Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA"

Transkript

1 Rundskriv Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Kontaktperson: Bente Malonæs ( ), Patricia Hofmo Risopatron ( ) Vår dato: Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 13/14 Pristilskudd kjøtt Pristilskudd reguleres gjennom forskrift 19. desember 2008 nr 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddsforskriften), forskrift 19. desember 2008 nr 1491 om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren (formidlingsforskriften) og forskrift 18. desember 2014 nr 1932 om tilskudd for frakt av slaktedyr. Dette rundskrivet gir utfyllende bestemmelser om rapportering av slakt og utbetaling av pristilskudd for kjøtt. Satser og soner for pristilskudd kjøtt er fastsatt i teknisk jordbruksavtale og er tatt inn i rundskrivet. Det vises i tillegg til rundskriv nr 1/09 som kommenterer de generelle bestemmelsene i pristilskuddsforskriften og formidlingsforskriften. Informasjon om ordningen, satser, skjema og regelverk mv. finnes på våre nettsider 1 Endringer Nye satser for 2015 Rundskrivet er oppdatert med gjeldende satser fra og med 1. januar 2015 for grunntilskudd og distriktstilskudd kjøtt, samt kvalitetstilskudd storfe og tilskudd for frakt av slaktedyr. 2 Slakterier som slakter mindre enn sau og/eller lam per år Jordbruksforetak kan søke om tilskudd til lam slaktet i 2014 i sin søknad om produksjonstilskudd, med frist 20. januar Tilskuddet kommer til utbetaling i juni Tilskudd gis til lammeslakt av kvalitet O eller bedre. Klassifisering skal skje ved offentlig godkjent slakteri og av godkjent klassifisør. Slakterier som slakter inntil sau og/eller lam per år defineres som mindre slakterier. Produsenter som leverer lam til mindre slakterier kan motta tilskudd for lammeslakt, også om slaktene ikke er klassifisert av godkjent klassifisør. Tilskuddet gis i slike tilfeller etter sats tilsvarende gjennomsnittlig klassifisering ved den aktuelle søknadsomgangen. Slakterier som kommer til å slakte inntil sau og/eller lam i 2015, må melde fra om dette til Landbruksdirektoratet innen 31. januar Rapporteringen sendes til og merkes med Rapportering fra slakterier som slakter mindre enn sau/lam per år. Dette skal Landbruksdirektoratet Org.nr: NO MVA Oslo Postboks 8140 Dep NO-0033 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Internett: Alta Postboks 1104 NO-9504 Alta, Norway Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Markveien 14

2 Landbruksdirektoratet Side: 2 av 8 gjøres for at produsenten allerede tidlig i slakteåret skal ha mulighet til å vite om slakteriet som benyttes kommer til å slakte mer eller mindre enn sau og/eller lam det året. Hvis det i etterkant av slakteåret avdekkes at slakteriet har slaktet mer enn sau og/eller lam, vil konsekvensen være at lammeslakt levert til dette slakteriet ikke vil gi grunnlag for lammeslakttilskudd. Slakterier som har slaktet inntil sau og/eller lam i 2014, og som likevel benyttet seg av godkjent klassifisør, bes melde fra om dette til Landbruksdirektoratet innen 31. januar Denne rapporteringen skal inneholde: Hvem som er benyttet som klassifisør og hvorvidt alle slakt hos slakterianlegget er blitt klassifisert i Dersom klassifisør ikke ble benyttet på alle slakt, må avregningsnummer oppgis for de slakt som ble klassifisert. Rapporteringen sendes til og merkes med Rapportering fra slakterier som slakter mindre enn sau/lam per år og som benytter seg av godkjent klassifisør. Der mindre slakterier har rapportert til Landbruksdirektoratet om at godkjent klassifisør var benyttet, kan produsent motta tilskudd med sats for klassifiserte lammeslakt. Dersom det ikke gjelder alle lammene, vil slaktene der godkjent klassifisør ikke er benyttet tildeles en gjennomsnittssats for slakteriet. Grunnen til at mindre slakterier bes om å rapportere inn om de benytter godkjent klassifisør, er at vi ønsker å få registrert dette i kontrollgrunnlaget som søknadene kontrolleres mot. I de tilfellene hvor slakteriet ikke har meldt fra om at de benytter godkjent klassifisør, fører det til at foretakene ikke står oppført med noe lammeslakt klassifisert av godkjent klassifisør, og det betales dermed ikke ut tilskudd for lammeslaktene i den sentrale tilskuddsutbetalingen. 3 Karens Kjøpes det gris, små- eller storfe fra en sone med lavere sats for distriktstilskudd, beregnes tilskuddet på kjøtt ut fra den laveste tilskuddssonen en periode etter at dyrene er kjøpt. Dyrene må være disponert og fôret fram minimum følgende perioder før slakting for å få distriktstilskudd etter sonen driftssenteret tilhører: - 2 måneder for gris og småfe - 3 måneder for kalv (dyr opptil 6 mnd) - 6 måneder for storfe (dyr over 6 mnd) Det er viktig at kjøp og salg av dyrene registreres i husdyrregisteret og salgsdokumentasjon tas vare på for eventuell kontroll av om karenstiden er overholdt. Landbruksdirektoratet kontrollerer om disse karensreglene overholdes. Dersom slakteriet har mistanke om feilutbetaling av tilskudd som følge av brudd på reglene om karens, må slakteriet umiddelbart ta kontakt med Landbruksdirektoratet. Ved brudd på reglene, kan hele eller deler av utbetalt distriktstilskudd avkortes og kreves tilbakebetalt. På avregningen fra slakteriet skal det finnes informasjon om hvilken sone for distriktstilskuddet på kjøtt det er beregnet tilskudd for. Ta kontakt med Landbruksdirektoratet ved mistanke om at sonen kan være feil. 4 Pristilskudd for kjøtt 4.1 Formål Formålet med grunntilskudd og distriktstilskudd for kjøtt fremgår av Prop. 1 S ( ):

3 Landbruksdirektoratet Side: 3 av 8 Formålet med grunntilskottet er å bidra til å nå måla for inntekts- og produksjonsutvikling i kjøttproduksjonen som ikkje i tilstrekkeleg grad kan sikrast gjennom marknadspris. Grunntilskottet skal vidare bidra til rimelegare kjøtt og foredla kjøttprodukt til forbrukaren. Grunntilskottet for kjøtt blir berre gitt til slakt av sau/lam og geit/kje. Formålet med distriktstilskotta er å bidra til ei inntekts- og produksjonsutvikling i produksjonen som bidreg til å oppretthalde busetjing og sysselsetjing i heile landet gjennom å jamne ut skilnader i lønnsemda i produksjonen. I jordbruksavtalen for ble det bestemt å etablere et kvalitetstilskudd for storfe. Formålet med kvalitetstilskuddet er å stimulere til økt produksjon og kvalitet. Tilskuddet kan gis til produsent for alt storfeslakt med kvalitet O eller bedre med unntak av slaktekategorien ku. Formålet med tilskudd for frakt av slaktedyr er at det skal bidra til å jevne ut transportkostnaden ved frakt av storfe, småfe og gris fra produsent til godkjent slakteri. Tilskuddet skal bidra til effektiv og miljøvennlig transport. 4.2 Grunnvilkår Vilkår for tilskuddsmottaker Grunntilskudd kan gis til produsent for slakt av sau, lam, geit og kje som er omsatt, jf. pristilskuddsforskriften 4 første ledd. For lam med slaktevekt lavere enn 13 kg utbetales det ikke grunntilskudd for kjøtt. Distriktstilskudd kan gis til produsent for slakt av kylling, kalkun, gris, sau, lam, geit, kje, okse, ku, kvige og kalv som er omsatt, jf. pristilskuddsforskriften 4 andre ledd. Det kan gis kvalitetstilskudd til produsent for alt storfeslakt med kvalitet O eller bedre, med unntak av slaktekategorien ku, som er omsatt, jf. pristilskuddsforskriften 4 siste ledd. Etter pristilskuddsforskriften 4 tredje ledd kan slakteriene få tilskudd for frakt av slaktedyr av storfe, gris, sau og geit fra produsent til slakteri. Ordningen gjelder også for leieslakt. Frakttilskudd kan kun gis til slakterier som oppfyller vilkårene i formidlingsforskriften 4. Definisjoner av dyreslag: Storfe: ku, okse, kvige og kalv alle raser Sau: søye, vær og lam alle raser Geit: geit, bukk og kje alle raser Gris: purke, råne og slaktegris over 20 kg alle raser Det gis også tilskudd for alle kastrater. Momsfri retur og leieslakt regnes også som omsatt slakt, jf. pristilskuddsforskriftens 4 tredje ledd. Kasserte varer gis det ikke tilskudd for, jf. pristilskuddsforskriften 2 siste ledd. Med kasserte varer menes blant annet varer som er av en slik kvalitet at de ikke kan benyttes i den videre foredlingen. Dersom kjøtt kasseres på grunn av forhold fra slakteriets side utbetales det heller ikke tilskudd.

4 Landbruksdirektoratet Side: 4 av 8 For å motta pristilskudd, må produsenten i utgangspunktet ha et gyldig organisasjonsnummer og hovednummer. Produsenter som ikke har organisasjonsnummer, kan benytte personnummer sammen med kommune-, gårds- og bruksnummer. Det stilles ikke krav til minimumsomsetning for å motta pristilskudd. Dette betyr at selv leveranse av et mindre kvantum kan medføre rett til pristilskudd. Produksjon, foredling og transport må drives i samsvar med regelverk for jordbruksvirksomhet og håndtering av jordbruksvarer, jf. pristilskuddsforskriften 2 første ledd. Det er hovedsakelig Mattilsynet som forvalter annet relevant regelverk som gjelder jordbruksvirksomhet og håndtering av jordbruksvarer. Brudd på regelverk kan medføre sanksjoner i form av avkorting av tilskuddet foretaket ellers skulle ha hatt, tilbakeholdelse av tilskudd og krav om tilbakebetaling, jf. pristilskuddsforskriften 12 og 13. Det utbetales kun tilskudd for kjøtt levert fra produsent til godkjente slakterier. Slaktet skal også være godkjent av Mattilsynet Vilkår for tilskuddsformidler Alle slakterier som tar del i tilskuddsformidlingen, vil være registreringspliktige foretak, jf. lov om registrering av foretak av 21. juni 1985 nr Slakterier som skal formidle pristilskudd, må ha de tillatelser og registreringer som er nødvendige for virksomheten, jf. formidlingsforskriften 4 første ledd nr 1. Foretak må dokumentere at dette er i orden før de kan delta i tilskuddsformidlingen. Blant annet må slakteriet sende inn dokumentasjon på godkjenning fra Mattilsynet til Landbruksdirektoratet. Mattilsynet er ansvarlig for å godkjenne nye slakterier og stiller nærmere krav til lokaler, innredning, utstyr, rutiner, egenkontroll, hygiene, dyrevelferd mv. Sammen med godkjenningen må slakteriet legge ved organisasjonsnummer, bankkontonummer for overføring av tilskudd, telefonnummer og e-postadresse til kontaktpersoner i bedriften. Slakteriet må ha et produksjonsapparat som er egnet til mottak, foredling, distribusjon og annen håndtering av kjøtt, jf. formidlingsforskriften 4 første ledd nr 2. Slakteriet må videre følge lov av 19. desember 2003 når 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), samt annet regelverk som forvaltes av Mattilsynet. I tillegg kan Landbruksdirektoratet fastsette nærmere vilkår som slakteriet må oppfylle for få formidle tilskudd, jf. formidlingsforskriften 4 siste ledd. Vektsedler og kopi av avregningene skal tas vare på i minst tre år ved slakteriet og skal være tilgjengelig for eventuell kontroll. Det forventes at alle slakterier som opptrer som tilskuddsformidlere til enhver tid oppfyller de grunnvilkår som formidlingsforskriften stiller. Dersom et slakteri ikke lenger oppfyller kravene, kan Landbruksdirektoratet trekke tilbake retten til å formidle tilskudd med hjemmel i formidlingsforskriften 8 annet ledd. 4.3 Beregning av tilskudd Pristilskudd beregnes ut fra antall kg slakt/antall slakt som omsettes multiplisert med en sats fastsatt i medhold av jordbruksavtalen, jf. pristilskuddsforskriften 8 og forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr 4.

5 Landbruksdirektoratet Side: 5 av Satser fra 1. januar 2015 Distriktstilskudd Satsene for distriktstilskudd fordelt på dyreslag og soner er oppgitt i tabell 1. Tabell 1. Satser for distriktstilskudd til kjøttproduksjon 2015 Sone Dyreslag Sats 2015, kr/kg 1 1 Storfe, sau og geit 0,00 2 Storfe, sau og geit 4,55 3 Storfe, sau og geit 7,35 4 Storfe og geit 11,30 4 Sau 13,30 4 Gris 5,10 5 Storfe og geit 11,90 5 Sau 13,80 5 Gris 5,40 Agder-fylkene, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Gris 1,10 Agder-fylkene, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Kylling og kalkun 0,20 1 Omfatter landet utenom sone 2-5. Tidligere sone 0 og 1 er slått sammen til sone 1 som laveste sone. Soner og soneplassering Distriktstilskudd kjøtt er differensiert med ulike satser i geografiske soner fra 1-5. Soneinndelingen er fastlagt av avtalepartene i jordbruksoppgjøret og er beskrevet i vedlegg 3 i jordbruksavtalen. Sonene er synliggjort i digitale kart, se vår hjemmeside, Soneinnplassering fastsettes etter driftssenterets geografiske plassering. Landbruksdirektoratet har oversikt over soner til registrerte produsenter. Produsentenes sone blir kontrollert av Landbruksdirektoratet ved innrapportering. Ved avvik vil sonen bli endret og slakteriet informert. Slakteriet må endre den aktuelle produsentens soneinnplassering i samsvar med endringen til Landbruksdirektoratet. Distriktstilskudd fjørfe og distriktstilskudd gris følger fylkesinndelingen. Distriktstilskudd kjøtt utbetales til kjøttproduksjonsforetak som er plassert i sone 2 5. Det utbetales ikke tilskudd til foretak som er plassert i sone 1. Både foretaket og slakteriet må ha sin beliggenhet i Nord-Norge for å få utbetalt distriktstilskudd sone 4 og sone 5. Dette gjelder ikke produsenter med mer enn 8 timers inntransport til nærmeste slakteri i Nord-Norge, og som ikke har fått tillatelse til lengre inntransport av Mattilsynet. Dette gjelder storfe og svin fra Harangsfjorden og storfe fra Skotnes i Bindal kommune som kan leveres til slakteri i lavere sone. For mer om bakgrunnen for dette unntaket, se høringsnotat av 29. september 2008 om forslag til samlet forskrift vedrørende pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift om formidling av slike tilskudd. Grunntilskudd Landbruks- og matdepartementet fastsatte i brev av juni 2014 satsene for grunntilskudd for sau/lam og geit/kje i Tabellen nedenfor viser hvilke satser som gjelder for 2015.

6 Landbruksdirektoratet Side: 6 av 8 Tabell 2. Satsløype for grunntilskudd kjøtt 2015 Satser oppgitt i kr/kg Sats per Lam under 13 kg 0, Lam 13,0 23,0 kg 4,20 4,70 4,20 3,70 4,20 Lam over 23 kg 4,10 4,70 4,20 3,70 4,20 Sau og ung sau 2,70 3,70 2,70 3,70 2,70 Vær 0,50 5,00 0,50 Geit og kje 5,15 Det presiseres at grunntilskudd skal utbetales til alle dyreslag nevnt i tabellen over, også til økologisk. I samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan Landbruks- og matdepartementet justere gjennomsnittssatsen for grunntilskudd for 2. avtalehalvår. I spesielle tilfeller kan det også gis dispensasjon til avvik fra den fastsatte tilskuddsløype gjennom året, for eksempel ved store endringer i markedet grunnet utbrudd av alvorlige dyresykdommer m.m. Søknad om dispensasjon skal behandles av Landbruksdirektoratet. Kvalitetstilskudd storfe Kvalitetstilskudd storfe beregnes ut fra antall kg slakt som omsettes multiplisert med en sats fastsatt i medhold av jordbruksavtalen. Det skal gis kvalitetstilskudd til produsent for alt storfeslakt med kvalitet O eller bedre, med unntak av slaktekategorien ku. Dyreslag Sats 2014, kr/kg Endring Sats 2015, kr/kg Storfe, kvalitet O og bedre 3,70 0,00 3,70 Tilskudd for frakt av slaktedyr Tilskudd for frakt av slaktedyr av storfe, småfe og gris utbetales til slakteri og utmåles på basis av avstand fra produsent til nærmeste aktuelle slakteri for dyreslaget. Landbruksdirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om tilskudd for opplastingskostnader knyttet til transporten og frakttilskudd for slakterianlegg med mindre årlig slaktevolum enn tonn. Ved leieslakt mellom slakterier utmåles tilskuddet ut fra det anlegget som avregner slaktet. Tilskuddet gis også for frakt av dyr som leieslaktes for retur til produsent. Tilskuddet gis ikke for transport innenfor en nullsone på 50 km rundt hvert slakterianlegg for anlegg med årlig slaktevolum større enn tonn. Tilsvarende gis det ikke kompensasjon for ferge- og bomkostnader på strekninger som i sin helhet er innenfor denne nullsonen.

7 Landbruksdirektoratet Side: 7 av 8 Gjeldende tilskuddssatser for 2015 ble fastsatt i desember 2014 og finnes på Avgifter på kjøtt fra 1. januar 2015 Ved utbetaling av pristilskudd kan det gjøres fratrekk for omsetningsavgift og forskningsavgift. Slakteriene skal ikke beregne omsetnings- og forskningsavgift for leieslakt eller momsfri retur. Gjeldende avgiftssatser finnes på Rapportering, søknad og utbetaling Rapportering Slakteriet skal gi nødvendige leveransedata til Leveransedatabasen 1, jf. formidlingsforskriften 4 første ledd nr 4. De kvanta kjøtt som er avregnet i foregående måned/periode, samt slakteriets livdyromsetning, skal rapporteres inn elektronisk. Rapporteringen må gjennomføres senest 15 dager etter utgangen av den måneden slaktet ble avregnet. Dataene overføres til Leveransedatabasen elektronisk. Slakteriet skal synliggjøre tilskuddsrelaterte forhold i avregningen til produsent, jf. formidlingsforskriften 4 første ledd nr 3. Det vil si at det skal fremgå hvor mye tilskudd produsenten er berettiget på bakgrunn av leveransen. Produsentavregningene skal være fortløpende nummerert og inneholde opplysninger om produsentens navn, adresse, organisasjonsnummer og hovednummer. Dersom produsenten ikke har et organisasjonsnummer, skal produsentens personnummer sammen med kommune-, gårds- og bruksnummer benyttes. Videre skal produsentavregningene inneholde følgende opplysninger: individnummer, slaktedato, tilskuddssats og -beløp, antall dyr slaktet og spesifisering over kg kjøtt av de ulike kvalitetsklasser angitt med varekode. Varekodene baseres på Europ-klassifiseringssystemet. Alt økologisk produsert kjøtt skal merkes økologisk. Det skal tydelig opplyses om produsentenes mulighet for klage (for mer utfyllende informasjon om klage, se rundskriv 1/09). Ved korrigering av tidligere innrapporterte opplysninger til Leveransedatabasen, skal slakteriet bruke samme avregningsnummer eller tydelig opplyse om at innsendte opplysninger er en korreksjon av tidligere innrapporteringer. Opplysningene som er oppført på avregningene, må samsvare med det som fremgår av slakteriets vektsedler per produsent Søknad For å få utbetalt tilskudd, må slakteriet sende søknad til Landbruksdirektoratet med oversikt over det kvantum tilskuddsberettiget kjøtt som er avregnet i måneden. Opplysningene i søknaden blir sjekket opp mot innrapporteringen til Leveransedatabasen den aktuelle perioden. Det skal være samsvar mellom opplysningene i søknaden og innrapporterte data til Leveransedatabasen. Søknaden skal sendes til 1 Leveransedatabasen er et system for administrasjon av utbetaling av tilskudd og innkreving av avgifter.

8 Landbruksdirektoratet Side: 8 av 8 Landbruksdirektoratet senest 15 dager etter utgangen av den måneden slaktet ble avregnet. Slakteriene søker Landbruksdirektoratet om frakttilskudd for antall dyr som er slaktet per måned. Søknaden er integrert i søknads- og rapporteringssystemet for grunn-, distriktsog kvalitetstilskudd storfe. Utbetaling skjer direkte fra Landbruksdirektoratet i henhold til innvilget mengde. Ved innsending av søknaden erkjenner slakteriet at: 1. Opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte 2. Bestemmelsene om avkorting er kjent 3. Kontroll kan foretas 4. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbake eller motregnes dersom det blir utbetalt for stort beløp. Slakteriet er ansvarlig for at fullstendige og korrekte opplysninger kommer inn til Landbruksdirektoratet i rett tid. Dersom slakteriet ikke rapporterer i henhold til reglene, kan tilskudd tilbakeholdes eller avkortes Utbetaling til tilskuddsmottaker Pristilskudd kan gis til produsent som leverer tilskuddsberettiget produkt til slakteri, jf. pristilskuddsforskriften 4 og som oppfyller vilkårene gitt av pristilskuddsforskriften 2. Slakteriene utbetaler tilskuddet direkte til produsent etter fastsatte satser per kg vare sammen med oppgjøret for slakt Utbetaling til tilskuddsformidler Landbruksdirektoratet utbetaler månedlig tilskudd til slakterier som oppfyller vilkårene gitt av formidlingsforskriften 4. Landbruksdirektoratet kan gi forskuddvise utbetalinger til anslått beløp for gjeldende måned, jf. formidlingsforskriften 13. Med hilsen for Landbruksdirektoratet Hilde Haug Simonhjell seksjonssjef Patricia Hofmo Risopatron seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA

Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Rundskriv 2013-14 Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Kontaktperson: Torun Bue (24 13 10 43), Patricia Hofmo Risopatron (24 13 10 67), Bente Malonæs (24 13 10 49) Vår dato: 19.12.2013

Detaljer

Slakterier, Kjøtt-og fjørfebransjens landsforbund, Nortura SA

Slakterier, Kjøtt-og fjørfebransjens landsforbund, Nortura SA Rundskriv 40/12 Kontaktperson: Slakterier, Kjøtt-og fjørfebransjens landsforbund, Nortura SA Torun Bue (24 13 10 43), Bente Malonæs (24 13 10 49), Patricia Hofmo Risopatron (24 13 10 67) Vår dato: 19.12.2012

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg

Retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg Rundskriv 2015-13 Eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 03.02.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2013-19 Retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg Pristilskudd egg

Detaljer

For nærmere bestemmelser om pristilskudd for melk som er foredlet lokalt, se rundskriv nr

For nærmere bestemmelser om pristilskudd for melk som er foredlet lokalt, se rundskriv nr Rundskriv «2015-01» Meieri som formidler pristilskudd Kontaktperson: Elin Brekke Vår dato: 29.01.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2013-15 Pristilskudd melk Distriktstilskudd og grunntilskudd

Detaljer

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk.

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk. Rundskriv «2013-15» Tine Råvare Produsentavregning Q-Meieriene AS Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 19.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 8/13 Pristilskudd melk Pristilskudd

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg

Utfyllende retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg Rundskriv 2013-19 Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Cardinal Foods AS Jonas H. Meling AS Nortura SA Jæregg AS Toten Eggpakkeri AS RIAS-PAKKERI AS Kontaktperson: Patricia Hofmo Risopatron Vår dato:

Detaljer

Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA

Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Rundskriv 2015-49 Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Kontaktperson: Bente Malonæs (24 13 10 49), Patricia Hofmo Risopatron (24 13 10 67) Vår dato: 21.12.2015 Vår referanse:

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag Rundskriv 17/10 Nortura SA Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Arne Magnussen AS Toten Eggpakkeri AS Jonas H. Meling AS Nødland & Gundersen Eftf. AS Kontaktperson: Jing Kjernsvik (tlf 24 13 11 04) og

Detaljer

Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA

Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Rundskriv 2017-3 Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Kontaktperson: Bente Malonæs (78 60 60 39), Patricia Hofmo Risopatron (78 60 60 57) Vår dato: 23.01.2017 Vår referanse:

Detaljer

Ullstasjoner og slakterier som formidler pristilskudd

Ullstasjoner og slakterier som formidler pristilskudd Rundskriv 2017-20 Ullstasjoner og slakterier som formidler pristilskudd Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 21.09.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv erstatter: 42/07, 35/11, 36/11 Pristilskudd for ull

Detaljer

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Rundskriv 58/09 TINE Råvareprodusentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke (tlf. 24 13 12 43) Vår dato: 21.12.2009 Vår referanse: 200900001-58/046.1 Rundskrivet erstatter: 4/09 Vedlegg: Kopi

Detaljer

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri Rundskriv 2017-12 Listeførte eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 09.03.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv erstatter: Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri

Detaljer

Rundskriv Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri. Eggpakkerier

Rundskriv Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri. Eggpakkerier Rundskriv 2018-06 Eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 10.01.2018 Vår referanse: 18/1 Rundskriv erstatter: 2017-12 Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri Landbruksdirektoratet

Detaljer

Informasjon om ordningen, satser og regelverk finnes på våre nettsider

Informasjon om ordningen, satser og regelverk finnes på våre nettsider Rundskriv 43/11 Tine råvare produsentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 20.03.2012 Vår referanse: 201100001-43/001 Rundskrivet erstatter: 38/10 Vedlegg: Kopi til:

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 20/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 20/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 53,02 52,52 52,02 51,52 51,02 50,52 50,02 48,02 47,42 46,82 46,22 45,62 45,02 44,42 41,92 140,1-175,0 kg 53,42 52,92 52,42 51,92

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 19/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 19/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 53,02 52,52 52,02 51,52 51,02 50,52 50,02 48,02 47,42 46,82 46,22 45,62 45,02 44,42 41,92 140,1-175,0 kg 53,42 52,92 52,42 51,92

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 15/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 15/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 54,59 54,09 53,59 53,09 52,59 52,09 51,59 49,59 48,99 48,39 47,79 47,19 46,59 45,99 43,49 140,1-175,0 kg 54,99 54,49 53,99 53,49

Detaljer

Røros Slakteri As Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 14/2017

Røros Slakteri As Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 14/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 54,59 54,09 53,59 53,09 52,59 52,09 51,59 49,59 48,99 48,39 47,79 47,19 46,59 45,99 43,49 140,1-175,0 kg 54,99 54,49 53,99 53,49

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 01/2018

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 01/2018 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 52,40 51,90 51,40 50,90 50,40 49,90 49,40 47,40 46,80 46,20 45,60 45,00 44,40 43,80 41,30 140,1-175,0 kg 52,80 52,30 51,80 51,30

Detaljer

NOTERING NR. 01/2017 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V

NOTERING NR. 01/2017 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 51,14 50,64 50,14 49,64 49,14 48,64 48,14 46,14 45,54 44,94 44,34 43,74 43,14 42,54 40,04 140,1-175,0 kg 51,54 51,04 50,54 50,04

Detaljer

Pristilskudd og avgifter for melk som er levert til meieri

Pristilskudd og avgifter for melk som er levert til meieri Rundskriv «2016-01» Meieri som formidler pristilskudd Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43. Vår dato: 07.01.2016 Vår referanse: 16/1 Rundskriv erstatter: 2015-01 Pristilskudd og avgifter for melk

Detaljer

Pristilskudd og avgifter for melk som er levert til meieri

Pristilskudd og avgifter for melk som er levert til meieri Rundskriv «2017-05» Meieri som formidler pristilskudd Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 78 60 61 97 Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv erstatter: 2016-01 Pristilskudd og avgifter for melk

Detaljer

Rundskriv 2014-28. Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Rundskriv 2014-28. Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser Rundskriv 2014-28 Alle fylkesmenn Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 17.12.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser I dette rundskrivet

Detaljer

Høringsnotat for forskrift om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd

Høringsnotat for forskrift om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd Høringsinstanser i henhold til liste Vår dato: 28.09.2016 Vår referanse: 16/45724-1 Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat for forskrift om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 14.11.2014 Vår referanse: 14/54847 Deres dato: 22.09.2014 Deres referanse: 14/1029 Høringsuttalelse - endring

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

Tine Råvare produsentavregning, Q-meieriene AS, Norsk gardsost og Landbruks- og matdepartementet

Tine Råvare produsentavregning, Q-meieriene AS, Norsk gardsost og Landbruks- og matdepartementet Rundskriv 9/13 Foretak med lokal foredling av melk Produsent med lokalforedlingskvote Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 18.06.2013 Vår referanse: 201300001-9/046.1 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader:

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader: Rundskriv 2013-6 Fylkesmennene Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 10/2013 Tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

Rundskriv « » 1. Ny informasjon og presiseringer. Pristilskudd til melk som foredles lokalt

Rundskriv « » 1. Ny informasjon og presiseringer. Pristilskudd til melk som foredles lokalt Rundskriv «2015-02» Foretak med lokal foredling av melk Kontaktperson: Elin Brekke. Tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 27.03.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2013-16 Pristilskudd til melk som foredles

Detaljer

Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fått innvilget fritak fra overproduksjonsavgift

Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fått innvilget fritak fra overproduksjonsavgift Rundskriv 3/09 Kontaktperson: Vår dato: 01.04.2009 Vår referanse: 200900170-/445 Rundskrivet erstatter: 54/07 Vedlegg: Kopi til: Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fått innvilget fritak

Detaljer

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013. Sole 15.08.2013

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013. Sole 15.08.2013 Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013 Sole 15.08.2013 Produksjonstilskudd - ny søknadsomgang Søknadsfristen er tirsdag 20.8. Planlagt utbetaling er onsdag 5.2.2014. Jordbruksoppgjøret 2013

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014. Sole, 09.01.2014

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014. Sole, 09.01.2014 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014 Sole, 09.01.2014 Søknadsomgangen i januar 2014 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad - Endringer regelverk

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Rundskriv 37/10. Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fritak fra overproduksjonsavgift

Rundskriv 37/10. Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fritak fra overproduksjonsavgift Rundskriv 37/10 Kontaktperson: Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fritak fra overproduksjonsavgift Elin Brekke (tlf. 24 13 12 43 tilskudd og avgifter) og Inger-Anne Ringereide (tlf. 24

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

ENDRET KAPITTEL 5. PRISTILSKUDD

ENDRET KAPITTEL 5. PRISTILSKUDD ENDRET KAPITTEL 5. PRISTILSKUDD 5. PRISTILSKUDD 5.1 Innledning Alle foretak skal ha et driftssenter. Foretaket gis tilskudd etter den sone foretakets driftssenter er plassert i. Driftssenteret stedfestes

Detaljer

Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull RAPPORT NR. 31 / 2015 15.09.2015

Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull RAPPORT NR. 31 / 2015 15.09.2015 Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull RAPPORT NR. 31 / 2015 15.09.2015 Rapport: Avdeling: Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull ALP Dato: 15.09.15 Ansvarlig: Bidragsytere: Hilde Haug Simonhjell

Detaljer

Mer informasjon om lokal foredling av melk, samt rundskriv nr. 1/09 finnes på

Mer informasjon om lokal foredling av melk, samt rundskriv nr. 1/09 finnes på Rundskriv «2013-16» Foretak med lokal foredling av melk Produsent med lokalforedlingskvote Kontaktperson: Elin Brekke tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 11.04.2014 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 9/13

Detaljer

Tine råvare produsentavregning, Q-meieriene, Norsk Gardsost og Landbruks- og matdepartementet

Tine råvare produsentavregning, Q-meieriene, Norsk Gardsost og Landbruks- og matdepartementet Rundskriv 44/11 Kontaktperson: Foretak med lokal foredling av melk Produsent med lokalforedlingskvote Elin Brekke tlf. 24 13 12 43 (tilskudd og avgifter) Inger-Anne Ringereide tlf. 24 13 11 40 (lokalforedlingskvote)

Detaljer

Rundskriv Innledning. 2. Opplysningsplikt og kontroll. Kontroll av svine- og fjørfeproduksjonen 2016

Rundskriv Innledning. 2. Opplysningsplikt og kontroll. Kontroll av svine- og fjørfeproduksjonen 2016 Rundskriv 2017-19 Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL Kontaktperson: Kate Nystedt, Sara Grindaker, Therese Jeanette Mosti og Pål Aasvestad Vår dato: 30.06.2017 Vår referanse:

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 PT-samling, Oslo 15.6.2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr.

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. 1131 19 Fraktkostnader Ved beregning av erstatning etter pålagt nedslakting

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk

Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk Vår dato: 21.01.2016 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk Landbruksdirektoratet viser til klage datert 29.5.2015 på Fylkesmannen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer Kjøttmarkedet 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter for de ulike dyreslag og distrikter

Detaljer

Veiledning for bruk av rapporter i Landbruksforvaltningens informasjonsbase (LIB)

Veiledning for bruk av rapporter i Landbruksforvaltningens informasjonsbase (LIB) Veiledning for bruk av rapporter i Landbruksforvaltningens informasjonsbase (LIB) For å gjennomføre kontroll av svine- og fjørfeproduksjonen er det laget fire rapporter som er tilgjengelig i LIB. De fire

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

Kommentarer til generelle bestemmelser i pristilskuddsforskriften og formidlingsforskriften

Kommentarer til generelle bestemmelser i pristilskuddsforskriften og formidlingsforskriften Rundskriv 1/09 Omsetningsledd Tilskuddsmottakere Kontaktperson: Marit Kristensen, tlf. 24131100 Vår dato: 03.04.2009 Vår referanse: 200900001-1 U Kopi til: Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag

Detaljer

Kjøttmarkedet. e-post:

Kjøttmarkedet. e-post: Kjøttmarkedet 2006 e-post: thomas.randem@nortura.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Rundskriv 13/1-3 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: Vår referanse: Rundskriv erstatter: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Vår dato: 05.07.2013 Kommentarer og retningslinjer til forskrift

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabell/figurnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabell/figurnummer Kjøttmarkedet 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler i antall og tonn 2 Gjennomsnittsvekter for de ulike dyreslag 3 Tilførsler av gris fordelt på vektgrupper 4 Tilførsler av gris fordelt

Detaljer

Forklaring på slakteoppgjør for storfe

Forklaring på slakteoppgjør for storfe Forklaring på slakteoppgjør for storfe Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr. Under kan du se et eksempel på en storfe avregning fra Nortura. Priser

Detaljer

Til delvis dekning av tilvirkernes kostnader ytes tilskudd for føring av fersk råstoff etter følgende bestemmelser:

Til delvis dekning av tilvirkernes kostnader ytes tilskudd for føring av fersk råstoff etter følgende bestemmelser: Rundskriv nr 9/2016 11.03.2016 Rundskriv nr 6/2015 utgår Til fiskere og registrerte kjøpere FØRINGS- OG PAKKETILSKUDD FOR FISK 2016 Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning

Detaljer

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd 37 Rundskriv 37/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 13.07.2009 Vår referanse: 200900001-37/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Høringsinstanser Vår dato: 29.10.2014 Vår referanse: 14/27140 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til ny forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene Rundskriv 41/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen; SLF, Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Seksjon direkte tilskudd Grønttilskudd

Detaljer

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 Tema 1. Avkorting ved brudd på annet regelverk 2. Ny forvaltningsmodell AVKORTING VED BRUDD PÅ ANNET REGELVERK 11 første ledd Videre gjennomgang Hva er avkorting?

Detaljer

Landbruksforum Snåsa Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag

Landbruksforum Snåsa Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag Landbruksforum Snåsa 02.12.2014 Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag Prognose 2015 pr november 2014 Produksjon % Anslag import Salg % Markedsbalanse Storfe/kalv 79 400 100 7 570 (1) 95 200 101-8

Detaljer

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011 Rundskriv 29/10 Kontaktperson: Fylkesmannen, kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 12.07.2010 Vår referanse: 201000001-29/046.1 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post:

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post: Kjøttmarkedet 2005 Utarbeidet av e-post: thomas.randem@gilde.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn 2005 (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall 2005 (1. gangs omsetning)

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 145,5 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd 1 145,5 + Avtalepriser fra

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2013 Avkorting i tilskudd ved feilopplysninger

Jordbruksoppgjøret 2013 Avkorting i tilskudd ved feilopplysninger Jordbruksoppgjøret 2013 Avkorting i tilskudd ved feilopplysninger Kommunesamling hos FM i Oslo og Akershus 22. august 2013 Pål Aasvestad og Hans Edvin Flugund Statens landbruksforvaltning Maksimalbeløp

Detaljer

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon Dato Departement Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Kunngjort Rettet Korttittel FOR-2016-05-29

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon Høringsinstansene, jf liste Vår dato: 30.09.2011 Vår referanse: 201008253-14/384 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Kjøtt- og eggmarkedet

Kjøtt- og eggmarkedet Kjøtt- og eggmarkedet i tall 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe,

Detaljer

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon UTKAST Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon Dato Departement Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Kunngjort Rettet Korttittel FOR-201x-12-xx-

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning

Fagsamling tilskotsforvaltning Fagsamling tilskotsforvaltning 12. August 2015 Endringar etter jordbruksavtalen 2015-2016 Avtale mellom Staten og Norges Bondelag 22. juni 2015 Nesten ingen endringar i satsar- verken i tilskot eller målprisar

Detaljer

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter Rundskriv 2014-19 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: For kommunen; fylkesmann. For fylkesmann; Landbruksdirektoratet Vår dato: 01.07.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Rundskriv 13/1-3 Rundskriv

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Rundskriv Pristilskudd og avgifter for melk som foredles lokalt

Rundskriv Pristilskudd og avgifter for melk som foredles lokalt Rundskriv 2017-17 Foretak med lokal foredling melk Kontaktperson: Ingeborg Seip, tlf. 78 60 61 25 Vår dato: 07.04.2017 Vår referanse: 17/1-17 Rundskriv erstatter: 2016-02 Pristilskudd og avgifter for melk

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Pristilskudd og avgifter for melk som foredles lokalt

Pristilskudd og avgifter for melk som foredles lokalt Rundskriv «2016-02» Foretak med lokal foredling av melk Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/1 Rundskriv erstatter: 2015-02 Pristilskudd og avgifter for melk

Detaljer

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. juli 2017 23.06.2017 nr. 985 Forskrift om endring

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2 Side 1 av 15 Vedlegg 2 Jordbruksavtalen 2002-2003; fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 2 Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter -135,0 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 375 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 375 + Avtalepriser fra

Detaljer

Rundskriv Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet. Fylkesmenn og avløserlag

Rundskriv Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet. Fylkesmenn og avløserlag Rundskriv 2015-26 Fylkesmenn og avløserlag Kontaktperson: Vår dato: 16.12.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 1 Fordeling 2007-2008 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 400,0 + Avtalepriser 545,0 = Sum avtalepriser og tilskudd

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg Fordeling 2011-2012 Avtale Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 383 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 18 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015 Samtlige fylkeskommuner Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Vår referanse: 14/14001 Deres referanse: Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Reguleringsseksjonen Elektronisk post BEHANDLING

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Rundskriv 61/09. Fylkesmannen, kommunen. Meland, Modalen og Radøy. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Rundskriv 61/09. Fylkesmannen, kommunen. Meland, Modalen og Radøy. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. Rundskriv 61/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 18.12.2009 Vår referanse: 200900001-61/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Jæren smak avtale Storfe Bonus og puljetillegg Kr pr kg Hastehenting 0,00 Direktehenting 0,55 1 stk 1,85 2 til 3 stk 2,65 4 til 5 stk 3,30 6 til 10 stk 3,85 11 til 13 stk

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Fordelingsskjema Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 570 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 10 = Nettoeffekt av tilskudd 560

Detaljer

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP)

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP) Rundskriv 2013/8 Fylkesmannsembetene Kommunene Kontaktperson: Kaja Killingland (tlf: 24131057), Gry Auberg Gulliksen (tlf: 24131136), Turid Asklund Trötscher (tlf 24131252), Rannveig Bø Fløystad (tlf:

Detaljer

Forslag til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Forslag til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Postmottak@landbruksdirektoratet.no Oslo, 18. mars 2016 Forslag til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon Det vises

Detaljer

Oppfølging av produksjonstilskudd i kommunene

Oppfølging av produksjonstilskudd i kommunene Oppfølging av produksjonstilskudd i kommunene Kommunene har blitt mye flinkere til å rapportere Vurderingene og reaksjonene varierer for mye Behov for mer ensartet forvaltning/praksis Avkorting ved feilopplysninger

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 46/10 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd

Detaljer