Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil"

Transkript

1 Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED RAPPORTERING, TIDSPLAN, MV FORMÅL MED RAPPORTERING RAPPORTERINGSFRISTER/-FORMAT MV ENDRINGER I FORHOLD TIL FJORÅRETS RAPPORTERING KVALITETSSIKRING OG OPPDATERINGER FRA OPERATØR KONTAKTPERSONER HVA SKAL RAPPORTERES? HOVEDINNDELING: FELT, FUNN, RØR MV PROSJEKT I FELT, FUNN OG RØR MV PROSJEKTLISTE RAPPORTERINGSSTRUKTUR ODS RESSURSKLASSIFISERING SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER FELT MED TILLEGGSVOLUMER I BETINGEDE RESSURSER RK 6 PÅ FELT OG FUNN UOPPDAGEDE RESSURSER I ELLER VED FELT OG FUNN OM INNRAPPORTERINGSFILEN REGNEARK I RAPPORTERINGSFILEN GENERELL INFORMASJON OM UTFYLLING AV INNRAPPORTERINGSFILEN UTFYLLING AV REGNEARK GENERELL INFO OG KOMMENTARER UTFYLLING AV GENERELLE OPPLYSNINGER: UTFYLLING AV RESSURSOVERSIKT UTFYLLING AV REGNEARK, PROFIL 1-15 (=PROFILSAMLINGENE) DEFINISJONER, RAPPORTERINGSKRAV OG KRAV TIL KOMMENTARER DEFINISJONER OG KRAV TIL RAPPORTERING PROFILTYPER - OVERSIKT KOMMENTARFELTER. FORKLARING AV ENDRINGER FRA FORRIGE RAPPORTERING PROSJEKTOVERSIKT PROFILER FOR PETROLEUM - PRODUKSJON, SALG, TRANSPORT OG INJEKSJON PRODUKSJONS- OG INJEKSJONSDATA PROFILER FOR SALG AV OLJE, NGL OG KONDENSAT TRANSPORT, SALG OG KJØP AV GASS RAPPORTERING AV GASSNEDBLÅSNING KOSTNADER OG INNTEKTER RAPPORTERINGSFORMAT / SAMARBEIDSAVTALEN OG UNNTAK DRIFTSINNTEKTER, KONSEPTSTUDIER (SAMARBEIDSAVTALENS POST 7 OG 4), PRISSTIGNING INVESTERINGER (SAMARBEIDSAVTALENS POST 5) UTBYGGINGSINVESTERINGER (POST 5.1) DRIFTSINVESTERINGER (POST 5.2) UTVINNINGSBRØNNER (POST 5.3) INVESTERINGER OG ANTALL BRØNNER DRIFTSKOSTNADER (SAMARBEIDSAVTALENS POST 6) NEDSTENGNING OG FJERNING (POST 8), GENERELLE KOSTNADER (POST 9) MILJØDATA OG FORUTSETNINGER FOR UTSLIPP PROSJEKTATTRIBUTTER UTFYLLING AV ARKET TARIFFINNTEKTER OG TARIFFKOSTNADER UTFYLLING AV ARKET MÅNEDSDATA KVALITETSSIKRING

4 9.1 OPERATØRENS ANSVAR KONSISTENSSJEKKER REGNEARK COST CONTROL FEILMELDINGER

5 1. FORMÅL MED RAPPORTERING, TIDSPLAN, MV 1.1. Formål med rapportering I henhold til petroleumsforskriften 50a skal operatørene sende inn data til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Rapporteringen skal omfatte økonomiske selskapsdata, prosjekter, ressursvolum og prognoser for produksjon, kostnader og miljøutslipp som nærmere angitt av mottager. Hver høst rapporterer alle operatørene inn data og prognoser knyttet til de felt, funn, transport- og landanlegg som selskapene er operatør for. Rapporteringen til RNB inngår i grunnlaget for regjeringens olje- og miljøpolitikk, samt i stats- og nasjonalbudsjett. Petroleumsvirksomheten står for en høy andel av Norges bruttonasjonalprodukt og samlede eksport. Det er derfor viktig at rapporteringen er av høy kvalitet og at tidsfristene overholdes. Oljedirektoratet (OD) kvalitetskontrollerer og sammenstiller de innrapporterte selskapsdataene. Videre utarbeider OD egne anslag og klassifiserer ressursene på grunnlag av egne forutsetninger. OD oppdaterer på dette grunnlag norsk sokkels ressursregnskap og lager samlede prognoser. Prognosene oversendes til Olje- og energidepartementet (OED), som videreformidler til Finansdepartementet (FIN). Tallmaterialet fra prognoser og ressursregnskap inngår i en rekke analyser og ulike publikasjoner bl.a. Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel og Fakta Norsk Petroleumsverksemd. 1.2.Rapporteringsfrister/-format mv. Tidsplan Operatørene skal innen 1. september ha fått tilgang til følgende: Oversendelsesbrev Rapporteringsfil Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil for årets RNB Rapporteringsfilen lastes ned fra Operatørens frist for oversendelse av innrapporteringsfiler til OD er 15. oktober. Det er viktig at denne fristen overholdes for at OD skal kunne overholde egne frister mot OED. Veiledningen foreligger både på norsk og engelsk, men innrapporteringsfilen er kun på engelsk. En del norske begrep brukes, men det er ikke lagt inn norske forklaringer til engelske begrep i filen. Dersom dette medfører problem, må OD kontaktes for avklaringer. Endringer i forhold til innrapporteringen som følge av budsjettbehandling i styringskomitéer i utvinningstillatelsene etter 15. oktober, skal ettersendes OD så snart de foreligger, og senest 15. desember. Rapporteringsformat Dataene skal rapporteres elektronisk i henhold til formatet gitt i innrapporteringsfilen (Microsoft Office Excel Det må ikke foretas endringer i oppsett av regnearkene. Det må heller ikke være lenker til andre regneark i filen som leveres OD. Operatørene bes legge rapporteringsåret til filnavnet for å identifisere hvilken RNB-rapportering det gjelder. Filene skal navngis som i eksemplene vist under; "statfjord_rnb2014.xls" " mjølner_rnb2014.xls" "gassled A_rnb2014.xls" Filnavn må ikke inneholde dato eller annen informasjon

