MØTEPROTOKOLL. Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. DRAMMEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. DRAMMEN KOMMUNE"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtested: Formannskapssalen - orienteringer kl 14:00 - saker kl 17:00 Møtedato: Tid: Kl 17: Til stede på møtet: Funksjon Navn Tore Opdal Hansen H Johan Baumann H Tove Paule H Christine Ax H Jannike Thorsen H Dag Fjeld Edvardsen H Ulla Nordgarden V Jon Engen-Helgheim FrP Masud Gharahkhani AP Ragnhild Røed AP Sadi Emeci SV Fra administrasjonen møtte: Rådmann Osmund Kaldheim Kommunaldirektør Kari Høyer Helse- og sosialdirektør Eva Milde Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin Undervisningsdirektør Jan Sivert Jøsendal Pressesjef Gard Nybro-Nilsen Protokoll Anette Korneliussen Merknad: Orienteringssakene varte til kl

2 Ved møtets begynnelse besvarte ordfører spørsmål nr. 4 (2015) fra Ragnhild Røed AP om bussrute Fjell traséendring i Spørsmålet og svar er publisert på politikkportalen under spørsmål. 1/15 15/1040 PROTOKOLL FORMANNSKAP /15 15/704 EIERMØTE MED BYEN VÅR DRAMMEN AS 3/15 13/13602 TRAVBANEN OG BERSKAUG - REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING 4/15 14/345 REGULERINGSPLAN KNIVEÅSEN NORD 5/15 14/ /761, TOMTEGATA 36, HOVEDOMBYGGING CC DRAMMEN, DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN SENTRUM 6/15 14/8165 NYTT VESTRE VIKEN SYKEHUS PÅ BRAKERØYA I DRAMMEN KOMMUNE OG LIER KOMMUNE - REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING 7/15 14/9691 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN, PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN 8/15 14/10151 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR PLANUNDERGANG RØDGATA. UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN 9/15 14/10357 PLANSAMARBEIDET MELLOM DRAMMEN OG LIER KOMMUNER OM UTVIKLING AV LIERSTRANDA OG BRAKERØYA. GODKJENNING AV STRATEGISK PLATTFORM MED MASTERPLAN 10/15 14/11358 HØRING AV KONSEPTVALGUTREDNINGEN FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN 11/15 14/11928 Side 2 av 17

3 HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NEDRE EIKER KOMMUNE 12/15 14/12268 HØRING - KOMMUNEPLAN FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 13/15 14/10985 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER 14/15 14/11823 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN 15/15 14/4394 DETALJREGULERING FOR FV31 HANS TORDSENS GATE - NORDBYVEIEN. SLUTTBEHANDLING. 16/15 15/1017 NERDAMSVEIEN - UTKAST TIL AVTALE Side 3 av 17

4 1/15 PROTOKOLL FORMANNSKAP Protokoll fra møte i formannskapet godkjennes Protokoll fra møte i formannskapet godkjennes. 2/15 EIERMØTE MED BYEN VÅR DRAMMEN AS Saken tas til orientering Saken tas til orientering. Side 4 av 17

5 3/15 TRAVBANEN OG BERSKAUG - REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING 1. Forslag til planprogram for områderegulering med tilhørende konsekvensutredning for Travbanen og Berskaug, revidert vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens Masud Gharahkhani AP fremmet følgende tilleggsforslag: I det videre planarbeidet med utviklingen av Travbanen, forutsettes det at betydelig andel av boligene skal være småhusbebyggelse tilpasset småbarnsfamilier. Johan Baumann H fremmet følgende protokolltilførsel/stemme forklaring: Høyre kan ikke stemme for AP s forslag da kravet til boliger for småbarnsfamilier allerede er inne i planprogrammet. Ved avstemming fikk Arbeiderpartiets forslag 5 stemmer (2 AP, 1 SV, 1 V og 1 FrP) og falt. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Forslag til planprogram for områderegulering med tilhørende konsekvensutredning for Travbanen og Berskaug, revidert vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens Side 5 av 17

6 4/15 REGULERINGSPLAN KNIVEÅSEN NORD 1. Forslag til reguleringsplan for Knivåsen Nordøst med tilhørende bestemmelser legges ikke ut til offentlig ettersyn. Forslag til ny reguleringsplan utfordrer hensynet til variasjon i boligsammensetningen og ønske om å skape et tilstrekkelig trafikkgrunnlag for miljøvennlig busstransport, samt hensyn til landskap og brukbare uteareal for barn og unge. Denne planen kan derfor ikke anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. Johan Baumann H fremmet følgende forslag: Før forslaget til reguleringsplan Knivåsen Nordøst med tilhørende bestemmelser skal legges ut til offentlig ettersyn, må planforslaget justeres på følgende punkter: 1. Tillatte byggehøyder må reduseres med en etasjehøyde. 2. Utbygging av feltet Knivåsen Nordøst kan ikke settes i gang før det er etablert ballplass og kvartalslekeplass. Masud Gharahkhani AP fremmet følgende forslag: 1. Tillatte byggehøyder må reduseres med en etasjehøyde. Det bør legges opp til at man kan få flere eneboliger/boenheter enn det som ligger i forslaget. 2. Utbygging av feltet Kniveåsen Nordøst 2 kan ikke sette i gang før det er etablert ballplass og kvartalslekeplass (felt p_l1 og p_l2) Jon Engen-Helgheim FrP fremmet følgende forslag: Forslag til reguleringsplan for Knivåsen Nordøst med tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. FrP s forslag fikk 1 stemme og falt. Rådmannens forslag fikk 1 stemme (V) og falt. Høyre trakk sitt opprinnelige forslag. Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om i fellesskap å fremme Arbeiderpartiets forslag. Ved avstemming ble Arbeiderpartiet og Høyres forslag vedtatt mot 1 stemme (V). Side 6 av 17

7 1. Tillatte byggehøyder må reduseres med en etasjehøyde. Det bør legges opp til at man kan få flere eneboliger/boenheter enn det som ligger i forslaget. 2. Utbygging av feltet Kniveåsen Nordøst 2 kan ikke sette i gang før det er etablert ballplass og kvartalslekeplass (felt p_l1 og p_l2) 5/15 113/761, TOMTEGATA 36, HOVEDOMBYGGING CC DRAMMEN, DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN SENTRUM 1. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gir formannskapet dispensasjon fra følgende bestemmelser: Kommunedelplan for Drammen sentrum, pkt. 2.2, Utforming og omgivelseskvalitet, slik at man tillater at det åpnes totalt 71,6 % fremfor 80 % av fasadene mot tilliggende gater. I hovedsak 76 % mot Tomtegata, 51 % mot Brandtenborggata og 83,6 % mot Strandveien. Kommunedelplan for Drammen sentrum, pkt. 3.5, Parkering, slik at man kan etablere åpen parkering på tak. Drammens kommunes parkeringsvedtekt for krav til sykkelparkering, slik at det etableres 120 sykkelparkeringer med mulighet for utvidelse og etablering av sykkelhotell, fremfor kravet på 751 sykkelparkeringsplasser. Begrunnelsen for innvilgelse av dispensasjonene er at hensynset bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og anses å være i tråd med intensjonen i sentrumsplanens bestemmelser. Tiltaket vil medføre en estetisk og funksjonell oppgradering av senteret, og vil ha en positiv betydning for byutviklingen, samt bedre tilrettelegging for gående og syklende. Etter en samlet vurdering anses fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene av tiltaket. Tiltaket er i tråd med Samtykke fra Fylkesmannen av , samt Formannskapets vedtak om samtykke for utvidelse av kjøpesentre, vedtatt Tiltaket medfører ingen økning av dagens handelsareal. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre behandling av søknad om rammetillatelse for tiltaket. Side 7 av 17

8 1. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gir formannskapet dispensasjon fra følgende bestemmelser: Kommunedelplan for Drammen sentrum, pkt. 2.2, Utforming og omgivelseskvalitet, slik at man tillater at det åpnes totalt 71,6 % fremfor 80 % av fasadene mot tilliggende gater. I hovedsak 76 % mot Tomtegata, 51 % mot Brandtenborggata og 83,6 % mot Strandveien. Kommunedelplan for Drammen sentrum, pkt. 3.5, Parkering, slik at man kan etablere åpen parkering på tak. Drammens kommunes parkeringsvedtekt for krav til sykkelparkering, slik at det etableres 120 sykkelparkeringer med mulighet for utvidelse og etablering av sykkelhotell, fremfor kravet på 751 sykkelparkeringsplasser. Begrunnelsen for innvilgelse av dispensasjonene er at hensynset bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og anses å være i tråd med intensjonen i sentrumsplanens bestemmelser. Tiltaket vil medføre en estetisk og funksjonell oppgradering av senteret, og vil ha en positiv betydning for byutviklingen, samt bedre tilrettelegging for gående og syklende. Etter en samlet vurdering anses fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene av tiltaket. Tiltaket er i tråd med Samtykke fra Fylkesmannen av , samt Formannskapets vedtak om samtykke for utvidelse av kjøpesentre, vedtatt Tiltaket medfører ingen økning av dagens handelsareal. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre behandling av søknad om rammetillatelse for tiltaket. 6/15 NYTT VESTRE VIKEN SYKEHUS PÅ BRAKERØYA I DRAMMEN KOMMUNE OG LIER KOMMUNE - REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING Side 8 av 17

9 Forslag til planprogram med tilhørende konsekvensutredning for nytt Vestre Viken Sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune, revidert 16. desember 2014 fastsettes som grunnlag for reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens Forslag til planprogram med tilhørende konsekvensutredning for nytt Vestre Viken Sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune, revidert 16. desember 2014 fastsettes som grunnlag for reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens /15 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN, PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN Formannskapet gir sin tilslutning til at Statens vegvesen legger planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for E134 Strømsåstunnelen, datert , ut til offentlig ettersyn. Drammen kommune forutsetter at Statens vegvesen i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen lager en utredning som viser hvordan Tilfartsvei Vest/Tilfartsvei Konnerud kan etableres og koples sammen med E134. Reguleringsplanen må legge til rette for en fremtidig kryssløsning med tilfartsvegen. Reguleringsplanen må også legge til rette for videreføring av E134 mot Mjøndalen som 4-felts veg. Masud Gharahkhani AP fremmet følgende forslag: Formannskapet gir sin tilslutning til at Statens vegvesen legger planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for E134 Strømsåstunellen, datert , ut til offentlig ettersyn. Med følgende forutsetning: Drammen kommune forutsetter at Statens vegvesen i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen også legger opp til Tilfartsvei Vest/Tilfartsvei Konnerud kan etableres og koples sammen med E134, samt kryssløsning med tilfartsvegen. Dette i tråd med NTP s premiss om lokal finansiering og oppfølging lokalt gjennom BB2. Reguleringsplanen må også legge til rette for videreføring av E134 mot Side 9 av 17

10 Mjøndalen som 4-felts veg. Hele strekningen må ferdigstilles for å oppnå et forutsigbart og effektivt transportsystem for regionen. Arbeiderpartiet trakk sitt opprinnelige forslag. H, FrP, AP og SV fremmet deretter følgende forslag: Tilfartsveg Vest/tilfartsveg Konnerud er vesentlig å få på plass samtidig med ny Strømsåstunnell - utvidelse av E134. Formannskapet forventer at det blir en del av Statens Vegvesens utredning. Drammen kommune påtar seg om nødvendig forhåndsfinansieringen av arbeidet med detaljregulering med konsekvensutredning av tilfartsveg Vest/tilfartsveg Konnerud slik at disse kan etableres og kobles sammen med E134. Reguleringsplanen må legge til rette for kryssløsning med tilfartsvegene og videreføring av E134 mot Mjøndalen som firefelts veg. Rådmannen bes gå i dialog med Statens Vegvesen. Rådmannens forslag i første avsnitt ble enstemmig vedtatt. Fellesforslaget fra H, FrP, AP og SV ble vedtatt som andre avsnitt mot en stemme (V). Protokolltilførsel fra Venstre. Venstre mener det er viktig å skille Tilfartsvei Vest fra Tilfartsvei Konnerud, da ikke begge har like stor betydning i Buskerudbysammenheng. Venstre prioriterer ikke Konnerud-nedføring. Tilfartsveg Vest/tilfartsveg Konnerud er vesentlig å få på plass samtidig med ny Strømsåstunnell - utvidelse av E134. Formannskapet forventer at det blir en del av Statens Vegvesens utredning. Drammen kommune påtar seg om nødvendig forhåndsfinansieringen av arbeidet med detaljregulering med konsekvensutredning av tilfartsveg Vest/tilfartsveg Konnerud slik at disse kan etableres og kobles sammen med E134. Reguleringsplanen må legge til rette for kryssløsning med tilfartsvegene og videreføring av E134 mot Mjøndalen som firefelts veg. Rådmannen bes gå i dialog med Statens Vegvesen. 8/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR PLANUNDERGANG RØDGATA. UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Side 10 av 17

11 1. Forslag til reguleringsplan for Planundergang Rødgata (detaljregulering) med forslag til bestemmelser, datert , legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens Det forutsettes at Jernbaneverket etablerer undergangen så raskt som mulig og senest i løpet av sommeren Protokolltilførsel fra Venstre. Venstre ber kommunen sikre at sykkelveinettet prioriteres høyt når Gulskogen stasjon bygges ut. 1. Forslag til reguleringsplan for Planundergang Rødgata (detaljregulering) med forslag til bestemmelser, datert , legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens Det forutsettes at Jernbaneverket etablerer undergangen så raskt som mulig og senest i løpet av sommeren /15 PLANSAMARBEIDET MELLOM DRAMMEN OG LIER KOMMUNER OM UTVIKLING AV LIERSTRANDA OG BRAKERØYA. GODKJENNING AV STRATEGISK PLATTFORM MED MASTERPLAN 1. Forslag til «Strategisk plattform med Masterplan» datert oktober 2014 godkjennes og legges til grunn for det videre plansamarbeidet mellom Drammen og Lier kommuner i området Lierstranda Brakerøya, med endringer på følgende punkter: a. I kapittel 3.7Eierforhold oppgis Rom Eiendom AS som grunneier istedenfor staten. b. I kapittel 5.5 Grønn og blå infrastruktur og rekreasjon endres siste prikkpunkt i Retningslinjer til: Ved utfylling i Gilhusbukta bør det vurderes å etablere kanal og/eller andre vannrom som del av bygrepet. c. I kapittel3.9 Sykehus fjernes illustrasjonstegning av sykehuset på side 18. Side 11 av 17

12 2. Pågående planprosesser er en del av det helhetlige planarbeidet og skal skje i hh.t. Strategisk plattform med Masterplan: Planprosessene for Nytt Vestre Viken sykehus og Rv 23 Linnes - E18 Mulighetsstudie for kollektivknutepunkt Lierstranda. 3. Det gjennomføres medvirkning og involvering av grunneiere, næringsliv og publikum, samt regionale- og statlige myndigheter om a) Strategisk plattform med Masterplan b) Valg av planformer og innhold i neste fase i arbeidet 4. Det legges fram en sak med mandat for neste planfase, hovedprosjekt, etter gjennomført medvirkning og involvering jfr. pkt. 4. Herunder vurderes å utarbeide en kommunedelplan for infrastruktur, bl.a. kollektivtrasé. 1. Forslag til «Strategisk plattform med Masterplan» datert oktober 2014 godkjennes og legges til grunn for det videre plansamarbeidet mellom Drammen og Lier kommuner i området Lierstranda Brakerøya, med endringer på følgende punkter: d. I kapittel 3.7Eierforhold oppgis Rom Eiendom AS som grunneier istedenfor staten. e. I kapittel 5.5 Grønn og blå infrastruktur og rekreasjon endres siste prikkpunkt i Retningslinjer til: Ved utfylling i Gilhusbukta bør det vurderes å etablere kanal og/eller andre vannrom som del av bygrepet. f. I kapittel3.9 Sykehus fjernes illustrasjonstegning av sykehuset på side Pågående planprosesser er en del av det helhetlige planarbeidet og skal skje i hh.t. Strategisk plattform med Masterplan: Planprosessene for Nytt Vestre Viken sykehus og Rv 23 Linnes - E18 Mulighetsstudie for kollektivknutepunkt Lierstranda. 3. Det gjennomføres medvirkning og involvering av grunneiere, næringsliv og publikum, samt regionale- og statlige myndigheter om a) Strategisk plattform med Masterplan b) Valg av planformer og innhold i neste fase i arbeidet 4. Det legges fram en sak med mandat for neste planfase, hovedprosjekt, etter gjennomført medvirkning og involvering jfr. pkt. 4. Herunder vurderes å utarbeide en kommunedelplan for infrastruktur, bl.a. kollektivtrasé. Side 12 av 17

13 10/15 HØRING AV KONSEPTVALGUTREDNINGEN FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN 1. Bygging av 4-felts løsning mellom Hurumlandet og Frogn vil bidra til å styrke RV23 som transport- og utviklingskorridor mellom Drammen og Østfold/Sverige. Drammen kommune er derfor positiv til at RV23 Oslofjordforbindelsen utvides langs dagens hovedtrasé. Drammen kommune merker seg at en bruløsning vil bety bedre driftssikkerhet, og derved en mer pålitelig riksveiforbindelse. 2. Bru- og tunnelløsninger ved Moss og Horten synes ikke å ha tilstrekkelige trafikale eller utviklingsmessige effekter som rettferdiggjør de høye kostnadene og store inngrepene. Jon Engen-Helgheim FrP fremmet følgende forslag som følger saken til bystyrets behandling: I punkt 1 legges følgende setning til: Drammen kommune anbefaler bro fremfor tunnel. Formannskapet vedtok å oversende saken til realitetsbehandling i bystyret. Formannskapet oversender rådmannens forslag til realitetsbehandling i bystyret: 1. Bygging av 4-felts løsning mellom Hurumlandet og Frogn vil bidra til å styrke RV23 som transport- og utviklingskorridor mellom Drammen og Østfold/Sverige. Drammen kommune er derfor positiv til at RV23 Oslofjordforbindelsen utvides langs dagens hovedtrasé. Drammen kommune merker seg at en bruløsning vil bety bedre driftssikkerhet, og derved en mer pålitelig riksveiforbindelse. 2. Bru- og tunnelløsninger ved Moss og Horten synes ikke å ha tilstrekkelige trafikale eller utviklingsmessige effekter som rettferdiggjør de høye kostnadene og store inngrepene. 11/15 HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Side 13 av 17

14 1. Drammen kommune støtter vektleggingen av 5-minuttersbyen rundt Mjøndalen og Krokstadelva som hovedgrep for videre utvikling av Nedre Eiker. Dette er i samsvar med felles areal- og transportplan i Buskerudbyen. 2. Drammen kommune ser positivt på at det forbeholdes kollektivtraséer (jernbane og evt. bybanelignende konsepter), for fremtidig utbedring av kollektivnettet i Buskerudbyen. 3. Forøvrig tas kommuneplanforslaget til etterretning. 1. Drammen kommune støtter vektleggingen av 5-minuttersbyen rundt Mjøndalen og Krokstadelva som hovedgrep for videre utvikling av Nedre Eiker. Dette er i samsvar med felles areal- og transportplan i Buskerudbyen. 2. Drammen kommune ser positivt på at det forbeholdes kollektivtraséer (jernbane og evt. bybanelignende konsepter), for fremtidig utbedring av kollektivnettet i Buskerudbyen. 3. Forøvrig tas kommuneplanforslaget til etterretning. 12/15 HØRING - KOMMUNEPLAN FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 1. Det er positivt at Hokksund og Vestfossen utpekes som hovedområder for utvikling, i tråd med felles areal- og transportplan for Buskerudbyen. 2. Forøvrig tas kommuneplanforslaget til etterretning. 1. Det er positivt at Hokksund og Vestfossen utpekes som hovedområder for utvikling, i tråd med felles areal- og transportplan for Buskerudbyen. 2. Forøvrig tas kommuneplanforslaget til etterretning. Side 14 av 17

15 13/15 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse: Drammen kommune har forståelse for behovet for bedre samsvar mellom IKS-loven og EØSavtalens regler om offentlig støtte. Dette er ingen enkel oppgave da regelverket er komplisert og innebærer bruk av skjønn. Med dagens kommunestruktur sikrer selskapsformen samordning og effektiv drift på tvers av kommunegrensene. Formålet med selskapsformen tilsier derfor at endringer i regelverket innrettes slik at offentlig virksomhet ikke påføres unødige kostnader. Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse: Drammen kommune har forståelse for behovet for bedre samsvar mellom IKS-loven og EØSavtalens regler om offentlig støtte. Dette er ingen enkel oppgave da regelverket er komplisert og innebærer bruk av skjønn. Med dagens kommunestruktur sikrer selskapsformen samordning og effektiv drift på tvers av kommunegrensene. Formålet med selskapsformen tilsier derfor at endringer i regelverket innrettes slik at offentlig virksomhet ikke påføres unødige kostnader. 14/15 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Bystyret slutter seg til uttalelse fra styret for Kemneren i Drammensregionen til Finansdepartementets høringsforslag om overføring av skatteoppkrevingen til skatteetaten. Rådmannens forslag oversendes bystyret for realitetsbehandling. Side 15 av 17

16 Rådmannens forslag oversendes for realitetsbehandling i bystyret: Bystyret slutter seg til uttalelse fra styret for Kemneren i Drammensregionen til Finansdepartementets høringsforslag om overføring av skatteoppkrevingen til skatteetaten. 15/15 DETALJREGULERING FOR FV31 HANS TORDSENS GATE - NORDBYVEIEN. SLUTTBEHANDLING. Forslag til reguleringsplan for FV31 Hans Tordsensgate Nordbyveien (detaljregulering) samt forslag til bestemmelser, datert , vedtas med hjemmel i Plan- og bygningslovens Johan Baumann H fremmet følgende forslag: Saken sendes tilbake, og det utredes hvordan forholdene kan legges bedre til rette for gangog sykkeltrafikk utover det som er foreslått. Eksempelvis: 1. Annen trasé for gang- og sykkeltrafikk 2. Muligheter for breddeutvidelse 3. Ytterligere restriksjoner for biltrafikk Forslaget ble enstemmig vedtatt med unntak av punkt 3 hvor FrP stemte i mot. Saken sendes tilbake, og det utredes hvordan forholdene kan legges bedre til rette for gang- og sykkeltrafikk utover det som er foreslått. Eksempelvis: 1. Annen trasé for gang- og sykkeltrafikk 2. Muligheter for breddeutvidelse 3. Ytterligere restriksjoner for biltrafikk Side 16 av 17

17 16/15 NERDAMSVEIEN - UTKAST TIL AVTALE Rådmannen gis fullmakt til å signere vedlagte avtale på vegne av Drammen kommune. Rådmannen gis fullmakt til å signere vedlagte avtale på vegne av Drammen kommune. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Side 17 av 17

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 05.03.2013 Fra saksnr.: 14/13 Fra/til kl. 17:00 17.40 Til saksnr.: 18/13 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret DRAMMEN KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret DRAMMEN KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet: MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 17.50-17.55 Til stede på møtet: Funksjon Varamedlem Navn Tore Opdal Hansen - H Johan Baumann - H Tove Paule

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET Møtedato: 16.04.2013 Fra saksnr.: 4/13 Fra/til kl. KL 17:00/17.20 Til saksnr.: 8/13 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen - H, Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 07.05.2013 Fra saksnr.: 28/13 Fra/til kl. 17:00 17.20 Til saksnr.: 30/13 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2015 Tid: 18:00 19:45. Av 9 medlemmer var 9 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer:

Detaljer

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Kontaktutvalg 09-02-2016 Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 05.10.2015 Her settes det krav til utarbeidelse av helhetsplaner. En rekke planprosesser

Detaljer

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON Øvre Eiker Næringsråd, Hokksund 12. November 2015 KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Prosjektutløsende behov: sikkerhet tilgjengelighet kundetilfredshet Mulighetsstudiet samarbeid

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.04.2013 A-sak. Reguleringsplan for RV23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 - Forslag til planprogram. Saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. DRAMMEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 19.04.2016 Fra saksnr: 31/16 Fra/til kl: 17:00-19.00 Til saksnr: 46/16 Møtested: Formannskapssalen Orienteringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 05.11.2013 Fra saksnr.: 84/13 Fra/til kl. 17:00/17.25 Til saksnr.: 88/13 og 90/13 Møtested: Formannskapssalen

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 13.04.2010 Møtetidspunkt: 19.00-20.15 Følgende representanter

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast

54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast 54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen 22.04.2014 21/14 2 Bystyret 29.04.2014 54/14 Kommuneplankomiteen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

E134 Strømsåstunnelen. Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og

E134 Strømsåstunnelen. Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og 29.11.2016 Bakgrunn For stor trafikk i dagens løp etter tunnelsikkerhetsforskriften. I utgangspunktet

Detaljer

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-43097/2014 Arkiv: 026 Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR Møtedato: 03.09.2013 Fra saksnr.: 31/13 Fra/til kl. 17.00/19.30 Til saksnr.: 37/13 Møtested: Formannskapssalen kl 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/15440-1 Dato: * BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036, 2. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNSTILLING TIL: Formannskap

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 11.02.2014 Fra saksnr.: 1/14 Fra/til kl. 17:00/18.05 Til saksnr.: 15/14 Møtested: Formannskapssalen - orienteringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 16.10.2012 Fra saksnr.: 85/12 Fra/til kl. kl 17.00/19.45. Til saksnr.: 97/12 Møtested: Formannskapssalen -

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12 Organ: Formannskapet 2011-15 Møtedato: 16.10.2012 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentant Leder Medlemmer Medlemmer Medlemmer Ordfører Rune Kjølstad Tom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. DRAMMEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 24.05.2016 Fra saksnr: 47/16 Fra/til kl: 17:00 18.55 Til saksnr: 59/16 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Planprogram Planprogram Planprogrammet legger premisser og gir rammer for arbeidet med å lage reguleringsplanen med konsekvensutredning. Det skal redegjøres

Detaljer

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.03.2012 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 7 Til saksnr. 23 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN.

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN. Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget 28.01.2015 Sakliste KPU-1/15 OMRÅDEREGULERING FOR SKI SENTRUM - OFFENTIG ETTERSYN KPU-2/15 KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST - OFFENTLIG ETTERSYN KPU-3/15 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Prosjektorganisasjon: Styringsgruppe Prosjektgruppe Intern referansegruppe i Stavanger kommune Eksterne referansegrupper,

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 354 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 354 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 354 Arkivsaksnr.: 14/9608-29 Dato: 05.05.2015 26/370 M.FL. - DRAMMEN GLASSVERK - OMRÅDEREGULERING - 1.GANGSBEHANDLING AV PLANPROGRAM MED TILHØRENDE

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /17 Bystyret /17

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /17 Bystyret /17 Moss kommune Saksutredning Kommunal planstrategi for Moss og Rygge 2016-2019 - sluttbehandling Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 23.01.2017 Arkivref.: 17/4299/FE - 141, GmlSak - 15/6072 Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 11.05.2010 Fra saksnr.: 40/10 Fra/til kl. 1700/* Til saksnr.: 47/10 Møtested: Formannskapssalen - orienteringer

Detaljer

Bård Ove Skandsen (H) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 3. Frank Yggeseth (H) tiltrådte i hans sted under behandling av saken.

Bård Ove Skandsen (H) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 3. Frank Yggeseth (H) tiltrådte i hans sted under behandling av saken. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2) Notat Til: Kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet 7. august 2012 Fra: Buskerudbysekretariatet Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 29.01.2014 001/14 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2013 002/14 Delegasjonssaker 003/14 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - oppføring

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 19.10.2010 Fra saksnr.: 77/10 Fra/til kl. 17.00 18.40 Til saksnr.: 86/10 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 01.04.2008 Fra saksnr.: 27/08 Fra/til kl. 17.00 17.15 Til saksnr.: 30/08 Møtested: Formannskapssalen Formannskapets

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Næringsvekst Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser. Tore Opdal Hansen ordfører

Næringsvekst Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser. Tore Opdal Hansen ordfører Næringsvekst 2020 Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser Tore Opdal Hansen ordfører Osloregionen vokser StorOslo fra 1,5 mill. til 1,9 mill. innbyggere i 2030 + 400.000 24.02.2017

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Saksbehandler: Mette Cranner / Petter Hval Arkiv: GBNR 114/513 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Mette Cranner / Petter Hval Arkiv: GBNR 114/513 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Cranner / Petter Hval Arkiv: GBNR 114/513 Arkivsaksnr.: 14/405-26 Dato: 23.10.2014 SAKSFREMLEGG - 114/513, 114/514, 114/175 - CAPJONSGATE 2, RIVING AV EKSISTERENDE BOLIGER

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 10:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 14/10357-1 Dato: 12.01.2015 PLANSAMARBEIDET MELLOM DRAMMEN OG LIER KOMMUNER OM UTVIKLING AV LIERSTRANDA OG BRAKERØYA. GODKJENNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan. Nykirke Barkåker. Frokostmøte 14. januar utkast 1

Planprogram for kommunedelplan. Nykirke Barkåker. Frokostmøte 14. januar utkast 1 Planprogram for kommunedelplan Nykirke Barkåker Frokostmøte 14. januar 2014 20.01.2014 utkast 1 Møtets hensikt Orientering Bakgrunn Planprogram for kommunedelplan Nykirke Barkåker Tilbakeblikk 1993 2013

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Saksnr.: 2016/6621 Dokumentnr.: 21 Løpenr.: 196314/2016 Klassering: L12 Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Fastsetting av

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.04.2016 Sak: 53/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 12/14816 Vedtak: 1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 16.11.2017 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

1. Politiske vedtak høring av planprogram og oppstart av planarbeid

1. Politiske vedtak høring av planprogram og oppstart av planarbeid Oppsummering av politiske vedtak om høring av planprogram, revidert handlingprogram/ biltrafikkreduserende tiltak og samordnet parkeringsstrategi desember 2010 februar 2011 Versjon 04.02.11jst 1. Politiske

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vefsn kommune Møtested: Rådhuset(Planstrategi kl. 11.00) Møtedato: 09.01.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jann-Arne Løvdahl FO Varaordfører Mildrid

Detaljer

GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA

GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA Oppdragsgiver Lillehammer kommune og Statens vegvesen Region Øst Rapporttype Reguleringsplan - oppstartnotat 2013-08-21 GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Det vil også bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål.) Saker til behandling

Det vil også bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål.) Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.06.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 12.25 Fra saknr.: 154/12 Til saknr.: 170/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl.

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2008/1550-18106/2011 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 14.06.2011 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2.etg., Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 13:10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området

Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området Buskerudbypakke 2 Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området Behov for omfattende satsing på tog, buss, vei, sykkel, gange, pendlerparkeringer og knutepunkter de kommende 15-20 årene. Vi følger opp

Detaljer

Prosjektleder Nils Brandt. Rv. 23 Linnes E18

Prosjektleder Nils Brandt. Rv. 23 Linnes E18 Prosjektleder Nils Brandt Rv. 23 Linnes E18 VELKOMMEN Hovedhensikten med dagens møte er å vise hvilke løsninger vi har så langt og få innspill på andre løsninger som bør utredes Rv. 23 Linnes E18 Agenda

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av E6 Ranheim - Værnes, delstrekning Reppekrysset - Væretunnel, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av E6 Ranheim - Værnes, delstrekning Reppekrysset - Væretunnel, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 05.01.2016 Sak: 2/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av E6 Ranheim - Værnes, delstrekning Reppekrysset - Væretunnel, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer