Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument"

Transkript

1 Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet 4 Vedlegg 0 Utgitt etter intern gjennomgang Bst Maa Soh Rev.: Beskrivelse: Dato: Utarbeidet: Kontrollert: Godkjent:

2 1 Innledning 1.1 Generelt Hovedprosjektet ved IBDK skal som hovedregel gjennomføres som et prosjekt av 2-3 studenter, der en i tillegg til å frembringe faglige resultater tar sikte på å skolere studentene i prosjektarbeid og prosjektstyring. Emne for Hovedprosjektet skal primært hentes fra ett eller flere av de tekniske emnene innenfor studentenes studieplan. Det er ønskelig at Hovedprosjektet også inneholder et element av utvikling og økonomi siden dette vil være en viktig del av ingeniørenes hverdag. Slike elementer kan være forbedring av eksisterende produkter/metoder eller utvikling av nye produkter/metoder samt økonomisk analyse av disse. Hovedprosjektet skal ha en oppdragsgiver. Det er ønskelig at dette er en ekstern bedrift eller institusjon. Oppdragsgiver dekker egne kostnader. Krav for adgang til start på Hovedprosjektet er gitt i relevant emnebeskrivelse. 1.2 Valg av Hovedprosjekt Studentene skal selv kontakte bedrifter og/eller institusjoner i den hensikt å fremskaffe en prosjektoppgave som kan godkjennes av IBDK som Hovedprosjekt. Personalet ved IBDK vil være behjelpelig med adresser/kontaktpersoner for aktuelle bedrifter og/eller institusjoner. Videre vil studentene kunne rådføre seg med personalet ved instituttet også i denne fase. 1.3 Gjennomføring Etter at oppgave er valgt og godkjent oppgavetekst foreligger, skal studentene utarbeide en komplett prosjektbeskrivelse (prosjektplan) i henhold til beskrivelsen gitt i Kapittel 2 Målformulering og planlegging i dette kravdokumentet. Under gjennomføringen av hovedoppgaven skal studentene rapportere skriftlig og muntlig status i henhold til beskrivelsen gitt i Kapittel 3 Gjennomføring av prosjektet i dette kravdokumentet. Side 2 av 19

3 2 Målformulering og planlegging Med utgangspunkt i oppgaveteksten skal det utarbeides en prosjektbeskrivelse (prosjektplan) som beskriver prosjektets mål, hva som skal gjøres samt hvordan oppgaven skal gjennomføres, både med hensyn til metode, tid og ressurser. Ved utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen anbefales det å studere relevante deler av læreboken Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse av Harald Westhagen mfl. 2.1 Prosjektbeskrivelsens innhold Prosjektbeskrivelsen skal som et minimum inneholde følgende punkter: A: Forside Forsiden skal som et minimum inneholde følgende informasjon: Prosjekttittel og eventuelt prosjektnummer Dokumenttittel, dato og eventuelt dokumentnummer og revisjon Oppdragsgiver Utførende enhet, dvs. organisasjonsenhet og navn på forfatter(e) Sammendrag av dokumentets innhold Revisjons- og godkjenningsfelt Det finnes ferdige forsider for prosjektoppgaver ved HiN som kan tilpasses formålet. Se G:\Maler. Deler av denne informasjon skal videreføres som topptekst på etterfølgende sider. B: Innholdsfortegnelse Side 3 av 19

4 C: Beskrivende tekst Den beskrivende delen skal som et minimum innholdsmessig dekke følgende avsnitt: 1 Bakgrunn, forutsetninger og rammer 1.1 Bakgrunn Her gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for å starte prosjektet. Spesielt viktig er det å referere til dokumentasjon som var grunnlag for beslutningen om å starte prosjektet, der slik dokumentasjon finnes. 1.4 Forutsetninger og prosjektrammer (Økonomiske, tidsmessige og kompetanse) Beskriv hvilke forutsetninger som er gitt, og som det må tas hensyn til, og hvilke rammer som prosjektet må holde seg innenfor. OBS! Økonomiske rammer er sjelden absolutte, kan som oftest utvides. Dette punktet er strengt tatt ikke nødvendig i forbindelse med Hovedprosjektet, se punkt 5 Kostnader og budsjett nedenfor som dekker behovet på en tilfredstillende måte. 2 Effektmål og resultatmål 2.1 Effektmål Her beskrives prosjektets effektmål, det vil si de effekter eller gevinster som bedriften/oppdragsgiver tar sikte på å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Effektmålene peker tilbake på de behov eller problemer som utløste prosjektideen. Eksempel på slike mål kan være bedre ressursutnyttelsen med 10 %, redusere driftskostnadene med 10 %, øke markedsandel med 15 % etc. 2.2 Resultatmål Her beskrives prosjektets resultatmål. Disse mål fastsettes med utgangspunkt i effektmålene. De sier noe om hva som skal foreligge når prosjektet er ferdig. Dette kan være dokumenter, utstyr/installasjoner, software og/eller opplæring. Husk at målene skal fortrinnsvis være operasjonelt formulert. 3 Gjennomføring 3.1 Prosjektets faser/hovedaktiviteter Her skal prosjektets omfang beskrives på en overordnet måte. Dette innebærer en kortfattet beskrivelse eller opplisting av de sentrale og større innsatsområder, dvs. prosjektets faser/hovedaktiviteter. I den grad det er hensiktsmessig kan fasene/hovedaktivitetene settes inn som overskrifter i tidsplanen for underliggende aktiviteter. 3.2 Milepæler List opp eventuelle milepæler med dato, samt en kortfattet beskrivelse av tilstanden, dvs. hva som skal oppnås. Milepæler inkluderes i tidsplanen. Side 4 av 19

5 3.3 Beslutningspunkter List opp eventuelle beslutningspunkter med dato, samt en kortfattet beskrivelse av de fundamentale beslutninger som oppdragsgiver (prosjektansvarlig) skal ta. Beslutningspunkter inkluderes i tidsplanen. 3.4 Detaljplaner I tillegg til ovennevnte overordnede planer skal det utarbeides detaljplaner. Dette omfatter en tidsplan (Gantt diagram) der milepæler og beslutningstidspunkter er påført, samt S-kurve for timer og fremdrift og aktivitetsbeskrivelse for alle aktiviteter, som vedlegges prosjektbeskrivelsen. Husk å referere til disse vedlegg i teksten. Samlet må disse planer være så detaljerte at de er hensiktsmessig for status- og fremdriftsrapportering. Se Vedlegg 2, Vedlegg 3, Vedlegg 4 og Vedlegg 1 for eksempel på Fremdriftsplan, S-kurve, Underlag for S-kurve og Aktivitetsbeskrivelse. 4 Organisering 4.1 Ansvarsforhold Her spesifiseres som et minstekrav hvem som er prosjektleder og hvem som er prosjektansvarlig, samt forhold til oppdragsgiver. Ved gjennomføring av hovedprosjektet fungerer prosjektleder også som prosjektansvarlig. 4.2 Øvrige roller og bemanning Her beskrives eventuell bruk av styringsgruppe og ressursgruppe mm. Ved gjennomføring av hovedprosjektet beskrives bruk av veileder mm. 5 Kostnader og budsjett Her beskrives prosjektets planlagte ressursforbruk i timer og direkte utlegg. 6 Kost/nytte Kan prosjektets forventede effekter/gevinster rettferdiggjøre kostnadene som er forbundet med gjennomføringen av prosjektet? Gi en kort begrunnelse. 7 Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer fastlegges og belyses. Gi en kort beskrivelse av disse og hva som eventuelt kan/bør gjøres for å sikre at prosjektet gjennomføres innenfor avtalte rammer samt at fastsatte mål oppnås. Side 5 av 19

6 8 Kvalitetsstyring og oppfølging 8.1 Kvalitetsstyring Her beskrives de tiltak som skal gjennomføres for å sikre at prosjektresultatet oppfyller de mål og forventninger som er satt. Dersom prosjektet følger eget kvalitetsstyringsopplegg, for eksempel basert på ISO-standard, anmerkes dette her. 8.2 Oppfølging Her beskrives all planlagt rapportering og oppfølging, inklusiv interne og eksterne oppfølgingsmøter. D: Vedlegg Følgende dokumenter skal vedlegges Prosjektbeskrivelsen: Fremdriftsplan. Se Vedlegg 2. S-kurve. Se Vedlegg 3. Underlag for S-kurve. Se Vedlegg 4. Aktivitetsbeskrivelser. Se eksempel gitt i Vedlegg 1, og side 281 i Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse av Harald Westhagen mfl. for alternativ utforming Annen relevant informasjon. Og så en gjentakelse, det skal fremgå klart av prosjektbeskrivelsen hva resultatet av prosjektet skal være, dvs. det som oppdragsgiver mottar som et resultat av prosjektet. Dette kan være rapporter eller andre dokumenter, programvare, opplæring/kurs, utstyr/installasjoner mm. Dette skal være beskrevet under avsnitt 2.2 Resultatmål og i aktivitetsbeskrivelsene. Hvis ikke noe annet er avtalt skal det planlegges med en innsats på 470 timeverk pr. prosjektdeltaker, eksklusiv timer som er gått med til utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen, dvs. i underkant av 0,3 årsverk. Arbeidet skal fordeles mellom de ulike prosjektmedarbeiderne på en rettferdig og rasjonell måte. Husk at hovedoppgaven er prosjektarbeid og ikke gruppearbeid. Eksempler på tidligere mer eller mindre gode/komplette prosjektbeskrivelser er tilgjengelig hos veileder for gjennomsyn. 2.2 Momenter vedrørende prosjektets aktiviteter Hver aktivitet skal beskrives på et KTR-skjema eller lignende skjema. Se Vedlegg 4 og side 281 Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse av Harald Westhagen mfl. for alternativ utforming Side 6 av 19

7 Selve prosjektet starter med milepælen Prosjektstart. Denne milepælen oppnås når Prosjektbeskrivelsen er akseptert for start av arbeidet av veileder. Det skal ikke være noen aktivitet med tittel Prosjektbeskrivelse siden denne er utarbeidet før milepælen Prosjektstart oppnås. Eventuelle timer forbundet med revisjon av Prosjektbeskrivelse skal belastes aktiviteten Prosjektstyring. Det skal være en aktivitet med tittel Prosjektstyring. Denne aktivitet strekker seg over hele prosjektets varighet. Det skal helst ikke være noe aktivitet med tittel Litteratursøk eller lignende så fremt ikke aktiviteten resulterer i et konkret dokument. Er det behov for denne type arbeid så er det som oftest knyttet til gjennomføringen av en annen aktivitet, og da skal timene brukt til litteratursøk inkluderes i denne aktivitets budsjett. Eksempelvis, for å få kartlagt tilgjengelig teknologi for en prosess er det nødvendig å søke etter informasjon. Siden resultatet av arbeidet skal resultere i noe håndfast, dvs. rapporten Tilgjengelig teknologi for prosessen..., skal timer knyttet til informasjonssøk inkluderes i budsjettet til den aktiviteten som skal produsere nevnte rapport. Det skal være en aktivitet der en sammenstiller det grunnlag som det videre arbeid skal baseres på. I kvalitetsstandardene benyttes begrepet Grunnlag for utvikling og konstruksjon som også er en godt tittel på denne aktivitet i forbindelse med utvikling og konstruksjon av produkter mm. I andre sammenhenger er rett og slett Prosjektgrunnlag en god tittel. Aktiviteten skal resultere i et dokument som sammenfatter alle krav som stilles til prosjektets resultat/produktet, og som det videre arbeid skal baseres på. Disse krav kan omfatte: Krav til produktets/tjenestens funksjoner, inklusiv funksjonsgrenser. Evalueringskriterier, dvs. ønskede egenskaper ved produktet/tjenesten, for bruk ved valg mellom alternative løsningsforslag. Bedriftsinterne krav. Eksterne krav inklusiv myndighetskrav. Krav til utforming av produktet/tjenesten, dvs. krav til materialer, prosesser, størrelse/dimensjoner, grenseflater, mm. samt krav til analyser og dokumentasjon. I tillegg til å spesifisere kravene er det vanlig praksis å referere til aktuelle standarder og spesifikasjoner. Annen informasjon som påvirker utvikling av produktet/tjenesten. Her kan det være snakk om tegninger mm. av utstyr/systemer som produktet skal være en del Side 7 av 19

8 av, eller som omgir produktet. Ideelt sett skal dette være krav som er satt av oppdragsgiver. Ofte er oppdragsgivers krav mangelfulle slik at Prosjektet må supplere disse for å få et komplett grunnlag for det videre arbeid. Alle aktiviteter skal resultere i noe håndfast, dvs. rapporter, programvare, tegninger etc. Med unntak av aktiviteten Prosjektstyring skal en søke å unngå aktiviteter med lang varighet. Prøv å begrense aktivitetenes varighet til ca. 4 uker eller kortere. Aktiviteter som tilsynelatende har lang varighet kan ofte deles opp i mindre aktiviteter. 2.3 Momenter vedrørende time- og tidsforbruk Regn rikelig med tid til skriving og redigering av rapporter. Husk at sluttrapporten sikkert må justeres og kanskje skrives helt om etter en kritisk gjennomgang mot slutten. Det oppstår ofte uventede ting som fører til merarbeid, ventetid og lignende. Ofte bommer man på tiden for enkeltaktiviteter. Det gjelder da å følge med på tidsforbruket slik at man kan justere avvik i tide. Det går med en del tid til å organisere, administrere og styre prosjektet samt tid til prosjektmøter, statusrapporter og statusmøter, dvs. prosjektstyring. Side 8 av 19

9 3 Gjennomføring av prosjektet Under gjennomføring av Hovedprosjektet skal det avholdes 3 statusmøter. Tidspunkt for disse møter fastsettes av den enkelte studieretning. Til hvert statusmøte skal det utarbeides en skriftlig statusrapport. Statusrapporten skal foreligge hos veileder senest 24 timer før statusmøtet. 3.1 Statusrapport Statusrapporten skal ha følgende innhold: A: Forside Samme format som for Prosjektbeskrivelsen skal benyttes. Sammendraget på statusrapportens forside skal gi leseren en trygghet i at prosjektet er under kontroll, hvis dette er tilfellet. Hvis ikke, må problemområdene fremgå, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å få prosjektet under kontroll. Hovedregelen er at man ikke skal gå inn på enkeltaktiviteter i sammendraget. Har en imidlertid oppnådd viktige resultater eller milepæler nevnes det kort her. Sammendraget skal også gi en svært kortfattet beskrivelse av prosjektets status mht. fremdrift og timeforbruk, hovedtallene for prosjektet med, helst i selve teksten. B: Innholdsfortegnelse C: Beskrivende tekst 1 Fremdrift og timeforbruk Her gis det en kort redegjørelse for prosjektets totale fremdrift og timeforbruk. Det er ikke meningen å liste opp fremdrift og timeforbruk på hver aktivitet i dette avsnitt. Er det oppstått større avvik med hensyn til fremdrift og timeforbruk, både på aktivitetsnivå og prosjektnivå, skal årsak for avvikene beskrives. Videre skal det beskrives hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre at prosjektets mål blir nådd. Mindre avvik utdypes ikke. 2 Faglig status For hver aktivitet som har vært aktiv i perioden gis det en beskrivelse av hva som er gjort. Dokumenter som er ferdigstilt i rapporteringsperioden listes opp med dokumentnummer og dokumenttittel, og er viktige resultater fremkommet beskrives disse kort. Det er ikke meningen å skrive lange avhandlinger her. Det finnes jo et dokument som man kan lese hvis en vil vite noe mer. Side 9 av 19

10 Husk å henvise til vedlegg! Vedlegg Følgende dokumenter skal vedlegges statusrapporten: Fremdriftsplan (Gantt-diagram) med markering av fremdrift på hver aktivitet (frontlinje), se Vedlegg 5. S-kurve der forløpet av virkelig timeforbruk og fremdrift er plottet inn, Vedlegg 6. Underlag for denne kurve er gitt i Vedlegg 7. Tabell som for hver aktivitet og for prosjektet totalt gir budsjett, timeforbruk og fremdrift. Denne informasjon kan med fordel inkluderes i fremdriftsplanen (Ganttdiagrammet) som vist i Vedlegg Statusmøte I statusmøtene skal presentasjonene gjennomføres i henhold til følgende oppsett: Del 1 - Status fremdrift og timeforbruk: Status med hensyn til fremdrift (%) og timeforbruk for hele prosjektet skal presenteres. Dersom man stort sett er på plan både med hensyn til fremdrift og timeforbruk er det nok å vise tidsplanen (Gantt-diagrammet) og hovedtallene for prosjektet for å illustrere dette. Det skal ikke brukes tid på aktiviteter som for alle praktiske formål er i henhold til plan. I dette tilfellet vil presentasjon av status og fremdrift ta 1-2 minutter. Hvis det større avvik må det brukes tid til å forklare årsak for avvikene og beskrive hvilke korrigerende tiltak som er iverksatt. Her vil det være behov for å gå inn på de enkelte aktiviteter med større avvik og det vil være hensiktsmessig å benytte S-kurven til å illustrere trender. I dette tilfellet vil presentasjon av status og fremdrift ta inntil 5 minutter. Del 2 - Faglig status Planlagt og utført arbeid skal presenteres for hver aktivitet som har vært aktiv i perioden. For aktiviteter som er avsluttet i perioden skal utført arbeid og resultatet av arbeidet presenteres. Normalt vil denne del av presentasjonen ta minutter. Totalt vil presentasjonen og spørsmål ta minutter for hver gruppe. Side 10 av 19

11 3.3 Momenter under gjennomføringen av prosjektet Ansvaret for gjennomføringen av prosjektet ligger hos prosjektgruppen selv. Den vil imidlertid på anmodning få veiledning fra oppnevnt veileder. Videre skal prosjektgruppen planlegge og gjennomføre prosjektmøter med oppdragsgiver. Dette innebærer: Utarbeidelse av møteinnkalling med saksliste. Gjennomføre selve møtet der hovedaktiviteten er gjennomgang av arbeidet og resultater av dette. Skrive møtereferat som skal godkjennes på neste prosjektmøte med oppdragsgiver. Det vil også være behov for jevnlige interne prosjekt-/arbeidsmøter. Det bør også fra disse møter skrives referat. Referat fra ovennevnte møter skal arkiveres på en forsvarlig måte. Prosjektet skal skriftlig rapportere status, fremdrift og ressursforbruk til oppdragsgiver iht. fastlagte terminer. Hjelpemidler i prosjektarbeidet: Prosjektbeskrivelse (arbeidsomfang, fremdriftsplan, budsjetter). Mottatt og innsamlet informasjon (ubehandlet og behandlet). Dokumentasjon (notater, vurderinger, beregninger/analyser, tegninger). Statusrapporter og møtereferater. Dagbok/avtalebok. Timeliste. Se også Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse av Harald Westhagen mfl. Side 11 av 19

12 4 Vedlegg Vedlegg 1: Aktivitetsbeskrivelse, KTR - skjema, eksempel Vedlegg 2: Fremdriftsplan, eksempel Vedlegg 3: S-kurve, eksempel Vedlegg 4: Totalt timebudsjett, eksempel Vedlegg 5: Fremdriftsplan (m/fremdriftsrapportering), eksempel fra statusrapport Vedlegg 6: S-kurve (m/forløp av timeforbruk og fremdrift), eksempel fra statusrapport Vedlegg 7: Totalt timebudsjett (m/timeforbruk), eksempel fra statusrapport Side 12 av 19

13 Aktivitetsbeskrivelse Vedlegg 1 KTR - skjema Aktivitet nr.: Tittel: A04 Dimensjonering av hydrauliske komponenter Ansvarlig: O. K. Mellingsæter Hensikt: Hensikten med aktiviteten er å utarbeide en komplett liste over alle hydrauliske komponenter som inngår i anlegget samt å identifisere hvilke komponenter som må bestilles. Omfang: Aktiviteten omfatter alle hydrauliske komponenter som inngår i anlegget, både eksisterende og nye komponenter. Metode: Avhengig av: Manuelle beregninger vil bli gjennomført. Komponenter fra tre forskjellige leverandører vil bli spesifisert. Aktivitet A02 Konstruksjonsgrunnlag må være avsluttet. Aktivitet A03 må være kommet så langt at alle hydrauliske komponenter er identifisert. Dokumentasjon/ resultat: Rapport som dokumenterer beregningene. Komponentlister og leverandøroversikt. Varighet: Start - slutt: 6 uker Se tidsplan. (Henvis til tidsplan, eller angi periode. Første alternativ er å foretrekke.) Timer: 180 timer totalt. (Det kan være aktuelt å fordele disse timer på aktuelle prosjektmedarbeidere, enten her eller i en bedre egnet sammenstilling.) Utarbeidet/Rev.: Utarbeidet: OKM / , Rev.: 1, Dato: Side 13 av 19

14 Vedlegg 2 Side 14 av 19

15 Vedlegg 3 Side 15 av 19

16 Vedlegg 4 Side 16 av 19

17 Vedlegg 5 Side 17 av 19

18 Vedlegg 6 Side 18 av 19

19 Vedlegg 7 Side 19 av 19

Prosjektplan for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag

Prosjektplan for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag Prosjektplan for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Tittel & nummer og rullebaneforlengelse Narvik lufthavn

Detaljer

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter Praktisk prosjektarbeid 5 studiepoeng og karakter Prosjektmål Gjennomføre et praktisk miljøprosjekt som en utredning Finne et område hvor teknologi kan være med å løse utfordringen Skrive en prosjektrapport

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning.

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i Øst Finnmark. Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Kirkenes 20.-21.september 2017 Alta 26.-27.september 2017 Prosjektveileder:

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

Statusrapport for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag

Statusrapport for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag Statusrapport for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Tittel & nummer Plan/visualisering av sikkerhetsområde

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 1 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 25.08.05

Detaljer

Tom Røise 28.Jan 2010

Tom Røise 28.Jan 2010 Forelesning IMT2243 28. Januar 2010 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplan (mal for Forprosjektrapport) Øvingstimen : RUP på lab A209 Pensum : Kap.5 i Sommerville (art.sam. 9)

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 2 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 03.10.05

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

Statusrapport for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag

Statusrapport for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag Statusrapport for HiN Hovedoppgave 2007 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Tittel & nummer Plan/visualisering av sikkerhetsområde

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2004

Hovedprosjekt våren 2004 Hovedprosjekt våren 2004 A. Oppstart B. Evaluering C. Dokumentasjon http://www.aitel.hist.no/fag/hpr/ Hovedprosjekt - Våren 2004 1 Oppstart av prosjektet Noen tall 65 prosjektoppgaver kom inn, hvorav 28

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Prosjekttittel: Overvannshåndtering i Halden Kommune Plan til tiltak for å forbedre overvannshåndteringen i Låbyområdet. Planlagt startdato: 26.03.2012 Varighet: Ca 10 uker Oppdragsgiver:

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

ALPROLED Gruppe_1: Spørsmål 1: Hva skiller et prosjekt fra andre typer arbeidsformer? [s ]

ALPROLED Gruppe_1: Spørsmål 1: Hva skiller et prosjekt fra andre typer arbeidsformer? [s ] 30.10.2012 ALPROLED Gruppe_1: Spørsmål 1: Hva skiller et prosjekt fra andre typer arbeidsformer? [s. 38-39] Den skiller seg fra det rutinemessige. Mål og rammer kan angis for den. Den er ofte tverrfaglig.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Deia Bergset Vesle Harraåsen Prosjektnummer 8221517 Kontraktsnummer 2013/1027 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 2 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 2 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 2

Detaljer

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Høgskolen i Telemark Side 1 Innholdsfortegnelse: 1. Prosjektplanlegging side

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Prosjektplan. Bacheloroppgave TØL Innhold. Øyvind Solberg, Øystein Kalager og Jonas R. Sørensen Page 1

Prosjektplan. Bacheloroppgave TØL Innhold. Øyvind Solberg, Øystein Kalager og Jonas R. Sørensen Page 1 Prosjektplan Bacheloroppgave TØL 3901 Innhold Side 2 : Bakgrunn Prosjektmål Rammer Prosjektets hovedmålsetting Side 3: Ansvarsforhold Oppgavespesifikasjon Øvrige roller og bemanning Prosjektgruppe Side

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO www.hio.no SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO Høgskolen i Oslo lyser ut kr 2 400 000 til samarbeidsprosjekter med søknadsfrist 15. oktober 2011. Bakgrunn Bakgrunnen er at tidligere

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Kontorbygg Øverli INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Avviksbehandling... 3 1.3 Revisjoner... 3 2

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT Kontrakt: Leverandør: MÅNEDSRAPPORT Nr. > År < > Mnd. <

MÅNEDSRAPPORT Kontrakt: Leverandør: MÅNEDSRAPPORT Nr. > År < > Mnd. < Side 1 av 5 PROSJEKT OG UTBYGGING MÅNEDSRAPPORT Kontrakt: Leverandør: MÅNEDSRAPPORT Nr. > År < > Mnd. < 0. SAMMENDRAG 0.1 Nøkkeltall budsjett/ påløpt (Akkumulerte verdier. Tallene oppgis i hele tusen)

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen. Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk)

Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen. Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk) Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk) Undervisningstilbud: Doktorgradsutdanning (samarbeid med universiteter)

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development Forelesning IMT2243 25. Januar 2007 Tema : Offshore Software Development Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Risikoanalyse i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport)

Detaljer

Lynkurs 10. Januar 2012

Lynkurs 10. Januar 2012 Lynkurs 10. Januar 2012 Mål : Dagens lynkurs skal gi dere noen holdepunkter for å komme i gang med arbeidet med bacheloroppgaven på en systematisk og strukturert måte. Fokus er rettet mot arbeidet knyttet

Detaljer

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 2485063 UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405-3430-3431 0 Tilbudskonkurranse B05 14.03.12 ES Revisjon Revisjonen gjelder Dato:

Detaljer

Statusrapport Uke 7-9

Statusrapport Uke 7-9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Statusrapport 7-9 Prosjektnummer: 05/25 : 7-9 Periode: 15/02 01/03 Dato: 28.02.05 Prosjekttittel: Utvikling

Detaljer

Prosjekt Mills. Prosjektnummer: H03D06, IMS. Prosjektdirektiv i forbindelse med innføring av informasjonssystem på margarinfabrikken til Mills DA

Prosjekt Mills. Prosjektnummer: H03D06, IMS. Prosjektdirektiv i forbindelse med innføring av informasjonssystem på margarinfabrikken til Mills DA Prosjekt Mills Prosjektnummer: H03D06, IMS Prosjektdirektiv i forbindelse med innføring av informasjonssystem på margarinfabrikken til Mills DA Planlagt startdato: 17.03.2003 Sluttdato: 02.06.2003 Oppdragsgiver:

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Vedlegg A Leveres innen 1. september PREAVTALE TIL MASTERAVTALE

Vedlegg A Leveres innen 1. september PREAVTALE TIL MASTERAVTALE 1 STUDENT : Vedlegg A Leveres innen 1. september PREAVTALE TIL MASTERAVTALE Studentnummer (6 siffer) /fødselsnr (11 siffer) UiO-epost telefonnummer STUDIUM : Program Studieretning KONTAKTPERSON : Navn

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekter? Del 1

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekter? Del 1 Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i Øst Finnmark. Hvordan etablere og gjennomføre prosjekter? Del 1 Kirkenes 22.-23.februar 2017 Alta 28.februar-1.mars 2017 Prosjektveileder: Elvira Røst Hvorfor

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN. Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER

Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN. Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Hensikten med prosjektet... 3 Prosjektets målsetning... 3 Prosjektets omfang... 3 Ansvarsforhold... 4 Organisering...

Detaljer

FORPROSJEKT TBYG3016 Bacheloroppgaven bygg og miljø

FORPROSJEKT TBYG3016 Bacheloroppgaven bygg og miljø FORPROSJEKT TBYG3016 Bacheloroppgaven bygg og miljø Tittel (norsk og engelsk): Virtual Design and Construction - fremdriftsplanlegging til et effektivt prosjekt - planlegging av fremdrift til et effektivt

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN PROSJEKTNR. 1 NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN TILBUD NR. 1 RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENES REPRESENTANTER... 3 2

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 0 For tilbud 01.02.12 BP BP Revisjon Revisjonen

Detaljer

Puls-programmet. Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter. Randi Aarekol Basmadjian

Puls-programmet. Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter. Randi Aarekol Basmadjian Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter Randi Aarekol Basmadjian Det er inngått en avtale mellom prosjektansvarlig bedrift/institusjon og Forskningsrådet

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (maksimum 10 sider + budsjett) Det er skarp konkurranse om midlene, så bruk tid på å levere en bra prosjektbeskrivelse. ExtraStiftelsen Helse

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10 Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt 2016 Gruppe B16B10 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 2 B. Prosjektbeskrivelse... 2 Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

Læringsnettverk. Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Læringsnettverk. Riktig legemiddelbruk i sykehjem Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Kompendium til forbedringsteamene April 2013 Innholdsfortegnelse Side Velkommen til læringsnettverk Hva det innebærer å delta i et læringsnettverk Selvevaluering

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Prosjektnummer 1004 - Konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Behandlet dato 2.12.2016 Beslutning Godkjent Journalnummer [Journalnummer]

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Solenergi i Bø kommune

Solenergi i Bø kommune Prosjektbeskrivelse Solenergi i Bø kommune Av Alexander Fauske og Nikolaj Fyhn Prosjektoppgave ved Høgskolen i Telemark 27.01.12 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunn / Innledning... 3 1.1 Område... 3 2. Forutsetninger

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL 2016 B16E11 & Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer