Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06"

Transkript

1 Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA

2 Evaluering av studentprestasjoner Kvalitetsreformen preger for tiden U&H-sektorens hverdag. 3+2-modellen (bachelor + master), med en målsetting om mest mulig friksjonsfrie overganger fra ett studiested til et annet, en lang rekke nye undervisnings- og evalueringsformer, pluss innføringen av et helt nytt karaktersystem (A-F), har generert mye aktivitet. Dette gjelder ikke minst i forhold til spørsmålet om hvordan karakterskalaen skal benyttes og i hvilken utstrekning karakterer kan sammenlignes på langs og tvers av fedrelandet. Det å sammenligne karakterer fra en institusjon til den neste, er vanskelig, -uavhengig av hvilken karakterskala som benyttes. Men vanskeligheten blir ikke mindre når en ny karakterskala innføres samtidig med at man legger opp til større mobilitet mellom studiesteder og opptak til masterprogrammer på grunnlag av bachelorgrader tildelt ved andre studiesteder. Slike omfattende nyordninger gjør det nødvendig med nytenkning, informasjonsinnhenting og analyse hva angår prøving og måling av studentenes tilegnede kunnskap. Innenfor mange fag har man valgt å sette ned såkalte karakterpaneler. Innen Nasjonalt Råd for Økonomisk Administrativ Utdanning (NRØA) har vi valgt en noe annen tilnærming. Hos oss har Arbeidsutvalget påtatt seg et ansvar på tvers av alle de fire hovedfagene som våre utdanninger hviler på (matematikk/statistikk, bedriftsøkonomiske fag, samfunnsøkonomi og admi nistrasjonsfag). AU i NRØA har hentet inn store mengder informasjon om eksamensformer, eksamensoppgaver og eksamensresultater fra grunnleggende kurs hos våre 25 medlemsinstitusjoner. Denne informasjonen har vi nå systematisert og kommentert. Tall- og informasjonsmaterialet, samt våre foreløpige og tentative vurderinger presenteres så for våre rådsmedlemmer på møte i Bergen 4. januar Deretter er det meningen å legge materialet ut på internett, lett tilgjengelig for alle som måtte være interessert i å studere dette materialet. I den forbindelse er det nødvendig å rette en advarende pekefinger mot lesere og analytikere som fristes til å trekke sterke konklusjoner: Riktignok er det et omfattende materiale som her legges fram. Samtidig er det hele bare basert på ett enkelt studieår foreløpig. Av erfaring vet vi at det kan være store svingninger fra ett kull til neste. Vi anmoder derfor alle som går inn i materialet, herunder de som tar for seg av tallmaterialet i excel-tabellene på internett, om å være edruelige. Målsettingen til AU er å følge opp med ny informasjon framover i tid. På den måten mener vi at de ulike studiestedene får et bedre grunnlag for å vurdere sine studenters prestasjoner, herunder de krav man som lærere stiller til studentene. Som leder av NRØA vil jeg takke mine AU-kolleger for stor innsats i arbeidet med denne første store analysen av studentprøving og prestasjoner innen våre sentrale fag. Jeg takker også alle medlemsinstitusjonene som har sendt inn store informasjonsmengder på AUs anmodning. Til sist en spesiell takk til NRØAs sekretær, Mona Majgaard, som har gjort mye av grovarbeidet. UMB, 13. desember 2005 Ole Gjølberg 2

3 1. Bakgrunn Med innførelsen av Kvalitetsreformen ble det som kjent høsten 2003 innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn (A til E) for bestått og F for ikke bestått. Både St.meld. nr 27 og departementet forutsatte at sektoren koordinerte arbeidet med innføring av karakterskalaen for å sikre en felles forståelse av hva de enkelte karakteruttrykkene innebærer. UHR har tatt medansvar for arbeidet med etablering av en slik felles forståelse av bruk av karakterskalaen. UHR tok således initiativ til at det ble utarbeidet generelle kvalitative beskrivelser av karakterene A til F. Dette ble fulgt opp av fagmiljøene, herunder av NRØA som har utarbeidet utfyllende kvalitative beskrivelser for de fire emneområdene i Plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Med bakgrunn i det såkalte rektorbrevet av 15. desember 2003 har UHR videre i brev av 5. januar 2004 bedt fakultetsmøtene ta ansvar for etablering av referansepaneler/karakterpaneler for å sikre en mest mulig ensartet bruk av karakterskalaen. Disse skulle ta utgangspunkt i systemet som var etablert for vurdering av professoropprykk. De nasjonale rådene var således opprinnelig ikke foreslått inndratt i dette arbeidet, og økonomiskadministrativ utdanning var ikke omfattet av arbeidet i noen av de etablerte karakterpaneler. NRØA og de andre nasjonale rådene har imidlertid i etterkant påtatt seg arbeidet med etablering av slike karakterpaneler. UFD har ved brev av gitt føringer for hvilke grunnprinsipper som skal legges til grunn for bruken av karaktersystemet på alle studienivåer. 1. Karaktersettingen skal ta utgangspunkt i den verbale beskrivelse som er gitt av prestasjoner på de enkelte nivåene, der karakteren C skal gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder og karakteren A for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Den verbale beskrivelsen må forstås med referanse til anerkjente faglige standarder for det aktuelle studiet og de kunnskapsmål som er satt for det enkelte program eller emne. Kravene vil naturlig stige fra lavere til høyere studienivå. Det eksisterer således ingen forhåndsgitt fordeling av karakterer som noe eksamens- eller studiekull skal presses inn i. 2. Skillet mellom bestått karakter og ikke bestått skal beskrives som absolutte krav. Kriterier for bestått karakter skal gjenspeile faglig mestring i emnet, tilpasset det aktuelle studienivå. Kravene til bestått skal ikke gjøres avhengig av endringer i studentenes forutsetninger for å gjennomføre emnet. Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F der en kun benytter uttrykkene bestått/ikke bestått og ikke den graderte skalaen. 3

4 3. Den enkelte student skal i utgangspunktet vurderes opp mot hele skalaen, uansett nivå (bachelor/master) og seleksjonsprosess, for å skjelne gode fra mindre gode prestasjoner og rangere studentene innbyrdes. UHR har utarbeidet følgende Retningslinjer for karakterpanelenes arbeid, og disse retningslinjene er sendt ut til panelene. 1. UHR har ansvar for utarbeidelse og revisjon av nasjonale kvalitative karakterbeskrivelser. 2. De nasjonale fakultetsmøtene og de nasjonale rådene utarbeider fagspesifikke karakterbeskrivelser. UHRs styre skal påse at disse er i samsvar med de felles nasjonale kvalitative beskrivelsene. 3. UHR oppnevner og koordinerer referansepaneler. Der det brukes bokstavkarakterskala skal referansepanelene ta utgangspunkt i den verbale beskrivelsen som er gitt av prestasjoner på de enkelte nivåene, og a. Påse at hele bokstavkarakterskalaen brukes uavhengig av fagtradisjoner, fagnivå og institusjonstype b. Sikre en felles forståelse av bruken av karakteren A c. Sikre en felles forståelse av skillet mellom E og F d. Sikre at karakteren C gir uttrykk for en jevnt god prestasjon 4. Referansepanelene vurderer punktene 3 a-d for hvert studieår med grunnlag i besvarelser og statistikk. Referansepanelene henter nødvendige data fra rapporter og statistikker som genereres fra studentdatasystemene, eventuelt også fra DBH. 5. Referansepanelene vurderer selv om det er nødvendig å foreta nærmere analyser av karaktersettingen i emner, studieprogrammer osv. 6. Innen en nærmere fastsatt dato skal alle referansepanelene ha meldt til UHR hvilke data/eksamensbesvarelser de trenger til sitt arbeid. UHR koordinerer innhentingen av materialet fra institusjonene. 7. Referansepanelenes analyser og funn rapporteres til UHR og institusjonene innen en nærmere angitt frist. 8. Funn og resultater skal inngå i kvalitetssikringssystemenes årsrapporter ved institusjonene. Det skal her gjøres rede for om det er nødvendig å iverksette tiltak og eventuelt hvilke, eventuelt om tidligere års tiltak har gitt de ønskede resultater. 9. Oppnevningsperiode for referansepanelene følger samme periode som for fakultetsmøter og nasjonale råd. 10. Utgifter til panelenes arbeid og aktiviteter dekkes av de institusjonene som har representanter i panelene. 11. UHR utarbeider jevnlig en nasjonal vurdering av karakterbruken på bakgrunn av panelenes rapporter. Vurderingen oversendes NOKUT og institusjonene. I oversendelsesbrevet fra UHR til referansepanelene, datert , heter det bl.a.: Universitets- og høgskolerådet er opptatt av at de rapporter og statistikker som skal brukes av referansepanelene, skal være enkle å hente ut av studentdatasystemene, altså at man i all hovedsak skal bruke data som allerede er i systemene. Det vil likevel bli nødvendig for referansepanelene å vurdere oppgavebesvarelser innen de forskjellige kategoriene 4

5 Institusjonene og referansepanelene må være innstilt på at formen og formatet for referansepanelene vil bli evaluert og at det kan bli aktuelt med endringer i både rutiner og arbeidsformer etter hvert som vi får erfaring med denne type arbeid. NRØA vedtok i NRØA-møte 3/04 at arbeidsutvalget skal fungere som referansepanel (heretter kaldt karakterpanel) i utvalgets funksjonsperiode. Arbeidsutvalget har valgt i første omgang å konsentrere arbeidet om bachelorstudiene. Utvalget har innsamlet karakterstatistikk og eksamenstekstene fra sist avholdte ordinære skoleeksamen i følgende kurs, dvs eksamen avlagt i studieåret : - Matematikk innføring og statistikk innføring (også hvis matematikk/statistikk tilbys som kombinert kurs) - Grunnleggende kurs i mikroøkonomi og/eller samfunnsøkonomi - Investering eller finansiering og investering (kurs på laveste nivå i emnet) - Innføring i Bedriftsøkonomi eller Finansregnskap - Organisasjon og Markedsføring eller Foretaksstrategi 2. Innkomne opplysninger 24 av NRØAs 26 medlemsinstitusjoner har innsendt de ønskede opplysninger. Representantene fra universitetene i Bergen og Oslo har opplyst at de har innsendt opplysninger om samfunnsøkonomi til karakterpanelet for samfunnsøkonomi. Det er informasjon fra følgende institusjoner: Høgskolen i Agder (HiA) Høgskolen i Bergen (HiB) Handelshøyskolen i Bodø (HHB) Høgskolen i Buskerud, Avd. Hønefoss (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HH) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) 5

6 Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HVe) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Norges Handelshøyskole (NHH) Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiTø) På bakgrunn av karakteropplysningene er det utarbeidet karakterstatistikker for følgende seks emner: A: Matematikk B: Statistikk C: Mikro/samfunnsøkonomi D: Investering/Investering og finansiering E: Bedriftsøkonomi/Finansregnskap F: Administrasjonsfag G-J: Arbeidsutvalget har videre innsamlet materiale fra de fire fagene i revisorstudiet der det er karakterkrav. Det har imidlertid vist seg vanskelig å foreta en eksakt oppsplitting i disse emner, bl.a. fordi det ved en del institusjoner gis integrerte kurs. Vi kommer inn på dette senere i rapporten. Eksamensoppgavene for de samme emnene er gjennomgått, og det er gitt en vurdering av oppgavene, av eksamensform og av karaktergivingen i de ulike emnene. Det må her igjen understrekes at da det kun er tale om én eksamen innenfor hvert emne, kan det ikke trekkes bastante konklusjoner. 6

