Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil"

Transkript

1 Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED RAPPORTERING, TIDSPLAN, MV FORMÅL MED RAPPORTERING RAPPORTERINGSFRISTER/-FORMAT MV ENDRINGER I FORHOLD TIL FJORÅRETS RAPPORTERING KVALITETSSIKRING OG OPPDATERINGER FRA OPERATØR KONTAKTPERSONER HVA SKAL RAPPORTERES? HOVEDINNDELING: FELT, FUNN, RØR MV PROSJEKT I FELT, FUNN OG RØR MV PROSJEKTLISTE RAPPORTERINGSSTRUKTUR ODS RESSURSKLASSIFISERING SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER FELT MED TILLEGGSVOLUMER I BETINGEDE RESSURSER RK 6 PÅ FELT OG FUNN UOPPDAGEDE RESSURSER I ELLER VED FELT OG FUNN OM INNRAPPORTERINGSFILEN REGNEARK I RAPPORTERINGSFILEN GENERELL INFORMASJON OM UTFYLLING AV INNRAPPORTERINGSFILEN UTFYLLING AV REGNEARK GENERELL INFO OG KOMMENTARER UTFYLLING AV GENERELLE OPPLYSNINGER: UTFYLLING AV RESSURSOVERSIKT UTFYLLING AV REGNEARK, PROFIL 1-15 (=PROFILSAMLINGENE) DEFINISJONER, RAPPORTERINGSKRAV OG KRAV TIL KOMMENTARER DEFINISJONER OG KRAV TIL RAPPORTERING PROFILTYPER - OVERSIKT KOMMENTARFELTER. FORKLARING AV ENDRINGER FRA FORRIGE RAPPORTERING PROSJEKTOVERSIKT PROFILER FOR PETROLEUM - PRODUKSJON, SALG, TRANSPORT OG INJEKSJON PRODUKSJONS- OG INJEKSJONSDATA PROFILER FOR SALG AV OLJE, NGL OG KONDENSAT TRANSPORT, SALG OG KJØP AV GASS RAPPORTERING AV GASSNEDBLÅSNING KOSTNADER OG INNTEKTER RAPPORTERINGSFORMAT / SAMARBEIDSAVTALEN OG UNNTAK DRIFTSINNTEKTER, KONSEPTSTUDIER (SAMARBEIDSAVTALENS POST 7 OG 4), PRISSTIGNING INVESTERINGER (SAMARBEIDSAVTALENS POST 5) UTBYGGINGSINVESTERINGER (POST 5.1) DRIFTSINVESTERINGER (POST 5.2) UTVINNINGSBRØNNER (POST 5.3) INVESTERINGER OG ANTALL BRØNNER DRIFTSKOSTNADER (SAMARBEIDSAVTALENS POST 6) NEDSTENGNING OG FJERNING (POST 8), GENERELLE KOSTNADER (POST 9) MILJØDATA OG FORUTSETNINGER FOR UTSLIPP PROSJEKTATTRIBUTTER UTFYLLING AV ARKET TARIFFINNTEKTER OG TARIFFKOSTNADER UTFYLLING AV ARKET MÅNEDSDATA KVALITETSSIKRING

4 9.1 OPERATØRENS ANSVAR KONSISTENSSJEKKER REGNEARK COST CONTROL FEILMELDINGER

5 1. FORMÅL MED RAPPORTERING, TIDSPLAN, MV 1.1. Formål med rapportering I henhold til petroleumsforskriften 50a skal operatørene sende inn data til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Rapporteringen skal omfatte økonomiske selskapsdata, prosjekter, ressursvolum og prognoser for produksjon, kostnader og miljøutslipp som nærmere angitt av mottager. Hver høst rapporterer alle operatørene inn data og prognoser knyttet til de felt, funn, transport- og landanlegg som selskapene er operatør for. Rapporteringen til RNB inngår i grunnlaget for regjeringens olje- og miljøpolitikk, samt i stats- og nasjonalbudsjett. Petroleumsvirksomheten står for en høy andel av Norges bruttonasjonalprodukt og samlede eksport. Det er derfor viktig at rapporteringen er av høy kvalitet og at tidsfristene overholdes. Oljedirektoratet (OD) kvalitetskontrollerer og sammenstiller de innrapporterte selskapsdataene. Videre utarbeider OD egne anslag og klassifiserer ressursene på grunnlag av egne forutsetninger. OD oppdaterer på dette grunnlag norsk sokkels ressursregnskap og lager samlede prognoser. Prognosene oversendes til Olje- og energidepartementet (OED), som videreformidler til Finansdepartementet (FIN). Tallmaterialet fra prognoser og ressursregnskap inngår i en rekke analyser og ulike publikasjoner bl.a. Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel og Fakta Norsk Petroleumsverksemd. 1.2.Rapporteringsfrister/-format mv. Tidsplan Operatørene skal innen 1. september ha fått tilgang til følgende: Oversendelsesbrev Rapporteringsfil Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil for årets RNB Rapporteringsfilen lastes ned fra Operatørens frist for oversendelse av innrapporteringsfiler til OD er 15. oktober. Det er viktig at denne fristen overholdes for at OD skal kunne overholde egne frister mot OED. Veiledningen foreligger både på norsk og engelsk, men innrapporteringsfilen er kun på engelsk. En del norske begrep brukes, men det er ikke lagt inn norske forklaringer til engelske begrep i filen. Dersom dette medfører problem, må OD kontaktes for avklaringer. Endringer i forhold til innrapporteringen som følge av budsjettbehandling i styringskomitéer i utvinningstillatelsene etter 15. oktober, skal ettersendes OD så snart de foreligger, og senest 15. desember. Rapporteringsformat Dataene skal rapporteres elektronisk i henhold til formatet gitt i innrapporteringsfilen (Microsoft Office Excel Det må ikke foretas endringer i oppsett av regnearkene. Det må heller ikke være lenker til andre regneark i filen som leveres OD. Operatørene bes legge rapporteringsåret til filnavnet for å identifisere hvilken RNB-rapportering det gjelder. Filene skal navngis som i eksemplene vist under; "statfjord_rnb2014.xls" " mjølner_rnb2014.xls" "gassled A_rnb2014.xls" Filnavn må ikke inneholde dato eller annen informasjon

6 1.3.Endringer i forhold til fjorårets rapportering Sammenliknet med fjorårets rapportering bes det i RNB2014 om endret rapportering på følgende områder; Rapportering av brønner: o Hver gren i en flergrens brønn skal fra og med denne rapportering telle som en egen brønnbane I de tilfeller hvor det ikke foreligger en vanlig tariffavtale men en kostnadsdelingsavtale skal rapportering av driftskostnader og/eller investeringer som dekkes av et tredjeparts felt rapporteres som følger: o Kostnadene skal rapporteres fullt ut av verts feltet o For prosjekter i RK 0+1-2, skal refusjon av driftskostnader og investeringer rapporteres direkte i arket «Tariffinntekter». o For prosjekter i RK 3 4 er det lagt inn to ekstra kolonner i profilarkene for å kunne velge direkte dekning av driftskostnader og direkte dekning av investeringer i henhold til kostnadsdelingsavtale. 1.4.Kvalitetssikring og oppdateringer fra operatør. Det er viktig at operatøren sørger for god kvalitet av data før de oversendes OD. Dersom OD finner feil, mangler eller uklarheter i mottatt rapportering, blir filen sendt tilbake med kommentarer i arket Tilbakemeldingsskjema og operatøren må sende inn ny korrigert rapportering med rettelser eller svar på kommentarene. Inkludert i regnearkfilen er en rekke hjelpemidler for kvalitetssikring. For mer informasjon, se kapittel 9 Kvalitetssikring. 1.5.Kontaktpersoner Dersom det er spørsmål rundt rapporteringen, er kontaktpersoner i OD som følger: Område Kontaktperson Telefon e-post Generelle spørsmål Bente Jarandsen Overføring av data, License to Share (L2S) Spørsmål om innrapporteringsfilen Magnar Haugvaldstad Tom Andersen For hver rapporteringsfil bes operatøren oppgi navn på kontaktperson med tilhørende e- postadresse og telefonnummer

7 2. HVA SKAL RAPPORTERES? 2.1.Hovedinndeling: Felt, Funn, Rør mv I rapporteringen skilles det mellom felt, funn og rør mv. Tabellen under gir en definisjon av begrepene. Type Felt Funn Rør mv Beskrivelse Felt er et eller flere funn samlet som omfattes av godkjent plan for utbygging og drift (PUD) eller innvilget fritak fra PUD. Funn er en petroleumsforekomst, eller flere petroleumsforekomster samlet som er oppdaget i samme undersøkelsesbrønn, som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum (omfatter både kommersielt og teknisk funn). Funn i RNB-sammenheng inkluderer kun Funn som ikke allerede er en del av et Felt Rørledninger, transportsystemer inklusiv terminaler. Navn på felt, funn og rør mv skal være iht til ODs prosjektliste se kapittel 2.3 Prosjektliste. En rullegardinliste er tilgjengelig i rapporteringsfilen, se kapittel 5 Utfylling av regnearket Generell info og kommentarer. 2.2.Prosjekt i Felt, Funn og Rør mv Felt, funn og rør mv består av ett eller flere prosjekt. Prosjekt er det grunnleggende begrep i ODs klassifisering av petroleumsmengder. Alle utvinnbare petroleumsmengder tilegnes et såkalt prosjekt. Et prosjekt representerer knytningen mellom en petroleumsmengde og beslutningsprosessen, inkludert budsjettallokering. Generelt vil et prosjekt representere et bestemt modenhetsnivå der en beslutning fattes om å gå videre eller ikke (dvs. å bruke penger). Et prosjekt for et felt eller funn kan for eksempel være utbyggingen av en enkel forekomst eller det kan være et tiltak på et felt. Slike prosjekt har en tilhørende petroleumsmengde med et usikkerhetsspenn (høyt, lavt og basis). Også for Rør mv brukes begrepet prosjekt. Et prosjekt for Rør mv kan f eks være et nytt rør eller en ny kompressor. Hvert prosjekt plasseres i Ressurskategorier etter prosjektets modenhet, se kapittel 3.1 ODs ressursklassifisering. Flere prosjekt kan inkluderes i én profilsamling, men kun hvis prosjektene er i samme ressurskategori. Om profilsamlinger, se kapittel 6 Utfylling av regneark, profil 1-15 (=profilsamlingene). For gjensidig utelukkende prosjekt skal bare det mest sannsynlige prosjekt rapporteres. 2.3.Prosjektliste OD legger en prosjektliste til hver operatør tilgjengelig på L2S i forkant av rapportering. I prosjektlisten er det angitt hvilke prosjekt OD forventer skal innrapporteres. Listen er basert på fjorårets innrapportering. Prosjektlisten skal gjennomgås av operatøren og lastes opp på L2S med kommentarer og eventuelle forslag til endringer. Endringer kan for eksempel være endrede prosjektbetegnelser eller ressurskategori for et prosjekt, nye prosjekt eller nye funn som ikke er inkludert i prosjektlisten, eller prosjekt som skal utgå fra listen

8 3. RAPPORTERINGSSTRUKTUR 3.1.ODs Ressursklassifisering Rapportering av prosjekt skal være i henhold til ODs ressursklassifisering som vist i tabellen under. For mer detaljert informasjon, se ODs Ressursklassifisering, Totale utvinnbare ressurser Status Oppdagede ressurser Ressursklasse Ressurskategori (RK) Prosjektstatuskategori Beskrivelse Historisk Solgt og levert petroleum produksjon 0 1 Reserver i produksjon Reserver 2 F A Reserver med godkjent plan for utbygging og drift Betingede ressurser 3 F A Reserver som rettighetshaverne har besluttet å utvinne 4 F Ressurser i planleggingsfasen A 5 F Ressurser der utvinning er sannsynlig men uavklart A 6 Ressurser der utvinning er lite sannsynlig Uoppdagede Uoppdagede ressurser ressurser 7 F Ressurser som ikke er blitt evaluert A 8 Ressurser i prospekter 9 Ressurser i prospektmuligheter og ikke-kartlagte ressurser Ressurskategoriene deles videre opp ved hjelp av attributtene F og A. First oil/gas (F): Utvinnbare petroleumsressurser gis betegnelsen First (F) når disse er knyttet til gjeldende anslag av tilhørende tilstedeværende petroleumsmengder. First (F) kan brukes i ressurskategori 2,3,4,5 og 7. Prosjekt med tilleggsressurser som følge av inkludering av nye forekomster kan også klassifiseres som First (F). Additional oil/gas (A): Petroleumsressursen betegnes Additional (A) dersom den er knyttet til forbedret utvinning i forhold til gjeldende anslag (F) for utvinnbare ressurser. A-ressursene er vanligvis positive men kan også være negative, for eksempel i tilfeller der forbedret utvinning krever gassbruk, eller der forbedret utvinning sikter på en hurtigere produksjon eller på å redusere produksjonskostnadene uten noen eller negative effekter på de utvinnbare ressursene. Additional (A) kan brukes i ressurskategori 2,3,4,5 og 7. Enkelt forklart benyttes First (F) når det angis utvinnbare ressurser fra forekomster som ennå ikke er satt i produksjon. Additional (A) benyttes for utvinnbare ressurser knyttet til prosjekt for forbedret utnyttelse av forekomster i produksjon eller klassifisert med First (F)

9 Under følger en kort beskrivelse av hovedgruppene av ressurskategoriene (RK). Dersom det er uklarhet knyttet til kortbeskrivelsen, er det er definisjonene i ODs ressursklassifiseringen som gjelder. Historisk produksjon RK 0 omfatter petroleumsmengder som er produsert (solgt og levert). Reserver RK 1-3 omfatter gjenværende utvinnbare, salgbare petroleumsressurser som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene har godkjent en PUD eller innvilget PUD-fritak for. Reserver omfatter også petroleumsressurser i forekomster der rettighetshaverne har besluttet å utvinne men som ikke er myndighetsbehandlet i form av en PUD eller PUD-fritak. Petroleumsmengder i prosjekt som inneholder gass, der produksjonsforløp ikke er besluttet men som uten betydelige investeringer seinere vil bli produsert og solgt, bes rapportert i RK3. Det forutsettes at nedstrøms infrastruktur er på plass. Betegnelsen RK 0+1 er opprettet for å vise de estimerte totale utvinnbare mengder i et prosjekt basert på dagens oppfatning av størrelsen på de enda ikke produserte mengdene. Solgte og leverte mengder er inkludert. Petroleumsmengder i prosjekt som er i produksjon skal rapporteres i RK 0+1. Betingede ressurser RK 4, 5, 6 og 7 representerer påviste utvinnbare petroleumsmengder i prosjekt som ennå ikke er besluttet for utvinning. Utvinnbare petroleumsressurser i nye funn hvor funnevalueringsrapport ennå ikke er levert myndighetene og som derfor bare har et foreløpig ressursestimat, rapporteres i RK7. Prosjekt rapporteres i RK 5, inntil beslutning om konkretisering tas. Ved beslutning om konkretisering flyttes prosjektet til RK 4. RK 6 er ressurser der utvinning ansees for lite sannsynlig. Kategorien skal ikke benyttes for økt utvinning på felt. Uoppdagede ressurser RK 8 omfatter uoppdagede petroleumsmengder i kartlagte prospekt. De totale risikoveiede utvinnbare ressursene i prospekt som ligger helt eller delvis innenfor lisensiert område, skal rapporteres. Referansetidspunkt For rapporteringen av hvert enkelt prosjekt skal per i inneværende år legges til grunn. Dersom det ventes en beslutning for prosjektet som vil medføre endring av prosjektets ressurskategori innen årsskiftet, skal prosjektet rapporteres i den kategori som beslutningen fører til. Eksempel på dette er beslutning om å oversende PUD til myndighetene før årsskiftet. Dette vil endre klassifisering av prosjektet, som oftest ligger i RK 4 (F eller A), til RK 3 (F eller A). Merk at i innrapporteringen for utvinningsprosjekt skal både tilstedeværende og utvinnbare mengder, rapporteres. Det skal oppgis lavt, basis og høyt estimat for petroleumsmengdene. For prosjekt med attributt A, jf. tabellen over, skal det ikke oppgis tilstedeværende mengder. Når det gjelder prosjekt knyttet til rør og landanlegg, klassifiseres disse i OD innrapportering i henhold til beslutningsstatus (planlagt, besluttet, godkjent osv.) på lignende måte som utvinnbare mengder klassifiseres

10 3.2.Spesielle problemstillinger Felt med tilleggsvolumer i betingede ressurser Følgende betingelser skal normalt være oppfylt før et prosjekt kan rapporteres med betinget ressurs i et felt, i stedet for å inkluderes i feltets reserver: Prosjektet må avvike fra normal optimalisering innenfor gjeldende utvinningsstrategi, o Mer av det samme skal normalt rapporteres som reserver (f eks normalt vedlikehold/rekompletteringer samt boring av brønner som er innenfor vedtatte plan dvs alle brønner som er planlagt boret med eksisterende boreanlegg.) o Unntak hvis det for eksempel skal bores brønner og feltet ikke har et fungerende boreanlegg, men må skaffe borerigg eller oppgradere boreanlegg. I de tilfeller der det er knyttet usikkerhet til omfang av oppgradering, skal en videreføring av dagens funksjonalitet rapporteres som reserver mens forbedringer ut over dette rapporters i en høyere ressurskategori, det vil si som betinget ressurs (RK 4 eller RK 5). Det må knyttes kostnader til prosjektet, og investeringene må være signifikante for feltet/funnet o For eksempel skal prosjekt som bedre reservoarstyring, bedre sweep rapporteres som reserver. Prosjektet må gå gjennom en definert beslutningsprosess med milepæler/ decision gates o Mengder fra beslutninger om nye brønner etc. som forventes tatt i normal årlig budsjettprosess i framtiden, skal rapporteres som reserver. Unntak for mengder fra tiltak som vil gi vesentlig forlenget levetid for feltet. Prosjekt med betingede ressurser på felt vil etter disse kravene kunne være: 1. Ny utvinningsmetode eller signifikant utvidelse av eksisterende utvinningsmetode som vil gi ekstra reserver og økt utvinningsfaktor ved gjennomføring (RK-attributt A), eller 2. Nytt segment/ del av reservoaret som ikke er i produksjon/pud-godkjent i dag og som vil gi økt STOOIP/GIIP (RK-attributt F), eller 3. Omlegging til ny driftsform/ ny/modifisert innretning som vil gi høyere/akselerert produksjon og ev. lavere kostnader. Eksempler på prosjekt som normalt skal være inkludert i reservene: Brønnvedlikehold (forutsettes som nødvendig optimalisering) 4D seismikk Forbedret sweep med optimalisert drenering (forutsettes som nødvendig optimalisering, med mindre ny teknologi må utvikles) Nye brønner som skal bores med tilgjengelig teknologi Robustgjøre produksjonsanlegg/fjerne flaskehalser Mengder fra alle prosjekt med brønner som er nevnt under, skal rapporteres som reserver i en ressurskategori. Dersom operatøren ønsker det, kan brønnprosjekter, klassifisert som reserver, rapporteres i separate konsistente profiler, etter malen: RK 0+1: Prosjekt med brønner i produksjon RK 2: Prosjekt med brønner som har godkjent budsjett RK 3: Prosjekt med brønner som med stor sannsynlighet vil bli boret. Ligger i utvinningstillatelsenes langtidsplaner som basis for fremtidig aktivitet og skal bores fra boreanlegg utvinningstillatelsen har tilgang til

11 RK 6 på felt og funn Tiltak for økt utvinning på felt (attributt A) som har blitt evaluert og funnet uøkonomisk, skal ikke rapporteres i RK 6. Hvis ressursene kan realiseres med andre tiltak senere, skal de inkluderes i RK 7A. RK 6 benyttes for forekomster som, selv på lang sikt, ikke ventes å kunne utvinnes lønnsomt, samt ressurser i små, ikke-testede funn der utvinning synes lite sannsynlig. Dersom forekomsten er en tilleggsressurs til et felt, rapporteres den inn under feltet. Selvstendige funn rapporteres separat Uoppdagede ressurser i eller ved felt og funn Uoppdagede, utvinnbare ressurser i eller ved felt og funn vil enten omfatte prospekter, eller uborede segmenter av feltet/funnet, som av ulike årsaker ikke blir definert som et eget prospekt. Hovedregelen er at uoppdagede utvinnbare, riskede volum oppgis i RK 8. Riskede volum framkommer ved å multiplisere antatt utvinnbar petroleumsmengde, gitt funn, med sannsynligheten for å gjøre funn. Sum av riskede volumer som ligger helt eller delvis innenfor eget lisensiert område og som, gitt funn, kan utvinnes i tilknytning til feltet/funnet skal rapporteres. Prospekter som strekker seg ut over utvinningstillatelsens grenser, eller over i tilgrensende utvinningstillatelser, rapporteres med totale riskede volumer. Prospektet kan ikke samtidig være rapportert av samme operatør i tilknytning til annet felt eller funn. I enkelte tilfeller der funnsannsynligheten er høy og volumene inngår i basis for en utbyggingsløsning, kan uoppdagede ressurser, etter avtale med Oljedirektoratet, kategoriseres annerledes

12 4. OM INNRAPPORTERINGSFILEN Rapporteringsfilen er utarbeidet i Microsoft Office Excel Filen har flere innebygde makroer. Det utføres mange beregninger og gjenbruk av informasjon på tvers av arkene i filen. Videre leses informasjonen inn i databaser. Det må derfor ikke foretas endringer i oppsettet av regnearkene med unntak av innlegging av data i de hvite feltene. Det er lagt vekt på validering av data i rapporteringsfilen. Dette skjer på to måter; ved å styre innleggingen i celler ved hjelp av listbokser / rullegardinmenyer og annen validering av data. konsistenssjekk av dataene etter at de er lagt inn Konsistenssjekkene kan resultere i ulike meldinger. Mulige feil må kontrolleres og rettes, eller årsaken til meldingen må kommenteres. 4.1.Regneark i rapporteringsfilen Tabellen under gir en oversikt over ark i rapporteringsfilen. Navn på ark i filen Formål Kommentar Innledning Informasjon til utfyller Ingen data legges inn her Generell info og kommentarer Basisinformasjon om felt, funn og rør mv. For felt og funn også ressursinformasjon og informasjon om leteaktivitet Ressursestimat for RK6-8 rapporteres her. Fra denne filen åpnes også nye Profilsamlinger Tariffinntekter Gi oversikt over inntekter fra andres Brukes ikke for Funn bruk av innretning Cost Control Kvalitetssikring Noen få data / kommentarer legges inn Profilsamlinger (Profil_1, _2, _15) Prosjekter i RK 0, 0+1, 2, 3, 4 og 5 rapporteres i profilene, Profil_Total Årlige data, ressursinformasjon og informasjon om ikke besluttede prosjekt og produksjonsstart ( Prosjektattributter ) Konsistenskontroller Sum av alle Profilsamlinger Total oversikt feltrapportering Arkene kan åpnes fra Generell info og kommentarer, må ikke slettes. Ingen data legges inn her Må åpnes av den som rapporterer Månedsdata Månedlige verdier for neste kalenderår Ressursoversikt Oppsummering av data fra arkene Ingen data legges inn her Generell info og kommentarer samt Profilsamlinger Gassco Supplere Gassco med informasjon Dette er kun forsiden til Gasscorapporteringen. Øvrige regneark åpnes fra dette regnearket. Se egen veiledning fra Gassco

13 Operatørene bes fylle ut kommentarfeltene i de ulike arkene i rapporteringsfilen. Dette er viktig både for å forstå endringer i prognoser per prosjekt og for sokkelen totalt. Det vil også være til stor hjelp i kvalitetskontrollen av datasettene. Fargekodene i regnearkene: Celler som er hvite skal / kan fylles ut av operatøren. Dersom en forsøker å legge inn ugyldige verdier, vil en for noen celler få feilmelding. Grå og lysegule celler inneholder enten opplysninger hentet fra annet sted i rapporteringsfilen, eller data som blir beregnet av inngitte data. Noen celler blir farget grå avhengig av ressurskategori eller prosjekttype. Celler som er fargelagt, skal ikke fylles ut av operatøren. 4.2.Generell informasjon om utfylling av innrapporteringsfilen Anbefalt rekkefølge for innlegging av data. Utfyllingen av filen starter øverst i regnearket Generell info og kommentarer ved å fylle ut området "1) Generelle opplysninger. For felt og funn går en så til tabellene under "2) Ressursoversikt" for innlegging av (2a) opprinnelig tilstedeværende ressurser for alle ressurskategorier og (2b) utvinnbare ressurser i RK 6-8. Utvinnbare ressurser og reserver i kategorier lavere enn 6, skal oppgis direkte i gjeldende profilsamling. Profilsamlinger hentes frem etter behov. Ved utfylling kan en skrive inn dataene celle for celle eller lime inn dataene fra andre kilder. Merk at innlimingsfunksjonen er begrenset. I regnearkene fins det noen få skjulte rader og kolonner som gjør innliming av større områder umulig, forsøk å lime inn mindre datamengder om gangen. NB: Ved innliming av data må funksjonen "Rediger - Lim inn utvalg - verdi" (Edit -Paste Special - Values) benyttes. Kommandoen "Ctrl-V" for innliming av data i regnearkene kan skape problemer

14 5. UTFYLLING AV REGNEARK GENERELL INFO OG KOMMENTARER 5.1.Utfylling av Generelle opplysninger: Fyll først inn navn på felt/funn/rør mv. Velg navn fra dropplisten i celle D7. Her finnes offisielle felt- og funnavn samt betegnelser for rør og anlegg. Når navn velges, vil mange av cellene i dette området bli fylt ut automatisk, bl.a. opplysning om kontaktperson i OD. Dersom riktig navn ikke finnes i dropplisten, ta kontakt med OD A B C D E F G H I J K L M N O P Reporting of petroleum resources, production, cost and environmental data to RNB2014 1) General information: Exempt Section 5a Name of field/discovery/pipeline, etc.: Area: Type: OD-ID : Discovery well (for field): Norwegian percentage: 100,00 % Operator: Date: Contact, NPD: Telephone: address: dd.mm.yyyy Report Issuer: Contact, operator: Telephone: address: Alternative contact: RNB2014 Deretter fylles ut: Norsk andel: Norsk prosentandel (normalt 100 %) av ressursene skal oppgis. For de tilfellene hvor ressursene strekker seg over på et annet lands kontinentalsokkel, brukes siste offisielle fordeling av ressurser mellom Norge og annet land. Rapportutsteder: Ved utfylling hos operatør vil normalt rapportutsteder være identisk med oppgitt operatør. Det finnes likevel tilfeller der rapportutsteder ikke er lik operatør. Velg navn fra dropplisten. Dato: Dato for utfylling av rapporteringsfilen bes oppgitt på formatet dd.mm.åååå. Dato skal samsvare med siste innleggingsdato. 5.2.Utfylling av Ressursoversikt Ressursoversikten skal fylles ut for alle felt og funn, med mindre annet er avtalt med OD. Felt og funn har ofte prosjekt også i høyere ressurskategorier med tilknyttede ressurser. Prosjekt med ressurser/reserver i RK 0-5 skal rapporteres i tabellen over hver profilsamling. Forventet ressurskategori per i inneværende år skal legges til grunn for rapporteringen. Kun norsk prosentandel av ressursene oppgis etter fordeling gitt under "Generelle opplysninger. Felt som består av flere funn, skal rapportere ressurser for hvert enkelt funn. Opprinnelig tilstedeværende hydrokarboner for hver forekomst skal oppgis. Forekomstnavn hentes fra liste. I kolonne C skal en legge inn funnbrønn for forekomsten. I kolonne D kan det gis en kort betegnelse/beskrivelse av forekomsten. Merk at navn på forekomst som benyttes i kolonne B danner grunnlaget for angivelse av forekomst i de enkelte profilsamlingene. Hydrokarbonene splittes på olje, assosiert væske (kondensat og/eller NGL), assosiert gass og/eller fri gass. Gassvolumer skal rapporteres ved faktisk varmeverdi. Alle estimater skal gis med usikkerhet, det vil si høyt, lavt og basis estimat (forventningsverdi). Opplysninger om spredningen, det vil si sannsynlighet for at utfallet er større eller lik lav/høy verdi skal oppgis øverst til høyre i tabellen

15 A B C D E F G H I J K L M N O P ) Resource overview Risk distribution. State probability that the outcome will be Low (%) Base High (%) greater than or equal to the low/high value: Recoverable resources and reserves in categories lower than 6 shall be reported directly in the applicable profile collection. A total overview of the reported resources can be found 23 in the "Resource Overview" spreadsheet Resource Overview a) Originally in place: Name of deposit Discovery well for Description (Select from list or enter deposit of Oil Associated liquid (NGL/condensate) Associated gas Free gas new) (Select from list) deposit (million Sm 3 ) (million Sm 3 ) (billion Sm 3 ) (billion Sm 3 ) Low Base High Low Base High Low Base High Low Base High Total : 0,0 0,0 0,0 0,0 46 Utvinnbare ressurser skal oppgis for alle funn og felt. Ressursene splittes i salgsproduktene olje, NGL, kondensat og gass. For alle felt og funn skal det rapporteres høyt, basis (forventningsverdi) og lavt estimat for utvinnbare ressurser, se kapittel 6.3 Profiler for petroleum produksjon, salg, transport og injeksjon. Gass omfatter mengder som er solgt og fysisk levert eller planlagt levert. Gass som kjøpes fra andre felt for injeksjonsformål og som senere vil bli eksportert, skal ikke regnes inn i ressursgrunnlaget. Gass som mottas uten betaling skal inkluderes i utvinnbare ressurser. Dette kan være gass man mottar som betaling for tjenester. Gass som brukes til brensel og fakling skal ikke inngå i ressursgrunnlaget. Dersom gass leveres til et annet felt/funn for injeksjon eller annen bruk, skal det oppgis hvilket felt/funn dette gjelder. Det skal også oppgis om dette er gass som gis bort som betaling for en tjeneste eller om dette er gass som selges. Salgsproduktene olje, NGL og kondensat skal i størst mulig grad rapporteres slik de senere vil bli rapportert til OD i de faste månedlige rapporteringer.her kan det imidlertid forekomme avvik i tallene dersom prognosene representerer salg fra flere ulike felt samtidig. At ressursene skal oppgis som salgsprodukter innebærer at assosiert væske fra gassfelt skal rapporteres som olje dersom det blir solgt som olje. I tilfeller hvor produkter leveres til andre felt som betaling for tjenester utført skal volumet kun synliggjøres i ressursoversikten og ikke i profilene. Utvinnbare ressurser i kategori RK 0 5 skal oppgis i den aktuelle profilsamlingen. Profilsamlingen hentes frem ved å trykke på en av knappene Vis Profil_x. En kan hente frem og senere skjule profilsamlingene etter behov, uten at oppsett i filen blir endret. Om ikke spesielle grunner foreligger, skal det være konsistens mellom profiler og oppgitte utvinnbare ressurser. 2b) Recoverable resources: Resources in Categories 0,1,2,3,4 and 5: Profiles shall also be entered for projects with resources in Categories 0,1,2,3, 4 and 5. Project resources are reported directly in the profile compilations. Profile compilations can be accessed by clicking on these buttons: View Profil_1 View Profil_2 View Profil_3 View Profil_4 View Profil_5 View Profil_6 View Profil_7 View Profil_8 View Profil_9 View Profil_10 View Profil_11 View Profil_12 View Profil_13 View Profil_14 View Profil_15 View Profil_Total Information about development concepts in RC3, 4 and 5 is provided in the project overview in the Profil_X spreadsheets Det skal lages (minst) en profilsamling for hver ressurskategori det rapporteres prosjekt for

16 Utvinnbare ressurser RK 6 og 7: For prosjekter i RK 6 og 7 oppgis nødvendig informasjon i regnearket Generell info og kommentarer. I kolonne B angis navnet på prosjektet slik det fremgår av prosjektlisten. Ressurskategori hentes fra dropplisten i kolonne C. Videre hentes attributt A eller F for RK7 fra dropplisten i kolonne D. Forekomsten som prosjektet henter ressursene fra, velges fra dropplisten i kolonne F. I kommentarfeltet under tabellen gis informasjon om evalueringer som er utført og videre planer for prosjektet. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Recoverable resources in Categories 6 and NGL Gas (net deliverable) Year for Oil (million Sm 3 ) (million tonnes) (billion Sm 3 ) Condensate (million Sm 3 ) the decision to initialize (feasibility studies) Name of Resource Category project Resource Category Attribute 1 Serial Number Deposit (yyyy) Low Base High Low Base High Low Base High Low Base High TOTAL RC6 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL RC7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rapportering av RK 7A: For prosjekt i RK 7A bør ressursestimatet reflektere en langsiktig forventning om den endelige utvinningsgraden for feltet/funnet som følge av forventet teknologiutvikling. Lavt estimat bør reflektere en langsiktig forventning om den endelige utvinningsgraden for feltet/funnet som følge av moderat teknologiutvikling. Høyt estimat bør reflektere en mer optimistisk, langsiktig målsetting for den endelige utvinningsgraden for feltet/funnet som følge av ekspansiv teknologiutvikling. Rapportering av RK 8: Anslag skal gis for utvinnbare ressurser i prospekter i egen utvinningstillatelse/unitisert felt som, gitt funn, med stor sannsynlighet vil bli knyttet til feltet/funnet det rapporteres i. Prospekt som strekker seg over i tilgrensende utvinningstillatelser, rapporteres med totale ressursestimat. Det må være avklart at prospektet ikke samtidig er rapportert av annet felt/funn. Ressursestimatet skal være risikoveid, og skal gjenspeile estimerte volumer multiplisert med funnsannsynligheten. Det skal også gis informasjon om leteboring og ressurstilvekst for siste år og kommende år samt planer for bruk av flyttbar innretning. 87 A B C D E F G H I J K L M N O Recoverable resources in Resource Category Resource estimates (risked) all prospects: NGL (million tonnes) Oil (million Sm 3 ) Gas (billion Sm 3 ) Condensate (million Sm 3 ) Low Base High Low Base High Low Base High Name of prospects included in the resource estimate: Number of mapped prospects that can be linked to the field: Number of prospects drilled in 2012 Name of prospects drilled in 2012 Resource growth from exploration in 2012 (million Sm 3 oe) Number of prospects drilled in 2013 Name of prospects drilled in 2013 Resource growth from exploration in 2013 (million Sm 3 oe) Number of prospects planned for drilling in 2014 Name of prospects planned to be drilled in 2014 Expected resource growth from exploration in 2014 (risked) (million Sm 3 oe) Number of planned exploration wells to be drilled from mobile facilities in 2014: Number of planned prospects for drilling in the period Expected resource growth (risked) for the period (million Sm 3 oe) Number of planned exploration wells to be drilled from mobile facilities : Comments: Endringsforklaringer og kommentarer: Nederst i regnearket, avsnitt 2c, er det satt av plass til endringsforklaringer og kommentarer. Forklaring på endringer i ressursestimatene i forhold til forrige RNB- rapportering skal oppgis her. Endringer i ressursanslag på mer enn 5 % er å betrakte som vesentlige og skal forklares

17 6. UTFYLLING AV REGNEARK, PROFIL 1-15 (=PROFILSAMLINGENE) 6.1.Definisjoner, rapporteringskrav og krav til kommentarer Definisjoner og krav til rapportering Profil: Alle årlige eller månedlige data under en overskrift (dvs kolonne) i et regneark, kalles en Profil. Profilsamling: Alle data i regnearkene, profil_1, profil_2 osv, kalles en Profilsamling. Tidshorisont: Vi ber om at operatøren rapporterer komplette profiler for prosjektene, dette inkluderer blant annet antatt lønnsom drift ut over konsesjonsperiodens utløp. Relevante kolonner for kostnader og utslipp som følge av produksjonen fylles ut. Der lønnsomhet er avhengig av andre prosjekt skal dette angis i kommentarfeltet. Norsk andel: Dersom et felt eller funn er delt med et annet land, skal bare den norske andelen oppgis i profilene, med unntak av miljødata som skal rapporteres 100 % dersom utslippene skjer i Norge. Kronebeløp: Kostnader og inntekter for det sist avsluttede kalenderår og inneværende år skal oppgis i løpende kroner. Alle framtidige kostnader og inntekter skal oppgis i faste kroner. Referanseår for faste kroner skal være inneværende kalenderår. Samsvar med budsjetter, RK 0-3: For prosjekt i RK 0-3 skal kostnader og inntekter for besluttede prosjekt i utgangspunktet være i samsvar med interessentskapets budsjetter og regnskaper. Operatørens forslag til budsjett pr 1.10 legges til grunn for rapporteringen pr Ved avvik mellom forventningsrette anslag og operatørs foreslåtte budsjett skal dette omtales i regneark Cost Control- se kapittel 9.3 Regneark Cost control Profiltyper - oversikt For felt, funn og rør mv i RK 0, 0+1, 2, 3, 4 og 5 skal det rapporteres data i årlige profiler. Månedsdata for 2014 for aktuelle profiler rapporteres på eget ark, se kapittel 8 Utfylling av arket Månedsdata. Datatypene i profilsamlingene omfatter: Prosjektoversikt inkl. utvinnbare ressurser og prosjektattributter Usikkerhetsangivelse av produksjonsstart Produksjons- og injeksjonsdata Salg av petroleum og andre inntekter Fysiske rikgass/tørrgass leveranser Kostnader, (investeringer, driftskostnader, tariffer og andre kostnader) Miljødata Omfanget av rapporteringen avhenger av type prosjekt (felt kontra rør/landanlegg) og ressurskategori. Under hver profilsamling fins et område for konsistenssjekk av data som er lagt inn i profilsamlingen se kapittel 9.2 Konsistenssjekker

18 Kommentarfelter. Forklaring av endringer fra forrige rapportering I hver profilsamling er kommentarbokser plassert over produksjons- og salgsdata, investeringsdata, driftskostnader og miljødata. Disse skal benyttes til kort informasjon om profilene. Hvis en kjøper gass for injeksjon, skal kildefeltet oppgis i informasjonscellen Please name sources of gas purchase. Videre skal kommentarboksene benyttes for å forklare vesentlige endringer i forhold til forrige RNBrapportering dvs: Endringer i ressursanslag på mer enn 5 %. Endringer i ett (eller flere) år i den neste tiårsperioden som er større enn 10 % eller mer enn 1 mill Sm 3 o.e. Endringer i framtidige totalinvesteringer på mer enn 5 %. Endringer på mer enn 500 mill NOK et enkelt år. Endringer i samlede driftskostnader på mer enn 300 mill NOK per år For Disponeringskostnader og Andre inntekter anses endringer i totalanslaget på over 300 mill NOK også som vesentlig. 6.2.Prosjektoversikt Øverst i hvert profilark er en tabell som skal fylles ut med informasjon om prosjektene som inngår i profilsamlingen. Informasjon som skal fylles inn er prosjekt navn, ressurskategori og løpenummer som angitt i prosjektlistene, med tilhørende utvinnbare mengder (inkludert usikkerhet). For felt og funn skal det angis hvilke forekomster utvinningen kommer fra, det er nedtrekkslister i cellene som henter informasjon fra tabell 2a i arket Generell info og kommentarer. Profil_01 Hide Profil_1 0 Project overview incl. recoverable resources RNB2014 Gas resources/reserves shall be stated with actual gross calorific value excluding fuel and flare gas. Oil (million Sm 3 ) NGL (million tonnes) Gas (net deliverable) (billion Sm 3 ) Condensate (million Sm 3 ) Category Nam e of project Deposits (choose from drop-down menu) Category Serial Attribute 1 Number Low Base High Low Base High Low Base High Low Base High I hvert profilark kan flere prosjekt med samme ressurskategori inkluderes. Prosjektene som rapporteres samlet bør ha en viss sammenheng når det gjelder prosjekttype og beslutningsløp. Større prosjekt, hvor det skal leveres PUD eller søknad om PUD-fritak skal rapporteres i eget profilark. Videre skal det for prosjekt i ressurskategoriene 3, 4 og 5 fylles ut informasjon ( prosjektattributter ) om prosjektene, dette er beskrevet i 6.8 Prosjektatributter. 6.3.Profiler for petroleum - produksjon, salg, transport og injeksjon Produksjons- og injeksjonsdata Profilene under overskriften Produksjons- og injeksjonsdata er knyttet til volum som produseres og injiseres i reservoaret i eget felt, og ikke injeksjon i andre felt. Følgende profiler skal rapporteres: Vanninjeksjon (mill m³) i eget felt Vannproduksjon (mill m³) fra eget felt Brutto gassproduksjon: (mrd Sm³) Brutto gassproduksjon skal tilsvare uttak av gass fra reservoaret i det aktuelle feltet/funnet. Brutto gassproduksjon skal ikke inkludere gass fra andre felt/funn som bare transporteres over det feltet / funnet det rapporteres for. Denne profilen skal heller ikke inkludere gassløftrater

19 For felt som er i produksjon, skal brutto gassproduksjon oppgis tilsvarende mengdene som innrapporteres til OD i forbindelse med månedlig produksjonsrapportering. Målepunkt overlates for øvrig til den enkelte operatør (oppgi forutsetninger). Naturgassinjeksjon i eget felt eksklusiv gassløft og CO 2 (mrd Sm³) Gass til gassløft (mrd Sm³) CO₂ -injeksjon (mrd Sm³) Profiler for salg av olje, NGL og kondensat. Det bes om rapportering av salgsprodukt. Merk at dersom kondensat selges som olje, skal det rapporteres som olje. Dersom en forekomst er planlagt bygd ut til et felt som har olje som salgsprodukt, skal salgsprofilen reflektere dette. Negative rater kan forekomme for enkelte år, for eksempel kan en profil for et prosjekt som innebærer akselerering av oljeproduksjonen ved injeksjon av gass gi negative gassrater enkelte år. For olje skal det rapporteres estimater med usikkerhetsanslag for RK 1-4. For NGL og kondensat skal kun årlige forventningsestimat rapporteres. Usikkerhetsanslaget skal beskrives ved et forventningsestimat (mean) med tilhørende høyt og lavt estimat. For olje skal det imidlertid rapporteres estimater for både akkumulert salg og årlig salgsvolum ettersom usikkerhetsanslaget for disse ikke nødvendigvis er like. Merk likevel at akkumulerte verdier skal legges inn i regnearket først, siden årlig forventningsprofil beregnes automatisk basert på den akkumulerte forventningsverdien. Usikkerhet i akkumulert produksjon skal gis for hele produksjonsperioden, mens usikkerhet i årlig produksjon skal bare oppgis for de neste fem årene. Høyt og lavt estimat for årlig produksjon angir hva en i dag ser som mulig utfall for det aktuelle året, mens høyt og lavt anslag for akkumulert salg tar hensyn til hva som skjer i hele produksjonsperioden fram til det angitte året. Usikkerhetsanslaget i den akkumulerte produksjonsprofilens siste år vil derfor sammenfalle med usikkerhetsestimatet for totale utvinnbare ressurser tilhørende de samme prosjektene. Summen av lave estimater for de første fem årene bør bli mindre enn det lave estimatet for akkumulert salg det 5. året. Dette fordi det skal være en forskjell, ved at usikkerhet i årlig salgsvolum skal inkludere usikkerheter som ikke korreleres fra år til år (for eksempel regularitet). Det er nemlig liten sannsynlighet for at det lave estimatet skal inntreffe alle de fem første årene. Tilsvarende differanse forventes for de høye estimatene. Usikkerheten i oppstartstidspunktet gis i et separat felt i regnearket rett over profilene ved å oppgi et tidlig, forventet og sent tidspunkt. De lave- og høye estimatene i profilene må, av beregningstekniske årsaker, gjenspeile et starttidspunkt som sammenfaller med forventet starttidspunkt for produksjonen. Forskjellen mellom dem skal reflektere usikkerheten i produksjonsopptrapping som følge av framdriften i brønnboring, produktiviteten til brønnene, generell reservoarusikkerhet, produksjonskapasitet i prosessanlegg etc. Oppgi eventuelle viktige forutsetninger i regnearket Generell info og kommentarer

20 I kommentarene må det kort oppgis hva som bestemmer årlig salgsvolum de nærmeste fem årene (reservoaret, kapasiteter etc.) samt eventuelle andre viktige forutsetninger. Det kan også gis referanser til annen dokumentasjon Transport, salg og kjøp av gass Transport og salg av gass skal rapporteres uavhengig av gitt produksjonstillatelse. Dersom forventningen ligger høyere enn produksjonstillatelsen, må det opplyses om dette. Merk at noen av gassdataene skal oppgis i kalenderår ( ), og andre i gassår. Gassåret n regnes fra år n til år n+1. Dersom konvertering mellom gassår og kalenderår er problematisk, ta kontakt med OD. Samarbeid med Gassco om rapportering fortsetter. Derfor er kopi av skjema som operatører bruker til rapportering til Gassco skipningsplan / transportplan inkludert i rapporteringsfilen. RNB-data hentes inn i Gassco-skjema ved hjelp av formler. Gassco-skjemaene skal sendes av operatørene til Gassco, i henhold til egen bestilling fra Gassco. Transport av gass: Profil Fysiske tørrgass-leveranser fra felt/funn per gassår Faktisk varmeverdi skal oppgis for alle felt og funn som leverer gass. Dersom feltet/funnet ikke leverer fysisk tørrgass fra installasjonen, men kun rågass, skal det likevel beregnes og rapporteres et tørrgassvolum. Dette er tørrgassvolumet tilsvarende forventet levert på salgspunktet. Dataene skal oppgis med faktisk varmeverdi per gassår. Denne profilen brukes også i de vedlagte Gassco-skjemaene i RNB-filen. For felt/ funn som forventes å levere tørrgass til Gassled, rapporteres gass til Gassled område D (tørrgass) ( Entry point = Gassco område D). All gass som rettighetshaverne kan komme til å søke transportrettigheter for i Gassled, skal inkluderes i Gasscodelen av rapporteringen. Fysiske rikgass-leveranser fra felt/funn per gassår oppgis kun for felt og funn som leverer rikgass. Profilen oppgis per gassår med faktisk varmeverdi. Profilen brukes også i de vedlagte Gasscoskjemaene i RNB-filen. For felt/funn som forventes å levere rikgass til Gassled, rapporteres gass til Gassled område A (Statpipe), område B (Åsgard) og/eller område E (Kollsnes) (Gassco: Entry points ). All gass som rettighetshaverne kan komme til å søke transportrettigheter for i Gassled, skal inkluderes i Gasscodelen av rapporteringen. Salg av gass: Profilen Salgbar gass per gassår 40 MJ/Sm³, er utledet av profilen Fysiske tørrgass-leveranser fra felt/funn per gassår faktisk varmeverdi. Disse profilene skal være like når man korrigerer for varmeverdi. Profilen Salgbar gass per kalenderår 40 MJ/Sm³ utledet av profil Salgbar gass per gassår 40 MJ/Sm³. Disse profilene skal være like, omregnet til kalenderår. Profilen Gass kjøp 40 MJ/Sm³, omfatter både historisk og fremtidig forventet kjøp. Gass mottatt som oppgjør for tjenester (for eksempel lagring, behandling og transport), er ikke definert som kjøp

Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil

Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 2-1.1. FORMÅL MED RAPPORTERING...- 2-1.2. TIDSPLAN, RAPPORTERINGSFORMAT OG KONTAKTPERSONER...- 2-1.3. ENDRINGER I

Detaljer

Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil

Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED RAPPORTERING, TIDSPLAN, MV... - 3-1.1. FORMÅL MED RAPPORTERING...- 3-1.2. RAPPORTERINGSFRISTER/-FORMAT MV....- 3-1.3.

Detaljer

Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil

Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil Oljedirektoratet, august 2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. FORMÅL MED RAPPORTERING... 4 1.2. TIDSPLAN, RAPPORTERINGSFORMAT OG KONTAKTPERSONER...

Detaljer

Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil

Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED RAPPORTERING, TIDSPLAN, MV... - 1-1.1. FORMÅL MED RAPPORTERING...- 1-1.2. RAPPORTERINGSFRISTER/-FORMAT MV....- 1-1.3.

Detaljer

Veiledning til klassifisering av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel

Veiledning til klassifisering av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 1 Veiledning til klassifisering av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel Oljedirektoratet juli 2001 Sist endret april 2013 (kap. 4.2.3) 2 1 INNLEDNING... 4 2 RESSURSKLASSER OG RESSURSKATEGORIER...

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger

Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger Rapporten avgis i henhold til 14 i forskrift om andres bruk av innretninger, fastsatt av Olje- og energidepartementet 20.12.2005. Eier

Detaljer

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Innhold Litt om Petoro Petoros strategi Hovedutfordringene i modne felt Petoros portefølje i den nordlige Nordsjø Snorre

Detaljer

KAPITTEL 4. Fra funn til felt

KAPITTEL 4. Fra funn til felt KAPITTEL 4. Fra funn til felt PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 211 KAPITTEL 4. Fra funn til felt 37 Innledning Ressursene i funn som ikke er besluttet utbygd per 31. desember 21 utgjør fem

Detaljer

6 TOTALRESSURSER BEREGNET FRA LETEMODELLANALYSE

6 TOTALRESSURSER BEREGNET FRA LETEMODELLANALYSE 6 TOTALRESSURSER BEREGNET FRA LETEMODELLANALYSE En letemodellanalyse er en ressursberegningsmetode som er basert på geologiske modeller; letemodeller. Letemodellene er definert innenfor et avgrenset geografisk

Detaljer

4 RESSURSER Og PROgNOSER

4 RESSURSER Og PROgNOSER PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 29 35 kapittel 4 4 RESSURSER Og PROgNOSER 36 Innledning Hvor mye olje og gass som vil bli produsert fra norsk kontinentalsokkel, er ikke mulig å fastslå

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel ISBN 82-7257- 655-4

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel ISBN 82-7257- 655-4 ISBN 82-7257- 655-4 2 3 Forord Oljedirektoratet skal bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet,

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Gassperspektiver for Norskehavet Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Agenda ODs rolle Status og utfordringer Norskehavet Mulige framtidsbilder 25.06.2009 2 ODs rolle/ målsetninger Bidra til

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Dette er en alfabetisk oversikt over regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger. Den viser hva som

Detaljer

PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL. npd.no FELT OG FUNN

PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL. npd.no FELT OG FUNN PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL npd.no FELT OG FUNN Ansvarlig utgiver: Oljedirektoratet Professor Olav Hanssens vei 1 Postboks 6 43 Stavanger Telefon: 51 87 6 Telefaks: 51 55 15 71 E-post:

Detaljer

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Petroleumsnæringen er Norges største industri Dagens aktivitetsnivå: 76 felt i produksjon - over 40% av

Detaljer

Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak JazzGass2012, 17.7.2012 Roy Ruså, teknisk direktør, Petoro Millioner fat o.e./dag En suksessfull historie Over toppen og laangt

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

22. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE

22. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE 22. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE GENERELL INFORMASJON OM SØKNAD Søknadsinnlevering Ett eksemplar av søknaden sendes/leveres til Olje- og energidepartementet (OED) og to identiske

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig. Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006

Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig. Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006 Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006 Noen tall for Norge I 2006 vil statens inntekter være ca. 1000 milliarder Statens utgifter er 683 milliarder

Detaljer

23. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE

23. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE 23. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE GENERELL INFORMASJON OM SØKNAD Søknadsinnlevering Ett (1) elektronisk eksemplar av søknaden leveres til Olje- og energidepartementet (OED)

Detaljer

21. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE

21. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE 21. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE GENERELL INFORMASJON OM SØKNAD Søknadsinnlevering Ett eksemplar av søknaden sendes/leveres til Olje- og energidepartementet (OED) og to identiske

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Aktivitet og kostnader på norsk sokkel

Aktivitet og kostnader på norsk sokkel Aktivitet og kostnader på norsk sokkel Jørgen Bækken underdirektør Olje- og energidepartementet Mai 2014 Norsk sokkel per 31.12.2013. Produsert og solgt: 6,2 mrd Sm 3 o.e. Gjenværende ressurser: 8 mrd

Detaljer

20. konsesjonsrunde VEILEDNING TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE

20. konsesjonsrunde VEILEDNING TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE 20. konsesjonsrunde VEILEDNING TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SØKNADSBREV...4 DEL 1 DATAGRUNNLAG og REGIONALGEOLOGI...6 1.1 Database...6 1.2 Regionalgeologi og andre spesialstudier...6

Detaljer

DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER

DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER Innhold 1 Felles retningslinjer... 2 2 Veiledningens status... 2 3 Hensikt med Veiledningen og Støttedokumentene... 2 4 Hvilke anlegg og aktiviteter

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

Multiklientkontrakter

Multiklientkontrakter Multiklientkontrakter Multiklientkontrakter (Bilde fra ODs hjemmeside) Stig Gunleiksrud, Petroleum Geo Services ASA og Anna Serina Natvik, Total E&P Norge AS 11. desember 2013 Hva er en multiklientkontrakt?

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

TFO 2014 VEILEDNING FOR SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE. Tildelinger i Forhåndsdefinerte Områder

TFO 2014 VEILEDNING FOR SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE. Tildelinger i Forhåndsdefinerte Områder TFO 2014 Tildelinger i Forhåndsdefinerte Områder VEILEDNING FOR SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE 1 GENERELL INFORMASJON OM SØKNAD Søknadsinnlevering Ett eksemplar av søknaden sendes til Olje- og energidepartementet

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv området Skarv eiere BP 23.8% Statoil

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Sokkelåret 2014 Pressemelding 15. januar 2015

Sokkelåret 2014 Pressemelding 15. januar 2015 Sokkelåret 2014 Pressemelding 15. januar 2015 Sokkelåret 2014 - Oppsummering Høye kostnader og fallende oljepriser kan etter Oljedirektoratets mening drive fram nødvendige omstillinger som vil styrke petroleumsnæringen

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 198 Åsgardområdet Åsgard Norge Sverige Russland Finland Åsgardområdet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 200 km utenfor kysten av Trøndelag og 50 km sør for

Detaljer

Satelittregnskap for petroleumsressursene

Satelittregnskap for petroleumsressursene Steinar Todsen I denne artikkelen publiseres de første resultatene fra satelittregnskapet for petroleumsressursene. Det gir en oversikt over beholdninger og beholdningsendringer av råolje, NGL og naturgass

Detaljer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Avslutningsplan Opphør av virksomhet på landanlegg Boreprogram Hovedplan for bore- og brønnaktiviteter Informasjon om formasjonstest

Detaljer

KAPITTEL 2. Uoppdagede ressurser PE TROL EU M S R ES S U R S EN E PÅ NO R S K KONTI N ENTAL SOKK EL 2 011

KAPITTEL 2. Uoppdagede ressurser PE TROL EU M S R ES S U R S EN E PÅ NO R S K KONTI N ENTAL SOKK EL 2 011 PE TROL EU M S R ES S U R S EN E PÅ NO R S K KONTI N ENTAL SOKK EL 2 11 15 Innledning En av ODs viktige oppgaver er å lage estimat over de uoppdagede ressursene på norsk sokkel. God forvaltning av petroleumsressursene

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 fra Ormen Lange Landanlegget 2011 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2012 Side 1 av 5 srapport for

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Pressekonferanse 2 kvartal 2010

Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Stavanger 30. juli 2010 Fra Petoro: Tor Rasmus Skjærpe (fungerende adm.dir.) Marion Svihus (økonomidirektør) Sveinung Sletten (informasjonsdirektør) 1.halvår: Økt gassalg,

Detaljer

Pressekonferanse - 2014-resultater

Pressekonferanse - 2014-resultater Stavanger 13. mars 2015 Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fjerde kvartal: høy produksjon, lave investeringer gode resultater Nøkkeltall

Detaljer

Industriseminar. -Utfordringer for felt i produksjon. av Eivind Magnus Oslo, 1. November 2007

Industriseminar. -Utfordringer for felt i produksjon. av Eivind Magnus Oslo, 1. November 2007 Industriseminar -Utfordringer for felt i produksjon av Eivind Magnus Oslo, 1. November 2007 Følgevirkninger av sterk asiatisk vekst Globalt: Økt oljeetterspørsel balanseres ennå av tilbud, men oljeprisen

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

Økonomiske Risikoanalyser. av Arne Bang Huseby, Univ. i Oslo

Økonomiske Risikoanalyser. av Arne Bang Huseby, Univ. i Oslo Økonomiske Risikoanalyser av Arne Bang Huseby, Univ. i Oslo Innledning FØR: Økonomiske risikoanalyser begrenset til tidsplan- og kostnadsrisiko NÅ: For å kunne støtte alle relevante beslutninger i et prosjekt,

Detaljer

Prop. 123 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og drift av Gudrun

Prop. 123 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og drift av Gudrun Prop. 123 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 11. mai 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

ESRA-Norge, 28. januar 2015

ESRA-Norge, 28. januar 2015 ESRA-Norge, 28. januar 2015 Agenda 1. Litt om Gassco 2. Regularitetsberegninger i Gassco Gjennomslag og påvirkningskraft Forretningsdrivere Eksempler 3. Viktige faktorer i beregning av volumtap og økonomi

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

2 VERdISKAPINg I FELT

2 VERdISKAPINg I FELT PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 29 11 kapittel 2 2 VERdISKAPINg I FELT 12 Innledning I løpet av 4 år har petroleumsnæringen skapt verdier for godt over 7 milliarder kroner, målt i dagens

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Trøndelagsrådet. En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap

Trøndelagsrådet. En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap Trøndelagsrådet En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap Norsk sokkel er ung (2003 tall for UK og GoM) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Antall feltoperatører 70

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Oljedirektoratet. Norsk sokkel 2001

Oljedirektoratet. Norsk sokkel 2001 Oljedirektoratet Norsk sokkel 2001 Forord Oljedirektoratets årsberetning N o r s k s o k k e l 2 0 0 1 NYTT OLJE-NORGE Olje- og gassåret 2001 var preget av endringer. Nye selskaper, nye strukturer, nye

Detaljer

DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK

DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK Innhold 1 Innledning... 2 2 Regnearkformat... 2 3 Håndtering av regnearketfilene... 3 4 Overføring av data til Utslippsrapporten... 3 5 Veiledning for utfylling

Detaljer

Petroleumsrett høst 2012 Tilgang til ressurser

Petroleumsrett høst 2012 Tilgang til ressurser Petroleumsrett høst 2012 Tilgang til ressurser Mette Karine Gravdahl Agerup underdirektør Olje- og energidepartementet Tildelingssystemet I Norge: Et konsesjonssystem PL 1-3: Ingen andre enn staten kan

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Fire framtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet

Fire framtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet Fire framtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet I 2035 vil det i henhold til FNs befolkningsprognoser være rundt 8 milliarder mennesker p jorden Estimat over verdens energibehov Estimat over verdens

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON Stavanger 4. november 2014 Fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef KPI-er Lavere priser og mindre gassalg ga redusert kontantstrøm

Detaljer

Kraftkrise i Hordaland

Kraftkrise i Hordaland Classification: Statoil internal Status: Draft Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet eller løsningen? Energiforum, 15. november 2006 Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet

Detaljer

Fortsatt vekst på norsk sokkel

Fortsatt vekst på norsk sokkel Fortsatt vekst på norsk sokkel Muligheter og utfordringer Gro Gunleiksrud Haatvedt, Direktør Leting Norge, Statoil Stortingsmelding 28 (2010-2011) Et godt grunnlag for veien videre Klargjør petroleumsindustriens

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Innst. S. nr. 80. (1998-99) St.prp. nr. 8 (1998-99). Til Stortinget. Sammendrag Olje- og energidepartementet legger i proposisjonen fram forslag til:

Innst. S. nr. 80. (1998-99) St.prp. nr. 8 (1998-99). Til Stortinget. Sammendrag Olje- og energidepartementet legger i proposisjonen fram forslag til: Innst. S. nr. 80. (1998-99) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbygging av Huldra, SDØE-deltakelse i Vestprosess, kostnadsutviklingen for Åsgard m.v., og diverse disponeringssaker. Til Stortinget.

Detaljer

Norge som olje- og gassnasjon

Norge som olje- og gassnasjon Norge som olje- og gassnasjon Ole Anders Lindseth ekspedisjonssjef København 21. februar 2014 If you don t know where you are - no map will help you If you don t know where you re going - any map will

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

OLJE OG GASS RESERVER

OLJE OG GASS RESERVER OLJE OG GASS RESERVER TVIKLING AV US GAAP FOR OLJEINDUSTRIEN To hovedprinsipper for regnskapskapsføring av lete- og produksjonsvirksomhet: Full cost Balanseføre alle påløpte lete-og utbyggingskostnader

Detaljer

Norsk sokkel i et internasjonalt perspektiv

Norsk sokkel i et internasjonalt perspektiv tore_myrholt@mckinsey.com Norsk sokkel i et internasjonalt perspektiv Petoros jubileumskonferanse 10. mai 2011 Hva assosierer andre med norsk sokkel? Viktig, pålitelig energileverandør Laboratorium for

Detaljer

Energyworld 06.03.2014 Leif Idar Langelandsvik

Energyworld 06.03.2014 Leif Idar Langelandsvik Energyworld 06.03.2014 Leif Idar Langelandsvik Innhold Generelt om Gassco Kort prosjekthistorikk Bruk av Pipeline Modelling System (PMS) IT-arkitektur Nytteverdi ved nytt PMS-system Veien videre Gassco

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø gassprosesseringsanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Lang lønnsom levetid på norsk sokkel. ODV 2013, Bergen Grethe Moen, adm.dir. Petoro AS

Lang lønnsom levetid på norsk sokkel. ODV 2013, Bergen Grethe Moen, adm.dir. Petoro AS Lang lønnsom levetid på norsk sokkel ODV 2013, Bergen Grethe Moen, adm.dir. Petoro AS Stor aktivitet NKS: Leting, utbygging, drift 2 Kilde: Oljedirektoratet Høy aktivitet et gode og en utfordring Ti prosent

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 7121/4-1 Funnår 1984. NPDID for felt 2053062.

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 7121/4-1 Funnår 1984. NPDID for felt 2053062. Generell informasjon navn SNØHVIT Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status PRODUCING Funnbrønnbane 7121/4-1 Funnår 1984 Hovedområde Barents sea Hovedforsyningsbase Hammerfest NPDID for felt 2053062 Bilde

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer