FORNYBAR ENERGI. En helhetlig tilnærming for en bærekraftig framtid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORNYBAR ENERGI. En helhetlig tilnærming for en bærekraftig framtid"

Transkript

1 En helhetlig tilnærming for en bærekraftig framtid

2 MULTICONSULT Multiconsult har i over 100 år bidratt til utviklingen av norsk og internasjonal energiproduksjon. Vår etterspurte og særegne kompetanse dekker det totale spekteret av temaer og prosjektfaser, fra konsekvensutredninger til igangsetting, samt rehabilitering og utvidelse av eksisterende anlegg. Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Vår samlede kompetanse spenner over et bredt spekter av fagfelt. Dette gjør oss i stand til å ta totalansvar for komplekse prosjekter innenfor olje og gass, bygg og eiendom, industri, samferdsel, energi og miljø. I over 100 år har Multiconsult vært en viktig aktør i utviklingen av prosjekter med stor nasjonal og international betydning. Prosjektering og planlegging med fokus på prosjektstyring- og ledelse Flerfaglig miljø med stor kapasitet og tett samarbeid Landsdekkende kontornett med rådgivere innenfor fornybar energi I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for fremtiden: - Norges største miljø innen fornybar energi med over 200 medarbeidere - Den ledende aktøren innen vindkraft både på ekspertise, kapasitet og bredde i erfaring - Norges største miljø innenfor geoteknikk og undergrunnsanlegg med spesialkompetanse på vannkraft - Ingeniører, hydrologer, landskapsarkitekter og biologer jobber tett sammen for å sikre en helhetlig og bærekraftig tilnærming - Multiconsult utfordrer grensene for bruk av ny teknologi i prosjektering og planlegging - Over 30 fagansvarlige innen alle fagområder og konsekvensklasser i NVE - Multiconsult er den foretrukne rådgiveren for småkraftbransjen, og har vært involvert i over 150 småkraftverk i forskjellige faser de siste 10 årene Multiconsult har gått fra å være en liten aktør i den norske energibransjen til å bli den største rådgiveren innenfor fornybar energi i Norge. Vi har ekspertise på vannkraft, vindkraft, solenergi og bioenergi, og har vært med på flere av de største utbyggingsprosjektene i Norge de siste årene: Detaljprosjektering av Dam Sarvossen Norges største damutbygging siden 1985, prosjektering og gjennomføring av Raggovidda vindkraftverk samt rådgivning for Smibelg og Storåvatn kraftverk i Nordland.

3 MARKEDET I BEVEGELSE Norge er et av landene i verden med høyest andel fornybar energi sammenliknet med det totale energiforbruket. Med dagens politiske ambisjoner og støtteordninger for ny fornybar energiproduksjon, vil satsingen på fornybar energi fortsette å øke. Multiconsult har satt bærekraft og fornybar energi på toppen av prioriteringslisten for årene fremover. Med vår kunnskap og erfaring skal vi være med på utbyggingen av fornybar energi i Norge. Markedet for fornybar energi i Norge har utviklet seg i takt med støtteordninger, og ordningen med el-sertifikater har vært en stor pådriver. Utfordringer som nettkapasitet, lave kraftpriser og stort press på konsesjonsbehandling av energiprosjekter har preget utbyggingen av ny fornybar kraftproduksjon. I løpet av perioden innvilget NVE 430 endelige tillatelser innen vannkraft og vindkraft. Dette tilsvarer 13,3 TWh, hvorav 1,6TWh er under bygging og 1,2 TWh er satt i drift i Det er for tiden stort politisk fokus på el-sertifikatmarkedet, og det forventes en økning i antall utbygginger frem mot El-sertifikatordningen er teknologinøytral og tildeler ett sertifikat per MWh fornybar energi produsert. Både ny kraftproduksjon samt utvidelse av eksisterende anlegg omfattes av ordningen. Store vannkraftprosjekter har generelt en lav livssykluskostnad, men nye utbyggingsmuligheter er begrenset. Den største aktiviteten innen store vannkraftverk gjelder opprustning og økt effektivitet, eller utvidelse av eksisterende kapasitet med tanke på nye driftsmønster. Revisjon av vannkraftkonsesjoner vil stå i fokus de kommende årene, med vurdering av miljøtiltak veid opp mot kraftproduksjon. Gjennom en tverrfaglig og helhetlig tilnærming kan revisjonene med fordel samkjøres med opprustninger og utvidelser av eksisterende prosjekter. Det skal bygges flere hundrevis kraftverk i Norge fram mot 2020, og Multiconsult har kapasitet og kompetanse til å være med på denne satsingen. Rehabilitering av kraftverk og dammer er viktig for sikkerhet, og gir høyere effekt og lønnsomhet for kunden. Våre maskiningeniører er blant landets beste spesialister innen rørgater, luker og turbiner. Denne kompetansen kombinert med avanserte modeller og verktøy, er avgjørende for å utvikle robuste og langsiktige løsninger.

4 NYE KRAV + NYE VERKTØY = NYE METODER Strengere krav til kommunikasjon mellom aktører i byggeprosjekter og mot myndighetene og tredjeparter, gjør at alle aktørene må tenke nytt. Multiconsult møter dette ved å ta i bruk nye verktøy og metoder. Hensyn til landskap og miljø er en nøkkelfaktor ved planlegging og utbygging av fornybar kraft i Norge. Det stilles høye krav til konsekvensutredninger og landskapstilpasninger. Tidlig involvering av miljøfaglig kompetanse gir bærekraftige og kostnadseffektive prosjekter. Gode visualiseringsmodeller har i flere tilfeller vist seg å være et viktig kommunikasjonselement overfor myndigheter og tredjeparter. Multiconsult har derfor tatt i bruk markedsledende verktøy for 3D-modellering, visualisering og fotomanipulasjon. Stadig mer krevende byggeprosjekter, med flere aktører, større tidspress og krav om høyere effektivitet fra alle parter, gjør at 3D-modellering nå brukes i de fleste av Multiconsults prosjekter. Bruk av 3D-modellering i prosjekter gir de ulike aktørene god oversikt over planlagt sluttprodukt på et tidligere stadium i prosjektfasen, og gir mulighet for fortløpende å utforske mange aspekter ved prosjekteringen. Dette bidrar til en mer strømlinjet produksjonsprosess og større nøyaktighet og forutsigbarhet i planlegging. Multiconsult har utviklet en gjennomføringsmodell for små og store vannkraftprosjekter. Her har vi definert behov og detaljnivå på kommunikasjons- og informasjonsflyten mellom ulike fag, og mellom byggherre, entreprenør, leverandør og prosjekterende.

5 KINDARUMA HPP YTRE VIKNA VINDKRAFTVERK AUNFOSS KRAFTVERK ÅR: 2007KUNDE: KenGen ÅR: 2011KUNDE: NTE Energi AS ELDREVATN KRAFTVERK HAVSUL 1 ÅR: KUNDE: Havgul clean energy og Vestavind Offshore ÅR: KUNDE: Statkraft ÅR: KUNDE: Sarepta Energi SKARG KRAFTVERK ÅR: KUNDE: Østfold Energi DAMMER SKJELINGA OG MURAVATN VOROTAN CASCADE ÅR: 2012KUNDE: ContourGlobal ÅR: 2012KUNDE: Otra Kraft DA THEUN HINBOUN HPP ÅR: 2011KUNDE: Theun-Hinboun Power Company Ltd. SLETTEDALSDAMMEN ÅR: KUNDE: Saudefaldene

6 ERFAREN PÅ SMÅKRAFT SOL Multiconsult har ledende kompetanse innen både planlegging, prosjektering, miljøutredning og byggeoppfølging av småkraftverk. Vi har vært involvert i planleggingen av mer enn 150 småkraftverk i Norge de siste 10 årene. Prosjektering og rådgivning for småkraft krever erfaring og kompetanse for å finne gode og mest løsninger. Ingeniører, hydrologer, biologer og landskapsarkitekter jobber tett sammen for å kunne tilby kostnadseffektive og bærekraftige energiprosjekter. Vi har opparbeidet oss kompetanse til å finne optimale løsninger, også ved krevende forhold. REVISJON AV VANNKRAFTKONSESJONER Hovedformålet med en revisjon er å bedre miljøforholdene i de regulerte vassdragene. Multiconsult har lang erfaring med planprosesser og utredninger, med referanser i mange av de aktuelle vassdragene. Hydrologer, biologer, landskapsarkitekter, ingeniører og økonomer jobber tett sammen, og bistår kunden med å gjøre revisjonsprosjektene kostnadseffektive og bærekraftige. Ulike revisjoner kan samordnes effektivt med opprusting og utvidelse av eksisterende prosjekter, samt med eventuelt foreliggende forvaltningsplaner og miljøtiltak i hht. vannforskriften. UNDERGRUNNSANLEGG Våre tjenester omfatter blant annet: Tid- og kostnadsvurderinger Geologisk kartlegging Planlegging, gjennomføring og oppfølging av grunnundersøkelser Hydrogeologi og miljøanalyser Geoteknisk prosjektering Avanserte stabilitetsanalyser Vurdering av drivemetoder Design og kontroll av bergsikring Injeksjon og grunnvannskontroll Multiconsult har all nødvendig kompetanse i aktuelle fagområder, og kan bidra med selvstendige rådgivere og/eller tverrfaglige team som følger prosjektet gjennom alle faser. Det er en myte at vi ikke har nok sol her i landet til å utnytte solenergien. Hvert år mottar hver kvadratmeter i Norge mellom 700 og 950 kwh med strålingsenergi fra sola. Internasjonalt vokser solenergiindustrien årlig med mellom 20 og 100%, og dette har medført en kraftig kostnadsreduksjon. Solceller begynner derfor å bli interessant også i Norge. Multiconsult kan levere solenergianlegg i alle størrelser, og vi tar prosjektet fra idé til produksjon. Vi evaluerer relevante teknologier og designer anlegget, og basert på dette lager vi et produksjonsestimat. Videre kan vi optimalisere design av anlegget basert på kostnader, arealutnyttelse eller kwh-pris. Prosjektledelse og byggeledelse kan vi naturligvis også bidra med. FJERNVARME OG -KJØLING Multiconsult har lang erfaring med termisk energi, og vi tilbyr tjenester i både små og store oppdrag i alle prosjektfaser. Med fjernvarme kan en enklere utnytte fornybar energi fra biobrensel, avfallsprodukter, sol, omgivelsesvarme i luft, sjø og jord, og spillvarme fra industrien. Vi har bred kompetanse innen alle faser av en utbygging, fra tidligfaserådgivning til detaljprosjektering og byggeledelse. Med solid erfaring innen alle aktuelle fagområder kan vi bidra med enkeltstående varmeog kjøleløsninger, mindre nærvarmenett og store fjernvarme- og fjernkjøleanlegg. VINDKRAFT Multiconsult har siden 2002 bygget seg målrettet opp innen vindkraft. Med bakgrunn og erfaring fra tilgrensende industrier var dette en naturlig utvikling, ogbesitter i dag betydelig kompetanse og referanser på området. Vi tilbyr blant annet: Tidligfaserådgivning, mulighetsstudier Markedsstudier- og strategier Konsekvensutredninger Due diligence Detaljprosjektering Kontrahering Byggeledelse Vårt team har sterk kompetanse innen marked, forretningsutvikling og økonomi, i tillegg til teknisk forståelse av vindkraft. Miljøhensyn står sentralt, og vår miljøe kspertise trekkes aktivt inn i planlegging og utførelse av prosjektene.

7 DAMSIKKERHET Vår kompetanse omfatter teknisk prosjektering av nybygg, oppgradering og vedlikehold av dammer med tilhørende konstruksjoner, samt relaterte fagfelt og aktiviteter: Revurdering av dammer Teknisk undersøkelse av tilstand og tidligere vedlikehold Instrumentering for overvåking og varsling Prosedyrer for tilsyn og overvåking av damanlegg Beredskapsplaner og -øvelser, innsatsplaner, evakueringsplaner og -øvelser, institusjonell veiledning Flomberegninger, utarbeidelse av flomavledningsprosedyrer og -strategier Dambruddsbølgeberegninger, oversvømmelseskart og bistand til klassifisering av vassdragsanlegg VTA-funksjon Multiconsult har NVE-godkjente fagansvarlige innen alle fagområder og klasser. HYDROMETRI Tidligfase-etablering av gode systemer for datafangst og overvåking av ressursgrunnlaget er ofte avgjørende for å kunne danne et godt beslutningsgrunnlag i mange prosjekter, enten det er snakk om mulighetsstudier, konsekvensanalyser, konsesjonssøknader eller planlegging av vannkraftprosjekter. Multiconsult har spisskompetanse innen hydrometri. Vi leverer alt av vannføringsmålinger, etablering av målestasjoner i felt, kontroll og vedlikehold av feltanlegg, datafangst og kvalitetssikring av hydrologiske data. Vi bistår også med design og etablering av anlegg for kontrollert slipping av minstevannføring, anbudsutarbeidelse og prosjektledelse. DETALJPROSJEKTERING AV VANNVEI Dimensjonering av vannveier er et viktig sikkerhets messig element i planlegging av et kraftverk. Et brudd i en vannvei kan medføre store konsekvenser for nærliggende bebyggelse, infrastruktur og miljø. Vannveier har sine utfordringer fordi den dynamiske effekten mellom vannvei, turbin og nett kan gi spesielle dimensjoneringskriterier. For å utnytte så mye som mulig av fallhøyden kan man få lange vannveier som i flere prosjekter representerer en vesentlig kostnad for anlegget. Derfor fokuserer vi på å oppnå en optimal teknisk- økonomisk løsning for vannveien. Multiconsult har fagansvarlige med lang erfaring. Disse utfører detaljprosjektering av vannveier med fokus på stedlige forhold og dynamiske krefter. Dette gjelder både rør, luker, stenge- og tappeorganer og øvrige komponenter som inngår i en komplett vannvei. Multiconsult har et tverrfaglig miljø med utstrakt kjennskap til regelverk, gjeldene praksis, beregningsmetoder og -verktøy. Dette gjør at vi kan bistå våre kunder med hensiktsmessige og effektive løsninger for å oppfylle kravene til sikkerhet ved vassdragsanlegg. DUE DILIGENCE OG INVESTOR ADVISORY Multiconsult har bygget kompetanse innen teknisk og kommersiell analyse av fornybare energiressurser siden Vi har gode verktøy for å analysere nåværende og fremtidig tilstand av eiendelene, modellere investeringsbehov i dag og i framtiden, og estimere prosjektets anslåtte framtidige cash flow gjennom tekniske risikoanalyser. Vår kompetanse og erfaring omfatter teknisk og kommersiell due diligence av store og små vann-, vind- og solkraftverk, distribusjons- og transmisjonsnett, samt anlegg for fjernvarme og -kjøling. Vi kan levere markedsanalyser for investorer som vurderer det norske kraftmarkedet, due diligence-rapporter for kjøper og selger, i tillegg til tekniske og kommersielle risikovurderinger. Multiconsult kan også gi et nøytralt anslag på anleggets verdi. ELKRAFTSYSTEMER Multiconsult har lang og bred erfaring med leveranser av høyspenningsanlegg og tilhørende kontrollanlegg, hjelpesystemer og jordingsanlegg. Vår erfaring dekker også alle byggrelaterte fagdisipliner for stasjonsanlegg. Vi leverer også nettanalyse, konsesjonssøknader, konsekvensutredninger, miljø- og transportplaner og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag for bl.a.: Kraftstasjoner Transformatorstasjoner HVDC- og kompenseringsanlegg Jord- og sjøkabelanlegg Kraftledningsanlegg Sokkel-elektrifisering Vi bistår norske og internasjonale kunder med økonom iske og tekniske analysetjenester for alle spenningsnivåer, fra distribusjons- og regionalnett opp til 420 kv sentralnettløsninger. Våre oppdrag omfatter alle prosjektfaser, og vi utfører også et stort antall oppdrag med ombygging under drift. I tillegg leverer vi tjenester for vindkraftutbyggere, PV- eller solenergianlegg. Vi leverer også integrerte, smarte løsninger for optimalisert energiproduksjon og energiøkonomisering. OWNER S ENGINEER Multiconsult kan ta en aktiv rolle i alle faser i ett prosjekt. Dette omfatter alle disipliner fra prosjektledelse til ekspertise innen alle relevante tekniske fag. Vi har alltid en tett dialog med kunden, og bistår med vår faglige kunnskap for å definere og oppnå målene som er optimale for prosjektet. Våre rådgivere følger kontraktsmessig opp hvert av delområdene fram til overtakelse inkludert prøvedriftsperioden. Multiconsult har erfaring fra en slik aktiv rolle, både som tidligere representanter for byggherrer og som Owner s Engineer for prosjekter i utlandet.

8 Muliggjører OM MULTICONSULT Referanseprosjekter i Norge og internasjonalt Anerkjente fagspesialister 30 kontorer i Norge Datterselskap i Norge, Storbritannia og Singapore Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Vi bruker over 100 års erfaring til å skape ny historie sammen med våre kunder. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre 1550 medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden. Multiconsult analyserer, planlegger og prosjekterer over hele Norge, i Afrika, i Asia, i Sør-Amerika og flere steder i Europa. Multiconsults forretningsområder Bygg & eiendom Industri Olje & gass Samferdsel & infrastruktur Energi Miljø & naturressurser

9 Multiconsult Nedre Skøyen vei Oslo, Norway Phone: Fax:

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

must [Multiconsult aktiviteter for deg som er under utdannelse.

must [Multiconsult aktiviteter for deg som er under utdannelse. must [Multiconsult for studenter] er samlebetegnelsen på alle våre aktiviteter for deg som er under utdannelse. I Multiconsult beveger vi verden. I over hundre år, i over hundre land, på alle kontinenter

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene.

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene. ÅRSRAPPORT 2014 Nøkkeltall Adm. dir Årsberetning Regnskap konsern Noter konsern Regnskap morselskap Noter morselskap Styre og ledelse Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i

Detaljer

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok 2008 2009 2010 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur

broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur B 6 8 26 4 Utvikling og forbedring 6 Implenia Norge et internasjonalt selskap 8 Ledende på kompleks infrastruktur 26

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Vi vil satse industrielt og markedsrettet Vi vil satse industrielt og markedsrettet Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer