandøy når framlegget er klart. Planen vert då presentert for innbyggarane i kommunen som kan uttale seg til framlegget. Merknader som kjem inn vil bli drøfta, og kommunestyret vil ta stilling til kva som vert med i kommuneplanen. Planframlegget vil i tillegg bli sendt statleg og regional mynde og grannekommunane til høyring. Det vert gitt motsegn til dei delar av planen som ikkje stettar krava frå statleg og regional mynde og planen må endrast før kommunestyret kan gjere endeleg vedtak. Etter vedtak vert kommuneplanen eit lovleg styringsverktøy for offentleg mynde. Det er rekna med følgjande framdriftsplan for det vidare arbeidet med kommuneplanen: 1 Offentleg høyring: juni, juli, august Vedtak om planstrategi og drøfting av planframlegget september, oktober, november 3 Planvedtak desember

5 III. Generelt om arealdelen til kommuneplanen. Kommunestyret tek stilling til arealbruken i kommuneplanen for kvar valperiode, men tidshorisonten til planen er 12 år. Før arealdelen til kommuneplanen kan utarbeidast må oppgåvene som skal løysast vere avklart. Grunnlaget for arealbruken er mellom anna gitt i tidlegare reguleringsplanar, men utfordringa vert å avklare kva slag spørsmål som arealplanen skal ta stilling til, og kva dette kan føre til. Plankartet gjer greie for korleis areala i kommunen skal nyttast i dei neste 12 åra. Planen vert rullert kvart fjerde år, og det vil på den måten vere høve til justering av den kursen kommunestyret har vedtatt tidlegare. Ei justering av arealbruken kan og bli gjort med reguleringsplan, men ein må då gjere greie for konsekvensar og argumentere for at reguleringsplanen har ei betre løysing enn vedtatt kommuneplan. Kommuneplanen skal vurdere konsekvensen av dei endringane som planen opnar for. All utbygging vil skje på kostnad av kvaliteten som området hadde før utbygginga tok til. Ei konsekvensutgreiing (KU) gjer greie for om utbygginga vil vere eit større gode for samfunnet enn eksisterande bruk. Verdien til ubygde områder kan og vere stor. Kommuneplanen må ta vare på slike verdiar for kommande generasjonar. Kommuneplanen skal skape grunnlaget for eit trygt samfunn. Det vert utarbeidd risiko og sårbarheitanalyse (ROS analyse) for å ta stilling til korleis dette skal skje. ROS analysa tek tak i kva som kan øydeleggje det som vert bygd, samfunnet og omgjevnadene. Hovudmål for arealforvaltning og mønster for utbygging. 1. Hovudmål for arealforvaltning og utbygging (Jf. Vedtak samfunnsdelen K-sak 11/27) Positiv utvikling av folketalet, forvalte land- og sjøareal til beste for fellesskapet og den einskilde, og det skal gjennomførast ei open planprosess for kommuneplanen sin arealdel. 2. Delmål for arealforvaltning og utbygging (Jf. Vedtak samfunnsdelen K-sak 11/27) 15% auke i folketalet dei neste 10 åra. 10 nye bustader p.a. som medeltal Legge til rette for naust og hyttebygging knyta til småbåthamnene. Sikre strandsona som opent areal. Vern av dyrka og dyrkbar jord Utvikling av udyrka mark Utviklingspotensiale i bygdene Areal til næringsutvikling og bustadbygging Areal til friluftsliv, hamn, småbåtar og turisme. 5

6 IV. Miljøvern i kommuneplanen (NV-1 til NV-12 Jf. Vedlegg XIX) Dei største miljøutfordringane for arealplanlegginga er tilrettelegging for redusert utslepp av klimagassar, og tiltak for å hindre tap av biologisk mangfald. Utslepp av klimagassar skal reduserast ved satsing på fortetting av busetnaden rundt eksisterande infrastruktur. Dette kan redusere køyring til daglege gjeremål. Sikring av strandsona som verdifullt natur- og friluftsområde er særleg viktig. På grunn av CO2 utslepp vil det til dømes ikkje vere aktuelt å dyrke djupe myrar på Harøya. 1. Biologisk mangfald Det er viktig med auka kunnskap om mangfald av artar og naturtypar. Desse kan bergast med sterkare omsyn i arealplanlegginga. Direktoratet for naturforvaltning har registrert artsdata som vert lagt til grunn ved konsekvensutgreiing i planarbeidet. 2. Naturmangfald Naturmangfald vert definert som variasjonen av levande organismar (biologisk mangfald), landskap og geologiske tilhøve. Kommuneplanen vil sikre dei ubygde areala. Dette vil vere eit bidrag til å sikre mangfaldet i naturen. Gode kunnskapar om den sårbare naturen er avgjerande for evna til å ta vare på registrerte raudlisteartar. Kommuneplanen er basert på registrering og kartpresentasjon frå Direktoratet for naturforvaltning (DN) og fylkesmannen (FM). Fylkesmannen og kommunen har graderte registreringar av særleg sårbare artar (ikkje offentlege kart over sårbare artar). Kunnskapen om biologisk mangfald er registrert på heimesida til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Direktoratet for naturforvaltning. 6

7 Forskrift om konsekvensutgreiingar (KU) set eit generelt krav om KU ved utarbeiding av nye utbyggingsområde i kommuneplanen si arealdel. Eksisterande kunnskap vert nytta, men i enkelte høve kan feltarbeid vere naudsynt for å gje eit tilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag og til å fatte vedtak om endra arealbruk. 3. Klima Dei øydeleggjande naturkreftene i Sandøy er vind og bølgjer. Busetnad og aktivitetar i kommunen er tilpassa eit tradisjonelt vestlandsklima med skiftande ver, mykje vind og regn. Det er varsla meir vind og nedbør i åra som kjem og dette vil bli tatt med i vurdering av framtidige byggesaker ved sentrale standardkrav til bygningar, avlaup og vindskjermingstiltak. Høgare vasstand ved flo sjø vil bli tatt hand om ved fastsetting av ei minste høgd på 3 m over middelvasshøgda for nye bygg. Sandøy kommune har ingen elvar som kan gje flaum eller fjell der det kan kome større skred. Eksisterande bygg i strandsona kan i dag ligge utsett til. 4. Støy Fråvær av støy er ein vesentleg faktor for kvaliteten til bustad, frilufts- og rekreasjonsområda. Tilhøva for støy ved installasjon av t.d. vindmøller er vurdert i KU til plan. Område som i dag er fri for støypåverknad vert registrert i temaplan for friluftsliv og landbruk. V. Landskapet på land og sjø. Regionen har eit opent kystlandskap med mange øyer, holmar og vide utsyn. Sandøy kommune er ein rein kystkommune. Sandøy kommune har 872 øyar, holmar og skjer. 980 km² havland omkransar 20 km² tørrskodd land med ei samla kystline på 245 km. Mot vest ligg ein vernande skjergard som gir livd for storbåra, men og ein lunefull fallgard som berre dei mest sjøvante kan ta seg fram i. Ona og Husøya ligg lengst ut mot havet. Ona fyr er eit viktig landemerke og utsiktspunkt. All større og mindre utbygging vil endre på det opphavlege landskapet, og det må settes krav til utforming av ny utbygging, slik at dei endringar som skjer kan bli akseptert. Miljøkvalitetar i landskapet skal sikrast og utviklast gjennom auka kunnskap med ein bevisst arealpolitikk og planlegging. 1. Strandsona Ein stor del av landarealet til kommunen er strandsone. Strandsona skal bevarast som verdifullt natur- og friluftsområde, og ålmenta skal sikrast god tilgjenge, og det er dette arealet som er mest naturleg for utbygging. For Sandøy vert det difor særleg viktig å sikre strandsona ved regulering. Frå sentralt hald er det gitt sterke signal om 7

8 berre å nytte strandsona til naudsynte føremål og arealdelen til kommuneplanen fastsett generelt 100 m som byggegrense i strandsona. Plankartet syner ei byggegrense mot stranda i ubygde områder på 100 m. I områder med eksisterande busetnad vert byggegrensa sett i veggflata på sjøsida av bustaden. Det vert ikkje opna for innfyllande busetnad der kommuneplanen fastsett byggegrense mindre enn 100 m. Bustader og fritidsbustader skal ikkje byggast lågare enn 3 m over middelvasshøgda, og kommuneplanen vil fastsette 30 m strandsone i områder som vert disponert for utbygging, men dette gjeld ikkje for områder som nyttast til hamn og naust, der strandsona vert disponert til utbyggingsføremål. I strandsona for områda ved småhamnane (H-1 til H-13) er grensa sett til 0 10 m. Detaljert grense vert gitt i reguleringsplan. I strandsona nord for Morsund er grensa sett til maksimum 30 m, og grensa vert elles lagt på sjøsida av eksisterande busetnad. Detaljert grense vert gitt i reguleringsplan. Lyngneset må disponerast til friområde Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4 Huse) Gåsøya/Sæterøya: 1. Må sjå på mulege tilkomststadar (hamn) 2. Desse skulle få lov å ha kontrollert brenning av avfall. Mykje rart som kjem i fjøra, vanskeleg å frakte avfall vekk frå desse øyane. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4 Gåsøya/ Sæterøya) Alle småbåthamner må registrerast. Byggegrensa settast ved ytter- /sjøsida av eksisterande bustadar. (gjeld alle område på øya) Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 12 Andre kommentarar) 2. Sjøområder og øygarden utan busetnad Sandøy kommune er med i eit interkommunalt planarbeid for sjø og strandsonene i kommunane: Sula, Ålesund, Giske, Haram, Midsund og Sandøy. Kommuneplanen vil difor ikkje ta stilling til saker som skal løysast i den interkommunale planen. Kommuneplanen vil likevel ta med: bruk av sjøareala for ferjetrafikk og kysttrafikken Område disponert til vindmølleutbygging registrerte sjøareal for fiske med aktive reiskap registrerte oppdrettsanlegg verneområder Denne delen av kommunen har truleg eit stort potensiale for næringsutvikling innan tradisjonelt fiske og tilhøyrande nisjeaktivitet (kråkebollefangst og tarehausting til mat), reiseliv, lokalt rekreasjonsområde, bøljekraftanlegg og vindmølleutbygging. Det kan bli konflikt mellom nokre av desse bruksområda og dette må bli avklart i ROS og KU. 8

9 Må sjå på moglege tilkomststadar (hamn) Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 2 Gåsøya/ Sæterøya) 1. Oppdrettsfasilitetar bør vurderast aust og sør for Orta -? Tangenfjorden, Matløysefjorden Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 2 Orta) 3. Landbruk Landbruket står for 3 prosent av sysselsettinga i Sandøy kommune. Det blir utført ca. 24 årsverk direkte i landbruksproduksjon, av disse er ca. 20 årsverk i mjølkeproduksjon. I tillegg skaper kvart årsverk ein til to arbeidsplassar i andre næringar som bl.a. veterinærar, handverkarar, rådgivarar, handelsnæringa og ei rekke andre underleverandørar. Bønder i kommunen har ikkje satsa på vidareforedling og sal av gardsmat. Det dyrkast vel dekar jordbruksareal i Sandøy, som er gras til fôr og beitemark. Vidare er det store områder udyrka utmarksareal, som er rekreasjonsområde for Sandøys befolkning og levestad for mange viltartar som overvintrar. Landbruket disponerer på denne måten vel 25 prosent av kommunens landareal til produksjons- eller beiteareal, og skaper store verdi i form av mat, kulturlandskap og rekreasjon. Landbruksnæringa tek vare på kulturlandskapet og den opphavlege busetnaden. Det er difor naturleg å drøfte jordbruk og landskap i eit felles avsnitt (temaplan for friluftsliv og landbruk). På Harøya er det områder med grunnlendt myr som kan dyrkast. Jordbruket stenger for utviding av busetnaden i Steinshamn, men Finnøya kan ta imot meir utbygging og dempe presset på dyrka mark mot sør. Ei utbygging på Finnøya vil ta i bruk tidlegare jordbruksland, men dette er eit mindre og isolert landbruksareal. Det vert utarbeidd temaplan for landbruk som vil gjere greie for nydyrkingspotensialet og leplanting. Områder som vert øyremerka til landbruk er del av LNF arealet. Områder der det vert sett særlege krav til arealbruken vert markert som omsynssoner. 4. Steintak M-1 For utbygging av kommunen er det viktig med tilgang på stein og grus. I Sandøy er denne ressursen liten. Behovet for stein er til no dekt av spreidd uttak der det har vært høveleg å fjerne ein fjellnabb. Dette har etter kvart blitt øydeleggjande for landskapet. Behovet for høvlege steinmassar vil truleg auke. Det er viktig å ta vare på steinmassar frå tunnelarbeid og anleggsarbeid. Kommuneplanen har disponert areal som kan nyttast til steinuttak. Uttak av steinmassar skal skje innanfor dei rammene som vert sett i Minerallova og reguleringsplan. Lovverket sett strenge krav til uttak av steinmasser og reguleringsplanen vil fastsette istandsetting og etterbruk av området. Masseuttak Myklebust. For stor! Øydelegg fjellet Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 5 Myklebust) Plan for stein! Må gjennomførast Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 6 Andre kommentarar) 9

10 5. Kulturminne Kulturminna i kommunen er registrert og vert tatt omsyn til i samband med detaljplanlegginga. Registrerte kulturminner er vist på eige temakart. Stoda for kulturminna i kommunen er presentert i konsekvensutgreiinga til vindmølleparken Havsul 1. Kulturminna i kommunen er registrert av Møre og Romsdal fylkeskommune. Vedlegg D har liste for registrerte fornminne. VI. Samferdsle og infrastruktur Reguleringsplanen for FV Nordøyvegen er utarbeidd, og det viktigaste, nye tiltaket, i den framtidige kommuneplanen. 1. Veg Nordøyvegen vil endre trafikkforholda på Harøya i vesentleg grad. Neste store oppgåve er oppgraderinga av hovudvegen over Harøya med sanering og omlegging av mange private avkøyrsler. Vegen går heilt fram til hamna på Finnøy på ein smal hamnemolo. Hamnemoloen må utvidast slik at det vert breidde til to køyrefelt med gang og sykkelveg. Kommuneplanen vil sette opp ei prioritering for bygging av gang og sykkelvegar. Det vil ta lang tid å gjennomføre dette arbeidet, og byggast som fleire mindre tiltak. Det er registrert fem fylkesvegparsellar i Sandøy. Der FV 207 går gjennom Steinshamn vil vegen ha karakter av bygate og treng fortau på begge sider. Ny vegtrasé til Nordøyvegen hovudveg F1 og B10 kan vente til ein veit meir om Nordøyvegen Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og : (jf. Pkt 2, og 6 Myklebust) Ny vegtrasé til Nordøyvegen hovudveg Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og : (jf. Pkt 2, og 6 Røsok) Kommuneplanen skal ta med gang og sykkelveg knytt til FV som standardheving og lage ein trafikktryggingsplan for kommunen. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og : (jf. Pkt 2, og 3 Andre kommentarar) Nr Fylkesvegar Strekning: Standard/Tiltak FV658 Nordøyvegen Nytt vegprosjekt som vil knyte Finnøy og Harøy i Sandøy kommune til Haram kommune, og fastlandet. FV207 Myklebust - Finnøy ferjekai Eksisterande veg som treng standardheving for vegbreidde, eksisterande avkøyrsler, og gang og sykkelveg. 10

11 FV208 Harnes XFV207 - Morsund Eksisterande veg som treng standardheving for vegbreidde, eksisterande avkøyrsler, og gang og sykkelveg. FV210 Huse XFV207 - Eksisterande veg som treng standardheving for vegbreidde, eksisterande avkøyrsler, og gang og sykkelveg. FV211 Sandøya FV212 Ona Kommunen er i ferd med adressering, og dette arbeidet vil knyte alle næringseigedommar, bustader og fritidsbustader til gatenamn og husnummer. Kommunale vegar 1-48 Ona Ferjekai Husøya Husøya Orten Orten Husøyvågen,kort strekning 6/2, kort strekning rundt hamna hamn til gamle fergeleie Orten frå 2/8 til 2/22 Orten frå 2/22 til 2/15 Sandøya frå 3/78 til 3/30 Sandøya frå 3/172 til 3/85 Finnøya Finnøya Finnøya rundt Drågane Fagerhaugvegen Kråkhaugvegen Steinshamn Kravvikrysset til 7/201 Steinshamn Kvalstasjonsvegen frå Stinebakken til 8/171 Steinshamn Storneshuset til 8/18 Steinshamn Steinshamn Kroa til brannstasjonen Kroa til brannstasjonen Steinshamn brannstasjonen til 8/139 Steinshamn Steinshamn Frå 8/139 til Gjerdet Frå FV 207 til gamle bossplass i Måsvikremma Steinshamn Steinvågen frå 7/41 til 7/79 Steinshamn Steinvågen frå 7/66 til 7/154 Steinshamn Yngresheimen til Fjøshaugen Steinshamn Harneshaugen frå 7/165 til 8/164 Steinshamn Harneshaugen frå 7/156 til 8/164 Steinshamn Frå Gjerdet til 7/94 Steinshamn Frå Gjerdet til 7/94 Steinshamn Steinshamn Harnes Frå Yngresheimen til Sandøytunet Frå _Fv 207 til tannlegekontoret Gangevegen Harneskryss til Skulen 11

12 Huse Gangevegen Harneskryss til Skulen Huse Skulekrysset til Karihaugen Brunvoll Gamle Brunnvollsvegen Brunvoll Frå 10/33 til Remma Brunvoll Markja, frå 10/14 til 10/2 Morsundet Frå Klomra til Remma Brunvoll Frå Brevikkrysset til Remma Morsundet Frå Brevikkrysset til Remma Breivika/ Røsok Frå Brevikkrysset til Remma ( Berre gnr. 10 og 12.) Røsok Gamlevegen frå 13/61 til 13/78 Røsok Frå 13/61 til 13/80 Myklebust Skulen til Remma Myklebust Øvste remma frå 14/21 til 14/186 Myklebust Remma-Demma Myklebust Birkelund Handel til 14/180 Myklebust Frå 14/25 til 14/140 Myklebust Frå 14/39 til 14/ Ferjesamband Rute nr 22 - ferjesambandet mot sør frå Myklebust vert erstatta av Nordøyvegen. Rute nr 32 ferjesambandet frå Finnøy hamn til Orten, Sandøy, Ona og Småge vil halde fram. Dårleg vær kan hindre dette sambandet og det er særleg sambandet til Ona som er utsett. For å oppnå gode samband er det viktig med regelmessig kontroll og oppgradering av hamneforholda og kvaliteten til ferjemateriellet. 3. Drikkevatn Harøya og Finnøya er knyta til vassverk i Haram kommune. Det er planlagt bygging av høgdebasseng på Rekhaugen. Orta, har eige felles vassverk. Sandøya og Ona er knyta til vassleidning frå Finnøya. 4. Avlaup Kommunen ligg i eit område med gode avlaups resipientar. Det er bygd fleire avlaup for samla leidning til sjø. 5. EL, telefoni/data Kommunen har sjøkabel kopla til felles straumnett med Haram. På Harøy produserar 5 vindturbinar EL straum, men produksjonen er avhengig av straumtilførsel. Telefoni og data er knyta til link og fiberkabel. 12

13 6. Hovudmål: Samferdsle og infrastruktur (Jf. Vedtak samfunnsdelen K-sak 11/27) Sikre gode samferdsletilhøve og kommunaltekniske teneste Legge til rette for utbygging av gang og sykkelvegar ved nye reguleringsplanar Rundkøyring i Skulekrysset Legge til rette for trafikktryggleik Plan for gateljos i byggefelta Legge til rette for oppstart av Nordøyvegen Arbeide for eit godt kollektivtransporttilbod Sikre stabil tilførsel av drikkevatn Sanere eternitrøyr for drikkevatn. Bygge ut og heve standarden til drikkevassleidningane. Planlegge nytt høgdebasseng for drikkevatn Legge ytre EL line som jordkabel Bygge ut fiberoptisk nettverk Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og 24.01: Lage ein trafikktryggingsplan for kommunen. Ha inn gang- og sykkelveg knytt til FV som standardheving Tilrettelegging for camping/bobilar på Ona/Husøy Campingplass/hytter t.dl. + tømmestasjon for bobil/dusjservice Ny vegtrasé til Nordøyvegen hovudveg Gang- og sykkelveg knytt til FV skal være ein viktig del av arbeidet med standardheving av vegnettet. Det skal lagast ein trafikktryggingsplan for kommunen. 7. Hamner H-1 til H-13 Mål hamnene (Jf. Vedtak samfunnsdelen K-sak 11/27) Utvikle brukspotensialet i hamna Planlegge bruken av hamnene 8. Kommunale kaier Ona hamn H-8 Sandøy hamn H-7 Steinshamn hamn H-4 Myklebust hamn H.1 I alle disse hamnene, samt Finnøy hamn, (H-5) er det eigne (private) småbåtanlegg med gjestebrygger: Steinshamn H-4 Myklebust H-1 Finnøy H-5 Offentleg kai, privat taremottak, fiskerihamn Fritidsbåtar : privat anlegg, gjestebrygge Kommunal kai Ferjekai, fiskerihamn Fritidsbåtar: privat anlegg, gjestebrygge og hurtigbåtkai Ferjekai, fiskerihamn, Fritidsbåtar: privat anlegg, gjestebrygge Det er behov for ombygging av hamnemolo for å betre tilkomsten for større skip. Nordøyvegen vil føre til nedlegging av ferjehamna. Nordøyvegen vil gje areal ved ferjekaia til industri/ næringsutvikling. Potensiale for utbygging til fritidsbåtar og reiselivsnæring Røsok H-2 Fritidsbåtar Potensiale for utbygging til fritidsbåtar 13

14 Morsund H-3 Fritidsbåtar: privat anlegg Lite potensial for utviding av hamna Orta H-6 Ferjekai, fiskerihamn, Potensiale for utbygging til fritidsbåtar og Fritidsbåtar: privat anlegg reiselivsnæring Kommunal kai, ferjekai, fiskerihamn Potensiale for utbygging til fritidsbåtar og Sandøy H-7 Fritidsbåtar: privat anlegg reiselivsnæring (Hamnevågen) Utbyggingsprosjekt i reguleringsframlegg Ona H-8 Kommunal kai, ferjekai, fiskerihamn Potensiale for utbygging til fritidsbåtar og Fritidsbåtar: privat anlegg, gjestebrygge reiselivsnæring Myklebust H-9 Ny småbåthamn ved området F1 Brunvoll H-10 To små private småbåthamnar Steinshamn H-11 Sandøya Sjåberget H-12 PE-hamna på Husøya H-13 Areal for utviding av hamneanlegget på yttersida av eksisterande molo med veg til Finnøya Hamn i samband med fritidsbusetnad (B Hamn i samband med fritidsbusetnad Sandøy kommune har fleire små og gode hamner. Fleire kan utviklast, med auka kapasitet for båtar i sjø, og for opplag på land. Områda ved hamna kan nyttast til fritidsbustader og bustader. Ei slik utbygging vil krevje områderegulering/ detaljregulering for å sikre god utnytting og utforming. Ved å nytte utbyggingspotensialet ved hamnene kan utbyggingspresset andre stader i strandsona bli redusert. Småbåthamner ved sjøen og vinterlagringsplassar utanfor strandsona er i dag vurdert som den beste løysinga for oppbevaring av båtar. Nye småbåthamner må byggast utan store inngrep i landskapet eller i sjøen, og få enkel tilkomst frå landsida med naturleg skjerming for vêr og stor sjø. Fiskerihamnar i kommunen nyttast i hovudsak til fritidsbåtar, men bruken av slike hamner er ofte klausulert for fiskeri og fiskerirelatert verksemd, som kan ekskludere anna bruk. Kystverket som administrerar avtalene for bruk av hamnene har starta ein prosess for fristilling av hamnene, men dette vil krevje at andre overtek administrasjon og vedlikehald av hamna og hamnemoloane. Dette kan vere kommunen, eller private, men det er viktig at hamnene i framtida vert opne for alle. Kapasiteten til hamnene sett grenser, og det er derfor viktig med regulering som sikrar felles og private behov, som t.d. behovet til fiskerinæringa, gjestebrygge, plass for fritidsbåtar og lokale fritidsbåtar. Ved regulering kan delar av fritidshamnene nyttast til utleigehytter og båtplassar for reiselivsnæringa. Areal på land må ha kapasitet til vinteropplag for båtar. Dersom nokre hamner vert utvida kan fleire hamner auke kapasiteten. Det er naturleg med naust knyta til fritidshamna. Kommuneplanen skil mellom naust og fritidshus. Steinshamn må byggast om slik at hamna kan ta imot større fartøy. Dette kan skje ved ombygging av molo eller bygging av kai på yttersiden av eksisterande molo. Naust 14

15 Ved fortetting eller utviding av eksisterande naustmiljø må det visast omsyn til strandsoneverdiane knytt til landskap, natur, friluftsliv og allmenn ferdsel. 9. Landingsstad for helikopter Det er sett av eigna stad for landing av helikopter på Ona, Sandøy, Orta og Harøya. Landingsstaden skal stette krava til helikopterlandingsplass for ambulansetransport. 10. Vindmøllene ( N-3 ) Det er sett av plass på Harøya til vindmølller for produksjon av elektrisk kraft. Det er i tillegg disponert eit stort areal i sjøen vest om Harøya til ei større utbygging. (Havsul1) VII. Næringsliv. Kommunen har om lag 1300 innbyggjarar.dei fleste bur på Harøya og Finnøya. På Sandøya, Ona og Orta er det mindre busetnad. Kommunen har framtidsretta verksemder som er leiande i verda innan sitt område og eit levande lokalsamfunn. Kommunen har venteleg eit stort potensiale for vidare utvikling av reiselivsnæringa. Dette er ei oppstilling over dei største private selskapa i kommunen i området Harøya og Finnøya. I tillegg fins det ein underskog av små personlege selskap med få eller ingen tilsette eller omsetning i same område, som ikkje er tatt med. Gardsbruk er heller ikkje tatt med. NB! Dersom lista inneheld feil, eller manglar vennligst gje melding. Bygg og anlegg Steinshamn Rømo AS: avdeling av rørleggarforretning Finnøy Resa Maskin AS bygge- og anleggsvirksomheit Myklebust Terje Myklebust AS bygge- og anleggsvirksomheit Myklebust Myklebust Trevare AS: (www.myklebusttrevare.no) entreprenør for bygging av hus handel av trelast Daglegvare Steinshamn Coop Harøy: daglegvarehandel Steinshamn Bunnpris Harøy: daglegvarehandel Myklebust Joker Birkelund: Daglegvarehandel og sal av bensin og diesel Sandøy L/L Sandøy Handelslag Daglegvarehandel Fiskerirelatert verksemd Myklebust Myklebust Trading AS: (www.hvalprodukter.no) fiskeri og kvalfangst med båten M/S Kato. produksjon på land av produkt basert på kvalfangsten Handel Huse Bil og Handel AS: Bilverkstad og sal av bensin og diesel Steinshamn Harøy Blomster: Blomsterbutikk (www.24ic.com/haroyblomster) Ona Onakalven keramikkverkstad verkstad og utsal av keramikk 15

16 Ona Brun og blå verkstad og utsal av keramikk Maritim industri Steinshamn I.P. Huse AS: ( produsent av vinsjar til skips- og oljeindustrien Steinshamn Nils S. Hansen Mek. Verksted: (www.nshmek.no) produksjon av MOB-båtar reperasjonsarbeid og sal av bunkersolje Finnøy Finnøy Gear & Propeller AS: produksjon av skipsgear og propellar ( Myklebust Erling Myklebust Mek. Verksted: produserar m.m. manøversystem til båtar Steinshamn Iris Garnmontering: produksjon av fiskegarn til fiskeflåten Rederi Rostein AS: (www.rostein.no) brønnbåtrederi Vonar AS: fiskebåtrederi Kato AS: fiskebåtrederi/kvalfangst Harto AS: fiskebåtrederi Reiseliv Myklebust Nybøen Feriesenter: reiselivsverksemd (www.nyboen.com) Steinshamn Øya Pub og restaurant: kiosk, gatekjøkken og kafé, Pub og overnatting Finnøy Ona & Finnøy Havstuer AS: restaurant & pub og hotel Tenesteyting Steinshamn Totalservice AS: rengjeringstenester og vikarbyrå Huse Slettebakk Vaskeri AS: vask av arbeidstøy m.m. Steinshamn Sparebanken Møre: (www.sbm.no) bankfilial Steinshamn Randis Hårstue: frisør Transport Steinshamn Nye Harøy Taxi: taxitenester med bil Steinshamn Øyvon AS: ambulansebåttenester og charter Steinshamn Harøy Dykkerservice: Skyssbåten Størkå III VIII. Friluftsliv ( NV1 NV12 Jf vedlegg F1 F4 ) Friluftsliv er eit fellesgode som må sikrast som kjelde til god livskvalitet, auka trivsel, betre folkehelse og berekraftig utvikling. Sjøområda er det største og viktigaste friluftsområdet i kommunen. Områder som er verna vert i kommuneplanen markert som omsynssonar. Kommunen har eit godt grunnlag for eit variert friluftsliv.dette er ein vesentleg føresetnad for utvikling av reiselivet. Utbygging av helseløype og turstiar skal så langt som råd dekke krava om universell utforming. Utbygging av fritidshus må ta omsyn til eit sårbart og verneverdig kultur og naturlandskap. Kommuneplanen har gitt plass til eit utbygging av 120 nye hytter i løpet av planperioden. Turstiar og helseløyper som vert bygd skal tilfredsstille krav til universell utforming. Kommuneplanen skal finne plass til ei utendørs skytebane, for leirdueskyting, jaktskyting etc. Skyttarklubben må stå for utbygginga. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4, og 5 Andre kommentarar) 16

17 IX. Førebuing av venta utbygging i planperioden Det er vedtatt ei rekkje reguleringsplanar som langt på veg dekker etterspørselen av bustadtomter. I kommunen ligg det godt til rette for utvikling av tenestetilbod basert på reiselivsnæringa og fritidsbåtar. Ein kan vente auka utvikling innan reiselivet. Utbygginga av hamn og tenestetilbod for fritidsbåtar kan samordnast med fritidsbustader i framtidige reguleringsplanar. Det er sett av plass til utviding av eksisterande industri og til ny verksemd. Ved oppgradering av planen for Steinshamn kan det leggast til rette for plass til privat tenestetilbod og forretningar. Samfunnsdelen til kommuneplanen fastsett ei utbygging i planperioden av 10 bustader pr. år eller 120 bustader. Det vert rekna med tilsvarande 120 fritidsbustader i same periode. 1. Reguleringsplanar pr (Desse planene vert ikkje endra av kommuneplanen - jf kommuneplanvedtekt for status til vedtekne reguleringsplanar) Godkjende reguleringsplanar Godkj. dato Planid. Haugane Endring Haugane - Friområde til bustadområde Myklebust hamne- og industriområde Endring Haugane og Myklebust hamneområde Myklebust I Endring Myklebust I, gangveg Skaret Røsok Endring Røsok Røsok vest Hyttefelt Breivika Smihaugen Jonsmarka Skuleområdet Skuleområdet frå landbruk til bustadtomter Storhaugberget Reguleringsendring Storhaugberget Langgåshaugen Steinshamn Endring Steinshamn Gangveg Kravika Vassbethaugen Steinshamn, gangveg Steinshamn - skulen Endring Steinshamn - Arealet mellom Coop og Havgula Endring Steinshamn - Sandøytunet Steinshamn hamneområde Endring Steinshamn hamneomr. - Vegomlegging I.P

18 Huse Endring Steinshamn hamneomr. - Arealbruk og Føresegner Endring Nedre Steinshamn Finnøy hamneområde Endring Finnøy hamneområde N3 - flytenaust Endring Finnøy hamneområde - naustområde N Storhaugen Finnøy Endring Storhaugen Steinbrotet, Finnøy Langhaugane Ona/Husøy Endring Husøyvågen og kringliggande areal m/føres Endring Husøya - område for fritidsbustader Steinshamn -Måsvikremma syd 2. Sentrum Den største busetnaden i kommunen er samla i Steinshamn, og her har kommunen samla aldersbustader, sjukeheim, rådhus og detaljhandel. I tillegg kjem verksemda I.P. Huse, - og anna næringsliv. Hamna i Steinshamn og på Finnøy har god plass til dei lokale fritidsbåtane inkludert gjestebrygger og det er ønskjeleg å utvide hamnekapasiteten. 3. Mål for kommunesenteret (Jf. Vedtak samfunnsdelen K-sak 11/27) Legge til rette for sentrumsutvikling Utvikle sentrumsplan (justere og oppgradere reguleringsplanen) Plass til kollektivtransport Plass til gåande Plass til service og butikktilbod Utvikle gode møteplassar 4. Industri I.P. Huse er den store verksemda i kommunen. Det er viktig at kommuneplanen sett av tilstrekkeleg areal til denne verksemda som har skapt grunnlag i Sandøy kommune for privat tenesteyting, og for ein vesentleg del av busetnaden i kommunen. Det er eit mål å legge tilhøva til rette for utvikling av alle små som store næringsverksemder i kommunen. 18

19 5. Vindmøller til havs Havsul 1 er eit stort utbyggingsprospekt vest om Harøya. Det er rekna med store positive ringverknader av denne utbygginga. Utbyggingsprospektet for vindmøllene sett frå Harøyburet. Den planlagde vindparken Havsul I er lokalisert offshore utanfor Harøya i Sandøy kommune. Møre og Romsdal, arealet er på ca. 49 km². Arealet til vindparken ligg i eit grunt sjøområde. 19

20 6. Bustadbygging B-1 til B-18 Samfunnsdelen gjev ei rekke føringar for utforming av kommuneplanen sin arealdel. Det er gitt tydelige signal om konsentrasjon av bustader, forretning og sørvistilbod til Steinshamn. Det vil likevel vere aktuelt med bustadbygging andre stader i kommunen, - mellom eksisterande bustader. Kommuneplanen skal gje plass til 15% utvikling i folketalet dei neste 10 åra. Bustadbygginga vil bli 10 bustader p.a. som medeltal. Steinshamn som kommunalt sentrum skal styrkast. Steinshamn kan fungere som regionalt senter når Nordøyvegen vert realisert. Det vil vere ei føremonn å samle busetnaden omkring sentrale tenestetilbodet og arbeidsplassar i kommunen. Avstandane på Harøya og Finnøya er små. Betre trafikkdifferensiering med utbygde gang og sykkelvegar kan legge til rette for busetnad fleire stader i kommunen. Det vert rekna med størst busetnad på Finnøy og nordre del av Harøy. I andre delar av kommunen er det lagt til rette for bustadbygging i dei regulerte bustadfelta. I tillegg gjev kommuneplanen på vilkår høve til fortetting av eksisterande eldre busetnad: Når det skal frådelast tomter, eller byggast, vert det stilt krav om reguleringsplan. Busetnad utanfor dei disponerte (regulerte) områda skal berre skje i samanheng med eksisterande busetnad. Der det ikkje ligg føre tilfredsstillande kommunalteknisk infrastruktur pliktar utbyggar å legge til rette med tilkopling frå grannar slik at eit samla område får tilfredstillande veg, vatn og kloakkløysing. Dersom nokon ynskjer å bygge utanom regulert område skal kommunen stille seg positiv til dette, men byggar må dekke utgiftene sjølve. 20

21 Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 7 Andre kommentarar) Programerklæring utvide eksisterande utbygging med 2 3 hus? Ev. nye tilkoplingar (kloakk mv.) ha nok kapasitet til å ivareta også etterspurnad frå andre hus/bustad Andre tiltenkte område kan regulerast dersom etterspurnad skal melde seg, både privat og kommunalt. Måsvikremma byggefelt, byggefelt på Røsok og byggefelt på Myklebust er dei tre felta kommunen bør gå inn for å regulere ( B1, B10 og B11) for framtida. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 8, 9, og 11 Andre kommentarar) 7. I planperioden vil kommuneplanen legge til rette for ei deling av bustadbygginga med : Stad Planlagde/Ledige tomter Venta årleg utbygging Steinshamn og på Finnøy 90 7 Myklebust, Røsok, Morsund/ Brunvoll/ Huse/ Nordheim 40 3 Det stipulerte tomtebehover p.a. er på 10 bustader. Arealbehovet for 10 bustader vert om lag 15 daa når veg og fellesareal vert tatt med. Kommuneplanen har lagt ut eit langt større areal til bustadbygging enn det ein vil nytte i planperioden ( ). Dette vil i nokon grad gje friheit til val av bustadtomt, men utbyggarane skal dekke kostnadene til infrastruktur og det er derfor viktig å prioritere utbygginga med krav til rekkefølgje for utbygginga.(jf. Kommuneplanføresegnene) På øyane Ona og Husøya, Sandøya og Orta vil truleg folketalet minke etterkvart, og i kommuneplanen vert det ikkje stimulert til auka busetnad, men det er viktig å sikre ein god bukvalitet for folk på øyane. Nye bustader skal leggast i tilknyting til eksisterande busetnad. Utbygging av teknisk infrastruktur (veg, vatn, avlaup, EL/data) krev store investeringar som skal delast på bustadene i feltet. Før eit nytt område kan opnast for utbygging må teknisk infrastruktur vere på plass. Nye bustadfelt må så langt det er praktisk og økonomisk rett koplast til utbygging og standardheving av teknisk infrastruktur i tilgrensande eksisterande busetnad. 21

22 Stad Merknad Areal B-1 Steinshamn - Regulert ( 80 daa) 27 bustadtomter og daa Måsvikremma syd områder for konsentrert busetnad ( 8 daa ) B-2 Steinshamn - 13 daa Harneshaug B-3 Steinshamn - Gjerde B-4 Steinshamn - Harnes 7 daa B-5 Steinshamn -Kravika Området ligg lågare enn kote 5 59 daa B-6 Finnøy 117 daa B-7 Finnøy 34,5 daa B-8 Myklebust - Haugane 27,5 daa B-9 Myklebust - Rekhaugen 51,5 daa B-10 Myklebust Det er registrert fornminne i området 71,5 daa B-11 Røsok 71,5 daa B-12 Morsund 15,5 daa B-13 Morsund - Smihaugen Regulert 17,5 daa B-14 Karihaugen 33,5 daa B-15 Huse 72,7 daa B-16 Nordheim 39,7 daa B-17 Orta Innfyllande utbygging/ 149 daa fritidsbusetnad/ reiseliv B-18 Sandøya Innfyllande utbygging/ 120 daa fritidsbusetnad/ reiseliv B-19 Ona og Husøya Innfyllande utbygging/ fritidsbusetnad/ reiseliv ( alt areal er regulert ) C-1 Morsund Campingplass 42 daa Stipulert areal til disposisjon for bustadbygging 1100 daa B1, B10 og B11 bør prioriterast for regulering og utbygging. Det kan etter kvart bli aktuelt, i privat eller offentleg regi, å starte regulering av andre utbyggingsområder når utbyggingsbehovet aukar. Fritidsbusetnad F-1 F-3 Det er eit nasjonalt mål at fritidsbusetnad ikkje skal redusere store samanhengande naturområde, viktige naturverdiar, kulturmiljø og verdifulle landskap. Fritidsbusetnaden skal i kommuneplanen lokaliserast og utformast med vekt på dette. Fritidsbusetnad kan bli integrert i eksisterande bygningsmiljø knyta til fritidshamnene, men det er ikkje ønskjeleg med samanblanding i den faste busetnaden. Det skal ikkje byggast ut meir enn 10 fritidshus p.a. som eit medeltal for planperioden, og all utbygging skal skje på grunnlag av reguleringsplan. 22

23 og ved dei små hamnene. I nord ligg kommunesenteret Steinshamn med tyngdepunktet for busettinga i kommunen. Ein molo med smal bilveg føyer Harøya saman med Finnøya. Frå Finnøya er det ferjesamband med øyane Orta, Sandøya og Ona, og vidare til Småge i Aukra kommune. Frå vest er Harøya skjerma av ein låg skjergard med Uksnøya heilt i sør. Finnøya og Harøya er låge, men med eit mindre fjell i sør på Harøya -(Harøyburet). Delar av dei djupe myrane er verna. Grunnlendte myrer kan nyttast til nydyrking. Vestsida av Finnøya er disponert som vernesone for fugl og dyreliv. Dyre og fuglelivet er verna i sjøareala og delar av strandsona på austsida av Harøya. Dei registrerte verneområda kjem tett på områda som er aktuelle til utbyggingsføremål for Steinshamn og Finnøya. Dette verneområdet (NV1) sett jaktrestriksjonar, men sett ikkje restriksjonar på bruk av arealet til utbyggingsføremål. Innanfor NV1 ligg det to områder (NV2 og NV3) med sterkare restriksjonar for bruk. Kommuneplanen skal gje plass til 120 bustader fram til Avstandane på Harøya er små. Turen Myklebust til Steinshamn er om lag 7 km og tar om lag ni minutt med bil. Det er 5 km frå Finnøya hamn og 3 km frå Morsund til Harøy barne og ungdomsskule på Huse. Harøya og Finnøya er flate og det ligg godt til rette for sykling. For å sikre trygg skuleveg og redusere bruken av bil på korte avstandar er det er behov for utbygging av gang og sykkelvegar langs eksisterande fylkesvegar og kommunale vegar. Detaljplanlegging og utbygging av desse vegane kan settast i verk før Nordøyvegen har blitt bygd fram til Harøya. Det er behov for vidareføring av Nordøyvegen frå Røsok til Steinshamn, og vidare til ferjekaia på Finnøy. 24

24 Registrerte fornminner Jf. heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune - Kultur Vedtekne reguleringsplanar Planident Status ubygd areal Haugane (1+1)-20 daa Endring Haugane Utbygd Myklebust hamne og Utbygd industriområde Endring Haugane og Utbygd Myklebust hamneområde Myklebust I Endring Myklebust gangveg Utbygd B-8 Myklebust - Haugane Bør bli utvida til bustadføremål. 12,8 daa Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 3, og 9 - Myklebust) B-9 Myklebust - Rekhaugen Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 8 - Myklebust) B-10 Myklebust Vert vurdert seinare, etter avklaring av Nordøyvegtraseen. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 2, og 6- Myklebust) NB! Fornminneregistreringer F-1 Myklebust hyttefelt Vert vurdert seinare, etter avklaring av Nordøyvegtraseen. Området bør nyttast til bustader framom fritidsbusetnad. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 1 og 7- Myklebust) NB! Fornminneregistreringer H-1 Myklebust hamn Legge til rette for større næringsområde i sentrum. Mangel på næringsareal behov for utviding av næringsareal langs vegen ved Myklebust Trevare Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4 - Myklebust) Som ei følgje av Nordøyvegen stansar ferjetrafikken til Myklebust hamn. Hamna kan bli nytta i samband med næringsutvikling i samabnd med regulert næringsareal på land, 26

25 Registrerte fornminner Jf. heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune - Kultur Vedtekne reguleringsplanar: Planident Status ubygd areal Karihaugen - Huse Jonsmarka Skuleområdet Treng utviding Skuleområdet frå landbruk til bustadtomter Sum eksisterande regulering 21 B-14 Karihaugen Arealet må bli redusert. 15 Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 2 Huse) B-15 Huse Arealet treng ikkje nyttast no. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4 Huse) Lyngneset Jf. Merknader frå kommunestyret sitt Friområde arbeidsmøte og (Pkt 3 Huse) B-16 Nordheim Arealet bør kunne nyttast til Camping. Camping Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 1 Nordheim) B-17 Nordheim Arealet treng ikkje nyttast no. Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 2 Nordheim) G-1 Gravplass sør G-2 Gravplass ved kyrkja 30

26 Registrerte fornminner Jf. heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune Kultur Stad Merknad Areal Vedtekne reguleringsplanar Planident Status ubygd areal Storhaugberget Utbygd Reguleringsendring Storhaugberget Langåshaugen Utbygd Steinshamn Endring Steinshamn Gangveg Kravika Vassbethaugen Steinshamn gangveg til skulen Stad Merknad Areal Endring Steinshamn Coop Havgula Endring Steinshamn Sandøytunet Steinshamn hamneområde Endring Steinshamn hamneområde Vegomlegging I.P. Huse Endring Steinshamn hamneområde Endring nedre Steinshamn B-1 Steinshamn - Under regulering: områder 8 daa for 114 daa Måsvikremma syd konsentrert småhus Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 4, og 6 Steinshamn) B-2 Steinshamn - Harneshaug Kan delvis byggast ut, deling langs bytet. 25 daa 32

27 Vedtekne reguleringsplanar: Planident Status ubygd areal Finnøy Finnøy hamneområde Endring Finnøy hamneområde N3 flytenaust Endring Finnøy hamneområde N Storhaugen Finnøy Utbygd Endring Storhaugen Steinbrot Finnøy Utbygd Langhaugane (5 + 22) XII. Sandøya, Orta, Ona og Husøya Øyane har ferjesamband til Finnøya og Småge i Aukra kommune. For busette på øyane er det viktig med trygg regelmessig ferjetrafikk. Det er lite truleg at folketalet vil auke i denne delen av kommunen. Øyane har jordbruk, men det er vanskeleg å halde fram med mjølkeproduksjon, - som krev god kommunikasjon. Det vert vanskeleg å halde oppe godt ferjesamband og offentlege tenester når den faste busetnaden vert redusert. Dersom ein vil møte dette problemet med større satsing på reiseliv kan dette etter kvart få eit omfang som kan gje grunnlag for krav om auka offentlege tenester og oppgåver. Dersom det vert satsa på reiselivsnæringa er det viktig at særpreget til øyane vert respektert. Det er det opne ubygde landskapet, med plante og dyrelivet som er sårbart og verneverdig. Busetnaden knyta til jordbruk og fiske har kulturhistoriske og miljømessige kvalitet som bør bli tatt vare på. Det vil ikkje vere bra med ei ope spreidd hyttebusetnad. Det vil bli sett same krav om regulering og KU ved utbygging på øyane som i resten av kommunen. Det vert planlagt landingsplass for ambulansehelikopter. B-18: Orta Innfyllande utbygging 1. Oppdrettsfasilitetar bør vurderast aust og sør for Orta -? Tangenfjorden, Matløysefjorden 2. Område for hyttebygging på Orta Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 3 Steinshamn) B-19: Sandøya Innfyllande utbygging 1. Areal til næringsbygg 2. Standardheving for vegane på Sandøya 3. Tilrettelegging for camping/bobilar 4. Vurder å ta ut fiskerirelatert formål på Sandøya. Kaia, hamneområdet bør bli kommunal og leggast til rette for hytter/fritidsboliger 34

28 Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 3 Steinshamn) B-20: Ona/ Husøya Innfyllande utbygging 1. Standardheving for vegane på Ona/Husøya 2. Tilrettelegging for camping/bobilar på Ona/Husøya Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 3 Steinshamn) Gåsøya/ Sætreøya Må sjå på mulege tilkomststadar (hamn) Jf. Merknader frå kommunestyret sitt arbeidsmøte og (Pkt 3 Steinshamn) Desse skulle få lov å ha kontrollert brenning av avfall. Mykje rart som kjem i fjøra, vanskeleg å frakte avfall vekk frå desse øyane. Vedtekne reguleringsplanar Planident Status ubygd areal Ona/Husøya hyttetomter Endring Husøyvågen og kringliggande areal m/føres Endr. Husøya - område for fritidsbustader hyttetomter 35

29 XIV. Tiltak som er planlagt gjennomført i planperioden : 1. Kommunale tiltak: Regulering og tilrettelegging for bustadtomter Regulering og utbygging av gang og sykkelvegar Regulering og utbygging av sentrumsområdet Regulere areal for uttak av stein og kult til utbyggingsføremål Regulering for utvikling av hamnane i kommunen Legge til rette for helikopterlandingsplass på alle øyene 2. Regionale prosjekter: Nordøyvegen Oppgradering av FV 207 fram til Finnøy Ferjekai Utbetring av Steinshamn for mottak av større fartøy (Flytting av hamnemolo for endra innsegling til Steinshamn) 3. Store private utbyggingsprosjekt: Havsul 1 Planlagt utviding av industriareal i Steinshamn 40

30 XV. Vedlegg A Retningsliner og føresegner til kommuneplanen sin arealdel Føresegner og retningsliner til kommuneplanen sin arealdel vert vedtatt som styrande reglar for bruken av areala i kommunen og er saman med kommuneplankartet juridisk bindande.føresegnene er lagt ved i eige hefte. XVI. Vedlegg B Konsekvensutgreiing XVII. Naturmangfaldlova fastsett kva verdiar som skal sikrast gjennom kommunal planlegging. All utbygging vil endre vilkåra og øydelegge den opphavlege naturen. Ny bruk av områda skal ha kvalitetar som er betre enn det som vert øydelagt. Konsekvensutgreiinga vert ført på eigne skjema. Vedlegg C ROS analysar Kommuneplanen skal legge til rette for utbygging av eit trygt samfunn. Det er viktig å legge til rette for ei god organisering av tiltak før ulukka har skjedd. Det er viktig å ha oversikt for hendingar som har skjedd og som truleg kan skje. Det er viktig å sikre stader der det trulig kan skje ulukke. ROS - analyse vert ført i eigen rapport på eigne skjema. Det er utarbeidd ei overordna ROS analyse for kommuneplanen. I tillegg kjem kommunen sin kriseplan med ROS analyse for ulike tiltak og objekt som er tilstade i kommunen. ROS analysa som er del av Kommuneplanen gjev ei vurdering knyta til klima, stigande havnivå og den sårbare naturen. XVIII. XIX. XX. Vedlegg D Kultur og historie Vedlegg E Landbruksplan Vedlegg F Naturgrunnlaget 1. Biologisk mangfald 2. Naturbase - Naturtype 3. Naturbase - Artsregistrering 4. Verneområder for natur og dyreliv XXI. Vedlegg G - Skulevegen, - og vegnettet til gåande og syklande 41

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer