Nye krav til likviditetsstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye krav til likviditetsstyring"

Transkript

1 Nye krav til likviditetsstyring Aud Ebba Lie Høstkonferansen Bankenes Sikringsfond Bergen 21. sept. 2010

2 Undersøkelse om fundingsituasjonen forts. konklusjoner: Nesten ingen med alvorlige tall for regnskapsførte tap ved utgangen 3.kv.2007 Veldig få rapporterer direkte tapshendelser. Noen helt få enkeltbanker er, eller vil bli, fulgt opp, slik at Kredittilsynet får bedre gjenskap til hvordan situasjonen utvikler seg. Hovedkonklusjon: Likviditetskrisen ser ut til å få begrensede konsekvenser for norsk banknæring. Side 2

3 Disposisjon Litt historikk Internasjonalt overblikk Internasjonale beslutninger og prosesser Kvalitativt forslag til nye likviditetsforskrifter Kvantitativt forslag til ny likviditetskrav Hva skjer videre? Side 3

4 Historikk: likviditetstilsyn i Norge Tematilsyn i 2002 og 2005 Opphevelse av 6%-regelen Forskrift om forsvarlig likviditetsstrying -1. juli 2007 Forskrift om OMF-utstedere - 1. juni 2007 (OMF; ny funding-vehicle for nesten alle av landets banker) Early warning (innskuddsdekning, likviditetsindikator 1 og 2), ICAAP, SRV, moduler Krisetiltak og -tilsyn Side 4

5 Likviditetstilsyn i form av: Dokumentbasert tilsyn, dvs analyser og overvåking basert på bankenes innrapporterte kvartalstall - early warning beregning av likdivitetsindikatorene innskuddsdekning Stedlig tilsyn bankspesifikke analyser tematilsyn likviditetsmodulene for hhv. eksponering og styring og kontroll Ad hoc-oppfølginger, SRV (samlet risikovurdering), ICAAP telefonforespørsler og brev / rapporter Side 5

6 Finanskrisa. Lehman Brothers fall m.m. avslørte: Stor sårbarhet mht likviditet og tillit mellom bankene, ikke minst i Europa. Svakheter i regulering og tilsyn: Store deler av det finansielle systemet utenfor regulering og tilsyn Vesentlig risiko ikke tilstrekkelig dekket av kapitalkrav Deler av egenkapitalen kunne ikke bære tap ( dårlig kvalitet ) Undervurdering av likviditetsrisiko i institusjoner og markeder Rating tillagt for mye vekt Belønningssystemer som økte risikoen Usikker verdisetting av komplekse instrumenter og i illikvide markeder Tapsnedskrivninger ikke tilstrekkelig fremadskuende og for lave til å dekke forventede utlånstap Dårlig overvåkning og koordinering av beslutninger om finansiell stabilitet. Side 6

7 G20 - globale tiltak: London-erklæringen våren 2009 statslederne uttrykte betydelig vilje til regulering og tilsyn og med bredere dekning av finansmarkedene: Huller skal tettes: We have agreed that all systemically important financial institutions, markets and instruments should be subject to an appropriate degree of regulation and oversight. Bankliknende virksomhet reguleres (og føres tilsyn med) som banker: If an activity looks like a bank and sounds like a bank, we will regulate it like a bank Adair Turner, Chairman of FSA, UK. Rating-selskaper og hedgefond - regulert internasjonalt. Regnskapsreglene - samordnes bedre. Side 7

8 G20 - globale tiltak: Financial Stability Board (FSB) opprettet (sekretariat i Basel): samarbeid med IMF og oppfølger av G20-anbefalingene Baselkomiteen bedt om å utarbeide nye, konkrete og strengere krav til kapitaldekning og kvantitative likviditetsreguleringer. Tiltak for å hindre at finansinstitusjonenes belønningspolitikk (remuneration policies) stimulerer overdreven risikotaking. Men sommerens G-20-møte i Toronto. I hvilken form realiseres Basel III? Nytt G-20-møte i november Side 8

9 Internasjonale myndighetsaktører: BCBS Basel Committee on Banking Supervision Bank of International Settlement (BIS) CEBS Committee of European Banking Supervisors EU-kommisjonen Side 9

10 Nye europeiske tilsynsorganer: European Systemic Risk Board (ESRB): Forbedret tilsyn med makro-risiko i finansielle markeder og økonomien for øvrig. Ledelse og sekretariat i den europeiske sentralbanken. Ad hoc plass for EFTA-EØS land som Norge. European System of Financial Supervisors (ESFS): Forbedret mikrotilsyn bl.a. for grensekryssende virksomhet gjennom tre nye EU Authorities : European Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), European Securities and Markets Authority (ESMA). EFTA-EØS land faste observatører. Side 10

11 Nye europeiske tilsynsorganer: Governors of NCBs + ECB President and Vice-President European Systemic Risk Board (ESRB) Chairs of EBA, EIOPA & ESMA + + European Commission + Non-voting: One representative of the competent national supervisor(s) per Member State + EFC President Information on micro-prudential developments European Banking Authority (EBA) Recommendations and/or early risk warnings European System of Financial Supervisors (ESFS) European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) European Securities and Markets Authority (ESMA) National Banking Supervisiors National Insurance and Pension Supervisors National Securities Supervisors Side 11

12 Viktig internasjonalt ad likviditet: BCBS (BIS), sept 2008: Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision CEBS, sep.08: Technical Advice to the European Commission on Liquidity Risk Management BCBS, des.09: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring CEBS, des.09: Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods QIS (Quantitative Impact Study) i mars-juni & september 2010 CRD IV EU-bestemmelse ad Deposit Guarantee Schemes euro Side 12

13 og i Norge: Finansdepartementet 17. des (ref. brev fra Norges Bank 27.nov.): Behov for egne norske reguleringstiltak i Norge før nye internasjonale regler trer i kraft? Finanstilsynet svarte 1. februar: På kapitalområdet bør i hovedsak den internasjonale timeplan følges. Gode resultater, tilbakeholdte overskudd og emisjoner ga bankene vesentlig styrket kapitaldekning gjennom Likviditets-tiltak bør vurderes før 2013 (et skritt i riktig retning og gjør bankene mer robuste): Utkast til nye kvalitative likviditetsforskrifter ferdig 19. mars, på høring ut juli. Evt. forslag til nye forskrifter til kvantitativ risikostyring vil først bli utformet når en kjenner EU s detaljerte oppfølging og regulering. Finanstilsynet vil fortsatt fokusere på likviditetsrisiko i tilsynsarbeidet. Finanstilsynet vil fortsatt beregne likviditetsindikator 1 og 2 for norske banker. Gjennomføring av fase 1 og fase 2 av QIS-studien med 8 finansforetak. Side 13

14 Tiltak på norsk nivå: forskriftsendring Finanstilsynets forskriftsforslag av 19. mars omfatter: regler om likviditet - kvalitative (samt regler om hybridkapital og store engasjementer) ingen vesentlige innvendinger under høringsrunden. Finansdepartementet ventes å fastsette forskriften i oktober. Side 14

15 Forslag til nye likviditetsforskrifter til behandling i Finansdepartementet: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde (1) Forskriften gjelder forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskap i finanskonsern og verdipapirforetak og forvaltningsselskape for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning. (2) Kravene i forskriften skal også oppfylles på konsolidert basis. 1-2 Formål og omfang Foretaket skal ha en forsvarlig likviditetsstyring innenfor og på tvers av legale enheter, forretningsområder og valutaer som sikrer at foretaket til enhver tid har tilstrekkelig likvider til å dekke sine forpliktelser ved forfall. 1-3 Forholdsmessighet Foretakets system for styring og kontroll skal være tilpasset arten, kompleksiteten og omfanget av virksomheten. Finanstilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer. Side 15

16 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 2. Strategi, overordnede retningslinjer mv. 2-1 Strategi Foretaket skal ha en dokumentert likviditetsstrategi. Strategien skal være vedtatt av styret. Styret skal minst en gang i året foreta en vurdering av strategien. Styrets vurdering og konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet. Strategien skal angi styrets risikotoleranse. Strategien skal som et minimum omhandle foretakets system for styring og kontroll av likviditetsrisiko, de overordnede retningslinjene for likviditetsstyring samt foretakets finansieringsstruktur. Strategien skal dekke likviditetsstyring over ulike tidshorisonter, herunder intradag. Foretakets likviditetsstrategi skal være tydelig kommunisert til alle relevante forretningsområder. Side 16

17 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 2. Strategi, overordnede retningslinjer mv. 2-2 Likviditetsrisikorammer Styret skal vedta rammer for likviditetsrisikoen innenfor ulike tidsrom, herunder intradag. Rammene skal benyttes i den daglige likviditetsstyringen innenfor og på tvers av forretningsområder og legale enheter. Rammestrukturen skal være i samsvar med styrets risikotoleranse. Rammene skal vurderes minst én gang i året. 2-3 Likviditetsbuffer (1)Foretaket skal ha en tilstrekkelig beholdning av likvide eiendeler for å unngå betalingsproblemer som følge av uventede hendelser, intradag og over tid. Eiendelene skal være av god kvalitet og uten heftelser. Foretaket skal sørge for at det ikke foreligger hindringer som innebærer at eiendelene ikke umiddelbart kan realiseres eller anvendes for finansiering. (2) Foretaket skal ha oversikt over hvilke eiendeler som til enhver tid aksepteres som sikkerhet for lån i sentralbanker og hos andre sentrale motparter, og vurdere hvilke eiendeler som kan være tilgjenglig som sikkerhet på kort varsel. Side 17

18 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 2. Strategi, overordnede retningslinjer mv. 2-4 Finansieringskilder Foretaket skal ha en tilstrekkelig diversifisert finansiering. Foretaket skal regelmessig vurdere sine finansieringskilder i lys av endringer i de markeder foretaket opererer i. 2-5 Beredskapsplaner Foretaket skal ha en dokumentert beredskapsplan for likviditetskriser. Beredskapsplanen skal være vedtatt av styret. Foretaket skal jevnlig teste beredskapsplanen og revidere denne på bakgrunn av utfallet av testingen og ulike analyser som nevnt i 4-2. Beredskapsplanen skal omhandle de utfordringer foretaket kan få i krisesituasjoner og foretakets planer for krisehåndtering. Side 18

19 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 3. Organisering og ansvarsforhold 3-1 Organisering og ansvarsforhold Foretaket skal sørge for at ansvaret for den løpende styringen og kontrollen av foretakets samlede likviditet er klart definert og dokumentert. Foretaket skal sikre at det er tilstrekkelig uavhengighet og arbeidsdeling mellom enheter og personell med utøvende funksjoner, og enheter og personell med ansvar for overvåking og rapportering. Side 19

20 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 4. Risikomåling og prising Side Risikomåling og prognoser for likviditetsbehov Foretaket skal identifisere all likviditetsrisiko og etablere metoder for å måle likviditetsrisikoen. Risikomålingen skal omfatte poster i og utenom balansen. Systemer og data skal kvalitetssikres, og det skal foreligge klare rutiner for dette. Det skal utarbeides prognoser for fremtidig likviditetsbehov basert på forventede fremtidige kontantstrømmer. 4-2 Stresstester Foretaket skal analysere likviditetssituasjonen gjennom bruk av stresstester. Foretaket skal utføre analyser med scenarioer over ulike tidshorisonter som dekker selskapsspesifikke hendelser, markedsrelaterte hendelser samt en kombinasjon av disse. Scenarioer for likviditetsutviklingen skal dekke poster i og utenom balansen. Foretaket skal regelmessig vurdere forutsetningene som benyttes i analysene. Erfaringer fra stresstester skal brukes når styret vurderer likviditetsstrategien og vedtar rammer for likviditetsrisikoen samt beredskapsplaner. 4-3 Prising av likviditetsrisiko Ved foretakets beregning av internpriser og resultatmål skal det inngå en vurdering av likviditetsrisiko knyttet til den enkelte aktivitet.

21 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 5. Overvåking og rapportering mv. 5-1 Etterlevelse av rammer Foretaket skal løpende overvåke etterlevelsen av interne rammer og retningslinjer. Brudd på interne rammer og retningslinjer skal rapporteres til den som har vedtatt rammene samt til den som har ansvaret for den løpende styringen av foretakets samlede likviditet. 5-3 Styre- og ledelsesrapportering Styret og ledelsen skal minimum hvert kvartal motta rapporter som gir et helhetlig og oppdatert bilde av foretakets likviditetssituasjon og likviditetsrisiko. Frekvensen og innholdet i rapporten skal tilpasses likviditetssituasjonen, kompleksiteten og omfanget av virksomheten. Side 21

22 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 6. Uavhengig kontroll 6-1 Uavhengig kontroll Foretakets system for styring og kontroll av likviditetsrisiko skal jevnlig evalueres av uavhengige kontrollfunksjoner. Evalueringen skal gi en helhetlig vurdering av foretakets styring og kontroll med likviditetsrisiko, etterlevelsen av kravene i denne forskriften, dokumentasjon og kvalitetssikring, samt om det er tilstrekkelig kompetanse og ressurser knyttet til likviditetsområdet i foretaket. Kapittel 7. Ikrafttredelse 7-1 Ikrafttredelse mv. Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 29. juni 2007 nr. 747 om forsvarlig likviditetsstyring. Side 22

23 Kvantitativt Basel III Baselkomiteen 17. desember: Strengthening the resilience of the banking sector, høringsfrist 16. april: Introdusere globale minimumsstandarder for likviditet, LCR: liquidity coverage ratio, 30 dager NSFR: net stable funding ratio, 1 år Annet: Styrke kvalitet mv. på bankenes kapital gjennom strengere krav til tapsbærende evne i going concern. Dekke flere typer risiko (særlig motpartsrisiko). Introdusere krav til uvektet egenkapitalandel ( leverage ratio ). Redusere prosyklikalitet og fremme bruk av motsykliske buffere. Mulig ekstra kapitalkrav for systemviktige institusjoner. Side 23

24 Betydelige Basel-modifikasjoner i juli: Baselkomitéens pressemelding 26.juli ad likviditet: LCR modifiseres; GHoS (mer spiselig bl.a. sett fra norsk ståsted). NSFR utsettes som pilar 1 krav til 1.jan.2018, men endringsforslag varsles senere i Endelig kalibrering i løpet av høsten. Revidert utkast til CRD IV vil være viktig for å se de konkrete endringer i EU/EØS. Justeringene skyldes antagelig at beregningsstudiene (QIS) viste lav dekning for likviditetskravene (LCR-score) og stor reduksjon av kapitaldekningen for større banker. En stor utfordring å finne ensartede variable på tvers av landegrensene. (ref. utfordringer ad regnskapsreglene) Side 24

25 Definisjoner: Liquidity Coverage Ratio Stock of high quality liquid assets >= 100 % Net cash outflows over a 30-days time period Finanstilsynets likviditetsbuffer : Mer subjektive vurderinger av foretakets likvide verdipapirbeholdning samt eventuelle utlånsporteføljer klargjort for salg og ubenyttede trekkrettigheter (ref. Modul for likviditetsrisiko Evaluering av likviditetsrisikonivå). Side 25

26 Hovedelementer i LCR versjon GHoS : Teller : Likvide eiendeler av høy kvalitet: Kontanter Sentralbankreserver Verdipapirer utstedt eller garantert av stater/off.sektor, sentralbanker mv. med 0% risikovekting Verdipapirer utstedt eller garantert av stater/off.sektor, sentralbanker mv. med 20% risikovekting; samt; Obligasjoner (corporate og covered bonds (OMFer) ( not self-issued ); minimumsrating AA- Disse verdipapirene gis en haircut på 15% og kan maks utgjøre 40% av bufferen. strenge begrensinger i hva som kan regnes som realiserbare likvider! Side 26

27 Hovedelementer i LCR versjon GHoS : Nevner : Netto utgående kontantstrøm (30 dager): (def: net outflow minus net inflow ) Utgang av kundeinnskudd ( gulv : stabile 5%, mindre stabile 10%) Tap av usikret finansiering Utgang av funding fra repoavtaler med illikvide eiendeler Opptrekk på utstedte, kommitterte trekkfasiliteter Kontraktsmessige innbetalinger, hair-cuts for enkelte typer motparter eller verdipapirer Ubenyttede kommitterte trekkfasiliteter kan ikke regnes med Side 27

28 Definisjoner: Net Stable Funding Ratio : Available amount of stable funding > 100 % Required amount of stable funding Finanstilsynets likviditetsindikatorer: Finansiering med gjenstående løpetid over 1 år (1 mnd) Indikator 1 (2) = Illikvide eiendeler Side 28

29 NSFR vs. likviditetsindikatorene Grunnleggende forskjeller: NSFR: Konsern definert i vanlig regnskapsmessig forstand. Likv.ind.: Konsern vurdert etter likviditetsmessig sammenknytning: OMFforetak og banker konsolideres inn uansett eierandel (konsolidering etter bruk og eierandel). Ingen avkortninger (haircuts) i likviditetsindikatoren. Side 29

30 Svakheter ved Finanstilsynets likviditetsindikatorer Indikatorene premierer ikke diversifisering Innskudd vanskelige å løpetidsvurdere.. Verdipapirer til dels vanskelige å likviditetsvurdere Ubenyttede kommitterte trekkfasiliteteter er ikke med Side 30

31 NSFR(QIS FASE 1) vs. likviditetsindikator 1 Teller Item Stable deposits of retail and small business customers (non-mautity or residual maturity < 1 y) Less stable deposits of retail and small business customers (nonmautity or residual maturity < 1 y) Wholesale funding provided by nonfinancial corporate custumers (nonmaturity or residual maturity < 1y) Availability factor Definisjon Rapport Kode i ORBOF 85 % 70 % 50 % (obs - indikator 1) Kodenavn Innskudd, kunder* (66-69) Andre lån, kunder * Tier 1 & 2 Capital Instruments (66-69) Ansvarlig lånekapital 100 % * Other preferred shares and capital Ansvarlig lånekapital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an 10 Aksjekapital mv. og annen innskudd effective maturity og one year or egenkapital greater Bundet opptjent egenkapital og fri Opptjent egenkapital opptjent egenkapital (66-69) Innskudd, kredittinstitusjoner * Other liabilities with an effective Gjeld til kredittinstitusjoner (66-69) Andre lån, Norges Bank maturity of 1 year or greater (66-69) Andre lån, øvrige kredittinstitusjoner All other liabilities and equity not included above 0 % Innskudd og innlån fra kunder Obligasjonslån (66-69) Ihendehaverobligasjonslån Side 31

32 Nevner Item Debt issued or guaranteed by sovereigns, central banks, BIS, IMF, EC, non-central government, mulitlateral development banks Availability factor Definisjon Rapport Kode i ORBOF 5 % (ikke med) Unencumbered non-financial senior unsecured corporate bonds (or covered bonds) rated at least AA, 20 % maturity >= 1 yr (ikke med) * Unencumbered listed equity securities or non-financial senior unsecured corporate bonds (or covered bonds) rated at least A-, maturity >= 1 yr 50 % (ikke med) * Gold (ikke med) Kodenavn * Loans to non-financial corporate clients having a maturity < 1 yr Brutto utlån til kunder Utlån, kunder Loans to retail clients having a maturity < 1 yr Off Balance sheet exposures: * Undrawn amount of committed credit and liquidity facilities * Other contingent obligations 85 % All other assets 100 % 10 % National supervisory discretion Brutto utlån til (66-69) Til kredittinstitusjoner kredittinstitusjoner og innskudd (66-69) I banker Andre ihendehaverobligsjoner (parter i ansvarlig lånekapital) og Parter i ansvarlig lånekapital Aksjer mv. til anskaffelseskost og Eierinteresser i konsern og eierinteresser utover Aksjer, andeler og grunnfondsbevis i tilknyttede selskaper konsern og tilknyttede selskaper** Beholdning av aksjer i foretak I samarbeidsgruppe Realkapital Realkapital Vp. og fordringer brukt i gjenkjøps- Verdipapirer pantsatt eller (66-69) avtale med staten i OMF-ordningen byttet bort (66-69) Andre pantsatte aktiva Pant knyttet til lån i Norges Bank (66-69) Tillagt verdien av haircut*** (ikke med) (ikke med) Side 32

33 QIS-skjema (excel) ad Liquidity : Likviditetsskjemaet er delt opp etter elementene som inngår i LCR og NSFR: Del A dekker likvide eiendeler (teller i LCR) Del B dekker netto utgående kontantstrøm (nevner i LCR) Fordelt på utgående og inngående kontantstrøm Del C dekker tilgjengelig stabil funding (teller i NSFR) Del D dekker nødvendig stabil funding (nevner i NSFR) Ingen norske banker skal rapportere på (juridiske) enheter innad i bankkonsernet, kun på konsolidert nivå Side 33

34 A) Liquid assets, liquidity coverage ratio (LCR) A B C D E ) Narrow buffer assets Cash Central bank reserves Securities with a zero risk weight issued by sovereigns guaranteed by sovereigns issued or guaranteed by central banks issued or guaranteed by non-central government PSEs issued or guaranteed by other institutions Government or central bank debt issued in domestic currency of bank's home country or in the country where the liquidity risk is taken 2) Additional assets Non-financial corporate bonds rated AA or better rated A- up to AA- Covered bonds, not self-issued rated AA or better rated A- up to AA- Securities issued by sovereigns with a 20% risk weight Securities directly issued by non-central government PSEs (20% risk weight) secured unsecured Securities guaranteed by non-central government PSEs (20% risk weight) Amount Amount Haircut end-2009 end-2008 Haircut end-2009 end-2008 Side 34

35 Hva skjer framover? Videreføring av det etablert tilsynspraksis (Likviditetsindikator 1 og 2 / innskuddsdekning / andre indikatorer) Nye likviditetsforskrifter kvalitative på plass i oktober? Oppdatering av Finanstilsynets modul QIS-fase 2 nå! CDR IV senere på året? >> kvantitative forskrifter? Endelig utforming av og beslutning om LCR vil avstedkomme: Veiledningsdokument for LCR-beregning / -rapportering Skal Finanstilsynet beregne en egen likviditetsbuffer for banker? Oppdatering av Finanstilsynets modul(er) Hva skjer med NSFR? (2018?) Innskuddsgarantiordningen. Side 35

36 Oppsummering hva var viktig: Nye likviditetsforskrifter kommer Innskuddsgarantiordningen blir modifisert(?) Liquidity Coverage Ratio kommer Fullt fokus på likviditetsrisiko i Finanstilsynet (og Norges Bank)! Side 36

INTERNASJONAL FINANSREGULERING ETTER G20. Seminar Universitetet i Agder 19.juni 2009 Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet

INTERNASJONAL FINANSREGULERING ETTER G20. Seminar Universitetet i Agder 19.juni 2009 Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet INTERNASJONAL FINANSREGULERING ETTER G20 Seminar Universitetet i Agder 19.juni 2009 Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet G20 EN POLITISK OVERBYGNING FOR EN NY INTERNASJONAL FINANSREGULERING? Hvem ville

Detaljer

Netto utgående kontantstrøm (stresscenario på 30 dager):

Netto utgående kontantstrøm (stresscenario på 30 dager): QIS-skjemaer ad likviditet 16. mars 2010 Susanne Christensen / Aud Ebba Lie Definisjoner Liquidity Coverage Ratio Stock of high quality liquid assets ------------------------------------------------------------

Detaljer

Rammer og regelverk for finansnæringen

Rammer og regelverk for finansnæringen Rammer og regelverk for finansnæringen i årene som kommer Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Finansforbundet Felix konferansesenter 11. mars 2010 Hovedpunkter Krise også for regulering og tilsyn

Detaljer

Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs

Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2011 Foreløpig erfaring med den nye europeiske tilsynsstrukturen og enkelte andre tilpasninger European Securities and Markets Authority ( ESMA, tidligere

Detaljer

HVA HAR VI LÆRT AV FINANSKRISEN? Myndighetenes erfaringer og veien videre

HVA HAR VI LÆRT AV FINANSKRISEN? Myndighetenes erfaringer og veien videre HVA HAR VI LÆRT AV FINANSKRISEN? Myndighetenes erfaringer og veien videre Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo FNO - Finansnæringens dag 24. mars 2010 Hovedpunkter Internasjonale erfaringer Norske

Detaljer

Utviklingen i europeisk regelverk og finanstilsyn.

Utviklingen i europeisk regelverk og finanstilsyn. Utviklingen i europeisk regelverk og finanstilsyn. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo RISK FORUM OSLO 1. SEPTEMBER 2010 Hovedpunkter Kort om Solvens II. Krisen og regelverket. G-20 den globale agenda

Detaljer

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene?

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo SPAREBANKSEMINAR TRONDHEIM 11. MAI 2010 Hovedpunkter Krisen og regelverket G20 den globale agenda Overvåking

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Steinar Breen 19.mai 2008 Agenda 1. Bakgrunn 2. Omfang og begrensninger 3. Likviditetsstrategi 4. Organisering og arbeidsdeling 5. Måling 6. Rapportering

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Risikobasert tilsyn Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 DATO: 21.12.2009 1 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2015 DATO: 24.06.2015 2 Finanstilsynet INNHOLD 1 LIKVIDITETSRISIKO 5 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene 5 1.2 Likviditetsbuffer 6 1.3 Stabil finansiering

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

Modul for likviditetsrisiko

Modul for likviditetsrisiko Risikobasert tilsyn Modul for likviditetsrisiko Evaluering av likviditetsrisikonivå DATO: 16.02.2016 SEKSJON/AVDELING: BANK Innhold: INNLEDNING 3 OPPSUMMERING 4 1 LIKVIDITETSBUFFER 5 1.1 Likviditetsreservekravet

Detaljer

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Risikobasert tilsyn Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 DATO: 21.12.2009 1 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir

Detaljer

Modul for likviditetsrisiko

Modul for likviditetsrisiko Risikobasert tilsyn Modul for likviditetsrisiko Evaluering av likviditetsriskonivå DATO: 15.01.2015 SEKSJON/AVDELING: BANK Innhold 1 INNLEDNING 3 2 OPPSUMMERING 4 3 LIKVIDITETSBUFFER 5 3.1 Likviditetsbufferkravet

Detaljer

Oslo, 1. desember 2010 Eirik Bunæs

Oslo, 1. desember 2010 Eirik Bunæs Oslo, 1. desember 2010 Eirik Bunæs Verdipapirseminar høsten 2010 Den nye europeiske tilsynsstrukturen og enkelte andre tilpasninger Den nye tilsynsstrukturen i EU: Skal virke fra 1. januar 2011 Bakgrunn

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Finansielle utviklingstrekk 2010 Pressebriefing 4. oktober 2010

Finansielle utviklingstrekk 2010 Pressebriefing 4. oktober 2010 Finansielle utviklingstrekk 2010 Pressebriefing 4. oktober 2010 Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Direktør for finans- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen Realøkonomi og finansmarkeder Etterdønninger

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Finansnæringen etter finanskrisen: Nye rammebetingelser og utfordringer

Finansnæringen etter finanskrisen: Nye rammebetingelser og utfordringer Finansnæringen etter finanskrisen: Nye rammebetingelser og utfordringer Foredrag for Bergen Næringsråd Manifestasjon 16. februar 2011 Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo HOVEDPUNKTER: Finanskrisens

Detaljer

Utfordringer for finansnæringen.

Utfordringer for finansnæringen. Utfordringer for finansnæringen. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Sparebankforeningens medlemsmøte MOLDE 14. OKTOBER 2010 Hovedpunkter INNLEDNING FINANSKRISEN SOM BAKTEPPE OMDØMME OG TILLIT OPPFØLGING

Detaljer

Strengthening the resilience of the banking sector av desember 2009 side 60-65. 29. mars 2010. Accounting balance sheet value

Strengthening the resilience of the banking sector av desember 2009 side 60-65. 29. mars 2010. Accounting balance sheet value QIS-skjemaer relatert til uvektet egenkapitalandel (Leverage Ratio) 16. mars 2010 Christian Myrdahl Bakgrunn Overdreven gjeldsoppbyggning (på og utenom balansen) forut for finanskrisen. Mange banker viste

Detaljer

Hovedveiledning LCR 18.12.2014

Hovedveiledning LCR 18.12.2014 Hovedveiledning LCR 18.12.2014 Innledning Definisjoner I CRD IV/CRR stilles det krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang

Detaljer

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016 Finans Norge OMF-forum OMF, regulering og tilsyn Emil R. Steffensen Direktør for Bank- og forsikringstilsyn Markedsutviklingen Agenda Erfaringer med OMF Finansiell stabilitet og systemrisiko Oppdrag fra

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Makro ved UiO 30. oktober 2008

Makro ved UiO 30. oktober 2008 Makro ved UiO 30. oktober 2008 Kort om Pareto Bank En spesialbank for større privatkunder og deres selskaper Historie Bankprosjekt etablert februar 2007 og konsesjon tildelt 1.november 2007 Emisjon stor

Detaljer

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Nye rammevilkår for bankene Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Innhold: 1. Bakgrunn for nye regelendringer 2. Norske bankers situasjon

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Ny regulatorisk virkelighet

Ny regulatorisk virkelighet Ny regulatorisk virkelighet Presentasjon på Bankenes Sikringsfonds høstkonferanse ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Innhold: 1. Bakgrunnen for reguleringene 2. Situasjon for norske banker 3. Kapitalkrav

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Bankregulering. Valutaseminaret 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Bankregulering. Valutaseminaret 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Bankregulering Valutaseminaret 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Bankenes kjernefunksjoner Yte lån Ta i mot innskudd likviditet til publikum Formidle betalinger Formidling av kreditt, overføring

Detaljer

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 5. februar 2010 Utfordringer for Finanstilsynet Nytt navn: Finanstilsynet,

Detaljer

Eksempler på attestasjonsuttalelser:

Eksempler på attestasjonsuttalelser: Eksempler på attestasjonsuttalelser: Attestasjonsuttalelse om forsvarlig likviditetsstyring... 2 Attestasjonsuttalelse for godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rammebetingelser for norske banker

Rammebetingelser for norske banker Rammebetingelser for norske banker 1. november 2012 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Økonomiske utsikter og risikofaktorer Norske bankers økonomiske stilling Finansiering og OMF Nye

Detaljer

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2014 En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio - pluss litt om globalt systemviktige institusjoner utover banker I løpet av første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko 1. Innledning Finanstilsynets vurdering av risiko og kapitalbehov (SREP) skal ta utgangspunkt i foretakets ICAAP og omfatte kapitalbehov

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING

OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge OMF-forum, 20. januar 2016 Viktige forhold nå og fremover Rentenivå OMFregulering OMF Kapital- og likviditetsregulering

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3.

Detaljer

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål Rundskriv Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen RUNDSKRIV: 17/2012 DATO: 25.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Aktuell kommentar. Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket

Aktuell kommentar. Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket Nr. 8 2012 Aktuell kommentar Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket Av Henrik Borchgrevink, Avdeling for regelverksanalyse, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold Likviditetsstyring tilpasning til nye krav v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav Høstkonferansen Vurderinger av nye likviditetskrav - Strategi for tilpasning til nye likviditetskrav - Bankens praktiske arbeid med tilpasning til de nye kravene Johan Røstøen, Totens Sparebank Agenda

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012 Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO 24.04.2012 Referansegruppe CRD IV Forslag til dagsorden 1) Gjennomføring i norsk rett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge

UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge Verden slik den så ut! Hva har skjedd? 1. Finansuro sensommeren

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Risikostyring og Pilar 2

Risikostyring og Pilar 2 Risikostyring og Pilar 2 Risk Forum Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Situasjonen i bankene Internasjonale reguleringer Regulering av kapital Pilar 2 - nytt

Detaljer

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 211 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Disposisjon Den internasjonale uroen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 2. kvartal 2015 DATO: 18.09.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsbuffer... 7 1.3

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Finansmarkedet. 11. forelesning ECON 1310. 19. oktober 2015

Finansmarkedet. 11. forelesning ECON 1310. 19. oktober 2015 Finansmarkedet 11. forelesning ECON 1310 19. oktober 2015 1 Aktørene i markedet Sparere/långivere utsetter bruk av inntekt/formue o tilbyr kapital, dvs. stiller sine penger til disposisjon, Låntaker/prosjekter

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer