HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg"

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: Telefaks: E-post: PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Tilgjengelig etter avtale med samarbeidspartner Rapporttittel: Autodesk Revit En utredning av 3D-modellering/BIM med Revit Structure. Forfattere: Anders Qviller, Jostein Berger Olsen, Michael Steen Avdeling / linje: Avdeling for ingeniørfag, bygg Dato: Antall sider: 41 Antall vedlegg: 26 Veileder: Aage Kollen Høgskolelektor Prosjektnummer: H08B02 Utført i samarbeid med: Multiconsult A/S, Fredrikstad Kontaktperson hos samarbeidspartner: Armand Åsheim sivilingeniør bygg MRIF leder avd. byggeteknikk Ekstrakt: Utprøving av Autodesk Revit Structure med vekt på modellering av tradisjonelle elementer og graveplan med tilhørende tegninger, import/eksport av IFC-filer til og fra Tekla Structures og armeringsløsninger. Import/ eksport og armeringsløsninger viste seg å ikke fungere tilfredsstillende. Modelleringen ble gjort på grunnlag av beregninger med utgangspunkt i nybygg ved Korsgård skole i Askim kommune. 3 emneord: Revit IFC BIM

2 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Østfold College - Engineering education Address: 1757 Halden Visit: Tuneveien 20, 1705 Sarpsborg Telefon: Telefaks: t: PROJECT REPORT Category of Project: Main project Free accessible: X Number of stp (1stp=1ECTS) 15 stp Free access after: Engineering field: Main project Accessible after agreement with the contractor Project title: Autodesk Revit A study of 3D-modelling/BIM with Autodesk Revit Structure. Date: Number of pages: 41 Number of attachments: 26 Authors: Anders Qviller, Jostein Berger Olsen, Michael Steen Department / line: Faculty of Engineering, Civil Engineering Councellor: Aage Kollen Project code: H08B02 Produced in cooperation with: Multiconsult A/S, Fredrikstad Contact person at the contractor: Armand Åsheim chief executive division construction technique Extract: A study of Autodesk Revit Structure with focus on modeling of common structural objects and excavation plan with corresponding drawings, importing/exporting IFC-files to and from Tekla Structures and rebar solutions in Revit. The reinforcement and export of IFC were not satisfying as we would like. The modeling was done based on calculations on typical construction elements from the new building at Korsgård skole in Askim. 3 indexing terms: Revit IFC BIM

3 I. Forord Alle avgangsstudenter ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag, skal utføre et avsluttende hovedprosjekt. Og i den anledning har gruppe H08B02 valgt å ta for seg en problemstilling formulert av Multiconsult, avd. Fredrikstad. Problemstillingen går ut på å teste ut Autodesk Revit Structures med tanke på brukervennlighet og muligheter i forhold til eksisterende program og de ønsker og behov Multiconsult har. Dette blir gjort ved å knytte modelleringen opp mot prosjekteringen av Korsgård skole i Askim. Gruppen ønsker å rette en spesiell takk til veileder Åge E. Kollen, Armand Åsheim (Multiconsult), Ketil Klausen (Multiconsult) og Paal Vonka fra CAD-Q (leverandør av Autodesk programvare). Gruppe H08B02 består av følgende personer, Anders Qviller, Jostein Berger Olsen og Michael Steen. Fredrikstad, den Jostein Berger Olsen Prosjektmedarbeider Anders Qviller Prosjektmedarbeider Michael Steen Prosjektleder 1

4 II. Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING KORSGÅRD SKOLE BESKRIVELSE AV SKOLEN STATISK SYSTEM NYBYGG KONTROLLKLASSER MATERIALDATA LASTER Egenlaster NS , Nyttelaster NS , Snølaster NS3491 4, Vindlaster STATISKE BEREGNINGER Søylefundament Gulv på grunn Søyle Bjelke Vindavstivning GRAVEPLAN AUTODESK REVIT STRUCTURE OM REVIT STRUCTURE BIM FORUTSETNINGER BRUKERGRENSESNITT MODELLERING Generelle funksjoner Bygningselementer Armering Autodesk Revit Graveplan TEGNINGER IMPORT OG EKSPORT APPLIKASJONER VURDERING VIDERE STUDIER LITTERATUR BØKER, DATABASER OG PUBLIKASJONER STANDARDER KILDEHENVISNING TEKSTKILDER BILDEREFERANSER ORDFORKLARING VEDLEGG

5 III. Sammendrag Denne rapporten tar for seg Autodesk Revit og alle de mulighetene som dette programmet har å tilby. Oppdragsgivers ønske var å undersøke om Autodesk Revit Structure kan være en mulig arvtager til programvaren som de i dag bruker for å modellere/tegne bygg. Dette innebar å undersøke hvordan Revit Structure, i dette tilfellet 2008 versjonen, løste modellering av generelle bygningselementer, tegningsproduksjon, graveplaner, import og eksport mellom Revit og andre programmer og en rekke andre funksjoner. Mye av denne modelleringen i Revit skulle knyttes opp mot et eksisterende prosjekt, nærmere bestemt Korsgård skole i Askim. Dette prosjektet var allerede prosjektert av Multiconsult og er i skrivende stund er under oppføring. Den første delen av rapporten omtaler dimensjoneringen av noen typiske elementer som søyle, bjelke, vindavstivning og fundament for nybygget ved skolen. Neste del av prosjektet innebærer en nærmere utprøving av Revit Structure og funksjonen dette har å tilby. Denne delen omtaler modellering av de beregnede elementene, armering og graveplan i tilegg til tegningsproduksjon av dette. Armeringen er utført i 2009 versjonen av programmet. I tilegg er det blitt prøvd å eksportere og importere filder til programmet. Nybygget ved Korsgård skole er modellert i sin helhet og er brukt som et underlag for å kunne ha et godt grunnlag for en bedømning av produktet. Ved første øyekast er Autodesk Revit Structure et fullverdig BIM-program med de funksjonen et slikt program har å tilby. Automatisk oppdatering i alle plan, snitt, detaljer og tegninger ved endringer gjort i hvilken som helst av de nevnte delene, det å kunne lenke til andre programmer for en sømløs overføring, muligheter til å få ut informasjon om et hvilket som helst objekt direkte fra modellen og en rekke andre funksjoner. I tilegg følte gruppen at programmet var intuitivt og relativ enkelt å bruke forutsatt at man har litt erfaring fra tegneprogrammer. Revit er også et program som kan hjelpe byggebransjen langt på veit til å bli mer effektive og slippe de tidkrevende oppgavene med å revidere alle deler av et prosjekt. Revit har som alle andre programmer sine bakdeler og ved å gå litt dypere inn i programmets verden kan man se at det fortsatt er en stykke å gå før Revit Structure er komplett. Dette gjelder spesielt på armeringssiden og i forbindelse med modellering av fjell og grunn. Dette ble også langt på vei bekreftet av Cad-Q, som sa at per i dag vil et typisk prosjekt bruke Revit Structure i 2/3 av prosjekteringsfasen, mens resten vil bli prosjektert i andre programmer. Imidlertid mener vi at det allerede i dag er mulighet for å øke effektiviteten i en byggkonsulentbedrift ved å gå over til å bruke Revit Structure. Sett i forhold til de eldre programmene hvor man må modellere eller tegne mye manuelt, for ikke å nevne revideringsoppgavene i disse programmene, er Revit Structure absolutt et program som er verdt å se nærmere på. 3

6 1. Innledning I løpet av prosjektperioden skulle vi utarbeide en rapport som bestod av to deler, en om Korsgård skole og en om Revit Structure. Delen om Korsgård skole skulle inneholde beregninger og tegninger av typiske elementer, som et fundament, gulv på grunn, en søyle og en bjelke. Resultatene angis med tekst og med en enkel illustrasjon. Den siste og mest omfattende delen omhandler Revit Structure og skulle inneholde en rapport hvor brukervennlighet og funksjonalitet drøftes basert på en 3D-modell av bærestrukturen i nybygget ved Korsegård Skole og en 3D-modell av graveplan. I tilegg skulle det utarbeides en serie tegninger spesifisert i prosjektdirektivet. Den ønskede effekten av dette prosjektet vil være å gi en objektiv framstilling av Autodesk Revit som kan gi Multiconsult en pekepinn på hvilket program de bør se nærmere på i valget av fremtidige 3D-modelleringsprogram. Og som i ytterste konsekvens kan gi lettere tilgjengelighet og utveksling av modeller for alle parter i ett byggeprosjekt i framtiden. Hensikten med et slikt hovedprosjekt er å få erfaring med virkelig ingeniørarbeid. Det vil si å ta tak i reelle oppgaver, en større prosjektprosess, tids- og økonomirammer. Et ønsket mål i denne perioden er å øke evnen til å jobbe i gruppe og med programmer i tilknytning til reelle prosjekter. Alt utført under veiledning fra skolen og referansepersoner i Multiconsult. 4

7 2. Korsgård Skole 2.1 Beskrivelse av skolen Korsgård skole er en barneskole plassert litt utenfor sentrum i Askim. Skolen består i dag av to fløyer hvorav den eldste er fra 1950-tallet. Denne fløyen består av kjeller, to etasjer pluss et loft. På 70-tallet ble denne bygningen utvidet med en én-etasjes tradisjonell klasseromsfløy (bygning A). Litt sør for denne bygningen er det plassert en frittstående aktivitetsfløy som i dag rommer gymnastikksal med garderober, SFO og ulike spesialrom (bygning B). Skolen sliter i dag med kapasitetsproblemer og siden det var uaktuelt å bruke kjellerarealer som undervisning og oppholdsrom, ble det besluttet å utvide både bygg A og bygg B. I tillegg til denne utvidelsen gikk man inn for å bygge et nybygg (bygg C) øst for dagens aktivitetsfløy. Det er dette bygget som i all hovedsak vil bli omtalt videre i rapporten. Korsgård skole vil etter ombygningen/utvidelsen være dimensjonert for 350 elever. Den vil også være tilrettelagt for nye pedagogiske prinsipper, med en stor grad av åpenhet og fleksibilitet. [1] Bygg A er foreslått utvidet i det nordvestre hjørnet. Etter utvidelsen er dette bygget tenkt brukt av klasse i tillegg til skolens administrasjon. Bygg B utvides mot sør. I denne nye delen er det tenkt å plassere musikkrom, rom for natur- og miljøfag og kunst- og håndverk. Bygg C, videre omtalt som nybygg, er utformet som en 1.etasjes, frittstående fløy med et brutto areal på 812 m 2, kun knyttet sammen med de øvrige byggene med en overdekket gangforbindelse. Klassetrinnene fra 5. til 7. vil få sine base- og fellesarealer midt i dette bygget. Ved hjelp av foldevegger vil undervisningsarealene være fleksible. Det er også planlagt et eget datarom og arbeidsplasser for lærerne i den nye bygningen. Tegningen under viser plasseringen av gammelt og nytt. Fig. 2.1 Plan på utbygging av Korsgård Skole 5

8 2.2 Statisk system nybygg I nybygget, tidligere kalt Bygg C, utføres det primære bæresystemet i konstruksjonsstål, søyler i RHS-profiler og bjelker i IPE- og HEA-profiler. Gulvet utføres som flytende gulv på grunn. Fundamenteringen utføres med søylefundamenter og stripefundamenter/såleblokker. Nybygget skal avstives mot de horisontale lastene (vind og skjevstillingslaster) ved hjelp av diagonale RHS-profiler og takskiven. Takskiven antas å være stiv og kan derfor sammen med gavl- og randdrager overføre den horisontale lasten ned i de vertikale RHS-profilene. Bygget er utført med ni stykk skråavstivninger med forskjellig stivhet. Dette gjør at systemet blir statisk ubestemt. I akse C3 vil avstivningen kun gå opp til bjelken som det nedre lett-taket ligger opplagret på. Søylene vil derfor ikke være avstivet med skrå RHS-profiler over dette punktet og vil virke som utkragede elementer. Ettersom denne høyden er liten, og det ikke er store vindkrefter på bygget, har vi ikke tatt hensyn til dette i beregningene av søylene. 2.3 Kontrollklasser NS 3490, pkt Pålitelighetsklasser Tillegg K gir pålitelighetsklasse 2 som er klassifisert som middels konsekvens ved sammenbrudd. Dette gir i følge tab. 3 krav til normal kontroll bestående av grunnleggende- og kollega-kontroll ved prosjektering. Normal kontroll er nærmere forklart i pkt Prosjekteringskontroll (3). Normal kontroll gjelder i følge tab. 5 også i utførelsesfasen. Normal utførelseskontroll gir i følge tab. 6 krav til basis- og intern systematisk kontroll. Dette er nærmere forklart i pkt Utførelseskontroll (1). Ellers er omfanget av kontrollene forklart nærmere i de respektive standardene for utførelse. 2.4 Materialdata Betong: B35 f ck f cck f cn f cd f tk f tn f td [N/mm 2 ] ,3 19,5 2,9 2 1,43 Stål: S355 f y f u E [N/mm 2 ] Limtre: GL36C f mk f t0k f t90k f c0k f c90k f vk E 0k E 0 [N/mm 2 ] 36 22,5 0,5 29 6,3 3,

9 2.5 Laster Egenlaster Type Benevning Karakteristisk last [kn/m 2 ] [kn/m] EL lettak g lt 0,50 EL bjelke g bj 0,37 EL søyle g s 0,21 EL gulv på grunn g gpg 2, NS , Nyttelaster Type Benevning Karakteristisk last [kn/m 2 ] NL skole (jevnt) p skole 3,00 [kn] NL skole (punkt) p skole 4, NS , Snølaster Data Sted: Askim Kommune Takvinkel: Akse C1 til C3, α 1-3 = 15 o Akse C3 til C4, α 3-4 = 18 o Resultat Snølast på tak, s = 2,4 kn/m 2. Snølast på tak med takoppbygg, s to =3,2 kn/m 2. Se vedlegg B.1.1 for utfyllende beregninger. Kontroll er utført i OS-PROG, se vedlegg B.1.2 og B.1.3. Ove Sletten sitt program tar ikke hensyn til snøfokking. Ut ifra de beregnede verdiene blir lasten forårsaket av snøfonna den dimensjonerende lasten som virker på taket NS3491-4, Vindlaster Data Sted: Askim Kommune Terrengkategori: 3 Type tak: Antar tilnærmet likt pulttak. Topografi: Flatt terreng uten noen nærliggende bygg som påvirker vinden. 7

10 Resultat Type Vindlast fra akse Karakteristisk vindlast (trykk) [kn/m 2 ] Vegg C1 0,49 Vegg CA 0,48 Tak C1-C3 0,52 Tak C3-C4 0,52 Se vedlegg B.2.1 for beregninger utført i Excel. Kontroll utført i OS-Prog, se B.2.2, B.2.3 og B.2.4. Takene ble prøvd ut som enkeltstående pulttak og samvirkende som et saltak. Verdiene ble tilnærmet like. Under vises de forskjellige sonene med angitt vindretning. Fig Vind mot langside Fig Vind mot kortside 8

11 2.6 Statiske beregninger Søylefundament Data Betongkvalitet: B35 Ekspkl.: XC2 (NS 3473, tab.9) Min. overd.: 45 mm (NS 3473, tab.15.b) Best.kl.: M60 (NS 3473, tab.11) Forutsetninger Siden dekket er fysisk atskilt fra konstruksjonen antas fundamentene kun å ta opp vertikale krefter fra søylene, men det er under beregning G-prog Fig Statisk system søylefundament Geoteknikk tatt hensyn til moment fra minste eksentrisitet. Forankring av lengdearmeringen i søylen og forankringsplaten til søylen vil ikke bli noe videre omtalt her. Lastberegning Brudd, B2 Brudd, C Belastning Karakteristisk last γ Dim. γ Dim. [m 2 /m] [kn] [kn] [kn] Snølast (α = 15) 2,40 40,88 98,11 1,50 147,17 1,30 127,55 Snølast (α = 18) 3,20 19,60 62,72 1,50 94,08 1,30 81,54 Vindlast 0,52 60,48 31,31 1,05 32,87 1,00 31,31 EL lett tak 0,50 60,48 30,24 1,20 36,29 1,00 30,24 EL bjelke 0,37 5,5 2,04 1,20 2,44 1,00 2,04 EL søyle 0,21 6,5 1,37 1,20 1,64 1,00 1,37 N g = 33,64 N g = 40,37 N g = 33,64 N s = 160,83 N s = 241,25 N s = 209,08 N v = 31,31 N v = 32,87 N v = 31,31 N γ = 225,8 N γ = 314,49 N γ = 274,03 Dimensjonering i bruddgrensetilstand Statisk nødvendig armering er beregnet i G-prog geoteknikk, se vedlegg B.3.2. bøylearmering i søylen og henvisninger til standard er å finne i vedlegg B.3.1. Resultat Armering Dim. Antall Senteravstand Overdekning [Ø] [stk] [mm] [mm] Strekkarm. lengderetn. UK Strekkarm. bredderetn. UK Hovedarmering i søyle Skjærarmering i søyle

12 Fig Søylefundament Gulv på grunn Data Betongkvalitet: B35 Eksponeringsklasse: XC3 (UK) (NS 3473, tab.9) Minimum overdekning: 35 mm (NS 3473, tab.15.b) Bestandighetsklasse: M60 (NS 3473, tab.11) Forutsetninger Det er ikke vanlig med noen dimensjonering av enkle gulv på grunn. I de fleste tilfeller blir slike gulv designet og utført basert på erfaringer. Vi brukte i dette tilfellet anbefalninger utarbeidet av norsk Betongforeninger og ønsker fra arkitekt om at dekke skal ha en tykkelse på mellom 100 og 120mm. Last Nyttelast skole, p skole = 3,0 [kn/m 2 ] Resultat - valg av dekke og fuger Dekke skal være 100mm tykt, med en minimumsarmering av typen K257(nett). Armeringsnettet bør understøttes av stive kamstål og overkant armering bør ligge innenfor øvre 1/3-del av tverrsnittet. Fuger bør opprettes mot vegg, søyler og oppstikkende fundament, samt at det bør opprettes noen kontraksjonsfuger. Fugene bør opprettes så kvadratisk så mulig og lengden bør ikke overstige to ganger bredden. Lengden bør heller ikke overstige 15m [3]. Av denne grunn passer det godt å legge fugene rundt hver base og formidling/ fellesarealet. For beregning av minimumsarmering, se vedlegg B.4.1. Snitt hentet fra Revit er visst på neste side. 10

13 2.6.3 Søyle Data Knekklengde: 6200 mm Materialkvalitet: S355 Taklengde: L 1-3 = mm L 3-4 = 6614 mm Takvinkel: α 1-3 = 15 o α 3-4 = 18 o Fig Gulv på grunn Forutsetninger Vi forutsetter at vindlasten som virker horisontalt inn på den øverste meteren av søylene er så liten at vi kan se bort i fra den. Vindlasten som virker på taket er den eneste som søylen dimensjoneres for. Lastberegning Fig Statisk system søyle Brudd, B2 Belastning Karakteristisk last γ Dim. [m 2 ] [m] [kn/m] [kn/m] Snølast (α = 15) 2,40 40,88 98,11 1,50 147,17 Snølast (α = 18) 3,20 19,60 62,72 1,50 94,08 Vindlast 0,52 60,48 31,45 1,05 33,02 EL Lett tak, langt 0,52 40,88 21,16 1,20 25,39 EL Lett tak, kort 0,53 19,60 10,30 1,20 12,37 EL Bjelke 0,37 5,50 2,04 1,20 2,44 q f = 314,47 Dimensjonering i bruddgrensetilstand Se vedlegg B.5.1 for beregninger utført i Excel. Kontroll utført i G-prog, se vedlegg B.5.2. Resultat Velger å bruke VF RHS 140x140x5,0. Disse søylene tar opp last fra taket og er plassert i akse C3. Tegningen under angir tverrsnittet med tilhørende mål. 11

14 2.6.4 Bjelke Data Lengde: 5600 mm Materialkvalitet: S355 Taklengde: L 3-4 = 6614mm Takvinkel: α 3-4 = 18 o Forutsetninger Vi antar at bjelkene som spenner i mellom søylene er tilnærmet fritt opplagt. Etter råd fra Ketil Klausen har vi valgt å sette nedbøyningskravet til L/200mm. Lastberegning Fig VF RHS 140x140x5,0 Fig Statisk system bjelke Brudd, B2 Bruksgrense Belastning Karakteristisk last γ Dim. γ Dim. [m bredde ] [kn/m] [kn/m] [kn/m] Snølast 2,40 3,4 8,16 1,5 12,24 1 8,16 Vindlast 0,52 3,4 1,77 1,1 1,86 1 1,77 EL lettak 0,52 3,4 1,76 1,2 2,11 1 1,76 EL bjelke 0,50 0,50 1,2 0,60 1 0,50 q f = 16,81 q f = 12,19 Dimensjonering i bruddgrensetilstand Se vedlegg B.6.1 for beregninger utført i Excel. Kontroll utført i G-prog, se vedlegg B.6.2. Dimensjonering i bruksgrensetilstand Vi valgte et nedbøyningskrav på L/200 som tilsvarer 28 mm. Den forventede maksimale nedbøyningen blir på 12,7 mm. Dette oppfyller da det satte kravet. For en utfyllende beregning, se vedlegg B

15 Resultat Velger å bruke IPE 270. Tegningen under angir tverrsnittet med tilhørende mål Vindavstivning Data Knekklengde: 6200 mm Materialkvalitet: S355 Fig IPE 270 [B.9] Forutsetninger Som tidligere nevnt skal vi kun regne på de typiske elementene. Dette fordi veileder og oppdragsgiver mente at det ikke er noe hensikt å regne på de Fig Statisk system vindavstivning repeterende konstruksjonene flere ganger. Har derfor regnet på èn skråavstivning i kortveggen. Vindavstivningen utføres i RHS-profiler som spenner diagonalt, og som tar opp både trykk- og strekkrefter. Taket forutsettes som stiv plate (lett-tak) og at taket sammen med gavlbjelker virker som et system tilsvarende en stor bjelke profil. Det vil si at randdrager virker som flens med vindlast på langvegg. Forutsetter videre at halve vindlasten på kortveggen går i fundamenter, andre halvdel går i takskiven. Deretter regnes vindavstivningen i langveggene som opplegg for takskiven. Lasten som virker inn på hver vindavstivning blir derfor skjærkraften beregnet på taksystemet. Forutsetter at randdragerne kan overføre disse kreftene. Regning foretas etter 1.ordens teori etter NS3472 pkt

16 Lastberegning Brudd, B2 Belastning Karakteristisk last γ Dim. [m bredde ] [kn/m] [kn/m] Vindlast 0,50 2,56 1,28 1,5 1,92 Dimensjonering i bruddgrensetilstand Se vedlegg B.7.1 for beregninger utført i Excel. q f = 1,92 Resultat Vi valgte en litt annen løsning enn de prosjekterende på Multiconsult. Forskjellen var ikke stor, og den gikk kun ut på vinkel og lengde av skråavstivning. De prosjekterende har kommet fram til at de trenger RHS 100x100x5,0, altså det samme som blir brukt i søyle i yttervegg. Dette er valgt både fordi de ønsker å unngå for mange ulike profiler og dimensjoner, og fordi at sidene i skråavstivningen vil treffe sidene på søylene. Dette er hensiktsmessig med tanke på overføring av krefter i knutepunktet (unngå hotspot ). Siden vi ikke utfører knutepunktsdetaljering har vi valgt å ikke se nærmere på dette. De prosjekterende ved Multiconsult har valgt å plassere vindavstivningen slik som visst under. Vi har derfor i modelleringen valgt å modellere det slik de har utarbeidet vindavstivningen, med tanke på dimensjon og plassering. Fig Plassering av skråavstivning Vi kom fram til at VFRHS 80x80x4,0 dekker det statisk nødvendige behovet. Tegningen under angir dette tverrsnittet med tilhørende mål. 14

17 2.7 Graveplan Fig VF RHS 80x80x4,0 I dette prosjektet var ikke hensikten å detaljprosjektere en graveplan, men å modellere en allerede utarbeidet graveplan i 3D. Oppdragsgiver ønsket i utgangspunktet at vi brukte deres tegning over hvordan det skulle graves og produsere vår egen modell i Revit Structure. I tilegg ble vi enige om noen detaljer rundt graveplan, som at det skulle graves grøfter med maksimalt 45 o fall og at det skulle legges ett 300mm komprimert gruslag med fiberduk under. 45 o er i de fleste tilfeller en for bratt graveskråning, men i dette prosjektet var det snakk om helt flatt terreng med maks en meters dybde på gravgrøften. I dette prosjektet har det av de prosjekterende blitt utarbeidet en enkel graveplan sett i plan. Denne planen er visst under. Fig Graveplan utført av Multiconsult 15

18 3. Autodesk Revit Structure Om Revit Structure 2008 Revit Structure er et program for bygginformasjonsmodellering (BIM) som integrerer fysiske og analytiske modeller i flere materialer og gir simultan strukturmodellering for mer nøyaktig dokumentasjon, analyse og konstruksjon. [4] I Revit Structure kombinerer man en fysisk modell med en redigerbar analysemodell. Den fysiske modellen bruker man til modellering, detaljering, utarbeiding av tegninger og koordinering. Analysemodellen kan eksporteres og brukes av tredjeparts analyse- og rammeprogrammer. Endringer som gjøres i forbindelse med analysen endres i den fysiske modellen og i alle dokumenter knyttet til denne. Hver visning i Revit, det være seg 2D, 3D, Fig Cover Autodesk Revit tegneark eller detaljer er en fremstilling av informasjon fra en felles underliggende database. Gjør du en endring ett sted, vil hele modellen og alle tilhørende tegninger, snitt og plan oppdatere seg automatisk. Dette er raskt, effektivt og eliminerer tilnærmet alle koordineringsfeil. I tilegg vil man i Revit slippe de repetive og manuelle tegneoppgavene som du må utføre i de mer tradisjonelle CAD-systemene. Snitt og fasader er bare ett tastetrykk unna. Og all nummerering skjer automatisk i henhold til tegnearkene. Revit tilbyr et bredt spekter av bygningselementer, som vegger, bjelkesystemer, bjelker, fagverk, prefabrikkert betong, armering og stålforbindelser. Alle objekter kan til en viss grad raskt endres til et hvert behov og kan lagres for seinere bruk. Detaljer kan skapes fra bunnen av i 2D-tegneverktøy eller ut i fra visninger i 3Dmodellen. I tilegg kan man importere tegneark som er i DWG-format og slippe å tegne detaljene på nytt. Tegneverktøyet beregnet på stål og betong inneholder sveisesymboler, ankerfester, kamstål, forsterkning av betongarealer for å forenkle detaljeringen av de klassiske detaljene. Revit har støtte for import, eksport og lenking til de mest brukte formatene som DWG, DXF, DGN, IFC og CIS/2. Dermed kan alle delene av bransjen, konsulenter, oppdragsgivere og leverandører, i teorien utveksle modellene. Og Revit tilbyr arbeidsdeling mellom flere brukere, Worksharing. Med dette får alle som jobber med prosjektet, byggingeniører, VVS-ingeniører, elektro-ingeniører og arkitekter, tilgang til den intelligente bygningsinformasjonsmodellen og kan lagre sitt arbeid på en sentral fil. Det er også tilgjengelig et varslingssystem som varsler de andre som jobber med prosjektet om endringer foretatt av den enkelte bruker. 16

19 Revit Structure er en del av Autodesk sitt programutvalg for BIM-verktøy, og er ment som et hjelpemiddel til ingeniører som designer og prosjekterer bygg. Kort oppsummert inneholder Revit Structure verktøy for å: Importere og eksportere filer med andre programmer som AutoCad og analyseprogrammer for å sikre at arbeidsflyten foregår effektivt. Produsere tegninger rett fra modelleringsgrunnlaget, uten å måtte tegne repetivt. Inneholder mengder med ferdig modellert materiale som bjelker, søyler, dekker og andre vanlige og uvanlige bygningselementer. Er også laget for sømløs overføring mellom de ulike Revit programmene MEP, som er for ingeniører innen mekanikk, elektronikk og rørteknikk, og Architecture som er for arkitekter. Organisere prosjekter på en ryddig og strukturert måte, bl.a. ved hjelp av et prosjektvindu med tilgang til alle tegninger, modeller og tidsplaner og lignende. Samarbeide med andre gjennom arbeidsdeling på den samme modellen tilpasset den enkelte bedrifts arbeidsflyt. 3.2 BIM BIM-systemer er arvtageren til de mer tradisjonelle tegningsprogrammene som AutoCad og lignende. BIM-systemer er med på å forenkle byggeprosessen fra arkitekt til ferdig bygg ved og blant annet parametrisere alle bygningselementer slik at endringer i et enkelt utsnitt overføres simultant til andre utsnitt og tegninger uten tidkrevende revisjonsarbeid. I tillegg kan BIM-systemet inneholde data om alle faser i byggeprosessen slik at prosessen kan ses i sin helhet før bygging i det hele tatt er satt i gang. I en BIM-modell vil alle objekter kunne tildeles egenskaper og ha relasjoner til andre elementer. Som et eksempel kan en vegg gis brannklasseegenskaper og ha relasjon til et tak. Tanken er at en BIM-modell skal kunne brukes gjennom et helt prosjekt slik at man slipper å bruke tid og ressurser på å modellere og revidere bygget i flere forskjellige programmer. En arkitekt skal kunne modellere opp bygget for deretter å sende modellen sin videre til en byggingeniør som legger inn egenskaper på elementene, dette kan være alt fra dimensjoner til brannklasser. Deretter kan modellen sendes videre til for eksempel en MEP-ingeniør som legger inn rør og ventilasjon i bygget. Ved bruk av denne metoden vil man til slutt sitte igjen med en modell som inneholder all informasjon om bygget. Denne prosessen kan også foregå slik at alle jobber på en modell samtidig. Da vil alle på prosjektet hele tiden være oppdatert med de siste endringene. 3.3 Forutsetninger Gruppen var enig ved prosjektets oppstart om å sette opp noen forutsetninger for Revit delen av prosjektet. Forutsetninger er nødvendig for å oppnå resultater, samt at det styrer framstillingen av synspunktene og resultatene i rapporten. Det er viktig å presisere at vi er en studentgruppe og ikke en profesjonell vurderingsgruppe, og at resultatet må bli vektlagt deretter. I tillegg er Revit Structure 17

20 et nytt program for alle parter, og av den grunn vil det gå tid til å lære å sette seg inn i programvaren. Etter samtale med veileder og oppdraggiver vil brukervennlighet være en rød tråd gjennom denne delen av prosjektet. Vi skal dessuten se på funksjonaliteten i programmet for seg selv, samt interaksjon mellom de ulike plattformene og da i hovedsak opp mot Tekla Structure 13.0 som gruppen har fått opplæring i ved skolen. Rapporten vil ikke skrives som en brukerveiledning, men vi kommer til å bruke eksempler fra modelleringen av nybygg til å belyse ulike sider og aspekter ved programmet. Det er også en forutsetning at vi ser kun på Revit Structure, som er i all hovedsak tilpasset for konstruktører. I tillegg legger vi til grunn at vi baserer oss på 2008 versjonen versjonen blir sluppet i slutten av april og vil kun bli brukt av oss i forbindelse med armering. Dette fordi vi har blitt fortalt av Cad-Q, Multiconsults leverandør av Autodesk sine programmer, at det i 2009 versjonen skal komme ferdige armeringsløsninger. Andre ting som er verdt å merke deg er at vi bruker de templates, familier og symboler som følger med programmet. Siden programvaren er engelsk og ikke alle faguttrykk enkelt lar seg oversette, vil det dukke opp noen engelske ord og utrykk i teksten. Disse vil etter beste evne blir oversatt og forklart med få ord i delen avsatt til ordforklaringer. 3.4 Brukergrensesnitt I dette avsnittet har gruppen sett på brukergrensesnittet i Revit Structure. Vi har i utgangspunktet sett på om programmet er intuitivt og lett å lære, den grafiske framleggingen for brukeren, filbehandling og templates. Selve modelleringen av de bygningstekniske elementene kommer vi ikke til å behandle her, ettersom det omhandles i de neste kapitlene. Fig Oppstartsbilde 18

21 Revit Structure har et multifunksjonellt brukergrensesnitt. Med projectbrowseren har brukeren full oversikt over modell, tegninger og familier. Brukeren kan også definere sine egne templates tilpasset sine forutsetninger og behov. Revit Structure lagrer modellene i en fil, men med muligheter for å linke til andre filer for å holde filstørrelsene nede. Revit Structure har dessuten muligheter for utveksling av filer til andre programmer, være seg analyseverktøy, andre modelleringsprogrammer eller Autodesk programkatalog via IFC-filformatet. Da gruppen først satte seg ned med programmet, hadde vi ingen form for erfaring med Revit fra før og derfor ingen formening om hvordan det visuelle var utformet. Programbildet ved oppstart, som er vist i figuren på siden foran, er ryddig og strukturert. Det grafiske snittet er brukertilpasset og Windows-basert ved å bruke knapper med symboler. Dette er med på å skape en intuitiv forståelse av funksjonene i programmet. Dessuten er mange av symbolene de samme som tidligere er brukt i Autodesk produkter. En viktig brikke som er med på å gi dette programmet et godt brukergrensesnitt er projectbrowseren, vist på bildet til venstre. Fig. 3.3 Projectbrowser Denne viser en oversikt over alle plan, fasader, snitt, analyser og 3D-visninger av modellen, samt alle tegninger, familier og tidsplaner i et oversiktlig mappesystem. Templaten som er standard ved oppstart inneholder oppsett for hvilke familier som er importert, innstillinger for draftingdetaljer og views. I vårt tilfelle var templaten en norsk standard fil, men denne var etter vår mening ikke tilpasset nok til at dette kunne bli brukt i et reelt prosjekt. Dette fordi den manglet flere elementfamilier som da må lastes inn manuelt, infoboks på tegninger og eventuelt en fornorsking av projectbrowseren. Etter all sannsynlighet vil dette bli tilpasset de ulike bedriftene med mulighet for support fra leverandøren av Revit Structure. En del norske materialprofiler ligger allerede inne i en familiedatabase spesielt for Norge og kan importeres til prosjektet. Revit Structure lagrer modellen i en fil og inneholder støtte for å komprimere filene enda mer. Men allikevel er det viktig og ikke ha flere objekter i modellen enn nødvendig. Ved store modeller og mange importerte familier, modeller og underlag fra Autocad krever programmet mye av maskinens kapasitet. Dette gjelder særlig for 19

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass? Av Marius Hem Ved Fagskolen i Oslo 2013 Marius a. Hem Ved Fagskolen i Oslo Mai 2013 Side

Detaljer

Mengder og kalkulasjon

Mengder og kalkulasjon Mengder og kalkulasjon "Hva slags informasjon er hensiktsmessig å tilføre modellobjektene for elektro i forhold til hva de forskjellige aktørene trenger i en prosjekterings- og tilbudsfase? Hva kan informasjonen

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 10.09.2013 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2013.4) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo David Bakken BIM-K Eksamensoppgave fra fagskolen i Oslo, knyttet til temaet «BIM på byggeplass». Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan kan en BIM modell

Detaljer

INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør

INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør INFORMATION FLOW IN THE BUILDING PROCESS with a focus on the interaction between architect and structural engineer

Detaljer

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus.

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus. BuildingSMART: BIM i mindre byggefirmaer BuildingSMART: BIM in smaller building companies Øyvind Frislie Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2009 I Forord Gjennom studiet

Detaljer

NTI NESTORNEWS 1/2009

NTI NESTORNEWS 1/2009 NTI NESTORNEWS 1/2009 BIM og buildingsmart Multiconsult Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere Libra-Plast Midsund Bruk AutoCAD 2010 Autodesk 3ds Max Design 2010 NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2008

NTI NESTORNEWS 2/2008 NTI NESTORNEWS 2/2008 KONKURRANSE Revit Architecture & Autodesk Inventor Premier for 450.000,- Les mer på side 5 Autodesk NavisWorks Link Landskap satser på BIM Verftsindustri revitaliseres med 3D CAD

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2010

NTI NESTORNEWS 2/2010 NTI NESTORNEWS 2/2010 Store CAD-dager i København Fremtiden bygger på bedre design MagiCAD i et BIM-prosjekt Mdoc 2011 Bygg og anlegg Green Building og BIM På dypt vann med Inventor AutoCAD Plant 3D Autodesk

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning PROSJEKT NR. 15 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

IFC-prosjekt Nye Ahus

IFC-prosjekt Nye Ahus IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon 1.1 1 av 75 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75 Forord Arkitektfirmaet

Detaljer

FFI/RAPPORT-2003/00480

FFI/RAPPORT-2003/00480 FFI RAPPORT ERFARINGER MED AVAL - Simuleringsprogram for sårbarhet og våpenvirkning HALSØR Marius FFI/RAPPORT-2003/00480 FFIBM/798/139 Godkjent Kjeller 29. september 2003 Stein Grinaker Forskningssjef

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn BIM i praksis BIM in projects Halvor Skram stad Lunn Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 FORORD Denne masteroppgaven markerer slutten på en interessant og spennende

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Eksamen 2014. Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014

Eksamen 2014. Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014 2014 Eksamen 2014 Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 6 Fremdriftsplan... 6 Sammendrag... 7 Samarbeidsavtale... 8 Logo...

Detaljer

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo Fossumhagen

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo Fossumhagen Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Innledning-Tema... 5 Sammendrag... 6 Problemstilling... 7 Gruppen... 7 Gruppens logo... 7 Prosjektbeskrivelse/fakta... 8 Om utvikleren:... 8 HUS 1 - Fossumveien 64...

Detaljer

Vi ønsker å takke følgende personer

Vi ønsker å takke følgende personer Forord Høsten 2001 begynte Anders Rindal, Arne Magnus Bakke og Ståle Kopperud med prosessen som skulle ende i et hovedprosjekt den etterfølgende våren. Alle studenter ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) må siste

Detaljer

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer