Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument"

Transkript

1 Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet 4 Vedlegg 0 Utgitt etter intern gjennomgang Bst Maa Soh Rev.: Beskrivelse: Dato: Utarbeidet: Kontrollert: Godkjent:

2 1 Innledning 1.1 Generelt Hovedprosjektet ved IBDK skal som hovedregel gjennomføres som et prosjekt av 2-3 studenter, der en i tillegg til å frembringe faglige resultater tar sikte på å skolere studentene i prosjektarbeid og prosjektstyring. Emne for Hovedprosjektet skal primært hentes fra ett eller flere av de tekniske emnene innenfor studentenes studieplan. Det er ønskelig at Hovedprosjektet også inneholder et element av utvikling og økonomi siden dette vil være en viktig del av ingeniørenes hverdag. Slike elementer kan være forbedring av eksisterende produkter/metoder eller utvikling av nye produkter/metoder samt økonomisk analyse av disse. Hovedprosjektet skal ha en oppdragsgiver. Det er ønskelig at dette er en ekstern bedrift eller institusjon. Oppdragsgiver dekker egne kostnader. Krav for adgang til start på Hovedprosjektet er gitt i relevant emnebeskrivelse. 1.2 Valg av Hovedprosjekt Studentene skal selv kontakte bedrifter og/eller institusjoner i den hensikt å fremskaffe en prosjektoppgave som kan godkjennes av IBDK som Hovedprosjekt. Personalet ved IBDK vil være behjelpelig med adresser/kontaktpersoner for aktuelle bedrifter og/eller institusjoner. Videre vil studentene kunne rådføre seg med personalet ved instituttet også i denne fase. 1.3 Gjennomføring Etter at oppgave er valgt og godkjent oppgavetekst foreligger, skal studentene utarbeide en komplett prosjektbeskrivelse (prosjektplan) i henhold til beskrivelsen gitt i Kapittel 2 Målformulering og planlegging i dette kravdokumentet. Under gjennomføringen av hovedoppgaven skal studentene rapportere skriftlig og muntlig status i henhold til beskrivelsen gitt i Kapittel 3 Gjennomføring av prosjektet i dette kravdokumentet. Side 2 av 19

3 2 Målformulering og planlegging Med utgangspunkt i oppgaveteksten skal det utarbeides en prosjektbeskrivelse (prosjektplan) som beskriver prosjektets mål, hva som skal gjøres samt hvordan oppgaven skal gjennomføres, både med hensyn til metode, tid og ressurser. Ved utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen anbefales det å studere relevante deler av læreboken Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse av Harald Westhagen mfl. 2.1 Prosjektbeskrivelsens innhold Prosjektbeskrivelsen skal som et minimum inneholde følgende punkter: A: Forside Forsiden skal som et minimum inneholde følgende informasjon: Prosjekttittel og eventuelt prosjektnummer Dokumenttittel, dato og eventuelt dokumentnummer og revisjon Oppdragsgiver Utførende enhet, dvs. organisasjonsenhet og navn på forfatter(e) Sammendrag av dokumentets innhold Revisjons- og godkjenningsfelt Det finnes ferdige forsider for prosjektoppgaver ved HiN som kan tilpasses formålet. Se G:\Maler. Deler av denne informasjon skal videreføres som topptekst på etterfølgende sider. B: Innholdsfortegnelse Side 3 av 19

4 C: Beskrivende tekst Den beskrivende delen skal som et minimum innholdsmessig dekke følgende avsnitt: 1 Bakgrunn, forutsetninger og rammer 1.1 Bakgrunn Her gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for å starte prosjektet. Spesielt viktig er det å referere til dokumentasjon som var grunnlag for beslutningen om å starte prosjektet, der slik dokumentasjon finnes. 1.4 Forutsetninger og prosjektrammer (Økonomiske, tidsmessige og kompetanse) Beskriv hvilke forutsetninger som er gitt, og som det må tas hensyn til, og hvilke rammer som prosjektet må holde seg innenfor. OBS! Økonomiske rammer er sjelden absolutte, kan som oftest utvides. Dette punktet er strengt tatt ikke nødvendig i forbindelse med Hovedprosjektet, se punkt 5 Kostnader og budsjett nedenfor som dekker behovet på en tilfredstillende måte. 2 Effektmål og resultatmål 2.1 Effektmål Her beskrives prosjektets effektmål, det vil si de effekter eller gevinster som bedriften/oppdragsgiver tar sikte på å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Effektmålene peker tilbake på de behov eller problemer som utløste prosjektideen. Eksempel på slike mål kan være bedre ressursutnyttelsen med 10 %, redusere driftskostnadene med 10 %, øke markedsandel med 15 % etc. 2.2 Resultatmål Her beskrives prosjektets resultatmål. Disse mål fastsettes med utgangspunkt i effektmålene. De sier noe om hva som skal foreligge når prosjektet er ferdig. Dette kan være dokumenter, utstyr/installasjoner, software og/eller opplæring. Husk at målene skal fortrinnsvis være operasjonelt formulert. 3 Gjennomføring 3.1 Prosjektets faser/hovedaktiviteter Her skal prosjektets omfang beskrives på en overordnet måte. Dette innebærer en kortfattet beskrivelse eller opplisting av de sentrale og større innsatsområder, dvs. prosjektets faser/hovedaktiviteter. I den grad det er hensiktsmessig kan fasene/hovedaktivitetene settes inn som overskrifter i tidsplanen for underliggende aktiviteter. 3.2 Milepæler List opp eventuelle milepæler med dato, samt en kortfattet beskrivelse av tilstanden, dvs. hva som skal oppnås. Milepæler inkluderes i tidsplanen. Side 4 av 19

5 3.3 Beslutningspunkter List opp eventuelle beslutningspunkter med dato, samt en kortfattet beskrivelse av de fundamentale beslutninger som oppdragsgiver (prosjektansvarlig) skal ta. Beslutningspunkter inkluderes i tidsplanen. 3.4 Detaljplaner I tillegg til ovennevnte overordnede planer skal det utarbeides detaljplaner. Dette omfatter en tidsplan (Gantt diagram) der milepæler og beslutningstidspunkter er påført, samt S-kurve for timer og fremdrift og aktivitetsbeskrivelse for alle aktiviteter, som vedlegges prosjektbeskrivelsen. Husk å referere til disse vedlegg i teksten. Samlet må disse planer være så detaljerte at de er hensiktsmessig for status- og fremdriftsrapportering. Se Vedlegg 2, Vedlegg 3, Vedlegg 4 og Vedlegg 1 for eksempel på Fremdriftsplan, S-kurve, Underlag for S-kurve og Aktivitetsbeskrivelse. 4 Organisering 4.1 Ansvarsforhold Her spesifiseres som et minstekrav hvem som er prosjektleder og hvem som er prosjektansvarlig, samt forhold til oppdragsgiver. Ved gjennomføring av hovedprosjektet fungerer prosjektleder også som prosjektansvarlig. 4.2 Øvrige roller og bemanning Her beskrives eventuell bruk av styringsgruppe og ressursgruppe mm. Ved gjennomføring av hovedprosjektet beskrives bruk av veileder mm. 5 Kostnader og budsjett Her beskrives prosjektets planlagte ressursforbruk i timer og direkte utlegg. 6 Kost/nytte Kan prosjektets forventede effekter/gevinster rettferdiggjøre kostnadene som er forbundet med gjennomføringen av prosjektet? Gi en kort begrunnelse. 7 Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer fastlegges og belyses. Gi en kort beskrivelse av disse og hva som eventuelt kan/bør gjøres for å sikre at prosjektet gjennomføres innenfor avtalte rammer samt at fastsatte mål oppnås. Side 5 av 19

6 8 Kvalitetsstyring og oppfølging 8.1 Kvalitetsstyring Her beskrives de tiltak som skal gjennomføres for å sikre at prosjektresultatet oppfyller de mål og forventninger som er satt. Dersom prosjektet følger eget kvalitetsstyringsopplegg, for eksempel basert på ISO-standard, anmerkes dette her. 8.2 Oppfølging Her beskrives all planlagt rapportering og oppfølging, inklusiv interne og eksterne oppfølgingsmøter. D: Vedlegg Følgende dokumenter skal vedlegges Prosjektbeskrivelsen: Fremdriftsplan. Se Vedlegg 2. S-kurve. Se Vedlegg 3. Underlag for S-kurve. Se Vedlegg 4. Aktivitetsbeskrivelser. Se eksempel gitt i Vedlegg 1, og side 281 i Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse av Harald Westhagen mfl. for alternativ utforming Annen relevant informasjon. Og så en gjentakelse, det skal fremgå klart av prosjektbeskrivelsen hva resultatet av prosjektet skal være, dvs. det som oppdragsgiver mottar som et resultat av prosjektet. Dette kan være rapporter eller andre dokumenter, programvare, opplæring/kurs, utstyr/installasjoner mm. Dette skal være beskrevet under avsnitt 2.2 Resultatmål og i aktivitetsbeskrivelsene. Hvis ikke noe annet er avtalt skal det planlegges med en innsats på 470 timeverk pr. prosjektdeltaker, eksklusiv timer som er gått med til utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen, dvs. i underkant av 0,3 årsverk. Arbeidet skal fordeles mellom de ulike prosjektmedarbeiderne på en rettferdig og rasjonell måte. Husk at hovedoppgaven er prosjektarbeid og ikke gruppearbeid. Eksempler på tidligere mer eller mindre gode/komplette prosjektbeskrivelser er tilgjengelig hos veileder for gjennomsyn. 2.2 Momenter vedrørende prosjektets aktiviteter Hver aktivitet skal beskrives på et KTR-skjema eller lignende skjema. Se Vedlegg 4 og side 281 Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse av Harald Westhagen mfl. for alternativ utforming Side 6 av 19

7 Selve prosjektet starter med milepælen Prosjektstart. Denne milepælen oppnås når Prosjektbeskrivelsen er akseptert for start av arbeidet av veileder. Det skal ikke være noen aktivitet med tittel Prosjektbeskrivelse siden denne er utarbeidet før milepælen Prosjektstart oppnås. Eventuelle timer forbundet med revisjon av Prosjektbeskrivelse skal belastes aktiviteten Prosjektstyring. Det skal være en aktivitet med tittel Prosjektstyring. Denne aktivitet strekker seg over hele prosjektets varighet. Det skal helst ikke være noe aktivitet med tittel Litteratursøk eller lignende så fremt ikke aktiviteten resulterer i et konkret dokument. Er det behov for denne type arbeid så er det som oftest knyttet til gjennomføringen av en annen aktivitet, og da skal timene brukt til litteratursøk inkluderes i denne aktivitets budsjett. Eksempelvis, for å få kartlagt tilgjengelig teknologi for en prosess er det nødvendig å søke etter informasjon. Siden resultatet av arbeidet skal resultere i noe håndfast, dvs. rapporten Tilgjengelig teknologi for prosessen..., skal timer knyttet til informasjonssøk inkluderes i budsjettet til den aktiviteten som skal produsere nevnte rapport. Det skal være en aktivitet der en sammenstiller det grunnlag som det videre arbeid skal baseres på. I kvalitetsstandardene benyttes begrepet Grunnlag for utvikling og konstruksjon som også er en godt tittel på denne aktivitet i forbindelse med utvikling og konstruksjon av produkter mm. I andre sammenhenger er rett og slett Prosjektgrunnlag en god tittel. Aktiviteten skal resultere i et dokument som sammenfatter alle krav som stilles til prosjektets resultat/produktet, og som det videre arbeid skal baseres på. Disse krav kan omfatte: Krav til produktets/tjenestens funksjoner, inklusiv funksjonsgrenser. Evalueringskriterier, dvs. ønskede egenskaper ved produktet/tjenesten, for bruk ved valg mellom alternative løsningsforslag. Bedriftsinterne krav. Eksterne krav inklusiv myndighetskrav. Krav til utforming av produktet/tjenesten, dvs. krav til materialer, prosesser, størrelse/dimensjoner, grenseflater, mm. samt krav til analyser og dokumentasjon. I tillegg til å spesifisere kravene er det vanlig praksis å referere til aktuelle standarder og spesifikasjoner. Annen informasjon som påvirker utvikling av produktet/tjenesten. Her kan det være snakk om tegninger mm. av utstyr/systemer som produktet skal være en del Side 7 av 19

8 av, eller som omgir produktet. Ideelt sett skal dette være krav som er satt av oppdragsgiver. Ofte er oppdragsgivers krav mangelfulle slik at Prosjektet må supplere disse for å få et komplett grunnlag for det videre arbeid. Alle aktiviteter skal resultere i noe håndfast, dvs. rapporter, programvare, tegninger etc. Med unntak av aktiviteten Prosjektstyring skal en søke å unngå aktiviteter med lang varighet. Prøv å begrense aktivitetenes varighet til ca. 4 uker eller kortere. Aktiviteter som tilsynelatende har lang varighet kan ofte deles opp i mindre aktiviteter. 2.3 Momenter vedrørende time- og tidsforbruk Regn rikelig med tid til skriving og redigering av rapporter. Husk at sluttrapporten sikkert må justeres og kanskje skrives helt om etter en kritisk gjennomgang mot slutten. Det oppstår ofte uventede ting som fører til merarbeid, ventetid og lignende. Ofte bommer man på tiden for enkeltaktiviteter. Det gjelder da å følge med på tidsforbruket slik at man kan justere avvik i tide. Det går med en del tid til å organisere, administrere og styre prosjektet samt tid til prosjektmøter, statusrapporter og statusmøter, dvs. prosjektstyring. Side 8 av 19

9 3 Gjennomføring av prosjektet Under gjennomføring av Hovedprosjektet skal det avholdes 3 statusmøter. Tidspunkt for disse møter fastsettes av den enkelte studieretning. Til hvert statusmøte skal det utarbeides en skriftlig statusrapport. Statusrapporten skal foreligge hos veileder senest 24 timer før statusmøtet. 3.1 Statusrapport Statusrapporten skal ha følgende innhold: A: Forside Samme format som for Prosjektbeskrivelsen skal benyttes. Sammendraget på statusrapportens forside skal gi leseren en trygghet i at prosjektet er under kontroll, hvis dette er tilfellet. Hvis ikke, må problemområdene fremgå, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å få prosjektet under kontroll. Hovedregelen er at man ikke skal gå inn på enkeltaktiviteter i sammendraget. Har en imidlertid oppnådd viktige resultater eller milepæler nevnes det kort her. Sammendraget skal også gi en svært kortfattet beskrivelse av prosjektets status mht. fremdrift og timeforbruk, hovedtallene for prosjektet med, helst i selve teksten. B: Innholdsfortegnelse C: Beskrivende tekst 1 Fremdrift og timeforbruk Her gis det en kort redegjørelse for prosjektets totale fremdrift og timeforbruk. Det er ikke meningen å liste opp fremdrift og timeforbruk på hver aktivitet i dette avsnitt. Er det oppstått større avvik med hensyn til fremdrift og timeforbruk, både på aktivitetsnivå og prosjektnivå, skal årsak for avvikene beskrives. Videre skal det beskrives hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre at prosjektets mål blir nådd. Mindre avvik utdypes ikke. 2 Faglig status For hver aktivitet som har vært aktiv i perioden gis det en beskrivelse av hva som er gjort. Dokumenter som er ferdigstilt i rapporteringsperioden listes opp med dokumentnummer og dokumenttittel, og er viktige resultater fremkommet beskrives disse kort. Det er ikke meningen å skrive lange avhandlinger her. Det finnes jo et dokument som man kan lese hvis en vil vite noe mer. Side 9 av 19

10 Husk å henvise til vedlegg! Vedlegg Følgende dokumenter skal vedlegges statusrapporten: Fremdriftsplan (Gantt-diagram) med markering av fremdrift på hver aktivitet (frontlinje), se Vedlegg 5. S-kurve der forløpet av virkelig timeforbruk og fremdrift er plottet inn, Vedlegg 6. Underlag for denne kurve er gitt i Vedlegg 7. Tabell som for hver aktivitet og for prosjektet totalt gir budsjett, timeforbruk og fremdrift. Denne informasjon kan med fordel inkluderes i fremdriftsplanen (Ganttdiagrammet) som vist i Vedlegg Statusmøte I statusmøtene skal presentasjonene gjennomføres i henhold til følgende oppsett: Del 1 - Status fremdrift og timeforbruk: Status med hensyn til fremdrift (%) og timeforbruk for hele prosjektet skal presenteres. Dersom man stort sett er på plan både med hensyn til fremdrift og timeforbruk er det nok å vise tidsplanen (Gantt-diagrammet) og hovedtallene for prosjektet for å illustrere dette. Det skal ikke brukes tid på aktiviteter som for alle praktiske formål er i henhold til plan. I dette tilfellet vil presentasjon av status og fremdrift ta 1-2 minutter. Hvis det større avvik må det brukes tid til å forklare årsak for avvikene og beskrive hvilke korrigerende tiltak som er iverksatt. Her vil det være behov for å gå inn på de enkelte aktiviteter med større avvik og det vil være hensiktsmessig å benytte S-kurven til å illustrere trender. I dette tilfellet vil presentasjon av status og fremdrift ta inntil 5 minutter. Del 2 - Faglig status Planlagt og utført arbeid skal presenteres for hver aktivitet som har vært aktiv i perioden. For aktiviteter som er avsluttet i perioden skal utført arbeid og resultatet av arbeidet presenteres. Normalt vil denne del av presentasjonen ta minutter. Totalt vil presentasjonen og spørsmål ta minutter for hver gruppe. Side 10 av 19

11 3.3 Momenter under gjennomføringen av prosjektet Ansvaret for gjennomføringen av prosjektet ligger hos prosjektgruppen selv. Den vil imidlertid på anmodning få veiledning fra oppnevnt veileder. Videre skal prosjektgruppen planlegge og gjennomføre prosjektmøter med oppdragsgiver. Dette innebærer: Utarbeidelse av møteinnkalling med saksliste. Gjennomføre selve møtet der hovedaktiviteten er gjennomgang av arbeidet og resultater av dette. Skrive møtereferat som skal godkjennes på neste prosjektmøte med oppdragsgiver. Det vil også være behov for jevnlige interne prosjekt-/arbeidsmøter. Det bør også fra disse møter skrives referat. Referat fra ovennevnte møter skal arkiveres på en forsvarlig måte. Prosjektet skal skriftlig rapportere status, fremdrift og ressursforbruk til oppdragsgiver iht. fastlagte terminer. Hjelpemidler i prosjektarbeidet: Prosjektbeskrivelse (arbeidsomfang, fremdriftsplan, budsjetter). Mottatt og innsamlet informasjon (ubehandlet og behandlet). Dokumentasjon (notater, vurderinger, beregninger/analyser, tegninger). Statusrapporter og møtereferater. Dagbok/avtalebok. Timeliste. Se også Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse av Harald Westhagen mfl. Side 11 av 19

12 4 Vedlegg Vedlegg 1: Aktivitetsbeskrivelse, KTR - skjema, eksempel Vedlegg 2: Fremdriftsplan, eksempel Vedlegg 3: S-kurve, eksempel Vedlegg 4: Totalt timebudsjett, eksempel Vedlegg 5: Fremdriftsplan (m/fremdriftsrapportering), eksempel fra statusrapport Vedlegg 6: S-kurve (m/forløp av timeforbruk og fremdrift), eksempel fra statusrapport Vedlegg 7: Totalt timebudsjett (m/timeforbruk), eksempel fra statusrapport Side 12 av 19

13 Aktivitetsbeskrivelse Vedlegg 1 KTR - skjema Aktivitet nr.: Tittel: A04 Dimensjonering av hydrauliske komponenter Ansvarlig: O. K. Mellingsæter Hensikt: Hensikten med aktiviteten er å utarbeide en komplett liste over alle hydrauliske komponenter som inngår i anlegget samt å identifisere hvilke komponenter som må bestilles. Omfang: Aktiviteten omfatter alle hydrauliske komponenter som inngår i anlegget, både eksisterende og nye komponenter. Metode: Avhengig av: Manuelle beregninger vil bli gjennomført. Komponenter fra tre forskjellige leverandører vil bli spesifisert. Aktivitet A02 Konstruksjonsgrunnlag må være avsluttet. Aktivitet A03 må være kommet så langt at alle hydrauliske komponenter er identifisert. Dokumentasjon/ resultat: Rapport som dokumenterer beregningene. Komponentlister og leverandøroversikt. Varighet: Start - slutt: 6 uker Se tidsplan. (Henvis til tidsplan, eller angi periode. Første alternativ er å foretrekke.) Timer: 180 timer totalt. (Det kan være aktuelt å fordele disse timer på aktuelle prosjektmedarbeidere, enten her eller i en bedre egnet sammenstilling.) Utarbeidet/Rev.: Utarbeidet: OKM / , Rev.: 1, Dato: Side 13 av 19

14 Vedlegg 2 Side 14 av 19

15 Vedlegg 3 Side 15 av 19

16 Vedlegg 4 Side 16 av 19

17 Vedlegg 5 Side 17 av 19

18 Vedlegg 6 Side 18 av 19

19 Vedlegg 7 Side 19 av 19

Prosjektplan for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag

Prosjektplan for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag Prosjektplan for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Tittel & nummer og rullebaneforlengelse Narvik lufthavn

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Statusrapport for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag

Statusrapport for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag Statusrapport for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Tittel & nummer Plan/visualisering av sikkerhetsområde

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 1 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 25.08.05

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 2 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 03.10.05

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (maksimum 10 sider + budsjett) Det er skarp konkurranse om midlene, så bruk tid på å levere en bra prosjektbeskrivelse. ExtraStiftelsen Helse

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Høgskolen i Telemark Side 1 Innholdsfortegnelse: 1. Prosjektplanlegging side

Detaljer

Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen. Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk)

Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen. Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk) Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk) Undervisningstilbud: Doktorgradsutdanning (samarbeid med universiteter)

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

Lynkurs 10. Januar 2012

Lynkurs 10. Januar 2012 Lynkurs 10. Januar 2012 Mål : Dagens lynkurs skal gi dere noen holdepunkter for å komme i gang med arbeidet med bacheloroppgaven på en systematisk og strukturert måte. Fokus er rettet mot arbeidet knyttet

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

Statusrapport Uke 7-9

Statusrapport Uke 7-9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Statusrapport 7-9 Prosjektnummer: 05/25 : 7-9 Periode: 15/02 01/03 Dato: 28.02.05 Prosjekttittel: Utvikling

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Prosjekttittel: Overvannshåndtering i Halden Kommune Plan til tiltak for å forbedre overvannshåndteringen i Låbyområdet. Planlagt startdato: 26.03.2012 Varighet: Ca 10 uker Oppdragsgiver:

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development Forelesning IMT2243 25. Januar 2007 Tema : Offshore Software Development Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Risikoanalyse i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport)

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter>

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Læringsnettverk. Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Læringsnettverk. Riktig legemiddelbruk i sykehjem Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Kompendium til forbedringsteamene April 2013 Innholdsfortegnelse Side Velkommen til læringsnettverk Hva det innebærer å delta i et læringsnettverk Selvevaluering

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk...3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter...3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

Solenergi i Bø kommune

Solenergi i Bø kommune Prosjektbeskrivelse Solenergi i Bø kommune Av Alexander Fauske og Nikolaj Fyhn Prosjektoppgave ved Høgskolen i Telemark 27.01.12 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunn / Innledning... 3 1.1 Område... 3 2. Forutsetninger

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Bacheloroppgaven Eksempler

Bacheloroppgaven Eksempler Bacheloroppgaven Eksempler - Bacheloroppgaven ved Industriteknikk, HiN - Utvikling av ny Vannturbin Lab. ved HiN - Lean-implementering ved Bjerkvik Tekniske Verksted Bacheloroppgaven ved Industriteknikk,

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Puls-programmet. Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter. Randi Aarekol Basmadjian

Puls-programmet. Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter. Randi Aarekol Basmadjian Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter Randi Aarekol Basmadjian Det er inngått en avtale mellom prosjektansvarlig bedrift/institusjon og Forskningsrådet

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgitt første gang: 07.06.2010. Oppdatert: 02.05.2012 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale

Detaljer

OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478

OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478 OPPDRAGS- PLAN Oppdrag: Utarbeidelse av arealplan Oppdragsnr.: 111-15478 Oppdragsgiver: 1 DISTRIBUSJON OG REVISJONSOVERSIKT Person Init. Funksjon Komplett utsendelse Dato Revisjon Per Åke Heimdal PÅH Prosjektansvarlig

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 9. Intermodulasjon i RF LNA. Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS

Forprosjektrapport. Gruppe 9. Intermodulasjon i RF LNA. Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS Forprosjektrapport Gruppe 9 Intermodulasjon i RF LNA Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS Utarbeidet av: Torstein Buan Ibrahim Karaga Richard Veland Sammendrag På oppdra fra Kongsberg Seatex AS skal vi

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvaler kommune

Samhandlingsreformen Hvaler kommune Hvaler kommune Samhandlingsreformen Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 1.0 Anders Bekkevold, Ole Kristian Helgesen 23.05.2011 Mal prosjektplan versjon 0.1 2010/OKH Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikt

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Retningslinjene er utarbeidet som et hjelpemiddel for å sikre kvalitet i gjennomføringen av omstillingsprosjekter i NSB.

Retningslinjene er utarbeidet som et hjelpemiddel for å sikre kvalitet i gjennomføringen av omstillingsprosjekter i NSB. INNHOLD: o. INNLEDNING 0.1 Hensikt 0.2 Definisjoner 0.3 Forhold til andre styrende dokumenter 0.4 Distribusjon og revisjon 0.5 Prosjekt som arbeidsform 1. PROSJEKTMODELL 2. ORGANISERING 2.1 Roller og ansvar

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Kursivskrevet tekst er veiledning som skal fjernes når du fyller ut forprosjektrapporten Prosjektnavn: Prosjekttittel: Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Planlagt

Detaljer

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001 ISO14001 Styringsdokument Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 24.10.2011 Forslag til styringsgruppens arbeidsutvalg Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker Forprosjektrapport Samvirke hulldekker på stålbjelker 2 Samvirke hulldekker på stålbjelker Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som alle studerer bygningskonstruksjon. Som avsluttende prosjekt

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015 Forprosjektrapport Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015 Forord: Gruppen er tre studenter ved Høyskolen i Østfold, avdeling for byggingeniør pa siste a ret. Va r bacheloroppgaven handler om a støpe ut 18

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

OM PROSJEKTER. For Prosjektforum Våren 2008. ISS, Audun Melaas, Prosjektleder

OM PROSJEKTER. For Prosjektforum Våren 2008. ISS, Audun Melaas, Prosjektleder OM PROSJEKTER For Prosjektforum Våren 2008 ISS, Audun Melaas, Prosjektleder Agenda 1. samling: Plansjene i denne presentasjonen er Om prosjektet Prosjekttyper Prosjektfaser Teamet Faser i teams utvikling

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x

Detaljer