DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT"

Transkript

1 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT FYLKESMANNEN I TROMS S.nr. 13 / 42.0t DOk.nr. 2 AUG2013 Fylkesmennene -Ark.kode -Saksbeh. Unntatt offentlighetiht. Offl. 5 forste ledd Deres ref. Vårref. Dato 13/ Fylkesvis skjønnsramme Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvisefordelingen av skjønnsrammen til kommunene for 2014,som fylkesmennene skal fordele videre på de enkelte kommunene. Vi sender også ut her den fylkesvisefordelingen av 100millionerkroner til inntektssvake kommuner, som fylkesmennene fordeler sammen med den øvrige skjønnsrammen, Retningslinjene for skjønnstildelingenfor 2014ligger også vedlagt. Stortinget ga ved behandling av kommuneproposisjonen for 2014Kommunal-og regionaldepartementet fullmakt til å fordele 2 653millioner i skjønnstilskudd for millioner kroner av denne rammen går til kommunene mens 512millionerkroner går til fylkeskommunene. For 2014utgjør fylkesrammene til sammen millioner kroner, der om lag 996 millioner kroner er basisramme, 100millionerkroner er skjønn til inntektssvake kommuner, og om lag 395millionerkroner er kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift. Resten av skjønnsrammen fordeles av departementet (prosjektskjønn, reservepott og 400 millionerkroner til kommuner som taper på endringene i inntektssystemet). Midlene til psykososial oppfølgingetter terrorangrepene 22.juli blir ikke viderefert i 2014.Dette blir, i samsvar med HODs ønsker, først offentliggjortved fremleggelsen av statsbudsjettet for Postadresse Kontoradresse Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112Dep Akersg. 59 Joachim Ramm 0032Oslo Sentral: Org. nr

2 2. Fylkesvis fordeling av kommunens skjønnsramme Tabell 1viser den fylkesvisefordelingen av skjønnsramme for Tabell 1: Fylkesvis forde ing av kommunenes skjønnsramme 2014, i 1000 kr Basisramme Fylke 2014* 1 østfold Akershus Oslo Kompensasjon 100 mill til DAA inntektssvake Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Skjønnsramme 2014** I alt * Inkludert omfordelingen av 100 mill. i basisrammen til innovasjonsprosjekter i kommunene ** Avrundet for å gå opp i makroramma Basisrammen Fylkesmannen står fritt til å fordele basisrammen uten andre føringer enn retningslinjene for skjønnstildeling.basisrammen i 2014er holdt på samme nominelle nivå i makro som i 2013,og er på om lag 996millioner kroner. Fylkesmennene gir i dag tilskudd til fornyings-og utviklingsprosjekter fra basisrammen. Fra 2014ønsker regjeringen at tilskudd også skal bli gitt til innovasjonstiltak,og at innovasjonsprosjekter skal bli prioritert innenfor rammen. For å utjevne fylkesmennenes forutsetninger for å gi tilskudd er 100mill,kroner av basisrammen omfordelt mellom kommunene. 100mill,kroner er trukket ut av basisrammen med en lik prosentvis andel for hvert fylke, og er så fordelt tilbake 50/50 Side 2

3 etter hhv. antallinnbyggere og antall kommuner i fylket. Den nye basisrammen vises i kolonne 1 i tabell 1. Kompensasjondifferensiertarbeidsgiveravgift Mange kommuner fikk fra 1.januar 2007gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.kommuner som fortsatt har høyere sats enn før omleggingen kan kompenseres for dette. Kompensasjon er videreført på samme nivå som i 2013, prisjustert med forventet lønnsvekst på 3,5prosent, noe som er i tråd med tidligere år. Kompensasjonenutgjør om lag 395 millionerkroner. Det vises ellers til retningslinjene for skjønnstildelingen. 100 millionertil inntektssvakekommuner i Sør- Norge Departementet har beregnet den fylkesvisefordelingen på bakgrunn av nivå på utgiftskorrigerte frie inntekter i 2012,og hvilkekommuner som vilkvalifiseretil regionalpolitisketilskudd i Vi ber fylkesmannen sende inn en fordeling av disse midlene sammen med fordelingen av den øvrige skjønnsrammen. Midlene skal gå til kommuner med lavt nivå på de frie inntektene (her er det tatt utgangspunkt i et inntektsnivå på 97 %av landsgjennomsnittet), som ikke vil motta regionalpolitiske tilskudd i 2014 (småkommunetilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge,veksttilskudd, Nord-Norge-og Namdalstilskudd og storbytilskudd). Det er vedlagt en oversikt (for de fylkene som er tildelt skjønn til inntektssvake kommuner) over hvilke kommuner som ikke vil motta noen regionalpolitiske tilskudd i Retningslinjer for skjønn Retningslinjenefor skjønnstildelingen i 2014ligger vedlagt. Vi ber om at fylkesmennene leser retningslinjene nøye, siden det er gjort en del endringer. Spesielt er det en del endringer i punktet Prosjektmidler,tidligere Fornyingsog utviklingsprosjekter,hvor støtte til innovasjonsprosjekterer beskrevet. Her framkommer det at innovasjonsprosjekter skal prioriteres selv om det som før kan gis tilskudd til prosjekter som bl.a. øvrige omstillings-og fornyingsprosjekter. I tillegg ber vi fylkesmennene merke seg krav til rapportering og formidling avprosjekter. Det er også blitt gjort endringer i punktet Økonomiskubalanse,og punktet Kommunale investeringerhar blitt fiernet. Side3

4 Under punktet Kommunensutgiftsbehovber vi fylkesmennene vurdere å tildele skjønnsmidler til kommuner som har merutgifter som følge av regelen om språkdelingsklasser (nynorsk/bokmål) i grunnskolen. Regelen sier at når minst ti elever på ett av årstrinnene 1.-7.i en kommune ønsker undervisning på et annet hovedmål enn det kommunen har vedtatt, har de rett til å filhøre en egen elevgruppe,jf Opplæringsloven 2.5. Vi ber fylkesmennene gjøre kommunene oppmerksom på at de har muligheten til å søke om skjønnsmidler dersom de har merkostnader knyttet til språkdelingsklasser. 4. Skjonnsmidler fordelt av departementet Innenfor skjønnsrammen ligger tilskudd til omstillings-og utviklingsprosjekter som blir fordelt direkte av departementet. Kriterienefor prosjektskjønn står omtalt i kommuneproposisjonen Departementet setter også av midler til kommuner som får uforutsette utgifter i løpet av budsjettåret. Denne potten er i 2014videreført på samme nivå som i 2013,125millioner kroner. Det er også videreført en egen reservepott for fylkeskommunene på 100 millioner kroner. Eventuelle gjenstående midler på reservepotten ved utgangen av året vil betales ut til kommunene og fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger. Søknader fra kommunene om ekstraordinære skjønnsmidler går via fylkesmannen. Fylkesmannen skal gjøre en fullstendig saksbehandling av alle søknader fra kommunene, før søknaden eventuelt sendes videre til departementet. Dersom fylkesmannen vurderer at saken kvalifiserertil skjønnsmidler, bør også fylkesmannen vurdere om hele eller deler av beløpet kan dekkes innenfor egen fylkesramme. Dersom søknaden sendes videre til departementet, skal fylkesmannen gi departementet en begrunnet tilrådning i oversendelsesbrevet. Dersom en begrunnet tilrådning ikke foreligger kan søknaden bli sendt tilbake til embetet. I kommuneproposisjonen 2011ble det vedtatt at departementet skal fordele 400 millioner i skjønn direkte til kommunene som taper mer enn 100kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet. Fordelingen villigge fast inntil neste revisjon av kostnadsnøkkelen. Side 4

5 5. Tilbakemelding fra fylkesmennene Vi ber fylkesmennene sende en fordeling av fylkesrammene på de enkelte kommuner til departementet senest 25. september 2013.Vi minner om at det skal følge en skriftlig begrunnelse for fordelingen. Det skal også fremgå hvor stor andel av skjønnspotten som ikke er fordelt. Vi ønsker videre at de tildelte beløp oversendes elektronisk i en Excel-fil,hvor det oppgis både kommunenummer og kommunenavn. Det presiseres at dette brevet er unntatt offentlighetfram tilfremleggelsen av statsbudsjettet ( 5 i Offentleglova).Det gjelder også fylkesmennenes svarbrev til departementet. Vi ber om at svaret sendes både som brev og som e-post til: Med hilsen 6-14, scif..---:(9/7--,a..., Grete Lilleschulstad (e.f.) underdirektør Joachim Ramm førstekonsulent Vedlegg: Oversikt over kommuner som ikke vil kvalifisere til regionalpolitiske tilskudd i 2014 Retningslinjer for skjønnstildelingen for 2014 Side 5

6 Retningslinjer for skjomistildelingen 2014 Innledning 2 Kommunens utgiftsbehov 3 Økonomisk ubalanse 4 Utilsiktede utgifter som følge av oppgaveendringer 4 Kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift 5 Prosjektmidler 5 Avslutning 8 1

7 1. Innledning Det er departementets syn at fylkesmennenes arbeid med tildeling av skjønnsmidler må være tilpasset de lokale forhold i hvert enkelt fylke. Departementet ønsker likevel en viss grad av samordning og felles struktur i arbeidet. Retningslinjeneredegjør for hvilke forhold fylkesmannen bør vektlegge ved skjønnstildelingen. Dette betyr ikke nødvendigvis at de samme forhold skal vektlegges like mye i alle fylker. Lokale forhold kan gjøre det nødvendig å vektlegge ulikt fra fylke til fylke. Ansvaret for fastsettelsen av de fylkesviserammer ligger hos departementet. Fylkesmennene har ansvaret for å komme fram til en god og rettferdig fordeling av skjønnsmidlene mellom kommunene i det enkelte fylke.vivil spesielt understreke at fylkesmannens kjennskap til forholdene i den enkelte kommune er helt avgjørende for en god fordeling av skjønnsmidlene. Fylkesmannen bør holde igjen skjønnsmidler til fordeling gjennom budsjettåret. Dette gir fylkesmannen mulighet til å gi støtte til kommuner som i løpet av året får uforutsette økonomiske problemer. Kommuner som rammes av naturskade vilkunne få store uforutsette utgifter. Fylkesmannen skal vurdere å gi skjønnsmidler av egen skjønnsramme før en eventuell søknad om kompensasjon sendes departementet. Fylkesmannen har også mulighet til å gi støtte til prosjekter (ifr.punkt 6), både i fordelingen i forbindelse med statsbudsjettet og i fordelingen gjennom året. Skjønnsmidlene kan ikke benyttes til å finansiere intern drift i fylkesmannsembetene. Skjønnsmidlene skal kun gå til kommuner. Hvor mye skjønnsfordelingen mellom kommunene skal variere fra et år til et annet, avhenger av flere forhold. Etter departementets syn bør skjønnstilskuddet kunne brukes til å løse utfordringer av både midlertidig og mer langvarig karakter. Dersom skjønnstilskuddet gis til kommuner som har midlertidige problemer, bør tildelingen være kortvarig. Dette innebærer at kommuner må være forberedt på ikke lenger å få skjønnstilskuddet når den opprinnelige årsaken til tildelingen ikke lenger er tilstede. Det er viktig at kommunene blir gjort oppmerksomme på dette på forhånd. I den utstrekning skjønnstilskuddet ytes til kommuner som har problemer av mer langvarig karakter, vil det være rimelig at det er en kontinuitet i skjønnstildelingen. Dersom det gis skjønnsmidler til ekstraordinære utgifter, tilskudd til prosjekt m.m. skal det som hovedregel legges til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn forutsetning om kommunal egenandel, skal skjønnsmidler ikke brukes til å dekke denne egenandelen. Ved søknader om skjønnsmidler som oversendes departementet skal fylkesmannen foreta en fullstendig behandling av saken, i tråd med disse og andre retningslinjer gitt 2

8 av departementet. Fylkesmannen skal gi en vurdering, og komme med sin tilrådning i saken. Ved tildeling av skjønnsmidler bør fylkesmannen bistå kommunen med oppfølgingog veiledning, slik at midlene brukes på en mest mulig effektivmåte. 2. Kommunens utgiftsbehov I2011ble det innført nye kostnadsnøkler for kommunene, som bedre fanger opp kommunenes utgiftsbehov enn de gamle nøklene. Det er imidlertid ikke mulig gjennom faste kriterier å fange opp alle forhold som det burde vært tatt hensyn til. I tillegg må inntektssystemet ta utgangspunkt i utviklingen slik den registreres gjennom offentligstatistikk. Ved skjønnstildelingen bør fylkesmannen derfor ta hensyn til utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene selv ikke kan påvirke, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet. språkdeling Noen kommuner har utgifter som følge av regelen om språkdeling (nynorsk/bokmål). Regelen sier at når minst ti elever på ett av årstrinnene 1.-7.i en kommune ønsker undervisning på et annet hovedmål enn det kommunen har vedtatt, har de rett til å tilhøre en egen elevgruppe, jf. Opplæringsloven 2.5. Fylkesmannen skal i skjønnstildelingen vurdere om kommunene har behov for dekning av merkostnader til språkdelingsgrupper. Tospråklighet Noen kommuner har merutgifter knyttet til at de har både en norsk og en samisk befolkning. Det er etablert ordninger for å kompensere kommuner som har kostnader knyttet til tospråklighet. Likevelkan enkelte kommuner ha utgifter som ikke fanges tilstrekkelig opp gjennom de etablerte ordningene. Fylkesmannen kan ta hensyn til dette i skjønnstildelingen. Landbruksforvaltningog miljøuordringer Noen kommuner har utgifter knyttet til landbruksforvaltning som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp gjennom utgiftsutjevningen. Noen kommuner har også særskilte miljøutfordringer knyttet til forvaltning av samfunnets fellesressurser som ikke fanges opp gjennom utgiftsutjevningen. Dette kan for eksempel gjelde kommuner som får store deler av arealet vernet etter naturmangfoldloven, kommuner med nasjonale kulturminner/kulturmiljøer eller kommuner som har særskilte utfordringer knyttet til en miljøvennligby-og tettstedsutvikling. Fylkesmannen kan i sin fordeling av skjønnsmidlene til kommunene vektlegge kommunenes miljøvernmessige utfordringer samt særskilte utfordringer knyttet til landbruk. Enkelte kommuner kan ha økende utfordringer knyttet til rovviltbestanden. I fylker med slike kommuner kan fylkesmannen prioritere disse ved skjønnstildelingen. Skjønnstilskuddet kan gå 3

9 til konfliktdempende og forebyggende tiltak. Fritid.sboliger Noen kommuner har økonomisk belastning som følge av et høyt antall fritidsboliger. Fylkesmannen kan i sin fordeling av skjønnsmidler til kommunene ta hensyn til kommuner som har høye kostnader knyttet til mange fritidsboliger. Ressurskrevendetjenester Fylkesmannen bes om å ta hensyn til kommuner som har spesielt høye kostnader knyttet til særlig ressurskrevende tjenester, og hvor dette ikke fanges tilstrekkelig opp gjennom inntektssystemet og toppfinansieringsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. Økonomisk ubalanse Skjønn til kommuner i ROBEKog andre kommuner i økonomisk ubalanse skal alltid knyttes opp til en forpliktende plan for å komme i økonomisk balanse. Denne planen skal enten være økonomiplan/budsjett, eller en egen spesifikasjon av økonomiplan/budsjett. I planen skal kommunen spesifisere konkrete tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse. Av dette følger det at kommuner som ikke iverksetter tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse ikke kan tildeles skjønnsmidler med begrunnelse i kommunens økonomiske situasjon. Ved tildeling av skjønn skal fylkesmannen følge opp at vedtatt plan for å gjenopprette økonomisk balanse blir fulgt, gjerne ved bruk av tilstands- og statusrapportering. Fylkesmannen skal holde tilbake midler dersom planen ikke blir fulgt, eventuelt utbetale deler av skjønnsmidlene, dersom kommunen kun oppfyllerdeler av den vedtatte planen. Fylkesmannen skal legge til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre å fastsette hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå økonomisk balanse innenfor kravene i kommuneloven 48 nr. 4. Utilsiktede utgifter som følge av oppgaveendringer Oppgaveoverføringermellom kommunene og staten, eller mellom kommunene og fylkeskommunene, er basert på at det nivå som overtar en oppgave skal gis full økonomisk kompensasjon for de merutgiftene som påføres. Beregningen av de økonomiske virkningene vil i mange tilfeller basere seg på foreløpig talhnateriale som ikke alltidreflekterer alle konsekvenser av overføringen. I mange tilfellevil det også være vanskelig å forutse konsekvensene fullt ut før reformen er gjennomført. 4

10 I den grad den enkelte kommune blir påført klart utilsiktede utgifter som følge av slike reformer, kan fylkesmannen vurdere om det skal ytes ekstra skjønnstilskudd. Skyssav helsepersonell Ansvaret for skyss av helsepersonell ble overført fra Rikstrygdeverket til kommunene fra 1.januar 2004 og midlene ble lagt over i rammetilskuddet. Departementet ber om at embetene vurderer skjønnstilskudd til kommuner som har særskilt høye utgifter til skyss av helsepersonell uten at de kompenseres for dette gjennom inntektssystemet. I tilfeller hvor flere kommuner samarbeider om transport av helsepersonell bør embetene vektlegge helhetlige og gode løsninger i fylket sett under ett. Kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift Fra 1.januar 2007ble ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) endret, og mange kommuner fikk tilbake samme nivå på satsen for arbeidsgiveravgift som de hadde før omleggingen av ordningen i 2004.For disse kommunene falt derfor kompensasjonen for økning i satsen, som de mottok i perioden 2004til 2006,bort. Da enkelte kommuner ikke, eller kun delvis,fikk gjeninnført redusert sats for arbeidsgiveravgift, ble en andel av kompensasjonen videreført i skjønnsrammen. Fylkesmennene bør ta hensyn til dette i sin fordeling av skjønnsrammen. Prosjektmidler For at kommunene skal kunne tilby like gode tjenester i framtida som i dag, må de løse oppgavene på nye måter. Endringer i befolkningssanunensetning, innbyggertall og innbyggernes forventninger stiller krav til omstilling, fornying og innovasjoni kommunene. Befolkningsutviklingenskaper store utfordringer i mange kommuner, blant annet for dimensjonering av tjenestene og hvordan de skal løses. Fylkesmannen har mulighet til å avsette deler av skjønnsrammen til prosjektmidler. For 2012ble det til sammen brukt i overkant av 100mill, kroner til ulike typer prosjekter. Fylkesmannen kan som tidligere gi tilskudd til fornyings-og omstillingsprosjekter innenfor sin skjønnsramme. Fra 2014 ønsker regjeringen at tilskudd i større grad skal bli gitt til innovasjonstiltak, og at innovasjonsprosjekter skal bli prioritert innenfor rammen. Om innovasjon Innovasjoni kommunesektoren kan defineres som prosessen med å utvikle nye ideer og realisere dem slik at de gir merverdi for samfunnet. Det skal være noe nytt for kommunen, det skal være nyttig, og det skal være nyttiggjort.innovasjonfor en kommune kan også være å kopiere gode løsninger fra andre kommuner eller fra andre land bare en tar dem i bruk på sin egen måte i sin egen kommune. 5

11 Kommunene arbeider kontinuerlig med omstilling og fornying. Mye av dette kan grense til innovasjon. Men den vanlige fornyings-og omstillingsvirksomheten skiller seg fra innovasjonved at innovasjongjerne medfører vesentlige endringer i arbeidsmetodene eller tjenesteutøvelsen, mens omstillingofte er mer trinnvise endringer av eksisterende rutiner. Innovasjonvil ikke bare være knyttet til å finne mer effektivemåter å organisere og utøve tjenestene på, men også at man søker å finne måter å tilby kvalitativtbedre tjenester til innbyggerne på. Innovasjoninnebærer alltid en viss grad av risiko, fordi innovasjonenendrer den eksisterende situasjonen, og fordi de alternative framtidsløsningene alltid er mer eller mindre usikre. Skjønnsmidlerfra fylkesmannen kan se på som risikoavlastning,men også som en mulighet til å prioritere nytenkning innenfor stramme rammer. Fylkesmannen kan gi støtte til prosjekter hvor kommunene ønsker å teste ut nye løsninger på sine utfordringer. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområder i kommunen. Kommuner må i søknaden om prosjektmidler kunne vise til en t&nnomtenkt og realistisk prosjektplan for et konkret innovasjonsprosjekt.kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet. Kommunene som får prosjektmidler bør jobbe utadrettet for å finne nye løsninger, enten det handler om å jobbe tverrfaglig, involvereinnbyggere, brukere, næringsliv, organisasjoner eller forskningsmiljøer. Fylkesmannen bør informere kommunene om innholdet i innovasjonsstrategien og aktivt oppfordre kommunene til å søke nye løsninger på sine utfordringer. Interkommunaleprosjekter Fylkesmannen kan gi skjønnstilskudd til interkommunale prosjekter. Støtten bør fortrinnsvis gis til kommuner i utrednings- eller etableringsfasen da det ofte er i denne fasen at en engangsstøtte kan være av betydning for å få det interkommunale samarbeidet på plass. Fylkesmannen bør prioritere søknader hvor kommunene synliggjøret særlig behov for å få på plass interkommunalt samarbeid for å kunne yte kvalitativtbedre tjenester til innbyggerne. For å sikre forankring i og forpliktelse til prosjektet er det et vilkår at kommunene går inn i prosjektet med en kommunal egenandel. Egenkontrollog etikk Fylkesmannen kan gi skjønnsmidler til prosjekter for å styrke egenkontroll og/eller sette etikk på dagsordenen. En høy etisk standard og god egenkontroll i kommunen legger grunnlag for tillitfra innbyggerne og et godt omdømme. Å sette etikk på dagsorden handler om bevisstgjøring, etisk refleksjon og holdningsskapende arbeid. Egenkontroll handler både om kontrollutvalg, revisjon og rådmannens interne kontrollsystem. 6

12 Lokaldemokrati Fylkesmannen kan også gi skjønnstilskudd til prosjekter som har lokaldemokrati som tema. Lokaldemokrati er mer enn lokalvalg.innbyggerne skal ha mulighet til å ha dialog med beslutningstakerne og mulighet for å påvirke beslutningsprosessene også mellom valg. Samfunnsutvikling Kommunene har en viktig rolle som samfunnsutvikler for å utvikle trygge og gode lokalsamfunn som folk vil bo i. Kommunene påvirker utvildingen på områder som kultur, klima, stedsutvikling og arealplanlegging. Fylkesmannen kan gi skjønnsmidler til prosjekter som har samfunnsutviklingsom tema. Krav tilffikesmannensoppfølgingavprosjekter For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal resultatene av prosjektene dokumenteres. Fylkesmannen skal rapportere på eget skjema i prosjektdatabasen på FM-nett.Ved tildelingen av prosjektmidler til kommunene bør derfor fylkesmannen informere kommunene om hvilke krav til dokumentasjon som kreves. I den videre rapporteringen på FM-nett skal fylkesmannen gjøre en vurdering av prosjektene, og hvilken overføringsverdi prosjektet har til andre kommuner. Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av fylkesmannsembetene, eksempelvis gjennom å bidra til at det finnes gode læringsarenaer. Fylkesmannen kan vurdere å bruke skjønnsmidler til, i samråd med kommunene, å evaluere prosjekter kommunene har gjennomført, for eksempel som grunnlag for erfaringsdeling. Avgrensninger Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter da dette vilkunne overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Med mindre det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidlene ikke benyttes til å støtte interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Drift av ordinære interkommunale samarbeid bør normalt ikke gis støtte over skjønnsmidlene. Fylkesmannen skal ikke tildele skjønnsmidler til kommunestrukturprosjekter. Kommuner som ønsker økonomisk støtte til å utrede konsekvenser av kommunesammenslåing, må derfor sende søknad om dette via fylkesmannen til departementet, jfr. retningslinjene for slike søknader på nettsidene til departementet. Dersom en kommune ønsker å vurdere interkommunalt samarbeid knyttet til omstilling og utvikling opp mot en eventuell kommunesammenslåing, kan det legges opp til delt finansiering mellom fylkesmannen og departementet. Også i disse tilfellene 7

13 må søknaden gå via fylkesmannen til departementet. Fylkesmannen skal, som en del av sin vurdering, avklare om fylkesmannen vil gi støtte til prosjektet, og eventuelt størrelsen på denne. Departementet vil på ordinær måte vurdere å gi skjønnstilskudd til den delen av prosjektet som omhandler kommunesammenslutning. Alle søknader som må behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet. 7. Avslutning Departementet vil avslutningsvispresisere at de hensyn som er nevnt i disse retningslinjene ikke nødvendigvisvil være dekkende for fylkesmannens arbeid i det enkelte fylke, og må suppleres med fylkesmannens egne vurderinger av hvilke forhold som bør tillegges vekt ved skjønnstildelingen. 8

14 Vedlegg1: Kommunersom ikke vil kvalifiseretil regionalpolitisketilskudd i Østfold 101 Halden 104 Moss 105 Sarpsborg 106 Fredrikstad 111 Hvaler 119 Marker 122 Trøgstad 123 Spydeberg 124 Askim 125 Eidsberg 127 Skiptvet 128 Rakkestad 135 Råde 136 Rygge 138 Hobøl Akershus 213 Ski 215 Frogn 216 Nesodden 217 Oppegård 219 Bærum 220 Asker 221 Aurskog-Høland 226 Sørum 227 Fet 228 Rælingen 229 Enebakk 230 Lørenskog 231 Skedsmo 233 Nittedal 236 Nes (Ak.) 237 Eidsvoll 238 Nannestad Hedmark 402 Kongsvinger 403 Hamar 412 Ringsaker 415 Løten 417 Stange 419 Sør-Odal 427 Elverum

15 Oppland 501 Lillehammer 502 Gjøvik 521 Øyer 528 Østre Toten 529 Vestre Toten 532 Jevnaker 533 Lunner 534 Gran 542 Nord-Aurdal 602 Drammen 604 Kongsberg Buskerud 605 Ringerike 612 Hole 616 Nes (Busk.) 617 Gol 620 Hol 623 Modum 624 Øvre Eiker 625 Nedre Eiker 626 Lier 627 Røyken 628 Hurum Vestfold 701 Horten 702 Holmestrand 704 Tønsberg 706 Sandefjord 709 Larvik 711 Svelvik 713 Sande (Vestf.) 716 Re(f.o.m. 2002) 719 Andebu 720 Stokke 722 Nøtterøy 723 Tjøme

16 Telemark 805 Porsgrunn 806 Skien 807 Notodden 814 Bamble 821 Bø (Telem.) 833 Tokke 834 Vinje Aust-Agder 904 Grimstad 906 Arendal 914 Tvedestrand 926 Lillesand 928 Birkenes 940 Valle 941 Bykle Vest-Agder 1001 Kristiansand 1002 Mandal 1003 Farsund 1014 Vennesla 1017 Songdalen 1018 Søgne 1026 Åseral 1029 Lindesnes 1032 Lyngdal 1046 Sirdal Rogaland 1101 Eigersund 1106 Haugesund 1127 Randaberg 1129 Forsand 1130 Strand 1133 Hjelmeland 1134 Suldal 1146 Tysvær 1149 Karmøy 1160 Vindafjord

17 Hordaland 1219 Bømlo 1221 Stord 1232 Eidfjord 1241 Fusa 1244 Austevoll 1246 Fjell 1252 Modalen 1253 Osterøy 1259 Øygarden 1260 Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim Sognog Fjordane 1401 Flora 1420 SogndaI 1421 Aurland 1432 Førde Møre og Romsdal 1502 Molde 1504 Ålesund 1505 Kristiansund 1515 Herøy (M. og R.) 1516 Ulstein 1517 Hareid 1519 Volda 1528 Sykkylven 1531 Sula 1534 Haram 1547 Aukra 1548 Fræna 1551 Eide Sør-Trøndelag 1621 Ørland 1638 Orkdal 1653 Melhus 1662 Klæbu 1663 Malvik 1665 Tydal Nord-Trøndelag 1714 Stjørdal 1719 Levanger

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2014

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2014 Retningslinjer for skjønnstildelingen 2014 1. Innledning... 2 2. Kommunens utgiftsbehov... 3 3. Økonomisk ubalanse... 4 4. Utilsiktede utgifter som følge av oppgaveendringer... 4 5. Kompensasjon for differensiert

Detaljer

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2014

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2014 Retningslinjer for skjønnstildelingen 2014 1. Innledning... 2 2. Kommunens utgiftsbehov... 3 3. Økonomisk ubalanse... 4 4. Utilsiktede utgifter som følge av oppgaveendringer... 4 5. Kompensasjon for differensiert

Detaljer

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2013

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2013 Retningslinjer for skjønnstildelingen 2013 1. Innledning... 2 2. Kommunens utgiftsbehov....3 3. Økonomisk ubalanse... 4 4. Kommunale investeringer... 4 5. Utilsiktede utgifter som følge av oppgaveendringer...

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 16/1250-6 01.07.2016 Fylkesvise skjønnsrammer 2017 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Fylkesvise skjønnsrammer 2018

Fylkesvise skjønnsrammer 2018 Ifølge liste Unntatt offentlighet, offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref 17/1640-3 Dato 15.06.2017 Fylkesvise skjønnsrammer 2018 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen av

Detaljer

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2012

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2012 Retningslinjer for skjønnstildelingen 2012 1. Innledning...2 2. Kommunens inntektsgrunnlag...3 3. Kommunens utgiftsbehov...3 4. Kommunale investeringsoppgaver...4 5. Utilsiktede utgifter som følge av oppgaveendringer...5

Detaljer

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2010

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2010 Retningslinjer for skjønnstildelingen 2010 1. Innledning... 2 2. Kommunens inntektsgrunnlag... 3 3. Kommunens utgiftsbehov... 3 4. Kommunale investeringsoppgaver... 4 5. Utilsiktede utgifter som følge

Detaljer

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2011

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2011 Retningslinjer for skjønnstildelingen 2011 1. Innledning...2 2. Kommunens inntektsgrunnlag...3 3. Kommunens utgiftsbehov...4 4. Kommunale investeringsoppgaver...5 5. Utilsiktede utgifter som følge av oppgaveendringer...5

Detaljer

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2017

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2017 Retningslinjer for skjønnstildelingen 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Fylkesmannens skjønnsramme... 2 2.1 Kommunens utgiftsbehov... 2 2.2 Fylkesmannens reservepott... 3 2.2 Oppfølging av

Detaljer

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2018

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2018 Retningslinjer for skjønnstildelingen 2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Fylkesmannens skjønnsramme... 2 2.1 Kommunens utgiftsbehov... 2 2.2 Fylkesmannens reservepott... 2 2.3 Oppfølging av

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Informasjon om skjønnsmidler for 2017

Informasjon om skjønnsmidler for 2017 Samordningsstaben Kommuner i Akershus Oslo kommune Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold)

Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold) Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold) Simen Pedersen Tønsberg den 27. januar 2014 Agenda Del 1 Dagens overføringssystem fra stat til kommune Del 2 - Statlige overføringer til kommunene i Vestfold

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2018 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Vekst i frie inntekter 2018 Distriktstilskudd Sør-Norge Innbyggere per 1.1.2014 Innbyggere per 1.1.2017 Gj.snittlig skatteprosent 2014-2016

Detaljer

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Innspill høring inntektssystemet Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Flå Hemsedal Krødsherad Hol Hole Kongsberg Drammen Nes Ringerike Stavanger Oslo Modum Hurum Gol Øvre Eiker Lier Trondheim

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene 2017

Inntektssystemet for kommunene 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Inntektssystemet for kommunene 2017 Karen N. Byrhagen KMD, 05.10.16 Hovedpunkt endringene i inntektssystemet 1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper

Detaljer

Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i 2018

Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i 2018 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 25.01.2018 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til fornying

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 19.09.2014 2014/4208-3 331.2 Deres dato Deres ref. 08.07.2014 14/3665-5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

Kommentarer til RNB 2016, kommuneproposisjonen og litt til. Fylkesmannen og KS Agder informasjonsmøte

Kommentarer til RNB 2016, kommuneproposisjonen og litt til. Fylkesmannen og KS Agder informasjonsmøte Kommentarer til RNB 2016, kommuneproposisjonen 2017. og litt til Fylkesmannen og KS Agder informasjonsmøte 12.05.2016 Tiltakspakke RNB 2016 6 kommuner i Aust Agder: 16,45 mill 9 kommuner i Vest Agder:

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 16.09.2016 2016/4942-2 331.2 Deres dato Deres ref. 01.07.2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Søknadsskjønn oktober 2016 Statens hus. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap. sosialtjenester. opplæring.

Søknadsskjønn oktober 2016 Statens hus. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap. sosialtjenester. opplæring. Foto: Grethe Lindseth Søknadsskjønn 2017 21. oktober 2016 Statens hus 2 Skjønnstilskuddet Fange opp lokale forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger.

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009

Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009 Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009 1 Oppsummert statsbudsjettet Lite nytt i forhold til Kommuneprop en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Konsultasjon om skjønnsmidlene

Konsultasjon om skjønnsmidlene Konsultasjon om skjønnsmidlene Fylkesmannens dialogkonferanse 2016 30.08.2016 Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben Foto: Grethe Lindseth Konsultasjonspunkter Innspill til felles utfordringer og tilhørende

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova

Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova - 2018 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til grunnskoler godkjent etter friskolelova beregnes med utgangspunkt i kostnadene

Detaljer

Beregning av satser for frittstående grunnskoler for 2017

Beregning av satser for frittstående grunnskoler for 2017 Beregning av satser for frittstående grunnskoler for 2017 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene,

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Tilbakeholdte skjønnsmidler i prosjektskjønnsmidler til fornying og utvikling

Tilbakeholdte skjønnsmidler i prosjektskjønnsmidler til fornying og utvikling Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 06.12.2013 2013/4293-5 331.2 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Tilbakeholdte skjønnsmidler i 2014 - prosjektskjønnsmidler

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017

Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017 Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017 v/ Samordningsstaben Fakra Butt Tor Håkon Skomsvold Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 we/ sq? Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref.

Detaljer

Beregning av satser til frittstående grunnskoler for 2016

Beregning av satser til frittstående grunnskoler for 2016 Beregning av satser til frittstående grunnskoler for 2016 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene,

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer