Nye krav til likviditetsstyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye krav til likviditetsstyring"

Transkript

1 Nye krav til likviditetsstyring Aud Ebba Lie Høstkonferansen Bankenes Sikringsfond Bergen 21. sept. 2010

2 Undersøkelse om fundingsituasjonen forts. konklusjoner: Nesten ingen med alvorlige tall for regnskapsførte tap ved utgangen 3.kv.2007 Veldig få rapporterer direkte tapshendelser. Noen helt få enkeltbanker er, eller vil bli, fulgt opp, slik at Kredittilsynet får bedre gjenskap til hvordan situasjonen utvikler seg. Hovedkonklusjon: Likviditetskrisen ser ut til å få begrensede konsekvenser for norsk banknæring. Side 2

3 Disposisjon Litt historikk Internasjonalt overblikk Internasjonale beslutninger og prosesser Kvalitativt forslag til nye likviditetsforskrifter Kvantitativt forslag til ny likviditetskrav Hva skjer videre? Side 3

4 Historikk: likviditetstilsyn i Norge Tematilsyn i 2002 og 2005 Opphevelse av 6%-regelen Forskrift om forsvarlig likviditetsstrying -1. juli 2007 Forskrift om OMF-utstedere - 1. juni 2007 (OMF; ny funding-vehicle for nesten alle av landets banker) Early warning (innskuddsdekning, likviditetsindikator 1 og 2), ICAAP, SRV, moduler Krisetiltak og -tilsyn Side 4

5 Likviditetstilsyn i form av: Dokumentbasert tilsyn, dvs analyser og overvåking basert på bankenes innrapporterte kvartalstall - early warning beregning av likdivitetsindikatorene innskuddsdekning Stedlig tilsyn bankspesifikke analyser tematilsyn likviditetsmodulene for hhv. eksponering og styring og kontroll Ad hoc-oppfølginger, SRV (samlet risikovurdering), ICAAP telefonforespørsler og brev / rapporter Side 5

6 Finanskrisa. Lehman Brothers fall m.m. avslørte: Stor sårbarhet mht likviditet og tillit mellom bankene, ikke minst i Europa. Svakheter i regulering og tilsyn: Store deler av det finansielle systemet utenfor regulering og tilsyn Vesentlig risiko ikke tilstrekkelig dekket av kapitalkrav Deler av egenkapitalen kunne ikke bære tap ( dårlig kvalitet ) Undervurdering av likviditetsrisiko i institusjoner og markeder Rating tillagt for mye vekt Belønningssystemer som økte risikoen Usikker verdisetting av komplekse instrumenter og i illikvide markeder Tapsnedskrivninger ikke tilstrekkelig fremadskuende og for lave til å dekke forventede utlånstap Dårlig overvåkning og koordinering av beslutninger om finansiell stabilitet. Side 6

7 G20 - globale tiltak: London-erklæringen våren 2009 statslederne uttrykte betydelig vilje til regulering og tilsyn og med bredere dekning av finansmarkedene: Huller skal tettes: We have agreed that all systemically important financial institutions, markets and instruments should be subject to an appropriate degree of regulation and oversight. Bankliknende virksomhet reguleres (og føres tilsyn med) som banker: If an activity looks like a bank and sounds like a bank, we will regulate it like a bank Adair Turner, Chairman of FSA, UK. Rating-selskaper og hedgefond - regulert internasjonalt. Regnskapsreglene - samordnes bedre. Side 7

8 G20 - globale tiltak: Financial Stability Board (FSB) opprettet (sekretariat i Basel): samarbeid med IMF og oppfølger av G20-anbefalingene Baselkomiteen bedt om å utarbeide nye, konkrete og strengere krav til kapitaldekning og kvantitative likviditetsreguleringer. Tiltak for å hindre at finansinstitusjonenes belønningspolitikk (remuneration policies) stimulerer overdreven risikotaking. Men sommerens G-20-møte i Toronto. I hvilken form realiseres Basel III? Nytt G-20-møte i november Side 8

9 Internasjonale myndighetsaktører: BCBS Basel Committee on Banking Supervision Bank of International Settlement (BIS) CEBS Committee of European Banking Supervisors EU-kommisjonen Side 9

10 Nye europeiske tilsynsorganer: European Systemic Risk Board (ESRB): Forbedret tilsyn med makro-risiko i finansielle markeder og økonomien for øvrig. Ledelse og sekretariat i den europeiske sentralbanken. Ad hoc plass for EFTA-EØS land som Norge. European System of Financial Supervisors (ESFS): Forbedret mikrotilsyn bl.a. for grensekryssende virksomhet gjennom tre nye EU Authorities : European Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), European Securities and Markets Authority (ESMA). EFTA-EØS land faste observatører. Side 10

11 Nye europeiske tilsynsorganer: Governors of NCBs + ECB President and Vice-President European Systemic Risk Board (ESRB) Chairs of EBA, EIOPA & ESMA + + European Commission + Non-voting: One representative of the competent national supervisor(s) per Member State + EFC President Information on micro-prudential developments European Banking Authority (EBA) Recommendations and/or early risk warnings European System of Financial Supervisors (ESFS) European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) European Securities and Markets Authority (ESMA) National Banking Supervisiors National Insurance and Pension Supervisors National Securities Supervisors Side 11

12 Viktig internasjonalt ad likviditet: BCBS (BIS), sept 2008: Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision CEBS, sep.08: Technical Advice to the European Commission on Liquidity Risk Management BCBS, des.09: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring CEBS, des.09: Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods QIS (Quantitative Impact Study) i mars-juni & september 2010 CRD IV EU-bestemmelse ad Deposit Guarantee Schemes euro Side 12

13 og i Norge: Finansdepartementet 17. des (ref. brev fra Norges Bank 27.nov.): Behov for egne norske reguleringstiltak i Norge før nye internasjonale regler trer i kraft? Finanstilsynet svarte 1. februar: På kapitalområdet bør i hovedsak den internasjonale timeplan følges. Gode resultater, tilbakeholdte overskudd og emisjoner ga bankene vesentlig styrket kapitaldekning gjennom Likviditets-tiltak bør vurderes før 2013 (et skritt i riktig retning og gjør bankene mer robuste): Utkast til nye kvalitative likviditetsforskrifter ferdig 19. mars, på høring ut juli. Evt. forslag til nye forskrifter til kvantitativ risikostyring vil først bli utformet når en kjenner EU s detaljerte oppfølging og regulering. Finanstilsynet vil fortsatt fokusere på likviditetsrisiko i tilsynsarbeidet. Finanstilsynet vil fortsatt beregne likviditetsindikator 1 og 2 for norske banker. Gjennomføring av fase 1 og fase 2 av QIS-studien med 8 finansforetak. Side 13

14 Tiltak på norsk nivå: forskriftsendring Finanstilsynets forskriftsforslag av 19. mars omfatter: regler om likviditet - kvalitative (samt regler om hybridkapital og store engasjementer) ingen vesentlige innvendinger under høringsrunden. Finansdepartementet ventes å fastsette forskriften i oktober. Side 14

15 Forslag til nye likviditetsforskrifter til behandling i Finansdepartementet: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde (1) Forskriften gjelder forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskap i finanskonsern og verdipapirforetak og forvaltningsselskape for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning. (2) Kravene i forskriften skal også oppfylles på konsolidert basis. 1-2 Formål og omfang Foretaket skal ha en forsvarlig likviditetsstyring innenfor og på tvers av legale enheter, forretningsområder og valutaer som sikrer at foretaket til enhver tid har tilstrekkelig likvider til å dekke sine forpliktelser ved forfall. 1-3 Forholdsmessighet Foretakets system for styring og kontroll skal være tilpasset arten, kompleksiteten og omfanget av virksomheten. Finanstilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer. Side 15

16 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 2. Strategi, overordnede retningslinjer mv. 2-1 Strategi Foretaket skal ha en dokumentert likviditetsstrategi. Strategien skal være vedtatt av styret. Styret skal minst en gang i året foreta en vurdering av strategien. Styrets vurdering og konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet. Strategien skal angi styrets risikotoleranse. Strategien skal som et minimum omhandle foretakets system for styring og kontroll av likviditetsrisiko, de overordnede retningslinjene for likviditetsstyring samt foretakets finansieringsstruktur. Strategien skal dekke likviditetsstyring over ulike tidshorisonter, herunder intradag. Foretakets likviditetsstrategi skal være tydelig kommunisert til alle relevante forretningsområder. Side 16

17 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 2. Strategi, overordnede retningslinjer mv. 2-2 Likviditetsrisikorammer Styret skal vedta rammer for likviditetsrisikoen innenfor ulike tidsrom, herunder intradag. Rammene skal benyttes i den daglige likviditetsstyringen innenfor og på tvers av forretningsområder og legale enheter. Rammestrukturen skal være i samsvar med styrets risikotoleranse. Rammene skal vurderes minst én gang i året. 2-3 Likviditetsbuffer (1)Foretaket skal ha en tilstrekkelig beholdning av likvide eiendeler for å unngå betalingsproblemer som følge av uventede hendelser, intradag og over tid. Eiendelene skal være av god kvalitet og uten heftelser. Foretaket skal sørge for at det ikke foreligger hindringer som innebærer at eiendelene ikke umiddelbart kan realiseres eller anvendes for finansiering. (2) Foretaket skal ha oversikt over hvilke eiendeler som til enhver tid aksepteres som sikkerhet for lån i sentralbanker og hos andre sentrale motparter, og vurdere hvilke eiendeler som kan være tilgjenglig som sikkerhet på kort varsel. Side 17

18 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 2. Strategi, overordnede retningslinjer mv. 2-4 Finansieringskilder Foretaket skal ha en tilstrekkelig diversifisert finansiering. Foretaket skal regelmessig vurdere sine finansieringskilder i lys av endringer i de markeder foretaket opererer i. 2-5 Beredskapsplaner Foretaket skal ha en dokumentert beredskapsplan for likviditetskriser. Beredskapsplanen skal være vedtatt av styret. Foretaket skal jevnlig teste beredskapsplanen og revidere denne på bakgrunn av utfallet av testingen og ulike analyser som nevnt i 4-2. Beredskapsplanen skal omhandle de utfordringer foretaket kan få i krisesituasjoner og foretakets planer for krisehåndtering. Side 18

19 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 3. Organisering og ansvarsforhold 3-1 Organisering og ansvarsforhold Foretaket skal sørge for at ansvaret for den løpende styringen og kontrollen av foretakets samlede likviditet er klart definert og dokumentert. Foretaket skal sikre at det er tilstrekkelig uavhengighet og arbeidsdeling mellom enheter og personell med utøvende funksjoner, og enheter og personell med ansvar for overvåking og rapportering. Side 19

20 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 4. Risikomåling og prising Side Risikomåling og prognoser for likviditetsbehov Foretaket skal identifisere all likviditetsrisiko og etablere metoder for å måle likviditetsrisikoen. Risikomålingen skal omfatte poster i og utenom balansen. Systemer og data skal kvalitetssikres, og det skal foreligge klare rutiner for dette. Det skal utarbeides prognoser for fremtidig likviditetsbehov basert på forventede fremtidige kontantstrømmer. 4-2 Stresstester Foretaket skal analysere likviditetssituasjonen gjennom bruk av stresstester. Foretaket skal utføre analyser med scenarioer over ulike tidshorisonter som dekker selskapsspesifikke hendelser, markedsrelaterte hendelser samt en kombinasjon av disse. Scenarioer for likviditetsutviklingen skal dekke poster i og utenom balansen. Foretaket skal regelmessig vurdere forutsetningene som benyttes i analysene. Erfaringer fra stresstester skal brukes når styret vurderer likviditetsstrategien og vedtar rammer for likviditetsrisikoen samt beredskapsplaner. 4-3 Prising av likviditetsrisiko Ved foretakets beregning av internpriser og resultatmål skal det inngå en vurdering av likviditetsrisiko knyttet til den enkelte aktivitet.

21 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 5. Overvåking og rapportering mv. 5-1 Etterlevelse av rammer Foretaket skal løpende overvåke etterlevelsen av interne rammer og retningslinjer. Brudd på interne rammer og retningslinjer skal rapporteres til den som har vedtatt rammene samt til den som har ansvaret for den løpende styringen av foretakets samlede likviditet. 5-3 Styre- og ledelsesrapportering Styret og ledelsen skal minimum hvert kvartal motta rapporter som gir et helhetlig og oppdatert bilde av foretakets likviditetssituasjon og likviditetsrisiko. Frekvensen og innholdet i rapporten skal tilpasses likviditetssituasjonen, kompleksiteten og omfanget av virksomheten. Side 21

22 forts. forslag nye likvid.forskrifter Kapittel 6. Uavhengig kontroll 6-1 Uavhengig kontroll Foretakets system for styring og kontroll av likviditetsrisiko skal jevnlig evalueres av uavhengige kontrollfunksjoner. Evalueringen skal gi en helhetlig vurdering av foretakets styring og kontroll med likviditetsrisiko, etterlevelsen av kravene i denne forskriften, dokumentasjon og kvalitetssikring, samt om det er tilstrekkelig kompetanse og ressurser knyttet til likviditetsområdet i foretaket. Kapittel 7. Ikrafttredelse 7-1 Ikrafttredelse mv. Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 29. juni 2007 nr. 747 om forsvarlig likviditetsstyring. Side 22

23 Kvantitativt Basel III Baselkomiteen 17. desember: Strengthening the resilience of the banking sector, høringsfrist 16. april: Introdusere globale minimumsstandarder for likviditet, LCR: liquidity coverage ratio, 30 dager NSFR: net stable funding ratio, 1 år Annet: Styrke kvalitet mv. på bankenes kapital gjennom strengere krav til tapsbærende evne i going concern. Dekke flere typer risiko (særlig motpartsrisiko). Introdusere krav til uvektet egenkapitalandel ( leverage ratio ). Redusere prosyklikalitet og fremme bruk av motsykliske buffere. Mulig ekstra kapitalkrav for systemviktige institusjoner. Side 23

24 Betydelige Basel-modifikasjoner i juli: Baselkomitéens pressemelding 26.juli ad likviditet: LCR modifiseres; GHoS (mer spiselig bl.a. sett fra norsk ståsted). NSFR utsettes som pilar 1 krav til 1.jan.2018, men endringsforslag varsles senere i Endelig kalibrering i løpet av høsten. Revidert utkast til CRD IV vil være viktig for å se de konkrete endringer i EU/EØS. Justeringene skyldes antagelig at beregningsstudiene (QIS) viste lav dekning for likviditetskravene (LCR-score) og stor reduksjon av kapitaldekningen for større banker. En stor utfordring å finne ensartede variable på tvers av landegrensene. (ref. utfordringer ad regnskapsreglene) Side 24

25 Definisjoner: Liquidity Coverage Ratio Stock of high quality liquid assets >= 100 % Net cash outflows over a 30-days time period Finanstilsynets likviditetsbuffer : Mer subjektive vurderinger av foretakets likvide verdipapirbeholdning samt eventuelle utlånsporteføljer klargjort for salg og ubenyttede trekkrettigheter (ref. Modul for likviditetsrisiko Evaluering av likviditetsrisikonivå). Side 25

26 Hovedelementer i LCR versjon GHoS : Teller : Likvide eiendeler av høy kvalitet: Kontanter Sentralbankreserver Verdipapirer utstedt eller garantert av stater/off.sektor, sentralbanker mv. med 0% risikovekting Verdipapirer utstedt eller garantert av stater/off.sektor, sentralbanker mv. med 20% risikovekting; samt; Obligasjoner (corporate og covered bonds (OMFer) ( not self-issued ); minimumsrating AA- Disse verdipapirene gis en haircut på 15% og kan maks utgjøre 40% av bufferen. strenge begrensinger i hva som kan regnes som realiserbare likvider! Side 26

27 Hovedelementer i LCR versjon GHoS : Nevner : Netto utgående kontantstrøm (30 dager): (def: net outflow minus net inflow ) Utgang av kundeinnskudd ( gulv : stabile 5%, mindre stabile 10%) Tap av usikret finansiering Utgang av funding fra repoavtaler med illikvide eiendeler Opptrekk på utstedte, kommitterte trekkfasiliteter Kontraktsmessige innbetalinger, hair-cuts for enkelte typer motparter eller verdipapirer Ubenyttede kommitterte trekkfasiliteter kan ikke regnes med Side 27

28 Definisjoner: Net Stable Funding Ratio : Available amount of stable funding > 100 % Required amount of stable funding Finanstilsynets likviditetsindikatorer: Finansiering med gjenstående løpetid over 1 år (1 mnd) Indikator 1 (2) = Illikvide eiendeler Side 28

29 NSFR vs. likviditetsindikatorene Grunnleggende forskjeller: NSFR: Konsern definert i vanlig regnskapsmessig forstand. Likv.ind.: Konsern vurdert etter likviditetsmessig sammenknytning: OMFforetak og banker konsolideres inn uansett eierandel (konsolidering etter bruk og eierandel). Ingen avkortninger (haircuts) i likviditetsindikatoren. Side 29

30 Svakheter ved Finanstilsynets likviditetsindikatorer Indikatorene premierer ikke diversifisering Innskudd vanskelige å løpetidsvurdere.. Verdipapirer til dels vanskelige å likviditetsvurdere Ubenyttede kommitterte trekkfasiliteteter er ikke med Side 30

31 NSFR(QIS FASE 1) vs. likviditetsindikator 1 Teller Item Stable deposits of retail and small business customers (non-mautity or residual maturity < 1 y) Less stable deposits of retail and small business customers (nonmautity or residual maturity < 1 y) Wholesale funding provided by nonfinancial corporate custumers (nonmaturity or residual maturity < 1y) Availability factor Definisjon Rapport Kode i ORBOF 85 % 70 % 50 % (obs - indikator 1) Kodenavn Innskudd, kunder* (66-69) Andre lån, kunder * Tier 1 & 2 Capital Instruments (66-69) Ansvarlig lånekapital 100 % * Other preferred shares and capital Ansvarlig lånekapital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an 10 Aksjekapital mv. og annen innskudd effective maturity og one year or egenkapital greater Bundet opptjent egenkapital og fri Opptjent egenkapital opptjent egenkapital (66-69) Innskudd, kredittinstitusjoner * Other liabilities with an effective Gjeld til kredittinstitusjoner (66-69) Andre lån, Norges Bank maturity of 1 year or greater (66-69) Andre lån, øvrige kredittinstitusjoner All other liabilities and equity not included above 0 % Innskudd og innlån fra kunder Obligasjonslån (66-69) Ihendehaverobligasjonslån Side 31

32 Nevner Item Debt issued or guaranteed by sovereigns, central banks, BIS, IMF, EC, non-central government, mulitlateral development banks Availability factor Definisjon Rapport Kode i ORBOF 5 % (ikke med) Unencumbered non-financial senior unsecured corporate bonds (or covered bonds) rated at least AA, 20 % maturity >= 1 yr (ikke med) * Unencumbered listed equity securities or non-financial senior unsecured corporate bonds (or covered bonds) rated at least A-, maturity >= 1 yr 50 % (ikke med) * Gold (ikke med) Kodenavn * Loans to non-financial corporate clients having a maturity < 1 yr Brutto utlån til kunder Utlån, kunder Loans to retail clients having a maturity < 1 yr Off Balance sheet exposures: * Undrawn amount of committed credit and liquidity facilities * Other contingent obligations 85 % All other assets 100 % 10 % National supervisory discretion Brutto utlån til (66-69) Til kredittinstitusjoner kredittinstitusjoner og innskudd (66-69) I banker Andre ihendehaverobligsjoner (parter i ansvarlig lånekapital) og Parter i ansvarlig lånekapital Aksjer mv. til anskaffelseskost og Eierinteresser i konsern og eierinteresser utover Aksjer, andeler og grunnfondsbevis i tilknyttede selskaper konsern og tilknyttede selskaper** Beholdning av aksjer i foretak I samarbeidsgruppe Realkapital Realkapital Vp. og fordringer brukt i gjenkjøps- Verdipapirer pantsatt eller (66-69) avtale med staten i OMF-ordningen byttet bort (66-69) Andre pantsatte aktiva Pant knyttet til lån i Norges Bank (66-69) Tillagt verdien av haircut*** (ikke med) (ikke med) Side 32

33 QIS-skjema (excel) ad Liquidity : Likviditetsskjemaet er delt opp etter elementene som inngår i LCR og NSFR: Del A dekker likvide eiendeler (teller i LCR) Del B dekker netto utgående kontantstrøm (nevner i LCR) Fordelt på utgående og inngående kontantstrøm Del C dekker tilgjengelig stabil funding (teller i NSFR) Del D dekker nødvendig stabil funding (nevner i NSFR) Ingen norske banker skal rapportere på (juridiske) enheter innad i bankkonsernet, kun på konsolidert nivå Side 33

34 A) Liquid assets, liquidity coverage ratio (LCR) A B C D E ) Narrow buffer assets Cash Central bank reserves Securities with a zero risk weight issued by sovereigns guaranteed by sovereigns issued or guaranteed by central banks issued or guaranteed by non-central government PSEs issued or guaranteed by other institutions Government or central bank debt issued in domestic currency of bank's home country or in the country where the liquidity risk is taken 2) Additional assets Non-financial corporate bonds rated AA or better rated A- up to AA- Covered bonds, not self-issued rated AA or better rated A- up to AA- Securities issued by sovereigns with a 20% risk weight Securities directly issued by non-central government PSEs (20% risk weight) secured unsecured Securities guaranteed by non-central government PSEs (20% risk weight) Amount Amount Haircut end-2009 end-2008 Haircut end-2009 end-2008 Side 34

35 Hva skjer framover? Videreføring av det etablert tilsynspraksis (Likviditetsindikator 1 og 2 / innskuddsdekning / andre indikatorer) Nye likviditetsforskrifter kvalitative på plass i oktober? Oppdatering av Finanstilsynets modul QIS-fase 2 nå! CDR IV senere på året? >> kvantitative forskrifter? Endelig utforming av og beslutning om LCR vil avstedkomme: Veiledningsdokument for LCR-beregning / -rapportering Skal Finanstilsynet beregne en egen likviditetsbuffer for banker? Oppdatering av Finanstilsynets modul(er) Hva skjer med NSFR? (2018?) Innskuddsgarantiordningen. Side 35

36 Oppsummering hva var viktig: Nye likviditetsforskrifter kommer Innskuddsgarantiordningen blir modifisert(?) Liquidity Coverage Ratio kommer Fullt fokus på likviditetsrisiko i Finanstilsynet (og Norges Bank)! Side 36

Rammer og regelverk for finansnæringen

Rammer og regelverk for finansnæringen Rammer og regelverk for finansnæringen i årene som kommer Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Finansforbundet Felix konferansesenter 11. mars 2010 Hovedpunkter Krise også for regulering og tilsyn

Detaljer

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene?

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo SPAREBANKSEMINAR TRONDHEIM 11. MAI 2010 Hovedpunkter Krisen og regelverket G20 den globale agenda Overvåking

Detaljer

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 5. februar 2010 Utfordringer for Finanstilsynet Nytt navn: Finanstilsynet,

Detaljer

Utfordringer for finansnæringen.

Utfordringer for finansnæringen. Utfordringer for finansnæringen. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Sparebankforeningens medlemsmøte MOLDE 14. OKTOBER 2010 Hovedpunkter INNLEDNING FINANSKRISEN SOM BAKTEPPE OMDØMME OG TILLIT OPPFØLGING

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Pilar 3 2012 BN Bank ASA

Pilar 3 2012 BN Bank ASA Pilar 3 2012 BN Bank ASA sregler Innhold Innledning... 3 Dagens kapitaldekningsregler... 4 Metodevalg for BN Bank ASA... 9 Konsolidering... 9 Kapitaldekning...10 Styring og kontroll av risiko...12 Sammenligning

Detaljer

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov Rundskriv Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov RUNDSKRIV: 9/2015 DATO: 14.08.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker Holdingselskaper i finanskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Pilar III rapport 31.12. 2011

Pilar III rapport 31.12. 2011 Pilar III rapport 31.12. 2011 1 Innledning... 1 2 Basel II og Basel III- Kapitaldekningsregelverk... 2 2.1 Pilar 1 - Minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 2.2 Pilar 2 - Bankens egenvurdering av samlet

Detaljer

1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital...

1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital... 1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital... 4 2.1 Kapitaldekning... 4 2.2 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Pilar 3 2014 BN Bank ASA

Pilar 3 2014 BN Bank ASA Pilar 3 2014 BN Bank ASA Innhold Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverket... 4 1.1 Pilar 1 Minimumskrav til ansvarlig kapital...6 1.2 Pilar 2 Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Offentliggjøring av sentral informasjon

Offentliggjøring av sentral informasjon Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral informasjon Sandnes Sparebank 2009 Innhold Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 5 Pilar II: Vurdering av samlet kapitalbehov og oppfølging fra tilsynsmyndigheter

Detaljer

Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner

Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse 2011 19. september 2011 Partner Are Jansrud Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011

Detaljer

Ikke alle har hatt sommerferie... noen vedtak, og en stri strøm av endringsforslag og detaljspesifikasjoner!

Ikke alle har hatt sommerferie... noen vedtak, og en stri strøm av endringsforslag og detaljspesifikasjoner! INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 17-2013 Ikke alle har hatt sommerferie... noen vedtak, og en stri strøm av endringsforslag og detaljspesifikasjoner! Det meste gjelder primært for banker,

Detaljer

Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold Likviditetsstyring tilpasning til nye krav v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss

Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss Offentliggjøring av informasjon om risiko- og kapitalstyring pr. 31.12.2013 Basel II pilar 3 Side 1 av 26 Innhold 1. Innledning... 3 2. Basel II Kapitalkravsforskriften...

Detaljer

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1) Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-178 Deres ref.: 11/11 Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Detaljer

Økte krav til bankene etter finanskrisen

Økte krav til bankene etter finanskrisen Økte krav til bankene etter finanskrisen Bergen Center for Competition Law and Economics Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Internasjonal finanskrise Reguleringer

Detaljer

Pilar 3 2010 BN Bank ASA

Pilar 3 2010 BN Bank ASA Pilar 3 2010 BN Bank ASA Innhold Formålet med dokumentet...3 Dagens kapitaldekningsregler...4 Pilar 1...4 Pilar 2...5 Pilar 3...5 Nye reguleringer...5 Nye kapitaldekningsregler (Basel III)...5 Metodevalg

Detaljer

2014 Finansiell stabilitet. Sårbarhet og risiko

2014 Finansiell stabilitet. Sårbarhet og risiko 1 Finansiell stabilitet Sårbarhet og risiko 1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 131 E-post: central.bank@norges-bank.no Internett: http://www.norges-bank.no

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2013 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 7 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon,

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Kredittilsynet NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Notat om gjennomføringen i Norge til uttalelse September 2004 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 INNHOLDET I DOKUMENTET... 4 2 FORSLAGET FRA EU-KOMMISJONEN...

Detaljer