7 A: Karakterstatistikk i matematikk Vekt Snitt Snitt Andel Andel Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt alle bestått A og B E og F Navn HiA (mat med anv. i øk) 19 12,7 % 30 20,0 % 38 25,3 % 41 27,3 % 17 11,3 % 5 3,3 % 150 2,85 2,95 33 % 15 % HiB 9 8,0 % 16 14,3 % 20 17,9 % 15 13,4 % 28 25,0 % 24 21,4 % 112 2,03 2,58 22 % 46 % HHB 7 5,8 % 13 10,7 % 31 25,6 % 26 21,5 % 12 9,9 % 32 26,4 % 121 2,02 2,74 17 % 36 % HiBu, Avd. Hønefoss 3 7,1 % 7 16,7 % 13 31,0 % 6 14,3 % 5 11,9 % 8 19,0 % 42 2,36 2,91 24 % 31 % HiF 1 3,2 % 1 3,2 % 4 12,9 % 8 25,8 % 4 12,9 % 13 41,9 % 31 1,32 2,28 6 % 55 % HiH (mat+stat) 6 11,3 % 4 7,5 % 9 17,0 % 8 15,1 % 13 24,5 % 13 24,5 % 53 1,92 2,55 19 % 49 % HH 1 2,3 % 0 0,0 % 4 9,1 % 7 15,9 % 15 34,1 % 17 38,6 % 44 1,05 1,70 2 % 73 % HiL 8 14,5 % 7 12,7 % 4 7,3 % 6 10,9 % 16 29,1 % 14 25,5 % 55 1,96 2,63 27 % 55 % HiM 7 4,8 % 15 10,3 % 30 20,7 % 34 23,4 % 29 20,0 % 30 20,7 % 145 1,94 2,45 15 % 41 % HiN-T 11 9,6 % 15 13,0 % 19 16,5 % 18 15,7 % 20 17,4 % 32 27,8 % 115 1,98 2,75 23 % 45 % HiO 22 12,6 % 28 16,1 % 41 23,6 % 36 20,7 % 15 8,6 % 32 18,4 % 174 2,48 3,04 29 % 27 % HSF 3 5,9 % 8 15,7 % 10 19,6 % 14 27,5 % 9 17,6 % 7 13,7 % 51 2,24 2,59 22 % 31 % H S/H 6 7,4 % 8 9,9 % 14 17,3 % 19 23,5 % 18 22,2 % 16 19,8 % 81 1,98 2,46 17 % 42 % HiST 18 8,1 % 25 11,2 % 46 20,6 % 49 22,0 % 28 12,6 % 57 25,6 % 223 2,04 2,73 19 % 38 % HiT 12 10,8 % 12 10,8 % 12 10,8 % 22 19,8 % 20 18,0 % 33 29,7 % 111 1,87 2,67 22 % 48 % HiTø 21 17,9 % 20 17,1 % 12 10,3 % 21 17,9 % 30 25,6 % 13 11,1 % 117 2,50 2,82 35 % 37 % HVe 8 11,0 % 12 16,4 % 15 20,5 % 13 17,8 % 13 17,8 % 12 16,4 % 73 2,36 2,82 27 % 34 % HiØ (mat og stat) 1 8 7,4 % 11 10,2 % 12 11,1 % 18 16,7 % 23 21,3 % 36 33,3 % 108 1,66 2,49 18 % 55 % HiÅ (Gr metode1) 5 4,0 % 24 19,4 % 18 14,5 % 32 25,8 % 21 16,9 % 24 19,4 % 124 2,10 2,60 23 % 36 % HiÅl(Gr metode2) 8 9,1 % 7 8,0 % 13 14,8 % 16 18,2 % 11 12,5 % 33 37,5 % 88 1,70 2,73 17 % 50 % NHH 45 11,7 % ,9 % ,9 % 44 11,5 % 26 6,8 % 39 10,2 % 384 2,98 3,32 42 % 17 % UMB (brukerkurs mat) 4 11,8 % 3 8,8 % 4 11,8 % 6 17,6 % 6 17,6 % 11 32,4 % 34 1,82 2,70 21 % 50 % NTNU (mat for økonomer) 7 6,3 % 17 15,3 % 23 20,7 % 18 16,2 % 18 16,2 % 28 25,2 % 111 2,04 2,72 22 % 41 % UiS (mat og statistikk) 8 6,7 % 28 23,5 % 36 30,3 % 25 21,0 % 4 3,4 % 18 15,1 % 119 2,09 3,11 30 % 18 % UiTø 2 0 0,0 % 3 8,8 % 13 38,2 % 7 20,6 % 7 20,6 % 4 11,8 % 34 0,48 2,40 9 % 32 % Sum ,99 2,67 1 HiØ har et integrert matematikk- og statistikkurs, dvs opplysningene i tabellene A og B er de samme 2 UiTø har matematikk som del av integrert kurs på 20 studiepoeng slik at opplysningene i tabellene A og C er de samme 7

8 B: Karakterstatistikk statistikk Gjennomsnitt Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Gjennomsnitt av bestått Andel A og B Andel E og F Navn HiA (met. og stat.) 10 8,3 % 29 24,2 % 40 33,3 % 22 18,3 % 13 10,8 % 6 5,0 % 120 2,86 3,01 32,5 % 15,8 % HiBe 11 9,9 % 13 11,7 % 30 27,0 % 23 20,7 % 23 20,7 % 11 9,9 % 111 2,40 2,66 21,6 % 30,6 % HHB 6 7,1 % 15 17,6 % 24 28,2 % 16 18,8 % 12 14,1 % 12 14,1 % 85 2,42 2,82 24,7 % 28,2 % HiBu, Avd. Hønefoss 1 2,8 % 6 16,7 % 12 33,3 % 6 16,7 % 5 13,9 % 6 16,7 % 36 2,28 2,73 19,4 % 30,6 % HiH (mat+stat) 6 11,3 % 4 7,5 % 9 17,0 % 8 15,1 % 13 24,5 % 13 24,5 % 53 1,92 2,55 18,9 % 49,1 % HH 3 5,6 % 8 14,8 % 9 16,7 % 5 9,3 % 13 24,1 % 16 29,6 % 54 1,80 2,55 20,4 % 53,7 % HiL (stat+vitmetode) 5 14,3 % 5 14,3 % 6 17,1 % 7 20,0 % 7 20,0 % 5 14,3 % 35 2,40 2,80 28,6 % 34,3 % HiM (stat 1) 11 6,9 % 25 15,7 % 39 24,5 % 27 17,0 % 14 8,8 % 43 27,0 % 159 2,14 2,93 22,6 % 35,8 % HiNT 4 6,6 % 17 27,9 % 10 16,4 % 11 18,0 % 7 11,5 % 12 19,7 % 61 2,41 3,00 34,4 % 31,1 % HiO 20 14,9 % 31 23,1 % 47 35,1 % 18 13,4 % 5 3,7 % 13 9,7 % 134 3,03 3,36 38,1 % 13,4 % HiSF 15 24,6 % 18 29,5 % 16 26,2 % 8 13,1 % 3 4,9 % 1 1,6 % 61 3,51 3,57 54,1 % 6,6 % H S/H 18 17,8 % 28 27,7 % 13 12,9 % 9 8,9 % 17 16,8 % 16 15,8 % 101 2,73 3,25 45,5 % 32,7 % HiST 47 17,9 % 60 22,8 % 31 11,8 % 35 13,3 % 33 12,5 % 57 21,7 % 263 2,55 3,26 40,7 % 34,2 % HiT 4 4,7 % 11 12,8 % 11 12,8 % 11 12,8 % 30 34,9 % 19 22,1 % 86 1,73 2,22 17,4 % 57,0 % HiTø (samf metode og stat) 1 2,6 % 10 26,3 % 5 13,2 % 10 26,3 % 0 0,0 % 12 31,6 % 38 2,11 3,08 28,9 % 31,6 % HVe % 17 24,6 % % 5 7 % % 4 6 % 69 3,23 3,43 50,7 % 20,3 % HiØ (mat og stat) 8 7,4 % 11 10,2 % 12 11,1 % 18 16,7 % 23 21,3 % 36 33,3 % 108 1,66 2,49 17,6 % 54,6 % HiÅl (Gr metode 1) 5 4,0 % 24 19,4 % 18 14,5 % 32 25,8 % 21 16,9 % 24 19,4 % 124 2,10 2,60 23,4 % 36,3 % NHH 30 10,5 % 93 32,4 % ,0 % 29 10,1 % 10 3,5 % 13 4,5 % 287 3,23 3,38 42,9 % 8,0 % UMB (alle kandidater) 24 11,0 % 43 19,7 % 37 17,0 % 36 16,5 % 47 21,6 % 31 14,2 % 218 2,39 2,79 30,7 % 35,8 % UMB (B-ØA h 2002) 3 21,4 % 3 21,4 % 3 21,4 % 1 7,1 % 3 21,4 % 1 7,1 % 14 2,93 3,15 42,9 % 28,6 % NTNU 22 16,8 % 20 15,3 % 36 27,5 % 25 19,1 % 13 9,9 % 15 11,5 % 131 2,76 3,11 32,1 % 21,4 % UiS (mat og statistikk) 8 6,7 % 28 23,5 % 36 30,3 % 25 21,0 % 4 3,4 % 18 15,1 % 119 2,64 3,11 30,3 % 18,5 % UiTø 6 9,8 % 16 26,2 % 20 32,8 % 13 21,3 % 1 1,6 % 5 8,2 % 61 2,97 3,23 36,1 % 9,8 % Sum A B C D E F Aritmetisk gjennomsnitt 11,1 % 19,7 % 22,2 % 16,2 % 13,9 % 16,8 % 100 % 2,48 2,95 Veid gjennomsnitt alle 11,2 % 20,7 % 23,1 % 15,9 % 12,9 % 16,1 % 100 % Veid gjennomsnitt bestått 13,4 % 24,7 % 27,5 % 19,0 % 15,4 % 100 % HiF har ingen opplysninger 8

9 C: Karakterstatistikk i mikro/samfunnsøkonomi Snitt Snittt Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Alle bestått Navn HiA (mikro- og off. øk) 15 9,9 % 40 26,3 % 45 29,6 % 27 17,8 % 17 11,2 % 8 5,3 % 152 2,90 3,06 HiBe(mikro) 14 14,6 % 34 35,4 % 28 29,2 % 9 9,4 % 7 7,3 % 4 4,2 % 96 3,28 3,42 HHB (samfunnsøk makro) 7 10,9 % 12 18,8 % 13 20,3 % 9 14,1 % 10 15,6 % 13 20,3 % 64 2,34 2,94 HiBo (mat+stat) v ,1 % 15 17,6 % 24 28,2 % 16 18,8 % 12 14,1 % 12 14,1 % 85 2,42 2,82 HiBu (mikro) 3 7,9 % 2 5,3 % 3 7,9 % 6 15,8 % 10 26,3 % 14 36,8 % 38 1,42 2,25 HiF (mikro og anvendt m) 1 5,3 % 6 31,6 % 2 10,5 % 5 26,3 % 3 15,8 % 2 10,5 % 19 2,53 2,82 HiH (mikro og anvendt øk) 2 5,1 % 3 7,7 % 5 12,8 % 8 20,5 % 9 23,1 % 12 30,8 % 39 1,59 2,30 HH (mikro) 7 14,9 % 9 19,1 % 7 14,9 % 8 17,0 % 8 17,0 % 8 17,0 % 47 2,47 2,97 HiL(mikro og konkuransstr 5 9,3 % 11 20,4 % 21 38,9 % 11 20,4 % 5 9,3 % 1 1,9 % 54 2,94 3,00 HiM (mikro) 7 5,8 % 16 13,2 % 26 21,5 % 32 26,4 % 23 19,0 % 17 14,0 % 121 2,18 2,54 HiNT (mikro og off øk) 3 6,8 % 6 13,6 % 13 29,5 % 8 18,2 % 7 15,9 % 7 15,9 % 44 2,30 2,73 HiO (samfunnsøk) 10 7,0 % 31 21,8 % 37 26,1 % 33 23,2 % 19 13,4 % 12 8,5 % 142 2,61 2,85 HSF (samføk mikro) 25 29,4 % 19 22,4 % 11 12,9 % 14 16,5 % 10 11,8 % 6 7,1 % 85 3,20 3,44 HSH (makro øk teori/pol 9 8,6 % 14 13,3 % 15 14,3 % 19 18,1 % 7 6,7 % 41 39,0 % 105 1,82 2,98 HiST (mikro) 32 11,1 % 55 19,2 % 69 24,0 % 49 17,1 % 41 14,3 % 41 14,3 % 287 2,53 2,95 HiT (mikro og markedsøk) 2 1,5 % 9 6,8 % 14 10,6 % 43 32,6 % 20 15,2 % 44 33,3 % 132 1,47 2,20 HiTø (samføk) 5 15,6 % 6 18,8 % 2 6,3 % 6 18,8 % 6 18,8 % 7 21,9 % 32 2,28 2,92 HVe (mikro og off øk) 5 8,1 % 12 19,4 % 15 24,2 % 8 12,9 % 11 17,7 % 11 17,7 % 62 2,34 2,84 HiØ (mikro) 10 12,7 % 18 22,8 % 18 22,8 % 13 16,5 % 14 17,7 % 6 7,6 % 79 2,73 2,96 HiÅl(makro teori og pol) 6 7,3 % 7 8,5 % 35 42,7 % 24 29,3 % 8 9,8 % 2 2,4 % 82 2,67 2,74 NHH(introduksjon samføk) 10 3,6 % 77 27,7 % 97 34,9 % 59 21,2 % 24 8,6 % 11 4,0 % 278 2,85 2,96 UMB (Samfunnsøk 1) 12 6,1 % 39 19,7 % 55 27,8 % 53 26,8 % 25 12,6 % 14 7,1 % 198 2,59 2,78 NTNU (innføring samføk) 14 6,2 % 37 16,4 % 49 21,8 % 54 24,0 % 39 17,3 % 32 14,2 % 225 2,28 2,65 UiS (mikro) 7 4,4 % 37 23,1 % 49 30,6 % 25 15,6 % 23 14,4 % 19 11,9 % 160 2,52 2,86 UiTø 0 0,0 % 3 8,8 % 13 38,2 % 7 20,6 % 7 20,6 % 4 11,8 % 34 2,12 2,40 Sum 217 8,2 % ,5 % ,0 % ,5 % ,7 % ,1 % ,41 2,82 A B C D E F Aritmetisk gjennomsnitt 8,8 % 18,3 % 23,2 % 19,9 % 14,9 % 14,9 % 100 % 9

10 Veid gjennomsnitt alle 8,2% 19,5% 25,0% 20,5% 13,7% 13,1% 100 % Veid gjennomsnitt bestått 9,4 % 22,4 % 28,8 % 23,6 % 15,8 % 100 % 10

11 D: Karakterstatistikk i Investering/investering og finansiering Snitt Snitt Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt alle bestått Navn HiA (finansielle emner/strat) 16 12,1 % 25 18,9 % 38 28,8 % 31 23,5 % 9 6,8 % 13 9,8 % 132 2,77 3,07 HiB (finansiering og invest) 14 29,8 % 19 40,4 % 6 12,8 % 3 6,4 % 3 6,4 % 2 4,3 % 47 3,68 3,84 HHB (bed.øk.analyse 1) 6 8,5 % 11 15,5 % 15 21,1 % 12 16,9 % 14 19,7 % 13 18,3 % 71 2,21 2,71 HiBo (mat+stat) v ,1 % 15 17,6 % 24 28,2 % 16 18,8 % 12 14,1 % 12 14,1 % 85 2,42 2,82 HiBu (invest og finansiering) 6 15,8 % 7 18,4 % 9 23,7 % 9 23,7 % 4 10,5 % 3 7,9 % 38 2,82 3,06 HiF (finansiering og invest) 2 7,1 % 3 10,7 % 5 17,9 % 4 14,3 % 4 14,3 % 10 35,7 % 28 1,75 2,72 HiH (invest og finansiering) 8 17,8 % 6 13,3 % 7 15,6 % 7 15,6 % 10 22,2 % 7 15,6 % 45 2,42 2,87 HH (invest og finansiering) 4 9,3 % 13 30,2 % 12 27,9 % 5 11,6 % 5 11,6 % 4 9,3 % 43 2,86 3,15 HiL (invest og finansiering) 6 18,2 % 2 6,1 % 7 21,2 % 9 27,3 % 2 6,1 % 7 21,2 % 33 2,39 3,04 HiM (innf i investanalyse) 1 3,1 % 7 21,9 % 7 21,9 % 6 18,8 % 6 18,8 % 5 15,6 % 32 2,25 2,67 HiNT (finansiering og invest) 1 2,2 % 2 4,3 % 5 10,9 % 7 15,2 % 12 26,1 % 19 41,3 % 46 1,17 2,00 HiO (bedøk 2) 6 4,7 % 11 8,5 % 26 20,2 % 24 18,6 % 34 26,4 % 28 21,7 % 129 1,81 2,32 HSF (invest og finansieri) 6 7,2 % 12 14,5 % 20 24,1 % 24 28,9 % 14 16,9 % 7 8,4 % 83 2,41 2,63 HSH (bedøk 2) 18 24,3 % 14 18,9 % 13 17,6 % 13 17,6 % 8 10,8 % 8 10,8 % 74 2,96 3,32 HiST (Investeringsanalyse) 43 16,7 % 40 15,6 % 42 16,3 % 30 11,7 % 31 12,1 % 71 27,6 % 257 2,30 3,18 HiT (invest og finansiering) 4 6,6 % 24 39,3 % 13 21,3 % 10 16,4 % 4 6,6 % 6 9,8 % 61 2,93 3,25 HiTø (budsj,invest og finans) 4 9,5 % 4 9,5 % 6 14,3 % 3 7,1 % 8 19,0 % 17 40,5 % 42 1,62 2,72 HVe Budj, invest og finan 10 16,9 % 11 18,6 % 17 28,8 % 13 22,0 % 3 5,1 % 5 8,5 % 59 2,95 3,22 HiØ (investering og finans) 34 46,6 % 16 21,9 % 8 11,0 % 8 11,0 % 3 4,1 % 4 5,5 % 73 3,79 4,01 HiÅl (invest og finansiering) 4 8,7 % 4 8,7 % 8 17,4 % 13 28,3 % 8 17,4 % 9 19,6 % 46 2,04 2,54 NHH (investering) 10 3,9 % 46 18,1 % 68 26,8 % 56 22,0 % 59 23,2 % 15 5,9 % 254 2,40 2,55 UMB (finansiering og invest) 6 7,9 % 14 18,4 % 20 26,3 % 16 21,1 % 10 13,2 % 10 13,2 % 76 2,47 2,85 UiS (Finans 1) 21 16,3 % 23 17,8 % 34 26,4 % 26 20,2 % 13 10,1 % 12 9,3 % 129 2,82 3,11 UiTø 7 18,9 % 7 18,9 % 15 40,5 % 5 13,5 % 2 5,4 % 1 2,7 % 37 3,24 3,33 Sum ,7 % ,5 % ,1 % ,2 % ,5 % ,0 % ,52 2,96 A B C D E F Aritmetisk Gjennomsnitt 13,3 % 17,8 % 21,7 % 17,9 % 13,6 % 15,7 % 100,0 % 11

12 Veid gjennomsnitt alle 12,7% 17,5% 22,1% 18,2% 14,5% 15,0% 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 14,9 % 20,6 % 26,0 % 21,4 % 17,0 % 100 % 3 NTNU har ingen opplysninger til tabellene D, E og F 12

13 E: Karakterstatistikk i bedriftsøkonomi/finansregnskap Snitt Snitt Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt all bestått Navn HiA (finansregnskap) 30 18,8 % 26 16,3 % 36 22,5 % 16 10,0 % 30 18,8 % 22 13,8 % 160 2,65 3,07 HiB (innf i bedøk og regn) 16 13,6 % 36 30,5 % 27 22,9 % 26 22,0 % 10 8,5 % 3 2,5 % 118 3,11 3,19 HHB (Driftsregnsk og finans) 18 13,2 % 19 14,0 % 22 16,2 % 18 13,2 % 20 14,7 % 39 28,7 % 136 2,12 2,97 HiBU (grunnl bedøk analyse) 4 6,6 % 7 11,5 % 20 32,8 % 12 19,7 % 8 13,1 % 10 16,4 % 61 2,30 2,75 HiF (regnsk/finansrgn/analy) 8 10,5 % 22 28,9 % 9 11,8 % 10 13,2 % 10 13,2 % 17 22,4 % 76 2,43 3,14 HiH (bedøk og regnskap) 1 2,7 % 3 8,1 % 13 35,1 % 5 13,5 % 10 27,0 % 5 13,5 % 37 2,05 2,38 HH (bedøk analyse) 7 14,6 % 6 12,5 % 9 18,8 % 7 14,6 % 5 10,4 % 14 29,2 % 48 2,19 3,09 HiL (bedøk analys/regnskap) 15 24,6 % 19 31,1 % 8 13,1 % 9 14,8 % 7 11,5 % 3 4,9 % 61 3,28 3,45 HiM (bedøk) 65 38,2 % 40 23,5 % 14 8,2 % 17 10,0 % 20 11,8 % 14 8,2 % 170 3,42 3,72 HiNT (regnskap) 1 1,5 % 9 13,2 % 17 25,0 % 17 25,0 % 6 8,8 % 18 26,5 % 68 1,94 2,64 HiO (bedøk analyse 1) 14 9,3 % 35 23,3 % 42 28,0 % 37 24,7 % 17 11,3 % 5 3,3 % 150 2,85 2,94 HSF (regnskap og bedøk) 28 20,1 % 38 27,3 % 22 15,8 % 16 11,5 % 19 13,7 % 16 11,5 % 139 2,94 3,33 HSH (Finansregnskap) 20 20,2 % 22 22,2 % 19 19,2 % 15 15,2 % 11 11,1 % 12 12,1 % 99 2,89 3,29 HiST (bedøk og bedriftsrsk) 33 14,0 % 60 25,5 % 46 19,6 % 32 13,6 % 27 11,5 % 37 15,7 % 235 2,70 3,20 HiT (bedøk og regnskap) 2 2,6 % 8 10,3 % 9 11,5 % 9 11,5 % 17 21,8 % 33 42,3 % 78 1,33 2,31 HiTø (bedøk og driftsregnsk) 6 4,8 % 5 4,0 % 16 12,9 % 26 21,0 % 17 13,7 % 54 43,5 % 124 1,35 2,39 HVe (bedøk med IKT) 7 9,7 % 11 15,3 % 12 16,7 % 16 22,2 % 9 12,5 % 17 23,6 % 72 2,17 2,84 HiØ (innf øk analyse) 33 22,3 % 38 25,7 % 20 13,5 % 19 12,8 % 25 16,9 % 13 8,8 % 148 2,97 3,26 HiÅl (bedøk analyse) 6 4,8 % 20 16,1 % 25 20,2 % 24 19,4 % 12 9,7 % 37 29,8 % 124 1,98 2,82 NHH(beanalyse/finansregn) 63 19,1 % ,0 % 64 19,5 % 43 13,1 % 29 8,8 % 15 4,6 % 329 3,29 3,45 UMB (foretaksøk) 26 14,9 % 43 24,7 % 30 17,2 % 22 12,6 % 20 11,5 % 33 19,0 % 174 2,62 3,23 UiS (bedøk og driftsregnsk) 17 13,6 % 30 24,0 % 27 21,6 % 19 15,2 % 18 14,4 % 14 11,2 % 125 2,74 3,08 UiTø 0 0,0 % 6 13,6 % 7 15,9 % 10 22,7 % 8 18,2 % 13 29,5 % 44 1,66 2,35 Sum A B C D E F Aritmetisk gjennomsnitt 13,0 % 19,9 % 19,0 % 16,2 % 13,6 % 18,3 % 100 % 2,48 2,99 Veid gjennomsnitt 15,1% 22,3% 18,5% 15,3% 12,8% 16,0% 100 % Veid gjennomsnitt bestått 18,0 % 26,5 % 22,0 % 18,2 % 15,2 % 100 % 13

14 F: Karakterstatistikk i administrasjonsfag Snitt Snitt Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt alle bestått Navn HiA(org og ledelse) 4 2,7 % 34 22,8 % 78 52,3 % 24 16,1 % 6 4,0 % 3 2,0 % 149 2,98 3,04 HiB (organisasjon) 10 8,6 % 47 40,5 % 51 44,0 % 6 5,2 % 0 0,0 % 2 1,7 % 116 3,47 3,54 HHB (admfag ca50% av oppg) 3 2,0 % 40 26,5 % 50 33,1 % 45 29,8 % 10 6,6 % 3 2,0 % 151 2,81 2,87 HiBo (mat+stat) v ,1 % 15 17,6 % 24 28,2 % 16 18,8 % 12 14,1 % 12 14,1 % 85 2,42 2,82 HiBu (org.fag 1) 16 16,2 % 37 37,4 % 43 43,4 % 3 3,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 99 3,67 3,67 HiF (Foretaksstrategi) 1 3,0 % 4 12,1 % 9 27,3 % 5 15,2 % 7 21,2 % 7 21,2 % 33 1,97 2,50 HiH (orgteori og orgpsyk) 3 8,3 % 5 13,9 % 6 16,7 % 11 30,6 % 5 13,9 % 6 16,7 % 36 2,22 2,67 HH (foretaksstrategi) 4 7,8 % 29 56,9 % 13 25,5 % 4 7,8 % 0 0,0 % 1 2,0 % 51 3,59 3,66 HiL (Orgfag) 5 10,9 % 11 23,9 % 12 26,1 % 12 26,1 % 5 10,9 % 1 2,2 % 46 2,91 2,98 HiM (organisasjon) 9 5,5 % 32 19,5 % 38 23,2 % 50 30,5 % 29 17,7 % 6 3,7 % 164 2,54 2,63 HiNT (org og ledelse) 0 0,0 % 12 13,2 % 16 17,6 % 35 38,5 % 20 22,0 % 8 8,8 % 91 2,04 2,24 HiO (organisasjon) 11 9,0 % 52 42,6 % 39 32,0 % 15 12,3 % 3 2,5 % 2 1,6 % 122 3,39 3,44 HSF (org/markedsføring) 3 2,9 % 29 28,2 % 28 27,2 % 25 24,3 % 12 11,7 % 6 5,8 % 103 2,69 2,86 HSH (foretaksstrategi) 6 8,2 % 29 39,7 % 20 27,4 % 10 13,7 % 5 6,8 % 3 4,1 % 73 3,16 3,30 HiST (org og ledelse) 17 7,1 % 54 22,6 % 82 34,3 % 42 17,6 % 19 7,9 % 25 10,5 % 239 2,72 3,04 HiT (orgfag 1) 19 14,0 % 34 25,0 % 47 34,6 % 28 20,6 % 8 5,9 % 0 0,0 % 136 3,21 3,21 HiTø (organisasjon) 10 10,2 % 18 18,4 % 28 28,6 % 22 22,4 % 9 9,2 % 11 11,2 % 98 2,64 2,98 HVe (Markedsf/mfledelse) 4 5,3 % 12 15,8 % 19 25,0 % 15 19,7 % 20 26,3 % 6 7,9 % 76 2,30 2,50 HiØ (orgteori) 31 20,9 % 50 33,8 % 42 28,4 % 13 8,8 % 10 6,8 % 2 1,4 % 148 3,49 3,54 HiÅl (org og ledelse) 15 11,5 % 52 40,0 % 37 28,5 % 13 10,0 % 0 0,0 % 13 10,0 % 130 3,23 3,59 NHH (orgfag. siviløk) 12 4,6 % 72 27,6 % 94 36,0 % 59 22,6 % 17 6,5 % 7 2,7 % 261 2,93 3,01 UMB orgteori 1 2,1 % 11 22,9 % 19 39,6 % 13 27,1 % 4 8,3 % 0 0,0 % 48 2,83 2,83 UiS (orgfag) 3 2,7 % 25 22,7 % 35 31,8 % 19 17,3 % 11 10,0 % 17 15,5 % 110 2,45 2,89 UiTø (markedsføring + orgteori) 8 10,8 % 29 39,2 % 18 24,3 % 15 20,3 % 0 0,0 % 4 5,4 % 74 3,24 3,43 Sum 201 7,6 % ,8 % ,1 % ,9 % 212 8,0 % A B C D E F Totalt Aritmetisk gjennomsnitt 7,6 % 27,6 % 30,6 % 19,1 % 8,8 % 6,3 % 100,0 % 2,87 3,05 Veid gjennomsnitt alle 7,6% 27,8% 32,1% 18,9% 8,0% 5,5% 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 8,1 % 29,4 % 34,0 % 20,0 % 8,5 % 100,0 % 14

15 G: Karakterstatistikk i revisjon (Bachelorgradsstudiet i revisjon) Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Navn HiA 3 3,6 % 25 30,1 % 31 37,3 % 15 18,1 % 7 8,4 % 2 2,4 % 83 HHB 2 5,7 % 7 20,0 % 13 37,1 % 9 25,7 % 3 8,6 % 1 2,9 % 35 HiH 0 0,0 % 3 13,6 % 12 54,5 % 6 27,3 % 1 4,5 % 0 0,0 % 22 HH 0 0,0 % 1 4,5 % 9 40,9 % 7 31,8 % 2 9,1 % 3 13,6 % 22 HiM 0 0,0 % 5 15,2 % 14 42,4 % 11 33,3 % 2 6,1 % 1 3,0 % 33 HiO 0 0,0 % 9 23,7 % 17 44,7 % 11 28,9 % 1 2,6 % 0 0,0 % 38 HiST 1 1,5 % 8 12,3 % 29 44,6 % 17 26,2 % 7 10,8 % 3 4,6 % 65 HiT 1 2,5 % 6 15,0 % 11 27,5 % 13 32,5 % 6 15,0 % 3 7,5 % 40 HiØ 3 12,5 % 7 29,2 % 8 33,3 % 4 16,7 % 1 4,2 % 1 4,2 % 24 UiS 3 10,0 % 4 13,3 % 9 30,0 % 10 33,3 % 4 13,3 % 0 0,0 % 30 Sum Aritmetrisk gj sn 3,6 % 17,7 % 39,3 % 27,4 % 8,3 % 3,8 % 100,0 % Veid gjennomsnitt 3,3 % 19,1 % 39,0 % 26,3 % 8,7 % 3,6 % 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 3,4 % 19,8 % 40,5 % 27,2 % 9,0 % 100,0 % 15

16 H: Karakterstatistikk i årsregnskap (Bachelorgradsstudiet i revisjon) Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Navn HiA 4 6,7 % 6 10,0 % 23 38,3 % 5 8,3 % 6 10,0 % 16 26,7 % 60 HHB 1 2,0 % 5 9,8 % 18 35,3 % 14 27,5 % 11 21,6 % 2 3,9 % 51 HiH 0 0,0 % 5 21,7 % 3 13,0 % 8 34,8 % 7 30,4 % 0 0,0 % 23 HH 0 0,0 % 4 12,5 % 8 25,0 % 6 18,8 % 10 31,3 % 4 12,5 % 32 HiM 4 12,5 % 4 12,5 % 17 53,1 % 4 12,5 % 2 6,3 % 1 3,1 % 32 HiO 2 3,3 % 7 11,5 % 19 31,1 % 26 42,6 % 2 3,3 % 5 8,2 % 61 HiST 2 3,3 % 8 13,1 % 23 37,7 % 16 26,2 % 11 18,0 % 1 1,6 % 61 HiT 1 2,5 % 4 10,0 % 10 25,0 % 12 30,0 % 6 15,0 % 7 17,5 % 40 HiØ 1 3,6 % 5 17,9 % 6 21,4 % 8 28,6 % 6 21,4 % 2 7,1 % 28 UiS 1 2,9 % 5 14,3 % 10 28,6 % 6 17,1 % 11 31,4 % 2 5,7 % 35 Sum 16 3,8 % 53 12,5 % ,4 % ,8 % 72 17,0 % 40 9,5 % 423 Aritmetrisk gj sn 3,7 % 13,3 % 30,9 % 24,6 % 18,9 % 8,6 % 100,0 % Veid gjennomsnitt 3,8 % 12,5 % 32,4 % 24,8 % 17,0 % 9,5 % 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 4,2 % 13,8 % 35,8 % 27,4 % 18,8 % 100,0 % 16

17 I: Karakterstatistikk i rettslære (Bachelorgradsstudiet i revisjon) Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Navn HiA 4 3,4 % 30 25,4 % 44 37,3 % 24 20,3 % 10 8,5 % 6 5,1 % 118 HHB 1 2,9 % 7 20,6 % 18 52,9 % 7 20,6 % 0 0,0 % 1 2,9 % 34 HiH 3 15,0 % 7 35,0 % 6 30,0 % 2 10,0 % 1 5,0 % 1 5,0 % 20 HH 9 26,5 % 10 29,4 % 6 17,6 % 2 5,9 % 5 14,7 % 2 5,9 % 34 HiM 7 25,0 % 9 32,1 % 7 25,0 % 4 14,3 % 1 3,6 % 0 0,0 % 28 HiO 3 6,5 % 14 30,4 % 18 39,1 % 4 8,7 % 4 8,7 % 3 6,5 % 46 HiST 19 36,5 % 16 30,8 % 9 17,3 % 7 13,5 % 0 0,0 % 1 1,9 % 52 HiT 4 8,0 % 7 14,0 % 14 28,0 % 12 24,0 % 9 18,0 % 4 8,0 % 50 HiØ 2 6,7 % 6 20,0 % 14 46,7 % 3 10,0 % 3 10,0 % 2 6,7 % 30 UiS 11 8,7 % 27 21,4 % 56 44,4 % 20 15,9 % 12 9,5 % 0 0,0 % 126 Sum 63 11,7 % ,7 % ,7 % 85 15,8 % 45 8,4 % 20 3,7 % 538 Aritmetrisk gj sn 13,9 % 25,9 % 33,8 % 14,3 % 7,8 % 4,2 % 100,0 % Veid gjennomsnitt 11,7 % 24,7 % 35,7 % 15,8 % 8,4 % 3,7 % 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 12,2 % 25,7 % 37,1 % 16,4 % 8,7 % 100,0 % 17

18 J: Karakterstatistikk i skatterett (Bachelorgradsstudiet i revisjon) Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Navn HiA 3 4,8 % 10 15,9 % 14 22,2 % 11 17,5 % 10 15,9 % 15 23,8 % 63 HHB 0 0,0 % 0 0,0 % 5 33,3 % 3 20,0 % 6 40,0 % 1 6,7 % 15 HiH 2 10,0 % 1 5,0 % 9 45,0 % 4 20,0 % 2 10,0 % 2 10,0 % 20 HH 0 0,0 % 4 12,9 % 9 29,0 % 4 12,9 % 5 16,1 % 9 29,0 % 31 HiM 0 0,0 % 5 10,0 % 2 4,0 % 13 26,0 % 17 34,0 % 13 26,0 % 50 HiO 1 2,6 % 7 17,9 % 13 33,3 % 8 20,5 % 6 15,4 % 4 10,3 % 39 HiST 4 6,0 % 12 17,9 % 18 26,9 % 23 34,3 % 8 11,9 % 2 3,0 % 67 HiT 2 3,7 % 9 16,7 % 16 29,6 % 7 13,0 % 12 22,2 % 8 14,8 % 54 HiØ 0 0,0 % 7 14,9 % 12 25,5 % 18 38,3 % 5 10,6 % 5 10,6 % 47 UiS 3 6,0 % 11 22,0 % 13 26,0 % 6 12,0 % 8 16,0 % 9 18,0 % 50 Sum 15 3,4 % 66 15,1 % ,5 % 97 22,2 % 79 18,1 % 68 15,6 % 436 Aritmetrisk gj sn 3,3 % 13,3 % 27,5 % 21,4 % 19,2 % 15,2 % 100,0 % Veid gjennomsnitt 3,4 % 15,1 % 25,5 % 22,2 % 18,1 % 15,6 % 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 4,1 % 17,9 % 30,2 % 26,4 % 21,5 % 100,0 % 18

19 3. Vurdering av innsamlet materiale 3.1 Metodefagene matematikk og statistikk Statistikken er basert på ca 2700 besvarelser i matematikk og ca 2600 besvarelser i statistikk. De ulike institusjoner har ulik størrelse på sine kull. De to største institusjonene med avlagte matematikkeksamener er NHH, og HiST, begge med mer enn 200 kandidater. For statistikk har også UMB over 200 eksamener. De to institusjonene med færrest avlagte eksamener i matematikk er HiBu og UiTø, som begge har under 40 i matematikk. Gjennomsnitt for hver karakter er beregnet som veid gjennomsnitt (dvs karakteren veies med antall kandidater for hver høgskole). Veid gjennomsnitt antas å gi et mer korrekt bilde av hele studentmassen enn uveid gjennomsnitt. Matematikk I veiledende plan for Bachelorstudium i økonomi og administrasjon står følgende om matematikk: Emnet skal gi kunnskaper i matematikk som anvendes i problemstillinger innen bedrifts- og samfunnsøkonomi. Studentenes evne til logisk og analytisk tenkning skal oppøves. Faglige elementer som bør dekkes: Elementær algebra Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, elastisitetsberegninger Anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting Eksponential og logaritmefunksjonen: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning, derivasjon og drøfting av eksponential- og logaritmefunksjoner Finansmatematikk: Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums- og minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser (anvende Lagranges metode) Enkel integralregning: Den antideriverte, areal under kurver og det bestemte integral, tilpasses anvendelsen i andre bedrifts- og samfunnsøkonomiske emner 19

20 Karakterfordelingen er vist i følgende figur. Matematikk (øk.adm studium) Nasjonal frekvensfordeling av karakterer 25,0% 20,0% 15,0% 15,9% 20,6% 18,9% 15,1% 20,4% 10,0% 9,1% 5,0% 0,0% A B C D E F Veid gjennomsnitt alle 20 % av studentene stryker, og i tillegg får 15 % av studentene E. Det er derfor 35% av studentmassen som har utilfredsstillende eller svært lav kunnskap etter at de har gjennomgått kurs i matematikk. Gjennomsnittkarakteren er 2,05 (som er nær karakteren D) når alle besvarelser tas hensyn til, og stiger til 2,7 når bare ståkarakterer tas hensyn til. I den følgende tabell er institusjonene sortert etter gjennomsnittskarakterer (A=5, B=4 osv) hvor også stryk er tatt med. Andel besvarelser i gruppene A+B og gruppen E+F er også vist. Karakterer Totalt studenter Veid alle Andel A og B Andel E og F NHH HiA (mat med anv. i øk) HiTø HiO HiBu, Avd. Hønefoss HVe

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 17.10.06 1 Evaluering 2005: Oppgavetyper og resultater

Detaljer

Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene

Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene Vedlegg 1 Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene NRØA har vedtatt at følgende emnebeskrivelser bør være veiledende for institusjonenes utforming av innholdet av de obligatoriske emnene

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Rapport Karakterpanel teknologiske fag

Rapport Karakterpanel teknologiske fag Rapport Karakterpanel teknologiske fag Periode: Våren 2005 og høsten 2005 Bakgrunn I rapporten fra karakterpanelet for teknologiske fag for perioden høst 2003, vår 2004, og høst 2004 er det gitt en oversikt

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 18.02.09 Studiet er etablert: 24.04.03 STUDIEPLAN Bachelor i økonomi og administrasjon A. Overordna omtale

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap Gjennomføring og resultater Juni 2015 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Bachelor i revisjonsfag

Bachelor i revisjonsfag FAGPLAN Bachelor i revisjonsfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert: 25.05.92 A OVERORDNA OMTALE AV STUDIET 1. Innleiing Bachelor i revisjonsfaget er eit treårig

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala

Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det norske universitetsråd Agder, Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim Januar 2000

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag Vera Schwach Elin Seim Mæsel Rapport 29/2013 Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av

Detaljer

Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling

Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning økonomi og administrasjon Av: Maren Kristine Kolbeinsen, Odd Kjetil Helgesen

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer