Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06"

Transkript

1 Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA

2 Evaluering av studentprestasjoner Kvalitetsreformen preger for tiden U&H-sektorens hverdag. 3+2-modellen (bachelor + master), med en målsetting om mest mulig friksjonsfrie overganger fra ett studiested til et annet, en lang rekke nye undervisnings- og evalueringsformer, pluss innføringen av et helt nytt karaktersystem (A-F), har generert mye aktivitet. Dette gjelder ikke minst i forhold til spørsmålet om hvordan karakterskalaen skal benyttes og i hvilken utstrekning karakterer kan sammenlignes på langs og tvers av fedrelandet. Det å sammenligne karakterer fra en institusjon til den neste, er vanskelig, -uavhengig av hvilken karakterskala som benyttes. Men vanskeligheten blir ikke mindre når en ny karakterskala innføres samtidig med at man legger opp til større mobilitet mellom studiesteder og opptak til masterprogrammer på grunnlag av bachelorgrader tildelt ved andre studiesteder. Slike omfattende nyordninger gjør det nødvendig med nytenkning, informasjonsinnhenting og analyse hva angår prøving og måling av studentenes tilegnede kunnskap. Innenfor mange fag har man valgt å sette ned såkalte karakterpaneler. Innen Nasjonalt Råd for Økonomisk Administrativ Utdanning (NRØA) har vi valgt en noe annen tilnærming. Hos oss har Arbeidsutvalget påtatt seg et ansvar på tvers av alle de fire hovedfagene som våre utdanninger hviler på (matematikk/statistikk, bedriftsøkonomiske fag, samfunnsøkonomi og admi nistrasjonsfag). AU i NRØA har hentet inn store mengder informasjon om eksamensformer, eksamensoppgaver og eksamensresultater fra grunnleggende kurs hos våre 25 medlemsinstitusjoner. Denne informasjonen har vi nå systematisert og kommentert. Tall- og informasjonsmaterialet, samt våre foreløpige og tentative vurderinger presenteres så for våre rådsmedlemmer på møte i Bergen 4. januar Deretter er det meningen å legge materialet ut på internett, lett tilgjengelig for alle som måtte være interessert i å studere dette materialet. I den forbindelse er det nødvendig å rette en advarende pekefinger mot lesere og analytikere som fristes til å trekke sterke konklusjoner: Riktignok er det et omfattende materiale som her legges fram. Samtidig er det hele bare basert på ett enkelt studieår foreløpig. Av erfaring vet vi at det kan være store svingninger fra ett kull til neste. Vi anmoder derfor alle som går inn i materialet, herunder de som tar for seg av tallmaterialet i excel-tabellene på internett, om å være edruelige. Målsettingen til AU er å følge opp med ny informasjon framover i tid. På den måten mener vi at de ulike studiestedene får et bedre grunnlag for å vurdere sine studenters prestasjoner, herunder de krav man som lærere stiller til studentene. Som leder av NRØA vil jeg takke mine AU-kolleger for stor innsats i arbeidet med denne første store analysen av studentprøving og prestasjoner innen våre sentrale fag. Jeg takker også alle medlemsinstitusjonene som har sendt inn store informasjonsmengder på AUs anmodning. Til sist en spesiell takk til NRØAs sekretær, Mona Majgaard, som har gjort mye av grovarbeidet. UMB, 13. desember 2005 Ole Gjølberg 2

3 1. Bakgrunn Med innførelsen av Kvalitetsreformen ble det som kjent høsten 2003 innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn (A til E) for bestått og F for ikke bestått. Både St.meld. nr 27 og departementet forutsatte at sektoren koordinerte arbeidet med innføring av karakterskalaen for å sikre en felles forståelse av hva de enkelte karakteruttrykkene innebærer. UHR har tatt medansvar for arbeidet med etablering av en slik felles forståelse av bruk av karakterskalaen. UHR tok således initiativ til at det ble utarbeidet generelle kvalitative beskrivelser av karakterene A til F. Dette ble fulgt opp av fagmiljøene, herunder av NRØA som har utarbeidet utfyllende kvalitative beskrivelser for de fire emneområdene i Plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Med bakgrunn i det såkalte rektorbrevet av 15. desember 2003 har UHR videre i brev av 5. januar 2004 bedt fakultetsmøtene ta ansvar for etablering av referansepaneler/karakterpaneler for å sikre en mest mulig ensartet bruk av karakterskalaen. Disse skulle ta utgangspunkt i systemet som var etablert for vurdering av professoropprykk. De nasjonale rådene var således opprinnelig ikke foreslått inndratt i dette arbeidet, og økonomiskadministrativ utdanning var ikke omfattet av arbeidet i noen av de etablerte karakterpaneler. NRØA og de andre nasjonale rådene har imidlertid i etterkant påtatt seg arbeidet med etablering av slike karakterpaneler. UFD har ved brev av gitt føringer for hvilke grunnprinsipper som skal legges til grunn for bruken av karaktersystemet på alle studienivåer. 1. Karaktersettingen skal ta utgangspunkt i den verbale beskrivelse som er gitt av prestasjoner på de enkelte nivåene, der karakteren C skal gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder og karakteren A for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Den verbale beskrivelsen må forstås med referanse til anerkjente faglige standarder for det aktuelle studiet og de kunnskapsmål som er satt for det enkelte program eller emne. Kravene vil naturlig stige fra lavere til høyere studienivå. Det eksisterer således ingen forhåndsgitt fordeling av karakterer som noe eksamens- eller studiekull skal presses inn i. 2. Skillet mellom bestått karakter og ikke bestått skal beskrives som absolutte krav. Kriterier for bestått karakter skal gjenspeile faglig mestring i emnet, tilpasset det aktuelle studienivå. Kravene til bestått skal ikke gjøres avhengig av endringer i studentenes forutsetninger for å gjennomføre emnet. Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F der en kun benytter uttrykkene bestått/ikke bestått og ikke den graderte skalaen. 3

4 3. Den enkelte student skal i utgangspunktet vurderes opp mot hele skalaen, uansett nivå (bachelor/master) og seleksjonsprosess, for å skjelne gode fra mindre gode prestasjoner og rangere studentene innbyrdes. UHR har utarbeidet følgende Retningslinjer for karakterpanelenes arbeid, og disse retningslinjene er sendt ut til panelene. 1. UHR har ansvar for utarbeidelse og revisjon av nasjonale kvalitative karakterbeskrivelser. 2. De nasjonale fakultetsmøtene og de nasjonale rådene utarbeider fagspesifikke karakterbeskrivelser. UHRs styre skal påse at disse er i samsvar med de felles nasjonale kvalitative beskrivelsene. 3. UHR oppnevner og koordinerer referansepaneler. Der det brukes bokstavkarakterskala skal referansepanelene ta utgangspunkt i den verbale beskrivelsen som er gitt av prestasjoner på de enkelte nivåene, og a. Påse at hele bokstavkarakterskalaen brukes uavhengig av fagtradisjoner, fagnivå og institusjonstype b. Sikre en felles forståelse av bruken av karakteren A c. Sikre en felles forståelse av skillet mellom E og F d. Sikre at karakteren C gir uttrykk for en jevnt god prestasjon 4. Referansepanelene vurderer punktene 3 a-d for hvert studieår med grunnlag i besvarelser og statistikk. Referansepanelene henter nødvendige data fra rapporter og statistikker som genereres fra studentdatasystemene, eventuelt også fra DBH. 5. Referansepanelene vurderer selv om det er nødvendig å foreta nærmere analyser av karaktersettingen i emner, studieprogrammer osv. 6. Innen en nærmere fastsatt dato skal alle referansepanelene ha meldt til UHR hvilke data/eksamensbesvarelser de trenger til sitt arbeid. UHR koordinerer innhentingen av materialet fra institusjonene. 7. Referansepanelenes analyser og funn rapporteres til UHR og institusjonene innen en nærmere angitt frist. 8. Funn og resultater skal inngå i kvalitetssikringssystemenes årsrapporter ved institusjonene. Det skal her gjøres rede for om det er nødvendig å iverksette tiltak og eventuelt hvilke, eventuelt om tidligere års tiltak har gitt de ønskede resultater. 9. Oppnevningsperiode for referansepanelene følger samme periode som for fakultetsmøter og nasjonale råd. 10. Utgifter til panelenes arbeid og aktiviteter dekkes av de institusjonene som har representanter i panelene. 11. UHR utarbeider jevnlig en nasjonal vurdering av karakterbruken på bakgrunn av panelenes rapporter. Vurderingen oversendes NOKUT og institusjonene. I oversendelsesbrevet fra UHR til referansepanelene, datert , heter det bl.a.: Universitets- og høgskolerådet er opptatt av at de rapporter og statistikker som skal brukes av referansepanelene, skal være enkle å hente ut av studentdatasystemene, altså at man i all hovedsak skal bruke data som allerede er i systemene. Det vil likevel bli nødvendig for referansepanelene å vurdere oppgavebesvarelser innen de forskjellige kategoriene 4

5 Institusjonene og referansepanelene må være innstilt på at formen og formatet for referansepanelene vil bli evaluert og at det kan bli aktuelt med endringer i både rutiner og arbeidsformer etter hvert som vi får erfaring med denne type arbeid. NRØA vedtok i NRØA-møte 3/04 at arbeidsutvalget skal fungere som referansepanel (heretter kaldt karakterpanel) i utvalgets funksjonsperiode. Arbeidsutvalget har valgt i første omgang å konsentrere arbeidet om bachelorstudiene. Utvalget har innsamlet karakterstatistikk og eksamenstekstene fra sist avholdte ordinære skoleeksamen i følgende kurs, dvs eksamen avlagt i studieåret : - Matematikk innføring og statistikk innføring (også hvis matematikk/statistikk tilbys som kombinert kurs) - Grunnleggende kurs i mikroøkonomi og/eller samfunnsøkonomi - Investering eller finansiering og investering (kurs på laveste nivå i emnet) - Innføring i Bedriftsøkonomi eller Finansregnskap - Organisasjon og Markedsføring eller Foretaksstrategi 2. Innkomne opplysninger 24 av NRØAs 26 medlemsinstitusjoner har innsendt de ønskede opplysninger. Representantene fra universitetene i Bergen og Oslo har opplyst at de har innsendt opplysninger om samfunnsøkonomi til karakterpanelet for samfunnsøkonomi. Det er informasjon fra følgende institusjoner: Høgskolen i Agder (HiA) Høgskolen i Bergen (HiB) Handelshøyskolen i Bodø (HHB) Høgskolen i Buskerud, Avd. Hønefoss (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HH) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) 5

6 Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HVe) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Norges Handelshøyskole (NHH) Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiTø) På bakgrunn av karakteropplysningene er det utarbeidet karakterstatistikker for følgende seks emner: A: Matematikk B: Statistikk C: Mikro/samfunnsøkonomi D: Investering/Investering og finansiering E: Bedriftsøkonomi/Finansregnskap F: Administrasjonsfag G-J: Arbeidsutvalget har videre innsamlet materiale fra de fire fagene i revisorstudiet der det er karakterkrav. Det har imidlertid vist seg vanskelig å foreta en eksakt oppsplitting i disse emner, bl.a. fordi det ved en del institusjoner gis integrerte kurs. Vi kommer inn på dette senere i rapporten. Eksamensoppgavene for de samme emnene er gjennomgått, og det er gitt en vurdering av oppgavene, av eksamensform og av karaktergivingen i de ulike emnene. Det må her igjen understrekes at da det kun er tale om én eksamen innenfor hvert emne, kan det ikke trekkes bastante konklusjoner. 6

7 A: Karakterstatistikk i matematikk Vekt Snitt Snitt Andel Andel Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt alle bestått A og B E og F Navn HiA (mat med anv. i øk) 19 12,7 % 30 20,0 % 38 25,3 % 41 27,3 % 17 11,3 % 5 3,3 % 150 2,85 2,95 33 % 15 % HiB 9 8,0 % 16 14,3 % 20 17,9 % 15 13,4 % 28 25,0 % 24 21,4 % 112 2,03 2,58 22 % 46 % HHB 7 5,8 % 13 10,7 % 31 25,6 % 26 21,5 % 12 9,9 % 32 26,4 % 121 2,02 2,74 17 % 36 % HiBu, Avd. Hønefoss 3 7,1 % 7 16,7 % 13 31,0 % 6 14,3 % 5 11,9 % 8 19,0 % 42 2,36 2,91 24 % 31 % HiF 1 3,2 % 1 3,2 % 4 12,9 % 8 25,8 % 4 12,9 % 13 41,9 % 31 1,32 2,28 6 % 55 % HiH (mat+stat) 6 11,3 % 4 7,5 % 9 17,0 % 8 15,1 % 13 24,5 % 13 24,5 % 53 1,92 2,55 19 % 49 % HH 1 2,3 % 0 0,0 % 4 9,1 % 7 15,9 % 15 34,1 % 17 38,6 % 44 1,05 1,70 2 % 73 % HiL 8 14,5 % 7 12,7 % 4 7,3 % 6 10,9 % 16 29,1 % 14 25,5 % 55 1,96 2,63 27 % 55 % HiM 7 4,8 % 15 10,3 % 30 20,7 % 34 23,4 % 29 20,0 % 30 20,7 % 145 1,94 2,45 15 % 41 % HiN-T 11 9,6 % 15 13,0 % 19 16,5 % 18 15,7 % 20 17,4 % 32 27,8 % 115 1,98 2,75 23 % 45 % HiO 22 12,6 % 28 16,1 % 41 23,6 % 36 20,7 % 15 8,6 % 32 18,4 % 174 2,48 3,04 29 % 27 % HSF 3 5,9 % 8 15,7 % 10 19,6 % 14 27,5 % 9 17,6 % 7 13,7 % 51 2,24 2,59 22 % 31 % H S/H 6 7,4 % 8 9,9 % 14 17,3 % 19 23,5 % 18 22,2 % 16 19,8 % 81 1,98 2,46 17 % 42 % HiST 18 8,1 % 25 11,2 % 46 20,6 % 49 22,0 % 28 12,6 % 57 25,6 % 223 2,04 2,73 19 % 38 % HiT 12 10,8 % 12 10,8 % 12 10,8 % 22 19,8 % 20 18,0 % 33 29,7 % 111 1,87 2,67 22 % 48 % HiTø 21 17,9 % 20 17,1 % 12 10,3 % 21 17,9 % 30 25,6 % 13 11,1 % 117 2,50 2,82 35 % 37 % HVe 8 11,0 % 12 16,4 % 15 20,5 % 13 17,8 % 13 17,8 % 12 16,4 % 73 2,36 2,82 27 % 34 % HiØ (mat og stat) 1 8 7,4 % 11 10,2 % 12 11,1 % 18 16,7 % 23 21,3 % 36 33,3 % 108 1,66 2,49 18 % 55 % HiÅ (Gr metode1) 5 4,0 % 24 19,4 % 18 14,5 % 32 25,8 % 21 16,9 % 24 19,4 % 124 2,10 2,60 23 % 36 % HiÅl(Gr metode2) 8 9,1 % 7 8,0 % 13 14,8 % 16 18,2 % 11 12,5 % 33 37,5 % 88 1,70 2,73 17 % 50 % NHH 45 11,7 % ,9 % ,9 % 44 11,5 % 26 6,8 % 39 10,2 % 384 2,98 3,32 42 % 17 % UMB (brukerkurs mat) 4 11,8 % 3 8,8 % 4 11,8 % 6 17,6 % 6 17,6 % 11 32,4 % 34 1,82 2,70 21 % 50 % NTNU (mat for økonomer) 7 6,3 % 17 15,3 % 23 20,7 % 18 16,2 % 18 16,2 % 28 25,2 % 111 2,04 2,72 22 % 41 % UiS (mat og statistikk) 8 6,7 % 28 23,5 % 36 30,3 % 25 21,0 % 4 3,4 % 18 15,1 % 119 2,09 3,11 30 % 18 % UiTø 2 0 0,0 % 3 8,8 % 13 38,2 % 7 20,6 % 7 20,6 % 4 11,8 % 34 0,48 2,40 9 % 32 % Sum ,99 2,67 1 HiØ har et integrert matematikk- og statistikkurs, dvs opplysningene i tabellene A og B er de samme 2 UiTø har matematikk som del av integrert kurs på 20 studiepoeng slik at opplysningene i tabellene A og C er de samme 7

8 B: Karakterstatistikk statistikk Gjennomsnitt Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Gjennomsnitt av bestått Andel A og B Andel E og F Navn HiA (met. og stat.) 10 8,3 % 29 24,2 % 40 33,3 % 22 18,3 % 13 10,8 % 6 5,0 % 120 2,86 3,01 32,5 % 15,8 % HiBe 11 9,9 % 13 11,7 % 30 27,0 % 23 20,7 % 23 20,7 % 11 9,9 % 111 2,40 2,66 21,6 % 30,6 % HHB 6 7,1 % 15 17,6 % 24 28,2 % 16 18,8 % 12 14,1 % 12 14,1 % 85 2,42 2,82 24,7 % 28,2 % HiBu, Avd. Hønefoss 1 2,8 % 6 16,7 % 12 33,3 % 6 16,7 % 5 13,9 % 6 16,7 % 36 2,28 2,73 19,4 % 30,6 % HiH (mat+stat) 6 11,3 % 4 7,5 % 9 17,0 % 8 15,1 % 13 24,5 % 13 24,5 % 53 1,92 2,55 18,9 % 49,1 % HH 3 5,6 % 8 14,8 % 9 16,7 % 5 9,3 % 13 24,1 % 16 29,6 % 54 1,80 2,55 20,4 % 53,7 % HiL (stat+vitmetode) 5 14,3 % 5 14,3 % 6 17,1 % 7 20,0 % 7 20,0 % 5 14,3 % 35 2,40 2,80 28,6 % 34,3 % HiM (stat 1) 11 6,9 % 25 15,7 % 39 24,5 % 27 17,0 % 14 8,8 % 43 27,0 % 159 2,14 2,93 22,6 % 35,8 % HiNT 4 6,6 % 17 27,9 % 10 16,4 % 11 18,0 % 7 11,5 % 12 19,7 % 61 2,41 3,00 34,4 % 31,1 % HiO 20 14,9 % 31 23,1 % 47 35,1 % 18 13,4 % 5 3,7 % 13 9,7 % 134 3,03 3,36 38,1 % 13,4 % HiSF 15 24,6 % 18 29,5 % 16 26,2 % 8 13,1 % 3 4,9 % 1 1,6 % 61 3,51 3,57 54,1 % 6,6 % H S/H 18 17,8 % 28 27,7 % 13 12,9 % 9 8,9 % 17 16,8 % 16 15,8 % 101 2,73 3,25 45,5 % 32,7 % HiST 47 17,9 % 60 22,8 % 31 11,8 % 35 13,3 % 33 12,5 % 57 21,7 % 263 2,55 3,26 40,7 % 34,2 % HiT 4 4,7 % 11 12,8 % 11 12,8 % 11 12,8 % 30 34,9 % 19 22,1 % 86 1,73 2,22 17,4 % 57,0 % HiTø (samf metode og stat) 1 2,6 % 10 26,3 % 5 13,2 % 10 26,3 % 0 0,0 % 12 31,6 % 38 2,11 3,08 28,9 % 31,6 % HVe % 17 24,6 % % 5 7 % % 4 6 % 69 3,23 3,43 50,7 % 20,3 % HiØ (mat og stat) 8 7,4 % 11 10,2 % 12 11,1 % 18 16,7 % 23 21,3 % 36 33,3 % 108 1,66 2,49 17,6 % 54,6 % HiÅl (Gr metode 1) 5 4,0 % 24 19,4 % 18 14,5 % 32 25,8 % 21 16,9 % 24 19,4 % 124 2,10 2,60 23,4 % 36,3 % NHH 30 10,5 % 93 32,4 % ,0 % 29 10,1 % 10 3,5 % 13 4,5 % 287 3,23 3,38 42,9 % 8,0 % UMB (alle kandidater) 24 11,0 % 43 19,7 % 37 17,0 % 36 16,5 % 47 21,6 % 31 14,2 % 218 2,39 2,79 30,7 % 35,8 % UMB (B-ØA h 2002) 3 21,4 % 3 21,4 % 3 21,4 % 1 7,1 % 3 21,4 % 1 7,1 % 14 2,93 3,15 42,9 % 28,6 % NTNU 22 16,8 % 20 15,3 % 36 27,5 % 25 19,1 % 13 9,9 % 15 11,5 % 131 2,76 3,11 32,1 % 21,4 % UiS (mat og statistikk) 8 6,7 % 28 23,5 % 36 30,3 % 25 21,0 % 4 3,4 % 18 15,1 % 119 2,64 3,11 30,3 % 18,5 % UiTø 6 9,8 % 16 26,2 % 20 32,8 % 13 21,3 % 1 1,6 % 5 8,2 % 61 2,97 3,23 36,1 % 9,8 % Sum A B C D E F Aritmetisk gjennomsnitt 11,1 % 19,7 % 22,2 % 16,2 % 13,9 % 16,8 % 100 % 2,48 2,95 Veid gjennomsnitt alle 11,2 % 20,7 % 23,1 % 15,9 % 12,9 % 16,1 % 100 % Veid gjennomsnitt bestått 13,4 % 24,7 % 27,5 % 19,0 % 15,4 % 100 % HiF har ingen opplysninger 8

9 C: Karakterstatistikk i mikro/samfunnsøkonomi Snitt Snittt Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Alle bestått Navn HiA (mikro- og off. øk) 15 9,9 % 40 26,3 % 45 29,6 % 27 17,8 % 17 11,2 % 8 5,3 % 152 2,90 3,06 HiBe(mikro) 14 14,6 % 34 35,4 % 28 29,2 % 9 9,4 % 7 7,3 % 4 4,2 % 96 3,28 3,42 HHB (samfunnsøk makro) 7 10,9 % 12 18,8 % 13 20,3 % 9 14,1 % 10 15,6 % 13 20,3 % 64 2,34 2,94 HiBo (mat+stat) v ,1 % 15 17,6 % 24 28,2 % 16 18,8 % 12 14,1 % 12 14,1 % 85 2,42 2,82 HiBu (mikro) 3 7,9 % 2 5,3 % 3 7,9 % 6 15,8 % 10 26,3 % 14 36,8 % 38 1,42 2,25 HiF (mikro og anvendt m) 1 5,3 % 6 31,6 % 2 10,5 % 5 26,3 % 3 15,8 % 2 10,5 % 19 2,53 2,82 HiH (mikro og anvendt øk) 2 5,1 % 3 7,7 % 5 12,8 % 8 20,5 % 9 23,1 % 12 30,8 % 39 1,59 2,30 HH (mikro) 7 14,9 % 9 19,1 % 7 14,9 % 8 17,0 % 8 17,0 % 8 17,0 % 47 2,47 2,97 HiL(mikro og konkuransstr 5 9,3 % 11 20,4 % 21 38,9 % 11 20,4 % 5 9,3 % 1 1,9 % 54 2,94 3,00 HiM (mikro) 7 5,8 % 16 13,2 % 26 21,5 % 32 26,4 % 23 19,0 % 17 14,0 % 121 2,18 2,54 HiNT (mikro og off øk) 3 6,8 % 6 13,6 % 13 29,5 % 8 18,2 % 7 15,9 % 7 15,9 % 44 2,30 2,73 HiO (samfunnsøk) 10 7,0 % 31 21,8 % 37 26,1 % 33 23,2 % 19 13,4 % 12 8,5 % 142 2,61 2,85 HSF (samføk mikro) 25 29,4 % 19 22,4 % 11 12,9 % 14 16,5 % 10 11,8 % 6 7,1 % 85 3,20 3,44 HSH (makro øk teori/pol 9 8,6 % 14 13,3 % 15 14,3 % 19 18,1 % 7 6,7 % 41 39,0 % 105 1,82 2,98 HiST (mikro) 32 11,1 % 55 19,2 % 69 24,0 % 49 17,1 % 41 14,3 % 41 14,3 % 287 2,53 2,95 HiT (mikro og markedsøk) 2 1,5 % 9 6,8 % 14 10,6 % 43 32,6 % 20 15,2 % 44 33,3 % 132 1,47 2,20 HiTø (samføk) 5 15,6 % 6 18,8 % 2 6,3 % 6 18,8 % 6 18,8 % 7 21,9 % 32 2,28 2,92 HVe (mikro og off øk) 5 8,1 % 12 19,4 % 15 24,2 % 8 12,9 % 11 17,7 % 11 17,7 % 62 2,34 2,84 HiØ (mikro) 10 12,7 % 18 22,8 % 18 22,8 % 13 16,5 % 14 17,7 % 6 7,6 % 79 2,73 2,96 HiÅl(makro teori og pol) 6 7,3 % 7 8,5 % 35 42,7 % 24 29,3 % 8 9,8 % 2 2,4 % 82 2,67 2,74 NHH(introduksjon samføk) 10 3,6 % 77 27,7 % 97 34,9 % 59 21,2 % 24 8,6 % 11 4,0 % 278 2,85 2,96 UMB (Samfunnsøk 1) 12 6,1 % 39 19,7 % 55 27,8 % 53 26,8 % 25 12,6 % 14 7,1 % 198 2,59 2,78 NTNU (innføring samføk) 14 6,2 % 37 16,4 % 49 21,8 % 54 24,0 % 39 17,3 % 32 14,2 % 225 2,28 2,65 UiS (mikro) 7 4,4 % 37 23,1 % 49 30,6 % 25 15,6 % 23 14,4 % 19 11,9 % 160 2,52 2,86 UiTø 0 0,0 % 3 8,8 % 13 38,2 % 7 20,6 % 7 20,6 % 4 11,8 % 34 2,12 2,40 Sum 217 8,2 % ,5 % ,0 % ,5 % ,7 % ,1 % ,41 2,82 A B C D E F Aritmetisk gjennomsnitt 8,8 % 18,3 % 23,2 % 19,9 % 14,9 % 14,9 % 100 % 9

10 Veid gjennomsnitt alle 8,2% 19,5% 25,0% 20,5% 13,7% 13,1% 100 % Veid gjennomsnitt bestått 9,4 % 22,4 % 28,8 % 23,6 % 15,8 % 100 % 10

11 D: Karakterstatistikk i Investering/investering og finansiering Snitt Snitt Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt alle bestått Navn HiA (finansielle emner/strat) 16 12,1 % 25 18,9 % 38 28,8 % 31 23,5 % 9 6,8 % 13 9,8 % 132 2,77 3,07 HiB (finansiering og invest) 14 29,8 % 19 40,4 % 6 12,8 % 3 6,4 % 3 6,4 % 2 4,3 % 47 3,68 3,84 HHB (bed.øk.analyse 1) 6 8,5 % 11 15,5 % 15 21,1 % 12 16,9 % 14 19,7 % 13 18,3 % 71 2,21 2,71 HiBo (mat+stat) v ,1 % 15 17,6 % 24 28,2 % 16 18,8 % 12 14,1 % 12 14,1 % 85 2,42 2,82 HiBu (invest og finansiering) 6 15,8 % 7 18,4 % 9 23,7 % 9 23,7 % 4 10,5 % 3 7,9 % 38 2,82 3,06 HiF (finansiering og invest) 2 7,1 % 3 10,7 % 5 17,9 % 4 14,3 % 4 14,3 % 10 35,7 % 28 1,75 2,72 HiH (invest og finansiering) 8 17,8 % 6 13,3 % 7 15,6 % 7 15,6 % 10 22,2 % 7 15,6 % 45 2,42 2,87 HH (invest og finansiering) 4 9,3 % 13 30,2 % 12 27,9 % 5 11,6 % 5 11,6 % 4 9,3 % 43 2,86 3,15 HiL (invest og finansiering) 6 18,2 % 2 6,1 % 7 21,2 % 9 27,3 % 2 6,1 % 7 21,2 % 33 2,39 3,04 HiM (innf i investanalyse) 1 3,1 % 7 21,9 % 7 21,9 % 6 18,8 % 6 18,8 % 5 15,6 % 32 2,25 2,67 HiNT (finansiering og invest) 1 2,2 % 2 4,3 % 5 10,9 % 7 15,2 % 12 26,1 % 19 41,3 % 46 1,17 2,00 HiO (bedøk 2) 6 4,7 % 11 8,5 % 26 20,2 % 24 18,6 % 34 26,4 % 28 21,7 % 129 1,81 2,32 HSF (invest og finansieri) 6 7,2 % 12 14,5 % 20 24,1 % 24 28,9 % 14 16,9 % 7 8,4 % 83 2,41 2,63 HSH (bedøk 2) 18 24,3 % 14 18,9 % 13 17,6 % 13 17,6 % 8 10,8 % 8 10,8 % 74 2,96 3,32 HiST (Investeringsanalyse) 43 16,7 % 40 15,6 % 42 16,3 % 30 11,7 % 31 12,1 % 71 27,6 % 257 2,30 3,18 HiT (invest og finansiering) 4 6,6 % 24 39,3 % 13 21,3 % 10 16,4 % 4 6,6 % 6 9,8 % 61 2,93 3,25 HiTø (budsj,invest og finans) 4 9,5 % 4 9,5 % 6 14,3 % 3 7,1 % 8 19,0 % 17 40,5 % 42 1,62 2,72 HVe Budj, invest og finan 10 16,9 % 11 18,6 % 17 28,8 % 13 22,0 % 3 5,1 % 5 8,5 % 59 2,95 3,22 HiØ (investering og finans) 34 46,6 % 16 21,9 % 8 11,0 % 8 11,0 % 3 4,1 % 4 5,5 % 73 3,79 4,01 HiÅl (invest og finansiering) 4 8,7 % 4 8,7 % 8 17,4 % 13 28,3 % 8 17,4 % 9 19,6 % 46 2,04 2,54 NHH (investering) 10 3,9 % 46 18,1 % 68 26,8 % 56 22,0 % 59 23,2 % 15 5,9 % 254 2,40 2,55 UMB (finansiering og invest) 6 7,9 % 14 18,4 % 20 26,3 % 16 21,1 % 10 13,2 % 10 13,2 % 76 2,47 2,85 UiS (Finans 1) 21 16,3 % 23 17,8 % 34 26,4 % 26 20,2 % 13 10,1 % 12 9,3 % 129 2,82 3,11 UiTø 7 18,9 % 7 18,9 % 15 40,5 % 5 13,5 % 2 5,4 % 1 2,7 % 37 3,24 3,33 Sum ,7 % ,5 % ,1 % ,2 % ,5 % ,0 % ,52 2,96 A B C D E F Aritmetisk Gjennomsnitt 13,3 % 17,8 % 21,7 % 17,9 % 13,6 % 15,7 % 100,0 % 11

12 Veid gjennomsnitt alle 12,7% 17,5% 22,1% 18,2% 14,5% 15,0% 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 14,9 % 20,6 % 26,0 % 21,4 % 17,0 % 100 % 3 NTNU har ingen opplysninger til tabellene D, E og F 12

13 E: Karakterstatistikk i bedriftsøkonomi/finansregnskap Snitt Snitt Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt all bestått Navn HiA (finansregnskap) 30 18,8 % 26 16,3 % 36 22,5 % 16 10,0 % 30 18,8 % 22 13,8 % 160 2,65 3,07 HiB (innf i bedøk og regn) 16 13,6 % 36 30,5 % 27 22,9 % 26 22,0 % 10 8,5 % 3 2,5 % 118 3,11 3,19 HHB (Driftsregnsk og finans) 18 13,2 % 19 14,0 % 22 16,2 % 18 13,2 % 20 14,7 % 39 28,7 % 136 2,12 2,97 HiBU (grunnl bedøk analyse) 4 6,6 % 7 11,5 % 20 32,8 % 12 19,7 % 8 13,1 % 10 16,4 % 61 2,30 2,75 HiF (regnsk/finansrgn/analy) 8 10,5 % 22 28,9 % 9 11,8 % 10 13,2 % 10 13,2 % 17 22,4 % 76 2,43 3,14 HiH (bedøk og regnskap) 1 2,7 % 3 8,1 % 13 35,1 % 5 13,5 % 10 27,0 % 5 13,5 % 37 2,05 2,38 HH (bedøk analyse) 7 14,6 % 6 12,5 % 9 18,8 % 7 14,6 % 5 10,4 % 14 29,2 % 48 2,19 3,09 HiL (bedøk analys/regnskap) 15 24,6 % 19 31,1 % 8 13,1 % 9 14,8 % 7 11,5 % 3 4,9 % 61 3,28 3,45 HiM (bedøk) 65 38,2 % 40 23,5 % 14 8,2 % 17 10,0 % 20 11,8 % 14 8,2 % 170 3,42 3,72 HiNT (regnskap) 1 1,5 % 9 13,2 % 17 25,0 % 17 25,0 % 6 8,8 % 18 26,5 % 68 1,94 2,64 HiO (bedøk analyse 1) 14 9,3 % 35 23,3 % 42 28,0 % 37 24,7 % 17 11,3 % 5 3,3 % 150 2,85 2,94 HSF (regnskap og bedøk) 28 20,1 % 38 27,3 % 22 15,8 % 16 11,5 % 19 13,7 % 16 11,5 % 139 2,94 3,33 HSH (Finansregnskap) 20 20,2 % 22 22,2 % 19 19,2 % 15 15,2 % 11 11,1 % 12 12,1 % 99 2,89 3,29 HiST (bedøk og bedriftsrsk) 33 14,0 % 60 25,5 % 46 19,6 % 32 13,6 % 27 11,5 % 37 15,7 % 235 2,70 3,20 HiT (bedøk og regnskap) 2 2,6 % 8 10,3 % 9 11,5 % 9 11,5 % 17 21,8 % 33 42,3 % 78 1,33 2,31 HiTø (bedøk og driftsregnsk) 6 4,8 % 5 4,0 % 16 12,9 % 26 21,0 % 17 13,7 % 54 43,5 % 124 1,35 2,39 HVe (bedøk med IKT) 7 9,7 % 11 15,3 % 12 16,7 % 16 22,2 % 9 12,5 % 17 23,6 % 72 2,17 2,84 HiØ (innf øk analyse) 33 22,3 % 38 25,7 % 20 13,5 % 19 12,8 % 25 16,9 % 13 8,8 % 148 2,97 3,26 HiÅl (bedøk analyse) 6 4,8 % 20 16,1 % 25 20,2 % 24 19,4 % 12 9,7 % 37 29,8 % 124 1,98 2,82 NHH(beanalyse/finansregn) 63 19,1 % ,0 % 64 19,5 % 43 13,1 % 29 8,8 % 15 4,6 % 329 3,29 3,45 UMB (foretaksøk) 26 14,9 % 43 24,7 % 30 17,2 % 22 12,6 % 20 11,5 % 33 19,0 % 174 2,62 3,23 UiS (bedøk og driftsregnsk) 17 13,6 % 30 24,0 % 27 21,6 % 19 15,2 % 18 14,4 % 14 11,2 % 125 2,74 3,08 UiTø 0 0,0 % 6 13,6 % 7 15,9 % 10 22,7 % 8 18,2 % 13 29,5 % 44 1,66 2,35 Sum A B C D E F Aritmetisk gjennomsnitt 13,0 % 19,9 % 19,0 % 16,2 % 13,6 % 18,3 % 100 % 2,48 2,99 Veid gjennomsnitt 15,1% 22,3% 18,5% 15,3% 12,8% 16,0% 100 % Veid gjennomsnitt bestått 18,0 % 26,5 % 22,0 % 18,2 % 15,2 % 100 % 13

14 F: Karakterstatistikk i administrasjonsfag Snitt Snitt Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt alle bestått Navn HiA(org og ledelse) 4 2,7 % 34 22,8 % 78 52,3 % 24 16,1 % 6 4,0 % 3 2,0 % 149 2,98 3,04 HiB (organisasjon) 10 8,6 % 47 40,5 % 51 44,0 % 6 5,2 % 0 0,0 % 2 1,7 % 116 3,47 3,54 HHB (admfag ca50% av oppg) 3 2,0 % 40 26,5 % 50 33,1 % 45 29,8 % 10 6,6 % 3 2,0 % 151 2,81 2,87 HiBo (mat+stat) v ,1 % 15 17,6 % 24 28,2 % 16 18,8 % 12 14,1 % 12 14,1 % 85 2,42 2,82 HiBu (org.fag 1) 16 16,2 % 37 37,4 % 43 43,4 % 3 3,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 99 3,67 3,67 HiF (Foretaksstrategi) 1 3,0 % 4 12,1 % 9 27,3 % 5 15,2 % 7 21,2 % 7 21,2 % 33 1,97 2,50 HiH (orgteori og orgpsyk) 3 8,3 % 5 13,9 % 6 16,7 % 11 30,6 % 5 13,9 % 6 16,7 % 36 2,22 2,67 HH (foretaksstrategi) 4 7,8 % 29 56,9 % 13 25,5 % 4 7,8 % 0 0,0 % 1 2,0 % 51 3,59 3,66 HiL (Orgfag) 5 10,9 % 11 23,9 % 12 26,1 % 12 26,1 % 5 10,9 % 1 2,2 % 46 2,91 2,98 HiM (organisasjon) 9 5,5 % 32 19,5 % 38 23,2 % 50 30,5 % 29 17,7 % 6 3,7 % 164 2,54 2,63 HiNT (org og ledelse) 0 0,0 % 12 13,2 % 16 17,6 % 35 38,5 % 20 22,0 % 8 8,8 % 91 2,04 2,24 HiO (organisasjon) 11 9,0 % 52 42,6 % 39 32,0 % 15 12,3 % 3 2,5 % 2 1,6 % 122 3,39 3,44 HSF (org/markedsføring) 3 2,9 % 29 28,2 % 28 27,2 % 25 24,3 % 12 11,7 % 6 5,8 % 103 2,69 2,86 HSH (foretaksstrategi) 6 8,2 % 29 39,7 % 20 27,4 % 10 13,7 % 5 6,8 % 3 4,1 % 73 3,16 3,30 HiST (org og ledelse) 17 7,1 % 54 22,6 % 82 34,3 % 42 17,6 % 19 7,9 % 25 10,5 % 239 2,72 3,04 HiT (orgfag 1) 19 14,0 % 34 25,0 % 47 34,6 % 28 20,6 % 8 5,9 % 0 0,0 % 136 3,21 3,21 HiTø (organisasjon) 10 10,2 % 18 18,4 % 28 28,6 % 22 22,4 % 9 9,2 % 11 11,2 % 98 2,64 2,98 HVe (Markedsf/mfledelse) 4 5,3 % 12 15,8 % 19 25,0 % 15 19,7 % 20 26,3 % 6 7,9 % 76 2,30 2,50 HiØ (orgteori) 31 20,9 % 50 33,8 % 42 28,4 % 13 8,8 % 10 6,8 % 2 1,4 % 148 3,49 3,54 HiÅl (org og ledelse) 15 11,5 % 52 40,0 % 37 28,5 % 13 10,0 % 0 0,0 % 13 10,0 % 130 3,23 3,59 NHH (orgfag. siviløk) 12 4,6 % 72 27,6 % 94 36,0 % 59 22,6 % 17 6,5 % 7 2,7 % 261 2,93 3,01 UMB orgteori 1 2,1 % 11 22,9 % 19 39,6 % 13 27,1 % 4 8,3 % 0 0,0 % 48 2,83 2,83 UiS (orgfag) 3 2,7 % 25 22,7 % 35 31,8 % 19 17,3 % 11 10,0 % 17 15,5 % 110 2,45 2,89 UiTø (markedsføring + orgteori) 8 10,8 % 29 39,2 % 18 24,3 % 15 20,3 % 0 0,0 % 4 5,4 % 74 3,24 3,43 Sum 201 7,6 % ,8 % ,1 % ,9 % 212 8,0 % A B C D E F Totalt Aritmetisk gjennomsnitt 7,6 % 27,6 % 30,6 % 19,1 % 8,8 % 6,3 % 100,0 % 2,87 3,05 Veid gjennomsnitt alle 7,6% 27,8% 32,1% 18,9% 8,0% 5,5% 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 8,1 % 29,4 % 34,0 % 20,0 % 8,5 % 100,0 % 14

15 G: Karakterstatistikk i revisjon (Bachelorgradsstudiet i revisjon) Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Navn HiA 3 3,6 % 25 30,1 % 31 37,3 % 15 18,1 % 7 8,4 % 2 2,4 % 83 HHB 2 5,7 % 7 20,0 % 13 37,1 % 9 25,7 % 3 8,6 % 1 2,9 % 35 HiH 0 0,0 % 3 13,6 % 12 54,5 % 6 27,3 % 1 4,5 % 0 0,0 % 22 HH 0 0,0 % 1 4,5 % 9 40,9 % 7 31,8 % 2 9,1 % 3 13,6 % 22 HiM 0 0,0 % 5 15,2 % 14 42,4 % 11 33,3 % 2 6,1 % 1 3,0 % 33 HiO 0 0,0 % 9 23,7 % 17 44,7 % 11 28,9 % 1 2,6 % 0 0,0 % 38 HiST 1 1,5 % 8 12,3 % 29 44,6 % 17 26,2 % 7 10,8 % 3 4,6 % 65 HiT 1 2,5 % 6 15,0 % 11 27,5 % 13 32,5 % 6 15,0 % 3 7,5 % 40 HiØ 3 12,5 % 7 29,2 % 8 33,3 % 4 16,7 % 1 4,2 % 1 4,2 % 24 UiS 3 10,0 % 4 13,3 % 9 30,0 % 10 33,3 % 4 13,3 % 0 0,0 % 30 Sum Aritmetrisk gj sn 3,6 % 17,7 % 39,3 % 27,4 % 8,3 % 3,8 % 100,0 % Veid gjennomsnitt 3,3 % 19,1 % 39,0 % 26,3 % 8,7 % 3,6 % 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 3,4 % 19,8 % 40,5 % 27,2 % 9,0 % 100,0 % 15

16 H: Karakterstatistikk i årsregnskap (Bachelorgradsstudiet i revisjon) Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Navn HiA 4 6,7 % 6 10,0 % 23 38,3 % 5 8,3 % 6 10,0 % 16 26,7 % 60 HHB 1 2,0 % 5 9,8 % 18 35,3 % 14 27,5 % 11 21,6 % 2 3,9 % 51 HiH 0 0,0 % 5 21,7 % 3 13,0 % 8 34,8 % 7 30,4 % 0 0,0 % 23 HH 0 0,0 % 4 12,5 % 8 25,0 % 6 18,8 % 10 31,3 % 4 12,5 % 32 HiM 4 12,5 % 4 12,5 % 17 53,1 % 4 12,5 % 2 6,3 % 1 3,1 % 32 HiO 2 3,3 % 7 11,5 % 19 31,1 % 26 42,6 % 2 3,3 % 5 8,2 % 61 HiST 2 3,3 % 8 13,1 % 23 37,7 % 16 26,2 % 11 18,0 % 1 1,6 % 61 HiT 1 2,5 % 4 10,0 % 10 25,0 % 12 30,0 % 6 15,0 % 7 17,5 % 40 HiØ 1 3,6 % 5 17,9 % 6 21,4 % 8 28,6 % 6 21,4 % 2 7,1 % 28 UiS 1 2,9 % 5 14,3 % 10 28,6 % 6 17,1 % 11 31,4 % 2 5,7 % 35 Sum 16 3,8 % 53 12,5 % ,4 % ,8 % 72 17,0 % 40 9,5 % 423 Aritmetrisk gj sn 3,7 % 13,3 % 30,9 % 24,6 % 18,9 % 8,6 % 100,0 % Veid gjennomsnitt 3,8 % 12,5 % 32,4 % 24,8 % 17,0 % 9,5 % 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 4,2 % 13,8 % 35,8 % 27,4 % 18,8 % 100,0 % 16

17 I: Karakterstatistikk i rettslære (Bachelorgradsstudiet i revisjon) Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Navn HiA 4 3,4 % 30 25,4 % 44 37,3 % 24 20,3 % 10 8,5 % 6 5,1 % 118 HHB 1 2,9 % 7 20,6 % 18 52,9 % 7 20,6 % 0 0,0 % 1 2,9 % 34 HiH 3 15,0 % 7 35,0 % 6 30,0 % 2 10,0 % 1 5,0 % 1 5,0 % 20 HH 9 26,5 % 10 29,4 % 6 17,6 % 2 5,9 % 5 14,7 % 2 5,9 % 34 HiM 7 25,0 % 9 32,1 % 7 25,0 % 4 14,3 % 1 3,6 % 0 0,0 % 28 HiO 3 6,5 % 14 30,4 % 18 39,1 % 4 8,7 % 4 8,7 % 3 6,5 % 46 HiST 19 36,5 % 16 30,8 % 9 17,3 % 7 13,5 % 0 0,0 % 1 1,9 % 52 HiT 4 8,0 % 7 14,0 % 14 28,0 % 12 24,0 % 9 18,0 % 4 8,0 % 50 HiØ 2 6,7 % 6 20,0 % 14 46,7 % 3 10,0 % 3 10,0 % 2 6,7 % 30 UiS 11 8,7 % 27 21,4 % 56 44,4 % 20 15,9 % 12 9,5 % 0 0,0 % 126 Sum 63 11,7 % ,7 % ,7 % 85 15,8 % 45 8,4 % 20 3,7 % 538 Aritmetrisk gj sn 13,9 % 25,9 % 33,8 % 14,3 % 7,8 % 4,2 % 100,0 % Veid gjennomsnitt 11,7 % 24,7 % 35,7 % 15,8 % 8,4 % 3,7 % 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 12,2 % 25,7 % 37,1 % 16,4 % 8,7 % 100,0 % 17

18 J: Karakterstatistikk i skatterett (Bachelorgradsstudiet i revisjon) Karakterer A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Totalt Navn HiA 3 4,8 % 10 15,9 % 14 22,2 % 11 17,5 % 10 15,9 % 15 23,8 % 63 HHB 0 0,0 % 0 0,0 % 5 33,3 % 3 20,0 % 6 40,0 % 1 6,7 % 15 HiH 2 10,0 % 1 5,0 % 9 45,0 % 4 20,0 % 2 10,0 % 2 10,0 % 20 HH 0 0,0 % 4 12,9 % 9 29,0 % 4 12,9 % 5 16,1 % 9 29,0 % 31 HiM 0 0,0 % 5 10,0 % 2 4,0 % 13 26,0 % 17 34,0 % 13 26,0 % 50 HiO 1 2,6 % 7 17,9 % 13 33,3 % 8 20,5 % 6 15,4 % 4 10,3 % 39 HiST 4 6,0 % 12 17,9 % 18 26,9 % 23 34,3 % 8 11,9 % 2 3,0 % 67 HiT 2 3,7 % 9 16,7 % 16 29,6 % 7 13,0 % 12 22,2 % 8 14,8 % 54 HiØ 0 0,0 % 7 14,9 % 12 25,5 % 18 38,3 % 5 10,6 % 5 10,6 % 47 UiS 3 6,0 % 11 22,0 % 13 26,0 % 6 12,0 % 8 16,0 % 9 18,0 % 50 Sum 15 3,4 % 66 15,1 % ,5 % 97 22,2 % 79 18,1 % 68 15,6 % 436 Aritmetrisk gj sn 3,3 % 13,3 % 27,5 % 21,4 % 19,2 % 15,2 % 100,0 % Veid gjennomsnitt 3,4 % 15,1 % 25,5 % 22,2 % 18,1 % 15,6 % 100,0 % Veid gjennomsnitt bestått 4,1 % 17,9 % 30,2 % 26,4 % 21,5 % 100,0 % 18

19 3. Vurdering av innsamlet materiale 3.1 Metodefagene matematikk og statistikk Statistikken er basert på ca 2700 besvarelser i matematikk og ca 2600 besvarelser i statistikk. De ulike institusjoner har ulik størrelse på sine kull. De to største institusjonene med avlagte matematikkeksamener er NHH, og HiST, begge med mer enn 200 kandidater. For statistikk har også UMB over 200 eksamener. De to institusjonene med færrest avlagte eksamener i matematikk er HiBu og UiTø, som begge har under 40 i matematikk. Gjennomsnitt for hver karakter er beregnet som veid gjennomsnitt (dvs karakteren veies med antall kandidater for hver høgskole). Veid gjennomsnitt antas å gi et mer korrekt bilde av hele studentmassen enn uveid gjennomsnitt. Matematikk I veiledende plan for Bachelorstudium i økonomi og administrasjon står følgende om matematikk: Emnet skal gi kunnskaper i matematikk som anvendes i problemstillinger innen bedrifts- og samfunnsøkonomi. Studentenes evne til logisk og analytisk tenkning skal oppøves. Faglige elementer som bør dekkes: Elementær algebra Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, elastisitetsberegninger Anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting Eksponential og logaritmefunksjonen: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning, derivasjon og drøfting av eksponential- og logaritmefunksjoner Finansmatematikk: Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums- og minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser (anvende Lagranges metode) Enkel integralregning: Den antideriverte, areal under kurver og det bestemte integral, tilpasses anvendelsen i andre bedrifts- og samfunnsøkonomiske emner 19

20 Karakterfordelingen er vist i følgende figur. Matematikk (øk.adm studium) Nasjonal frekvensfordeling av karakterer 25,0% 20,0% 15,0% 15,9% 20,6% 18,9% 15,1% 20,4% 10,0% 9,1% 5,0% 0,0% A B C D E F Veid gjennomsnitt alle 20 % av studentene stryker, og i tillegg får 15 % av studentene E. Det er derfor 35% av studentmassen som har utilfredsstillende eller svært lav kunnskap etter at de har gjennomgått kurs i matematikk. Gjennomsnittkarakteren er 2,05 (som er nær karakteren D) når alle besvarelser tas hensyn til, og stiger til 2,7 når bare ståkarakterer tas hensyn til. I den følgende tabell er institusjonene sortert etter gjennomsnittskarakterer (A=5, B=4 osv) hvor også stryk er tatt med. Andel besvarelser i gruppene A+B og gruppen E+F er også vist. Karakterer Totalt studenter Veid alle Andel A og B Andel E og F NHH HiA (mat med anv. i øk) HiTø HiO HiBu, Avd. Hønefoss HVe

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Emnegrupper i økonomiske fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng som går på deltid over et år. Innledning I næringslivet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 10 Studieplan 2016/2017 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet tilbys

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning og er normert til ett års heltidsstudium.

Detaljer

Rapport Karakterpanel teknologiske fag

Rapport Karakterpanel teknologiske fag Rapport Karakterpanel teknologiske fag Periode: Våren 2005 og høsten 2005 Bakgrunn I rapporten fra karakterpanelet for teknologiske fag for perioden høst 2003, vår 2004, og høst 2004 er det gitt en oversikt

Detaljer

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09 NRØA møte 2-09 Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008 NRØA møte 2-09 Stavanger, 19. 10. 2009 NRØA arbeidsutvalg Theo Schewe NRØA har tidligere offentliggjort rapporter om

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i økonomi og administrasjon Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 17.10.06 1 Evaluering 2005: Oppgavetyper og resultater

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 12 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet tilbys

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret.no Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til ett års studium

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon Rapporten er utarbeidet av arbeidsutvalget for NRØA på basis av offisiell

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene

Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene Vedlegg 1 Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene NRØA har vedtatt at følgende emnebeskrivelser bør være veiledende for institusjonenes utforming av innholdet av de obligatoriske emnene

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Bachelor i økonomi og administrasjon Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng

Detaljer

Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt:

Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt: Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt: Karakterbruk i UH-sektoren http://www.uhr.no/documents/karakterrapport_sluttrapport_31 0506.pdf Karakterrapport

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 1 / 13 Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene 1 Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene Bjørn Torger Stokke Leder, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Dekan for sivilingeniørutdanningen, NTNU Kort

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Fakta. H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon

Fakta. H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon Det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som skal gi kandidatene

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 12 Studieplan 2012/2013 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret.no Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til ett års studium

Detaljer

Velkommen nye studenter på bachelor og årsstudium i samfunnsøkonomi

Velkommen nye studenter på bachelor og årsstudium i samfunnsøkonomi Velkommen nye studenter på bachelor og årsstudium i samfunnsøkonomi 1 Hvorfor samfunnsøkonomi? Å delta i samfunnsdebatten krever innsikt og forståelse for økonomiske sammenhenger Bachelor i samfunnsøkonomi

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06 Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Per Manne 29.10.2007 Forutsetninger Absolutt skala med utgangspunkt i generelle kvalitative beskrivelser vedtatt

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Matematikk 2. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2009/2010. Matematikk 2. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2009/2010 Matematikk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet gir 30 studiepoeng og går over et semester. Innledning Matematikk 2 skal forberede

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere som har godkjent lærerutdanning med innslag

Detaljer

Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene

Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene Arbeidsutvalget for NRØA har ferdigstilt rapporten januar 2009 1 Innledning.s. 3 1.

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Velkommen nye studenter på 5-årig master i samfunnsøkonomi

Velkommen nye studenter på 5-årig master i samfunnsøkonomi Velkommen nye studenter på 5-årig master i samfunnsøkonomi 1 Program 11.15-12.00: Litt om samfunnsøkonomi Studieprogrammet 12.15-14.00 (D1): Foredrag Knut Anton Mork: IT-revolusjonen trenger økonomer,

Detaljer

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET Karakterkonferansen 23.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER Juni 2004 - november 2005 Vedtatt av NOKUT 12. august 2004 Innhold 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...3 2. MÅL...4 3. METODE...4 3.1.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017 NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017 September 2017 1 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt godkjent

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Emnet LATAM2506 gir en innføring i økonomisk utvikling i Latin-Amerika med fokus på 1900-tallet. Emnet

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Felles seminar og råds- og fakultetsøte UHR, NRT og NFmR Tromsø 12-13 november 2015 Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt UiO Panelets medlemmer: Carl Henrik

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 36 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 18.02.2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av

Detaljer

Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Bakgrunn og prosess Karakterstatistikk teknologi 2005 Anbefalinger Bakgrunn og prosess Brev av 280306 UHR Nasjonale fakultetsmøter nasjonale

Detaljer

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Tilsynssensors Årsrapport Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Av Førsteamanuensis Eldar Bråten Institutt for sosialantropologi Universitetet i Bergen 20. april 2010

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1 HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1 Kode: MX130UNG Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fastsatt av dekan 28. mai 2009 Fagplanens inndeling: 1. Innledning 2. Innhold

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 9 Studieplan 2015/2016 Matematikk 2 for ungdomstrinnet Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et videreutdanningstilbud i matematikk på Bachelornivå og tilbys gjennom Kompetanse

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015

MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 Emnenavn Grunnleggende matematikk Precalculus MA6001 Undervisningssemester Høst 2014 Professor Petter Bergh petter.bergh@math.ntnu.no

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Theo Schewe NRØA møte 3-06 Bø i Telemark 16. 17. 10. 2006 Studiemodell for Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i økonomi og administrasjon med IKT Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. 2012/2013 180 STUDIEPOENG I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012

Detaljer