Håndbok i adressering. for kommuner som skal gå over fra matrikkel- til vegadresser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok i adressering. for kommuner som skal gå over fra matrikkel- til vegadresser"

Transkript

1 Håndbok i adressering for kommuner som skal gå over fra matrikkel- til vegadresser

2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Hvorfor Håndboka? Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? Internt i kommunen (Brannvesen, Hjemmesykepleien, kommunale avgifter) Posten AMK-sentraler (AMK Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral) Vegnett-brukere (vareleverandører, taxisjåfører m fl) 9 2 Kartverkets bidrag 9 3 Saksgang - hvor skal vi begynne, og hvor går veien videre? Selge prosjektet Informere og motivere Lage egne forskrifter Utarbeide adresseplan Få adresseplanen formelt vedtatt 13 4 Hvilke hjelpemidler finnes? 13 5 Valg av adressenavn 14 6 Tildeling av vegadresser - i detalj Bruk av Fysak ved overgang fra matrikkel- til vegadresser 15 7 Tidbruk og kostnader, inkludert erfaringstall Erfaringstall fra kommuner Finansiering Kostnader for adressenavn- og adressenummerskilt i dag 17 8 Vedlegg 18 Vedlegg 1 - Eksempel på saksframstilling 19 Vedlegg 2 - Eksempel på informasjonsbrosjyre 24 Vedlegg 3 - Eksempel på adresseplan 27 Vedlegg 4 - Eksempel på brev om forhåndsvarsel ved adresseendring 34 Vedlegg 5 - Eksempel på vedtaksbrev 36 3

4 Versjon Dato utført Februar /7-11 Utført av Hege Kvernberg Dahl og Grethe Thoresen Endring Pilotprosjektet Layout /3-12 Hege Kvernberg Dahl Kapittel 2 Kartverkets bidrag Kapittel 4 Hvilke hjelpemidler finnes? Kapittel 6.1 er endret Vedlegg 6 og alle henvisninger til det er fjernet Tabellinnhold i figur 1 og 2 er oppdatert Navnet Statens kartverk er endret til Kartverket Linker til Adresseveileder er fjernet 4

5 1 Innledning Adresseregelverket finner en i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og matrikkelforskriften med merknadene til disse. I tillegg er det utarbeidet en adresseveileder som viser ulike prinsipp i forbindelse med adresseringen, hvor det blir gitt direkte råd knyttet til både organiseringen av arbeidet og bruk av ulike prinsipp. Denne håndboken må sees på som et supplement til adresseveilederen og en hjelp til å komme i gang med arbeidet fra matrikkeladresser til vegadresser. Den må derfor brukes og leses sammen med adresseveilederen og annet regelverk. I utformingen av denne håndboken har følgende kommuner vært representert: Nes kommune, Modum kommune, Hvaler kommune, Nedre Eiker kommune, Våler kommune, Surnadal kommune, Aure kommune, Halsa kommune, Gjemnes kommune, Sunndal kommune, Holtålen kommune, Bjugn kommune, Tromsø kommune, Åfjord kommune og Lierne kommune. 1.1 Hvorfor håndboka? Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) trådde i kraft fra Samtidig trådde matrikkelforskriften i kraft. Loven og forskriften inneholder regler for tildeling av offisielle adresser. I tillegg har Kartverket utgitt en adresseveileder som gir råd og eksempler på god adressering. Både lov, forskrift og adresseveileder sier klart at det er ønskelig med ett adressesystem; vegadresser. 5

6 Dette tas også opp i iverksettingsrundskrivet for matrikkellova hvor det heter: Miljøverndepartementet anbefaler at kommunene tar i bruk vegadresseformen på en så konsekvent måte som mulig.. Dette er i tråd med de nasjonale politiske målene som er uttrykt i Ot.prp. nr. 70 Om lov om eigedomsregistrering hvor Miljøverndepartementet i merknaden til 21 Fastsetjing av offisiell adresse sier:. Departementet føreset at bruk av matrikkelnummerforma etter kvart går ut, og at vegadresseforma blir innført som felles form for heile landet... (s. 185 høgre spalte). I innst. O. nr. 118 ( ) fra energi- og miljøkomiteen om lov om eigedomsregistrering heter det: Departementet meiner det er viktig å få på plass eit eintydig adressesystem basert på vegadresseforma for alle adresseverdige eigedommar og bygg, og ein ønskjer ei intensivering av arbeidet med tildeling av offisielle adresser i form av vegadresser. og videre at: Departementet føreset at matrikkelnummer etter kvart går ut og at vegadresseforma blir innført som felles adresseform for heile landet. Kartverket må som sentral matrikkelstyresmakt aktivt rettleie kommunane om prosedyrar og metodar for slik adressetildeling, og på ein positiv måte fungere som pådrivar i arbeidet. Det kan bli aktuelt med ein samla overgang på eit seinare tidspunkt. Denne håndboka skal være en hjelp i arbeidet med å omadressere fra matrikkel- til vegadresser. Håndboken skal brukes som et supplement til adresseveilederen. Den skal være en kort og grei håndbok som blant annet gir forslag til hvordan vi starter. Hvordan starter vi? Håndboka kan brukes både av kommuner som pr. i dag ikke har vegadresser, og av kommuner som har en del vegadresser og vil tildele vegadresser i resten av kommunen. Motivasjon - Hva er ulempene med matrikkeladresser og fordelene med vegadresser?: Matrikkeladresser, dvs gårds-, bruks- og evt festenummer, egner seg ikke til å finne fram etter, spesielt ikke for tilreisende og nyinnflyttere som ikke er kjent i kommunen. Andre som har store problemer med matrikkeladresser er ambulansetjenesten, brannvesen, taxi, Posten og andre vareleverandører, folkeregisteret mfl. Store adressebrukere baserer seg mer og mer på tekniske løsninger på bekostning av lokalkunnskap for å finne frem. I mange områder er situasjonen slik at taxi omorganiserer og sentraliseres, ambulanse og brannvesen flyttes ut av kommunen, Posten omorganiserer og sentraliserer. På den måten forsvinner lokalkunnskapen og den må erstattes med et godt og logisk oppbygd adressesystem. 6

7 Vegadresser, dvs. adressenavn og adressenummer, gjør det enklere å finne fram til bygningen/ huset og personen man er på jakt etter. Navn Stig Pettersen Stig Pettersen Bnr Fnr Adr.-nr Bruksenhetsnummer Type adresse Mo Elvegata 10B H0201 Offisiell (Mo) Elvegata 10B Adressetilleggsnavn Adressenavn Postnr. Poststed (Bolignummer H0201) 2840 Post () ikke en del av postadresse, men tillatt brukt. Navn Stig Pettersen Stig Pettersen Adressetilleggsnavn Gnr Bnr Fnr Unr Bruksenhetsnummer Reinsvoll Postnr. Poststed Type adresse Mo H0201 Offisiell 2840 Reinsvoll Post Figur 1: Eksempel på persons adresse dersom den offisielle adressen er en vegadresse eller en matrikkeladresse. Mye av adresseinformasjonen som skal hjelpe en til å finne frem blir borte når eksempelvis Posten må bruke matrikkeladresse. Pr. 1. januar 2012 er fremdeles 29% av adressene i landet matrikkeladresser, og det er hele 82 kommuner som kun har matrikkeladresser. En oppdatert oversikt vil til enhver tid finnes her. Dato Totalt antall adresser Tot. antallmatrikkeladresser Totalt antall vegadresser % vegadresser Kommuner som kun har matrikkeladresser Figur 2: Noen nøkkeltall 7

8 1.2 Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? Internt i kommunen (Brannvesen/Hjemmesykepleien/Kommunale avgifter) Så lenge innbyggerne i kommunen og de ansatte i brannvesen, hjemmesykepleie med flere er lokalkjente, vil noen mene at en kan greie seg uten vegadresser. Ved å oppgi navn på person kombinert med et stedsnavn vil en finne frem. Problemene vil imidlertid dukke opp når brannvesen/hjemmesykepleien får nyansatte eller ferievikarer som ikke er lokalkjent. Tilsvarende når tjenester flyttes ut av kommunen, og en ikke lenger kan basere seg på lokalkunnskap. Da vil for alvor et logisk oppbygd og fullstendig vegadressesystem komme til nytte. Et fullt utbygd vegadresseregister vil også bidra til å finne eventuelle gratispassasjerer i det kommunale avgiftssystemet Posten De siste årene har Posten i stor grad sentralisert all postsortering. Østlandsterminalen kan nevnes som eksempel. Posten skal være ferdig sortert når den kommer ut til budavdelingene. Der det er matrikkeladresser bruker ikke Posten matrikkelbetegnelsene, men lager seg et tilleggsnavn, som en tilføyelse til postnummer og poststedsnavn. Dette for å lette sorteringen og ombæringen av post. Det blir altså tilført et navn som kommunen som adressemyndighet ikke har noen kontroll på. Områder uten vegadresser krever i stor grad lokalkjente postbud. Vegadresser vil medføre bedre og mer effektiv distribusjon når sorteringen i størst mulig grad kan skje automatisk AMK-sentraler (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral) I dag har AMK-sentralene gode datasystem med kart-, veg- og adressedata. De har også kobling til fasttelefoner og kan se hvor det blir ringt fra, dersom fasttelefon benyttes. Mange av AMK-sentalene har også laget seg kartbøker som inneholder kartplott og verbale beskrivelser av hvorledes de må kjøre for å komme fra A til B. Dette er spesielt aktuelt i områder uten vegadresser. Responstiden til AMK-sentralene skal være så rask som mulig (et vanlig krav er 15 minutter). Gode vegadresser er en avgjørende faktor for å redusere responstiden til det som kreves i dag. 8

9 Figur 3: Fra I grisgrendte strøk har mange overlevd på grunn av god lokalkunnskap hos ambulansepersonellet. Men sentralisering av tjenester fortsetter etter hvert som teknologien tillater det. Det skjer også innenfor driften av AMKsentraler. En kan derfor ikke forvente at de som betjener AMKsentralene, eller kjører ambulansen, skal være lokalkjent i hele sitt virkeområde. Derfor er det nødvendig at vegadresser blir etablert, og gir de som skal lede eller kjøre sykebilen, eller brannbilen, den støtten de trenger for å komme effektivt frem til pasient, skadested osv Vegnettbrukere (Vareleverandører, taxisjåfører m fl) Adresser registrert i matrikkelen har koordinater, slik at både vegadresser og matrikkeladresser kan vises som et punkt i en kartapplikasjon. Brukere av vegnavigasjonssystemer vil sjelden få oppgitt gårds- og bruksnummer i områder uten vegadresser. De får som oftest oppgitt postadressen eller et annet stedsnavn, og det vil ikke være mulig å få opp et punkt på kartet som viser nøyaktig hvor de skal. Med vegeadresser kunne en lagt inn adressenavn, adressenummer og evt. bokstav. Da får en raskt et veldefinert adressepunkt opp på kartet, og finner hurtig frem til rett sted. For å få riktig kjørerute er det en forutsetning at adressepunktet er riktig plassert i tillegg til at veginformasjonen er oppdatert. 2 Kartverkets bidrag Programvare utviklet av Kartverket kan benyttes for å forenkle selve tildelingen av adressekode, adressenavn og adressenummer. Funksjonaliteten i Fysak forenkler innleggingen av nye vegadresser i 9

10 matrikkelen. Lignende programvare er også utarbeidet på det private markedet. Tilrettelegge for uttrekk av Sosi-filer med bygningspunkt og adressepunkt (uttrekk fra matrikkelen) Bidra til at alle offentlige registre som inneholder offisiell adresse skal bruke den offisielle adressen som er registrert i matrikkelen (Lov om eigedomsregistrering 31) Tilgang til SSRsak (for tilgang tas kontakt med hvert enkelt fylkeskartkontor) Utarbeide ulike typer veiledningsmateriell Generell veiledning og hjelp hjelp til selvhjelp - i forbindelse med adresseringsarbeidet 3 Saksgang Hvor skal vi begynne og hvor går veien videre? Adresseveilederen viser de forskjellige stegene i adresseringsprosessen (figur 4 i dette dokumentet). Administrasjonen i kommunen v/oppmålingsvesenet bør starte arbeidet med følgende deloppgaver i denne rekkefølge: Selge prosjektet til egen leder, til rådmannen i kommunen og til adressebrukere i kommunen Informere og motivere aktuelle adressebrukere og publikum Lage egne lokale adresseforskrifter dersom en mener det er behov for det. De lokale adresseforskriftene skal være supplerende i forhold til sentrale forskrifter Utarbeide adresseplan Få adresseplanen vedtatt i kommunestyret Når disse første oppgavene er gjort, bør adresseplanen inneholde beskrivelse av hva som skal gjøres videre. 3.1 Selge prosjektet Før tildeling av vegadresser kan begynne, må prosjektet skaffes aksept hos egen leder, rådmannen og adressebrukere i kommunen, for å få bevilget penger til prosjektet. Eksempel på saksframstilling for kommunestyret vedlegg Informere og motivere Lag en informasjonsplan! Hva slags informasjon skal gis, til hvem og når? Det anbefales å bruke kommunens hjemmeside i informasjonssammenheng. Se eksempel fra Nord-Odal kommune/ adresseprosjekt. 10

11 Figur 4: Noen tips: Informasjon til aktuelle adressebrukere: Presenter hva som skal gjøres for aktuelle adressebrukere som taxi, ambulanse, brann, politi, Posten med flere. Gjør det gjerne før lokale adresseforskrifter og adresseplan er laget. Dette for å informere, motivere, skape interesse, og muligens skaffe ressurser. Informasjon til publikum: Før arbeidet beskrevet i adresseplanen settes i gang (men gjerne etter at adresseplanen er laget) er det viktig å informere publikum. Matrikkellova krever at det informeres om adressearbeidet slik at de som adressevedtaket får virkning for, gis en mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Dette er nærmere beskrevet i matrikkelforskriftens ledd og 11

12 i merknadene til denne paragrafen. God informasjon kan være med på å unngå klager. Vedlegg 2 viser eksempel på informasjonsbrosjyre. Informasjon til stedsnavntjenesten: I forbindelse med behandling av navn på adresseparsellene anbefales det å sende navneliste til stedsnavntjenesten (Språkrådets nettside). Dette for å få råd om valg av adressenavn og en uttalelse om navn er problematiske eller uproblematiske. De navneansvarlige i Kartverket vil også være behjelpelig med råd. Se i Adresseveilederen; Utfyllende merknader til de forskjellige aktivitetene. Her kan du lese mer om Navnebehandling. 3.3 Lage egne forskrifter Matrikkelforskriften med merknader gir regler for adressetildelingsarbeidet. I tillegg presenteres forskjellige prinsipp og løsningsalternativ i adresseveilederen. En lokal adresseforskrift (se matrikkelforskriften 59) skal i utgangspunktet gi regler som utfyller sentral forskrift. Det skal ikke være behov for å gjenta det som allerede står i sentral forskrift. Men lokal forskrift kan angi hvilke veiledende bestemmelser i adresseveilederen som skal benyttes i kommunen. Er det behov for å skaffe seg hjemmel for å gjennomføre tiltak på en ensartet måte, må en bruke lokal forskrift. Les mer om lokale forskrifter i Adresseveilederen. Forskriftene kan blant annet si noe om: - hvor kommunens adressemyndighet ligger og oppgaver som den har - hvor kommunens navnemyndighet ligger og oppgaver som den har - regler/prinsipp for tildeling av adressenummer - regler/prinsipp for valg av adressenavn - skilting der en sier hvem som har ansvar for å sette opp skiltene og skiltenes utforming, materiale og plassering - iverksetting Kommunen egengodkjenner den lokale adresseforskriften. Den skal kunngjøres i Norsk Lovtidend. Før en lokal adresseforskrift vedtas skal den på høring til Kartverket, i tillegg til fylkesmannen. Høringsfrist skal normalt være tre måneder, men ikke mindre enn seks uker. (Se kapittel om lokale forskrifter i Adresseveilederen.) Kommuner som samarbeider må tilstrebe en ensartet lokal forskrift. Eksempel på lokale adresseforskrifter finnes på Lovdatas nettsider. Gå inn på Lovdatas nettsider for å se eksempler på lokale adresseforskrifter. En bør merke seg at dersom man tar inn definisjoner i den lokale forskriften som allerede er definert i sentral forskrift, må en enten vise til den sentrale forskriftens definisjon eller kopiere direkte. Dette for å unngå at det ikke er samsvar mellom definisjonene. 12

13 3.4 Utarbeide adresseplan Kommunen bør vurdere om adresseplanen skal tas med i den kommunale geodataplanen. Adresseplanen (se eks i vedlegg3) bør lages som en prosjektplan med beskrivelse av: Bakgrunn hvorfor skal kommunen tildele vegadresser? Mål for adressearbeidet hva skal gjøres og innen hvilken tidsfrist? Ta med både hovedmål og delmål. Delmål må brukes til oppfølging av prosjektet. Aktivitetsbeskrivelser hva skal gjøres og hvem skal gjøre hva. Her er nevnt noen punkter: - Adresseringsområde (ved samarbeid mellom flere kommuner) - Del gjerne inn kommunen i mindre geografiske områder (da kan de mest aktuelle områdene prioriteres først) - Del veinettet i adresseparseller - Tildel hver adresseparsell en adressekode (et tall mellom 1000 og 99998). Koden kan brukes som et midlertidig adressenavn (Veg 2345). - Bestem adressenavn. Etabler en navnekomite. Se adresseveilederens kapitler om Stedsnavn og navnebruk, samt Navnebehandling. - Tildel adressenummer og eventuelt bokstav - Informer de berørte. Se matrikkelforskriften ledd. - Matrikkelføring - Rapportering til Vegnett og SSR - Skilting - Håndtering av klager - Etterkontroll (utføres av f eks feiervesen, brannvesen, vegvesen, bygningstilsyn.) Økonomi - kostnader knyttet til selve adressearbeidet, skiltkostnader med mer. 3.5 Få adresseplanen formelt vedtatt Når adresseplanen formelt er vedtatt, kan arbeidet beskrevet i adresseplanen begynne! 4 Hvilke hjelpemidler finnes? Matrikkellova 21 med flere ( 4, 21, 25, 31, 32, 46 og 51, med merknader og deres forskriftsbestemmelser med merknader). Samledokument for matrikkellova og forskrift med merknader kan lastes ned her (pdf) fra regjeringen.no. 13

14 Adresseveilederen Veiledningsmateriell på Kartverkets hjemmeside Lov om stadnamn med forskrift Massivfunksjonalitet i Fysak: Programvare til hjelp for blant annet: - tildeling av adressenavn, adressekoder og adressenummer - få registrert de nye vegadressene inn i matrikkelen som en massiv overføring. Lignende program for tildeling av vegadresser og massiv føring i matrikkelen er også utviklet av private firma. 5 Valg av adressenavn Kommunen er adressemyndighet og bestemmer navnet på en veg/ adresseparsell. Det er ikke klageadgang på dette. Fastsetting av selve skrivemåten av navnet skjer etter reglene i Lov om stadnamn og kan klages på etter reglene for klage der. Se prosessen for navnebehandling i Adresseveilederen. Det må bestemmes om kommunestyret skal ta seg av følgende oppgaver selv, eller om det skal delegeres. Ved delegering må det sies klart og tydelig hvem det delegeres til: - gi forslag til adressenavn og forberede sakene før eventuelt vedtak - godkjenne adressenavn - håndtere klagesaker Det anbefales at det utnevnes en navnekomite. Det må avklares om navnekomiteen også skal ha vedtaksrett. Angående klager: Valg av adressenavn er et politisk vedtak i kommunen og kan ikke påklages. Tildeling av adresse er å betrakte som enkeltvedtak og kan påklages. Se 46 i matrikkellova og 22 i matrikkelforskrifta med merknad der klageretten er nærmere beskrevet. Annet: Det er viktig å tenke på samordning av adressenavn over kommunegrensene. Kommunen skal alltid ta kontakt med nabokommunene for i det minste å samordne navn på veier som krysser kommunegrenser. 14

15 Prinsipp for valg av adressenavn er beskrevet i adresseveilederen. Få med historielag, velforeninger, hytteforeninger, landbruksorganisasjoner, utviklingslag, grendelag m.m. tidlig i prosessen med tildeling av adressenavn. 6 Tildeling av vegadresser i detalj Etter at hver adresseparsell har fått adressekode (og adressenavn), kan hver matrikkeladresse gis en vegadresse. En kan gjøre dette manuelt ved å arbeide på kartplott, eller digitalt, ved å bruke programvarer som Fysak eller tilsvarende. Det er først ved føring av adressene i matrikkelen at de blir offisielle adresser. Omadressering fra matrikkel- til vegadresser må føres som Endre matrikkeladresse til vegadresse og ikke som sletting og deretter oppretting av ny adresse. Gjøres det siste vil en ikke ha kobling mellom ny og gammel adresse, og Folkeregisteret mister dermed muligheten for den automatiske overføringen av beboere mellom adressene. Adresseringsregler (se adresseveilederen): - Adressekode, et tall mellom 1000 og Adressenummer, et tall større eller lik 1 og mindre eller lik Bokstav: Stor bokstav, alle adresser med samme adressenummer skal ha bokstav dersom bokstav tas i bruk (Eks 2A og 2B, Ikke 2 og 2A). Bokstavene I, O, Q, Æ, Ø og Å bør ikke brukes Prinsippene for tildeling av adressenummer og bruksenhetsnummer er utfyllende beskrevet i Adresseveilederen. Denne gir også informasjon om kretser og stedfesting av adresser. 6.1 Bruk av Fysak ved overgang fra matrikkel- til vegadresse Fysak er et program som er utviklet av Kartverket til internt bruk for redigering og forvaltning av kartdata. Det kan også benyttes av samarbeidspartnere i forbindelse med konkrete samarbeidsprosjekt. I den forbindelse er det utviklet funksjonalitet for de som ønsker å arbeide digitalt med omadressering fra matrikkel- til vegadresse og få lagt adressene massivt inn i matrikkelen. Programmet er tilpasset filer på SOSI-format, men uthenting og tilbakelagring av adresser skjer direkte mot matrikkelen. Det finnes funksjonalitet for fortløpende adressering, adressering etter avstandsprinsippet og adressering i områder uten vegnett (områdeadressering). En egen veiledning for programmet er utarbeidet som en del av Kartverkets PROFF-løype. Det er svært viktig at datagrunnlaget er kontrollert før en begynner arbeidet. Det gjelder både adressepunkt, bygningspunkt og vegdata. 15

16 Det kreves at adressepunktet skal ligge innenfor eiendommens flate. En får ikke lagt inn vegadresse før dette er rettet. Vegnettet er avgjørende for beregning av avstand og dermed adressenummeret ved bruk av avstandsnummerering. I matrikkelen er det utviklet en kontrollrapport for adresser og en for bygning, henholdsvis Kontrollrapport - Adresser med feil og Kontrollrapport - Bygning med feil. Det anbefales på det sterkeste at disse rapportene gjennomgås i fremkant og parallelt med overgangen til vegadresser. Retting av mange av de feilene som kommer frem i disse rapportene må være gjort før en får gjennomført omadresseringen. 7 Tidbruk og kostnader, inkl. erfaringstall 7.1 Erfaringstall fra kommuner De fleste kommuner gjør arbeidet med tildeling av offisielle adresser samtidig med annet arbeid, og det er derfor vanskelig å presentere et nøyaktig regnskap over hvor mye tid og kostnader som går med til et adressearbeid. I tabellen nedenfor er det presentert noen tall som refererer seg til figur 4, som viser arbeidsoppgavene knyttet til adressering. I et budsjett må en bruke timepriser vedtatt i kommunen, eller der en ikke har noen slike foreslås det at Geovekst timepris brukes. Arbeidsoppg. fig. 4 Arbeidsoppgave Estimert tidbruk 0 Utarbeiding av adresseplan 2 ukeverk 0 Saksframlegg for politisk ledelse 1 ukeverk 1, 2 Inndeling i adresseparseller 15 min./parsell 3 Saksbehandling knyttet til navneforslag 1 time/adressenavn 4 Skiltplan 1 ukeverk 5 Tildeling av adressenummer 10 min./adressenr. 6 Navnebehandling 1 time/adressenavn 7 Informasjon til eiere og festere 10 min./adressenr. 8 Navnevedtak 1 time/adressenavn 9 Bestilling av skilt 3 dv 10, 15 Adressevedtak inklusive arkivering 15 min./adressenr. 11 Føring av adresse i matrikkelen 5 min. /adressenr. 16

17 Arbeidsoppg. fig. 4 Arbeidsoppgave Estimert tidbruk 12, 14 Klagebehandling etter stadnamnlova og matrikkellova 0,5 time/adresseparsell 13 Skiltoppsetting 1 time/skilt Fig 5: Estimert tidbruk for de ulike arbeidsoppgavene 7.2 Finansiering Det er kommunen selv som står for finansieringen av adresseringsarbeidet. For noen kommuner har imidlertid Posten dekket porto ifb. utsending av melding om ny adresse. Det kan være nyttig å ta kontakt med Posten. Dersom prosjektet er av stor interesse for Posten, vil de kanskje være med på å dekke portoutgifter. 7.3 Kostnader for adressenavn- og adressenummerskilt i dag Antall skilt pr. adressenavn: Avhenger av antall kryssende gater med annet adressenavn og lengden på veien. Det bør minimum være ett skilt i starten av veien og ett skilt i slutten av veien. Bruk av vegvesenets eksisterende skiltstolper til adressenavnskilt: Kommunen må kontakte vegvesenet for å forhøre seg om de kan benytte vegvesenets skiltstolper. For riks- og fylkesveger er det regionvegkontoret som har ansvaret for oppsetting av adressenavnskilt. Kommunen vil spare noen hundrelapper pr. adressenavnskilt (jf. priser for rør og skiltsokkel/ spyd) ved å bruke eksisterende stolper, samtidig som kommunen sparer tiden det tar å sette opp stolpen. En annen fordel er at bilisters oppmerksomhet konsentreres om ett område. Adressenummerskilt: For adressenummerskilt med 1 4 siffer kan en beregne en pris mellom kroner Adressenummerskilt betales og settes opp av eier, fester eller tiltakshaver. Adressenummeret skal være satt opp før bygning eller bygningsdel kan tas i bruk, altså før brukstillatelse gis. (matrikkelforskriften ledd med merknad). For å gjøre innkjøp av adressenummerskilt enkelt for huseier, kan kommunen ordne med felles bestilling og utsendelse. Send med bestillingslapp til huseier sammen med melding om ny adresse. Arbeidet med å dele ut de nye adressenummerskiltene kan f. eks. gjøres av feieren. Feieren kan også hjelpe enkelte eldre med oppsetting av skilt. De som kjøper adressenummerskilt av kommunen kan belastes dette på en terminregning for kommunale avgifter. 17

18 Adressenavnskilt Oppsetting av adressenavnskilt er kommunens ansvar som adressemyndighet (matrikkelforskriften 57). Skiltansvaret omfatter skilting av gater, veger, stier, områder og plasser som er nødvendig for å oppnå god merking av adressene. Skiltene settes opp så snart som mulig etter at skrivemåten til adressenavnet er vedtatt. Det er vanskelig å si eksakt hva skilt med tilbehør vil koste, men i tabellen under er det estimert noen priser på grunnlag av diverse pristilbud gitt fra leverandører. Prisene viser hvilken størrelsesorden en må regne med når en henter inn tilbud. Prisene er ment som et utgangspunkt for budsjettering av kostnader før en på et senere tidspunkt går ut og henter inn priser selv. Type produkt Est. pris m/mva. Stolpe, 60 millimeter/ 3,0 m kr 360 Fundament, betong 60/500 millimeter m/ring kr 210 Fundament med jordspyd kr 200 Toppholder, 60 millimeter stolpe/4 millimeter plate kr 250 Kryssholder, 4 millimeter plate kr 240 Adressenavnskilt, ensidig kr 200 Adressenavnskilt, tosidig kr 300 Fig 5: Estimerte skiltkostnader Monteringskostnader vil komme i tillegg til selve skiltkostnadene. Det varierer fra kommune til kommune hvorledes dette arbeidet organiseres og hvor kostnader plasseres. For kommuner som ikke har erfaringstall foreslår vi at det i budsjettsammenheng brukes kr som monteringskostnad for skilt med stolpe. 8 Vedlegg Vedlegg 1 - Eksempel på saksframstilling Vedlegg 2 - Eksempel på informasjonsbrosjyre Vedlegg 3 - Eksempel på adresseplan Vedlegg 4 - Eksempel på brev om forhåndsvarsel ved adresseendring Vedlegg 5 - Eksempel på vedtaksbrev 18

19 Vedlegg 1 - Eksempel på saksframstilling Kommunelogo Kommunenavn Saksnummer: Arkivkode: Saksbehandler: Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr. 1. <Overskrift (eks, Vegadresser i? kommune)> 1. Sammendrag <Et sammendrag av saken> 2. Saksopplysninger/ Saksframlegg 2.1 Faktiske opplysninger Kommunen er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knyttet til fastsetting av adresser fremgår av Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og matrikkelforskriften med merknader, samt Lov om stadnamn (stadnamnlova) og tilhørende sentral forskrift for denne. I tillegg har Kartverket utgitt en adresseveileder som gir råd i å etablere og forvalte et felles adressesystem og råd knyttet til de forskjellige delene av hele adresseringsprosessen. Kommunens adresse- og navnemyndighet er kommunestyret så lenge det ikke er gitt delegasjonsfullmakt til andre deler av kommunens organisasjon. Kommunen kan fastsette lokal adresseforskrift der en gir bestemmelser for hvilke prinsipp/regler som skal gjelde for tildeling av adressenummer og adressenavn, hvor i kommunens organisasjon adresse- og navnemyndighet skal ligge og hvilke oppgaver som ligger til de ulike ansvarsområdene. 19

20 Eksempelvis skilting og skiltansvar, navneansvar med mer. Kommentar: Dette avsnittet kan de som ønsker å fastsette lokale forskrifter bruke. De som ikke ønsker å fastsette lokale forskrifter kan gjerne utelate dette avsnittet. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne frem til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne frem til. Offisiell adresse tildeles i form av vegadresse og eventuelt bruksenhetsnummer (husnummer) og eventuelt adressetilleggsnavn. Matrikkeladresse kan også brukes som offisiell adresse, men det er en uttalt politikk at denne adresseformen ikke skal brukes. Vegadressen skal knyttes til kjørbar gate, veg eller plass. Dersom det ikke er mulig, kan vegadresser knyttes til sti, gangveg eller et entydig avgrenset område. Det siste vil være tilfelle hvor det i kommunen ikke er noe vegsystem, men hvor det likevel skal gis adresser. Adressenummeret tildeles til den vegen som er godkjent som atkomst, og dersom en ikke har det skal adressen knyttes til kjørbar gate, veg eller plass. Matrikkelen er det eneste offisielle registeret for atkomstadresser (offisielle adresser). Folkeregisteret, Posten og andre brukere henter (automatisert) de offisielle adressene som kommunen fører inn i matrikkelen. Det er derfor viktig at adressene blir ført i matrikkelen straks de er fastsatt i kommunen. Adressen skal tildeles så snart det er behov for den, og senest sammen med igangsettingstillatelsen for tiltaket som skal ha adresse. Kommunen deler vegnettet opp i adresseparseller, og hver av parsellene tildeles et navn. Det skal ikke være to eller flere like vegadressenavn i kommunen. Vegadresse kan også knyttes til stier eller et entydig avgrenset område (hyttefelt, øyer, fjell- og skogsområde). Navnet bør følge den lokale navneskikken, samtidig som det bør være lett å skrive og oppfatte. Også private veier og områder, riks- og fylkesveger tildeles vegnavn av kommunen dersom de er en del av de adresseparsellene kommunen har fastsatt. Skrivemåten av adressenavnene fastsettes etter reglene i Lov om stadnamn. Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse skal det informeres slik at de avgjørelsen får virkning for skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen kan kreve at uttalelsen skal være grunngitt og undertegnet. Informasjonsplikten er en naturlig del av den demokratiske prosessen, og kan gi positive effekter i forhold til å sikre lokal identitet. Kommunen har ansvaret for skilting av gater, veger, stier, områder eller plasser som er nødvendig for å oppnå god merking av adressen. Nødvendige skilt settes opp hurtigst mulig etter at skrivemåten til adressenavnet er vedtatt. Oppsetting av skilt skal skje etter veiledning gitt i adresseveilederen utgitt av Kartverket. 20

21 Kommentar: I tillegg bør en skrive inn noe om nabokommunene og hvor langt de har kommet og hvilken form for samarbeid som er tenkt. Felles navn på gjennomgående veger og nummerering som passer inn med nabokommunene er noe det bør sies noe om, selv om en ikke inngår noe samarbeid om felles adresseringsområder. Dersom kommunen har vegadresser i deler av kommunen og en nå ønsker å adressere hele kommunen kan det være en god ide å vise gjennom et enkelt kartvedlegg de områdene som er adressert og eventuell tenkt inndeling av kommunen i områder som skal adresseres (se eksemplene under som viser et kartutsnitt fra Halsa kommune hvor kommunen er inndelt i områder som skal adresseres og en har tenkt å adressere område for område. eller slik Nes kommune i Akershus har gjort det: Tildeling av offisiell adresse prioritert etter følgende områdeinndeling: 1. Vorma vest. 2. Glomma vest Rv2. 3. Glomma sør-øst 4. Glomma nord Vorma øst. 21

22 2.2 Kostnader En beregner at det trengs 1,2 skilter pr adresseparsell/veg som skal adresseres. Dette er erfaringstall og vil måtte endre seg avhengig av antall sideveier som skal adresseres til den enkelte parsell. For å beregne totale skiltkostnader legger en til grunn kr 2500,- for skilt, stolpe og oppsetting). Kommentar: Det bør videre sies om en tar sikte på å sette opp skilt selv eller om en tenker en ekstern utførelse av denne delen av arbeidet. En må også vurdere om en i dette kapittelet vil ta med andre kostnader knyttet til arbeidet slik som egen administrasjon og saksbehandling. Det anbefales at det gjøres. Tall for dette er vist i håndbok matrikkel- til vegadresser. 2.3 Vurderinger Kommentar:Vurderingene er noe som hver enkelt må gjøre selv ut fra lokale forhold, men vi velger å ta med litt generell tekst som kan brukes som innledning til selve vurderingene. Gjennom å etablere ett logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av vegadresser, får en på plass en viktig bit av kommunens infrastruktur. Det sier seg selv at det er av stor betydning at utrykningskjøretøyer finner fram hurtigst mulig. Vegadresser er med på å redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan spare liv. I tillegg er det viktig for all varetransport som i stor grad bruker bilnavigasjonssystemer (GPS) for å finne frem. De er avhengig av vegadresser for å få en eksakt adresse å kjøre til. Flere og flere privatbiler har også lignende bilnavigasjonssystemer, og skal en utnytte de fullt ut må en ha vegadresse som en kan legge inn når en skal bestemme en kjørerute. Adressene er i stor grad knyttet til bygninger, og gjennom etableringen av et helhetlig adressesystem i kommunen vil en samtidig oppnå en kvalitetsheving av bygningsregisteret. Som skrevet tidligere er det kommunen som er adressemyndighet og selv bestemmer hvilke områder som skal tildeles vegadresser. Både lov, forskrift og adresseveileder sier klart at det er ønskelig med ett adressesystem, nemlig vegadresser. Miljøverndepartementet uttalte i forbindelse med iverksettingen av Lov om eigedomsregistrering at Miljøverndepartementet anbefaler at kommunene tar i bruk vegadresseformen på en så konsekvent måte som mulig.. Dette er i tråd med de nasjonale politiske målene som er uttrykt i Ot.prp. nr. 70 Om lov om eigedomsregistrering hvor det heter i merknaden til 21 Fastsetjing av offisiell adresse at. Departementet føreset at bruk av matrikkelnummerforma etter kvart går ut, og at vegadresseforma blir innført som felles form for heile landet.. Det anbefales også at en tildeler vegadresser i spredt bebygde områder og 22

23 i hyttefelt. Arbeidet som nå ønskes gjort i kommunen er derfor helt i tråd med sentrale politiske signal og i hva som gjøres i andre kommuner. (Kommentar: Nevn gjerne nabokommuner/region/fylke/landet alt etter hva som passer). Det er behov for å etablerere mange nye adresseparseller (vegnavn) for å få et logisk oppbygd adressesystem i kommunen. I spredt bebyggelse brukes det som kalles avstandsprinsippet/10 meters regelen, dvs. at man tildeler et nummer for hver 10. meter. Eks: 500 m innover en veg vil gi adressenummer 50 dersom den ligger på venstre side av vegen og 51 dersom den ligger på høyre side. Har man da flere hus i en stikkveg, kan disse bruke opp nummer som skulle vært brukt på hovedvegen. For å løse dette vil en gi egne navn til mange av disse sidevegene. De nye adresseparsellene er i hovedsak foreslått oppkalt etter navnet på eiendommen som ligger i enden av vegen, eller om eiendommen har et godkjent navn i SSR (i bruk før ). Kommentar: Eller beskrive et annet prinsipp som kommunen bruker i navngiving. Les for øvrig adresseveilederen i forhold til navngiving. I kommunen er det også et stort antall skogsbilveger som også vil bli tildelt adressenavn, og fritidsbebyggelse vil få tildelt vegadresse. De fleste av disse vegene har allerede i dag et godt innarbeidet navn, og det er naturlig å videreføre disse i adresseringen. Kommentar: En kan videre si noe om hensiktsmessigheten ved å bruke de forskjellige prinsippene og hvorfor rådmannen vil innføre/etablere vegadresser over hele kommunen og si noe om hvorledes en tenker seg den videre prosessen for arbeidet, hva som konkret skal gjøres og hvorledes innbyggerne skal informeres. 2.4 Vedlegg Eventuelle vedlegg. 2.5 Rådmannens forslag til vedtak Forskjellig fra kommune til kommune 23

24 Vedlegg 2 - Eksempel på informasjonsbrosjyre Orientering om adresser i < xxx kommune> <eit bilete eller eit kart > <kommunevåpen> Tildeling av vegadresser i <..kommune/-er> Kommunestyret har vedteke at det skal tildelast offisielle vegadresser. Det er mange og store fordelar med presise adresser, både ved utrykking, distribusjon og også anna offentleg og privat tenesteyting. Kommentar: Følgjande tekst dersom det er snakk om eit samarbeidsprosjekt Regionen skal vere eit samla område ved tildeling av offisielle adresser. Det inneber at adressene i dette området vert unike, at retningslinjene er like i alle kommunar og at namnsetjinga er samordna med felles rutinar og praksis. I denne faldaren finn du meir informasjon om adressetildelinga: Kva er ei offisiell adresse? Ei adresse som seier kvar staden ligg. Eit vegnamn, adressenummer og eventuelt eit bustadnummer og eventuelt adressetilleggsnamn. Adressa skal hjelpe publikum, redningstenester og andre å finne fram. Kva er eit adresseobjekt? Alle faste bustader, bedriftslokale, fritidsbustader og i mange tilfelle tomter, vert definerte av lovverket som eit adresseobjekt. Adresseobjektet vert tildelt ei offisiell adresse sett saman av adressenamn, adressenummer og eventuelt adressetilleggsnamn. Er det fleire einingar med same ytterdør, nyttar ein i tillegg eit husværenummer. Kva er eit husværenummer? I bygningar med fleire husvære med felles inngang, skal kvart husvære ha eit eige husværenummer. Huseigar får tilsendt ein oblat med husværenummer som skal festast på eller ved inngangsdøra til husværet. Oblaten vert sendt direkte til huseigar. Ved flytting til eller frå ein bustad med husværenummer, gjev ein dette nummeret til Folkeregisteret i tillegg til vegadressa. Kva er eit adressetilleggsnamn? Når adressa gjeld eit gardsbruk, kan den som har grunnboksheimel til 24

25 eigedomen (eigar) kreve at den offisielle adressa også skal omfatte garden sitt bruksnamn, dersom namnet fell språkleg og geografisk saman med eit nedarva stadnamn, jf. lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Dette gjeld då såkalla kulturhistoriske bruksnamn. Også namn på særleg kjente institusjonar eller bygningar kan være med som slikt adressetilleggsnamn dersom allmenne omsyn taler for det. Kva er skilnad på offisiell adresse og postadresse? Ei offisiell adresse er staden adresseeininga er plassert. Postadressa er leveringsadressa for post og inneheld i tillegg til vegadressa også eit postnummer og eit poststadnamn. Postadressa kan også vere ein postboks (postboks og nr. i staden for veg-/gateadresse). Om ikkje anna er avtalt med Posten, er difor den nye vegadressa no også ny postadressa saman med postnummer og poststadnamnet. Val av offisielt adressenamn Kommunestyret eller underordna politiske organ deler inn vegnettet og avgrensar område (t.d. ei øy) i adresseparsellar. Kommunestyret vedtek vegnamn og områdenamn (adresseparsellnamna). Kommunen prøver så langt det er råd, å ta vare på kulturverdiar i lokale stadnamn. Det skal og takast omsyn til munnleg bruk av namna slik at ein unngår forvekslingar ved oppringing til redningsinstansar, tinging av transporttenester med meir. Før politiske organ i kommunen gjer sine vedtak, vert sakstilråding lagt ut til offentleg høyring. Korleis vert nummer tildelt? Teknisk sektor i kommunen tildeler adressenummer og husværenummer. Hovudregelen er at hus på høgre sida av vegen får oddetalsnummer og husa på venstre sida får partalsnummer. Hus i sidevegar utan eige namn vert nummerert som vist i figuren nedanfor. 25

26 Ved spreidd busetnad nyttar ein avstandsnummerering der det vert sett av eit adressenummer per 10 meter veg. Til dømes får eit hus som har avkøyring på høgre side 2570 meter frå startpunktet, adressenummer 257. Ligg huset på venstre sida får det nr Ligg avkøyringa 18 km frå startpunktet, får huset adressenummer 1800 om det ligg på venstre sida og 1801 om det ligg på høgre sida av vegen sett frå startpunktet. Der adresseparsellen er eit område, vil nummereringa gå fram av skilt på staden. Skilting av adressene Adressene skal skiltast slik at ukjende skal finne fram også når det er mørkt. Kommunen har ansvaret for å setje opp og vedlikehalde adressenamnskilta. Kommunen har og ansvaret for å setje opp tilvisingsskilt ved sidevegar/ stiar. Huseigar har ansvar for å skilte adresseeininga. Skilta skal vere utforma i samsvar med gjeldande standard og plassert slik at dei er godt synlege. Dersom du oppdagar at kommunale skilt er øydelagde, er det fint om du opplyser teknisk sektor i kommunen om dette. Melde frå om ny adresse Huseigar har plikt til å informere leigetakar. Du må sjølv informere andre som treng vita om adressa di. Endring av offisiell adresse Kommunen kan endra tildelt(e) adresse(r). Dette vert gjort etter retningsliner i regelverket og når kommunen finn det nødvendig. Ei adresseendring er eit enkeltvedtak på line med adressetildeling og blir varsla på same måte. Kven kan svare på spørsmål? Teknisk sektor i den kommunen du bur i, kan informere deg meir om tildeling av offisielle vegadresser. Kommentarar: 1. Dette eksempelet er frå regionsamarbeidet Nordhordland Gulen som omfattar kommunar i to fylke. Men sjølv om den er skrevet ut frå dette samarbeidet er den skrevet slik at den kan brukast for einskildkommunar. Teksten er endra nokon få stader for å tilpasse den til noverande regelverk og dei omgrepa som der er definert. 2. Dersom ein bruker denne som mal, må ein som alltid tilpasse den til situasjonen der den skal brukast. 3. Dersom ein ynskjer å laga tilsvarande brosjyre/rettleiingsmateriell kan ein fritt bruke figuren som er brukt her og tilsvarande figurar frå adresseveiledaren. 26

27 Vedlegg 3 - Eksempel på adresseplan < Forside med kommunevåpen og kart/bilde > Adresseplan for < xxx > kommune Vedtatt av < xxx> kommunestyre < dato> 27

28 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn I Geodataplan for <den aktuelle Geodataplanen> er det påpekt at det er et problem at matrikkeladresser fremdeles er utbredt i mange kommuner. Det er derfor et sterkt ønske fra ulike adressebrukere at det settes i gang vegadresseringsprosjekter i kommunene. Geodataplanen inneholder blant annet følgende Mål og tiltak: < skriver inn de forskjellige målene og tiltakene. Under er vist som et eksempel hvorledes dette er formulert i Nord-Odal sin adresseplan, Adresseplan_ pdf. Dette må tilpasses: Alle kommuner som har et større antall matrikkeladresser skal i løpet av 1. halvår 2009 ha laget en adresseplan for innføring av vegadresser i hele kommunen. Planen skal ha som utgangspunkt at vegadresser skal være innført i hele kommunen i løpet av Alle kommuner som har et større antall matrikkeladresser skal i løpet av 2009 ha startet prosjekter med tildeling av vegadresser i tettsteder og boligområder. > Vedtaket om å erstatte matrikkeladresser med vegadresser i hele <kommunenavn> ble vedtatt av <næringutvalget> i sak < >. Denne adresseplanen er utarbeidet med grunnlag i dette vedtaket. Adresseplanen skal, sammen med sentralt lovverk, prinsippene i adresseveilederen og kommunens adresseringkart og vegadresseringsliste, danne grunnlaget for adresse-arbeidet i < > kommune også utover prosjektperioden. Kart og oversikt finnes i oppdatert utgave på kommunenes hjemmeside. Ved oppstart av adresseringsarbeidet hadde <kommunenavn> <antall> vegadresser og ca <antall> matrikkeladresser. De etablerte vegadressene er i <stedsangivelse av hvor de er>. Formålet og bruken av vegnavn er en helt annen nå enn da vegnavn ble vedtatt forrige gang. Da var det ikke mye ruteplanleggere på nett, GPS i bil, flåtestyringssystemer og sentraliserte alarmssentraler som forutsetter korrekte og entydige adresser. Eksisterende vegnavn ble kanskje i sin tid valgt ut fra at de var beskrivende og meningsfulle for de som bodde der, nå må vi tenke at vi adresserer først og fremst for alle de adressebrukerne som ikke er kjent. Dette gjør det aktuelt å endre en del allerede vedtatte vegnavn. Begrep og faguttrykk som er brukt i denne planen er forklart i kapittel Lovgrunnlag Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) Lov om stadnamn (Stadnamnlova) Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften) Kartverkets adresseveileder - Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. 28

29 Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) 3. Fastsetting av offisiell adresse. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og fastsetter offisiell adresse. Kommunens ansvar kan deles inn i to hoveddeler 3.1 Adressemyndighet Næringsetaten er adressemyndighet og har ansvaret for adresseforvaltninga i kommunen og tildeling av offisielle adresser etter reglene i matrikkellova og tilhørende forskrifter. Adressemyndigheten skal utarbeide hensiktsmessige adresseparseller som skal ha som hovedmål å gjøre det enkelt for alle å finne fram. 3.2 Navnemyndighet Formannskapet, som er kommunens navnemyndighet, har ansvaret for navnsetting og gjør vedtak om skrivemåten på adressenavn og stedsnavn etter reglene i Lov om stadnamn. Formannskapet opprettet i < > en adresseseringsgruppe (navnekomite) som har som mandat å vurdere adressering i kommunen. Adresseringsgruppa innstiller på adressenavn til formannskapet. Næringsetaten har ansvaret for saksforberedelser knyttet til navnsetting og skrivemåte på adressenavn og stedsnavn. Navnemyndigheten har ikke anledning til å gjøre endringer på adresseparseller som adressemyndigheten har utarbeidet, men skal finne gode navn til disse. 4. Adresseringsområde Et adresseringsområde er et geografisk område som det er naturlig å se på som en samlet enhet i forhold til adressesystemet. < > kommune defineres som ett adresseringsområde. Adresseparsellene er inndelt i fem områder basert på grunnkretsene i kommunen og gitt adressekoder i fem ulike nummerserier for lettere å holde oversikt over hvilken del av kommunen adresseparsellene befinner seg i. Område Nummerserie Grunnkretser Knapper Knapper Vest Knapper Øst Ca. antall adresseparseller 34 (3) Tabell 1: Eksempel som viser hvorledes et område kan beskrives med nøkkelopplysninger. (Oversikt over antall adresseparseller som skal adresseres. Parseller med vedtatt navn i parentes.) Kommentar: Bør vurdere om områdene også kan presenteres i form av kart. 4.1 Samarbeid med nabokommuner Adressesystemet er bygd opp rundt kommunen som enhet. Kommunegrensene er imidlertid ikke alltid egnet som yttergrense hvis man skal ha et velfungerende adressesystem. Det er derfor viktig å se på adresseringen i en større sammenheng og samarbeide med nabokommunene. 29

30 Mange adressebrukere opererer innenfor større regioner og de ønsker et adressesystem som er entydig med hensyn til adressenavn innenfor regionen. AMK- og 110-sentralene er eksempel på slike brukere. Andre utrykkingsetater og distribusjons- og transportnæringen oppfatter også områder og veger som naturlige geografiske og kommunikasjonsmessig enheter uavhengig av kommunegrenser. Det er derfor hensiktsmessig at veger som krysser kommunegrensa defineres som samme adresseparsell med samme adressenavn i begge kommuner og får en gjennomgående adressenummerering. Dette gjelder f eks <eksempel fra kommunen>. Av samme grunn bør man på mindre adresseparseller unngå bruk av adressenavn som allerede er i bruk i nabokommune, og da særlig i <kommunenavn>. Kommentar: Den følgende teksten viser hvorledes Nord-Odal kommune gjennom eksempel forklarer på en enkel måte problemstillingen. Hvis noen ringer AMK-sentralen som ligger på Gjøvik fra Bråtenvegen i Odal n så er to like navn her ikke ønskelig. Felles postadresse med Sør-Odal i Størjen og Austvatn gjør at bruk av like navn her ikke er mulig med mindre det er gjennomgangsveger med gjennomgående adressering. Hovedregelen er derfor at adressenavn som allerede er i bruk i tilstøtende kommuner ikke bør brukes. 5. Adresseparseller Den delen av vegnettet som skal ha samme vegnavn kalles en adresseparsell. Et adressesystem skal være lett å orientere seg i uavhengig av vegtype og eierforhold. Både privatveger og skogsbilveger kan få tildelt navn i tillegg til offentlige veger. Hovedregelen for at en veg skal få et eget navn er det at det må være minst 5 adresseobjekter (bygninger) langs vegstrekningen som skal adresseres eller at vegen må være over 2 km lang. Det er gjort noen unntak fra dette i områder som i kommuneplanen er avsatt til områder for spredt bolig- og hyttebygging for å slippe omadressering ved seinere utbygging/fortetting i disse områdene. 6. Prinsipper for adressering Det er to hovedprinsipper for adressering. Kantprinsippet benyttes i sentrumsområdene og regulerte boligfelter, samt regulerte hyttefelt der det er hensiktsmessig. Avstandsprinsippet brukes i områder med spredt bebyggelse. Startpunkt for nummertildeling er normalt der vegen tar av fra overordnet veg. 6.1 Kantprinsippet Det tas utgangspunkt i starten av vegen og nummereres forløpende med oddetall på høyre side og partall på venstre side som hovedregel. Nummereringen følger kanten av vegen inn i stikkveger, gårdsplasser og lignende. 30

31 6.2 Avstandsprinsippet Adressenummer tildeles i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele timeter. En avstand på 430 meter gir derfor adressenummer 43 på høyre side, eventuelt 42 eller 44 på venstre side. For stikkveger som skal adresseres til en adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der stikkvegen tar av. Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at en automatisk får reservert ledige nummer og en får parallell nummerering. Dette er svært nyttig system for de som skal finne fram til en oppgitt adresse, for hvis man er kjent med at dette prinsippet vet man alltid hvor langt man skal kjøre. 6.3 Områdeadresser Områdeadresser er en forløpende tildeling av adressenummer knyttet til et stedsnavn. Det kan brukes i områder uten vegtilknytning, f eks i hytteeller sæterområder, men dette er lite aktuelt i Nord-Odal. 7. Adressenavn Adressenavn og stedsnavn er erfaringsmessing saker som skaper stort engasjement blant innbyggerne i en kommune og det legges derfor opp til størst mulig brukermedvirkning i prosessen. Både privatpersoner og lag og foreninger har mulighet til å komme med vegnavnforslag. Kart over vegene, oppdatert oversikt over alle innkomne forslag og vedtatte navn ligger på kommunenes hjemmeside. Kommunen bestemmer hvilke navn som skal brukes som adressenavn mens skrivemåten fastsettes ut fra bestemmelsene i Lov om stadnamn. Ved valg av navn følges prinsippene for valg av adressenavn i Kartverkets adresseveileder. 8. Rutiner 8.1 Rutiner ved tildeling av nye vegnavn 1. Privatpersoner, lag og foreninger eller administrasjonen kommer med forslag til nye vegnavn. 2. Forslag sendes på høring til Stedsnavntjenesten for <den aktuelle stednamntjenesten> 3. Saksbehandler for navnesaker i kommunen forbereder saker og innkaller adresseringsgruppa til møte. 4. Adresseringsgruppa kommer med innstilling til som legges ut på høring. Høringsforslagene: - annonseres i (eksempelvis lokalavis) - legges ut på kommunenes hjemmeside - sendes Stedsnavntjenestene hvis det er nye navn de ikke har uttalt seg til tidligere - sendes berørte grunneier hvis forslaget gjelder endring av eksisterende vegnavn 5. Dersom det kommer inn nye navneforslag i løpet av høringsrunden tas disse opp på nytt møte i adresseringsgruppa før saken legges frem for formannskapet. 6. Formannskapet vedtar eller forkaster navneforslaget. Navnevedtak fra 31

Adresseplan for Nord-Odal kommune

Adresseplan for Nord-Odal kommune Adresseplan for Nord-Odal kommune Vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 24.11.10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...3 2. Lovgrunnlag...3 3. Fastsetting av offisiell adresse...3 3.1. Adressemyndighet...4 3.2.

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Håndbok i adressering

Håndbok i adressering Håndbok i adressering Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 1.2 Hvorfor Håndboka? Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? 5 8 1.2.1 Internt i kommunen (Brannvesen, Hjemmesykepleien, kommunale

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV NYE VEINAVN OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende

Detaljer

Offi si el le adresser. Anita Høie

Offi si el le adresser. Anita Høie Offi si el le adresser Anita Høie Foto: Inger M. Kristiansen Hva er offisielle adresser? Hjemmelsgrunnlag matrikkellova, matrikkelforskriften Lokale forskrifter Stadnamnlova ( side 57 i adresseveilederen)

Detaljer

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 Adresseringsområder i Halsa 2010-2012 Innhold Bakgrunn... 3 Definisjoner... 3 Forskrifter for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Halsa Kommune... Feil!

Detaljer

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre Adresseplan Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser Vedtatt av Skaun kommunestyre. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Lovgrunnlag... 3 3 Fastsetting av offisiell adresse... 4 3.1 Adressemyndighet...

Detaljer

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret Offisielle adresser Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 2.1 Foto: Inger M. Kristiansen OFFISIELLE ADRESSER To typer offisielle adresser: Vegadresser Matrikkeladresser Vegadresse:

Detaljer

ADRESSEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

ADRESSEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE LEBESBY KOMMUNE FOR LEBESBY KOMMUNE 2018 2020 Vedtatt av Kommunestyret i sak PS 13/18, 17. Mars 2018. Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Mål og tiltak:... 3 2 LOVGRUNNLAG... 4 3 FASTSETTELSE AV OFESIELL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2011/2184 Klassering: L32/&13 Saksbehandler: Bjørn Erik Haug NYE VEGNAVN OG ADRESSER I STEINKJER Trykte vedlegg:

Detaljer

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3.

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3. Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Hjemmel: Fastsatt av Hadsel kommunestyre 06.02.2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Endelig vedtak i: Formannskap Arkivsaknr.: 13/940 Saksansvarlig: Even Husevåg Adresseringsprosjekt

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag

LOKAL FORSKRIFT OM ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag LOKAL FORSKRIFT OM ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag 1 Adressemyndighet Kommunens adressemyndighet er delegert til Enhet Næring, plan og forvaltning. Enheten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-215 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015.

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser (Vedtatt av Fosnes kommunestyre 24.04.2014) Innhold 1. Bakgrunn. 2. Lovgrunnlag. 3. Fastsetting av offisiell adresse.

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Bremanger kommunestyre 12.03.15, KST-sak 007/15, med heimel i lov 17. juni 2005 nr.

Detaljer

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 MIDSUND KOMMUNE Adresseplan 2012-2017 Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 Teknisk, 12.4.2012 Innhold Innhold...2 Bakgrunn...3 Lovgrunnlag...3 Definisjonar...3 Adressenavn...4 Rutiner for tildeling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-316 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Mottakere: Fauskeidet utmarkslag v/lars Brunstad 8219 FAUSKE Klungset Utmarkslag v/per-arnt Nilsen 8200 FAUSKE Kosmo Gårdsforening v/henry Tune 8215 VALNESFJORD Lakselva Elveeierlag

Detaljer

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Foto: Inger M. Kristiansen Foto: Inger M. Kristiansen Vegadressering Mål og bakgrunn Nedfelt som et prioritert mål i Statens

Detaljer

SMØLA KOMMUNE SAKSNR.:

SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: 2013/987 3. september 2015 Vedtatt av Smøla kommunestyre 24.09.2015, sak 34/15 Adresseplan Veiadresseplan for Smøla kommune FIGUR 1 TIDENS KRAV 25.10.13 Denne adresseplanen skal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Mottakere: Fauskeidet utmarkslag v/lars Brunstad 8219 FAUSKE Klungset Utmarkslag v/per-arnt Nilsen 8200 FAUSKE Kosmo Gårdsforening v/henry Tune 8215 VALNESFJORD Lakselva Elveeierlag

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015

MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015 MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn.....3 2. Mål for adressearbeidet.... 4 2.1 Hovedmål.....4 2.2 Delmål....4 3. Lovgrunnlag........4 4. Fastsetting av offisiell adresse....

Detaljer

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Tildeling av nye vegadresser i Vardø kommune Vardø kommune har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser for hele kommunen. Det er et nasjonalt mål at alle kommuner

Detaljer

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar.

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar. VINDAI JORD KOMMUNI HANSEN RUNE LEANDER 5568 VIKEBYGD Areal og forvaltning Saksh: Berit Hetland Tlf: 53 65 65 63 Dato : 31.03.2014 Vår ref: 14/4612 Dykkar ref: Arkiv: K1- Ikkje offentleg 13-Opplysningar

Detaljer

HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN

HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN 14/1015-6 064 HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN Vedtatt av Hemne kommunestyre 24.6.2014 sak 44/14. Innholdsfortegnelse l.0 Bakgrunn 3 2.0 Mål for adresserarbeidet 4 2.1 Hovedmål 4 3.0 Lovgrunnlag 4 4.0 Fastsetting

Detaljer

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Med heimel i lov av 23.juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering

Detaljer

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Vegadresser reduserer responstida Det går raskt å rykke ut, men problemene oppstår når vi skal ta oss fram de

Detaljer

Informasjon om offisiell vegadresse

Informasjon om offisiell vegadresse Informasjon om offisiell vegadresse Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger

Detaljer

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13 Vedtatt i Vågsøy kommunestyre 26.09.2013, K-sak 076/13 Vågsøy kommune 26 august 2013 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. LOVGRUNNLAG... 3 3. FASTSETTING AV OFFISIELL ADRESSE... 3 3.1 ADRESSEMYNDIGHET... 3 3.2

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13 Vedtatt i Vågsøy kommunestyre 26.09.2013, K-sak 076/13 Vågsøy kommune 26. august 2013 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. LOVGRUNNLAG... 3 3. SKILTING... 3 4. ANSVARLIG... 3 5. ADRESSENAVNSKILT... 3 5.1 ANVENDELSE,

Detaljer

Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet.

Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/1665-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet.

Detaljer

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune Smøla kommune Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2013/987-1 Saksbehandler: Tom Reidar Høibjerg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 67/15 08.09.2015 Smøla Kommunestyre 34/15 24.09.2015 Vegadressering

Detaljer

1/27/2014. Formålet med adresser og skilt. Kommunen er adressestyresmakt. Matrikkelforskrifta 49. Heimel, matrikkellova 21 Fastset offisiell adresse

1/27/2014. Formålet med adresser og skilt. Kommunen er adressestyresmakt. Matrikkelforskrifta 49. Heimel, matrikkellova 21 Fastset offisiell adresse Adresseprosessen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2014 Versjon 1.0 Foto: Inger M. Kristiansen ADRESSEPROSESSEN -HEIMEL Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49 ADRESSEPROSESSEN

Detaljer

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2009/554-65 Arkiv: L32 Saksbehandler: Elin Stavheim Dato: 20.02.2015 Saksutredning Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227 Arkiv: L32 Endring av adressevegnavn - Lenvik kommune... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker til høring 4 2013 Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 ADRESSERINGSPROSJEKT - HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Matrikkelloven 21 Matrikkelforskriftens Kap.

Detaljer

Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune

Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune Innhald Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Aurland Kommune, Sogn og Fjordane. 1. Føremål

Detaljer

Adresseprosessen 10/18/2013 ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL. Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49

Adresseprosessen 10/18/2013 ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL. Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49 Adresseprosessen Matrikkeldata til nytte for samfunnet Sentral matrikkelstyresmakt Opplæring for dei som skal føre i matrikkelen ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING

LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Rauma kommune LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Fastsatt av Rauma kommunestyre 2005, nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova). med hjemmel i lov av 17. juni INNHOLD 1 Formål

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE ADRESSEPLAN Vedtatt av Krødsherad kommunestyre sak 90/15.

KRØDSHERAD KOMMUNE ADRESSEPLAN Vedtatt av Krødsherad kommunestyre sak 90/15. KRØDSHERAD KOMMUNE ADRESSEPLAN 2015 2019 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 17.12.2015 sak 90/15. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3. Mål for adresseprosjektet... 4 3.1 Hovedmål...

Detaljer

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver 16. april 2015 Kurs i matrikkelføring Adresseoppgåver Innhold Oppgåve A1 Opprett ny veg... 3 Oppgåve A2 Etablering av ny vegadresse... 4 Oppgåve A3 Omadressering av adresse... 7 Oppgåve A4 Endre vegadressedata...

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune Innhald Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vik Kommune, Sogn og Fjordane. 1. Formål og omfang 2. Mynde

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL MATRIKKELFORSKRIFT MV

HØRING AV FORSLAG TIL MATRIKKELFORSKRIFT MV Posten Norge AS Til Miljøverndepartementet POSTBOKS 8013 DEP 0030 OSLO Avdeling Kontaktperson/telefon Tidl. dato og referanse Dato og referanse Distribusjonsnett Frode Wold (+47) 970 97 963 frode.wold@posten.no

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune Med heimel i lov av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering (matrikkellova) og Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77

Detaljer

Adressering. Trondheim 24. februar 2016

Adressering. Trondheim 24. februar 2016 Adressering Trondheim 24. februar 2016 Endret forskrift Adresser Adressenavn Adressetilleggsnavn Endret forskrift 2 bokstav h skal lyde: h) adressetilleggsnavn, nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon

Detaljer

ADRESSEPLAN FOR AVERØY KOMMUNE

ADRESSEPLAN FOR AVERØY KOMMUNE Plan og utvikling Sak 2012/895 ADRESSEPLAN FOR AVERØY KOMMUNE Adresseplan 2012-2014 Plan og utvikling 08.11.2012 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Lovgrunnlag... 3 3 Fastsetting av offisiell adresse... 4 3.1 Adressemyndighet...

Detaljer

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Kvalsund kommune vil starte opp adresseringsarbeid i kommunen. Det betyr at alle skal få en gate/veiadresse. Kommunen er delt inn i totalt ni ulike

Detaljer

Forprosjekt - Offisielle veiadresser

Forprosjekt - Offisielle veiadresser Midtre Gauldal Kommune Forprosjekt - Offisielle veiadresser 2014-11-03 Forprosjekt - Offisielle veiadresser Rev. Dato: Beskrivelse 18.12.2014 Offisielle veiadresser Midtre Gauldal Kommune Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE ORGANISERING AV ADRESSEARBEIDET I KOMMUNEN. Kommunen er adressemyndigbet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knytet til

FAUSKE KOMMUNE ORGANISERING AV ADRESSEARBEIDET I KOMMUNEN. Kommunen er adressemyndigbet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knytet til SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3032 I I Arkiv Jo~alpostID: sakd.: 111743 I Saksbehandler: Jan Nvstad Sluttbehandlede vedtasinstans: Kommunestyet Sak nr.: 053/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Parallellnavn på flere språk i adresser?

Parallellnavn på flere språk i adresser? Adresseseminar 2017 Parallellnavn på flere språk i adresser? Anne Svanevik Forvaltningsansvarlig for stedsnavn Problemstilling Kan parallellnavn på flere språk brukes i Adressenavn? Adressetilleggsnavn?

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei VEINAVN LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 Adressering og navning av veger i Klæbu Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar, med hjemmel i matrikkelloven kap.

Detaljer

Strategidokument for Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Strategidokument for Overgang fra matrikkel- til vegadresser Styrende dokument Strategidokument Strategidokument for Overgang fra matrikkel- til I Norge har vi i dag to : og matrikkeladresser. Det er kommunene som er offisiell adressemyndighet for offisiell adresse

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

KART OG OPPMÅLING. Fagansvarlig Rune Klevstad

KART OG OPPMÅLING. Fagansvarlig Rune Klevstad KART OG OPPMÅLING Fagansvarlig Rune Klevstad 1 HOVEDARBEIDSOPPGAVER Oppmålingsforretninger Matrikkelføring Adressering Ajourhold av kartverket Seksjonering Publikumskontakt 2 DISPOSISJON Kommunalt kartverk

Detaljer

lov om eigedomsregistrering (matrikkellova).

lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). 77 yy Utdrag fra forord Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova er Kartverket veileder i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i lov om

Detaljer

Informasjon om tildeling av vegadresser

Informasjon om tildeling av vegadresser Informasjon om tildeling av vegadresser Namdalseid kommune www.namdalseid.kommune Tildeling av vegadresser i Namdalseid Namdalseid kommune vil tildele vegadresser for hele kommunen i løpet av 2017. Som

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Finnmarkssykehuset Hf Sykehusveien 35 9600 Hammerfest Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/670 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 09.03.2016 Omadressering

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen John Georg Dikkanen 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/673 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 07.03.2016 Gándaoaivi - Omadressering

Detaljer

Forskrift om felles adressesystem for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal, Sogn og Fjordane

Forskrift om felles adressesystem for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal, Sogn og Fjordane Forskrift om felles adressesystem for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 019/18 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 019/18 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 019/18 Kommunestyret PS 08.02.2018 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Unn-Rita Lindtveit K2 - L32, ADR - Mjølemonen 16/3713 Valg av adressenavn og skrivemåte

Detaljer

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn:

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn: Arkivsaksnr.: 12/71-30 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi TILDELING AV VEGNAVN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Klage Innholdsfortegnelse Innledning lovgrunnlag... 3 Hva det alltid kan klages på... 3 Utsatt matrikkelføring ved klage... 4 Klagebehandling... 4 Beregning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: Forslag til Forskrift om adresser

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Drift 04.02.2015 004/15 JOH Sakshandsamar: Jørgen Hopland Arkiv: N-566 Arkivsaknr: 2015000173 FASTSETTING AV VEGNAMN I ETNE KOMMUNE - UTLEGGING

Detaljer

Arbeidsmøte adressering. Erfaringer/tips!

Arbeidsmøte adressering. Erfaringer/tips! Arbeidsmøte adressering Erfaringer/tips! Jarle E. Rennan - Fagdag adressering i 1 Inderøy kommune Inderøya + Mosvika 2 Nye Inderøy 1729 Inderøy kommune ca. 5800 innb. 1723 Mosvik kommune ca. 900 innb.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje. 63/18 Kommunestyret

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje. 63/18 Kommunestyret Navnsetting av veger i nytt boligområde, Granmo Kommunestyret Møtedato: 18.10.2018 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 63/18 Kommunestyret 18.10.2018 Kommunestyrets vedtak Med

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Offisielle adresser

Kurs i matrikkelføring. Offisielle adresser Kurs i matrikkelføring Offisielle adresser Innhald Innhald... 2 Læringsmål... 3 Heimelsgrunnlaget... 4 Formålet med adresser... 4 Kven er adressestyresmakt for offisielle adresser?... 4 Kor finn ein heimelen

Detaljer

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.2

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.2 Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.2 Innhold Lovgrunnlaget Hjelpemidler Hva det alltid kan klages på Utsatt matrikkelføring ved klage Klagefrist

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE. 4b-d cr+wr>r+ 95,4. t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% 11' E-POSTMØTE FORMANNSKAPET. Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte

VRENDALEN KOMMUNE. 4b-d cr+wr>r+ 95,4. t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% 11' E-POSTMØTE FORMANNSKAPET. Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte VRENDALEN KOMMUNE E-POSTMØTE FORMANNSKAPET Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte 4b-d cr+wr>r+ 95,4 11' t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% Saksliste: Saksnr. Tittel 59/14 SKILTFORSKRIFT FOR RENDALEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken NYE VEINAVN I MODUM - OMRÅDE ØST-MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 018/18 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 018/18 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 018/18 Kommunestyret PS 08.02.2018 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Unn-Rita Lindtveit K2 - L32, ADR - Kvennhusmonen 16/3714 Valg av adressenavn og skrivemåte

Detaljer

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 Innhold Lovgrunnlaget Hjelpemidler Hva det alltid kan klages på Utsatt matrikkelføring ved klage Klagefrist

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

ADRESSEPARSELLERING, VEGADRESSER OG VEGNAMN I NISSEDAL KOMMUNE

ADRESSEPARSELLERING, VEGADRESSER OG VEGNAMN I NISSEDAL KOMMUNE Nissedal kommune ADRESSEPARSELLERING, VEGADRESSER OG VEGNAMN I NISSEDAL KOMMUNE Tilråding frå Vegadresseutvalet, høyringsutkast dat. 01.07.2014 Innhald Side 1. Bakgrunn og prosess... 3 1.1. Lovgrunnlaget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV VEI OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Det vises til tidligere sak om godkjenning av vei og områdenavn, kommunestyresak

Detaljer

Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk adressetilleggsnavn fra matrikkelen

Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk adressetilleggsnavn fra matrikkelen Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA Norge Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/02663-111 27.02.2017 Ark.: 326.12 Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk

Detaljer

Lov om stadnamn iverksetting av lova og konsekvensar for det offentlege

Lov om stadnamn iverksetting av lova og konsekvensar for det offentlege Lov om stadnamn iverksetting av lova og konsekvensar for det offentlege Aud-Kirsti Pedersen, Stadnamnansvarleg for Nord-Noreg i Kartverket, Geovekstsamling for Troms 201721.11.2017 Dette skal handle om

Detaljer

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Arkivsaksnr.: 10/1718-6 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Geodatakonsulent, Thor Einar Olsen ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Hjemmel: Matrikkeloven 21, Lov om stadnamn

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Finn E.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune Ørland kommune Arkiv: L32-2009/3237 Dato: 17.11.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune 01.12.2009 Forslag til forskrift om adresser

Detaljer

Kommunen mottok ca. 30 brev i retur fra posten på grunn av feil eller manglende adresse.

Kommunen mottok ca. 30 brev i retur fra posten på grunn av feil eller manglende adresse. Arkivsaknr: 2015/1289 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Formannskapet 16.02.2016 Behandling klager på tildelte vei- og områdenavn i Gildeskål Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

OMADRESSERING I NES KOMMUNE

OMADRESSERING I NES KOMMUNE OMADRESSERING I NES KOMMUNE 2012-13 Omadressere - hvorfor gjør vi det? Det er flere årsaker til at kommunen må gjøre endringer i adresseringen, hos oss dreier de fleste seg om: Eiendommer deles og nye

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 28.05.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.06.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Innledning Matrikkeforskriften 2 bokstav l definerer umatrikulert grunn som grunneiendom eller festegrunn som var lovlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/1349-150 ADRESSERINGSPROSJEKT - NAVNEKOMITE - NAVN PÅ GATER OG VEIER I HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: -

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Vegard Blien Austertanaveien 1185 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/665 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 07.03.2016 Hánasleahki

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #2 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #2 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #2 2013 Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) -

Detaljer

Matrikkelopplæring. Adresseprosessen

Matrikkelopplæring. Adresseprosessen Matrikkelopplæring Adresseprosessen Innhold Læringsmål... 3 Heimelsgrunnlaget... 4 Formålet med adresser... 4 Kven er adressestyresmakt for offisielle adresser?... 4 Kor finn ein heimelen for kommunen

Detaljer