6 1.3.Endringer i forhold til fjorårets rapportering Sammenliknet med fjorårets rapportering bes det i RNB2014 om endret rapportering på følgende områder; Rapportering av brønner: o Hver gren i en flergrens brønn skal fra og med denne rapportering telle som en egen brønnbane I de tilfeller hvor det ikke foreligger en vanlig tariffavtale men en kostnadsdelingsavtale skal rapportering av driftskostnader og/eller investeringer som dekkes av et tredjeparts felt rapporteres som følger: o Kostnadene skal rapporteres fullt ut av verts feltet o For prosjekter i RK 0+1-2, skal refusjon av driftskostnader og investeringer rapporteres direkte i arket «Tariffinntekter». o For prosjekter i RK 3 4 er det lagt inn to ekstra kolonner i profilarkene for å kunne velge direkte dekning av driftskostnader og direkte dekning av investeringer i henhold til kostnadsdelingsavtale. 1.4.Kvalitetssikring og oppdateringer fra operatør. Det er viktig at operatøren sørger for god kvalitet av data før de oversendes OD. Dersom OD finner feil, mangler eller uklarheter i mottatt rapportering, blir filen sendt tilbake med kommentarer i arket Tilbakemeldingsskjema og operatøren må sende inn ny korrigert rapportering med rettelser eller svar på kommentarene. Inkludert i regnearkfilen er en rekke hjelpemidler for kvalitetssikring. For mer informasjon, se kapittel 9 Kvalitetssikring. 1.5.Kontaktpersoner Dersom det er spørsmål rundt rapporteringen, er kontaktpersoner i OD som følger: Område Kontaktperson Telefon e-post Generelle spørsmål Bente Jarandsen Overføring av data, License to Share (L2S) Spørsmål om innrapporteringsfilen Magnar Haugvaldstad Tom Andersen For hver rapporteringsfil bes operatøren oppgi navn på kontaktperson med tilhørende e- postadresse og telefonnummer

7 2. HVA SKAL RAPPORTERES? 2.1.Hovedinndeling: Felt, Funn, Rør mv I rapporteringen skilles det mellom felt, funn og rør mv. Tabellen under gir en definisjon av begrepene. Type Felt Funn Rør mv Beskrivelse Felt er et eller flere funn samlet som omfattes av godkjent plan for utbygging og drift (PUD) eller innvilget fritak fra PUD. Funn er en petroleumsforekomst, eller flere petroleumsforekomster samlet som er oppdaget i samme undersøkelsesbrønn, som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum (omfatter både kommersielt og teknisk funn). Funn i RNB-sammenheng inkluderer kun Funn som ikke allerede er en del av et Felt Rørledninger, transportsystemer inklusiv terminaler. Navn på felt, funn og rør mv skal være iht til ODs prosjektliste se kapittel 2.3 Prosjektliste. En rullegardinliste er tilgjengelig i rapporteringsfilen, se kapittel 5 Utfylling av regnearket Generell info og kommentarer. 2.2.Prosjekt i Felt, Funn og Rør mv Felt, funn og rør mv består av ett eller flere prosjekt. Prosjekt er det grunnleggende begrep i ODs klassifisering av petroleumsmengder. Alle utvinnbare petroleumsmengder tilegnes et såkalt prosjekt. Et prosjekt representerer knytningen mellom en petroleumsmengde og beslutningsprosessen, inkludert budsjettallokering. Generelt vil et prosjekt representere et bestemt modenhetsnivå der en beslutning fattes om å gå videre eller ikke (dvs. å bruke penger). Et prosjekt for et felt eller funn kan for eksempel være utbyggingen av en enkel forekomst eller det kan være et tiltak på et felt. Slike prosjekt har en tilhørende petroleumsmengde med et usikkerhetsspenn (høyt, lavt og basis). Også for Rør mv brukes begrepet prosjekt. Et prosjekt for Rør mv kan f eks være et nytt rør eller en ny kompressor. Hvert prosjekt plasseres i Ressurskategorier etter prosjektets modenhet, se kapittel 3.1 ODs ressursklassifisering. Flere prosjekt kan inkluderes i én profilsamling, men kun hvis prosjektene er i samme ressurskategori. Om profilsamlinger, se kapittel 6 Utfylling av regneark, profil 1-15 (=profilsamlingene). For gjensidig utelukkende prosjekt skal bare det mest sannsynlige prosjekt rapporteres. 2.3.Prosjektliste OD legger en prosjektliste til hver operatør tilgjengelig på L2S i forkant av rapportering. I prosjektlisten er det angitt hvilke prosjekt OD forventer skal innrapporteres. Listen er basert på fjorårets innrapportering. Prosjektlisten skal gjennomgås av operatøren og lastes opp på L2S med kommentarer og eventuelle forslag til endringer. Endringer kan for eksempel være endrede prosjektbetegnelser eller ressurskategori for et prosjekt, nye prosjekt eller nye funn som ikke er inkludert i prosjektlisten, eller prosjekt som skal utgå fra listen

8 3. RAPPORTERINGSSTRUKTUR 3.1.ODs Ressursklassifisering Rapportering av prosjekt skal være i henhold til ODs ressursklassifisering som vist i tabellen under. For mer detaljert informasjon, se ODs Ressursklassifisering, Totale utvinnbare ressurser Status Oppdagede ressurser Ressursklasse Ressurskategori (RK) Prosjektstatuskategori Beskrivelse Historisk Solgt og levert petroleum produksjon 0 1 Reserver i produksjon Reserver 2 F A Reserver med godkjent plan for utbygging og drift Betingede ressurser 3 F A Reserver som rettighetshaverne har besluttet å utvinne 4 F Ressurser i planleggingsfasen A 5 F Ressurser der utvinning er sannsynlig men uavklart A 6 Ressurser der utvinning er lite sannsynlig Uoppdagede Uoppdagede ressurser ressurser 7 F Ressurser som ikke er blitt evaluert A 8 Ressurser i prospekter 9 Ressurser i prospektmuligheter og ikke-kartlagte ressurser Ressurskategoriene deles videre opp ved hjelp av attributtene F og A. First oil/gas (F): Utvinnbare petroleumsressurser gis betegnelsen First (F) når disse er knyttet til gjeldende anslag av tilhørende tilstedeværende petroleumsmengder. First (F) kan brukes i ressurskategori 2,3,4,5 og 7. Prosjekt med tilleggsressurser som følge av inkludering av nye forekomster kan også klassifiseres som First (F). Additional oil/gas (A): Petroleumsressursen betegnes Additional (A) dersom den er knyttet til forbedret utvinning i forhold til gjeldende anslag (F) for utvinnbare ressurser. A-ressursene er vanligvis positive men kan også være negative, for eksempel i tilfeller der forbedret utvinning krever gassbruk, eller der forbedret utvinning sikter på en hurtigere produksjon eller på å redusere produksjonskostnadene uten noen eller negative effekter på de utvinnbare ressursene. Additional (A) kan brukes i ressurskategori 2,3,4,5 og 7. Enkelt forklart benyttes First (F) når det angis utvinnbare ressurser fra forekomster som ennå ikke er satt i produksjon. Additional (A) benyttes for utvinnbare ressurser knyttet til prosjekt for forbedret utnyttelse av forekomster i produksjon eller klassifisert med First (F)

9 Under følger en kort beskrivelse av hovedgruppene av ressurskategoriene (RK). Dersom det er uklarhet knyttet til kortbeskrivelsen, er det er definisjonene i ODs ressursklassifiseringen som gjelder. Historisk produksjon RK 0 omfatter petroleumsmengder som er produsert (solgt og levert). Reserver RK 1-3 omfatter gjenværende utvinnbare, salgbare petroleumsressurser som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene har godkjent en PUD eller innvilget PUD-fritak for. Reserver omfatter også petroleumsressurser i forekomster der rettighetshaverne har besluttet å utvinne men som ikke er myndighetsbehandlet i form av en PUD eller PUD-fritak. Petroleumsmengder i prosjekt som inneholder gass, der produksjonsforløp ikke er besluttet men som uten betydelige investeringer seinere vil bli produsert og solgt, bes rapportert i RK3. Det forutsettes at nedstrøms infrastruktur er på plass. Betegnelsen RK 0+1 er opprettet for å vise de estimerte totale utvinnbare mengder i et prosjekt basert på dagens oppfatning av størrelsen på de enda ikke produserte mengdene. Solgte og leverte mengder er inkludert. Petroleumsmengder i prosjekt som er i produksjon skal rapporteres i RK 0+1. Betingede ressurser RK 4, 5, 6 og 7 representerer påviste utvinnbare petroleumsmengder i prosjekt som ennå ikke er besluttet for utvinning. Utvinnbare petroleumsressurser i nye funn hvor funnevalueringsrapport ennå ikke er levert myndighetene og som derfor bare har et foreløpig ressursestimat, rapporteres i RK7. Prosjekt rapporteres i RK 5, inntil beslutning om konkretisering tas. Ved beslutning om konkretisering flyttes prosjektet til RK 4. RK 6 er ressurser der utvinning ansees for lite sannsynlig. Kategorien skal ikke benyttes for økt utvinning på felt. Uoppdagede ressurser RK 8 omfatter uoppdagede petroleumsmengder i kartlagte prospekt. De totale risikoveiede utvinnbare ressursene i prospekt som ligger helt eller delvis innenfor lisensiert område, skal rapporteres. Referansetidspunkt For rapporteringen av hvert enkelt prosjekt skal per i inneværende år legges til grunn. Dersom det ventes en beslutning for prosjektet som vil medføre endring av prosjektets ressurskategori innen årsskiftet, skal prosjektet rapporteres i den kategori som beslutningen fører til. Eksempel på dette er beslutning om å oversende PUD til myndighetene før årsskiftet. Dette vil endre klassifisering av prosjektet, som oftest ligger i RK 4 (F eller A), til RK 3 (F eller A). Merk at i innrapporteringen for utvinningsprosjekt skal både tilstedeværende og utvinnbare mengder, rapporteres. Det skal oppgis lavt, basis og høyt estimat for petroleumsmengdene. For prosjekt med attributt A, jf. tabellen over, skal det ikke oppgis tilstedeværende mengder. Når det gjelder prosjekt knyttet til rør og landanlegg, klassifiseres disse i OD innrapportering i henhold til beslutningsstatus (planlagt, besluttet, godkjent osv.) på lignende måte som utvinnbare mengder klassifiseres

10 3.2.Spesielle problemstillinger Felt med tilleggsvolumer i betingede ressurser Følgende betingelser skal normalt være oppfylt før et prosjekt kan rapporteres med betinget ressurs i et felt, i stedet for å inkluderes i feltets reserver: Prosjektet må avvike fra normal optimalisering innenfor gjeldende utvinningsstrategi, o Mer av det samme skal normalt rapporteres som reserver (f eks normalt vedlikehold/rekompletteringer samt boring av brønner som er innenfor vedtatte plan dvs alle brønner som er planlagt boret med eksisterende boreanlegg.) o Unntak hvis det for eksempel skal bores brønner og feltet ikke har et fungerende boreanlegg, men må skaffe borerigg eller oppgradere boreanlegg. I de tilfeller der det er knyttet usikkerhet til omfang av oppgradering, skal en videreføring av dagens funksjonalitet rapporteres som reserver mens forbedringer ut over dette rapporters i en høyere ressurskategori, det vil si som betinget ressurs (RK 4 eller RK 5). Det må knyttes kostnader til prosjektet, og investeringene må være signifikante for feltet/funnet o For eksempel skal prosjekt som bedre reservoarstyring, bedre sweep rapporteres som reserver. Prosjektet må gå gjennom en definert beslutningsprosess med milepæler/ decision gates o Mengder fra beslutninger om nye brønner etc. som forventes tatt i normal årlig budsjettprosess i framtiden, skal rapporteres som reserver. Unntak for mengder fra tiltak som vil gi vesentlig forlenget levetid for feltet. Prosjekt med betingede ressurser på felt vil etter disse kravene kunne være: 1. Ny utvinningsmetode eller signifikant utvidelse av eksisterende utvinningsmetode som vil gi ekstra reserver og økt utvinningsfaktor ved gjennomføring (RK-attributt A), eller 2. Nytt segment/ del av reservoaret som ikke er i produksjon/pud-godkjent i dag og som vil gi økt STOOIP/GIIP (RK-attributt F), eller 3. Omlegging til ny driftsform/ ny/modifisert innretning som vil gi høyere/akselerert produksjon og ev. lavere kostnader. Eksempler på prosjekt som normalt skal være inkludert i reservene: Brønnvedlikehold (forutsettes som nødvendig optimalisering) 4D seismikk Forbedret sweep med optimalisert drenering (forutsettes som nødvendig optimalisering, med mindre ny teknologi må utvikles) Nye brønner som skal bores med tilgjengelig teknologi Robustgjøre produksjonsanlegg/fjerne flaskehalser Mengder fra alle prosjekt med brønner som er nevnt under, skal rapporteres som reserver i en ressurskategori. Dersom operatøren ønsker det, kan brønnprosjekter, klassifisert som reserver, rapporteres i separate konsistente profiler, etter malen: RK 0+1: Prosjekt med brønner i produksjon RK 2: Prosjekt med brønner som har godkjent budsjett RK 3: Prosjekt med brønner som med stor sannsynlighet vil bli boret. Ligger i utvinningstillatelsenes langtidsplaner som basis for fremtidig aktivitet og skal bores fra boreanlegg utvinningstillatelsen har tilgang til

11 RK 6 på felt og funn Tiltak for økt utvinning på felt (attributt A) som har blitt evaluert og funnet uøkonomisk, skal ikke rapporteres i RK 6. Hvis ressursene kan realiseres med andre tiltak senere, skal de inkluderes i RK 7A. RK 6 benyttes for forekomster som, selv på lang sikt, ikke ventes å kunne utvinnes lønnsomt, samt ressurser i små, ikke-testede funn der utvinning synes lite sannsynlig. Dersom forekomsten er en tilleggsressurs til et felt, rapporteres den inn under feltet. Selvstendige funn rapporteres separat Uoppdagede ressurser i eller ved felt og funn Uoppdagede, utvinnbare ressurser i eller ved felt og funn vil enten omfatte prospekter, eller uborede segmenter av feltet/funnet, som av ulike årsaker ikke blir definert som et eget prospekt. Hovedregelen er at uoppdagede utvinnbare, riskede volum oppgis i RK 8. Riskede volum framkommer ved å multiplisere antatt utvinnbar petroleumsmengde, gitt funn, med sannsynligheten for å gjøre funn. Sum av riskede volumer som ligger helt eller delvis innenfor eget lisensiert område og som, gitt funn, kan utvinnes i tilknytning til feltet/funnet skal rapporteres. Prospekter som strekker seg ut over utvinningstillatelsens grenser, eller over i tilgrensende utvinningstillatelser, rapporteres med totale riskede volumer. Prospektet kan ikke samtidig være rapportert av samme operatør i tilknytning til annet felt eller funn. I enkelte tilfeller der funnsannsynligheten er høy og volumene inngår i basis for en utbyggingsløsning, kan uoppdagede ressurser, etter avtale med Oljedirektoratet, kategoriseres annerledes

12 4. OM INNRAPPORTERINGSFILEN Rapporteringsfilen er utarbeidet i Microsoft Office Excel Filen har flere innebygde makroer. Det utføres mange beregninger og gjenbruk av informasjon på tvers av arkene i filen. Videre leses informasjonen inn i databaser. Det må derfor ikke foretas endringer i oppsettet av regnearkene med unntak av innlegging av data i de hvite feltene. Det er lagt vekt på validering av data i rapporteringsfilen. Dette skjer på to måter; ved å styre innleggingen i celler ved hjelp av listbokser / rullegardinmenyer og annen validering av data. konsistenssjekk av dataene etter at de er lagt inn Konsistenssjekkene kan resultere i ulike meldinger. Mulige feil må kontrolleres og rettes, eller årsaken til meldingen må kommenteres. 4.1.Regneark i rapporteringsfilen Tabellen under gir en oversikt over ark i rapporteringsfilen. Navn på ark i filen Formål Kommentar Innledning Informasjon til utfyller Ingen data legges inn her Generell info og kommentarer Basisinformasjon om felt, funn og rør mv. For felt og funn også ressursinformasjon og informasjon om leteaktivitet Ressursestimat for RK6-8 rapporteres her. Fra denne filen åpnes også nye Profilsamlinger Tariffinntekter Gi oversikt over inntekter fra andres Brukes ikke for Funn bruk av innretning Cost Control Kvalitetssikring Noen få data / kommentarer legges inn Profilsamlinger (Profil_1, _2, _15) Prosjekter i RK 0, 0+1, 2, 3, 4 og 5 rapporteres i profilene, Profil_Total Årlige data, ressursinformasjon og informasjon om ikke besluttede prosjekt og produksjonsstart ( Prosjektattributter ) Konsistenskontroller Sum av alle Profilsamlinger Total oversikt feltrapportering Arkene kan åpnes fra Generell info og kommentarer, må ikke slettes. Ingen data legges inn her Må åpnes av den som rapporterer Månedsdata Månedlige verdier for neste kalenderår Ressursoversikt Oppsummering av data fra arkene Ingen data legges inn her Generell info og kommentarer samt Profilsamlinger Gassco Supplere Gassco med informasjon Dette er kun forsiden til Gasscorapporteringen. Øvrige regneark åpnes fra dette regnearket. Se egen veiledning fra Gassco

13 Operatørene bes fylle ut kommentarfeltene i de ulike arkene i rapporteringsfilen. Dette er viktig både for å forstå endringer i prognoser per prosjekt og for sokkelen totalt. Det vil også være til stor hjelp i kvalitetskontrollen av datasettene. Fargekodene i regnearkene: Celler som er hvite skal / kan fylles ut av operatøren. Dersom en forsøker å legge inn ugyldige verdier, vil en for noen celler få feilmelding. Grå og lysegule celler inneholder enten opplysninger hentet fra annet sted i rapporteringsfilen, eller data som blir beregnet av inngitte data. Noen celler blir farget grå avhengig av ressurskategori eller prosjekttype. Celler som er fargelagt, skal ikke fylles ut av operatøren. 4.2.Generell informasjon om utfylling av innrapporteringsfilen Anbefalt rekkefølge for innlegging av data. Utfyllingen av filen starter øverst i regnearket Generell info og kommentarer ved å fylle ut området "1) Generelle opplysninger. For felt og funn går en så til tabellene under "2) Ressursoversikt" for innlegging av (2a) opprinnelig tilstedeværende ressurser for alle ressurskategorier og (2b) utvinnbare ressurser i RK 6-8. Utvinnbare ressurser og reserver i kategorier lavere enn 6, skal oppgis direkte i gjeldende profilsamling. Profilsamlinger hentes frem etter behov. Ved utfylling kan en skrive inn dataene celle for celle eller lime inn dataene fra andre kilder. Merk at innlimingsfunksjonen er begrenset. I regnearkene fins det noen få skjulte rader og kolonner som gjør innliming av større områder umulig, forsøk å lime inn mindre datamengder om gangen. NB: Ved innliming av data må funksjonen "Rediger - Lim inn utvalg - verdi" (Edit -Paste Special - Values) benyttes. Kommandoen "Ctrl-V" for innliming av data i regnearkene kan skape problemer

14 5. UTFYLLING AV REGNEARK GENERELL INFO OG KOMMENTARER 5.1.Utfylling av Generelle opplysninger: Fyll først inn navn på felt/funn/rør mv. Velg navn fra dropplisten i celle D7. Her finnes offisielle felt- og funnavn samt betegnelser for rør og anlegg. Når navn velges, vil mange av cellene i dette området bli fylt ut automatisk, bl.a. opplysning om kontaktperson i OD. Dersom riktig navn ikke finnes i dropplisten, ta kontakt med OD A B C D E F G H I J K L M N O P Reporting of petroleum resources, production, cost and environmental data to RNB2014 1) General information: Exempt Section 5a Name of field/discovery/pipeline, etc.: Area: Type: OD-ID : Discovery well (for field): Norwegian percentage: 100,00 % Operator: Date: Contact, NPD: Telephone: address: dd.mm.yyyy Report Issuer: Contact, operator: Telephone: address: Alternative contact: RNB2014 Deretter fylles ut: Norsk andel: Norsk prosentandel (normalt 100 %) av ressursene skal oppgis. For de tilfellene hvor ressursene strekker seg over på et annet lands kontinentalsokkel, brukes siste offisielle fordeling av ressurser mellom Norge og annet land. Rapportutsteder: Ved utfylling hos operatør vil normalt rapportutsteder være identisk med oppgitt operatør. Det finnes likevel tilfeller der rapportutsteder ikke er lik operatør. Velg navn fra dropplisten. Dato: Dato for utfylling av rapporteringsfilen bes oppgitt på formatet dd.mm.åååå. Dato skal samsvare med siste innleggingsdato. 5.2.Utfylling av Ressursoversikt Ressursoversikten skal fylles ut for alle felt og funn, med mindre annet er avtalt med OD. Felt og funn har ofte prosjekt også i høyere ressurskategorier med tilknyttede ressurser. Prosjekt med ressurser/reserver i RK 0-5 skal rapporteres i tabellen over hver profilsamling. Forventet ressurskategori per i inneværende år skal legges til grunn for rapporteringen. Kun norsk prosentandel av ressursene oppgis etter fordeling gitt under "Generelle opplysninger. Felt som består av flere funn, skal rapportere ressurser for hvert enkelt funn. Opprinnelig tilstedeværende hydrokarboner for hver forekomst skal oppgis. Forekomstnavn hentes fra liste. I kolonne C skal en legge inn funnbrønn for forekomsten. I kolonne D kan det gis en kort betegnelse/beskrivelse av forekomsten. Merk at navn på forekomst som benyttes i kolonne B danner grunnlaget for angivelse av forekomst i de enkelte profilsamlingene. Hydrokarbonene splittes på olje, assosiert væske (kondensat og/eller NGL), assosiert gass og/eller fri gass. Gassvolumer skal rapporteres ved faktisk varmeverdi. Alle estimater skal gis med usikkerhet, det vil si høyt, lavt og basis estimat (forventningsverdi). Opplysninger om spredningen, det vil si sannsynlighet for at utfallet er større eller lik lav/høy verdi skal oppgis øverst til høyre i tabellen

15 A B C D E F G H I J K L M N O P ) Resource overview Risk distribution. State probability that the outcome will be Low (%) Base High (%) greater than or equal to the low/high value: Recoverable resources and reserves in categories lower than 6 shall be reported directly in the applicable profile collection. A total overview of the reported resources can be found 23 in the "Resource Overview" spreadsheet Resource Overview a) Originally in place: Name of deposit Discovery well for Description (Select from list or enter deposit of Oil Associated liquid (NGL/condensate) Associated gas Free gas new) (Select from list) deposit (million Sm 3 ) (million Sm 3 ) (billion Sm 3 ) (billion Sm 3 ) Low Base High Low Base High Low Base High Low Base High Total : 0,0 0,0 0,0 0,0 46 Utvinnbare ressurser skal oppgis for alle funn og felt. Ressursene splittes i salgsproduktene olje, NGL, kondensat og gass. For alle felt og funn skal det rapporteres høyt, basis (forventningsverdi) og lavt estimat for utvinnbare ressurser, se kapittel 6.3 Profiler for petroleum produksjon, salg, transport og injeksjon. Gass omfatter mengder som er solgt og fysisk levert eller planlagt levert. Gass som kjøpes fra andre felt for injeksjonsformål og som senere vil bli eksportert, skal ikke regnes inn i ressursgrunnlaget. Gass som mottas uten betaling skal inkluderes i utvinnbare ressurser. Dette kan være gass man mottar som betaling for tjenester. Gass som brukes til brensel og fakling skal ikke inngå i ressursgrunnlaget. Dersom gass leveres til et annet felt/funn for injeksjon eller annen bruk, skal det oppgis hvilket felt/funn dette gjelder. Det skal også oppgis om dette er gass som gis bort som betaling for en tjeneste eller om dette er gass som selges. Salgsproduktene olje, NGL og kondensat skal i størst mulig grad rapporteres slik de senere vil bli rapportert til OD i de faste månedlige rapporteringer.her kan det imidlertid forekomme avvik i tallene dersom prognosene representerer salg fra flere ulike felt samtidig. At ressursene skal oppgis som salgsprodukter innebærer at assosiert væske fra gassfelt skal rapporteres som olje dersom det blir solgt som olje. I tilfeller hvor produkter leveres til andre felt som betaling for tjenester utført skal volumet kun synliggjøres i ressursoversikten og ikke i profilene. Utvinnbare ressurser i kategori RK 0 5 skal oppgis i den aktuelle profilsamlingen. Profilsamlingen hentes frem ved å trykke på en av knappene Vis Profil_x. En kan hente frem og senere skjule profilsamlingene etter behov, uten at oppsett i filen blir endret. Om ikke spesielle grunner foreligger, skal det være konsistens mellom profiler og oppgitte utvinnbare ressurser. 2b) Recoverable resources: Resources in Categories 0,1,2,3,4 and 5: Profiles shall also be entered for projects with resources in Categories 0,1,2,3, 4 and 5. Project resources are reported directly in the profile compilations. Profile compilations can be accessed by clicking on these buttons: View Profil_1 View Profil_2 View Profil_3 View Profil_4 View Profil_5 View Profil_6 View Profil_7 View Profil_8 View Profil_9 View Profil_10 View Profil_11 View Profil_12 View Profil_13 View Profil_14 View Profil_15 View Profil_Total Information about development concepts in RC3, 4 and 5 is provided in the project overview in the Profil_X spreadsheets Det skal lages (minst) en profilsamling for hver ressurskategori det rapporteres prosjekt for

16 Utvinnbare ressurser RK 6 og 7: For prosjekter i RK 6 og 7 oppgis nødvendig informasjon i regnearket Generell info og kommentarer. I kolonne B angis navnet på prosjektet slik det fremgår av prosjektlisten. Ressurskategori hentes fra dropplisten i kolonne C. Videre hentes attributt A eller F for RK7 fra dropplisten i kolonne D. Forekomsten som prosjektet henter ressursene fra, velges fra dropplisten i kolonne F. I kommentarfeltet under tabellen gis informasjon om evalueringer som er utført og videre planer for prosjektet. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Recoverable resources in Categories 6 and NGL Gas (net deliverable) Year for Oil (million Sm 3 ) (million tonnes) (billion Sm 3 ) Condensate (million Sm 3 ) the decision to initialize (feasibility studies) Name of Resource Category project Resource Category Attribute 1 Serial Number Deposit (yyyy) Low Base High Low Base High Low Base High Low Base High TOTAL RC6 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL RC7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rapportering av RK 7A: For prosjekt i RK 7A bør ressursestimatet reflektere en langsiktig forventning om den endelige utvinningsgraden for feltet/funnet som følge av forventet teknologiutvikling. Lavt estimat bør reflektere en langsiktig forventning om den endelige utvinningsgraden for feltet/funnet som følge av moderat teknologiutvikling. Høyt estimat bør reflektere en mer optimistisk, langsiktig målsetting for den endelige utvinningsgraden for feltet/funnet som følge av ekspansiv teknologiutvikling. Rapportering av RK 8: Anslag skal gis for utvinnbare ressurser i prospekter i egen utvinningstillatelse/unitisert felt som, gitt funn, med stor sannsynlighet vil bli knyttet til feltet/funnet det rapporteres i. Prospekt som strekker seg over i tilgrensende utvinningstillatelser, rapporteres med totale ressursestimat. Det må være avklart at prospektet ikke samtidig er rapportert av annet felt/funn. Ressursestimatet skal være risikoveid, og skal gjenspeile estimerte volumer multiplisert med funnsannsynligheten. Det skal også gis informasjon om leteboring og ressurstilvekst for siste år og kommende år samt planer for bruk av flyttbar innretning. 87 A B C D E F G H I J K L M N O Recoverable resources in Resource Category Resource estimates (risked) all prospects: NGL (million tonnes) Oil (million Sm 3 ) Gas (billion Sm 3 ) Condensate (million Sm 3 ) Low Base High Low Base High Low Base High Name of prospects included in the resource estimate: Number of mapped prospects that can be linked to the field: Number of prospects drilled in 2012 Name of prospects drilled in 2012 Resource growth from exploration in 2012 (million Sm 3 oe) Number of prospects drilled in 2013 Name of prospects drilled in 2013 Resource growth from exploration in 2013 (million Sm 3 oe) Number of prospects planned for drilling in 2014 Name of prospects planned to be drilled in 2014 Expected resource growth from exploration in 2014 (risked) (million Sm 3 oe) Number of planned exploration wells to be drilled from mobile facilities in 2014: Number of planned prospects for drilling in the period Expected resource growth (risked) for the period (million Sm 3 oe) Number of planned exploration wells to be drilled from mobile facilities : Comments: Endringsforklaringer og kommentarer: Nederst i regnearket, avsnitt 2c, er det satt av plass til endringsforklaringer og kommentarer. Forklaring på endringer i ressursestimatene i forhold til forrige RNB- rapportering skal oppgis her. Endringer i ressursanslag på mer enn 5 % er å betrakte som vesentlige og skal forklares

17 6. UTFYLLING AV REGNEARK, PROFIL 1-15 (=PROFILSAMLINGENE) 6.1.Definisjoner, rapporteringskrav og krav til kommentarer Definisjoner og krav til rapportering Profil: Alle årlige eller månedlige data under en overskrift (dvs kolonne) i et regneark, kalles en Profil. Profilsamling: Alle data i regnearkene, profil_1, profil_2 osv, kalles en Profilsamling. Tidshorisont: Vi ber om at operatøren rapporterer komplette profiler for prosjektene, dette inkluderer blant annet antatt lønnsom drift ut over konsesjonsperiodens utløp. Relevante kolonner for kostnader og utslipp som følge av produksjonen fylles ut. Der lønnsomhet er avhengig av andre prosjekt skal dette angis i kommentarfeltet. Norsk andel: Dersom et felt eller funn er delt med et annet land, skal bare den norske andelen oppgis i profilene, med unntak av miljødata som skal rapporteres 100 % dersom utslippene skjer i Norge. Kronebeløp: Kostnader og inntekter for det sist avsluttede kalenderår og inneværende år skal oppgis i løpende kroner. Alle framtidige kostnader og inntekter skal oppgis i faste kroner. Referanseår for faste kroner skal være inneværende kalenderår. Samsvar med budsjetter, RK 0-3: For prosjekt i RK 0-3 skal kostnader og inntekter for besluttede prosjekt i utgangspunktet være i samsvar med interessentskapets budsjetter og regnskaper. Operatørens forslag til budsjett pr 1.10 legges til grunn for rapporteringen pr Ved avvik mellom forventningsrette anslag og operatørs foreslåtte budsjett skal dette omtales i regneark Cost Control- se kapittel 9.3 Regneark Cost control Profiltyper - oversikt For felt, funn og rør mv i RK 0, 0+1, 2, 3, 4 og 5 skal det rapporteres data i årlige profiler. Månedsdata for 2014 for aktuelle profiler rapporteres på eget ark, se kapittel 8 Utfylling av arket Månedsdata. Datatypene i profilsamlingene omfatter: Prosjektoversikt inkl. utvinnbare ressurser og prosjektattributter Usikkerhetsangivelse av produksjonsstart Produksjons- og injeksjonsdata Salg av petroleum og andre inntekter Fysiske rikgass/tørrgass leveranser Kostnader, (investeringer, driftskostnader, tariffer og andre kostnader) Miljødata Omfanget av rapporteringen avhenger av type prosjekt (felt kontra rør/landanlegg) og ressurskategori. Under hver profilsamling fins et område for konsistenssjekk av data som er lagt inn i profilsamlingen se kapittel 9.2 Konsistenssjekker

18 Kommentarfelter. Forklaring av endringer fra forrige rapportering I hver profilsamling er kommentarbokser plassert over produksjons- og salgsdata, investeringsdata, driftskostnader og miljødata. Disse skal benyttes til kort informasjon om profilene. Hvis en kjøper gass for injeksjon, skal kildefeltet oppgis i informasjonscellen Please name sources of gas purchase. Videre skal kommentarboksene benyttes for å forklare vesentlige endringer i forhold til forrige RNBrapportering dvs: Endringer i ressursanslag på mer enn 5 %. Endringer i ett (eller flere) år i den neste tiårsperioden som er større enn 10 % eller mer enn 1 mill Sm 3 o.e. Endringer i framtidige totalinvesteringer på mer enn 5 %. Endringer på mer enn 500 mill NOK et enkelt år. Endringer i samlede driftskostnader på mer enn 300 mill NOK per år For Disponeringskostnader og Andre inntekter anses endringer i totalanslaget på over 300 mill NOK også som vesentlig. 6.2.Prosjektoversikt Øverst i hvert profilark er en tabell som skal fylles ut med informasjon om prosjektene som inngår i profilsamlingen. Informasjon som skal fylles inn er prosjekt navn, ressurskategori og løpenummer som angitt i prosjektlistene, med tilhørende utvinnbare mengder (inkludert usikkerhet). For felt og funn skal det angis hvilke forekomster utvinningen kommer fra, det er nedtrekkslister i cellene som henter informasjon fra tabell 2a i arket Generell info og kommentarer. Profil_01 Hide Profil_1 0 Project overview incl. recoverable resources RNB2014 Gas resources/reserves shall be stated with actual gross calorific value excluding fuel and flare gas. Oil (million Sm 3 ) NGL (million tonnes) Gas (net deliverable) (billion Sm 3 ) Condensate (million Sm 3 ) Category Nam e of project Deposits (choose from drop-down menu) Category Serial Attribute 1 Number Low Base High Low Base High Low Base High Low Base High I hvert profilark kan flere prosjekt med samme ressurskategori inkluderes. Prosjektene som rapporteres samlet bør ha en viss sammenheng når det gjelder prosjekttype og beslutningsløp. Større prosjekt, hvor det skal leveres PUD eller søknad om PUD-fritak skal rapporteres i eget profilark. Videre skal det for prosjekt i ressurskategoriene 3, 4 og 5 fylles ut informasjon ( prosjektattributter ) om prosjektene, dette er beskrevet i 6.8 Prosjektatributter. 6.3.Profiler for petroleum - produksjon, salg, transport og injeksjon Produksjons- og injeksjonsdata Profilene under overskriften Produksjons- og injeksjonsdata er knyttet til volum som produseres og injiseres i reservoaret i eget felt, og ikke injeksjon i andre felt. Følgende profiler skal rapporteres: Vanninjeksjon (mill m³) i eget felt Vannproduksjon (mill m³) fra eget felt Brutto gassproduksjon: (mrd Sm³) Brutto gassproduksjon skal tilsvare uttak av gass fra reservoaret i det aktuelle feltet/funnet. Brutto gassproduksjon skal ikke inkludere gass fra andre felt/funn som bare transporteres over det feltet / funnet det rapporteres for. Denne profilen skal heller ikke inkludere gassløftrater

19 For felt som er i produksjon, skal brutto gassproduksjon oppgis tilsvarende mengdene som innrapporteres til OD i forbindelse med månedlig produksjonsrapportering. Målepunkt overlates for øvrig til den enkelte operatør (oppgi forutsetninger). Naturgassinjeksjon i eget felt eksklusiv gassløft og CO 2 (mrd Sm³) Gass til gassløft (mrd Sm³) CO₂ -injeksjon (mrd Sm³) Profiler for salg av olje, NGL og kondensat. Det bes om rapportering av salgsprodukt. Merk at dersom kondensat selges som olje, skal det rapporteres som olje. Dersom en forekomst er planlagt bygd ut til et felt som har olje som salgsprodukt, skal salgsprofilen reflektere dette. Negative rater kan forekomme for enkelte år, for eksempel kan en profil for et prosjekt som innebærer akselerering av oljeproduksjonen ved injeksjon av gass gi negative gassrater enkelte år. For olje skal det rapporteres estimater med usikkerhetsanslag for RK 1-4. For NGL og kondensat skal kun årlige forventningsestimat rapporteres. Usikkerhetsanslaget skal beskrives ved et forventningsestimat (mean) med tilhørende høyt og lavt estimat. For olje skal det imidlertid rapporteres estimater for både akkumulert salg og årlig salgsvolum ettersom usikkerhetsanslaget for disse ikke nødvendigvis er like. Merk likevel at akkumulerte verdier skal legges inn i regnearket først, siden årlig forventningsprofil beregnes automatisk basert på den akkumulerte forventningsverdien. Usikkerhet i akkumulert produksjon skal gis for hele produksjonsperioden, mens usikkerhet i årlig produksjon skal bare oppgis for de neste fem årene. Høyt og lavt estimat for årlig produksjon angir hva en i dag ser som mulig utfall for det aktuelle året, mens høyt og lavt anslag for akkumulert salg tar hensyn til hva som skjer i hele produksjonsperioden fram til det angitte året. Usikkerhetsanslaget i den akkumulerte produksjonsprofilens siste år vil derfor sammenfalle med usikkerhetsestimatet for totale utvinnbare ressurser tilhørende de samme prosjektene. Summen av lave estimater for de første fem årene bør bli mindre enn det lave estimatet for akkumulert salg det 5. året. Dette fordi det skal være en forskjell, ved at usikkerhet i årlig salgsvolum skal inkludere usikkerheter som ikke korreleres fra år til år (for eksempel regularitet). Det er nemlig liten sannsynlighet for at det lave estimatet skal inntreffe alle de fem første årene. Tilsvarende differanse forventes for de høye estimatene. Usikkerheten i oppstartstidspunktet gis i et separat felt i regnearket rett over profilene ved å oppgi et tidlig, forventet og sent tidspunkt. De lave- og høye estimatene i profilene må, av beregningstekniske årsaker, gjenspeile et starttidspunkt som sammenfaller med forventet starttidspunkt for produksjonen. Forskjellen mellom dem skal reflektere usikkerheten i produksjonsopptrapping som følge av framdriften i brønnboring, produktiviteten til brønnene, generell reservoarusikkerhet, produksjonskapasitet i prosessanlegg etc. Oppgi eventuelle viktige forutsetninger i regnearket Generell info og kommentarer

20 I kommentarene må det kort oppgis hva som bestemmer årlig salgsvolum de nærmeste fem årene (reservoaret, kapasiteter etc.) samt eventuelle andre viktige forutsetninger. Det kan også gis referanser til annen dokumentasjon Transport, salg og kjøp av gass Transport og salg av gass skal rapporteres uavhengig av gitt produksjonstillatelse. Dersom forventningen ligger høyere enn produksjonstillatelsen, må det opplyses om dette. Merk at noen av gassdataene skal oppgis i kalenderår ( ), og andre i gassår. Gassåret n regnes fra år n til år n+1. Dersom konvertering mellom gassår og kalenderår er problematisk, ta kontakt med OD. Samarbeid med Gassco om rapportering fortsetter. Derfor er kopi av skjema som operatører bruker til rapportering til Gassco skipningsplan / transportplan inkludert i rapporteringsfilen. RNB-data hentes inn i Gassco-skjema ved hjelp av formler. Gassco-skjemaene skal sendes av operatørene til Gassco, i henhold til egen bestilling fra Gassco. Transport av gass: Profil Fysiske tørrgass-leveranser fra felt/funn per gassår Faktisk varmeverdi skal oppgis for alle felt og funn som leverer gass. Dersom feltet/funnet ikke leverer fysisk tørrgass fra installasjonen, men kun rågass, skal det likevel beregnes og rapporteres et tørrgassvolum. Dette er tørrgassvolumet tilsvarende forventet levert på salgspunktet. Dataene skal oppgis med faktisk varmeverdi per gassår. Denne profilen brukes også i de vedlagte Gassco-skjemaene i RNB-filen. For felt/ funn som forventes å levere tørrgass til Gassled, rapporteres gass til Gassled område D (tørrgass) ( Entry point = Gassco område D). All gass som rettighetshaverne kan komme til å søke transportrettigheter for i Gassled, skal inkluderes i Gasscodelen av rapporteringen. Fysiske rikgass-leveranser fra felt/funn per gassår oppgis kun for felt og funn som leverer rikgass. Profilen oppgis per gassår med faktisk varmeverdi. Profilen brukes også i de vedlagte Gasscoskjemaene i RNB-filen. For felt/funn som forventes å levere rikgass til Gassled, rapporteres gass til Gassled område A (Statpipe), område B (Åsgard) og/eller område E (Kollsnes) (Gassco: Entry points ). All gass som rettighetshaverne kan komme til å søke transportrettigheter for i Gassled, skal inkluderes i Gasscodelen av rapporteringen. Salg av gass: Profilen Salgbar gass per gassår 40 MJ/Sm³, er utledet av profilen Fysiske tørrgass-leveranser fra felt/funn per gassår faktisk varmeverdi. Disse profilene skal være like når man korrigerer for varmeverdi. Profilen Salgbar gass per kalenderår 40 MJ/Sm³ utledet av profil Salgbar gass per gassår 40 MJ/Sm³. Disse profilene skal være like, omregnet til kalenderår. Profilen Gass kjøp 40 MJ/Sm³, omfatter både historisk og fremtidig forventet kjøp. Gass mottatt som oppgjør for tjenester (for eksempel lagring, behandling og transport), er ikke definert som kjøp

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 9. november 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Desember 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh eugue

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Håkon Skullerud Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master Økonomi og administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Anvendt Finans TITTEL:

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000 2000 for 2000 24.4.2001 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel 2000 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig v RAPPORTNUMMER FORFATTER/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Utforskingshistorikk og konsesjonspolitikk... 6 Geologiske hovedtrekk... 8 Datagrunnlag...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2004 Statistics and Analysis

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2004 Statistics and Analysis D 326 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2004 Statistics and Analysis Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 FFI-rapport 2012/02433 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 19. november 2012 FFI-rapport 2012/02433 364801 P: ISBN 978-82-464-2161-2 E: ISBN

Detaljer

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning PL435 Zidane Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Innhold Sammendrag 1 1 Innledning 4 1.1 Formålet med konsekvensutredningen 5 1.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning 5 1.2.1 Krav i internasjonalt

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer