FORORD Sentralt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. 10611 Sentralt"

Transkript

1

2 FOOD Dette dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i følgende målsetning i felles 4-årig handlingsplan: Komme fram til et felles kartleggingssystem, når det skal testes og hva resultatene skal brukes til entralt Fagsjef skole nedsatte høsten 2013 en EKO-gruppe som skulle revidere «Felles system for kartlegging av elever» (vedtatt oktober 2011). Gruppen har bestått av: Ingerbeth Nielsen (logoped, PP), Aslaug Keyser øsdal (rektor, Erdal ungdomsskole), Nina Meby (avdelingsleder/ressursteamleder, Erdal barneskole), eidi K. Nilsen (assisterende rektor, etlevik skole) og erine dejord (rådgiver, Fagavdeling skole). erine har ledet gruppen og hatt redigeringsansvar for planen. Fagavdeling skole gjorde et valg våren 2012, ved å frikjøpe ystematisk Observasjon av Lesing 1 OL (Gjesdal kommune). Dette er et omfattende og viktig kartleggingsverktøy for å sikre grundig og systematisk «overvåking» av elevenes leseutvikling, for deretter best mulig tilpasse leseopplæringen for den enkelte elev. essurspersoner fra hver skole var gjennom en grundig implementering av systemet forrige skoleår. østen 2013 var skolene klar for å sette i gang «OLING» av alle elever i askøyskolene. egistreringen skjer i det digitale registreringssystemet OKAL. Når det gjelder kartlegging i matematikkfaget, vil askøyskolene fortsatt bruke M-prøvene. I og med at skolene bruker ulike læreverk, er det hensiktsmessig å bruke M-prøvene som felles kartleggingsverktøy i tillegg til Kartleggeren. kolene benytter også kartleggingsverktøyene som læreverkene har tilgjengelig, til halvårlige kartlegginger. Dette systemet ble godkjent av fagsjef skole 28. mars Nærmere beskrivelse av OL kommer seinere i dokumentet 2

3 Innholdsfortegnelse FAGADELING KOLE - AKY KOMMUNE mars Innledning ystemet Omfang Formål idlig innsats vilke ferdigheter... 4 Kartlegging istorikk Kartlegging som omtalt i dette dokument En del av læreprosessen... 5 Bruk av kartleggingsresultatene Primær bruk ekundær bruk... 5 ikre overgangene mellom barnehage - skole og barneskole og ungdomsskole Kartlegging på flere nivåer Overlevering av resultater... 6 Oversikt over nasjonale prøver, kartlegging og skolens egen kartlegging Felles kartlegging Obligatoriske kartleggingsprøver for Askøy kommune på barnetrinnet Obligatoriske kartleggingsprøver for Askøy kommune på ungdomstrinnet Forklaringer OKAL: OL: OLPYAMIDEN E BYGGE OPP I 10 INN: CALEN LEEPE: KE JONEN ODDIKA: ODKJEDEE: M-PE: KALEGGEEN: CALEN LEEPE: PP ANMEKNING ANGENDE CALEN LEEPE: illeggskartlegging av enkeltelever A: PK 6-16: KALEGGING A PKKOMPEANE I GUNNLEGGENDE NOK: OP-EE EKAALOGEN:

4 FELLE YEM FO KALEGGING A ELEE FAGADELING KOLE - AKY KOMMUNE mars 2014 Innledning 1.1ystemet Med et system for kartlegging av elever menes her: a) va som skal testes b) vilke tester som skal brukes c) Når testingen skal gjennomføres d) va resultatene skal brukes til 1.2 Omfang ystem for kartlegging beskriver et minimum av hva som skal gjennomføres av tester og prøver på den enkelte skole. Det betyr at på skolene kan en velge å foreta kartlegging utover vår felles minimumsstandard som beskrives nærmere i dette dokument. ystemet omfatter både de statlige initierte obligatoriske kartleggingsprøvene og våre egne. Alle kartleggingsprøver som omtales i dette dokument er obligatorisk for alle elever i Askøyskolene. 1.3 Formål Formålet med kartlegging er å sikre best mulig tilpasset opplæring for den enkelte elev. 1.4 idlig innsats Forskning og påfølgende meldinger fra stortinget påpeker viktighet av tidlig innsats. Kartlegging er en viktig brikke for og tidligst mulig kunne gi tilpasset opplæring til den enkelte elev. idere er det sagt at den norske skolen har vært preget av en vente å se - holdning i forhold til å sette inn konkrete tiltak for enkeltelever. idlig kartlegging og riktig og riktig tolkning av resultatene, vil gjøre det lettere å sette inn tidlig innsats for elevene som dermed gir den enkelte et godt grunnlag for videre læring. 1.5 vilke ferdigheter Det er de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter, vi vil dekke i vår kartlegging. Kartlegging kartlegge ( ~legger - ~la - ~lagt) ['kɑʈlegə] - undersøke og lage systematisk og informativ oversikt (kilde: thefreedictionary.com) 4

5 2.1 istorikk radisjonelt har kartlegging av elever vært brukt på elever som henger etter en normal læringskurve. Etter hvert har kartlegging blitt tatt i bruk for å avdekke om elever henger etter, og dermed brukt på alle elever. idligere var det ofte bare sakkyndige fra PP som foretok kartleggingen. Nå utføres stort sett all kartlegging av elevens egen lærer eller annet personale ved skolen. 2.2 Kartlegging som omtalt i dette dokument Dette dokumentets betydning av ordet kartlegging går enda lenger og blir brukt om tester, prøver og andre hjelpemidler som skal brukes på alle elever for å gi læreren og eleven og hans foreldre et best mulig grunnlag for tilpasset opplæring. er er det også viktig å presisere at det ikke bare gjelder elever som henger etter, men alle elever, også de som scorer høyere enn normalt. All kartlegging som er omtalt skal utføres på skolen av skolens egne ansatte. 2.3 En del av læreprosessen Det er viktig at kartleggingen og den påfølgende tolkning/ scoring og igangsetting av tiltak sees på som en naturlig del av lærerens arbeid med elevens læringsarbeid, og ikke noe som kommer i tillegg til dette arbeidet. om del av implementeringen av dette system for kartlegging, blir det derfor viktig å understreke akkurat det. Bruk av kartleggingsresultatene 3.1 Primær bruk Den viktigste bruken av resultatene er allerede nevnt under formål, nemlig at læreren kan gi optimal tilpasset opplæring til den enkelte elev. 3.2 ekundær bruk Eleven skal være kjent med sine sterke og svake sider og foreta egenvurdering av sin kompetanse i forhold til læringsmål. Kartleggingsresultatene brukt på riktig måte i samarbeid mellom lærer og elev, er et viktig redskap i dette vurderingsarbeidet. På samme måte skal resultatene gjøres kjent for foreldre/ foresatte i deres halvårlige samtaler med skolen. 5

6 3.3 Annen bruk esultater fra kartleggingsprøver, både de statlige og egne, skal i hovedsak brukes for å gi den enkelte elev et best mulig læringsutbytte gjennom tilpasset opplæring. Det er likevel viktig at skolen ved ledelsen følger med på resultatene og er i dialog med den enkelte lærer som gjennomfører kartlegging. Dette fordi kartleggingsprøver til en viss grad kan gi skolen og ledelsen et bilde av kvaliteten på opplæringen både på skolenivå og klassenivå. ed f. eks lave resultater i en klasse, er det naturlig for skolens ledelse å utrede nærmere om kvaliteten på opplæringen i denne klassen er slik den burde være. I den årlige rapporteringen på resultater fra nasjonale prøver og undersøkelser vil skoleeier be om en generell kommentar/ refleksjon fra skoleledelsen på resultatene fra kartleggingsprøver spesielt i begynneropplæringen. ikre overgangene mellom barnehage - skole og barneskole og ungdomsskole 4.1 Kartlegging på flere nivåer Det blir foretatt kartlegging på mange nivåer som er nyttig for nivået over å kjenne til. For eksempel tester barnehagene språkkunnskap gjennom verktøyet A. Det er viktig at lærere på 1. trinn på barnetrinnet kjenner resultatene av denne kartleggingen. På samme måte er det nødvendig at ungdomstrinnet får kjennskap til kartlegging på barnetrinnet som er relevant for elevens videre læring. 4.2 Overlevering av resultater Det blir utarbeidet en egen plan for å sikre god overgang mellom de forskjellige nivåer i læringsløpet. Denne planen vil omtale overlevering av resultater av aktuell kartlegging. I OKAL blir elevenes testresultater registrert, resultatene følger eleven fra barnetrinnet og ut ungdomsskolen. 6

7 Oversikt over nasjonale prøver, kartlegging og skolens egen kartlegging 5.1 Felles kartlegging ystemet inneholder felles kartlegging for alle skoler for lettere å kunne samarbeide på tvers av skoler, og arbeide med kursing og implementering av kartleggingsprøvene. idere vil det være en sikkerhet for likebehandling og en lette i arbeidet for de sakkyndige hos PP at vi operer med samme verktøy for kartlegging. Under følger en oversikt på hvilke kartlegginger og tidspunkt for gjennomføring i tabellform. 5.2 Obligatoriske kartleggingsprøver for Askøy kommune på barnetrinnet Under følger en oversikt trinnvis på prøver som er obligatoriske å gjennomføre i Askøy kommune på barnetrinnet. 1. trinn Kontrollert tegning (ove Krogh) Oktober Kont.lærer OL Gjennom året Kontaktlærer/ ingeriksmaterialet Gjennom året Kont.lærer NK.: Leseferdighet April-mai Udir link rektor NK: regning (frivillig) 2 April-mai Udir link rektor 2. trinn Carlsten lesetest (1./2.trinn) Oktober Kont.lærer OL Gjennom året Kontaktlærer/ Kåre Johnsen orddiktat April - mai Kont.lærer M-2 April - mai Kont.lærer NK: Leseferdighet April-mai Udir link ektor NK: allforståelse og regneferdighet April-mai link ektor 7 2 Dette er en frivillig prøve

8 3. trinn Carlsten lesetest Oktober Kont.lærer Ordkjedetest Oktober Kont.lærer OL Gjennom året Kontaktlærer/ Kåre Johnsen orddiktat April - mai Kont.lærer Ordkjedetest April - mai Kont.lærer M-3 1 April - mai Kont.lærer NK.: tallforståelse og April-mai Udir link rektor regneferdighet (frivillig) 1 NK: Leseferdighet April-mai Udir link ektor 4. trinn Carlsten lesetest Oktober Kont.lærer Ordkjedetest oktober Kont.lærer OL Gjennom året Kontaktlærer/ NK: Kartleggingsprøve i Mars-april link ektor digitale ferdigheter 3 Carlsten lesetest April - mai Kont.lærer Kåre Johnsen orddiktat April - mai Kont.lærer Ordkjedetest April - mai Kont.lærer M-4 April - mai Kont.lærer 5. trinn Carlsten lesetest Oktober Kont.lærer NP: Lesing eptember/okt. Udir link ektor NP: egning eptember/okt. Udir link ektor NP: Engelsk eptember/okt. Udir link ektor OL Gjennom året Kontaktlærer/ Carlsten lesetest April-mai Kont.lærer Kåre Johnsen orddiktat April-mai Kont.lærer M-5 April-mai Kont.lærer 8 3 NK: kartleggingsprøve i digitale ferdigheter blir obligatorisk for 4. trinn fra våren 2015

9 6. trinn Carlsten lesetest Oktober Kont.lærer OL Gjennom året kontaktlærer/ Carlsten lesetest April - mai Kont.lærer Kåre Johnsen orddiktat April - mai Kont.lærer M-6 April - mai Kont.lærer 7. trinn Carlsten lesetest Oktober Kont.lærer OL Gjennom året Kont.lærer/ Kartleggeren engelsk Aug./sept. Kont.lærer Kartleggeren norsk Aug./sept. Kont.lærer Kartleggeren matematikk Aug./sept. Kont.lærer Carlsten lesetest April - mai Kont.lærer Kåre Johnsen orddiktat April - mai Kont.lærer M-7 April - mai Kont.lærer Kartleggeren engelsk 4 April - mai Kont.lærer Kartleggeren norsk 5 April - mai Kont.lærer Kartleggeren matematikk 6 April - mai Kont.lærer 4 esultatene fra Kartleggeren blir grunnlagskartlegging for ungdomsskolen høst 8. trinn 5 esultatene fra Kartleggeren blir grunnlagskartlegging for ungdomsskolen høst 8. trinn 6 esultatene fra Kartleggeren blir grunnlagskartlegging for ungdomsskolen høst 8. trinn 9

10 5.3 Obligatoriske kartleggingsprøver for Askøy kommune på ungdomstrinnet Under følger en oversikt trinnvis på prøver som er obligatoriske å gjennomføre i Askøy kommune på ungdomstrinnet Det er faglærer som er ansvarlig for og som gjennomfører kartleggingen med sine elever. 8. trinn Carlsten lesetest Aug.-sept. Faglærer OL Gjennom året Faglærer/ NP: lesing eptember/okt. Udir link ektor NP: egning eptember/okt. Udir link ektor NP: engelsk eptember/okt. Udir link ektor Carlsten lesetest April - mai Faglærer Kartleggeren engelsk 7 April - mai Faglærer Kartleggeren matematikk 8 April - mai Faglærer 9. trinn Carlsten lesetest Aug.-sept. Faglærer Kartleggeren engelsk Aug.-sept. Faglærer OL Gjennom året Faglærer/ NP: Lesing september link ektor NP: egning september link ektor Carlsten lesetest April - mai Faglærer Kartleggeren matematikk April - mai Faglærer Kartleggeren engelsk April - mai Faglærer 10. trinn Carlsten lesetest Oktober Faglærer OL Gjennom året Faglærer/ 7 er brukes Kartleggeren ettertest for 8. trinn 8 er brukes Kartleggeren ettertest for 8. trinn 10

11 Forklaringer NB! edlagt finner du forklaringer og henvisninger til obligatoriske prøver og kartleggingsmateriell. kolene står fritt til å bruke kartleggingsmateriell utover det som er pålagt og anbefalt. OKAL: Askøy kommune har frikjøpt okal, et nettbasert system som samler og sammenstiller vurdering og kartlegging, slik at lærere kan gi tilpasset undervisning og bedre oppfølging av den enkelte elev. Læreren får et enkelt og brukervennlig system som effektiviserer håndteringen av kartleggingsprøver og kartleggingsverktøy. okal gir læreren kontroll over gjennomføringen av hver enkelt kartlegging, og en oversikt som gir god mulighet til å følge opp resultatene på hver enkelt elev. koleledelsen får standardisert hele skolens arbeid med kartlegging, og kan følge opp lærerne i gjennomføringen og oppfølging av hver enkelt elev. koleleder kan ta ut status på gjennomføring og se aggregerte resultater for hele skolen i visuelle rapporter og grafer. okal har Feide-pålogging: NP: Nasjonale prøver. esultatene overføres fra PA til okal. NK: Nasjonal kartlegging. esultatene overføres fra PA til okal. KONOLLE EGNING: EGNEE av ove Krogh, dansk pedagog. Bearbeidet og tilrettelagt for Askøyskolene av Nina Meby. INGEIKMAEIALE : Dette materiellet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5-7 år. Men det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn. Materialet består av 17 deltester, i kopioriginaler, og barna gir svar ved å sette kryss ved et bilde. esten gir mulighet for å sammenligne barnas resultater med normerte grupper. Pakken inneholder også en brukerveiledning. ingeriksmaterialet, kartlegging av språklig oppmerksomhet hos barn i alderen 5-7 år, test og kopieringsoriginaler (IBN: ). 11

12 OL: Er et kartleggingsverktøy der prinsippet er systematisk «overvåking» av elevenes leseutvikling. Kartleggingen skjer gjennom skoleåret og læreren samler seg opp et bilde av elevens lesing. ver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene. ol er et kompetansehevingsprogram for lærere, og alle lærere er leselærere og skal «sole». Kartleggingsresultatene skal tilbakemeldes til elever og foreldre to ganger pr. år. OLPYAMIDEN E BYGGE OPP I 10 INN: 1. Før-alfabetisering, 2. Begynnende alfabetisk lesing, 3. idlig fonologisk lesing, 4. Automatisert fonologisk lesing, 5. idlig ortografisk lesing, 6. Automatisert ordgjenkjenning, 7. kt automatisering og leseflyt, 8. trategisk lesing, 9. Bevisst strategisk lesing, 10. oksen litterær lesing CALEN LEEPE: Kartleggingsmateriell som måler lesehastighet og leseforståelse. ar også en diktat for det aktuelle trinnet. eiledning finnes til hvert trinn. esultatene legges inn i okal. KE JONEN ODDIKA: Orddiktat for trinn. PP-tjenestens materiellservice 12

13 ODKJEDEE: Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. esten er standardisert for elever på trinn 3-10, samt videregående skole og voksne. esten er en screeningprøve, men den fanger opp de elever som har vansker med ordavkodingen. esten er lett å bruke, og det tar bare ca. 10 minutter å gjennomføre hele testen. esten består av en håndbok og kopieringsoriginaler. koler som kjøper testen, kan fritt kopiere opp elevarkene, men det er ikke tillatt å kopiere håndboka. Ordkjedetesten finnes både på bokmål og nynorsk. esultatene legges inn i okal. M-PE: Prøveserien består av i alt 8 prøver, som har fått betegnelser fra M2 til M9. il serien hører 3 lærerveiledninger, en for prøvene på småskoletrinnet (M2 og M3), en for prøvene på mellomtrinnet (M4, M5, M6 og M7) og en for prøvene på ungdomstrinnet (M7, M8 og M9). I forbindelse med Kunnskapsløftet har det skjedd endringer i læreplanen for matematikk. Det er sentralt bestemte kompetansemål som skal nås etter: 2., 4., 7. og 10.årstrinn. Mellom disse trinnene kan innholdet i undervisningen legges opp forskjellig fra skole til skole. M-prøvene kartlegger matematikkferdigheter på ulike områder plassert på klassetrinn etter læreplanen før Kunnskapsløftet. Det kan derfor hende at elevene ikke har fått undervisning i alle de aktuelle emnene før prøven brukes på ett gitt klassetrinn. tørre lokal fleksibilitet gjør det også vanskelig å lage absolutte normer på årstrinn-nivå. årt råd er at læreren eller skolen vurderer om det er oppgaver i prøven som bør utgå i en aktuell klasse fordi stoffet ikke er gjennomgått. Når en tar hensyn til disse forholdene vil M-prøvene fortsatt være gode til kartlegging av nivået på matematikk-kunnskap blant elever (kapittelprøver og /eller halvårsprøver bør brukes i tillegg). esultatene legges inn i okal. KALEGGEEN: Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes faglige nivå i norsk, engelsk og matematikk, fra høst i 5. trinn og ut ungdomsskolen. Kartleggeren genererer individuellarbeidsplaner (IAP-er) til alle elever, på alle funksjonsnivåer. va kartlegges? Norsk: ester elevenes funksjonsnivå på tre hovedområder: leseferdighet, rettskrivning og ordforråd. Bokmål og nynorskversjon. Engelsk: ester elevenes funksjonsnivå på tre hovedområder: leseferdighet, rettskrivning og ordforråd. Matematikk: ester elevenes funksjonsnivå på alle aktuelle delområder. esultatene legges inn i okal. 13

14 CALEN LEEPE: eiledende norm for lesehastighet på de ulike trinn: Æ OB N: 3.trinn: gjør mer enn ca. 25 % feil og/eller leser færre enn 25 o/min 4.trinn: gjør mer enn ca. 20 % feil og/eller leser færre enn 50 o/min 5 trinn: gjør mer enn ca. 15 % feil og/eller leser færre enn 80 o/min 6.trinn: gjør mer enn ca. 15 % feil og/eller leser færre enn 80 o/min 7.trinn: gjør mer enn ca. 15 % feil og/eller leser færre enn 80 o/min 8.trinn: gjør mer enn ca. 15 % feil og/eller leser færre enn 100 o/min 9.trinn: gjør mer enn ca. 15 % feil og/eller leser færre enn 100 o/min 10.trinn: gjør mer enn ca. 15 % feil og/eller leser færre enn 100 o/min 1.trinn: viktig å notere seg de som ikke blir ferdig med den korte leseprøven på 5 min og/eller streker under feil ord. 2.trinn: samme prøven kan brukes både på 1.og 2.trinn PP ANMEKNING ANGENDE CALEN LEEPE: PP anmerkning angående Carlsten: Det som er viktig å presisere er at dette egentlig er for snille normer, kan forklares utfra at de ikke er revidert siden en begynte formell leseopplæring fra 1.trinn. Derfor bør det settes noe «strengere» forventet minimum lesehastighet/forståelse på enkelte trinn. Det er viktig å være særlig obs på de elevene som havner på minimumsgrensene, her må nøyere kartlegging og tiltak drøftes. NB! Det er også svært viktig å tolke forståelsesfeilene (ren gjetting eller delvis logisk), ikke bare telle feil. 14

15 illeggskartlegging av enkeltelever illeggskartlegging skal gjøres av enkeltelever, der det er indikasjon på mer omfattende vansker i norsk og matematikk. A: tår for standardisert test i avkoding og staving. A kan brukes og er normert fra slutten av 2. klasse og ut ungdomsskolen. Det er detaljerte normer for alle prøver og delprøver. Elevenes fremgang i avkoding og staving følges på samme prøve i forhold til normer og klassetrinn. estresultatene kan gi en profil over sterke og svake sider i avkodings- og staveferdighet. A er normert på ingerike med elever på hvert trinn. ingerike er representativ for bokmålselever i avkodingsferdighet. A kan også brukes på eldre elever og voksne, selv om den ikke er normert for disse gruppene. PK 6-16: estmateriell for enkeltelever. pråk 6-16 er en screeningtest av språkvansker, for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år. esten tar sikte på å besvare spørsmål som Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder? og bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av språkvanskene? M-PENE: kal i tillegg brukes på enkeltelever på ungdomstrinnet for å kartlegge nærmere vanskeområder hos eleven. ODKJEDEEEN: Brukes på enkeltelever for å kartlegge vanskeområder hos eleven. KALEGGING A PKKOMPEANE I GUNNLEGGENDE NOK: Obligatorisk for elever som får særskilt opplæring etter 2-8 i opplæringsloven. Kartleggingen skal skje gjennom hele året og brukes som et pedagogisk verktøy for læreren. Kartleggingsmateriell og veiledning finnes på og Kartlegging av norsk språkkompetanse skal være gjort før skolen søker om timer til tospråklig opplæring. kolen får tildelt ressurser til særskilt norsk gjennom rammetilskuddet sitt. esultatene av kartleggingen legges inn i okal og kan skrives ut i rapportform som utgangspunkt for tilpasset opplæring og dialog med elev og foreldre i utviklingssamtalene. Dette kartleggingsmateriellet kan også brukes på elever som er nærmere nivå 3 og som etter hvert følger klassens læreplan i norsk som morsmål. OP-EE ospråklige tester er utviklet på 20 språk og kan bestilles via fagavdeling skole. Dette er tester som er utviklet for trinn og som kan brukes av lærer i grunnleggende norsk og i morsmål. OP testene inneholder konkrete tester, instruksjonshefter med normer for vurdering av testresultater for 3.,5. 7. og 10.trinn, samt skjemaer for sammenligning av resultater på norsk og morsmål. EKAALOGEN: estkatalogen, en oversikt over mer enn 6oo ulike tester som man tidligere kunne finne på IP (Institutt for spesialpedagogikk), er nå lagt ned. Bruk i stedet. Linker til pedagogisk materiell: 15

16 16

Revidertseptember2015 MULIG

Revidertseptember2015 MULIG FAGAVDELING SKOLE FELLESSYSTEM FOR KARTLEGGING Revidertseptember2015 BEST MULIG -SAMMEN Innholdsfortegnelse FAGAVDELING SKOLE - ASKØY KOMMUNE september 2015... 3 Endringer i ny revidering... 3 Gruppen

Detaljer

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Felles system for kartlegging av elever

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Felles system for kartlegging av elever UNDERVISNINGSAVDELINGEN Felles system for kartlegging av elever Forord!...3 Innhold!...4 Vedtatt av Undervisningssjefen 25. oktober 2011 Revidert utgave desember 2011 Forord Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet)

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) 1. Ansvarlig for gjennomføring av kartlegging og føre inn resultatene

Detaljer

Systematisk Observasjon av L esing

Systematisk Observasjon av L esing Systematisk Observasjon av L esing Hva er SOL? Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et kompetansehevingsprogram for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne

Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne Den didaktiske relasjonstenkingsmodellen av Bjørndal og Lieberg

Detaljer

Kartleggingsverktøy for førskulebarn og elevar i grunnskulen i Seljord kommune

Kartleggingsverktøy for førskulebarn og elevar i grunnskulen i Seljord kommune Kartleggingsverktøy for førskulebarn og elevar i grunnskulen i Seljord kommune Oversikt over aktuelt kartleggingsverktøy innafor tema språkutvikling til bruk for førskulebarn Plan for bruk av kartleggingsprøver,

Detaljer

Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk. Copyright Kerstin Hjulstad November 2004

Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk. Copyright Kerstin Hjulstad November 2004 1 Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk Copyright Kerstin Hjulstad November 2004 2 Hovedmålsettingen med kvalitetssikringsprogrammet ved Bragernes skole er: Å sikre elevenes

Detaljer

SOL systematisk observasjon av lesing

SOL systematisk observasjon av lesing Vedlegg 12 SOL systematisk observasjon av lesing SOL er et kartleggingsverktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. SOLkartleggingsverktøyet inneholder 10 nivå med klare kriterier for hva

Detaljer

KARTLEGGING I STOKKESKOLEN

KARTLEGGING I STOKKESKOLEN KARTLEGGING I STOKKESKOLEN 1 KARTLEGGING I STOKKESKOLEN I sin rapport om likeverd i norsk utdanning peker OECD på at norsk skole mangler strategier for å følge opp elever når man ser at de henger etter.

Detaljer

Andre måter å oppdage og avdekke språkvansker

Andre måter å oppdage og avdekke språkvansker Andre måter å oppdage og avdekke språkvansker I tillegg til samtale med foresatte og observasjoner av hvordan barnet forstår og bruker språket i hverdagen, finnes det noen verktøy som du kan bruke for

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Pedagogisk rapport for skole

Pedagogisk rapport for skole Unntatt offentlighet, jf. Offl. 5a, jf. Fvl. 13 Pedagogisk rapport for skole Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven i antall måneder/år Vedlagt kartlegging (sett kryss og dater) Carlsten leseprøve Kåre

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver

Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver 1. Valg av tekster med relevans og passe vanskegrad for hver enkelt 2. Balansert og helhetlig struktur 3. Oppgaver og arbeidsmåter (egne hefter for «nivå 1 og

Detaljer

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013 Standard for regning som grunnleggende ferdighet Skolen legger til rette for og arbeider systematisk med o en felles forståelse for regning basert på LK06 og kommunens fagplan o å synliggjøre regning som

Detaljer

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»!

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! God leseutvikling på 3. og 4. trinn «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! «Lesekvarten» fast lesetid på skolen hver dag Når skal vi lese høyt for og med elevene? Når skal elevene få lese selv? Det finnes

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Lese- og skriveutvikling

Lese- og skriveutvikling Egil Gabrielsen Marit Petersen Oftedal Anne Elisabeth Dahle Astrid Skaathun Nina Nøttaasen Gabrielsen Lese- og skriveutvikling Fokus på grunnleggende ferdigheter Innhold Oppbygningen av boka...13 1 Den

Detaljer

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Skolens navn: Adresse: Telefon/faks: Dato: SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET FAG ELEVENS NAVN KLASSE/GRUPPE SKOLEÅR KONTAKTLÆRER FAGETS NAVN Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2015-2019

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2015-2019 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2015-2019 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE

REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE 1 REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE På Landås skole har alle lærere, i alle fag, på alle trinn ansvar for elevenes regneutvikling. Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø

Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Sosial kompetanse Skolen bidrar til å utvikle elevenes sosiale kompetanse gjennom en felles strategi for utvikling av elevenes sosiale kompetanse

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Tema Mål fra Skolens strategisk plan Tiltak Elevenes læring -nytt 2015-2016 Elevene er bevisste egen læringsprosess og progresjon. Elevene kan snakke om egen læring og progresjon. Elevene har god egenvurderingskompetanse

Detaljer

«Profilanalyse i Vokal, et verktøy for pedagogisk ledelse»

«Profilanalyse i Vokal, et verktøy for pedagogisk ledelse» «Profilanalyse i Vokal, et verktøy for pedagogisk ledelse» Innlegg ved Bjørg Wangen på ledersamling i oktober 2012 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Vokal som registreringsverktøy for kartlegging

Detaljer

Systematisk Observasjon av Lesing

Systematisk Observasjon av Lesing Systematisk Observasjon av Lesing Lesing = avkoding X forst åelse (Gough & Tunmer 1984) Observasjon av avkodi ngsferdigheter. Observasjon av forståelsesstrategier. Leseutviklingen satt inn i vår pyramide

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017. Arkivsak. Nr.: 2016/956-2 Saksbehandler: Randi Tessem Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Dysleksivennlig kommune Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune stiller

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Ekholt 1-10 skole i uke 42/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Pedagogisk rapport for ungdomsskolen

Pedagogisk rapport for ungdomsskolen RINGERIKE KOMMUNE PPT Unntatt offentlighet jfr. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13 første ledd nr 1 Pedagogisk rapport for ungdomsskolen Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven antall måneder/år Vedlagte resultater

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

Nasjonale prøver 2014. GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015

Nasjonale prøver 2014. GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015 Nasjonale prøver 2014 GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015 Fakta om nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Lesing splan for Eidsvåg skole Skoleår: 2012-13 Tema Mål fra Skolens strategisk plan God lesekompetanse i samsvar med egne evner. Med god lesekompetanse mener vi at elevene skal kunne: Bruk av LeseLos;

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Lesing splan for Eidsvåg skole Skoleår: 2012-13 Tema Mål fra Skolens strategisk plan God lesekompetanse i samsvar med egne evner. Med god lesekompetanse mener vi at elevene skal kunne: Sette konkrete mål

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0

Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0 Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0 Du sitter foran datamaskinene og har fått i oppgave fra skolen å øve Tempolex med barnet

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing

Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing Ingress: Dette er den andre av to artikler som omhandler repetert lesing som metode. Artikkelen er en fortsettelse av Repetert lesing en suksessfaktor

Detaljer

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE.

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. Prinsipper og strategier ved Olsvik skole. FORORD Olsvik skole har utarbeidet en helhetlig plan i regning som viser hvilke mål og arbeidsmåter som er forventet

Detaljer

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling 2016-2019 Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling 2013-2020. Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5, 6 Forside. Alteren skoles

Detaljer

Leveres ut 3. desember 2012 kl 0900 Innlevering 5. desember 2012 kl til Institutt for spesialpedagogikk, 4. et. rom 434

Leveres ut 3. desember 2012 kl 0900 Innlevering 5. desember 2012 kl til Institutt for spesialpedagogikk, 4. et. rom 434 1 Bokmål INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Høst 2012 Leveres ut 3. desember 2012 kl 0900 Innlevering 5. desember 2012 kl 15.00 til Institutt for spesialpedagogikk, 4. et. rom 434 Ta utgangspunkt i case Per

Detaljer

Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole

Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole Handlingsplan 1 Dysleksi/spesifikke lese og skrivevansker Dysleksi er en språkbasert lærevanske som kan være arvelig og som kan ramme flere språkområder i tillegg

Detaljer

Kapittel 7. Kartlegging av den bimodale tospråklige utviklingen hos døve og sterkt tunghørte barn og unge

Kapittel 7. Kartlegging av den bimodale tospråklige utviklingen hos døve og sterkt tunghørte barn og unge Kapittel 7. Kartlegging av den bimodale tospråklige utviklingen hos døve og sterkt tunghørte barn og unge Kapittel 7 forteller hvordan kartlegging av døve og sterkt tunghørte barns tospråklige utvikling

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018

Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018 Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018 Læring i dag muligheter i morgen! På Ellingsrud skole skal hver skoledag og hver undervisningsøkt bidra til god læring som gir den enkelte elev muligheter

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

Risør barneskole. Skolen har 392 elever fra 1. 7. trinn. Skolefritidsordningen har 193 barn fordelt på 4 baser

Risør barneskole. Skolen har 392 elever fra 1. 7. trinn. Skolefritidsordningen har 193 barn fordelt på 4 baser Risør barneskole Risør barneskole Skolen har 392 elever fra 1. 7. trinn Skolefritidsordningen har 193 barn fordelt på 4 baser Ansatte på Risør barneskole Skolens ledelse består av rektor og to inspektører

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011

INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011 INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011 FOREBYGGING AV LESEVANSKER PÅ 1. OG 2. KLASSE HANDLINGSPLAN: MÅL: - forebygge

Detaljer

Tveita skole. Strategisk plan 2015

Tveita skole. Strategisk plan 2015 Tveita skole Strategisk plan 2015 Historikk 2007-2014 Aktivitetsplan for strategiske mål & initiativ 2015 Her vi bor høyt oppå byens tak, høye åser ligger bak Fjorden ligger langt der uti vest, sola skinner

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: / Mob

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: / Mob PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: 37 18 52 00 / Mob. 90 69 76 41 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN: Elever i grunnskolen PPT skal vurdere

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Levanger kommune. Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune

Levanger kommune. Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune Levanger kommune Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune Levanger 8.10.2009 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for arbeidet:... 3 1.1 Meldt behov fra lærerne:...

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan 2016. Tonsenhagen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan 2016. Tonsenhagen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Tonsenhagen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018

STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018 STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018 SKOLENS VISJON - Alle skal med! Jeriko skole er en inkluderende skole med høyt læringstrykk, hvor elever og voksne trives. 1 Oppsummering Skolen er i en situasjon

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Pedagogisk rapport. Bakgrunnsinformasjon: Hvem meldte bekymring for at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?

Pedagogisk rapport. Bakgrunnsinformasjon: Hvem meldte bekymring for at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Resultat Pedagogisk rapport Den pedagogiske rapporten er hjemlet i opplæringsloven 5-4: Eleven eller foreldra kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng

Detaljer

innholdsforståelse og rettskrivingsfeil ved diktat. Opplæring i bruk av e-lector og skanner-penner

innholdsforståelse og rettskrivingsfeil ved diktat. Opplæring i bruk av e-lector og skanner-penner Når August Oppstart av nytt emne i fag Innen 2 uker etter skolestart Hva "Lese for å lære!" læringsstrategier (studieteknikk) "Les og Kartlegging Carlsten leseog skriveprøve Leseplan 8. trinn - Åstveit

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Lesing splan for Eidsvåg skole Skoleår: 2013-14 Tema Mål fra Skolens strategisk plan God lesekompetanse i samsvar med egne evner. Med god lesekompetanse mener vi at elevene skal kunne: Sette konkrete mål

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Lindeberg skole STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Lindebergveien 33 1069 Oslo Tlf: 23 46 52 00 Faks: 22 30 12 11 E-post: Lindeberg@ude.oslo.kommune.no Hjemmeside:

Detaljer

Bruken av nasjonale prøver en evaluering

Bruken av nasjonale prøver en evaluering Bruken av nasjonale prøver en evaluering av poul skov, oversatt av Tore brøyn En omfattende evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen1 viser blant annet at de er blitt mottatt positivt

Detaljer

Kvalitetsplan for Grøtvedt skole 2013

Kvalitetsplan for Grøtvedt skole 2013 Kvalitetsplan for Grøtvedt skole 2013 med bakgrunn i kvalitetsplan for Askim-skolen og resultater fra ståstedsanalyse, organisasjonsanalyse, kartlegginger, nasjonale prøver, eksamen, elev- og foreldreundersøkelser

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

Nasjonale prøver et lederansvar på skolenivå

Nasjonale prøver et lederansvar på skolenivå Nasjonale prøver et lederansvar på skolenivå Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk.

Detaljer

TØNSBERG KOMMUNE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

TØNSBERG KOMMUNE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1 (Byfogdløkka) Telefon: 33 34 83 40 E-post: ppt@tonsberg.kommune.no PEDAGOGISK RAPPORT SKOLE Den pedagogiske rapporten

Detaljer

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning)

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter Barnehagen har 24 plasser Skolen har 33 elever fra 1. 7. trinn Skolefritidsordningen har 11 elever Ansatte i skolen: Rektor/lærer

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato:

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato: Sosial kompetanse/ psykososialt læringsmiljø (O) Lesing (S) Skolen utvikler elevenes sosiale kompetanse gjennom - en felles strategi i den sosialpedagogiske planen, programmet ART (for enkelte elevgrupper

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Barnehager og skoler i Iveland 2016 0 Innhold INNLEDNING... 2 Planen omhandler:... 2 OVERORDNET MÅLSETTING... 3 Tidlig innsats:... 3 Spesialpedagogisk saksgang

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse Kom i gang med Relemo www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Viktig informasjon... 4 2. Oppstart av Relemo... 4 2.1 Valg av test...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

Tester og opplæringsprogrammer

Tester og opplæringsprogrammer 1 Tester og opplæringsprogrammer Generelt NetPed er en spisskompetansevirksomhet innen lærevansker. Vi har egen salgsenhet, og er en av landets mest sentrale leverandører av pedagogisk testmateriell. NetPeds

Detaljer

Leseplan for Gjettum skole

Leseplan for Gjettum skole Leseplan for Gjettum skole Lesing og skriving er kulturskapte og miljøavhengige ferdigheter. Det er ikke ferdigheter som utvikler seg av seg selv som en naturlig modning. Den som skal lære å lese og skrive,

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

Plan lesekartlegging og tiltak

Plan lesekartlegging og tiltak . Plan lesekartlegging og tiltak Levanger kommune Revidert juni 2014 v/ Marieke Scherjon SOL-koordinator og logoped PPT 1 TRAPP FOR UTVIKLING AV FONOLOGISK BEVISSTHET LESEKLAR! FONEM FRAMLYD STAVELSER

Detaljer

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen.

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Den gode lese- og skriveopplæringen *er avhengig av lærerens kompetanse. *kan forebygge lese- og skrivevansker. *skal kunne fange

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer