Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING"

Transkript

1 Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig: Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 1

2 Innhold 1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet Mål Rammebetingelser Prosjektets produkter Prosjektets avgrensninger og avhengigheter Vurdering av prosjektets usikkerheter Nytte/Kost-vurderinger Prosjektplan og organisering Interessenter/målgrupper Budsjett Toleranser Veiledning - Styringsdokument Figurliste Figur 1: Arbeidsprosessen ved pasientreisekontorene... 3 Figur 2: Prosjektets overordnede målsettinger... 5 Figur 3: Prosjektets avhengigheter... 7 Figur 4: Risikomatrise... 9 Figur 5: Overordnet fremdriftsplan Figur 6: Overordnet fremdriftsplan for anskaffelsesfasen Figur 7: Prosjektorganisering i anbudsfasen Figur 8: Tentativ fremdriftsplan for implementeringsfasen Figur 9: Prosjektorganisering for implementeringsfasen Figur 10: Tentativ plan for nasjonal utrulling Figur 11: Prosjektmodell Figur 12: Endringshåndtering innenfor mandat Figur 13: Endringshåndtering utenfor mandat Tabelliste Tabell 1: Beskrivelse av målsettinger... 5 Tabell 2: Håndtering av avhengigheter... 8 Tabell 3: Beskrivelse av risiko... 9 Tabell 4: Forslag til nøkkelindikatorer Tabell 5: Beskrivelse av prosjektstillingen Tabell 6: Statusrapportering for prosjektet Tabell 7: Investeringskostnader og drift Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 2

3 1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET Samkjøring av pasienter er høyt prioritert ved alle pasientreisekontorene. Til tross for at området har hatt et høyt fokus i mange år, er det fortsatt potensial for forbedringer. I dag brukes NISSY som verktøy for planlegging av samkjøring på både kommuneinterne og kommunekryssende turer, men brukerne opplever at systemet har til dels store mangler. Dagens utfordring er at samkjøringsprosessen er manuell og at de som jobber med samkjøring har lite eller ingen systemstøtte. Prosjektets foranalyse identifiserte at det finnes aktører som kan levere kommersielle optimaliseringsløsninger som kan løse flere av dagens utfordringer. Alternativ bestillerløsning 1 antas å være rimeligere og enklere å benytte enn eksisterende oppdragsterminaler. Dersom innføringen av alternativ bestillerløsning fører til flere aktuelle tilbydere av transportørtjenester vil dette stimulere til høyere konkurranse i transportørleddet. Da foranalysen kartla at de fleste leverandører av optimaliseringsløsninger også tilbyr alternative bestillerløsninger anses det som fornuftig at alternativ bestillerløsning er en del av dette prosjektet. Da de fleste optimeringsløsninger også innehar funksjonalitet for omvendt fakturering 2 vil det være naturlig at denne funksjonaliteten ivaretas av samkjøringsprosjektet Nåværende situasjon Prosjektet er rettet mot arbeidsprosessen ved pasientreisekontorene innen området reiser med rekvisisjon. Denne prosessen ser slik ut (den blå rammen illustrerer prosjektets avgrensninger): Figur 1: Arbeidsprosessen ved pasientreisekontorene 1.2. Fremtidig situasjon Prosjektet har detaljert ønsket fremtidig situasjon fra et: Funksjonelt perspektiv: Ønsket arbeidsprosess ved pasientreisekontorene. Se kapittel 5 i forprosjektrapporten for en utfyllende beskrivelse. Teknisk perspektiv: Teknisk målbilde. Se kapittel i forprosjektrapporten for en utfyllende beskrivelse. 1 Med alternativ bestillerløsning menes en oppdragsterminal i form av en applikasjon på nettbrett/mobil som sikrer god toveis kommunikasjon med transportører. Løsningen kan både brukes som en selvstendig oppdragsterminal og som et tillegg til taksameter. 2 Omvendt fakturering vil si at pasientreisekontorene utarbeider fakturagrunnlaget basert på bestillingen som oversendes transportøren. Transportører mottar betaling basert på forhåndsberegnet pris. Det blir transportørs ansvar å melde inn eventuelle avvik i forhold til bestilling og få dette korrigert. Slik vil omvendt fakturering sikre kontroll og forutsigbarhet over transportørkostnadene, og dermed gi bedre forutsetning for oppgjørskontroll. Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 3

4 Ønsket fremtidig situasjon danner grunnlaget for funksjonell og teknisk kravspesifikasjon, som er utarbeidet i forprosjektfasen. I gjennomføringsfasen blir det viktig å bruke ønsket fremtidig situasjon som en rettesnor i arbeidet som gjøres Prosjektets formål Prosjektets formål er å anskaffe en kommersiell hyllevare med et visst behov for tilpasninger, som bidrar til oppnåelse av fem overordnede målsettinger (beskrevet i kapittel 2). Disse målsettingene dekker blant annet kvalitetsløft for reiseplanleggerne på pasientreisekontorene, samt forventede kostnadsreduksjoner som følge av økt samkjøring Situasjonen hvis prosjektet ikke gjennomføres Foranalysen avdekket følgende mulige konsekvenser av ikke å beholde dagens systemløsning: Kommende demografisk utvikling (for eksempel eldrebølgen ) kan føre til flere rekvisisjoner, økt belastning på pasientreisekontorene og ytterligere press på transportørene i områder med underkapasitet. Dette kan påvirke kostnadsbildet og kvaliteten på tjenesten. Vedvarende høye kostnader da dagens system gir begrenset systemstøtte for optimalisering av pasientreiser. Lite effektiv ressursbruk grunnet stor grad av manuelle prosesser. Muligheter for ulik behandling av pasientene ingen systemløsning til å legge inn forhåndsdefinerte serviceparametere. Begrenset funksjonalitet for å kunne tilrettelegge for omvendt fakturering. Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 4

5 2. MÅL På bakgrunn av mandat og foranalyserapport har prosjektet kommet frem til følgende fem overordnede målsettinger: Figur 2: Prosjektets overordnede målsettinger Målsetting 1-3 adresseres av planleggings- og optimaliseringsløsningen, målsetting 4 adresseres av alternativ bestillerløsning, mens målsetting 5 adresseres av funksjonalitet for omvendt fakturering. Mål Gi systemstøtte ved planlegging av pasientreiser Forutsigbarhet og god kvalitet for pasient Redusere transportkostnader Stimulere til høyere konkurranse i transportørleddet Bedre forutsetninger for oppgjørskontroll Tabell 1: Beskrivelse av målsettinger Beskrivelse I dag mangler reiseplanleggerne systemstøtte, og samkjøring gjennomføres basert på manuell planlegging. En planleggings- og optimaliseringsløsning vil gi reiseplanleggerne systemstøtte i form av automatisk genererte forslag til samkjørte turer, i tillegg til annen ekstrafunksjonalitet som løsningene tilbyr (eksempelvis bedre ressursoversikt). En planleggings- og optimaliseringsløsning kan bidra til at større grad av forutsigbarhet og god kvalitet for pasient enn i dag, ved at en legger inn forhåndsdefinerte serviceparametere (krav til pasientreisekvalitet) so. Muligheter for ulik behandling av pasientene ingen systemløsning til å legge inn forhåndsdefinerte serviceparametere.forhåndsdefinerte serviceparametere (krav til pasientreisekvalitet som legges inn i systemet) vil sikre forutsigbar og god kvalitet for pasient. Prosessen for å samkjøre pasienter gjennomføres manuelt på pasientreisekontorene i dag altså med manuell samkjøring, men uten systemstøtte. Prosjektets hypotese er at det finnes et ytterligere potensial i å øke samkjøring og slik redusere transportkostnader. Dette kan oppnås ved å gi reiseplanleggerne systemstøtte som genererer forslag til optimal gjennomføring av pasientreiser. Alternativ bestillerløsning antas å være rimeligere og enklere å benytte enn eksisterende oppdragsterminaler. Dersom innføringen av alternativ bestillerløsning fører til flere aktuelle tilbydere av transportørtjenester vil dette stimulere til høyere konkurranse i transportørleddet. Prosjektets hypotese er at omvendt fakturering vil sikre mer kontroll og større forutsigbarhet over transportørkostnadene, og dermed gi bedre forutsetning for oppgjørskontroll. Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 5

6 3. RAMMEBETINGELSER Flere rammebetingelser legger føringer for prosjektets gjennomføringsfase: Lov om offentlig anskaffelse Syketransportregisterforskriften Pasientreiser ANS arkitekturprinsipper Pasientreiser ANS overordnede strategi og IKT handlingsplan 4. PROSJEKTETS PRODUKTER Kapitlet gir en beskrivelse av prosjektet hovedprodukter Planleggings- og optimaliseringsløsning Prosjektet skal anskaffe og sikre ibruktakelse av en planleggings- og optimaliseringsløsning som gir reiseplanleggerne systemstøtte ved planlegging og optimalisering 3 av pasientreiser. Basert på en helhetsvurdering av funksjonelle og tekniske målbilder, skal løsningen inkludere planleggings- og optimaliseringsfunksjonalitet, som også gir reiseplanleggerne mulighet til å redigere og opprette rekvisisjoner (herunder delreiser) Alternativ bestillerløsning Med alternativ bestillerløsning menes en oppdragsterminal i form av en applikasjon på nettbrett/mobil som sikrer god toveis kommunikasjon med transportører. Løsningen kan både brukes som: En frittstående oppdragsterminal, eksempelvis som et alternativ til dagens Helsemodul (spesial-pc) som benyttes av helseekspressene, eller til bruk i turvogner med prismodeller som kan håndteres av løsningen (fastpris, timespris o.l.) Et tillegg til taksameter, for bostedsløyver eller andre tilbydere i transportørmarkedet uten tilknytning til sentral Alternativ bestillerløsning antas å være rimeligere og enklere å benytte enn eksisterende oppdragsterminaler. Dersom innføringen av alternativ bestillerløsning fører til flere aktuelle tilbydere av transportørtjenester vil dette stimulere til høyere konkurranse i transportørleddet Funksjonalitet for omvendt fakturering Planleggings- og optimaliseringsløsningen skal også inneha funksjonalitet for omvendt fakturering. Omvendt fakturering vil si at pasientreisekontorene utarbeider fakturagrunnlaget basert på bestillingen som oversendes transportøren. Transportører mottar betaling basert på forhåndsberegnet pris. Prisen blir beregnet ut fra avtalene som foreligger med transportørene. Avtaleprisene ligger i optimaliseringsløsningen og pris på bestilling blir beregnet på grunnlag av tidsbruk og/ eller distanse. Det blir transportørs ansvar å melde inn eventuelle avvik i forhold til bestilling og få dette korrigert. Slik vil omvendt fakturering sikre kontroll og forutsigbarhet over transportørkostnadene, og dermed gi bedre forutsetning for oppgjørskontroll. 3 Hvilken reiserute er best? Hvilke pasienter bør reise sammen? Hvilke vognløp er optimalt? Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 6

7 5. PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER 5.1. Avgrensninger Avgrensninger prosess Som beskrevet i kapittel 1.1 er mandatet avgrenset til planleggingsprosessen ved pasientreisekontorene. Dette er tilsvarende avgrensningene i prosjektets tidligere faser Avgrensninger hyllevare versus egenutviklet løsning I foranalysen erfarte prosjektgruppen at det finnes leverandører som leverer kommersielle hyllevarer som kan bidra til å løse de mest sentrale utfordringene knyttet til planleggingsprosessen på pasientreisekontorene. På bakgrunn av dette er prosjektet avgrenset til å se på kommersielle hyllevarer, med et visst behov for tilpasninger Avhengigheter Prosjektet har flere sentrale avhengigheter som vil kunne hindre pasientreisekontorene i å hente ut det fulle potensialet av ny planleggings- og optimaliseringsløsning. Disse er nærmere omtalt i forprosjektrapporten, men kort gjengitt under med beskrivelse og foreslåtte tiltak. Figur 3: Prosjektets avhengigheter Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 7

8 Avhengighet Kort beskrivelse av avhengighet Håndtering av avhengighet i forprosjektfase Pasient- og rekvirentleddet Gevinstpotensialet for den nye systemløsningen avhenger av datakvaliteten på rekvisisjoner fra rekvirentleddet. Lav datakvalitet på mottatte rekvisisjoner innebærer manuell korrigeringsjobb ved pasientreisekontorene, og potensielt færre rekvisisjoner som kan optimaliseres. Forprosjektet anbefalte at det igangsettes en konseptfase som vurderer behovet for å gjennomføre tiltak også innenfor rekvirent- og pasientleddet. Øvrige tiltak som ble igangsatt eller planlagt av linjeorganisasjonen (systemeier NISSY): - Juridisk vurdering av mulighet for opprettelse av reiseprofiler (lagring av pasientinformasjon) - Oppkobling mot nasjonalt virksomhetsregister fremfor lokalt behandlingsstedsregister - Veiaddresser for alle norske eiendommer - Funksjonelle endringer i rekvisisjonsmodulen i NISSY Transportøravtaler Dagens transportøravtaler, deres prismodeller og kostnadselementer kan gi klare begrensninger på hvor effektivt en planleggings- og optimaliseringsløsning vil fungere. Estimering av turkostnad (til bruk ved omvendt fakturering), og å beregne optimalt vognløp, kan være utfordrende grunnet innholdet i noen av dagens avtaler. Forprosjektet anbefalte at det igangsettes en konseptfase for å utarbeide et nasjonalt rammeverk/parametersett for transportøravtaler som understøtter og sikrer at den nye løsningens gevinstpotensial hentes ut. Et slikt nasjonalt rammeverk for transportøravtaler bør ta innover seg hvilke prismodeller, kostnadselementer og tilknyttede takstkoder som på en best mulig måte sikrer dette. Samtidig må en slik konseptfase ta hensyn til pasientreisekontorenes lokale behov, slik at eventuell innføring av et nasjonalt rammeverk/parametersett ikke har en prisdrivende effekt på transportøravtalene. Oppgjørskontroll Øvrige prosjekter Tabell 2: Håndtering av avhengigheter For å sikre at effekten av optimaliseringsløsningen realiseres, er det nødvendig å kontrollere faktisk hendelsesforløp og kostnader opp mot planlagt, optimalt hendelsesforløp og tilknyttede kostnader. Dette betyr at kostnadsestimeringen og oppgjørskontrollen må skje på samme grunnlag med tanke på avtaleregister, prismodeller, kostnadsdrivere, takstkoder og ikke minst kartverk. Prosjektene Mine Pasientreiser, Oppgjørskontroll og Samkjøring/alt. bestillerløsning skal alle ut i en gjennomføringsfase i løpet av Både planleggings- og optimaliseringsløsning og systemløsning for oppgjørskontroll må ha tilgang til felles kartverk, register for transportøravtaler og at planlagte turkostnader, kommentarer fra transportører etc. tilgjengeliggjøres for oppgjørskontroll. Det bør i gjennomføringsfasen vurderes om avtaleregistre og felles informasjon bør flyttes ut på mellomvaren Sonic, tilgjengelig for ulike systemer. Dette vil medføre behov for solid og overordnet koordinering av felles ressurser og personell: * Leverandører (Norsk Helsenett SF og Avella AS) * Ressurser i Pasientreiser ANS (teknisk, opplæring) * Test og produksjonsmiljøer for test og opplæring * Pasientreisekontorene (opplæring, test og mottak av nye systemløsninger) Disse avhengighetene må tas hensyn til i gjennomføringsfasen. Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 8

9 6. VURDERING AV PROSJEKTETS USIKKERHETER I foranalysen og forprosjektet er det identifisert 17 risikoer som kan påvirke prosjektets utfall. Disse er listet opp under, og plassert i risikomatrisen i henhold til sannsynlighet og konsekvens. Gjennomførte tiltak, og forslag til tiltak for gjennomføringsfase, er beskrevet i forprosjektrapporten. De identifiserte risikoene, samt eventuelt andre risikoer som identifiseres, må tas hensyn til i gjennomføringsfasen. Dette innebærer kontinuerlig vurdering av endringer i risikobildet, og å vurdere iverksettelse av relevante tiltak for å redusere risikoene. # Risiko 1 Løsningen fører til flere misfornøyde pasienter og et svekket omdømme 2 Løsningen medfører ustabilitet og nedetid 3 Løsningen realiserer ikke de forventede effektene (lavere kostander og frigjort tid) 4 Løsningen lar seg ikke enkelt integrere med eksisterende systemarkitektur 5 Løsningen klarer ikke håndtere kompleksiteten i eksisterende avtalestruktur og serviceparametere 6 Løsningen klarer ikke å håndtere et stort antall serviceparametere 7 Tilpasninger for å få løsningen til å kommunisere med dagens system blir svært kostbart og tidkrevende å implementere 8 Løsningen fungerer ikke optimalt grunnet dårlig kvalitet på informasjonen som gis i rekvisisjonsleddet 9 Misfornøyde transportører grunnet færre oppdrag og mer uforutsigbarhet som følge av sanntidsplanlegging 10 Misfornøyde ansatte på pasientreisekontorene dersom løsningen ikke ivaretar ulike geografiske behov 11 Løsningen krever uforholdsmessig mye opplæring på pasientreisekontorene som tar tid, skaper frustrasjon og forsinker realiseringen av forventede effekter 12 En optimaliseringsmotor på kort sikt passer ikke med en mulig helhetlig fremtidsrettet systemløsning 13 Ny løsning ivaretar ikke krav til bruk av personopplysninger i Direkteoppgjørsregisteret 14 Nødvendig rekvisisjonstjeneste blir ikke utviklet og tilgjengeliggjort som fellestjeneste i tide 15 Lavere fremtidig gjennomføringsevne som følge av at flere leverandører må samarbeide og koordineres 16 Reiseplanleggerne vil ikke kunne utføre tilstrekkelig brukerstøtte ut mot eksterne rekvirenter grunnet at de ikke selv er brukere av NISSY rekvirentmodul. 17 Forsinkelser og redusert måloppnåelse grunnet manglende kapasitet og gjennomføringsevne. Tabell 3: Beskrivelse av risiko Kritisk 4 Konsekvens Svært alvorlig Alvorlig Moderat 10, 13, 14 1, 2, 3, 5, 7 6, 11, 15 8, 17 12, 9 16 Ubetydeli g Usannsynlig Mindre sannsynlig Mulig Sannsynlig Svært sannsynlig Sannsynlighet Figur 4: Risikomatrise Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 9

10 7. NYTTE/KOST-VURDERINGER I foranalysen ble det innhentet resultater og simuleringer fra andre aktører for å danne seg et bilde av mulige besparelser i transportkostnader. Det ble også gjennomført en utvidet test med en leverandør som har avtale med Pasientreiser i Oslo & Akershus. Funnene fra foranalysen tydeliggjør gevinstpotensialet i å anskaffe en planleggings- og optimaliseringsløsning. Funnene er nærmere beskrevet i forprosjektrapportens kapittel I gjennomføringsfasen vil målsettingene (se kapittel 2) knyttes opp mot spesifikke nøkkelindikatorer. Disse vil danne grunnlaget for å måle effekten av planleggings- og optimaliseringsløsningen. I forprosjektet ble det utarbeidet forslag til nøkkelindikatorer, som gjengis i tabellen under. Gi systemstøtte ved planlegging av pasientreiser Forutsigbarhet og kvalitet for pasient Redusere transportkostnader Stimulere til høyere konkurranse i transportørleddet Bedre forutsetninger for oppgjørskontroll Andel pasientreiser som kan optimaliseres Andel som blir hentet og levert i tide Transportkostnader per pasientreisekontor Andel turer som går via alternativ bestillerløsning Differanse mellom faktisk og beregnet pris Andel av løsningens forslag som må manuelt korrigeres Andel bomturer Samkjøringsgrad Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse Tabell 4: Forslag til nøkkelindikatorer Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 10

11 8. PROSJEKTPLAN OG ORGANISERING 8.1. Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter Gjennomføringsprosjektet bygger på informasjon fra følgende rapporter: Foranalyserapport: Alternativ transportørløsning for mottak og håndtering av pasientreisebestillinger ( ) Foranalyserapport: Samkjøring og alternativ bestillerløsning ( ) Forprosjektrapport: Samkjøring og alternativ bestillerløsning ( ) I tillegg har prosjektet innhentet informasjon om erfaringer fra sammenlignbare selskaper som har anskaffet og tatt i bruk planleggings- og optimaliseringsløsninger. Dette er nærmere beskrevet i forprosjektrapportens kapittel Overordnet fremdriftsplan for prosjektet Gjennomføringsfasen for prosjektet kan deles inn i tre: Anskaffelse gjennomføring av konkurranse med forhandlinger, inkludert prekvalifisering Implementering design og implementering av løsning, samt pilotering Utrulling nasjonal utrulling av løsning (driftsettelse) I dette kapitlet vises det til prosjektplaner for de ulike delfasene. I begynnelsen av hver delfase må prosjektplanene oppdateres og detaljeres ytterligere. I forprosjektet ble følgende tentative fremdriftsplan utarbeidet for gjennomføringsfasen: Figur 5: Overordnet fremdriftsplan 8.3. Anskaffelse Fremdriftsplan Anskaffelsesfasen er delt inn i fire underliggende faser: Prekvalifisering, anbud, evaluering/forhandlinger samt kunngjøring og kontrakt. Denne inndelingen er basert på valgte anskaffelsesstrategi, som kan leses i forprosjektrapportens kapittel 8. Prosjektgruppen anbefaler følgende fremdriftsplan for neste fase: Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 11

12 Figur 6: Overordnet fremdriftsplan for anskaffelsesfasen Følgende forutsetninger ligger til grunn for denne fremdriftsplanen: Styret tar avgjørelse om å fortsette med gjennomføringsfase i oppsatt møte 15. desember Styret tar avgjørelse om endelig anskaffelse og investeringsramme før inngåelse av kontrakt Anskaffelsesform: Konkurranse med forhandlinger, inkludert prekvalifisering Et dedikert team med nødvendig kompetanse og kapasitet, som foreskrevet i neste delkapittel For anskaffelsesfasen er det seks overordnede milepæler: Kunngjøring prekvalifisering Valg av aktuelle tilbydere basert på prekvalifisering Kunngjøring av konkurransegrunnlag Tilbud mottatt Best and Final Offer (BAFO) Kunngjøring og kontraktssignering Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 12

13 Prosjektorganisering I anskaffelsesfasen (januar juni) er følgende prosjektorganisering hensiktsmessig, for å sikre fremdrift og leveranser i henhold til plan: Figur 7: Prosjektorganisering i anbudsfasen Delprosjektenes ansvarsområder i denne fasen inkluderer: Arbeidsprosess og endring: Ansvar for funksjonelt innhold i prekvalifisering og konkurransegrunnlag Ansvar for å evaluere tilbudene, og å bistå i forhandlingene ved forhandlinger på funksjonelle krav og løsningsforslag Ansvar for å sikre at ønsket arbeidsprosess ved pasientreisekontorene blir ivaretatt Ansvar for krav knyttet til opplæring og brukerdokumentasjon, samt sikre plan for test og utrulling som er hensiktsmessig for pasientreisekontorene Ansvar for forankring og samarbeid med ressurser fra pasientreisekontorene Teknologi: Ansvar for å planlegge tilpasning og integrasjon med eksisterende systemer, og å utarbeide modell for systemforvaltning og drift Ansvar for teknisk kravspesifikasjon og tilhørende dokumenter, samt å evaluere tilbydernes tekniske løsningsforslag Ansvar for å utarbeide løsningsforslag for fellestjeneste på Sonic med rekvisisjonsinformasjon (se kapittel ) Ansvar for å inngå avtaler med leverandør Ansvar for koordinering av kompetansegruppe Teknologi og andre eksterne teknologiaktører Ansvar for overordnet teststrategi Videre følger en beskrivelse av prosjektstillingene, med stillingsprosenter for anbudsfasen (januar juni 2015): Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 13

14 Kravområde % Beskrivelse Prosjektstyre N/A Overordnet ansvarlig for prosjektets resultat. Gi enhetlig rettledning til prosjektet. Gi synlig og vedvarende støtte til Prosjektleder. Sammen og hver for seg bidra til integrering mellom prosjektet og eierorganisasjonen. Fremskaffe ressurser og andre virkemidler og sørge for at dette forblir disponibelt for prosjektet jf. de planer som vedtas. Sikre effektiv beslutningstaking, herunder også etablere forståelse for prosjektmodellen og ansvar som tilligger hvert beslutningspunkt der. Sikre effektiv kommunikasjon både innenfor gruppen, mot prosjektet og ut mot eksterne interessenter. Prosjekteier N/A Prosjekteier skal sikre at prosjektet opprettholder gevinstfokus, at ansvar og myndighet er klarlagt, og at prosjektet styres etter «beste praksis». Prosjekteier utnevner og er leder av prosjektstyret, representerer kunden og er ansvarlig for business-caset i prosjektet. Prosjekteier skal følge opp prosjektets fremdrift og resultater, støtte prosjektleder og prosjektteamet i deres gjennomføring av prosjektet, samt bidra til å sikre hensiktsmessig overføring av prosjektet til drift og forvaltning i linjeorganisasjonen. Prosjektleder 100 % Overordnet plan-, fremdrifts- og risikostyringsansvar. Disponerer prosjektressurser og har gjennomføringsansvar for anskaffelsen på vegne av pasientreiser. Rapporterer til prosjekteier. Juridisk ansvarlig Prosjektstøtt e Kommunikasj -onsansvarlig Anskaffelsesressurs Forhandlingsleder Virksomhetsarkitekt Delprosjektleder Teknologi Løsningsarkitekt 40 % Ansvarlig for håndtering av merkantil prosess. Kvalitetssikre at lov om offentlige anskaffelser til enhver tid blir fulgt. Sikre konsistens og sammenheng i konkurransedokumentene. Juridisk ansvarlig for håndtering av kontrakt samt reforhandling av eksisterende avtaler. Juridisk ansvarlig for å sikre at IKT-løsningene til en hver tid tilfredsstiller gjeldende regelverk. 50 % Støtter prosjektleder i utarbeidelse og oppfølging av planer. Avlaster prosjektleder med fasiliteringsog dokumentasjonsoppgaver. 20 % Fagekspert med erfaring fra gjennomføring av IKT-anskaffelser i offentlig sektor. Bidrar med rådgivning og kvalitetssikring av sentrale leveranser (prekvalifisering, konkurransegrunnlag, forhandlinger). 40 % Ansvar for å lede forhandlingene med aktuelle leverandører. 20 % Ansvarlig for intern kommunikasjon gjennom anskaffelsesperioden. Kommunikasjon av viktige milepæler, kritiske leveranser og beslutningspunkter. Ansvar for å sikre at de ulike interessentene har tilgang til relevant informasjon til enhver tid. 10 % Rådgiver til prosjektet og bidra til at løsningen i sin helhet er i tråd med strategi, arkitekturprinsipper og øvrig system- og applikasjonsarkitektur. 60 % Overordnet leveranseansvar for delprosjekt Teknologi. Har løpende dialog med, og oppfølging av, kompetansegruppe Teknologi. 60 % Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av tekniske krav. Ansvar for integrasjon mellom ny løsning og eksisterende løsningsplattform. Ansvar for å utarbeide løsningsforslag for fellestjeneste på Sonic med rekvisisjonsinformasjon. 80 % Overordnet leveranseansvar for delprosjekt Arbeidsprosess og endring. Ansvar for å sikre at ønsket arbeidsprosess blir ivaretatt. Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av funksjonelle krav og brukertilfeller. Koordinerer funksjonell løsning på vegne av regionale representanter. For å sikre kontinuitet mellom fasene bør denne ressursen ha deltatt i tidligere faser av prosjektet. Regionale representant er 20 % Oppfølging av funksjonelle krav og funksjonell løsning (konkurransegrunnlag, evaluering, forhandling). Produksjon av relevant dokumentasjon på eksisterende prosess og løsning (konkurransegrunnlag, regionale/lokale særbehov, etc.). Sikre forankring av relevante leveranser hos pasientreisekontorene. Bør inkluderer regionale representanter fra tidligere faser av prosjektet, og representanter fra funksjonell arbeidsgruppe NISSY (FA NISSY). Funksjonelt ansvarlig /delprosjektleder Kompetansegruppe Teknologi N/A Består av interne ressurser (testleder og systemadministrator, henholdsvis 20 % og 10 % i anbudsfasen) og eksterne leverandører (Locus, Avella og Norsk Helsenett). Interne ressurser er ansvarlig for koordinering og oppfølging av tekniske krav og teknisk løsning (konkurransegrunnlag, evaluering, forhandling), samt produksjon av relevant dokumentasjon vedrørende eksisterende løsning/teknologiplattform. Eksterne leverandører gir nødvendig rådgivning og kvalitetsikrer arbeid og produsert dokumentasjon. Tabell 5: Beskrivelse av prosjektstillingen Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 14

15 8.4. Implementeringsfase Endelig prosjektplan for implementeringsfasen kan ikke ferdigstilles på dette tidspunkt, da endelig gjennomføringsstrategi for implementering og utrulling, fremdriftsplan, aktiviteter og prosjektorganisering vil fremforhandles gjennom anskaffelsen. Prosjektgruppen har likevel beskrevet et foreløpig forslag til prosjektplan, som det må arbeides videre med i anskaffelsesfasen Tentativ fremdriftsplan Figur 8: Tentativ fremdriftsplan for implementeringsfasen Som et risikoreduserende tiltak anbefaler prosjektgruppen pilotering på ett eller flere av pasientreisekontorene før løsningen rulles ut nasjonalt. Dersom tidsplan for gjennomføringsfasen følges vil denne piloten foregå i desember Det finnes ulike måter denne piloten kan gjennomføres på, der ett alternativ er å velge ett pasientreisekontor per region, for å sikre at løsningen testes ut i en kontekst som er representativ for alle pasientreisekontorer. Valg av pilotform bør utredes nærmere i neste fase Prosjektorganisering For å sikre kontinuitet legges det opp til å organisere prosjektet i samme delprosjekter som i anskaffelsesfasen. Det vil være behov for å involvere utvalgte roller tettere i denne fasen, deriblant: Testleder Data/migreringsansvarlig Opplæringsansvarlig I tillegg vil det være et behov for tettere samarbeid med utvalgte ressurser fra linjeorganisasjonen, deriblant superbrukere på pasientreisekontorene, for å være best mulig forberedt til den nasjonale utrullingen og mottak av denne på pasientreisekontorene. Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 15

16 Figur 9: Prosjektorganisering for implementeringsfasen 8.5. Tentativ plan for nasjonal utrulling Dersom fremdriftsplan for anskaffelsesfase og implementeringsfase overholdes vil nasjonal utrulling (driftsettelse på pasientreisekontorene) igangsettes fra og med januar Figur 10: Tentativ plan for nasjonal utrulling Detaljert plan for nasjonal utrulling må utarbeides i anbuds- og implementeringsfasen. I forprosjektet har flere utrullingsalternativer blitt vurdert, der ett av alternativene er å rulle ut løsningen regionsvis på ett og ett kontor, fremfor å ta alle pasientreisekontorene over på ny løsning på samme tidspunkt Overlevering fra prosjekt- til linjeorganisasjon Det vil i gjennomføringsfasen utarbeides en mer detaljert plan for overføring fra prosjekt- til linjeorganisasjonen og videre forvaltning av ny systemløsning. For å redusere risikoen knyttet til overføring bør funksjonell arbeidsgruppe NISSY (FA NISSY) i tillegg til regionale representanter ha en sentral rolle i utrullingen. Det bør også dedikeres ressurser til rollen som superbrukere av ny løsning. Disse gruppene bør involveres så tidlig som mulig i: Testing Utarbeidelse av opplæringsmateriale Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 16

17 Være ambassadører for løsningen Opparbeide lokal kompetanse, og ha mulighet til å løse problemer lokalt Bruk av funksjonell arbeidsgruppe NISSY, regionale representanter og superbrukere må balanseres med hvilken kapasitet som kan avgis under implementering og utrulling. Også ansvarlige for systemforvaltningen (systemeierskap NISSY) må forberedes for videre forvaltning av løsningen. Representanter fra linjen (blant annet systemeier NISSY, systemadministrator, løsningsarkitekt, testleder) vil utgjøre deler av prosjektgruppen og vil på denne måten redusere risikoen knyttet til overlevering Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer Prosjektmodell Prosjektet har benyttet Helse Sør-Østs prosjektmetodikk i tidligere prosjektfaser. Pasientreiser ANS har besluttet at alle kommende utviklingsprosjekter skal benytte Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter; Prosjektveiviseren. Prosjektveiviseren vil derfor benyttes som prosjektmetodikk i gjennomføringsfasen. Prosjektmodellen beskriver et sett med faser som prosjekter skal gjennom, med angitte beslutningspunkter. Hele prosessen fra prosjektets konsept til overlevering og avslutning, samt realisering av gevinster dekkes og kan benyttes i alle typer prosjekter. Prosjektveiviseren er en tilpasning av PRINCE2 til IKT prosjekter i offentlige virksomheter i Norge. Dette innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i rammeverket. Figur 11: Prosjektmodell Smidig arbeidsform Det vil i gjennomføringsfasen være behov for både tilpasning av eksisterende systemløsning NISSY og trolig også ny planleggings- og optimaliseringsløsning. I tillegg vil rekvisisjonstjenesten på Sonic utvikles. Til dette arbeidet anbefaler prosjektgruppen smidig arbeidsform (SCRUM) som tilnærming. Smidig arbeidsform skiller seg fra tradisjonelt utviklingsarbeid ved at man løpende utarbeider spesifikasjoner, designer og utvikler i iterasjoner (sprinter), fremfor at man i forkant ferdigstiller en komplett kravspesifikasjon som deretter danner grunnlag for utviklingen. Kravene til løsningen uttrykkes i form av brukerhistorier som beskriver behovet som skal løses. Listen over alle brukerhistoriene danner den totale produktkøen. Brukerhistoriene prioriteres av produkteier i forkant av hver utviklingsiterasjon (sprint), slik at man til enhver tid utvikler den høyest prioriterte funksjonaliteten. Ved prioritering av oppgavene vil produkteier også prioritere i forhold til avhengigheter. Pasientreiser ANS har fått erfaring med denne smidige arbeidsformen i forbindelse med forprosjektet Mine pasientreiser. Videre er en rekke ulike verktøy for samhandling og oppfølging (eksempelvis Jira, Confluence, Stash og Bamboo) tatt i bruk for å understøtte arbeidsformen Rapportering Delprosjektleder vil rapportere status ukentlig til prosjektleder og prosjektstab. I den ukentlige rapporteringen skal de ansvarlige kommentere på fremdrift i delprosjektene, kvalitetsnivå på leveranser, ressursbruk og team, Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 17

18 og kommunikasjon og interessenthåndtering. På hvert av disse punktene skal også risikoer og risikoreduserende tiltak kommenteres. Egnet mal vil benyttes. Nødvendige beslutnings- og avklaringspunkter følges fortløpende opp av prosjektgruppen. Frekvens på statusrapportering til ledergruppen, styret og styringsgruppen vil avklares ved prosjektoppstart, men generelt vil underlag sendes ut én uke i forkant av møter. Egnet mal vil benyttes. Beslutninger utenfor prosjektgruppens mandat må løftes til styringsgruppen og meldes inn til det påfølgende styringsgruppemøtet. Figuren under viser nivåer for statusrapportering og frekvens for de ulike nivåene i prosjektet: Interessent Statusrapportering Frekvens Prosjektstyre Månedlige statusmøter. Rapportering sendes ut én uke før møter og ved behov. Styret i Pasientreiser ANS Sendes ut én uke før møter og ved behov. Ledergruppen i Pasientreiser ANS Sendes ut én uke før møter og ved behov. Prosjektgruppen Delprosjektleder/ Leveranseansvarlig Grunnlag for rapportering til øvrige møter Gjennomgås i ukentlige prosjektgruppemøter, primært tlf./nettmøter Ukentlig rapportering, rapportoversendelse Sammenstilles i rapport til prosjektgruppemøte Tabell 6: Statusrapportering for prosjektet Endringshåndtering Ved behov for endring av omfang på leveranser eller forsinkelser av disse, må endringsforespørsel rettes til prosjektleder. Prosjektleder kan godkjenne endring av leveranser innenfor mandat, mens avvik eller endring som påvirker prosjektets hovedmilepæler og/eller hovedleveranser må løftes opp til styringsgruppen. Figurene under viser endringshåndtering for henholdsvis innenfor og utenfor mandat. Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 18

19 Endringshåndtering innenfor mandatet Prosjektleder Leveranseansvarlig Start Identifisere endringsbehov Identifisere endringsbehov Dokumentere endringsforespørsel Dokumentere endringsforespørsel Levere endringsforespørsel Nei Nok informasjon for å ta beslutning? Ja Motta forespørsel om ytterligere informasjon Behov for ytterligere informasjon Godkjenne endringsforespørsel Oppdatere endringsforespørsel Forberede kommunikasjon angående endring Prosjektgruppen Styringsgruppen Prosjektadmin Endre plan og dokumenter endringer i logg Motta informasjon om gjennomført endring Motta informasjon om gjennomført endring Slutt Figur 12: Endringshåndtering innenfor mandat Endringshåndtering utenfor mandatet Prosjektleder Leveranseansvarlig Start Identifisere endringsbehov Start Identifisere endringsbehov Dokumentere endringsforespørsel Dokumentere endringsforespørsel Levere endringsforespørsel Motta forespørsel om ytterligere informasjon Oppdatere endringsforespørsel Forberede kommunikasjon angående endring Prosjektgruppen Styringsgruppen Prosjektadmin Nok informasjon for å ta beslutning? Nei Ja Behov for ytterligere informasjon Godkjenne endringsforespørsel Endre plan og dokumenter endringer i logg Motta informasjon om gjennomført endring Motta informasjon om gjennomført endring Slutt Figur 13: Endringshåndtering utenfor mandat Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 19

20 9. INTERESSENTER/MÅLGRUPPER En interessent identifiseres som ett eller flere individer eller grupper som påvirkes av, eller har innflytelse på, prosjektet i en eller annen form. I forprosjektfasen er det utarbeidet en kommunikasjonsplan for interessentene i denne fasen. Interessentene i forprosjektfasen har først og fremst vært interne. Ansatte innenfor pasientreiseområdet, i ulike roller, har vært hovedmålgruppene i tillegg til styringsgruppen for prosjektet og styret i Pasientreiser ANS. Av eksterne interessenter har prosjektet kommunisert med eksisterende systemleverandører for rådgiving, mens møter for erfaringsutveksling har vært gjennomført med Konsentra og Oslo Velferdsetat. I gjennomføringsfasen vil det bli viktigere å kommunisere med eksterne interessentgrupper som pasienter, brukerorganisasjoner, brukerpanel, transportører, rekvirenter, HELFO, datatilsynet, EPJ-leverandører, NHN, Datatilsynet og lignende. Det vil bli utarbeidet interessentanalyse og kommunikasjonsplan i neste fase. Kartlegging av interessentene skal bidra til god fremdrift i gjennomføringsfasen Kommunikasjonsplan Vil utarbeides i gjennomføringsfasen. 10. BUDSJETT Investerings- og driftskostnader Det er lagt til grunn en samlet investering i ny teknologi på ca. 8,5 millioner kroner i 2015, og 1,5 millioner kroner i 2016 (totalt 10,2 millioner kroner). Kostnadene er estimert til å kunne dekkes innfor den allerede avklarte investeringsrammen til Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS for Investeringskostnader ,- Lisens- og implementeringskostnad ny løsning (2015) ,- Implementeringskostnad ny løsning (2016) ,- Utvikling integrasjoner og bistand Locus ,- Utvikling av rekvisisjonstjeneste (Avella) ,- Årlige drifts- og avskrivningskostnader ,- Avskrivningskostnader teknologisk løsning (lineær årlig avskrivning over 5 år) ,- Økte kostnader til drift av NISSY Locus / NHN (årlig) ,- Økt lisenskostnad ny leverandør ,- Økte vedlikeholdskostnader ny leverandør ,- Tabell 7: Investeringskostnader og drift Planlagte prosjektkostnader Prosjektkostnader kommer i tillegg, og er foreløpig estimert til 2 millioner kroner for hele Dette inkluderer møte- og reisevirksomhet, samt ekstern bistand. Styringsdokument Samkjøring og alternativ bestillerløsning 20

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 61-2014 Gjennomføringsfase for prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forslag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 08-2015 Gjennomføringsfase prosjekt Oppgjørskontroll Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2014 SAK NR 25-2014 Status, handlingsplan systemforvaltning Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

GEVINSTREALISERINGSPLAN FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

GEVINSTREALISERINGSPLAN FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Gevinstrealiseringsplan GEVINSTREALISERINGSPLAN FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av:

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører

Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Gevinstberegninger Samkjøring Gevinstberegninger for Samkjøring baserer seg på pasientreisekontorenes egne forventninger

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Veiledning til prosjektgjennomføring ved cm anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato:

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato: 1 / 9 Mandat Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 SAK NR 26-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser pr 31.mars 2015 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Vedtatte tiltak/handlingspunkter i Pasientreiser ANS (sak nr 08/2014, 23. januar)

Vedtatte tiltak/handlingspunkter i Pasientreiser ANS (sak nr 08/2014, 23. januar) Oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og, der er ansvarlig. Tiltak nr i rapport 1/2013 3 Kontroll enkeltoppgjør

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Forslag til oppfølgingsansvar

Forslag til oppfølgingsansvar Innspill til oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Tiltak nr Internrevisjonens anbefaling Oppfølgingsansvar

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Robust Mobilt Helsenett

Robust Mobilt Helsenett Robust Mobilt Helsenett Realiseringsstrategi Prosjektstyremøte 10.11.2017 Bakgrunn for prosjektet Robust Mobilt Helsenett Øktende omfang av mobile tjenester i helsesektoren gir økt behov for et sikrere

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en AVTALE OM TJENESTELEVERANSE mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS og HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en Deltjenestene som inngår i tjenesteleveranseavtalen: Tjeneste Tjenestens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 09-2014 Nærmere vurdering av utfordringer og tiltak i tilknytning til støttesystemer

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Fremtidens skole Sauherad

Fremtidens skole Sauherad Fremtidens skole Sauherad Kommunestyrets vedtak 2.5.2013 pkt. 5 KS-023/13 Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge fram for kommunestyret så snart som mulig eit forslag til plan for planprosess, for bygging

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Agenda Anskaffelse av et felles skoleadministrativt system (SAS) Bakgrunn Forstudie Gjennomført arbeid Funn Analyserte alternativer Anbefaling Veien videre

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser 08/12/10 SAK NR 069-2010 Oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør Forslag til vedtak:

Detaljer

Akkumulert risikovurdering april 2017

Akkumulert risikovurdering april 2017 Akkumulert risikovurdering april 2017 1 2 3 4 5 5 4 manglende oppslutning til nye prosesser ved realisering av prosjekter (3) ustabilitet i systemene i en periode med implementering av nye og endringer

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G SYKEHJEMSETATEN PROSJEKT- OG UTRULLINGSTEAM; Prosjekt- og porteføljestyring

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Nasjonal IKT prosjekt 37

Nasjonal IKT prosjekt 37 Nasjonal IKT prosjekt 37 Anskaffelse og implementering av felles nasjonalt Forvaltning, Drift og Vedlikeholdssystem med MedisinskTeknisk Utstyr og BehandlingsHjelpeMidler Geir-Erlend Myhre Johansen, St

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 48-2013 Handlingsplan systemforvaltning 2014-1015 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 03-2017 Årlig melding 2016 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av den samlede rapportering

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Toppledelsen prosjektets akilleshæl?

Toppledelsen prosjektets akilleshæl? Realiserer dine gevinster Toppledelsen prosjektets akilleshæl? Timm Sanders Prosjekt- og testledelse i Avenir den fremste samarbeidspartner til å lede og inspirere mennesker til gevinstskapende prosjekter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/ SAK NR 23- Virksomhetsrapportering per 31. mars Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 065-2015 TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagt konsept for håndtering

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Smart straum. Samarbeid om teknologiløft på Vestlandet. 27.09.2013 Hans Terje Ylvisåker

Smart straum. Samarbeid om teknologiløft på Vestlandet. 27.09.2013 Hans Terje Ylvisåker Smart straum Samarbeid om teknologiløft på Vestlandet 27.09.2013 Hans Terje Ylvisåker Utgangspunktet: AMS Ein nasjonal dugnad for eit framtidsretta og bærekraftig straumnett Smart forbruk Smarte nett

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune Mandat for Indre Østfold kommune Behandlet dato: Behandlet av (delprosjektleder): Sted: Beslutning:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket FØRST 1. April 2014 Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert Myndighetsansvar Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer