PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER"

Transkript

1 PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

2 Fakta om PLP 1 2

3 Dette programmet er tilpasset detaktuelle omstillingsområdet og fokuserer på de viktigste områder som omstillingsledelsen må ta stilling til. Noen av lysarkene må lages spesielt for området. Sett inn navn på instruktør som heading Fyll ut data for instruktørensbedrift/virksomhet, utdanning og praksis 3 4

4 Dette lysarket er for å vise hvert av de tre prinsippene når du har det på lysbildefremvisning. Neste lysark viser alle prinsipper Idette kapittel må det tilpasses lysark avhengig av aktuell omstillingsplan. 5 6

5 Her må vi sette inn de aktuelle mål for aktuelt omstillingsområde. Denneplansje må altså lages ut fra aktuell omstillingsplan. Ser vi på prosjekter isolert sett vil disse kunne peke i alle retninger med mindre man har en overordnet felles målstruktursom alle prosjekter skal bidra til å oppfylle. 7 8

6 Prosjekt i porteføljen kan peke i forskjellig retning, mens prosjekt i et program må peke i retning av programmålet. Porteføljen bestårav summen av prosjekter i de forskjellige program og enkeltstående prosjekt. Det som er litt viktig er at i et program er det programledelsen som beslutter hvilke prosjekt som skal iverksettes og fullføres. Programledelsen har altså frihet til å stoppe/endre prosjekt underveis. For å oppfylle programmålet er det altså ikke nødvendig at alle prosjekter fullføres. For å oppfylle PROSJEKTMÅLET må prosjektet, ev med delprosjekt, fullføres. En OMSTILLINGSPLAN er et program som kan omfatte flere innsatsområder. For hvert innsatsområde må aktuelle prosjekt medvirke til at målet for innsatsområdet nås. Summen av prosjekt i alle innsatsområder blir prosjektporteføljen til omstillingsprogrammet. Her ser vi at det egentlig opereres med tre nivåer: Program innsatsområde og prosjekt. Prosjektmålene må relatere seg til innsatsområde. Målene for hvert innsatsområde må relatere seg til omstillingsprogrammets overordnede mål. Og for å gjøre det mer komplett (se etterfølgende plansjer) så vil det i en kommune være flere program som sammen må relatere seg til kommunens overordnede mål. 9 10

7 Her ser vi hvordan omstillingsprogrammet er ett av flere programiområdet. ANSVARET vil være fordelt, og det er viktig å være klar over hva som er innbefattet i omstillingsprogrammet og som omstillingsledelsen dermed vil ha ansvaret for! I noen områder prøver kommunen/andre å skyve ansvaret for andre områder enn omstilling over på omstillingsprogrammet. Dette må ikke aksepteres! Samtidig er det klart at det er kommunen som får omstillingsmidlene og derfor har ansvar for både å vedta strategi og handlingsplan samt følge disse opp. Dersom Omstillingsorganisasjonen ikke gjør en god nok jobb er det kommunestyret som må ta stilling til hva som må gjøres. Metode 1 er en metode som prioriterer ut fra en total prosjektmasse. Metode 2 fordeler ressursene på innsatsområder. Så må hvert innsatsområde prioritere innen den tiltelte ramme. Hva gjør dere i eget omstillingsområde?? En vanlig måte å gjøre dette påer metode 2 i de tilfelle hvor det er flere innsatsområder. Her vil hvert innsatsområde få en sum ressurser til utvikling. Dermed sikrer en aktiviteter i alle innsatsområder. Bruker en metode 1 kan det hende at det bare etableres prosjekt i ett innsatsområde fordi her er så mye å gjøre, dette gir størst avkastning, osv

8 Viktige kjennetegn ved programstyring. Det er viktig at programmet både definerer, starter og terminerer prosjekter. Dette går over flere år, og krever at en hele tiden har prosjektporteføljen under kontroll. Dersom et prosjekt ikke synes å kunne bidra tilstrekkelig i forhold til ressursinnsatsen skal programstyret vurdere å avslutte/terminereprosjektet. Programorganisasjonen kan være etter samme prinsipper som prosjekt, men det er noen klare forskjeller: -Program er langsiktig går over flere år -Et program fungerer over linjen, dvs i basisorganisasjonen da programmet selv må avgjøre hva de kan gjøre av aktiviteter i programmet og hva som må organiseres som prosjekt. I den sammenheng kan Program iverksette og terminere prosjektermed sikte på å nå programmmets mål gjennom en mest mulig effektiv bruk av ressurser. Her ser vi hvordan programmet på den ene side har ansvaret for omstillingsplanen, og samtidig at programmet er underlagtkommunen. Se også kommentarer på forrige plansje

9 Virksomhetens strategi er langsiktig minst 4 åring Et program kan bidra til å realisere en vesentlig del av virksomhetens utvikling (endringsprogram) eller produksjon (leveranseprogram) for eksempel over en 2-4 årsperiode Gjennom prinsippet om faseinndeling sikrer man at det er skikkelig forankringhos eierne før man setter i gang neste fase. Det er også et poeng at hver ny fase krever prosjektoppdrag for å iverksettes, ikke bare godkjenning av rapport fra gjennomført fase Det blir deretter programmets oppdrag å identifisere og styre de prosjektene som skal bidra med de enkelte leveransene som skal til for at programmet kan realisere sin samlede løsning Erfaring viser at et OMSTILLINGSPROGRAM bør ha en interessehorisont på minst 4, helst 6 år. Husk at et omstillingsprogram vanligvis består av flere innsatsområder. Kommunen kan ha flere PROGRAM, ref tidligere plansjer 15 16

10 Dette behandles illustrativt i neste plansje. Her illustreres igjen at BASISORGANISASJONEN har ansvaret for å tai bruk resultatmålene og oppnå effektmålene, mens PROSJEKTORGANISASJONEN har ansvaret for å levere prosjektmålet 17 18

11 Det er mange begrepsom krever at man har et felles begrepsapparat for å kunne snakke med hverandre på en rasjonell og strukturert måte. Alle ansattei basisorganisasjonen må i utgangspunktet hver dag ta stilling til 19 20

12 21 22

13 Her er en god illustrasjon av de tre styringsnivåene og fokus på hvert nivå Deltaker 23 24

14 Tid, resultat og ressurser det er de tre viktigste kjennetegn ved prosjekter. Trekanten er også kalt Jerntriangelet Dvs. prosjekter slites alltid mellom avveininger mellom resultatoppnåelse, tidsfrister/framdrift og ressursramme. Men det har vist seg at prosjekter å ganske effektive til å håndtere disse avveininger. Noen prosjekter er klart tidskritisk, f eks OL arenaene på Lillehammer måtte være ferdig til OL start, Resultatkritisk: f eks krav til kvalitet og sikkerhet innen fly (dreamliner) Andre er ressurskritisk: f eks å holde seg innenfor budsjettrammen Vitsen: Alle har vel hørt om Trøndergutten. Midt på høsten spurte mora: Hva ønsker du deg til jul du da, Per? Jeg ønsker meg ei søster, sa Per. Ja, men du skjønner det Per at det er umulig, sier mora. Det er alt for kort tid til jul. Å lage en baby tar minst 9 måneder. Men Per var en oppvakt gutt. Dessuten hadde han en far som var entreprenør slik at Per hadde ofte overhørt diskusjoner om knapphet på tid i forhold til å oppnå et bestemt resultat og også lært noe av faren sin om hvilke tiltak som kan iverksettes i slike situasjoner. Men mor da, sier Per. Du kan da berresett på flere manna! Dette er linjeorganisasjonens hverdag. I aktuell stilling må en hver dag ta stilling til forskjellige innspill og oppgaver. Utviklingsoppgaver kan gjennomføres på mange måter. De mest vanlige er listet opp på lysarket. Kontinuerlig forbedring skjer i linjen av de som arbeider der. Det er ofte mer enkle utviklingsoppgaver og forbedringstiltak. Dugnad kjennetegnes ofte av stor innsats over kort tid, og hvor aktiviteter dominerer. Typiske eksempler kan være idédugnad, opprydning, gjennomføring av fysisk endring, osv. Arbeidsgruppe dannes ofte når en eller flere linjeledere vil utarbeide noe sammen som har direkte betydning på deres daglige drift/arbeidsmåte. Medlemmene svarer direkte overfor sine respektive ledere. Komité/utvalg kjennetegnes ved at det er flere interessenter ofte fra forskjellige basisorganisasjoner og hvor man prøver å finne frem til felles grunnlag, felles forslag eller avklare mulige alternativer. Prosjekt kjennetegnes ved at oppdraget løses i en prosjektorganisasjon under en ledelse. Dersom oppgaven ikke lar seg løse, men har et kommersielt potensiale, kan den også selges. Et annet alternativ er at oppgaven legges bort forkastes. Det kan også være at oppgaven er viktig, men at man ikke har de riktige ressurser tilgjengelig nå da kan man legge den inn i handlingsplanen. Tar det som ledd i driften kontinuerlig forbedring Dugnad/ mobilisering Arbeidsgruppe (i og mellom linjen) Utvalg komité Prosjekt Utsette Kaste eller selge 25 26

15 Når vi snakker prosjektsnakker vi altså om utviklingsoppgaver som skal løses. Det er viktig at disse er avgrenset i størrelse og at resultatet skal leveres til eierne, dvs basisorganisasjon, for videre vurdering. Når man skal vurdere om man skal gjennomføre en utviklingsoppgave har man en klar formening om hva resultatet skal være og hvilken effekt det skal ha på basisorganisasjonen og hvordan dette påvirker måloppnåelsen som basisorganisasjonen har. Denne oppfatning konkretiseres i et prosjektoppdrag til prosjektorganisasjonen. Prosjektorganisasjonen spesifiserer dette igjen som prosjektmål i sin prosjektplan. Når prosjektet er gjennomført har man en prosjektleveranse. Denne prosjektleveransen vil være mer eller mindre likt det prosjektmål man satte seg. Prosjektleveransen overleveres basisorganisasjonen og vil være mer eller mindre likt det resultat de tenkte seg ved etablering av prosjektet. Over tid vil så resultatet realisere effekten som så må sammenlignes med det som fremkommer som mål i basisorganisasjonens strategiplan. DET UNDERSTREKES AT MÅLENE FORMULERES AV OPPDRAGSGIVER. Prosjektmålet er selve oppgaven for prosjektorganisasjonen, mens resultatmål og effektmål er begrunnelsen fra oppdragsgiver for å iverksette prosjektet. Dersom det er et forstudie som skal iverksettes vil effektmålet være lettere å formulere enn resultatmålet. Når forprosjektet settes i verk vil resultatmålet være mer sentralt

16 Utviklingen generelt i samfunnet går fortere og fortere, og det er behov for mer fleksible og tilpassende organisasjonsformer for å løse problemene. Ekspedisjonssjef Eirik Larsen Kvakkestad, Riksrevisjonen basert på revisjon av: Effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret (Dok 3: ) Planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen (Dok 3: ) Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien45 og Stiftsgården i Trondheim (Dok 3: ) Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital (Dok 3:

17 Vanligvis tenker en kanskje på prosjekt etter fossefallmetoden. Da har man bestemt seg for hva som skal gjennomføres og så gjør en det. Faseinndeling vil allikevel være smart i utviklingsprosjekter hvor det er flere eiere og hvor mulighetene er flere, se neste plansje. Dette er viktig. Denne målstrukturen er også slik programmålet bør beskrives. Da vil Resultatmålet bli Programmålet og Effektmålet hva som skal oppnås i videreføringen. I denne illustrasjonen vil prosjektprosessen være en samling av prosjekter (porteføljen). Samtidig vil målstrukturen også passe inn i detenkelte prosjekts målstruktur. Gevinstrealisering er ikke del av vårt systematiskeprosjektarbeid, men er jo det vi skal realisere hvor prosjekt kan være et utviklingsverktøy. Det er viktig at OPPDRAGSGIVER presiserer resultat-og effektmål og forbereder hvordan gevinstrealisering skal skje. Den samme logikken gjelder på progamnivå. Illustrerer godt skillet mellom fokus på å fordele penger og å være opptatt av å nå mål ---se nedenfor INNSATSFAKTORER er de ressursene aktørene har til rådighet ekskl budsjett AKTIVITETER kan være det som skjer i de enkelte prosjekt: fysiske investeringer, etablererkurs, næringshage, profileringskampanjer PRODUKTER OG TJENESTER er det aktivitetene resulterer i. Dette kan være utredninger, nettverk, samarbeid, lokale tjenester, breiband, kaier, etc BRUKEREFFEKTER (eller direkte effekter) er effekter for brukerne i form av endret adferd: lønnsomhet, nyetableringer, kompetanse og innovasjon SAMFUNNSEFFEKTER er vanligvis knyttet opp mot det overordnede målet med prosjektet: sysselsetting, verdiøkning og bosetting 31 32

18 Strukturen kan også anvendes for hvert av målnivåene i PLP, f eks vil prosjektmålet deles i delmål som kan være en del av prosjektmålet eller noe som oppnås underveis. Det kan også være periodiske delmål, f eks hva skal være oppnådd innen utløpet av hvert år av program/prosjektperioden Dette behandles illustrativt i neste plansje

19 Hvordan finne balansen mellom prosjektutvikling og prosjektstyring Hvordanhver fase som eget prosjekt stiller krav til bevisste A-eiere og ny prosjektspesifikasjon Hvordan krav til prosjektlederendres fra fase til fase (erfaring struktur bas) Hvordan antall prosjektideer siles (traktprinsippet) strategisk bruk av forstudier for å sikre at vi kan satse på de rette områdene Hvordan ressursinnsatsen øker utover i fasene Hvordan risikoen reduseres utover i fasene Kravet til prosjekteiere 35 36

20 Prosjektoppdrag/bestilling lages av oppdragsgiver på vegne av prosjekteierne. Det er en felles mal for denne som benyttes uavhengig av størrelse på prosjektet og hvilken fase det gjelder. Her ser en sammenhengen mellom kommunens omstillingsbehov, konkret omstillingsprogram og konkrete enkeltprosjekter 37 38

21 Dette er PLP sbegrepsapparat hvor de sentrale elementer er gitt navn og krav til innhold. Prosjektplanen er prosjektorganisasjonens beskrivelse av hvordan prosjektoppdraget skal gjennomføres. Den følges opp gjennom statusrapporter som beskriver avvik fra plan. Prosjektleveransen skal i størst mulig grad være oppfyllelsen av prosjektmålet som det fremgår av kapittel 1.2 i prosjektplan. Prosjektplanen har flere sentrale funksjoner: Den er en sjekkliste som gir oversikt over de sentrale elementer som må være med i beskrivelse av en utviklingsoppgave som er så stor, komplisert og viktig at man definerer det som et prosjekt I utfylt stand er det en overordnet plan og beskrivelse av hva som må gjennomføres i prosjektet. I utfylt og undertegnet stand er det en kontrakt mellom prosjektansvarlig (prosjekteiernes felles representant) og prosjektleder over hva som skal gjennomføres

22 Her ser vi hvordan det i hver prosjektfase må gjennom trinnene planlegge, gjennomføre og avslutte prosjektfasen. Planlegge: lage prosjektplan med avklaring av mål, inngå avtale om ressursbruk, organisere, kvalitetssikre. Ender opp i BP-1 og kick off. Følge opp og styre: lede og utføre, kontroll med resultat-, kostnads- og tidsutviklingen samt risiko Avslutte og evaluere: Starter med det andre obligatoriske BP. Sikre at dokumentasjon og resultat blir overbrakt og arkivert, at prosjektleveransen blir akseptert av oppdragsgiver og sluttrapport som går til prosjektkontoret for evaluering av det prosjektadministrative arbeidet. Husk at denne prosessen må gjennomføres uavhengig av om det er en forstudie, et forprosjekt eller hovedprosjekt enten det er stort eller lite. Når man skal vurdere om man skal gjennomføre en utviklingsoppgave har man en klar formening om hva resultatet skal være og hvilken effekt det skal ha på basisorganisasjonen og hvordan dette påvirker måloppnåelsen som basisorganisasjonen har. Denne oppfatning konkretiseres i et prosjektoppdrag til prosjektorganisasjonen. Prosjektorganisasjonen spesifiserer dette igjen som prosjektmål i sin prosjektplan. Når prosjektet er gjennomført har man en prosjektleveranse. Denne prosjektleveransen vil være mer eller mindre likt det prosjektmål man satte seg. Prosjektleveransen overleveres basisorganisasjonen og vil være mer eller mindre likt det resultat de tenkte seg ved etablering av prosjektet. Over tid vil så resultatet realisere effekten som så må sammenlignes med det som fremkommer som mål i basisorganisasjonens strategiplan

23 Eksempel på målstruktureringmed alternative målindikatorer. Dette er instruktørens lysbilde for å få frem alternativene. Her opererer en med to begrep: innsatsområde og måleindikatorer. For hvert innsatsområde kan en her prioritere hvilke måleindikatorer som er viktigst for å nå resultat og effektmålene. Denne hjelper oss altså til å skille klinten fra hveten når vi skal formulere resultat og effektmål og fastsette hvilke måleindikatorer som er viktigst. Se notat forrigelysark

24 Prosjektorganisasjon krever at det er minst en A-eier.Dersom det er flere A-eiere må en av de akseptere rollen som Oppdragsgiver, dvs føre oppdraget i pennen for alle A-eierne. Minimum organisering av et prosjekt er en Prosjektansvarlig (styreleder) og en daglig leder (Prosjektleder). I den grad det er behov for ytterligere ressurser kan dette være i form av prosjektmedlemmer, styringsgruppe og referansegruppe. Dersom det skal være delprosjekt må disse organiseres som prosjekt, dvs Delprosjektansvarlig blir Hovedprosjektleder, og Delprosjektleder blir en annen person enn Hovedprosjektleder. Milepæler er å betrakte som delmål, og aktiviteter er de oppgaver som må løses for å oppnå milepælen

25 Eksempel på milepælsplan Risikobeskrivelse 47 48

26 I mange prosjekterer det viktig med informasjon for å holde alle interessenter orientert om status og at det er en positiv utvikling. En egen informasjonsplan er ofte viktig! Omstillingsorganisasjonen har ofte sviktet her; de tror at alle vet hva som skjer. Forslag til budsjett. Legg merke til at her har vi også verdisatt egeninnsatsen

27 Dette munner opp i prosjektplan 51 52

28 Begge nivåer krever sin rapportering. Fra Programmettil eierne (kommunen) anbefales halvårs-og årsrapport. I rapporten er det viktigst at man forteller grad av måloppnåelse, og ikke alt man har gjort. Det krever at målbeskrivelsen er målbar!! Fra prosjekt til program er statusrapport lederrapport nr 1! Se kommentarer under forrige plansje

29 Første side statusrapport. AVVIK: Planlagt aktivitet oppnådd milepæler kommentarer En statusrapportomhandler AVVIK fra prosjektplan, forslag til tiltak for å komme ajourigjen samt prosjektleders egen vurdering av om målet vil bli nådd

30 Dette er prosjektansvarligsitt ansvar!! Umiddelbart når det blir klart at det er et større avvik må PA ta kontakt med eierne. Samhandlingen mellom PL og PA er viktig. Hva må skje ved større avvik 57 58

31 Ved mindreavvik kan dette håndteres av PA og PL Referer til jerntriangelet 59 60

32 Økseprinsippet: Ta bort hele aktiviteter hvis mulig. I motsetning til ostehøvelprinsippet. Ostehøvelprinsippet kan brukes på store prosjekter i planleggingsfaser. Ellers vil vi anbefale økseprinsippet. Historien: Sætt på fleiremanna (Trøndergutten) Tidskritisk prosjekt: Under OL på Lillehammer brukte en også Økseprinsippet i kombinasjon med sætt på fleiremanna

33 Resultatkritisk prosjekt: f eks utvikling av Boeing Dreamliner flyene her var kvalitet ufravikelig, koste hva det koste vil! Revidere risikomatrisen 63 64

34 La dette lysarket ligge på og be deltakerne vurdere hvor deres organisasjon er og hvorfor. 66

35 Noe bør en ikke skrive, men en kan tillate seg å si det i en samtale (med et stort smil) Vis til erfaringer fra omstillingsarbeidet Kanskje: Dersom politikere skal være med bør de sitte sammen med oppdragsgiver

36 Definisjon fra wikipedia

37 Effektmål og gevinstrealisering er eiernes ansvar. Prosjektorganisasjonenkan benyttes til å klargjøre gjennomføringen, men selve planen må utarbeides av basisorganisasjonen husk at prosjekt er et (av flere) utviklingsverktøy for at basisorganisasjonen skal kunne gjennomføre sin virksomhet på en effektiv måte. Her er en del fallgruver.i mange tilfelle kan det synes som om basisorganisasjonen er fornøyd når resultatmålet er nådd, og planlegger ikke for hvordan effektene skal oppnås. Et lite eksempel: Kommunen må anskaffe nytt lønnssystem fordi det gamle ikke vil bli vedlikeholdt samtidig som det er ønskelig at linjelederne får bedre økonomisk og personellmessig oversikt samt at den enkelte medarbeider selv skal kunne legge inn tillegg, reiseregninger etc. Lønnskontoret skal reduseres med 3 årsverk som skal overføres til andre oppgaver som ikke løses godt nok i dag. Prinsippet om en gangs registrering og automatisk overføring mellom de enkelte systemer. Etter vurdering av nye systemer, kjøp og implementering av nytt lønnssystem og parallellkjøring over to perioder utfases det gamle og prosjektet avsluttes. Gevinstrealiseringen starter nå: hvem sikrer at tre årsverk overføres, hvem vurderer om linjelederne utnytter rapportene, hvordan vet vi at tilleggene blir rett rapportert og reiseregninger mer korrekt, etc, etc. Det som da kan bli resutateter at det nye lønnssystemet er dyrere, og dagens rutiner blir ikke endret

38 Det er linjeledelsen som fra første stund må være bevisst på effektmålene og at de skal tas ut. Det krever målbare indikatorer. Et godt tips er at det i forprosjektetogså utarbeides forslag til måleindikatorer og hvordan disse kan måles. Dette må så vurderes av A-eierne før hovedprosjektet settes i gang. I hovedprosjektet bør en av aktivitetene så være å gjennomføre en nullpunktmåling. Parallelt med avslutningsfasen av hovedprosjektet må Oppdragsgiver initiere utvikling av gevinstrealiseringsplanen, se neste lysark. Forslag inntatt i veileder i resultatmåling fra SSØ 73 74

39 Detteer den enkleste form for gevinstrealiseringsplan

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer