BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010"

Transkript

1 BILDØY Fjell kommune Kulturhistoriske registreringar områdeplan nordre bildøy Rapport

2 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker overført til fylkeskommunane. I Hordaland fylkeskommune er det Seksjon for kulturminnevern og museum ved Kultur- og idrettsavdelinga som utfører det kulturminnefaglege arbeidet. Planområda vert sjekka ut i høve til arkivopplysingar om kjente automatisk freda kulturminne. Det vert og gjort ei kulturminnefagleg vurdering om det må gjerast arkeologiske registreringar i felt. Den arkeologiske registreringa i felt har som mål å finne ut om eit planlagd tiltak vil komma i konflikt med automatisk freda kulturminne (eldre enn 1537). I den grad tiltaket vil verka inn på nyare tids kulturminne vil desse bli kort omtalte. Denne rapporten er utarbeidd på bakgrunn av arkeologisk registrering i felt. Rapporten gjev opplysningar om arbeidsomfang, utstrekning og karakter av registrerte kulturminne, og om framlagde planar er i konflikt med kulturminne.

3 Innhaldsliste: Forord 1. Samandrag 1 2. Bakgrunn 2 3. Kulturminne og kulturmiljø - nokre sentrale omgrep 2 4. Området 3 5. Tidlegare registreringar og funn i området 5 6. Metode 5 7. Undersøkinga Automatisk freda kulturminne Konklusjon 51 Litteratur 52 Vedlegg: Oversiktsbilde av funnområdet med lok. 8, 9, 9b og 10 Terrengmodellar Bildøy (D. Simpson, Bergen Museum, UiB). For ytterlegare feltfoto viser ein til HFK sitt fotoarkiv Fotostation.

4 Figurliste: Figur 1. Planområdet på Bildøy aust for Sotra. s. 1 Figur 2. Arkeologiske periodar s. 2 Figur 3. Flyfoto over Bildøy med planområdet lagt inn s. 3 Figur 4. Planområdet på Bildøy s. 4 Figur 5. Kart over registrerte kulturminne i nærområda. s. 5 Figur 6. Strandforskyvingskurve for Bildøy, Fjell kommune. s. 6 Figur 7. Kart over dei undersøkte områda med alle prøvestikka markert. s. 8 Figur 8. Flyfoto med lokalitetane merka inn. s. 9 Figur 9. Kart med automatisk freda kulturminne og funnstader markert. s. 10 Figur 10.Lokalitet 1 og 2, kart.1:400 s. 12 Figur 11.Planskisse over lok. 1. s. 13 Figur 12.Flata med lok. 1 i forgrunnen. Mot NA. s. 14 Figur 13.Stratigrafi i positive prøvestikk på lok. 1. s. 14 Figur 14.Planskisse over lok. 2. s. 16 Figur 15.Flata med lok. 2. Dei tre positive stikka er markert. Mot SV. s. 17 Figur 16.Stratigrafi i positive prøvestikk på lok. 2 s. 17 Figur 17.Skråninga med lok. 3. Bergryggen og utkanten av hyttefeltet i bakgrunnen, og myra framfor. Mot A. s. 18 Figur 18.Planskisse over lok. 3 s. 20 Figur 19.Lokalitet 3, kart. s. 21 Figur 20.Stratigrafi i positive prøvestikk på lok. 3. s. 22 Figur 21.Stratigrafi i det positive prøvestikket ASM25. s. 23 Figur 22.Funnstad , kart. s. 24 Figur 23.Lokalitet 5 og funnstad , kart 1:400. s. 26 Figur 24.Stratigrafi i dei positive prøvestikka på lok 5. s. 27 Figur 25.Stratigrafii det positive prøvestikket ASM44. s. 28 Figur 26.Lok. 7 der prøvestikket TS 26 er markert med utstyret nede til høgre. Det mest funnrike prøvestikket TS 27 ligg høgre opp, rett framfor den mørke furustammen i bakgrunnen. Mot NV. s. 29 Figur 27.Lok 7 kart 1:400 s. 31 Figur 28.Stratigrafi i prøvestikka på lok 7. Prøvestikket TS 26 var overfylt med vatn. s. 33 Figur 29.Funnområdet med lokalitetane 8, 9, 9b og 10. Mot N. s. 33 Figur 30.Området strekk seg over flata på bildet, og ned skråninga mot myra i botn av dalen nedanfor. Mot S. s. 34 Figur 31.Lok 8 kart 1:450 s. 35 Figur 32.Stratigrafi i positive prøvestikk på lok. 8. s. 36 Figur 33.Området ligg mellom bergnabbane, og strekk seg vidare bakover ned mot myra i dalbotnen nedanfor. Mot SA. s. 37 Figur 34.Lok 9 og 9b, kart 1:450 s. 40 Figur 35.Stratigrafi i positive prøvestikk på lok. 9. s. 41 Figur 36.Området strekk seg nedanfrå skråningane like ovanfor vatnet i bakgrunnen, og hitover gjennom daldraget, og opp til høgre på den vide terrasseflata. Mot SV. s. 42 Figur 37.Lok 10 kart 1:350 s. 45 Figur 38.Stratigrafi i positive prøvestikk på lok. 10. s. 46 Figur 39.Lok 11, kart 1:550 s. 49 Figur 40.Stratigrafi i det positive prøvestikket AH3 s. 50 Figur 41.Oversikt ned daldraget mot sørvest med lok. 11 ved det lyse graset i midten av fotografiet s. 50 Figur 43.Lok. 11 ligg frå einekratta i forgrunnen og over grasflata inn mot ein låg bergknatt bakanfor. s. 51

5 1. Samandrag I samband med kommunedelplan for Bildøyna og områdeplan for Nordre Bildøy, har Kulturog idrettsavdelinga ved Hordaland fylkeskommune gjennomført ei arkeologisk registrering på nordre Bildøy med siktemål å kartleggje eventuelle konfliktar med automatisk freda kulturminne. Registreringa gjekk i utgangspunktet føre seg i perioden 18. okt. 2. nov. 2010, og ansvarlege for gjennomføringa av feltarbeidet var Heidi Handeland, Solveig Rongved, Kjetil Østebø, Anja Melvær og Tore Slinning. Metodane som vart nytta i undersøkinga var overflatesøk og manuelt gravne prøvestikk etter steinalderbusetnader. Supplerande registreringar med vekt på meir nøyaktig avgrensing av lokalitetane vart også utførd i fleire omgangar utover våren Det vart i løpet av undersøkinga grave 172 prøvestikk, og funne 9 automatisk freda kulturminne, alle er steinalderlokalitetar. Lokalitetane er lagt inn i Riksantikvaren sin kulturminnedatabase Askeladden med id-nr (lok 1), (lok 2), (lok 3), (lok 5), (lok 7), (lok 8), (lok 9-9b), (lok 10) og (lok 11). Vidare vart det påvist funn av einskilde avslag av flint, desse er lagt inn som funnstad med uavklart vernestatus i Askeladden: id (lok 4), (lok 6). Funna frå registreringa viser for det meste til spor frå eldre steinalder, der to av lokalitetane kan daterast til tidlegmesolitikum. Mykje av materialet skriv seg frå seinmesolitikum, men funn av rhyolitt peikar også på aktivitet i byrjinga av yngre steinalder på nokre av lokalitetane. I denne undersøkinga vart det ikkje påvist nokre nyare tids kulturminne. Alle funna av automatisk freda kulturminne ligg innanfor planområdet. Figur 1. Planområdet på Bildøy aust for Sotra. 1

6 2. Bakgrunn Bakgrunnen for undersøkinga er områdeplan for Nordre Bildøy i Fjell kommune (saksnr ). Formålet med planen er å leggje til rette for bustader og nærings- og kulturbygg i den midtre delen av arealet. Det var frå før ikkje kjend automatisk freda kulturminne eller verneverdige bygningar i planområdet. Den gjennomførde arkeolog frå Kultur- og idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune ei synfaring, og heile planområdet vart vurdert til å ha høgt potensial for kulturminne som enno ikkje er påvist og kartfesta. Det var såleis naudsynt med ei kulturhistorisk undersøking i dette området, i sær med høve til den lokale topografien og mogeligheitene for funn av bevarte steinalderbuplassar under markoverflata. Hordaland fylkeskommune gjennomførte den pliktige undersøkinga i perioden og våren Kulturminne og kulturmiljø nokre sentrale omgrep Kulturminne er konkrete spor etter menneske som levde før oss. Dei omfattar òg stader det er knytt historiske hendingar, tru eller tradisjonar til, jf. Kulturminneloven 2, 1. ledd. Kulturminne kan til dømes vere hus, gravhaugar, tufter, båtar og vegar. Desse kan vere frå tidlegare tider eller frå vår eiga tid. Med kulturmiljø er meint eit område der kulturminne er ein del av ein større heilskap eller samanheng. Kulturmiljø kan til dømes vere ein bydel, eit gardstun med landskapet ikring, eit fiskevær eller eit industriområde med fabrikkar og bustader, jf. Kulturminneloven 2, 2. ledd. Eit stort tal med verdifulle kulturminne er freda. Gjennom Kulturminneloven er kulturminne frå oldtid og mellomalder (inntil år 1537), ståande bygningar eldre enn 1650 og samiske kulturminne eldre enn 100 år automatisk freda. Lova inneheld òg eigne lovføresegner om vern av skipsfunn. Kulturminneloven 4 inneheld ei liste av ulike typar kulturminne som er automatisk freda. I kulturminneforvaltninga vert det også ofte skilt mellom automatisk freda kulturminne, også kalla fornminne og nyare tids kulturminne Arkeologiske perioder Ukalibrert BP Kalibrert BC / AD Eldre Tidligmesolitikum TM BP BC steinalder Mellommesolitikum MM BP BC Senmesolitikum SM BP BC Yngre Tidligneolitikum TN BP BC steinalder Mellomneolitikum, periode A MNA BP BC Mellomneolitikum, periode B MNB BP BC Senneolitikum SN BP BC Bronsealder Eldre jernalder Eldre bronsealder EBA BP BC Yngre bronsealder YBA BP BC Keltertid BP BC Romertid BP AD Folkevandringstid BP AD Yngre Merovingertid BP AD jernalder Vikingtid BP AD Middelalder Tidlig middelalder Høymiddelalder Senmiddelalder AD AD AD Figur 2. Arkeologiske periodar. 2

7 Dei aller fleste av dei automatisk freda kulturminna er enno ikkje registrert. Det er ulike årsaker til dette. Mest vanleg er at dei ligg under dagens markoverflate, og ikkje er synlege. Det kan og skuldast at ein aldri har leita etter kulturminne i desse områda, eller at kulturminna er så overgrodd at dei ikkje lenger er synlege. Så lenge kartfesting og registrering av automatisk freda kulturminne aldri vil bli fullstendig, er ein i offentleg forvalting og arealplanlegging avhengig av den informasjonen og dei data kulturminnevernet får fram gjennom registreringsarbeidet. Ved planlegging av offentlege og større private tiltak pliktar den ansvarlege å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk freda kulturminne, jf. Kulturminneloven 9. Kulturminne frå nyare tid (yngre enn 1537) har meir eller mindre stor verneverdi, men er med unntak av ståande bygningar eldre enn 1650 i utgangspunktet ikkje automatisk freda. Dei kan verte freda etter 15 i Kulturminneloven eller verte regulerte til vern med heimel i Plan- og bygningsloven. I Sefrak-registeret er kulturminne frå før 1900 (hovudsakleg ståande bygningar) registrert. I nokre områder er òg kulturminne frå etter 1900 Sefrak-registrert. 4. Området Bildøy ligg mellom Store Sotra og Litle Sotra og vert delt i nordre og søre del av riksveg 555. Det er ingen fast busetnad på Nordre Bildøy, men på nordaustsida er det eit belte med 60 fritidseigendomar. Vest for hyttene ligg kuperte utmarksområder med myrdrag mellom haugar og bergryggar, som er tilvakse med lyng, einer og blandingsskog. I vestre del ligg det også det ca. 370 m lange Holmavatnet. Sjølve planområdet strekk seg nordover over øya frå riksvegen, i ein korridor mellom hyttefeltet i aust og vatnet i vest. Arealet er nokså uberørt av moderne aktivitet. Figur 3. Flyfoto over Bildøy med planområdet lagt inn. 3

8 Figur 4. Planområdet på Bildøy. 4

9 5. Tidlegare registreringar og funn i området Det var frå før ikkje kjend automatisk freda kulturminne på Nordre Bildøy, men ei tverrøks i grønstein og ei bile i jern har vorte levert inn som lausfunn til Bergen Museum (B og B 10736). I nærområda sør på øya er det registrert to steinalderbuplassar (Askeladden id og 95581), og like på vestsida av Bildøystraumen har ein kartfesta to gravrøyser (Askeladden id og 16137). Like ved den eine røysa kunne ein også dokumentere to steinalderbuplassar (Askeladden id og ). Desse lokalitetane kan sjåast på kartet nedanfor henta frå Askeladden. Her ser ein også fleire av dei nyfunne lokalitetane nord på Bildøy. Figur 5. Kart over registrerte kulturminne i nærområda. 6. Metode Sidan førhistoriske spor etter menneske ofte ikkje er synleg på markoverflaten, vil registreringsmetode vanlegvis innebere graving manuelt med spade, prøvestikking eller ved hjelp av gravemaskin, maskinell flateavdekking. I område kor ein reknar med funn av synlege kulturminne vert det søkt i overflata. Ofte vert fleire metodar nytta på ei og same registrering. Kva metode som er vald avheng av topografi, høgd over havet og kva type kulturminne ein reknar med å kunne påvise. Prøvestikking er den mest nytta metoden for å påvise kulturminne frå steinbrukande tid, men kan også nyttast til å påvise yngre kulturminne. Ved bruk av denne metoden sonderar ein fyrst med eit jordborr etter lausmassar. Ved påvising av lausmassar grev ein så prøvestikk med spade. Prøvestikka er om lag 40 x 40 cm. Den oppgravne massen under torva vert vassålda i såld med 4 millimeter maskevidde. Slik vil funn av reiskap og avslag etter reiskapsproduksjon vere lett å finne. Maskinell flateavdekking er ein arkeologisk registreringsmetode ofte nytta til å påvise automatisk freda kulturminne i dyrka mark. Metoden går ut på at ein fjernar jordlag med 5

10 gravemaskin ned til undergrunnen eller til uforstyrra lag med funn av forhistoriske spor. Når den overdekkande jordmassen blir fjerna av gravemaskina føl arkeologane maskina og reinsar fram den avdekka flata for å påvise spor etter førhistorisk aktivitet. Slike spor er til dømes stolpehol og veggriller etter hus, ulike typar nedgravingar som graver, kokegroper og eldstadar, ardspor etter førhistorisk jordbruk eller restar av kulturlag eller dyrkingslag. Ved registreringa vert det opna opp søkesjakter i ikring tre meters breidde og i varierande lengde. Ved overflateregistrering vert området som skal undersøkast synfare systematisk med tanke på synlege kulturminne. Synlege kulturminne kan vere gravminne, hustufter, helleristningar, bergmalingar, steingjerder, geilar, jakt- og fangstanlegg, kolgroper, vegar og vegfar, hellerar, runesteinar jernvinne, steinbrot, bygdeborgar. Landskapet har endra seg mykje sidan førhistorisk tid; enten ved at tidlegare tidars busetjingsområde har gått ut av bruk og grodd att, ved moderne påverking eller ved landheving. Det er utarbeidd kurver over eldre strandlinjer for Hordaland (Lohne 2006; sjå også Rommundset 2005 og Vasskog 2006). Dette kan vere ein god reiskap til å forstå landskapsendringar over tid. Strandlinekurver er også ein metode ein nyttar for å datere steinalderlokalitetar innanfor ei gjeve ramme. Ei strandlinjekurve for det gjeldande området er vist på figuren under. Strandforskyvningskurve for UTM Ø, N Høyde Tid (ukal 14C år BP) Figur 6. Strandforskyvingskurve for Bildøy, Fjell kommune. På bakgrunn av terrenget og nærleik til sjøen kunne ein især vente å finne spor frå steinalder i planområdet. Det høgaste punktet i planområdet er 46,5 m.o.h., største delen av arealet hadde dermed svært høgt potensiale for nye funn. Ved registreringa vart det prøvestukke og søkt i overflata etter synlege kulturminne. 6

11 7. Undersøkinga Registreringa gjekk føre seg i perioden 18. okt. 2. nov. 2010, og ansvarlege for gjennomføringa av feltarbeidet var Heidi Handeland, Solveig Rongved, Kjetil Østebø, Anja Melvær og Tore Slinning. Metodane som vart nytta i undersøkinga var overflatesøk og manuelt gravne prøvestikk etter steinalderbusetnader. Det samla talet på prøvestikk var 172, kor 24 var positive. Etter supplerande undersøkingar og avgrensing av lokalitetane våren 2011, og ei kvalitetsvurdering av funnmaterialet og konteksten til prøvestikka, kan ein skilje ut 9 steinalderlokalitetar i planområdet. I denne undersøkinga vart det ikkje dokumentert nokre nyare tids kulturminne. Lokalitetane er lagt inn i Riksantikvaren sin kulturminnedatabase Askeladden med følgjande id-nr: (lok 1) (lok 2) (lok 3) (lok 5) (lok 7) (lok 8) (lok 9-9b) (lok 10) (lok 11) Vidare vart det påvist funn av einskilde avslag av flint, desse er lagt inn som funnstad med uavklart vernestatus i Askeladden: id (lok 4), (lok 6). 7

12 Figur 7. Kart over dei undersøkte områda med alle prøvestikka markert. Raud markerer funnførande prøvestikk (positive) og blå markerer dei funntomme (negative). 8

13 Figur 8.Flyfoto med lokalitetane merka inn. 9

14 Figur 9. Kart med automatisk freda kulturminne og funnstader markert. 10

15 7.1 Automatisk freda kulturminne Askeladden id. nr Steinalderbuplass Lokalitet 1 Skildring av lokaliteten: Lokaliteten ligg på vestsida av Bildøy, om lag 17 moh. øvst i eit grasvakse, NV-SA orientert daldrag med glissen blandingsskog. Lokaliteten ligg i lett skrånande terreng på sørsida av daldraget, og tvers over på nordsida ligg lok. 2. Dei lågaste grasflatane mellom desse lokalitetane er svært fuktige av vassig frå eit større myrområde like ovanfor mot aust. Lokaliteten er avgrensa av negative prøvestikk. Utstrekninga er estimert til 380 kvm. Funn: 37 funn frå 3 positive prøvestikk. Ut frå materiale og høgda over havet kan lokaliteten vere frå tidlegmesolitikum. Råstoffsamansetninga er: Flint. Funnliste - katalogisering av funn: LOK 1 PS BL Funn Råstoff Merknad TS avslag Flint 1 mikroavslag Flint Sum TS13 3 TS avslag Flint 2 2 avslag Flint 1 brent 3 3 avslag Flint 2 mikroavslag Flint 4 3 makroavslag Flint 1 med bruksretusj 15 avslag Flint 2 mikroavslag Flint 5-3 avslag Flint Opprensing - 1 mikroavslag Flint Opprensing Sum TS17 32 SLR avslag Flint 1 brent Sum SLR7 2 Lok

16 Figur 10. Lokalitet 1 og 2, kart.1:400 12

17 Figur 11. Planskisse over lok

18 Figur 12. Flata med lok. 1 i forgrunnen, med dei oransje markørane på lok. 2 i bakgrunnen. Mot NA. Figur 13. Stratigrafi i positive prøvestikk på lok

19 Askeladden id. nr Steinalderbuplass Lokalitet 2 Skildring av lokaliteten: Lokaliteten ligg på vestsida av Bildøy, om lag 17 moh. øvst i eit grasvakse, NV-SA orientert daldrag med glissen blandingsskog. Lokaliteten ligg i lett skrånande terreng på nordsida av daldraget, og tvers over på sørsida ligg lok. 1. Dei lågaste grasflatane mellom desse lokalitetane er svært fuktige av vassig frå eit større myrområde like ovanfor mot aust. Lokaliteten er avgrensa av negative prøvestikk. Utstrekninga er estimert til 510 kvm. Funn: 18 funn frå 3 positive prøvestikk. Ut frå materiale og høgda over havet meiner ein at lokaliteten er frå tidlegmesolitikum. Råstoffsamansetninga er: Flint, mylonitt og kvarts. Funnliste - katalogisering av funn: LOK 2 PS BL Funn Råstoff Merknad TS avslag Flint Sum TS20 2 TS avslag Flint 1 avslag Kvarts Sum TS24 2 TS avslag Flint 1 makroavslag Mylonitt Evt. grov flint 2 avslag Mylonitt 2 1 Lerbergsøks Mylonitt Evt. grov flint 2 avslag Flint 1 avslag Mylonitt - 2 avslag Flint Opprensing - 1 mikroavslag Flint Opprensing Sum TS25 14 Lok

20 Figur 14. Planskisse over lok

21 Figur 15. Flata med lok. 2. Dei tre positive stikka er markert. Mot SV. Figur 16. Stratigrafi i positive prøvestikk på lok

22 Askeladden id. nr Steinalderbuplass Lokalitet 3 Skildring av lokaliteten: Lokaliteten ligg på austsida av eit større myrområde inne på øya, tett opp mot grensa for hyttefeltet som strekk seg langs sjøsida i aust. Lokaliteten ligg mellom 15 og 20 moh. i ei lyng- og einevakse skråning, som stig opp mot ein ruvande, N-S orientert bergrygg. Lokaliteten avgrensast av negative prøvestikk i V, S og Ø. Utstrekninga er estimert til 470 kvm. Lokaliteten er ikkje avgrensa inn på hyttetomta i N, utanfor planområdet. Funn: 136 funn frå 5 positive prøvestikk. Nokre av funna indikerar aktivitet i seinmesolitikum, men den varierte høgda over havet muliggjer også eldre fasar. Råstoffsamansetninga er: Flint, kvarts, bergart og jaspis. Figur 17. Skråninga med lok. 3. Bergryggen og utkanten av hyttefeltet i bakgrunnen, og myra framfor. Mot A. 18

23 Funnliste - katalogisering av funn: LOK 3 PS BL Funn Råstoff Merknad HH flekker Flint 3 mikroflekker Flint 22 avslag Flint 1 brent 6 mikroavslag Flint 2 biter Flint 1,5 4 mikroflekker Flint 2 fragm. sentl., 1 brent 4 avslag Flint 4 mikroavslag Flint 1 brent 5 biter Flint 1 avslag Kvartsitt 2 2 smalflekker Flint 1 med bruksretusj 1 skraper Flint Retusj, mulig brent 1 avslag Flint Med bruksretusj 12 avslag Flint 10 mikroavslag Flint 2 biter Flint 1 mikroavslag Kvarts 3 1 mikroflekke Flint 1 smalflekke Flint Sentral 6 avslag Flint 2 mikroavslag Flint 1 bit Flint 1 slipt fragment Bergart Del av slipt bergart? 4 2 mikroavslag Flint Sum HH14 96 HH smalflekke Flint 3 1 mikroavslag 6 1 avslag 7 1 avslag Med retusj 8 1 mikroflekke? Jaspis Sum HH15 5 HH avslag Flint 2 biter Flint 1 brent 2 4 avslag Flint 3 1 bit Flint Sum HH16 9 KØ knakkestein Bergart 4 1 mikroavslag Flint Sum KØ14 2 KØ endeskraper Flint 1 flekke Flint Sentral 1 smalflekke Flint 1 flekke? Flint Distal 4 avslag Flint Sum KØ15 8 Lok

24 Figur 18. Planskisse over lok

25 Figur 19. Lokalitet 3, kart. 21

26 Figur 20. Stratigrafi i positive prøvestikk på lok

27 Askeladden id. nr Funnstad Lokalitet 4 Skildring av lokaliteten: Funnstaden ligg rundt 20 moh. inne på øya, øvst i eit A-V orientert daldrag. Terrenget skrår ned mot sørvest, og tilvekse med gras, lyng og einer. Ytterlegare prøvestikk resulterte ikkje i fleire funn. Funn: 1 funn frå 1 positivt prøvestikk. Det er uvisst korvidt flintbiten stammar frå ein buplass/knakkeplass, men høgda over havet muliggjer aktivitet både i tidleg- og mellommesolitikum. Råstoffsamansetninga er: Flint. Funnliste - katalogisering av funn: LOK 4 PS BL Funn Råstoff Merknad ASM bit Flint Vannrullet Figur 21. Stratigrafi i det positive prøvestikket ASM25. 23

28 Figur 22. Funnstad , kart. Askeladden id. nr Steinalderbuplass Lokalitet 5 Skildring av lokaliteten: Lokaliteten ligg mellom 10 og 15 moh. i skråninga på ein bergrygg, som strekk seg som eit nes nordvest utover mot Holmavatnet. Skråninga er tilvakse med lyng, einer og glissen blandingsskog. Lokaliteten er avgrensa av negative prøvestikk og topografi. Utstrekninga er estimert til 605 kvm.

29 Funn: 57 funn frå 6 positive prøvestikk. Funnmaterialet kan skrive seg både frå seinmesolitikum og tidlegneolitikum, men høgda over havet muliggjer også eldre mesolittiske dateringar. Råstoffsamansetninga er: Flint, rhyolitt, kvarts, kvartsitt og mylonitt. Funnliste - katalogisering av funn: LOK 5 PS BL Funn Råstoff Merknad KØ avslag Flint Brent? Sum KØ40 1 ASM mikroflekke Flint Sentral 3 avslag Flint 1 brent 1 avslag Rhyolitt 1 mikroavslag Flint 2 1 avslag Flint Med bruksretusj 5 avslag Flint 1 proksimalende? 3 mikroavslag Flint 1 mikroavslag Rhyolitt 3 biter Flint 3 avslag Mylonitt 1 mikroavslag Mylonitt 1 mikroflekke Kvarts Distal 3 2 mikroavslag Flint 2 brent 1 bit Flint - 4 avslag Flint Opprensing. 1 flekke?, 1 brent Sum ASM42 31 TS 1B 1 1 avslag Flint 2 avslag Kvartsitt 2 4 avslag Flint 2 avslag Kvartsitt 3 1 mikroflekke Flint Proksimal 1 avslag Flint 4 1 avslag Kvarts Mulig skraper? Sum TS1B 12 TS 2B 1 2 avslag Kvartsitt 2 1 avslag Flint 1 avslag Mylonitt 1 avslag Kvartsitt 1 kjernefragment Kvarts Sum TS2B 6 TS 3B 1 1 avslag Kvartsitt NB: berre påvist positivt under torva, ikkje gravd til botn Sum TS3B 1 TS 6B 1 6 avslag Flint Sum TS6B 6 Lok 5 57

30 Figur 23. Lokalitet 5 og funnstad , kart 1:

31 Figur 24. Stratigrafi i dei positive prøvestikka på lok 5. 27

32 Askeladden id. nr Funnstad Lokalitet 6 Skildring av lokaliteten: Lokaliteten ligg mellom 15 og 20 moh. like ovanfor lok.5, i skråninga på ein bergrygg som strekk seg som eit nes nordvest utover mot Holmavatnet. Skråninga er tilvakse med lyng, einer og glissen blandingsskog. Lokaliteten er delvis avgrensa av negative prøvestikk. Funn: 1 funn frå 1 positivt prøvestikk. Denne lokaliteten er framleis usikker, men nærleiken til lok. 5 og høgda over havet muliggjer både mesolittisk og tidlegneolittisk aktivitet. Råstoffsamansetninga er: Flint. Funnliste - katalogisering av funn: LOK 6 PS BL Funn Råstoff Merknad ASM bit Flint Figur 25. Stratigrafii det positive prøvestikket ASM44. 28

33 Askeladden id. nr Steinalderbuplass Lokalitet 7 Skildring av lokaliteten: Lokaliteten ligg rundt moh. ved vestenda av ei myr i eit lågt daldrag. Tre positive prøvestikk ligg nede i myra, som her gjeng over i ein bekk som renn ned eit trongt skar mot sjøen i vest. Det mest funnrike stikket ligg like ovanfor, oppå ein lyngkledd rygg som stikk som eit lite nes sørover ut mot skaret. Lokaliteten er avgrensa av eitt negativt prøvestikk mot aust, og topografi (berg) i sør og sørvest. Utstrekninga er estimert til 455 kvm, men lokaliteten er ikkje avgrensa mot NV utanfor planområdet. Dei topografiske høva her tilseier at lokaliteten kan strekke seg lenger i denne retninga. Funn: 62 funn frå 5 positive prøvestikk. Høgda over havet sannsynleg gjer ei tidfesting til seinmesolitikum, noko som også kan stemme med funnmaterialet. Råstoffsamansetninga er: Flint, kvarts, kvartsitt, pimpstein, grønstein og mylonitt. Figur 26. Lok. 7 der prøvestikket TS 26 er markert med utstyret nede til høgre. Det mest funnrike prøvestikket TS 27 ligg høgre opp, rett framfor den mørke furustammen i bakgrunnen. Mot NV. 29

34 Funnliste - katalogisering av funn: LOK 7 PS BL Funn Råstoff Merknad TS avslag Flint 1 kjernefragment Kvarts 1 avslag Kvarts Sum TS26 3 TS smalflekke Flint 2 mikroflekke Flint 1 med bruksretusj? 1 flekke? Flint 13 avslag Flint 2 brent 3 mikroavslag Flint 4 biter Flint 1 kjernefragment Kvarts 1 mikroflekke? Kvarts 2 avslag Kvarts 2 1 øksefragment Grønnstein Slipt, fasettert 2 biter Flint 1 mikroavslag Flint Brent 1 avslag Mylonitt 1 avslag Kvarts 2 nøtteskall Hassel Fragment 3 1 avslag Flint Grov. Med retusj 1 flekke Flint Sentral 1 kjerne Flint Uregelmessig kjerne, spesiell flinttype 3 avslag Flint 3 avslag Kvarts Sum TS27 46 HH 7c 2 2 avslag Kvarts Fin 1 avslag Kvartsitt 1 pimpstein Pimpstein natur HH7c 4 HH 9c 1 1 mikroflekke Flint Med to rygger 1 mikroflekke? Kvarts 3 avslag Flint 1 avslag Kvarts 3 1 avslag Flint Sum HH9c 7 VB avslag Flint avslag Kvarts Sum VB6 2 Lok

35 Figur 27. Lok 7 kart 1:400 31

36 32

37 Figur 28. Stratigrafi i prøvestikka på lok 7. Prøvestikket TS 26 var overfylt med vatn. Figur 29. Funnområdet med lokalitetane 8, 9, 9b og 10. Mot N. Askeladden id. nr Steinalderbuplass Lokalitet 8 Skildring av lokaliteten: Lokaliteten ligg mellom 12 og 20 moh. inne på øya, i nordsida av ein A-V orientert dal. Dalbotnen er prega av ei stor myr som strekk seg inn frå Holmavatnet i vest. Lokaliteten er avgrensa av negative prøvestikk, topografi og berg. Utstrekninga er estimert til 712 kvm. 33

38 Funn: 36 funn frå 4 positive prøvestikk. Noko av funnmaterialet kan truleg knytast til fleire periodar frå tidlegneolitikum og attende til mellommesolitikum. Ut frå høgda over havet kan ein her også vente å få eldre dateringar. Råstoffsamansetninga er: Flint, rhyolitt og kvarts. Figur 30. Området strekk seg over flata på bildet, og ned skråninga mot myra i botn av dalen nedanfor. Mot S. Funnliste - katalogisering av funn: LOK 8 PS BL Funn Råstoff Merknad KØ avslag Flint 2 avslag Kvarts 1 mikroavslag Kvarts 2 1 kjernefragment Kvarts 3 1 avslag Flint 4 1 mikroavslag Flint 1 avslag Kvarts 5 1 avslag Flint Sum KØ26 12 ASM avslag m/retusj Flint Bruksretusj. Mulig del av mikroflekkekjerne 1 avslag Flint 2 1 mikroflekke Flint 1 mikroflekke? Flint Har ikke rygger 6 avslag Flint 2 mikroavslag Flint 3 1 makroavslag med bruksretusj Flint 5 avslag Flint 1 brent 1 avslag Kvarts 4 1 bit Flint Sum ASM36 20 SLR 1B 1 1 mikrolitt Flint Sum SLR1B 1 HJ bit Flint 2 1 flekke Rhyolitt Knekt 4 1 bit Flint Sum HJ1 3 Lok 8 36 Flekkelignende avslag med bruksretusj 34

39 Figur 31. Lok 8 kart 1:450 35

40 36 Figur 32. Stratigrafi i positive prøvestikk på lok. 8.

41 Askeladden id. nr Steinalderbuplass Lokalitet 9 og 9b Skildring av lokaliteten: Lokaliteten ligg kring moh. midt i nordsida av ein A-V orientert dal. Dalbotnen er prega av ei stor myr som strekk seg inn frå Holmavatnet i vest. Funnområdet er avgrensa av negative prøvestikk og berg langs sør- og nordsida. Utstrekninga er estimert til 570 kvm. Funnområdet skal truleg oppfattast som 2 lokalitetar på grunn av eit funntomt strekk med negative prøvestikk og berg mellom det øvste funnførande prøvestikket KØ 31 på lok. 9b (8 funn), og samlinga med dei positive prøvestikka KØ 35, HH 2b, VB 1b, ØS 1 og ØS 2 på lok. 9 (totalt 296 funn). Funn: 304 funn frå 6 positive prøvestikk. Funnmaterialet tilseier ein tidlegneolittisk fase, samt ein eldre fase med material som mest truleg kan knytast til seinmesolittisk aktivitet. Ut frå høgda over havet kan ein her også finne spor frå tidlegmesolitikum. Råstoffsamansetninga er: Flint, kvarts, kvartsitt, rhyolitt og jaspis. Figur 33. Området ligg mellom bergnabbane, og strekk seg vidare bakover ned mot myra i dalbotnen nedanfor. Mot SA. 37

42 Funnliste - katalogisering av funn: LOK 9 og 9b PS BL Funn Råstoff Merknad KØ avslag Flint 14 mikroavslag Flint 2 brent 1 makroavslag Kvarts 1 avslag Kvarts 1 mikroavslag Kvarts 2 1 flekke Flint 3 mikroflekker Flint Fragment, 1 m/retusj 1 smalflekke Flint Proksimal 1 kjernefragment Flint 1 avslag Flint Flekkelignende 12 avslag Flint 2 brent 8 mikroavslag Flint 2 brent 3 biter Flint 1 bipolar kjerne Kvarts 1 avslag Kvarts 1 avslag Rhyolitt 3 2 mikroflekker Flint 1 flekkefragment Flint Proksimal 2 avslag Flint Mikroflekkelignende? 10 avslag Flint 8 mikroavslag Flint 3 biter Flint 1 avslag Jaspis 1 avslag Kvarts Mikroflekkelignende? 7 avslag Kvarts 10 mikroavslag Kvarts 4 1 avslag m/retusj Flint Bruksretusj 3 avslag Flint 1 bit Jaspis 2 avslag Kvarts/bergkr. Mikroflekkelignende? 1 avslag Kvarts 1 bit Kvarts Mulig slått 5 1 mikroflekke Flint bf 1 avslag Flint 3 mikroavslag Flint 1 avslag Kvarts 6 1 avslag Flint 1 bit Flint Sum KØ HH 2b 1 3 avslag Flint 2 avslag Kvarts Bergkrystall 1 avslag Kvartsitt 2 1 avslag Flint 1 bipolar kjerne Kvarts Bergkrystall 6 avslag Kvarts 3 i bergkrystall 3 1 kjernefragment Kvarts Bergkrystall 1 avslag Kvartsitt 4 1 avslag Flint 1 avslag Kvarts Bergkrystall 1 avslag Kvarts 2 avslag Kvartsitt 6 1 avslag Flint Sum HH2b 22 VB 1b 1 4 avslag Flint 1 bipolar kjerne Kvarts Stor 38

43 2 avslag Kvarts 2 2 avslag Kvartsitt 3 1 kjernefragment Kvarts Sum VB1b 10 ØS kjernefragment Kvarts 1 avslag Kvarts Sum ØS1 3 ØS vanlig flekke flint Fragment, proksimal. Brent 18 avslag Flint 5 brent 2 avslag Kvartsitt 1 kjernefragment Kvarts Stor 2 avslag Kvarts 2 1 vanlig flekke Flint 10 mikroflekker Flint Fragment 2 kjernefragment Flint 29 avslag Flint 9 brent 6 biter Flint 2 kjernefragment Kvartsitt 6 avslag Kvartsitt 5 avslag Kvarts 1 kjernefragment kvarts 3 1 mikroflekke Flint Fragment 1 kjernefragment Flint 11 avslag Flint 2 brent 3 biter Flint 1 mikroflekke Rhyolitt Fragment 1 kjernefragment Rhyolitt 2 kjernefragment Kvartsitt 5 avslag Kvartsitt 4 kjernefragment Kvarts 9 avslag Kvarts 4 1 mikroflekke Flint 2 avslag Flint 1 kjernefragment Flint Grov (mulig svart kvartsitt) 1 bit Kvartsitt 8 avslag Kvartsitt 5 1 bit Flint 1 avslag Kvartsitt 6 1 avslag Kvarts Sum ØS2 140 Lok KØ avslag Flint 2 mikroavslag Flint 1 bit Flint 1 bit Kvarts Kjernefragment? Sum KØ31 8 Lok 9b 8 39

Mongstad sør, Statoil industriområde

Mongstad sør, Statoil industriområde Mongstad sør, Statoil industriområde Gnr. 127 bnr. 123 m.fl. i Lindås kommune Gnr. 129, bnr. 19 m.fl. i Austrheim kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE RAPPORT 2011

Detaljer

Lønningen gnr. 110 Bergen kommune

Lønningen gnr. 110 Bergen kommune Lønningen gnr. 110 Bergen kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR REGULERINGSPLAN FLESLAND NÆRINGSPARK RAPPORT 51 2011 1. Samandrag I samband med reguleringsplan for Flesland næringsområde, gnr. 110 mfl.,

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

Rå gnr. 119 bnr. 3, 35 mfl. Bergen kommune

Rå gnr. 119 bnr. 3, 35 mfl. Bergen kommune Rå gnr. 119 bnr. 3, 35 mfl. Bergen kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR I SAMBAND MED BYGGING AV IDRETTSANLEGG RAPPORT 12 2014 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret

Detaljer

Espeland-Grindheim øvre Delar av gnr. 12 og 14 Bømlo kommune. Rapport 26 2011

Espeland-Grindheim øvre Delar av gnr. 12 og 14 Bømlo kommune. Rapport 26 2011 Espeland-Grindheim øvre Delar av gnr. 12 og 14 Bømlo kommune Kulturhistoriske registreringar reguleringsplan for bustadfelt. Rapport 26 2011 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Dørøya, Espevær, gnr. 146 bnr. 154 m.fl., Bømlo

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Våga gnr. 83 bnr. 2 Sveio kommune Rapport 11

Detaljer

Tveite midtre gnr. 38 bnr. 1 m.fl., Sund kommune, Hordaland

Tveite midtre gnr. 38 bnr. 1 m.fl., Sund kommune, Hordaland Tveite midtre gnr. 38 bnr. 1 m.fl., Sund kommune, Hordaland KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN MIDTTVEIT/TÆLAVÅG RAPPORT 29 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar i samband med reg.plan for Havlandet, Sakseid del av gnr 5-1, Bømlo kommune. Rapport 5 2 0 0 9. Kontaktinformasjon

Kulturhistoriske registreringar i samband med reg.plan for Havlandet, Sakseid del av gnr 5-1, Bømlo kommune. Rapport 5 2 0 0 9. Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator Rapport 5 2 0 0 9 Kulturhistoriske

Detaljer

Ringheim gnr. 50 bnr. 2, 24, gnr 52 bnr 3, og gnr 53 bnr 1, med fleire. Voss kommune. Rapport 52 2010

Ringheim gnr. 50 bnr. 2, 24, gnr 52 bnr 3, og gnr 53 bnr 1, med fleire. Voss kommune. Rapport 52 2010 Ringheim gnr. 50 bnr. 2, 24, gnr 52 bnr 3, og gnr 53 bnr 1, med fleire. Voss kommune Kulturhistoriske registreringar reguleringsplanendring for VANGSTUNNELEN Rapport 52 2010 Forord Etter omorganiseringa

Detaljer

Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune

Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187

Detaljer

Forord... 4. 1.0 Samandrag... 5. 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga... 6. 3.0 Området... 7

Forord... 4. 1.0 Samandrag... 5. 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga... 6. 3.0 Området... 7 2 Innhald Forord.......... 4 1.0 Samandrag......... 5 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga..... 6 3.0 Området......... 7 4.0 Kulturhistorisk riss........ 8 4.1 Automatisk freda kulturminne...... 8 4.2

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Spissøy, gnr. 27 og 29, Austevoll kommune. Rapport 6 2006 Forord Etter omorganiseringa

Detaljer

FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen

FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen Arkeologisk registrering i vindparken på Lutelandet vår 2009, Fjaler kommune FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen Innhold 1. Innledning.. 3 2. Påviste kulturminnelokaliteter. 4 2.1. Lokalitet 27 røys. 5 2.2.

Detaljer

Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen

Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen Eikesdalen, gnr. 79 i Nesset kommune Kristoffer Dahle 4 Innhald Forord.......... 6 1.0 Samandrag......... 7 2.0 Bakgrunn og formål med

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Heidi A Haugene Forord Eit kulturminne er eit spor etter menneskeleg liv og virke i vårt fysiske miljø, som til dømes ein

Detaljer

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk GNR. 44, 45, 46, BNR. DIVERSE Figur 1: Dalsfoss-demningen. Tatt mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

Langøy, del av gnr. 16 bnr. 40 Fjell kommune

Langøy, del av gnr. 16 bnr. 40 Fjell kommune Langøy, del av gnr. 16 bnr. 40 Fjell kommune Kulturhistoriske registreringar reguleringsplan for bustader og småbåtanelgg. Rapport 35 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistrering i samband med utbetring av fylkesveg 122 mellom Fusa og Skåte i Fusa kommune Rapport

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur- og idrettsavdelinga, Seksjon for kulturminnevern og museum Rv 556 - Veg til Lerøy og Bjelkarøy Sund kommune Rapport 2 2004 Innhald 1. INNLEIING... 1 1.1. Bakgrunn

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Siljan Gardsnamn: Solvika Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Ervesundet, Sveio kommune Gnr. 105, bnr. 5, 10, 12, 14, 39

Ervesundet, Sveio kommune Gnr. 105, bnr. 5, 10, 12, 14, 39 Ervesundet, Sveio kommune Gnr. 105, bnr. 5, 10, 12, 14, 39 Rapport 44 2 0 0 9 Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for bygging av hytter og naust med tilhørande friluft- og fellesareal.

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Porsgrunn kommune Skogveien

Porsgrunn kommune Skogveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Skogveien GNR. 200, BNR. 2712 OG 2717 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn:

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Nordre Bildøy gnr 34 bnr. 6 m.fl. Fjell kommune

Nordre Bildøy gnr 34 bnr. 6 m.fl. Fjell kommune Nordre Bildøy gnr 34 bnr. 6 m.fl. Fjell kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR OMRÅDEPLAN STRAUMSOSEN RAPPORT 27 2014 Innhold 1. Samandrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Kulturminne og kulturmiljø - nokre

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet Vår ref.: 04/05176 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Kjærnes, gbnr. 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235, i Ås kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

Bamble kommune Langbakken/Tangvald

Bamble kommune Langbakken/Tangvald TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Langbakken/Tangvald GNR. 38, BNR. 1 Fig.1: Lokalitet 2 Langbakken, sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bamble

Detaljer

Søreide gnr. 36 bnr. 1, 3, 408 og 442, m.fl. og gnr. 35 bnr. 6 Bergen kommune

Søreide gnr. 36 bnr. 1, 3, 408 og 442, m.fl. og gnr. 35 bnr. 6 Bergen kommune Søreide gnr. 36 bnr. 1, 3, 408 og 442, m.fl. og gnr. 35 bnr. 6 Bergen kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR REGULERINGSPLAN FOR SØREIDE SENTRUM. RAPPORT 24 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Hegglandsgrend Haugen øvre GNR. 44, BNR. 1 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnamn: Haugen øvre Gardsnummer:

Detaljer

SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE

SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE K U LT U R A V D E L I N G A RA P P O RT F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G R EGULERINGSPL AN R INDEBOTN G NR /B NR 19/1, 19/44, 64/5 SOGNDAL KOMMUNE Utsyn

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Nome kommune Flåbygd, Venheim

Nome kommune Flåbygd, Venheim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Flåbygd, Venheim GNR. 115, BNR. 5 Utsikt mot Kleivstulknatten RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn:

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G REGULERINGSPLAN SÆBØ 2 GNR./BNR. 1/24 VIK KOMMUNE Utsyn

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Bamble kommune Trosby - Kjøya

Bamble kommune Trosby - Kjøya TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Trosby - Kjøya GNR. 88, BNR. 3 OG 48 Figur 1: Maskinfører Halvor Rogn Stokke i planområdet og Sjakt 1 i forgrunnen. Tatt mot SV. RAPPORT

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark GNR. 38, BNR. 5 Kullgrop, ID 127580 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Kragerø kommune Langøy

Kragerø kommune Langøy TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Langøy GNR. 24, BNR. 11 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø Gardsnavn: Gardsnummer: 24 Bruksnummer: 11

Detaljer

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim RAPPORT 38 2012 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN Sømme GNR.15 BNR.3 og 46 SOLA KOMMUNE Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim Kulturseksjonen ved Fylkeskommunen er førsteinstans

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Arkeologiske registreringar på Tjeldstø og Harkestad i Øygarden kommune. Steinalderlokalitetar ved Tjeldstøsundet.

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Arkeologisk registrering i samband med ny gardsveg på gnr. 196/2 og 3, Gjernes i Voss kommune Rapport 6

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen. Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 Oslo 17.04.2015

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen. Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 Oslo 17.04.2015 FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 Oslo 17.04.2015 Dykkar ref.: 2011/032186-210 Saksbehandlere: A Skeiseid/L.H Vikshåland Saksnr. 15/6330-4 Direkte telefon: 51 51 67

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Møkster gnr. 23 bnr. 7, 18 og 20

Møkster gnr. 23 bnr. 7, 18 og 20 Møkster gnr. 23 bnr. 7, 18 og 20 Kulturhistoriske registreringar reguleringsplan for hyttefelt på Møkster Rapport 40 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune GNR 40, BNR 2 Vedlausfjell Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell : RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Arkeologisk rapport 2014 Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum. Eidsvåg gbnr. 29/193 i Nesset kommune

Arkeologisk rapport 2014 Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum. Eidsvåg gbnr. 29/193 i Nesset kommune Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport 2014 Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum Eidsvåg gbnr. 29/193 i Nesset kommune Johanne Ranvik 2 Innhald Innhald... 3 Figurliste... 4 Forord... 5 1.0 Samandrag...

Detaljer

Vik, gnr. 4/110, Eidfjord kommune

Vik, gnr. 4/110, Eidfjord kommune Vik, gnr. 4/110, Eidfjord kommune Rapport 6 2 0 0 9 Kulturminneregistreringar Søknad om dispensasjon for brakkerigg 19-20.02.09 og 23.02.09 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart

Detaljer

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad GNR. 65, 66, 67, 69, BNR. 3, 8, 9, 13, 85, 116 Figur 1. Oversikt over planområdet. Gravemaskinen fyller igjen sjaktene.

Detaljer

Bø kommune Folkestad Barnehage

Bø kommune Folkestad Barnehage TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Folkestad Barnehage GNR.9, BNR. 276 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Tjønntveit / Moen Gardsnummer:

Detaljer

Reguleringsplan Bingeplass 11/2607, Kongsberg kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014 Reguleringsplan Bingeplass Saksnavn Saksnummer 11/2607 Kommune Gårdsnavn Reguleringsplan Bingeplass

Detaljer

Bamble kommune Hydrostranda

Bamble kommune Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Hydrostranda. Bildet er fra den sørøstlige delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn:

Detaljer

2012/4788 Hurum kommune

2012/4788 Hurum kommune 2012/4788 Hurum kommune Nordlig del av planområdet, sett mot SØ Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Søndre Sætrevei Saksnummer 2012/4788 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer

Detaljer

Møre og Romsdal fylke

Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal fylke MØRE OG ROMSDAL FYLKE Kulturavdelingen INNBERETNING OM REGISTRERING Innberetning v/ Khalil Olsen Innberetningsdato 18/12-2009 Jnr. Gårdsnavn Gnr. Bnr. Kommune Kristiansund Ang. Arkeologisk

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Mattislia/Primtjønn GNR. 52, BNR. 12 Fra eksisterende skiferbrudd RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER SKINNARSMOEN Gnr 103 Bnr 4,5,23,42 SONGDALEN KOMMUNE Figur 1: Flyfoto over Skinnarsmoen Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim 2 R A P P O RT F R A A

Detaljer

Innhald. Vedlegg: Fotoliste Utskrift frå Askeladden Oversikt over alle sjaktene som vart gravne i planområdet C-14-skjema

Innhald. Vedlegg: Fotoliste Utskrift frå Askeladden Oversikt over alle sjaktene som vart gravne i planområdet C-14-skjema Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker overført til fylkeskommunane. I Hordaland fylkeskommune er det Seksjon for kulturminne

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Fyresdal kommune Sentrum vest

Fyresdal kommune Sentrum vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Sentrum vest GNR. 36, BNR. 1 OG 106 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnavn: Landstad Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED Kommune 0418 Nord-Odal GNR./BNR. 38/5, 38/11, 38/3 & 38/130 F.komm. saks nr. 13/8334 Registreringstype Overflateregistrering Tiltakshaver GIVAS &

Detaljer

Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren 2004/237 OPSTAD VEST SARPSBORG KOMMUNE (Utvida registrering 2014) Figur 1. Morten Bertheussen stirrande utover Lok. 6. Spaden står ved pinnen som kanskje indikerer

Detaljer

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Herøya Reguleringsplan 09/4533 GNR. 55, 57, 58. Figur 1: IMG_0039. En snøfylt liten steinalderboplass. Tatt mot SV. R A P P O RT F

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skarpeid Gnr 35 Bnr 8, m.flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Skarpeid, hentet fra Norge i

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

Kulturminner i Nordland

Kulturminner i Nordland Kulturminner i Nordland Arkivsak nr.: 12/5696 Befaringsdato: 21.24.5., 27.29.5., 30.5. og 4.6.2013 Kommune: Meløy Gård: Sørfore Øvre og Dalen Gnr. 67 og 70 Formål: Områderegulering gang og sykkelveg FV17

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Arkeologisk rapport nr. 2/2012. Veøy omsorgsboliger. Åfarnes, gbnr. 159/2 i Rauma kommune. Marte Mokkelbost

Ein tydeleg medspelar. Arkeologisk rapport nr. 2/2012. Veøy omsorgsboliger. Åfarnes, gbnr. 159/2 i Rauma kommune. Marte Mokkelbost Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr. 2/2012 Veøy omsorgsboliger Åfarnes, gbnr. 159/2 i Rauma kommune Marte Mokkelbost 4 Forord Eit kulturminne er eit spor etter menneskeleg liv og virke i vårt

Detaljer

Arkeologisk rapport nr. 10/2011: Øverhaugan Boligfelt

Arkeologisk rapport nr. 10/2011: Øverhaugan Boligfelt Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr. 10/2011: Øverhaugan Boligfelt Øverhaugan, gbnr. 98/4 i Sunndal kommune Jarle Stavik 4 Innhald Forord.......... 5 1.0 Samandrag......... 6 2.0 Bakgrunn og formål

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Løkka Skinsnes Gnr 39 Bnr 123, 130 Mandal Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal

Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal Arkeologisk rapport ved Stian Hatling Seksjon for ytre kulturminnevern

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Arkeologiske undersøkelser på Solheim gnr/bnr 23/2, Flora kommune, Sogn og Fjordane. Figur 1: Lokalitetsflaten. Foto mot V v/anja S.

Arkeologiske undersøkelser på Solheim gnr/bnr 23/2, Flora kommune, Sogn og Fjordane. Figur 1: Lokalitetsflaten. Foto mot V v/anja S. Arkeologiske undersøkelser på Solheim gnr/bnr 23/2, Flora kommune, Sogn og Fjordane Figur 1: Lokalitetsflaten. Foto mot V v/anja S. Melvær Arkeologisk rapport ved Leif Inge Åstveit og Anja Sveinsdatter

Detaljer

Nissedal kommune Sondekollen

Nissedal kommune Sondekollen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sondekollen GNR. 29, BNR. 9 og 10 Figur 1: Gravrøys id 138872 med Nisser i bakgrunnen. Tatt mot SSØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Førhistoriske busetnadsspor på gnr. 43, Ytre Tysse i Samnanger kommune

Førhistoriske busetnadsspor på gnr. 43, Ytre Tysse i Samnanger kommune Førhistoriske busetnadsspor på gnr. 43, Ytre Tysse i Samnanger kommune Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer